Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 3 AdMINISTRAŢIE PAg. 4 EVENIMENT PAg.

16 TIMP LIBER
Autostrada Lugoj-Deva Familiile cu 50 de ani de Primul festival de teatru în
intră într-o nouă etapă, căsnicie neîntreruptă vor fi aer liber din Deva, va avea
după ce specialiştii au ajuns premiate, într-un cadru loc în zilele de 14, 15 și
la concluzia că urşii, pentru festiv, de autorităţile 17 mai. Spectacolele
care ar fi trebuit construite locale din Deva, vor începe la ora 20,00,
tuneluri, nu mai există care promit şi multe în faţa Primăriei.
de 40 de ani. surprize.

Fondat de Cornel POENAR

Umoristul Cornel Udrea va fi premiat de soci-


etatea civilă din Deva, sâmbătă, în semn de
recunoaştere a meritelor sale deosebite în
cel mai greu domeniu al literaturii. /pag.16

Anul XIII • Nr. 563 • Apare 11 - 17 mai 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Sudorii şi lăcătuşii, GRATUIT LA


GEOAGIU-BĂI !
cei mai căutaţi
pe piaţa muncii
Completează talonul din
pagina 5 şi câştigă
o invitaţie gratuită
la Complexul Băile
Daco-Romane din Geoagiu Băi.

REMEdII NATuRISTE PENTRu


duRERILE dE SPATE
Una din cele mai comune afecțiuni ale
prezentului este durerea de spate. Ea poate
apare în orice moment. Fie în urma unei
mișcări bruște, a statului îndelungat pe scaun
sau pur și simplu din lipsa de mișcare.
În astfel de situații, leacurile din natură
pot fi o soluție. /pag.9

/p.2

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari de mare
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare, şi mică
prin ediția tipărită a ziarului
”Accent Media”. publicitate
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci
de mii de persoane, în cotidianul în ziare
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut locale
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie,
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din 37A • Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - aCTUaLiTaTE 11 - 17 mai 2018

Paradoxal pentru unii, ne confruntăm


cu o criză a forţei de muncă
n Patronii firmelor reclamă o lipsă devenită aproape cronică a forţei de muncă bine calificate. Specialiştii avertizează
că s-a dus vremea salariului minim pe economie.

Deva – O dezbatere ex- Hunedoara de a-i strânge la profesională cu durata de trei Ce se cere acum pe piaţa Rata şomajului la
trem de interesantă a adus la aceaşi masă pe decidenţi şi de ani şi învăţământul dual muncii? Răspunsul este uşor cel mai scăzut nivel
aceeaşi masă autorităţile a încerca să explice, prin spe- reprezintă o prioritate pentru de intuit pentru că face
judeţene, prin Prefectura cialiştii AJOFM, facilităţile de Inspectoratul Şcolar Hune- referire la meserii lucrative. Concluzia întâlnirii aparţine
Hunedoara, reprezentanţii care pot dispune firmele care doara, a afirmat, la rândul În cazul judeţului Hune- directorului executiv al AJOFM
Agenţiei Judeţene pentru promovează conceptul de său, inspectorul şcolar ge- doare, calificările solicitate Hunedoara, Nicolae Fara, care
Ocuparea Forţei de Muncă, ucenicie, şcoală profesională neral Maria Ştefănie. sunt din domeniul mecanic, i-a invitat pe agenţii economici
Inspectoratul Şcolar, Camera sau învăţământ dual. „În fiecare an şcolar, cu eletromecanic, dar şi cel de să aplice la programele de
de Comerţ şi Industrie şi „Este nevoie de pregătirea sprijinul partenerilor noştri, prelucrarea lemnului sau pregătire profesională fi-
agenţii economici din judeţ. forţei de muncă. Cred că uşor- dar şi cu reprezentanţii servicii. nanţate integral de la buget
Tema întâlnirii este extrem de uşor, depăşim etapa în care agenţilor economici, orga- sau din fonduri europene.
actuală, în condiţiile în care forţa de muncă ieftină şi mai nizăm întâlniri de lucru, astfel Avantaje „Există o penurie de forţă
piaţa muncii este într-o trans- puţin calificată a fost folosită încât să cuprindem în oferta de muncă. Marele război al an-
Elevii care urmează şi o gajatorilor a devenit acum re-
formare profundă şi rapidă, în economia judeţului. Cred noastră educaţioanlă cali-
anumită formă de şcoală pro- crutarea şi păstrarea forţei de
iar oamenii calificaţi în că trebuie să facem o nouă ficări şi specializări care să
fesională sau învăţământ dual muncă. Ne aliniem, până la
meserii lucrative încep să abordare, să ridicăm nivelul aibă corespondent pe piaţa
au diverse avantaje, de la cele urmă, Europei de Vest, unde se
lipsească de la interviurile de de pregătire a lucrătorilor, în muncii şi să răspundă
materiale, până la practica de ştie că forţa de muncă califi-
angajare. contexul în care destul de nevoilor de pe piaţa muncii.
producţie într-un posibil loc cată este aur curat. În demer-
Pe de o parte, este vina multe companii şi-au manife- De la un an la altul numărul
de muncă. sul acesta intervenim şi noi în
unui sistem de învăţământ stat dorinţa de a investi în solicitărilor venite de la
„Sunt beneficii financiare sensul de a-i ajuta, prin pârghi-
care a descurajat, până acum judeţ”, a declarat prefectul agenţii economici este în
prin bursa profesională ofe- ile legale de care dispunem şi
câţiva ani, şcolile profesio- judeţului Hunedoara, Fabius creştere şi ne bucurăm foarte
rită de la bugetul de stat, prin prin noile linii de finanţare
nale, de unde veneau, de re- Kiszely. mult. Dacă anul trecut
Ministerul Educaţiei Naţio- deschide pe proiectele eu-
gulă, tinerii bine pregătiţi pe numărul de clase din în-
nale, în valoare de 200 de lei, ropene, să-i ajutăm în sensul
partea practică. În mintea lor, Învăţământ văţământul dual a fost de trei,
cu condiţia să se prezinte la de a-şi forma forţa de muncă
dar mai ales a părinţilor, a fost profesional pentru anul şcolar următor
şcoală şi să participe la toate calificată la locul de muncă.
inoculată ideea falsă că vor numărul de calificări solici-
Învăţământul profesional activităţile din program. În în- Vorbim de ucenici, stagiari,
reuşi în viaţă doar cu o tate a ajuns la nouă”, a spus
şi tehnic, şi în special, şcoala văţământul profesional dual, care pot fi finanţaţi pe proiecte
diplomă de licenţă. Că acel Maria Ştefănie. europene. Practic, angajatorii
suma este dublată cu 200 de
concept s-a dovedit o nu au nimic de făcut în afară de
lei, iar avantajul este practica
greşeală o arată realitatea de ceea ce prevede legislaţia
„Şomajul este în scădere drastică. O rată de specialitate care se des-
acum, în care tinerii stau cu o naţională, tot ceea ce
neoficială la sfârşitul aprilie, deoarece nu a făşoară la agenţii economici.
diplomă în vitrină şi muncesc înseamnă documentaţia şi aju-
fost validată încă de Agenţia Naţională de Aici procesul de învăţământ
pe un salariu insuficient. tor le oferim gratuit. Îi aştep-
se apropie de cel de pro-
Ocupare a Forţei de Muncă, este de 3,67%. tăm doar să aplice pentru a-şi
ducţie, iar şansa de a-şi găsi
Este nevoie de oa- Practic, este cea mai mică rată a şomajului un loc de muncă este mult forma şi fideliza forţa de
meni calificaţi din istoria judeţului Hunedoara”. mai mare”, a apreciat Maria muncă mult căutată”, a conchis
Tocmai de accea, este de Nicolae Fara, director AJOFM Hunedoara Ştefănie. directorul executiv al AJOFM
lăudat iniţiativa Prefecturii Hunedoara.
11 - 17 mAi 2018 ACTUALiTATE - 3

Ne-am liniştit. Pe Autostrada Deva


– Lugoj nu mai sunt urşi
n Decizia politică poate accelera finalizarea construcţiei autostrăzii până la Lugoj.

Deva – Controversata pro- în mașină și s-a dus în zona re-


blemă a ecoductelor sau a spectivă, a studiat toate docu-
tunelurilor care trebuie con- mentele, toate evidențele,
struite pe autostrada Deva – prin care s-a văzut că de 41 de
Lugoj pentru ca urşii să poată ani, pe acolo nu a mai trecut
trece dintr-o parte în alta a niciun urs, drept pentru care o
arterei de mare viteză pare că suplimentare de 100 de mil-
şi-a găsit o soluţie. Simplitatea ioane de euro și o perioadă
ei era evidentă, dar, aşa cum foarte mare de întârzieri, dis-
am mai scris în paginile aces- par! Lucrările la acest tronson
tei publicaţii, era nevoie ca vor demara”, a declarat liderul
funcţionarii să iasă din birouri social-democrat.
şi vadă la faţa locului cum stau Aşadar, nu există urşi pe
lucrurile, în realitate. Este traseul lotului 2 al autostrăzii
meritul unei doamne funcţio- Lugoj-Deva, tot aşa cum nu au
nar public de la Ministerul fost lilieci cu barbă în aşa-zisa
Mediului care nu s-a sfiit să ia peşteră din zona localităţii
„taurul de coarne” şi să anal- Şoimuş. Şi acest mit a fost de-
izeze cele spuse de organiza- montat tot de o doamnă care
ţiile de mediu. Concluzia nu a pregetat să intre în
investigaţiilor efectuate a peştera descrisă ca unicat şi să
prezentat-o recent chiar constate că acolo erau doar
preşedintele PSD, Liviu Drag- excremente de la câţiva lilieci, progresăm pe baze reale. autostradă între Lugoj şi Deva proiectul iniţial. Câteva luni
nea. mutaţi ulterior în alt loc. şi-a dublat costurile din cauza mai târziu, în august 2017, fos-
Dincolo de hilarul situaţiei, Istoria ursului de au- unor cereri făcute de Guvernul tul ministru al Transporturilor
Lipsesc de 40 de ani este de neînţeles de a ce a fost tostradă României în 2009-2010, să a reziliat parţial contractul
nevoie de ani de zile pentru ca existe acele tuneluri pentru pentru lotul 2 al autostrăzii
„Problema principală nu a Până atunci, o istorie a
aceste două probleme să urşi. Lugoj-Deva. Prin această mă-
fost niciodată în România urşilor care nu există merită
poată fi soluţionate? Este imo- Ulterior, ministrul Trans- sură, secţiunea E, cea cu
lipsa de bani, ci procedurile adusă în atenţie, pentru că ea
bilism sau nepăsare? Sunt în- porturilor de la acea dată, Răz- faimoasele “tuneluri pentru
birocratice și frânele. Vreau să arată dimensiunea financiară
trebări la care opinia publică van Cuc, a declarat că va urşi”, a fost scoasă din contract
vorbim despre un exemplu: la care pot ajunge nişte afir-
ar trebui să primească un discuta la Comisia Europeană pentru a fi licitată separat.
urșii de pe autostrada Lugoj- maţii neverificate temeinic.
răspuns documentat, iar despre renunţarea la Acum lucrurile par să fi
Deva. O doamnă de la Minis- Scandalul a început anul tre-
subiectul să nu fie tratat cu in- tunelurile de pe autostrada ajuns pe un făgaş normal. Cel
terul Mediului pe care o cut, când fostul premier Sorin
diferenţă de autorităţi pentru Lugoj – Deva şi revenirea la puţin aşa sperăm.
apreciez foarte mult, s-a urcat Grindeanu declara că un lot de
că numai aşa vom reuşi să

