Sunteți pe pagina 1din 2

Tratamentul

Aprecierea tacticii de tratament depinde de localizarea ş i răspândirea procesului, starea generală


a pacientului, acordul informat al pacientului.
Excizia chirurgicală reprezintă unica posibilitate terapeutică pentru tratamentul tumorilor
rezectabile maligne ale mediastinului. Intervenţ ia chirurgicală poate fi efectuată cu ţ el curativ,
paliativ sau diagnostic. Operaţ ia paliativă prevede intervenţ ia chirurgicală î ndreptată spre
micş orarea suferinţ elor pacientului. Aceste intervenţ ii se folosesc î n cazuri tumorii nerezectabile
din cauza răspândirii procesului tumoral, sau stării generale a pacientului. Pregătirea
preoperatorie va depinde de patologia concomitentă, ş i dereglările metabolice, determinate de ea.
În caz de patologie concomitentă severă, care necesită pregătire de lungă durată, ea se va efectua
î n condiţ iile secţ iilor specializate ale spitalelor raionale sau î n instituţ iile republicane de profil.
Calea de abord se alege î n funcţ ie de distribuţ ia topografică a tumorii, evaluată prin metode
imagistice. Astfel accesul chirurgical se poate efectua prin:
- mediastinoscopie;- mediastinotomie; - sternotomie mediana superioara; - sternotomie totala;
- toracotomie. Biopsia transtoracică este ghidată CT ş i poate diferenţ ia î ntre timoame, limfoame
ş i tumori germinale. Exereza tumorii – reprezintă î nlăturarea chirurgicală a tumorii.
Toracotomie de diagnostic – constă î n preluarea fragmentului de tumor pentru investigaţ ii
morfologice. Mediastinoscopia cervicala este folosita frecvent drept diagnostic chirurgical
pentru evaluarea zonei retrovasculare pretraheale a mediastinului. Este folosita pentru
stadializarea carcinomului bronhogenic si evaluarea limfadenopatiei paratraheale si hilare.
Timusul si orice tumora descoperita in aceasta zona, precum si nodulii limfatici din zona
aortopulmonara sunt accesibili pentru biopsie prin aceasta metoda. Mediastinotomia anterioara
este un abord parasternal in mediastin si este folosita mai ales in situatii cind mediastinoscopia
cervicala este neadecvata. Toracoscopia asistata video este o tehnica folosita cu succes pentru
biopsia diferitelor mase in toate zonele de mediastin. Este utila pentru prelevarea de mostre din
nodulii limfatici perihilari sau masele care sunt accesibile. Permite rezectia tumorala. Rezecţ ia
chirurgicală este tratamentul de elecţ ie pentru majoritatea neoplasmelor care apar î n
mediastin. În cazurile benigne excizia completă a leziunilor este suficientă. Timomul este una
dintre excepţ ii de la acest principiu, deoarece timectomia totală este indicată pentru toate
timoamele. Toate neoplasmele incapsulate trebuie rezecate fară a rupe capsula. In caz de
neoplasme maligne rezecţ ia completă incluzî nd extensia locală trebuie incluse la indicaţ ie.
Pericardul, vena brahiocefalică, vena cavă superioară, plămî nul, pleura, sternul, coastele,
nervii şi diafragmul sunt rezecate î n tumorile extensive. Contraindicaţ iile intervenţ iei
chirurgicale sunt urmatoarele: Contraindicaţ iile intervenţ iei chirurgicale sunt urmatoarele:
Conduita postoperatorie. · Administrarea preparatelor analgezice ş i desensibilizante. · Tranfuzii
de componenţ i sanguini (PPC, CE) la necesitate î n dependenţ ă de volumul intervenţ iei

chirurgicale efectuate ş i volumul pierderilor sanguine î n timpul intervenţ iei

 · Transfuzii de Albumină (la necesitate) · Prelungirea tratamentului analgezic mai mult


de 72 ore se hotărăş te individual, conform intensităţ ii manifestării sindromului algic.
· Indicarea profilactică (conform Regulamentului intern al Instituţ iei î n dependenţ ă de
flora î n secţ ia chirurgicală respectivă) sau curativă (î n caz că preoperator au fost stabilite
manifestări inflamatorii) se indică tratament antibacterian.
 · Indicarea mucoliticelor timp de 4-5 zile
 · Peste 11-12 zile se î nlătură firele ş i bolnavul se externează pentru tratament conservativ
etiopatogenic (î n caz de necesitate) ş i la supravegherea medicului oncolog raional cu
control repetat la Institutul Oncologic
 · Indicarea tratamentului specific î n cazul patologiilor asociate