Combaterea abandonului școlar se numără printre prioritățile autorităţilor locale din Deva
Deva – Abandonul şcolar justificările părinților sunt Hunedoara prin Poliția Deva,
este un pericol care pândeşte variate: elevii au frați mai în baza unor protocoale in-
la orice pas, deoarece tinerii, mici cu care trebuie să stea terinstituționale. Conform
adolescenţii, în special, pot fi acasă până vin părinții de la competențelor stabilite de
„scăpaţi din mână” tocmai în muncă; situația veniturilor art.360 din Legea nr.1/2011
acele momente în care ar familiale nu le permite a Educației Naționale,
trebui să fie la şcoală. Doar în părinților să cumpere polițistul local desemnat
ultima lună a acestui an, rechizite, haine, încălțăminte prin Dispoziția Primarului
Poliția Locală Deva a primit sau alte obiecte de care Municipiului Deva să ia mă-
cinci sesizări de la instituțiile copiii au nevoie la școală; suri legale în acest sens,
de învățământ din municip- unii părinți nu au cunoștință poate aplica conform legii o
iul Deva, prin care acestea de absențele copilului care sancțiune contravențională
cer sprijin în soluționarea pleacă dimineața la școală. părintelui sau tutorelui legal
cazurilor de abandon școlar. Cele mai grave cazuri sunt al minorului cuprinsă între
“Sesizările primite de la cele în care copiii sunt trim- 100 lei – 1000 lei.
școli arată că elevii au acu- iși cu bună știință de către În ultimul an, Poliția Lo-
la sprijinul Poliției Locale cu acordate elevilor cu ,,mus-
mulat un număr mare de ab- părinți la cerșit pe străzi în cală Deva prin Serviciul Or-
părinții elevilor care lipsesc trare scrisă”.
sențe de la cursuri, care loc ca aceștia să conștien- dine și Liniște Publică, Paza
de la școală, însă, din păcate, Pentru a veni în sprijinul
ajunge în multe dintre cazuri tizeze importanța educației Bunurilor a fost implicată în
acest lucru nu a dat rezul- dascălilor, polițiștii locali din
pentru un singur copil și la pentru integrarea copilului peste 50 de cazuri de aban-
tate. Una dintre școli a de- Deva se deplasează ori de
peste 300 de ore și care în în societate. don școlar.
marat chiar un program de câte ori este nevoie împre-
mare parte sunt nemotivate”, Mai trebuie spus că Poliția
consiliere a elevilor și ună cu reprezentanți ai Di-
se arată într-o informare a
părinților în ceea ce privește recției de Asistență Socială
Amendă pentru Locală Deva împreună cu Di-
Primăriei Deva.
obligativitatea de a frecventa Deva la domiciliul elevilor
abandon şcolar recția Publică Locală de Evi-
școala, consecințele negative care lipsesc frecvent de la Nu doar școlile cer spri- dența Persoanelor și Stare
Discuţii cu părinţii ale absenteismului și riscul școală și verifică motivul jinul Poliției Locale Deva în Civilă Deva au organizat și
Reprezentanții respec- de eșec școlar. Primele mă- pentru care aceștia nu vin la reducerea fenomenului de numeroase acțiuni de pre-
tivelor unități de învățământ suri luate de conducerile ore. abandon școlar ci și Inspec- venire a abandonului școlar
au discutat înainte de a apela școlilor au fost sancțiuni Polițiștii locali spun că toratul de Poliție Județeană în unitățile de învățământ.
4 - aCTUaLiTaTE 11 - 17 mai 2018

Nuntă de aur în Parcul “Cetate” Deva


n Cele mai longevive cupluri din municipiul Deva vor fi premiate, marți, 15 mai 2018, la ora 11.00, în Parcul “Cetate”.
Peste 100 de cupluri din Ana Teodora Anuțoiu și ”Fotografia mea de Aur”, iar
Deva, Sântuhalm, Archia, Ansamblul Folcloric ”Făer- cele mai reprezentative dintre
Bârcea Mică şi Cristur vor agul” (comuna Certeju de acestea vor fi premiate.
primi din partea municipa- Sus); o invitație pe ringul de Evenimentul este organizat
lității câte un premiu în val- dans, alături de trupa de copii de Primăria Municipiului
oare de 500 de lei, un buchet ”Dansandra”, în ritmuri de Deva – Direcţia Publică Locală
de flori şi o ”Diplomă de fideli- tango și rock’n roll, precum şi de Evidenţa Persoanelor şi
tate”. Premiile vor fi înmânate o tombolă cu premii, la care Stare Civilă și Centrul Cultural
de primarul municipiului vor fi acordate, prin tragere la “Drăgan Muntean” Deva și va
Deva, Florin Oancea. sorţi, 6 torturi, oferite de fi prezentat de Mihai Feier.
Cofetăriile ”Arta” și ”Sicopan”, Administraţia locală
Surprize și 4 cine romantice, oferite de acordă premii şi diplome de
În timp ce vor închina o Restaurantele ”Deva”, ”Casina” fidelitate cuplurilor care ani-
cupă de şampanie la ”Nunta și ”Perla” și Braseria ”Ceapa versează ”Nunta de Aur” în-
de Aur”, sărbătoriţii vor avea Roșie”. cepând din anul 2000.
Deva – O manifestare de ani de căsnicie neîntreruptă. parte de o serie de surprize, De asemenea, în cadrul Fondurile destinate premierii
suflet continuă şi în acest an la Evenimentul are loc de Ziua pe parcursul a trei ore: evenimentului, fotografiile sunt aprobate prin Hotărârea
Deva, în organizarea Primă- Internaţională a Familiei pen- recitaluri de muzică ușoară și sărbătoriților, realizate în ziua Consiliului Local Deva nr.
riei Deva. Este vorba despre tru a accentua impactul pe folclor, susținute de Roxana nunții de acum o jumătate de 107/2017 și sunt suportate
premierea familiilor în care care valorile familiei îl au Olşanschi, Florin Mureşan, secol, vor fi cuprinse într-o ex- de la bugetul local.
cei doi soţi au împlinit 50 de asupra societăţii. Diana Buble, Cristian Fodor, poziţie inedită, sub genericul

OPINII • OPINII • OPINII


Transformarea incultelor în ţoape!
E xistă în limba care ţoapa se simte cel mai organele noastre le veghează hibiţioniste: Cele cu ştaif
română un cuvânt, bine, este acolo unde poate să ca nimeni să nu le deranjeaze merg pe litoral, îşi aliniază
foarte expresiv, se desfășoare, pentru a fi Dacă şi şefa anti-mafia din „bolidurile” de zeci, sute de
folosit pentru a de- vioara principala probabil fi- România a mers să locuiască mii de euro, se duc la petre- o cafea, ies din hotel şi sur-
semna o vastă categorie indcă el compensează într-un acolo, bineînţeles având şi ea cere cu elicopterul, şampania priză: când mă apropii de ele
de persoane: ţoape. Nici fel vidul gândirii. Ţoapele azil politic. Nu mai avem e cărată la mese cu roaba. discutau chiar într-o moldo-
unul dintre posibilele sunt de două categorii: mo- nimic de spus decât să nu Ţoapele de condiţie modestă veneasca formidabilă. Fetele
sinonime (mârlan, deste şi de lux. asistăm într-o zi la înființarea de la oraşe şi sate se mul- venise să vadă ,,,aurora bore-
mojic, necivilizat, gro- Ţoapelor le plac mașinile unei platforme cu iz politic, a ţumesc cu mici şi bere, mai ala" dar în timpul liber
bian etc.) nu are de lux, carele alegorice, defi- unor ţoape care au furat din ales dacă partidul le oferă munceau cu spor să adune
savoarea lui ţoapă. larea în ritmul muzicii de fan- această ţărişoară, care au azil gratis micii şi berea, împre- ceva euro în această vizita a
Din capul locului trebuie fară, ele au de fapt nostalgia politic, iar noi să le consi- ună cu şăpcuţe roşii sau gal- lor, având cea mai veche
spus că ele sunt mândre că spectacolelor de pe stadioane derăm dizidente politice. (În bene având inscripţionate meserie din lume. În Româ-
sunt ţoape. Au ceva aparte. cu mulţi spectatori, urale fre- numerele viitoare voi scrie iniţialele partidelor. Şi, nia, una era avocată iar pri-
Idealul lor este prostul gust - netice.. Iată de ce ţoapele se care este diferenta dintre bineînţeles, cu muzică popu- etena ei era asistenta la o
în îmbrăcăminte, în mobilier, bucură şi aplaudă chiar şi Ţoapă şi ŢAŢE). Dar să facem lară, căci petrecăreţii se prind televiziune locală din
în preferinţele muzicale etc, acolo cand rasul ar trebui să o prezentare a lor în conti- în horă oriunde s-ar afla, la Moldova. M-am uitat lung la
etc. Ele ţin foarte mult să fie lipsească. nuare. Buzău la Braşov sau - în ele unde au găsit rapid clienți,
primele văzute ca nu cumva Cele cu bani fac nunta în Nu poţi purta o conver- regim all inclusive, când unde vorbeau cu ei o engleză
să treacă neobservate şi de Austria, botezul copiilor în saţie normală cu ţoapele. Ele mănânci şi bei cât te ţin perfectă. Am urcat în hotel cu
aceea sunt agresive şi îţi in- Malaga, mai stau pe la Nisa şi practică insulta, injuria sau, la baierele, fiindcă e „gratis” - La un gust amar spunându-mi in
vadează spaţiul intim. Vrei să Monaco, dar apreciază la su- un nivel mai elevat, insi- stadioane se lipesc rapid de sinea mea ,,ţoapa tot ţoapă
stai liniştit, la o terasă, să perlativ şi ţările exotice: nuarea perfidă. Cele din baietii sportivi unde prin mi- rămâne" şi aici, departe de
citeşti o carte, să asculţi o Madagascar, Brazilia, Costa politică sunt reprezentantele jloace specifice, nu pleacă de ţară. Din păcate modelele
muzică sau pur şi simplu să Rica. Dupa ce au furat mi- exemplare ale acestui com- lângă ei decât ori măritate şi noastre sunt inculţii şi
contempli peisajul (fie el şi lioane de euro au mers să facă portament mârlănesc. Fi- nasc imediat , ori cu conturile ţoapele. Nu ştiu cum ne mai
urban)? N-ai cum: apar afaceri, să facă plajă, să nască indcă şi-au propus să pline de valuta şi cu maşini de putem vindeca de această
ţoapele, cu tatuaje pe corp copii si bineînţeles să acapareze toată puterea sunt lux. Ţoapele sunt peste tot din boală. Mă întorc cu gândul la
îmbrăcate sumar în aşa fel savureze aer din America de gata să calce pe cadavre. păcate, nu există televiziune România, unde în gândul
încât să iasă corpul în evi- Sud unde aici în Banci există Uitaţi-vă cum îl apostrofează ca în platouri să nu fie aşa meu, au apărut urmatoarele
dentă pun muzica la maxi- conturile lor cu sute de mi- pe cei care la Revoluție au stat zise vedete, asistente etc idei.
mum (în restaurante, lioane de euro şi dolari. Cred cu arma în mână, au luptat având un salariu pe măsură Duminică, am văzut la tele-
cafenele) pentru că ştiu că că ușor, ușor se poate face o pentru aceasta democrație ca de 5000-10000 euro pe luna. vizor o reclamă însoţită de
asta place altor ţoape. filiala a unui partid politic in acum sa fie luați în bătaie de Ţoape avem în Parlament următorul text: „Cum serbăm
Pe deasupra, ţoapa vor- Costa Rica. Ca să fie tot tacâ- joc şi numiţi ,,decreţei". Un (chiar foarte multe, care nu noi Centenaru’/ Dacă nu-
beşte tare, tot ce face simte mul complet au şi azil politic. minim respect datorat oame- stiu sa vorbească), în muzică ncingând grătaru’”. Sfârâiala
nevoia de a ieși în evidenţă în Vai de mama noastră ce nilor mai există? Nici măcar o nu mai vorbim, în concluzie grătarelor a devenit un fel de
aşa fel încât toată lumea din politicieni avem. Ma întreb elementară decenţă, nu a este vremea lor. Când scriu carte de indentitate a
jur să ştie ce confidenţe îi face cine a condus aceasta ţară? avut această domnișoară în acest articol sunt cazat la un românilor.
la telefon amicului sau ami- Multe ţoape au ajuns în care unii șefi de partid au hotel în Larvric - Norvegia, Aici suntem oameni buni,
cei. Inutil să adaug că vor- funcții mari în conducerea aplaudat această mizerabilă mă uit pe geam să privesc am ajuns datorită promovării
birea ei e eminamente statului, iar acum datorita ispravă, în loc să aplice mă- răsăritul soarelui, dar văd pe inculţilor şi ţoapelor, de
vulgară, practic fiecare unor munci intense şi a hoți- surile care se impuneau. stradă două blonde cu ţigările râdem ,,noi de noi. Sper în
propoziţie e ritmată de cu- ilor în care au furat sute de Sărbătorile sunt un prilej în gură plimbându-se în faţa vremuri mai bune.
vinte desemnând organele milioane de euro, se odihnesc perfect pentru ţoape ca să-şi Hotelului. Am crezut că sunt
genitale. Locul şi mediul în bine mersi în ţări exotice ,iar satisfacă impulsurile ex- nordice. Când cobor să beau Prof. Ioan Romeo Mânzală
11 - 17 mAi 2018 SPECiAL - 5

Asociaţia Culturală Valea Dacilor –


a treia participare consecutivă în cadrul
festivalului “Natale di Roma”2018
Î
n perioada 18-22 Impresionantă a fost si de
aprilie 2018 s-a des- această dată manifestaţia or-
făşurat la Roma mani- ganizată duminică 22 aprilie
festația intitulată Natale di şi care a fost deschisă la ora
Roma, prin care se cele- 11.00, prin aprinderea focului
brau 2771 ani de la Ab sacru in locul numit Circus
Urbe Condita – Inte- Maximus, lângă ruinele vechii
meierea Romei la 21 arene antice şi a Forumului
aprilie 753 î.Hr., prin le- Imperial, unde fiecare con-
gendara poveste a celor doi ducător de grup cultural
frați hrăniți de lupoaică,
aprindea făclia sacră, apoi
Romulus şi Remus.
intra in arena antică, de unde
Istoria multimilenară a
a început defilarea pe străzile
“cetății eterne”, a fost reconsti-
istorice ale Romei.
tuită prin intermediul grupu-
Alături de aceste grupuri
lui cultural italian, Gruppo
culturale, a participat pentru a
Storico Romano, cu partici- cultural dacic din Constanța,
treia oară, consecutiv şi Asoci-
parea unor grupuri culturale Danais-Asociația România-
ația Culturală-Valea Dacilor-
din zece ţări europene, dar şi Dacia Casa Noastră si grupul
Orăștioara de Sus, cu o
din S.U.A, cuprinzând 1550 de cultural Omnis Barbaria.
reprezentaţie inedită faţă de
participanţi ce au reconstituit După încheierea defilării pe
precedentele participări, prin
istoria Romei antice. străzile Romei, toţi partici-
grupul de sânzâiene din co-
Manifestaţiile au început în panţii s-au aşezat pe locul
munele Boşorod şi Orăştioara
ziua de miercuri, 18 aprilie, şi arenei antice Circus Maximus,
de Sus, într-un număr de 18
au atins punctul culminant unde s-au desfăşurat ritualuri
fete cuprinse între 15-25 de
duminică 22 aprilie, într-o zi antice, dansuri antice, lupte
ani, precum şi grupul de 22 de
foarte frumoasă şi călduroasă între gladiatori, iar finele man-
daci din comuna Orăştioara de
de primăvară, în care partici- ifestaţiei a adus faţă în faţă
Sus şi Boşorod, în costumaţia
panţii şi zecile de mii de spec- legiunile romane cu „gloata de Noastră, în frunte cu Octavian valului lui Hadrian – zidul lui
adecvată, aşa cum apar pe
tatori prezenţi la această barbari”, aşa cum romanii îi Manu, iniţiatorul acestui grup Hadrian intre 120-130 d.Hr. in
Columna lui Traian.
manifestaţie au umplut cen- numeau pe cei care nu făceau cultural şi cel care deţine o Bretania, Anglia de azi şi care
În frunte cu Rareş Demian
trul istoric al Romei, zona Col- parte din Imperiu, fiind recon- şcoală de gladiatori la Con- trasa frontiera de nord a Im-
– preşedintele Asociaţiei Cul-
ina Palatină, Circus Maximus, stituită bătălia pentru con- stanţa, prin demonstraţia de periului Roman.
turale Valea Dacilor, aceştia au
Forumul Imperial, Columna strucţia Valului lui Hadrian- luptă între gladiatori organi- Manifestaţia s-a încheiat in
mărşăluit pe străzile Romei si
lui Traian, Colloseum. zidul lui Hadrian in Bretania. zată de acesta. jurul orei 19.00 şi am rămas
au scandat ”Dacia Liberă”, îm-
A fost reconstituită şi evo- O reprezentaţie deosebită La reconstituirea bătăliei fi- profunzi impresionaţi de or-
preună cu Anca Cezarina Ful-
cată istoria Romei antice, pe- au avut-o sânzâienele dacilor nale dintre legiunile romane şi ganizarea şi evocarea istorică
ger, funcţionar consular al
rioada imperatorului Hadrian, din comunele Boşorod si „oastea barbarilor”, compusă a acestui eveniment, de con-
Consulatului Român la Roma.
succesor al lui Traian, iar Orăştioara de Sus, care au pre- din bretani, gali, daci, bur- tribuţia adusă de Asociaţia
Au primit ropote de
grupurile culturale au partici- stat un dans ritualic conform gunzi, în rândul dacilor au Valea Dacilor, iar preşedintele
aplauze din partea miilor de
pat sub forma legiunilor ro- vechii tradiţii, fiind flancate de participat şi unii dintre mem- acesteia, Rareş Demian, a fost
spectatori aflaţi pe străzile
mane, centurioni, cohorte, barbaţi in costumaţie dacică, brii Asociaţiei Valea Dacilor, în gratulat si intervievat de
Romei, printre care şi mulţi
gladiatori, sclavi, consuli, sen- membrii Asociaţiei Valea frunte cu preşedintele aces- Radio România Actualităţi, de
compatrioţi de-ai noştri ce
atori, vestale, etrusci, având Dacilor – Orăştioara de Sus. teia Rareş Demian, membrii trei televiziuni italiene, pentru
locuiesc in „oraşul celor şapte
vestimentația adecvată pe- De asemenea, un rol im- grupului Danais alături de Oc- reprezentaţia avută de mem-
coline”, fiind plecaţi la muncă
rioadei antice a istoriei ro- portant în cadrul acestui tavian Manu, precum şi cei de brii asociaţiei, ce au fost ase-
în Italia.
mane, într-o reprezentaţie si eveniment l-au avut şi mem- la Omnis Barbaria. muiţi cu dacii de pe Columna
De remarcat este şi
reconstituire istorică remar- brii grupului cultural Danais- Evocarea acestei bătălii lui Traian.
prezenţa a încă două grupuri
cabilă. Asociația România-Dacia Casa avea drept urmare construcţia Cozmin-Dragoș Cătăniciu
culturale din România, grupul

Week-end de vis la Geoagiu-Băi


Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi, săptămânal,
împreună cu familia ta, de două intrări gratuite la ştrandul Băile Daco-
Romane din Geoagiu Băi. Taloanele se depun la sediul redacţiei Accent Media
din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul 16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a
săptămânii. Câştigătorii vor fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ............................................ prenume ...........………………….....……

CI seria…….. nr…….............……....…. Adresa……………………………………

…………….............................................................. Tel…......................……..
Câştigătorii din această săptămână sunt:
• BENEA ADRIANA MONICA din Brad
• MUNTEANU ELEONORA din Deva
6 - SPORT 11 - 17 MAI 2018

GIMNASTICĂ: Întâlnire amicală ATLETISM

dintre echipele naţionale de


Atleta Florentina Mar-
incu, legitimată la CNS
Cetate Deva și pregătită de

senioare ale României şi Finlandei


prof. Nicolae Alexe,
revenită de doar trei luni
de zile la sportul care a
consacrat-o confirmă că

Î
este în topul național al
ntâlnirea amicală de săritoarelor în lungime,
gimnastică dintre Cu ocazia memorialului
echipele naționale de dedicat atletilor clujeni,
senioare ale României și competiție organizată la
Finlandei, desfășurată la
Cluj Napoca, Florentina a
Deva a fost o verificare
utilă pentru stadiul de pre- reușit o performanță exce-
gatire, deoarece ambele lentă cu o săritură mă-
echipe, vor participa la surând 6,57 m pentru ca o
Campionatele Europene și doua zi în cadrul altei
la Campionatele Mondiale competiții ,dedicată Zilei
Echipa de senioare a Mondiale a atletismului,
României a fost alcătuită din deveanca să înregistreze o
Anamaria Ocolișan, Denisa săritură măsurând 6,73 m
Golgotă, Nica Ivănuș, Maria cu care a bifat baremul
Holbură și Carmen Ghiciuc iar pentru participarea la
la junioare au evoluat Ana Campionatele Europene
Maria Puiu, Antonia Duță, din acest an.
Ioana Stănciulescu, Lisa La competițiile de la
Marchidanu și Daniela Trică. Cluj Napoca alte trei
Senioarele au câștigat con- sportive de la CNS Cetate
cursul de verificare cu un Deva au avut rezultate re-
total de 155,950 puncte în marcabile la săritura în
timp ce Finlanda a acumulat lungime, Giorgiana Timu
143,500 puncte. Cea mai bună Carmen Ghiciuc- 51.500 un total de 153,350puncte ulescu(a evoluat numai la (cu o săritură măsurând
gimnastă din echipa noastră a puncte,Anamaria Ocolișan- ,cea mai valoroasă gimnastă paralele). 5.52 m), Emilly Mihuț și
fost Denisa Golgotă, deveanca 50.100 puncte, Nica Ivanuș - din lotul junioarelor fiind Ana Din echipa finlandeză de Andreea Gâfu.
totalizând 51.700 puncte, 38.700, Maria Holbură- Maria Puiu care a acumulat senioare s-au evidențiat Sani
având cea mai mare notă din
concurs la sărituri 14.400.
49.550 puncte, Carmen Glă-
van -49.850 și Laura Iacob
51.150 puncte. Antonia Duță
(49.900 puncte), Lisa Marchi-
Makella (total 48.850 puncte),
Enni Kettunen (46.850 Popice
Celelalte gimnaste din echipă 49.250 puncte. danu (48.850), Daniela Trică puncte) și junioara Sata Loikas
au avut următoarele totaluri: Echipa de junioare a avut (48.850) și Ioana Stănci- cu un total de 46.600 puncte.

BASCHET: Echipa de băieţi gimnaziu de la CN “Regina Maria” a


ocupat locul II la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar
Federația Română de
popice și bowling a stabilit
după Campionatele Na-
ționale componența lo-
turilor naționale ale
României care vor parti-
cipa la Campionatul Mon-
dial, competiție care se va
desfășura la Cluj Napoca,
în perioada 19-29 mai.
Printre cei convocați se
numără și doi jucători din
județul nostru: Radu Bala-
ban, de la CS Inter Petrila
și Roberto Lapoși, de la CS
Siderurgica Hunedoara. În
atenția echipei tehnice co-
ordonată de către Marcel
Dobrică se mai află și
Noemi Budoi, sportiva de
la Siderurgica Hunedoara
fiind în așteptarea con-
vocării. Până la începerea
“mondialelor” de la Cluj

E
chipa de elevi băieți naționale a Sportului Șco- Szanto și sprijiniți de Gherman, Ştefan Corcan, Napoca loturile naționale
gimnaziu de la lar, turneu desfășurat la Alexandru Pihodi au încheiat Claudiu Opriţa, Andrei Guta, de popice ale României se
Colegiul Național Timișoara, a reușit o fru- competiția zonală pe un ono- Raul Robu, Andrei Hutanu, vor afla într-un cantona-
Pedagogic “Regina Maria” moasă performanță. rant loc II. Robert Jude, Tudor Lucaci au ment centralizat la Tîrgu
din Deva calificată la Elevii pregătiți pentru Formația colegiului de- demonstrat încă odată că... la Mureș, care va începe pe
turneul zonal de baschet această competiție de profe- vean alcătuită din Vladut Pedagogic se face carte dar si data de 12 mai.
din cadrul Olimpiadei sorii Alexandru Bădoi, Vasile Badau, Bogdan Rista, Razvan sport!
11 - 17 mAi 2018 SPORT - 7

KARATE
P
articipanți la con- Șeuleanu Seulean loc 3 kata
cursul internaţional individual; categoria 11-12
interdisciplinar ani: Ianis Munteanu Ianis -
“Cupa CRISIUS” ediţia nr loc 1 , Cristian Seulean Crist-
39, la karate, la care au ian - loc 2, Rebeca Streulea ,
fost înscriși circa 300 de Anna Horvath, și Andrei
tineri sportivi de la toate Gabor, toți locul 3 la kata in-
cluburile elevilor din țară dividual. O prestatie buna au
și alţi parteneri afiliați la avut si sportivii Ilie Diana si
federațiile naționale și Streulea Rares care cu sigu-
internaționale de profil,
ranta vor confirma in curand.
reprezentanții Palatului
Copiilor Deva au obținut La Iași s-au desfășurat în-
rezultate remarcabile, trecerile Campionatului na-
unii dintre ei aflați la tional de karate tradițional la
primul concurs inter- care au participat peste 250
național. de sportivi din țară. Reprezen-
Iată rezultatele obținute tantul clubului Ronin Deva,
de sportivii deveni antrenați tânărul Paul Togănel a reușit
de prof. Marius Biji și Oana o evoluție excelentă la această
Tomiuc: categoria 6-7 ani- competiție și a urcat pe podi-
Darius Biji Darius - loc umul de premire în proba de
1,Damian Hromei loc 2 iar kogo kumite individual unde a
Amalia Bălan loc 3 la kata in- ocupat locul III si a cucerit
dividual;categoria 8-10 ani- medalia de bronz.El este
Yara Faur - loc 1, Melissa pregătit de sensei Mircea
Dragos loc 2 și Mădălina Popa.

FUTSAL: Autobergamo Deva Bucureştiul vrea să organizeze


a pierdut calificarea în finala Final Four pe cea mai mare
arenă din România
campionatului intern

P
entru România, par- conducerea CSM-ului şi
ticiparea echipei Primăria Municipiului Bu-
feminine de hand- cureşti în vederea depunerii
bal CSM Bucureşti la Final candidaturii pentru organi-
Four-ul de la Budapesta zarea Final Four la Bucureşti.
este pentru al treilea an Cum nu avem deocamdată
la rând unul dintre cele sală, spaţiul vizat ar fi Arena
mai importante eveni- Naţională, cu acoperişul
mente pentru sportul tras", a precizat pentru Digi
românesc. Tocmai da- Sport o persoană implicată

A
utobergamo Deva a programată pe 20 mai. torită succesului enorm la în proiect. Din 2014, com-
pierdut calificarea în Președintele clubului devan, public, conducerea clubu- petiţa a fost organizată doar
finala campionatului Doru Popa (foto mic) a pre- lui CSM speră să obţină la Budapesta, iar una dintre
intern după ce a fost în- cizat într-un comunicat: “Pen- organizarea competiţiei cerinţe este o sală cu capaci-
vinsă în ultima etapă din tru majoritatea dintre jucători în Capitală, din anul 2020. tatea de cel puţin 10.000 de
play-off, de către Informat- meciul din seara aceasta a fost Şi nu oriunde, ci pe Arena locuri. În urmă cu trei se-
ica Timșoara vechea rivală. ultimul în care au îmbrăcat tri- Naţională! zoane, CSM Bucureşti a câşti-
Devenii au avut nevoie de o courile vişinii ale lui Autober- Sala Polivalentă din Bu- gat trofeul la prima sa
victorie pentru calificarea în fi- gamo. În jocurile pentru locul dapesta mai are încă un an, participare, iar anul trecut a
nala competiției din acest 3 vom alinia o echipa formată 2019, în care cele patru obţinut medaliile de bronz,
sezon dar Autobergamo a din tineri deveni promiţători De asemenea vom purta în echipe care se vor califica îşi după ce a învins pe Buduc-
pierdut un meci,pe care l-a de la echipa U19 proaspăt perioada imediat următoare vor disputa trofeul Ligii Cam- nost în finala mică.
dominat în mare parte , echipa câştigătoare a Cupei României discuţii pentru numirea unui pionilor. Pentru perioada ur- Final Four-ul din acest an
deveană fiind învinsă cu 5 – 3 şi din tineri de la lotul de se- antrenor (director tehnic) care mătoare va fi organizată o se va desfăşura la finele săp-
după ce a condus la pauză cu niori care au fost mai puţin va avea ca sarcină recon- licitaţie, la care Bucureştiul tămânii, în zilele de 12 şi 13
3 – 1. folosiţi. Vom da atenţie în acest strucţia echipei de seniori şi ar participa cu locaţia ... mai, iar meciurile vor putea
Ca urmare a acestui rezul- sfârşit de sezon echipei de ju- care va avea drept obiectiv în Arena Naţională, stadion cu o fi urmărite în direct pe Digi
tat Autobergamo Deva va juca niori U19 angrenată în fazele sezonul viitor cucerirea Cupei capacitate de 53.000 de Sport 1, dar şi pe siteul digis-
pentru locurile 3-4 cu FK finale ale campionatului şi Campionatului Naţional”, se locuri. port.ro pentru abonaţii RCS-
Odorheiul Secuiesc.partidă naţional. arată în acest comunicat. "Au existat discuţii între RDS./www.digisport.ro
8 - RELIGIE 11 - 17 MAI 2018

Înălţarea Domnului la Cer sau Ispasul


n Prăznuită la 40 de zile după Înviere, în Joia din săptămâna a VI-a după Pasti, Înălțarea Domnului este una din cele mai
vechi sărbători creștine, despre care amintesc Constituțiile Apostolice. Anul acesta o sărbătorim pe 17 mai. În popor este
cunoscută și sub numele de Ispas, iar salutul este “Hristos s-a Înălțat! - Adevărat s-a Înălțat!”. Tot acum sunt omagiaţi
eroii neamului, căzuţi la datorie.

În popor, sărbătoarea Înălţării


Domnului se mai numeşte si Ispas, după nu-
mele martorului ascuns, nevăzut al Înălţării.
Tradiţia spune că Ispas, un cioban,
Înălțarea Domnului tându-i pe ucenici, iar pe când Mare, a construit o biserică
ascuns pe după pietre, a urmărit
La 40 de zile după Înviere, îi binecuvânta, S-a înălțat la măreaţă pe muntele Măslin-
cer (Luca 24, 51), în timp ce ilor, de unde se înălţase Dom- evenimentul, tăcut şi uimit, apoi a povestit
Iisus s-a înălțat la Cer, fapt pe- alor săi cele întâmplate.
un nor L-a făcut nevăzut pen- nul şi unde sărbătoarea se lare,
trecut, potrivit Scripturilor, pe
tru ochii lor (F.A. 1,9). Adese- prăznuia cu mare fast, așa păstrate
Muntele Măslinilor de lângă groapă într-
ori Dumnezeu le-a vorbit cum se face şi astăzi. cu sfinţenie de-a lun-
Ierusalim. Acolo, Iisus şi-a un furnicar
oamenilor din nor, fenomen gul timpului. Iată câteva din-
chemat apostolii pentru o ul- • În unele zone ale țării, se
timă binecuvântare, încred- prin care se manifestă energi- Ziua Eroilor tre ele:
leagă frunze de nuc peste
ile divine, menite sa reveleze În urma hotărârilor Sfân- • În această zi se înroșesc
ințându-i de puterea Sa și brâu, pentru că Mântuitorul
prezența Divinității, dar sa o tului Sinod al Bisericii Orto- ouă, se pregătesc bucate în-
dându-le ultimele învățături. le-ar fi purtat în momentul
și ascundă. doxe din anii 1999 şi 2001, tocmai ca la masa de Paști.
El a mâncat alături de Înălțării şi se bat cu leuştean
Sărbătoarea a căpătat o Înălţarea Domnului a fost • La sate, după terminarea
ucenici, așa cum făcuse odin- ca să fie feriţi de rele şi de
importanţă deosebită după consfinţită ca Zi a Eroilor şi ca slujbei religioase, preotul iese
ioară. Din Sfânta Scriptură boli.
ce Sf. Împărăteasă Elena, sărbătoare naţională biseri- cu credincioşii în câmp pen-
aflam că Mântuitorul Și-a • În alte zone, fetele și fe-
mama Sf. Constantin cel cească. În această zi, bisericile tru a sfinţi apa, folosită la
ridicat mâinile, binecuvân- ciorii se duc în pădure să
româneşti din ţară şi din stropitul semănăturilor. Tot
culeagă frunze de alun, cu
străinătate sărbătoresc pe în această zi se sfinţesc
”Ție Domnului și Împărat al cerului și al pământu- care fac vrăji de dragoste sau
toţi eroii români care au căzut plantele de leac - leuşteanul,
lui, ca unui biruitor al morții îți aducem cântare de pentru a le folosi ca plante
pe câmpul de lupta pentru paltinul, alunul.
laudă, că după prealuminata Înviere din morți, cu tămăduitoare.
credinţă, dreptate, întregirea • Tot acum, oamenii se
slava la ceruri Te-ai Înălțat și cu Preacinstit Trupul • Există credința că, de la
neamului sau apărarea ţării. ating cu leuştean, pe care îl
Tău ai șezut de-a dreapta lui Dumnezeu, ca și firea Paști până la Ispas Cerurile
pun şi la ferestre, ca să fie fe-
noastră cea căzută să o înalți împreună cu Tine și să sunt deschise, iar cei care
Tradiții și obiceiuri riţi de rele şi de boli. Vitele
ne slobozești de patimi din veșnica moarte. Noi, însă, mor în această perioadă, nu
sunt bătute şi ele cu leuştean,
prăznuind Dumnezeiasca Ta Înălțare din suflet, împre- de Ispas mai trec prin Judecata de
ca să se îngraşe, să fie sănă-
ună cu ucenicii Tăi, cântăm: Iisuse, Cel ce Te-ai înălțat Apoi și ajung direct în Rai.
Această mare sărbătoare toase şi ferite de vrăjitorii. De
de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri.” (Condacul 1) creștină aduce cu ea o serie asemenea, se taie păr din vâr-
www.crestinortodox.ro
de obiceiuri şi tradiţii popu- ful cozilor de la vite şi se în
11 - 17 MAI 2018 SĂNĂTATE - 9

Remedii naturiste pentru durerile de spate


n Una din cele mai comune afecțiuni ale prezentului este durerea de spate. Ea poate apare în orice moment. Fie în urma
unei mișcări bruște, a statului îndelungat pe scaun sau pur și simplu din lipsa de mișcare. În astfel de situații, leacurile
din natură pot fi o soluție. Iată câteva dintre ele, care și-au dovedit eficiența:

Arnica așa fel încât ardeiul să nu aceea, fitoterapeuţii reco-


ajungă direct pe piele. Com- mandă 240 mg de salicină pe
Cu efect antiinflamator, presa se va aplica apoi pe locul zi. Efectul ei va fi echivalent cu
uleiurile esenţiale din arnica dureros timp de 5-10 minute. al celui unui calmant puternic.
neutralizează o enzimă care În caz contrar, aceasta va irita
declanşează inflamaţia ţesu- pielea. Gheara diavolului
tului osos. De aceea, această
plantă este foarte eficientă în De la această plantă se
Salcia folosește doar rădăcina, care
atenuarea durerii de spate
provocată de sciatică sau Are efect analgezic, întrucât conține o substanță cu un put-
artroză. în scoarța ei se găsește o sub- ernic efect antiinflamator,
stanţă numită salicină, care analgezic, care rărește sau re-
acţionează ca un analgezic, an- duce intensitatea și frecvența
Unguentul de arnică tiinflamator şi antinevralgic la
Favorizează consolidarea crizelor dureroase. În plus,
nivelul vertebrei afectate şi a protejează cartilajele de la
ligamentelor şi a oaselor, ac- ţesutului din jurul ei.
tivând circulaţia sanguină la nivelul vertebrelor.
locul dureros. Se aplică pe Pentru un rezultat vizibil,
Ceaiul din frunze se pot folosi și capsulele cu ex-
locul dureros, masându-se de salcie
ușor timp de cinci minute. tract de gheara diavolului. Ast-
Se prepară din 30 g de fel că, se vor administra trei
frunze de salcie şi 250 ml de capsule pe zi, timp de trei săp-
Tinctura de arnică apă, care se bea cald. tămâni.
Este și ea foarte eficientă.
Pentru atenuarea durerilor, se Coaja de salcie
vor pune 15 picături de tinc- Atenție!
Poate fi administrată sub Femeile însărcinate şi
tură pe o compresă, care se va
forma de infuzie, decoct, persoanele cu probleme
aplica pe locul dureros.
pulbere. Infuzia se prepară gastro-intestinale, nu au
din 200 ml de apă clocotită, voie să urmeze acest trata-
Ceaiul de mușețel turnată două lingurițe de ment.
Calmează ţesuturile muscu- scoarță bine uscată și după care se
lare tensionate. Pentru mărunțită. Ceaiul, ținut la Comprese calde aplică pe piele. Se
prepararea lui se folosește o temperatura camerei, se bea, şi reci ține aproximativ
lingură de flori de muşeţel la o câte doua, trei linguri, pe par- 15 minute.
cană cu apă clocotită. Se lasă la La nevoie, un leac eficient
cursul unei zile. constă în aplicarea alternativă
infuzat timp de 15 minute. Se Foile de varză
vor bea trei căni pe zi. de comprese calde și reci
Decoctul din coaja de peste zona dureroasă. Această Se zdrobesc ușor
salcie metodă funcționează ca o prin rularea unei sti- bea
Ardeiul iute Se prepară din două linguri cle, apoi se pun pe un zilnic câte o
soluție de moment. Nu se
Este un condiment folosit de scoarță bine uscată și tifon lat. Compresa se cană cu această infuzie, iar
aplică direct pe piele, pentru dacă intensitatea lor e mai
de obicei în bucătărie. Acesta mărunțită, pusă într-un sfert aplică pe locul dureros, cu 2-3
ca șocul să nu fie unul mult mare, sunt indicate două căni
conține o substanță numită de litru de apă. Se fierbe la foc ore înainte de culcare.
capsaicină, care are efect va- prea mare. pe zi.
mic, timp de 20-30 de minute.
sodilatator şi de stimulent al După răcire se filtrează și
sistemului nervos. Pentru o Cataplasme cu Infuzie de busuioc Important!
lichidul rezultat se bea, câte
compresă cu ardei iute se va două-trei linguri, pe parcursul cartofi sau cu varză Se prepară din 10 frunze Zona dureroasă de pe
proceda în felul următor: se zilei. de busuioc, care se fierb într- spate se poate masa și cu
Pentru obținerea ei, se feli- un ibric, până când apa scade uleiuri vegetale încălzite de
taie mărunt trei-patru ardei ază cinci cartofi și se pun la
iuți, care se vor amesteca bine la jumătate. După ce se eucalipt, de migdale, de
Capsulele cu extract fiert. După răcire, feliile se măsline sau nuci de cocos.
cu 2-3 linguri de ulei cald. de salcie răcește, se îndulcește cu
așază pe un tifon. Cataplasma puțină miere. În cazul
Totul se pune apoi pe un
Au efect mai rapid. De se acoperă cu un prosop gros, durerilor ușoare de spate, se www.clicksanatate.ro
pansament, care se pliază în

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
10 - tIMp lIber 11 - 17 MAI 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII SERIALE NOI: Minutul de umor


Luni, 14 mai, PRO 2, ora 18,00 • Pe malul lacului
Gică făcea poze pe malul lacului, când ne-
Mă declar vinovată vastă-sa îl strigă disperată:
Filmul spune povestea lui Franco – Gică! Repede, se îneacă mama!
Urzúa, un avocat de prestigiu, atent la Liniștit, acesta-i răspunde:
nevoile celor din jur. Acesta are o căsătorie – Degeaba, nu mai am spaţiu pe card!
dificilă cu Roberta, care este chinuită, încă
din copilărie, de o boală gravă de nervi. În • Indiferență…
ciuda succesului și a banilor, viața lui Un catolic, un protestant, un musulman şi
Franco este pustie. Totul se schimbă atunci un evreu discutau la masa de prânz:
când o cunoaște Alba, o femeie care este Catolicul:
acuzată că și-a eutanasiat soțul, aflat pe – Am o avere mare… voi cumpăra Citibank!
patul de moarte. Impresionat de povestea Protestantul:
ei, acesta acceptă cazul și reușește s-o – Sunt foarte, foarte bogat, aşa că voi
elibereze pe Alba. Cu ajutorul lui Franco, cumpăra General Motors!
Alba încearcă să-și recupereze fiul de la In- Musulmanul:
grid, care și-a asumat răspunderea legală – Sunt prinţ, sunt fabulos de bogat. In-
pentru băiat. Alba și Franco încep să ia tenţionez să cumpăr Microsoft!
ANTENA 1 legătura tot mai des și ajung să se îndră- Evreul a mestecat calm în cana de cafea, a
Vineri, 11 mai, ora 21,10 aşezat linguriţa pe masă, a sorbit liniştit din
gostească, în mod inevitabil, unul de
Un american liniștit celălalt. cafea, s-a uitat la ei şi le-a spus pe un ton in-
diferent:
– Nu vând !
Acțiunea filmului are loc în anul 1952, în Vietnam. Tânărul
american Alden Pyle este însărcinat cu o misiune umanitară • La doctor
și ajunge la Saigon în toiul luptei de rezistență a viet- - Domnule doctor, cred că am alergie la
namezilor împotriva prezenței coloniale franceze. Dornic să- cafea. Am început și eu să beau câte o ceșcuță
i ajute pe locuitorii Vietnamului prin intermediul unui dimineața, dar de fiecare dată mă doare
program economic, el se împrietenește cu ziaristul britanic ochiul stâng.
Thomas Fowler, un reporter cinic, trecut prin multe. Chiar – În timp ce-o bei sau după?
dacă acesta-i explică rolul său de observator pasiv al eveni- – Mai ales în timp ce-o beau. Simt așa, ca o
mentelor care-l înconjoară, admiră entuziasmul lui Pyle. La jenă.
un moment dat, Pyle se îndrăgostește de Phuong, iubita viet- – Încearcă să scoți lingurița din cafea
nameză a lui Fowler. Prinși într-un triunghi amoros exploziv, atunci când o duci la gură și o să vezi că dis-
cei trei vor recurge la tot felul de dezvăluiri și lovituri, care pare jena.
duc, spre final, la moartea lui Pyle.

BERBEC TAUR GEMENI RAC


La locul de muncă vor apare Sunteți nevoiți să vă ocupați de Se întrevăd noutăți în plan Trebuie să fiți foarte atenți la
mari schimbări și va trebui să relațiile cu instituțiile financiare profesional, care vă avanta- viața voastră sentimentală. Nu

H
vă acomodați din mers. sau să achitați unele facturi mai jează. Dacă totul merge bine, de altceva, dar există riscul să
Hotărâți-vă din timp ce drum vechi. De asemenea, aveți în s-ar putea să primiți și o vă grăbiți, iar din acest motiv
veți alege, dar gândiți-vă bine. atenție acte cu privire la unele mărire de salariu. Chestiunile pot apare situații neprevăzute.
Analizați cu atenție toate co- moșteniri sau bunuri de valoare. legate de o moștenire încep să La locul de muncă nu sunt

O laborările care vi se propun, ca


să puteți lua cea mai bună de-
cizie.
La serviciu sunteți solicitați de
șefi sau de colegi în treburi strin-
gente, iar timpul vă presează.
se limpezească, iar spre sfârși-
tul intervalului, s-ar putea să
finalizați toate actele.
probleme deosebite, mai ales
că ați finalizat un proiect im-
portant.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
La locul de muncă este multă La începutul intervalului este Veniturile pe care le aveți vă Sunteți hotărâți să rezolvați mai
forfotă și încercați să vă în- multă agitație în jurul vostru. nemulțumesc, de aceea, cău- multe probleme în perioada ur-
cadrați în timp cu proiectele în- Vă vor căuta prietenii sau tați noi colaborări sau chiar un mătoare. Temperați-vă elanul și
cepute. Recompensele financiare rudele apropiate, care vă vor loc de muncă mai bine plătit. luați lucrurile pe rând, fără să vă

S vor veni și ele cât de curând, dar


acest lucru va stârni invidia
colegilor. Tocmai de aceea, tre-
cere un sfat. Încercați să dați
dovadă de tact și răbdare,
chiar dacă aceștia vă provoacă
Variante de câștig se vor ivi pe
parcurs, dar trebuie să cân-
tăriți foarte bine ofertele. Nu
grăbiți. Chiar dacă veniturile
voastre vor crește, problemele fi-
nanciare rămân la ordinea zilei.

C
buie să manifestați prudență și în diverse moduri. La serviciu luați de bun chiar tot ce vi se Ar fi bine să nu faceți cheltuieli
discernământ la fiecare pas! lucrurile merg bine. promite. suplimentare!

O SĂGETĂTOR
Veți lua decizii curajoase în
plan profesional. Fie că veți re-
CAPRICORN
Chiar dacă relațiile cu prietenii
sunt apropiate, evitați să le
VĂRSĂTOR
Șansele de afirmare la locul de
muncă nu vor lipsi, mai ales că
PEŞTI
Apar noi oportunități la locul
de muncă și trebuie să fructifi-

P nunța la statutul de angajat,


fie că vă faceți afacere proprie.
În ambele cazuri, priviți cu
atenție lucrurile și nu luați de-
spuneți planurile voastre de vi-
itor. La locul de muncă vă des-
curcați prin forțe proprii, mai ales
se ivesc situații în care vechile
tipare trebuie să dispară. Toc-
mai de aceea, încercați să vă
cați toate oportunitățile profe-
sionale și financiare. Acordați
o mare atenție aspectului per-
că persoanele care v-au sprijinit păstrați calmul și să acționați sonal, din convingerea că acest
cizii pripite. În cuplu, reușiți să cândva, acum dau înapoi. Aveți după cum vă dictează conști- lucru vă ajută în carieră. Se re-
rezolvați problemele ivite și să nevoie de odihnă și regândirea ința. În cuplu se reinstalează comandă mai multă prudență
mergeți mai departe. planurilor profesionale. armonia. în relațiile cu prietenii.
11 - 17 mai 2018 aCTUaLiTaTE - 11

Înşelată cu 13.000 Hackerii ne pot strica


vacanţa prin wi-fi!
de lei prin „metoda
accidentul”
lei unui bărbat necunoscut,
care s-a prezentat la ușa
apartamentului și s-a reco-
mandat ca fiind „șoferul avo-
catului” fiului său.
Ulterior, reclamanta a luat
legătura telefonic cu fiul său,
care i-a spus că a fost înșelată,
motiv pentru care s-a adresat
poliţiştilor, solicitând efectu-
area de cercetări, în vederea
identificării autorilor şi a re-
cuperării prejudiciului.
În aceeaşi seară, Poliţia
Municipiului Hunedoara a
mai fost sesizată de trei hune-
doreni cu privire la faptul că,

O
prin acelaşi mod de operare,
femeie din munici- Femeia a relatat poliţiştilor

C
piul Hunedoara a s-a încercat inducerea aces-
că a fost sunată noaptea, în apcanele electronice într-o clipă fără ca victima să
plătit scump pentru jurul orei 2,00, pe telefonul tora în eroare, în vederea îşi dea seama.
puse de hackeri în
o faptă care nu există. fix, de către un bărbat care s- obţinerii unor sume de bani preajma hotelurilor „Astfel de locuri există în
Poliţiştii avertizează a recomandat a fi „fiul său” și necesare unor „intervenţii pot să le dea posibilitatea toate oraşele mari ale Eu-
asupra escrocilor. care i-a comunicat faptul că a medicale urgente”. să ne acceseze datele ropei. Fiecare terasă are pro-
Hunedoara – O femei de produs un accident rutier sol- Din fericire, în aceste personale din telefonul pria sa reţea de wi-fi. E făcută
63 de ani, din municipiul dat cu două victime. cazuri, persoanele apelate au mobil, dacă avem wi-fi pentru ca turiştii să se
Hunedoara, este ultima vic- Apelantul i-a relatat femeii fost vigilente şi nu au dat curs deschis. conecteze mult mai uşor la
timă a escrocilor care înşală că are nevoie urgentă de bani solicitărilor, motiv pentru Deva - Hackerii profită de net. Ei sunt neglijenţi şi
oamenii prin „metoda acci- pentru a salva viețile celor care comiterea infracţiunii de dorinţa oamenilor de a-şi rareori întreabă personalul
dentul”. Ea a plătit unui indi- două victime și că va trimite înşelăciune a rămas în faza de verifica e-mail-ul şi conturile dacă reţeaua este legitimă”,
vid necunoscut suma de șoferul „avocatului” său, pen- tentativă. de socializare şi clonează atenţionază specialiştii.
13.000 de lei, fără să verifice, tru a ridica banii. În toate cazurile prezen- reţelele gratuite de internet Astfel, un hacker ar putea
în prealabil, dacă cele spuse Femeia a dat curs soli- tate, poliţiştii au întocmit ale hotelurilor sau barurilor, să îşi numească hotspotul
de acel bărbat sunt reale sau citării şi a înmânat 13.000 de dosare penale şi efectuează atrag atenţia specialiştii eu- FREE WIFI sau DEFAULT,
nu. cercetări în vederea identi- ropeni în securitate cibernet- unul pe care deja ne-am
ficării autorilor. ică. Aceştia avertizează că conectat. Și când trece pe
Recomandarea poliţiei Metoda accidentul
hackerii pot crea un hotspot lângă noi cu dispozitivul în
fals, la care oamenii să se rucsac ori sacoşă, toate tele-
Pentru a nu deveni victimă a infracţiunii de înşelăciune
Pentru cei care nu ştiu încă logheze cu telefonul. Astfel se foanele se vor conecta au-
comisă prin „metoda accidentul”, poliţiştii vă recomandă
despre cum acţionează es- pot intercepta toate conver- tomat la reţeaua la care au
să verificaţi dacă ruda respectivă este într-adevăr rănită
crocii, trebuie menţionat, pe saţiile dintre telefonul acesta mai fost conectate.
sau a fost implicată într-un accident rutier. Trebuie reţinut
scurt, că aceştia sună, de reg- şi serverele pe care le acce- Soluţia în acest caz este
că nici Poliţia, nici reprezentanţii Parchetului nu reţin tele-
ulă pe telefonul fix, şi spun că sează ei, spune Bogdan simplă, pentru că putem opri
foanele mobile ale celor implicaţi într-un accident rutier.
o rudă a persoanei apelate ar Botezatu, citat de digi24. de pe telefon aplicaţia de wi-
De asemenea, solicitaţi apelantului date despre unitatea
fi fost implicată într-un acci- Datele personale ale uti- fi atunci când ne deplasăm în
medicală, de poliţie sau parchet unde s-ar afla ruda şi tele-
dent de circulaţie şi are lizatorului ajung astfel la dis- locuri pe care nu le cu-
fonaţi acolo, pentru confirmare.
nevoie de bani. Dacă îşi gă- creţia infractorilor, care pot noaştem. Dacă dorim să ne
În cazul în care sunteţi contactat de persoane necunos-
sesc „victima”, infractorii controla şi accesa chiar şi verificăm e-mailul atunci
cute şi nu reuşiţi să aflaţi dacă informaţiile sunt corecte,
caută să intre cât mai rapid, conturile bancare. Infractorul vom căuta o conexiune si-
solicitaţi o întâlnire directă cu acestea şi apelaţi de urgenţă
prin diverse metode, în pos- are la dispoziţie parolele de gură, iar cele mai bune sunt
numărul 112, pentru a cere sprijinul Poliţiei.
esia sumei cerute. securitate şi poate goli contul cele care au deja o parolă.

ANUNȚ PUBLIC Noi reglementări pentru rovinietă


Deva – Specialiştii ne decizie pentru a îndrepta a devenit obligatorie din data
atrag atenţia asupra schim- situaţiile petrecute până de 7 mai, imediat după ce a
Lela Viorel Iosua, cu domiciliul în Deva, str. Zavoi, bărilor apărute în regimul acum când un fost proprietar fost publicată în Monitorul
nr. 20A, jud. Hunedoara, anunță intenția de elabo- rovignetelor, mai ales atunci se trezea cu amenzi pentru Oficial.
când cumpăraţi un autotu- lipsa rovinietei, deşi vânduse
rare a documentației PUD pentru „Locuinţe”, la rism de la altcinva. Noul pro- maşina şi nu mai circula cu
adresa Deva, str. Zavoi, f.n. Consultarea docu- prietar va fi cel care va fi ea. În noua formă, vechiul
amendat dacă circulă pe dru- proprietar trebuie să pre-
mentelor și depunerea observațiilor se vor face la murile publice fără să aibă zinte documentele de vân-
sediul Primăriei Deva, în termen de 15 zile de la rovinietă valabilă la maşină şi zare-cumpărare, dacă noul
nu vechiul proprietar cum proprietar nu a plătit rovinie-
publicarea prezentului anunț. era până acum. ta, iar maşina a fost surprinsă
Judecătorii au luat această pe drumurile publice. Decizia
12 - CE GĂTIM ÎN WEEK-END? 11 - 17 MAI 2018

Loboda
Mâncare de prIMăvară
Mod de preparare:
Ceapa se curăță și se taie InGredIenTe
solzișori. Păstăile se fierb, timp o legătură de ceapă verde, 150 g de păstăi, doua
de cinci minute în apă cu sare, roșii, 500 g de piept de pui dezosat, o legătură de
roșiile se taie în sferturi, iar pătrunjel verde, o legătură de mărar verde, 250 g
mărarul și pătrunjelul mărunt. smântână, sare piper, 4 linguri de ulei de măsline.
Pieptul de pui se curăță, se taie
cubulețe și se prăjește în ulei
încins. Ceapa și păstăile se
călesc în uleiul în care s-a prăjit
carnea, până capătă o culoare
aurie. La compoziție se adaugă
smântâna, o ceașcă cu apă,
condimentele și totul se mai
lasă la fiert 5-7 minute. La final
se adaugă carnea și roșiile și se Plantă de sezon cu beneficii uimitoare pentru sănă-
mai fierbe câteva minute. tate, loboda a fost utilizată încă din antichitate pentru cal-
După ce se stinge focul, se pre- itățile ei deosebite. Proteinele, mineralele şi vitaminele
sară mărar și pătrunjel dea- pe care le conţine ajută la reglarea hormonală, necesară
supra. www.culinar.ro pentru menţinerea corectă a funcţionării întregului or-
ganism. De asemenea, nivelul ridicat de fier şi calciu sti-
TarTă cu căpşunI mulează crearea celulelor roşii în sânge, ajutând
circulaţia, precum şi oxigenarea ţesuturilor şi organelor,
InGredIenTe crescând astfel nivelul metabolismului. Reglează digestia,
îmbunătățește sănătatea rinichilor, întărește sistemul
500 grame căpşuni, 200 grame zahăr, 250 grame făină, 125 grame unt, două găl- imunitar, detoxifiază organismul și reglează circulația.
benuşuri de ou, un praf de sare, o jumătate de linguriţă de granule de gelatină, 200 S-a dovedit științific că loboda are aproape de două ori
grame frişcă. mai multă cantitate de vitamina C decât o lămâie sau un
kiwi, fructe considerate alimente de top în ceea ce
cuptor, la foc potrivit, timp priveşte necesarul de vitamina C. Ajută la regenerarea
de 20 de minute. Între timp, organismului și poate fi benefică, susțin specialiștii, în
se pune la foc o jumătate de tratamentul împotriva icterului. Este folosită cu succes și
cană cu apă, iar când clo- în bucătărie, fiind gustoasă și hrănitoare.
coteşte, se adaugă zahărul.
Siropul se lasă să fiarbă
încet, până scade la jumătate Mâncare de lobodă
şi la final, se adaugă puţin Ingrediente: un kg. de frunze de lobodă, o ceapă,
rom şi vanilie. 2 linguri de făină, ulei, 200 g smântână, 20 g unt,
Când siropul s-a mai ră- mărar, sare, piper, vegeta.
corit, în el se pune o jumă- Frunzele de lobodă se spală, se opăresc în apă cu sare
tate de linguriţă de gelatină și vegeta, apoi se toacă mărunt. Separat, într-o altă cratiță
granule. După ce aluatul s-a se călește ceapa, iar după ce devine sticloasă, se adaugă
copt, peste el se aşează două linguri de făină, amestecându-se continuu. După ce
Mod de preparare: tru 30 de minute. Se unge o căpşunii întregi sau jumătăţi. făina se colorează puțin, se stinge cu apa în care a fiert
Untul se amestecă bine cu formă de tartă cu unt şi se Deasupra se toarnă siropul loboda și se mai fierbe puțin, până se obține un sos con-
făina şi sarea, până se obţine tapetează cu făină. Din aluat cu gelatină, iar tarta se lasă la sistent. Smântâna se amestecă bine cu untul, sarea și
un aluat nisipos. Se adaugă se face o foaie, care se aşează frigider timp de o oră sau piperul și se toarnă peste sos. La final, se adaugă mărarul
apoi gălbenuşurile şi se în formă, cât mai uniform. două. tocat, se mai dau câteva clocote, apoi focul se stinge.
frământă în continuare, până Din loc în loc, aluatul se Se ornează cu frişcă şi
când aluatul se leagă. înţeapă cu o furculiţă, ca să bucăţi de căpşuni. www.retete-gustoase.ro
Se dă apoi la frigider pen- nu se ridice şi se dă apoi la www.culinare.ro
11 - 17 MAI 2018 jocurI - 13

S - P - ECO - DUD - AP - LA - APA - LOB - ARM - DUR - A - EVA - ORIANI - AMBIGEN - ATRACTII - MARO - TT - SIT - I - EI - O - CARLAN
Dezlegarea integramei - NAIV - BU - OAC - PUF - A - G - J - M - MA - RADA - AUTOR - PICO DELLA MIRANDOLA - RIDA - TE - PRET - EN - M - RI - II - ETUI - INS
din numărul trecut - NP - SUCO - GB - IC - FIRI - ET - ILAU - I - TOMA DE AQUINO - DI - NL - TIPA - EO - T - RU - AH - BRUNO - CROCE - IACI - INII
14 - miCa PUBLiCiTaTE 11 - 17 mai 2018

l Vând apartament 4 camere, l Proprietar, vând apartament l Vând casă în sat Pojoga
IMOBILIARe
Deva, zona Gojdu, et.3, semidecoman- 2 camere, decomandat, în Brad, str. (4 km de la Zam), cu 2 camere,
dat, 90 mp, CT, termopan. Preț: 45.000 General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48 bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
l Vând cabinet stomatologic
euro, telefon: 0745.202.448. mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro, 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
în Municipiul Brad, jud. Hune-
doara, str. Libertății, bl.B1, l Vând apartament 2 camere, negociabil, telefon: 0729.025.887. zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
Parter( vis-à-vis de Poștă). 60 mp, zonă centrală, etaj 3, cu patru l Vând casă, central, Deva, Tel. 0769.897.804.
Spațiul are 3 camere, baie, 2 nivele, balcon 6 mp. Deva, D+P+1, două apartamente a 3 camere, l Vând apartament două
aparate stomatologice, 2 steril- AL. Crizantemelor, colț cu Zamfirescu. baie, bucătărie, garaj, 263 mp, CT, ter- camere, posibilitate spaţiu comer-
izatoare, 2 aparate detartraj U.S., Telefon: 0720.843.289. mopan, teren 602mp, pomi fructiferi.
3 lămpi pentru fotopolimelizare, cial, salon coafor, cabinet medical.
l Vând apartament 2 camere, Preț:224.000 euro, telefon: Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
mobilat. Denumire M&L SOLI-
Deva, zona piață, et.2, decomandat, 50 0721.055.313. Telefon: 0723.382.890.
DENT SRL. Preț: 50.000 Eur ne-
mp, balcon,CT, termopan, izolație l Vând garsonieră Deva – Dacia,
gociabil. Persoană de contact: l Vând garsonieră Brad, etaj 2,
Mogoșan Lidia, tel 0726 11 54 68. exterioară, renovat și mobilat modern. 16 mp, cameră, hol, baie, convector,
Fără agenții ! Preț: 39.000 lei, gresie, faianţă, parchet, termopane,
gaz, termopan, ușă metalică. Preț:
telefon: 0735.923.683. instalaţii sanitare şi electrice noi,
11.000 euro, telefon: 0722.968.910.
l Vând casă, (la roșu), D+P+M, la zona oraşul nou. Preţ 35.000 lei.
lVând apartament l Vând apartament 3 camere,
2 camere, neamenajat, parter, 15 km de Deva, în satul Bretelin, SC Telefon: 0725.318.158.
329. S.desf.412 mp, FS 1,6 m, Deva, central, et.3, decomandat, 75
Deva, Aleea Streiului, bl.85
(Micro 15). Relații la telefon: teren 757 m, pretabil casă de locuit, mp, 2 băi, 2 balcoane, CT, termopan,
casă de vacanță, pensiune etc. AC, renovat, ocupabil imediat. Preț:
SCHIMBURI LOCUINŢĂ
0722.743.852.
Tel. 0751.462.085. 50.000 euro, telefon: 0725.452.888. l Schimb în Hunedoara aparta-

l Vând spațiu comercial, Deva, l Persoană fizică cumpăr în Deva ment 2 camere, etaj 2, bloc de
l Vând apartament trei camere,
central, parter, 70 mp, CT, termopan, apartament 2 camere, etaj 1, bloc de cărămidă, zona RDS, cu tot confortul,
Deva, Dacia, et.2, semidecomandat,
intrare din stradă. Preț: 60.000 euro, cărămidă. Exclus agenții imobiliari ! nemodificat, cu garsonieră confort 1,
Telefon: 0767.370.464. 43 mp, termopan, ușă metalică. Preț:
telefon: 0733.345.459. zona de la teatru până la Micro 2,
26.000 euro, telefon: 0721.055.313. Dunărea, plus diferență. Exclus par-
l Vând apartament 2 camere l Vând apartament trei camere,
Gojdu, semidecomandat, CT, termopan, l Vând casă, central, Deva, 2 ter, ultimul etaj sau G-uri. Nu sunt
Deva, semidecomandat, 36 mp. cu
balcon închis, CT, termopan, mobilat și aer condiționat, ușă metalică, renovat. camere, bucătărie, baie, 3 sobe de agenție. Telefon: 0751.813.770.
renovat modern. Preț: 21.000 euro, Preț: 40.000 euro, telefon: teracotă, gaz, curte, teren 100 mp.
telefon: 0721.055.313. 0733.345.459. Preț: 30.000 euro, tel. 0722.968.910. ÎNCHIRIeRI
l Vând apartament 2 camere, l Vând apartament 4 camere, lVând garsonieră în Deva, 30 l Ofer pentru închiriere unei

etaj 3, cu balcon, ușă metalică, 50 mp, Deva, piață-gară, decomandat, 90 mp, mp., et.3, cu balcon, CT, ușă metalică, familii cu serviciu, apartament 2
zona piață Deva, bloc de cărămidă. CT, 2 băi, 3 balcoane, ușă metalică, termopan, renovată. Preț: 17.500 camere, zona piață, Deva, CT, ter-
Preț: 33.000 euro, fix, telefon: semimobilat. Preț: 50.000 euro, mopan, mobilat și utilat complet. Preț:
euro, telefon: 0735.923.683.
0722.968.910. telefon: 0725.452.888. 180 euro/lună, plus garanție. Telefon:
l Vând apartament 2 camere,
l Vând casă, trei camere, baie, că- Vând apartament 2 camere,
l 0725.452.888.
Deva, Bd. Decebal, decomandat, ușă
mară, dependințe, construite 1959- elegant, cu suprafață generoasă l Ofer pentru închiriere aparta-
(55mp), zonă liniștită și verde, cu metalică, termopan, izolat exterior,
1987, suprafață totală 75 mp, lângă bucătărie mobilată, zona piață. ment trei camere, Deva, Cuza Vodă,
șoseaua Deva-Oradea, localitatea îmbunătățiri și finisaje deosebite. decomandat, CT, termopan, mobilat și
Este situat la parter, cu balcon mare și Preț: 36.000 euro, tel. 0721.055.313.
Brad, jud. Hunedoara. Preț: 60.000 utilat complet, pentru o familie cu ser-
euro, telefon: 0729.423.035. boxă, în spatele blocurilor turn din l Vând gospodărie în Brâznic,
viciu. Preț: 250 euro/lună, plus
vecinătatea Pieții Arras. com.Ilia, compusă din: două corpuri
l Vând apartament două camere, garanție. Telefon: 0721.055.313.
Preț: 42.500 euro, tel. 0722.327.148. de casă, 2 pivnițe, anexe mari, 3+2
semidecomandat, etaj 1, gresie, faianță, l Ofer pentru închiriere casă,
Vând garsonieră, Geoagiu Băi,
l camere, apa curentă+fântână, curte,
termopan, parchet stejar, în spatele Deva, Progresului,70 mp, CT, ter-
et.3, hol, baie, bucătărie complet grădină, drum asfaltat. Se oferă bonus
ștrandului, Deva. Preț: 85.000 lei, tele- mopan, mobilată și utilată, pentru
amenajată, CT, termopan, uși noi. alte terenuri. Preț negociabil, telefon:
fon: 0731.879.049. persoane serioase sau firmă.
Preț: 16.000 euro, telefon: 0733.617.581.
l Vând cabană zona Căprioara, Preț: 300 euro/lună plus garanție.
0748.039.401. l Vând apartament 2 camere, Telefon: 0745.202.448.
Deva, 20 mp, plus două terase
acoperite, sobă teracotă, 700 mp teren, Vând apartament 3 camere,
l Deva, bd. Decebal, et.2, CT, termopan, l Ofer spre închiriere spaţiu
fântână cu hidrofor, pomi fructiferi. garaj și boxă, Deva, str. Cuza Vodă. renovat, vedere spre bulevard. Preț: comercial 45 mp, central. Brad.
Preț: 17.000 euro, tel. 0725.452.888. Preț: 67.000 euro, tel. 0727.974.306. 47.000 euro, telefon: 0733.345.459. Informaţii la tel . 0745.368 070.

TaLON DE aNUNŢ GRaTUiT PENTRU PERSOaNE FiZiCE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poştale
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... ORĂŞTIe: Librăria Collegium
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS (din
Parcul Industrial)
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. PeTROŞANI: Magazin UNITECH (în incinta
Jiul Shopping Center)
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
11 - 17 mai 2018 miCa PUBLiCiTaTE - 15

l Închiriez garaj în Deva, str. Co- l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp, l Vând Golf 5 break, 2008, jenți,
ziei, nr.6, telefon: 0723.229.046. FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- senzori parcare, full, înmatriculat. CERERI DE SERVICIU
torie auto sau depozit-magazin. Preț: Preț: 4700 euro, tel. 0723.419.531. l Doamnă serioasă, doresc să fac
l Ofer pentru închiriere garaj,
Deva, zona piață, pentru depozit sau 51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. l Vând autoturism Skoda Fabia, curățenie sau menaj la apartamente
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: model Avantaj, nouă, pe benzină, sau hotel. Am experiență în domeniu!
l Vând 2 ha teren arabil în Lunca
0722.968.910. 4000 km rulați, AF 2010, înmatricu- Telefon: 0737.303.795.
Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit
l Ofer pentru închiriat aparta-
lat, stare perfectă, unic proprietar.
în 5 loturi. Două sunt lângă râul
Preț: 6000 euro, negociabil, telefon: MATRIMONIALE
ment 2 camere, la o familie cu servi- Mureș, iar trei lângă șoseaua veche,
ciu. Zona piață, decomandat, 0721.613.095. l Doamnă, 63/1,73/75, distinsă,
DN7. Preț: 1,3 lei/mp, telefon:
mobilat și utilat complet, termopan, 0737.702.160. l Vând Peugeot Diesel, 1500 doresc să cunosc un domn foarte se-
foarte curat. Preț: 700 lei/ lună, plus cmc, 4 uși, roșu, AF 1995,VT 2019, rios. Aștept să mă sunați la telefon:
garanție. Telefon: 0725.452.888. l Vând loc de casă în Hațeg, str. 0758.547.839.
înmatriculat în mai, 2017, arată și
l Ofer pentru închiriere la per- Râu Mare Retezat, 5600 mp, FS 31 m,
funcționează foarte bine. Preț: 4000 l Văduv, 76/1,70/80, doresc să
soane serioase, cu serviciu, garsonieră posibilități apă, canal, curent, gaze.
lei, telefon: 0725.147.370, Deva. cunosc o doamnă de 60-68 de ani,
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- Se vinde și jumătate, cu FS 15,5
metri. Preț: 12 euro/mp, l Vând urgent motor pentru pentru prietenie-căsătorie. Telefon:
mopan, mobilată și utilată modern.
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. tel.0747.179.190. bicicletă, 2,5 CP, benzină, 80 cc ca- 0758.413.149.
Telefon: 0727.974.306. pacitate, nou, ambalat în cutie. l Tânăr, 39 de ani, serios, înalt, cu
l Vând urgent teren intravilan în Preț: 150 lei, tel. 0740.242.507.
l Caut de închiriat, pe termen Brad, bun pentru construcții sau simțul umorului, caut doamnă sau
lung, garsonieră sau apartament cu l Vând Opel Astra G, motor de domnișoară pentru căsătorie. Poate să
agricultură, 4300 mp. Preț: 7
două camere, în Deva. Preț: euro/mp, telefon: 0723.424.912. 106 COP, an fabricație 2003, înma- fie și săracă, de la oraș sau sat, dar se-
0721.055.313. triculat în 2016, stare perfectă, rioasă și credincioasă. Eu sunt orto-
l Vând teren pentru cabană în 160.000 km., ținut în garaj. Se oferă
l Închiriez garsonieră confort I,
Sântandrei, 600 mp, cu acte și proiect dox, am serviciu, casă, tot confortul.
et. 2, zonă centrală, Deva, mobilată și și 8 cauciucuri cu genți (vară-iarnă), Rog seriozitate. Tel. 0729.820.711.
topografic. Preț: 4800 euro, telefon:
utilată, cu balcon. Relații la tel. perfectă stare. Preț 2900 euro, nego-
0745.202.448. l Domn distins din Brad, doresc să
0723834445. ciabil, telefon: 0720.692.501.
l Vând teren intravilan, Deva, cunosc o doamnă pe măsură, pentru
l Închiriez spaţiu comercial în
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
Zăvoi, la șosea, 2800 mp, FS 20 m, OFERTE DE SERVICIU prietenie, eventual căsătorie. Telefon:
utilități. Preț: 45 euro/mp, telefon 0740.239.101, 0740.690.984.
pretabil pentru bar, restaurant, 0727.974.306. l Schimb şi repar plase insecte
magazin alimentar. Preţ avantajos. pentru geamurile termopan. Tel. l Văduv, 76/170/80, doresc să
Tel.: 0745.970.007. l Vând 1500 mp., teren, la capă- 0722.603.959. cunosc o doamnă de 60-68 de ani pen-
tul barajului Cinciș (Dăbâca), la tru prietenie-căsătorie.
TERENURI Telefon: 0758.413.149.
șosea, împrejmuit, cu stâlp de curent
l Vând 3 ha teren intravilan, la
șosea, la intrare în Hunedoara, FS 546
și lampă de iluminat la poartă, CĂUTĂM COLEGĂ PIERDERI
pretabil pentru orice construcție. Crama Murfatlar Hunedoara îşi
m, cu clădiri și toate utilitățile, gard, l Pierdut două ștampile ( rotundă
Preț negociabil, telefon: măreşte echipa şi caută o colegă
poartă. Preț: 15 euro/mp, telefon: și dreptunghiulară), aparținând Asoci-
0725.452.888. 0746.602.684. pentru postul de
l Vând 6 ari grădină, intravilan, consilier vânzări cramă. ației de Locatari nr. 280 Deva. Se de-
l Vând teren în Sântuhalm, 1500 Vulcan – str. Vulturilor, Deva. Dacă eşti din Hunedoara, deţii clară nule.
mp, FS 21 m, utilități aproape. Preț: Telefon: 0732.139.547. l Pierdut Certificat constatator
cunoştinţe minime de operare pe
10 euro/mp, telefon: 0721.055.313.
l Vând teren intravilan, Boholt, calculator, esti o persoană nr. 28339, din 18.05.2009, pe numele
l Vând teren intravilan, Cristur, 4500 mp, FS 45 m, apă, gaz, curent. dinamică, zâmbitoare şi îţi place să S.C. IMPEX DOROTY BĂD SRL, eliberat
pe partea dreaptă, 1890 mp, aproape Preț: 6 euro/mp. Tel. 0733.345.459. interacţionezi cu oamenii, te de Oficiul Registrului Comerțului
de șosea. Preț: 5 euro/mp, telefon: aşteptam cu drag în echipa noastră. Hunedoara. Se declară nul.
l Vând teren intravilan, Luncoiu
0735.923.683. În schimbul colaborării
de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775,
îţi oferim un pachet salarial
DIVERSE
l Vând teren intravilan, între 0720.067.310.
atractiv, un mediu de lucru plăcut l Vând aragaz cu patru ochi-
case, localitatea Sântandrei, 1700 mp,
FS 9 m, gard, 2 intrări, toate utilitățile. AUTO precum şi posibilitatea de a te uri și cuptor, folosit doar două
Preț: 6 euro/mp, telefon: dezvolta personal. luni, stare foarte bună. Preț: 500
l Vând Opel Agila, AF 2001,
0745.202.448. Asteptam CV-urile la adresa de lei, negociabil, tel. 0722.402.044.
128.000 km, albastru metalizat,
mail: fabimarsrl@yahoo.com. l Vând vin, negru și alb, din boabe
l Vând curte și grădină intravi- benzină, încălzire centralizată,
Mai multe detalii la numărul de selecționate. Preț: 8 lei/litru, la
lan, 2340 mp în Bretea Mureșană, cu airbag-uri, radio, casetofon, înmatric-
telefon 0722281876. bidoane de 5 litri. Tel. 0724.451.762.
gard de fier, fântână, pompă de apă, ulat, stare foarte bună, consum 4,5-5
viță de vie și pomi fructiferi. l, ITP 2018, rovignetă aprilie 2018. l Vând fustă de piele, talia
Preț: 5 euro/mp, negociabil, telefon: Preț: 1200 euro, negociabil, 32,maro închis. Preț: 55 lei, negociabil.
0729.022.748, 0254.214.191. l Angajez menajeră la casă în
tel.0749.063.432. regim full-time pentru locație din Telefon 0725.483.189.
l Vând teren pentru construcție l Vând Ford Fiesta, AF 2002, Hunedoara. Caut o doamnă harnică, l Vând frigider Finlux, stare foarte
casă, cu toate utilitățile la poartă, motor 1299 B, 4 uși, telecomandă, responsabilă, serioasă și în vârstă de bună. Preț: 300 lei, tel. 0732.914.965.
2740 mp și 640 mp, la 5 km. De Deva. gri-metalizat, ITP 2018, cauciucuri minim 55 de ani. Doresc sa fiu con-
l Vând bibliotecă poloneză, com-
Preț: 15 euro și 8 euro/mp, negocia- V-I, radio CD, comenzi pe volan, spo- tactată doar de persoanele ce core-
bil, telefon: 0744.633.217. turi alungite pe lateral-spate, înma- spund cerințelor menționate anterior. pusă din două corpuri și dulap,
triculată, stare bună de funcționare, Ofer salariu motivant și chiar și aproape nouă. Preț negociabil,
l Vând 8 ha teren arabil, zona
Dobra, la 33 km de Deva. Preț: 1,2 135.000 km. Preț:1450 euro, cazare pentru doamnele din afara lo- telefon: 0728.160.401.
lei/mp. Telefon: 0725.452.888. negociabil, telefon: 0751.813.770. calității. Telefon: 0753.083.333. l Vând mănuși de piele,
l Văduv, pensionar, caut femeie îmblănite, maro, mărimea M.
pentru menaj și curățenie, o zi pe Preț: 40 lei, telefon: 0743.137.888.
Nota redacţiei: săptămână. Plata 100 lei pentru
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- l Donez pat dublu, furnir lăcuit,
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane ziua respectivă. Preț: 0756.847.708. 1,50/2. Telefon:0743.137.888.\
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul l Pensionară, execut costume l Vând dulap cu două uși, cu
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă, populare pentru copii. Telefon suprapozări, nou. Preț: 1000 lei, tele-
prin conţinutul lor, legea.
0753.128.090. fon: 0751.462.085.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - AcTUAlITATE 11 - 17 mAI 2018

Premieră: Teatrul iese Umoristul Cornel Udrea, premiat


de societatea civilă din Deva
în stradă. Festival în Deva – Umoristul clujean
Cornel Udrea va fi premi-
antul...fără premii al soci-
România, Membru de onoare
a Asociaţiei Regale Suedeze
de Teatru, Director onorific

Piaţa Unirii din Deva


etăţii civile din Deva, în al Asociaţiei Culturale Inter-
cadrul manifestărilor organi- ludis şi rector onorific al
zate, în fiecare sâmbătă, la Academiei de Umor „Răzeşii”

P
ora 11,00, în Piaţa Victoriei. din Suceava.
rimăria Municipiu- Cornel Udrea s-a născut la 27 Cornel Udrea a oferit citi-
lui Deva vă invită la martie 1947 în oraşul Gheo- torilor săi peste 115 titluri,
teatru în aer liber, în rgheni, jud. Harghita. În anul majoritatea tipărite în mai
zilele de 14, 15 și 17 mai
1964 a absolvit Liceul Mihai multe ediţii (cărţi de poezie,
2018, la ora 20.00, în
Piața Unirii din Deva, la Eminescu din Cluj, iar în de proză, de teatru, mono-
Festivalul ”Deva Perfor- 1969 a devenit absolvent al grafii, antologii, eseuri). A re-
ming Arts”, organizat de Facultăţii de Filologie din alizat, în premieră mondială,
Teatrul de Artă Deva. Cluj. Scriitor, ziarist, realiza- editarea a două volume de
tor coordonator programe proză umoristică pentru
Deva - ”Deva Performing de divertisment, teatru ra- nevăzători, tipărite în Braille,
Arts Festival” se desfășoară în diofonic şi spectacole cu premieră editorială mondi-
perioada 12-18 mai 2018 și public, Cornel Udrea a lucrat ală. Volumul umoristic Obi-
aduce la Deva 11 spectacole, timp de 40 de ani în cadrul ceiuri de nuntă la cangurii
atât în aer liber, cât și în sală, Societăţii Române de Ra- şchiopi a devenit titlul cel
dar și nume sonore ale scenei diodifuziune, la Studioul de mai cunoscut şi cu cel mai
românești, printre care Maia Radio Cluj. Este membru mare tiraj de carte umoris-
Morgenstern, Claudiu Bleonț, activ al Uniunii Scriitorilor tică, atât înainte cât şi după
Irina Movilă, Mircea Rusu și din România, Membru de revoluţie: 145.000 exem-
Bebe Cotimanis. onoare al Ligii Scriitorilor plare. (Cartea a fost retrasă
Evenimentul își propune Români, Membru de onoare de pe piaţă de regimul comu-
să atragă publicul spre fără cuvinte, cu elemente de regia și scenariul lui Mihai al Uniunii Ziariştilor din nist, în 1980).
fenomenul teatral și artele acrobație și foc, producție a Gruia Sandu (actorul care l-a
spectacolului – nu doar local- Teatrului ”Aureliu Manea” jucat ani de-a rândul pe Ar-
nicii, ci și turiștii - conducând
astfel la posibilitatea dez-
din Turda (coordonator exer-
ciții tehnice: Cătălin Grigo-
lechino, idolul copiilor din
anii ‘90).
Invitaţie
voltării turismului cultural,
de care să beneficieze în-
raș). Marți, 15 mai, ora 20.00,
vom vedea piesa ”Comedie
Ultimul spectacol va fi joi,
de la ora 20,00, cu piesa ”Trei
la concert
Completează talonul de mai
treaga comunitate. Toate din comedie” (cântec, joc și frați gemeni venețieni”, de
spectacolele vor avea loc pe voie bună) – o piesă specta- Antonio Mattiuzzi Colatto, în jos şi poţi câştiga, prin tragere la
platoul din faţa Primăriei culoasă, care are parte de regia lui Mihai Crețu - o sorţi, una dintre cele
Deva. toate ingredientele unui ade- comedie spumoasă, care va 5 invitaţii la spectacolul
Festivalul va începe luni, vărat show, producție a stârni hohote de râs, pro-
14 mai, ora 20.00, cu Teatrului Dramatic ”Elvira ducție a Teatrului ”Tudor susţinut de Trupa
piesa”Origini” - un spectacol Godeanu” din Târgu Jiu, în Vianu” din Giurgiu. PHOENIX, în data de
19 mai a.c., de la Casa de
OPRIRI DE APĂ Cultură din Deva. Taloanele se depun la sediul
Se sistează furnizarea apei potabile în: Cernei, Furnalelor, Urcusului, Castelului, redacţiei Accent Media din Deva, str. 22 Decembrie, nr.37
• Hunedoara Castelul Corvinilor. A, biroul 16, până joi, 17 mai a.c, ora 13.
DATA: 11.05.2018 MOTIVUL: Cuplare retea apa noua pentru
Câştigătorii vor fi publicaţi în ziarul Accent Media de
-INTERVAL ORAR: 08:00-15:00 situl industrial str.Furnalelor.
STRĂZI AFECTATE: Rozelor(BL 31 Sc A,B,C), vineri , 18 mai a.c..
Rîndunicii (BL 27 Sc A,B;C și BL 28 Sc D,E,F), • Brad
Independenței (BL 29 Sc A,B,C și BL 32 Sc DATA: 11.05.2018 Nume ......................................... prenume ...........………………
A,B,C). INTERVAL ORAR: 08:00-15:00
MOTIVUL: Eliminare avarie apă de pe str STRĂZI AFECTATE: Ecaterina Varga, Tarăţel Tel. .....…......................……..
Rozelor BL 31. peste Cris, Ardealului, Cimpului, Florilor si
- INTERVAL ORAR: 08:00 – 15:00 presiune scazuta pe str. Taratel si Magura
STRĂZI AFECTATE: C. Negruzzi, Stefan Cel Florilor
Mare, Pomilor, E.Margineanu, G.Betlem, MOTIVUL: Avarie conducta DN 300 intre
M.Eminescu, M.Stanga, 7 Mai, C.Bursan, caminele CA 8 si CA 9 (la cladirea OGA)

ÎNCHIRIAZĂ
TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE
1,6 HA ŞI HALA PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP.
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) Relaţii la telefon 0726219999

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADjUVAT!