Sunteți pe pagina 1din 40

CERCETARI ASUPRA ROLULUI HIDROLOGIC AL

PADURII iN BAZINELE,HIDROGRAFICE MICI


Autori; Dr. ing-, P. ABAGIII,
prof. dr. ing. S. A. IILINTIjANU si ins. R. (;ASpr\It

1. INTRODUCBNB

in ultimile clecenii,tlatoritI procesului de inclustrializare, se face sim[itd


din ce in ce mai mult nevoia cle apd. Aga se explici qi arnploarea pe care au
luat-o cercetlrile privind rolul hidrologic al pddurii ;i nai ales cele referitoare Ia
s t u d i u l p a r a m e t r i l o r h i d r o l o g i c i a i p i i d u r i i : i n t e r c e p ! . i e ,s c u r g e r e , i n f i l t r a f i e ,
e v a p o t r a n s p i r a ! i e .R e z u l t a t e l e o b l i n u t e p i n i i n p r e z e n t a u s c o s i n c v i d e n { r
c i v a l o r i l e a c e s t o rp a r a r n e t r i s i n t i n f l u e n l a t e d e f o a r l e m u l l i f a c t o r i , c u m a r
fi : clima, conrli!.iilegeomorfologice ale bazinelor hidrografice, rnodul de gospo-
clSrire a suprafefelor din bazin etc.
F a c t o r i i m e n f i o n a l i s i n t I a r i n d r , r ll o r v a r i a b i l i , u n i i d i n t r e e i p e s u p r a f e l e
dest,ulde mici, ceea ce a determinat pe unii cercetltori sa aib[ rezerve in pri-
vin{a posibilitnlii de generalizare a rezultatelor oblinute cle divergi cercctS-
tori (Poncet. 1964,1.
S c o p u l < ' e r c e t d r i l oerf e c t u u l ea f o s t d e . a s l a b i l i , i n c o n d i l i i l e ! u r i i n o a s l r e ,
valorile medii ;i limitele de variabilitate ale unor terrneni din ecualia de bilan!
h i d r o l o g i c ; i c o r e l a l i i l e e x i s t e n t e i n l r e a c e s t ev a l o r i s i f a c t o r i c a r e l e i n l ' l u e n -
!eazir. S-a ttLrnirrit, cle ilsernenea,st.abilirea unei metortoloaii de cercet.aregi
a p o s i b i l i t i { i l o r c l ee x t i n d e l e l a i n t r c g b a z i n u l h i d r o g r a f i c ,a c l a t e l o ro b f i n r r t ep r i n
r n e t o d a p a t ' c e l e l o re l e m e n t a t ' c .I n e t a p a l : r c a l e n e l e f e r i r n s - : rs t u c l i a t : v a l i a { i a
p r e c i p i t a I i i l o r( c a n t i t a t e ,c l u l a t i r )i n i n t e r i o r - u ul n u i b a z i n h i c l r o a r a l i ct o l c n ( i a l
l l c s u p l a f n ! . i r ; i c t t a l t i t u d i n e a ; i u l e r c c p l i r ii n a r b o l t ' t c c l c r n o l i d , r l e f a u ; i r l e
a l u e s t c c ( b r : r c lc L rf a s r - )s, c u l g e r e a( l e s u p l a f a ! i r , p e v e r s a n t ; i i u r e ! e a r r ah i d r o -
graficir.
I l a t e l e l o l o s i l e i r r l u c t ' : t L r cr t r p l i n d P c r i o a r l e r l i f e r i t e d e l a u u a s p e c I I a
a l t u l , i n f u n c l i e d e p o s i b i l i t i r l i l e 1 t ec a l e l e - a r n a v u t c l e a p l o i e c t a g i c x e c u t a
i n s t a l a f i i l e n e c e s a l ' em d s u l i r t o r i l o r . P r i m u l p r o i e c t d e e x e c u f i e s - a a p l i c a t p e
t e r e n i n a n i i 1 9 6 3 - 1 9 6 4 , i a r a l c l o i l e ai n a n i i 1 9 U 6 - 1 9 6 8 x . i n r a p o r t c u i n t e r ' -
I'alul mitsurltolilor apar clift'renfe;i irr rnodul de preluclare;i interpretare a
datelor olllinrrte.

In c:olaborare cu : ing. (ih. \lO.JA,


clr'. ing. ch. (lIIlllA0 ;i dr'. ing. I. \'1.,,\t)
,l.iuloare Ieluice; l. BAL.\\. \'. ]lOlSI-t tehn. Il. pOIrIiS(:t.', [chu. N. I)ANI)Li,
tehn. I. (;AII.\N. desen. 1,, ltONIjA
*) La lealizarea programulni de cercctare anr priurit un sprijin dcosebit din partetr
Serviciului de corectarea torenlilor gi arnelicrara terenurilor degrariate, clin Departarnenul
Silviculturii. I)e asemenea, au mai contribuit tov. ingineri: Apostol, Al., llcootd, Tr.
'I'uturor
Ar'ghiriade, C,, le aducerrr rnul!uuriri 1i pe aceast.i caIe.
*) Proiectttl de ansatnblu
Ei proiectele de execufie s-au intocnrit prin Institutul
tlc studii;i proicct:ili forestiere. gcfi de proiect fiincl inq. r\1. Apost.ol 9i ing. I. \'oicu.lescu,

Studii $i. cerce'tdri seria I vol. XXIX


23 353
2. stanrur, cuNoguNTELoR
o preocupare pentru spe-
Regularizarea scurgerii de supra.fa.{dconstituie
fiind consideratl ca unul
cialigtii din diferite domJnii de activitate. Pidurea
sub acest raport, a aplrut necesitatea studierii
din mijloacele cele r"ui
"ii.i""te
relafiilor dintre Pddure 9i aPd'
de important in stabilirea
cantitatea de precipiitaliieste un fac.tor deosebit
element foarte variabil d.e la un anotimp la
acestor relalii. Ea este'inse un
altul, de Ia o regiune'i; ;t", i"i ir, "uatul acelelaqi_requni,illlPorl:]-t93{i-
MOLCIA-
({TIREDGE-,1948'
suralia terenului : expozilie, altitudine 9!c, variabilitr{i'
fttV-ie;;,"LbNsfAfrTiileiCu Datoritaacestei
q'a'-1e56).'
de la un punct ru i*pur'stabilirea unor valori medii pe un bazin
"--u (KITTREDGE'
suprafalaanumitS.Din sintezacercetdrilorefectuate
sau pe o-LIItSLEY, "itur,
:ig+'g ; fOiinn qi PAULHUS-1949) se.des-prind patru metode:
prin media aribmeticI a valori]or mhsurate i prin impdrlirea suprafeleiin
p.,r,.t.tu de mdsurarea precipita!iilor' cantitatea de
i;t"rfii;i;';i;iri'ir valorilor
fiind egila.cu 1/3.d,in suma
precipitalii p" roprutul"ii*aroi triunghi de
i"r".ei;t;t"'ta virfuri'; ' prin impdr[ir6a suprafJlei in secliuni delimitate
unire a doua pluviometre (denumitl 9i
;;;p1;dt.rlar"lu ause i" li"i"'de cu izohiete pe baza cantitllilor
metodaThiessen) ; prin'intocmirea unei hdrli
inregistrate.
Sludiul intercepliei a scos in eviden!5 dificult[file :." .1gut la mdsurarea
pStrunseprin
precipitaliilor clzute o"u*pr" P5-dlli Ei.mai alesa precip.ita!iilor
arboretelor' se inre-
coronament,unde oaiorita'vaii"niUtaiii mari a structurii
;"lori foarte neuniformede la un punct la. altul..Dificultafi apar ;i
;irt*;;; variabili care influenleazd
datorit[ factorilor meleorotogici, care sint foarte 9i
in mod evident valorile intercepliei'
diferen!a
In toate cercetSrileefectuate, intercepfia se calculeazl ca
pltrunse prin coro-
intre precipitafiileclzute in afara pddurii 9i precipitafiile
pe tiunchi. itrecizia metodei consti in precizia
nament, adunatecu scurgerea
cu care se d.etermindaceste valori'
Pentru precipita[iile din teren descoperit REy.Ng.L"DS ri HENDERSON
( 1 9 6 7 )a u f o l o i i t p f " " i o - " t t . a m p l a s a t e . d " " t u p t up a d u r i i i n a r b o r i , i a r A U S S E -
insl in
N A C ( 1 9 6 g ) i n t u r ' u r i s p e c i a l a m e n a j a t e .C e i m i i m u l f i a u m d s u r a t
goturidin interiorui pldurii, degi in acest.caz sint diverse
afara pidurii sau in
discu!ii, privind disianta intre pluvio-"t.u 9i cel mai apropiat obstacol care
ar putea influenla asupra cantiti{ii de apd recepfionatl'
instalarea
Astfel, instruc[iunile ,,Biroului de prognozl a timpului privind
corecti a pluviometrelor" din S.U.A. p r e v a d c a g e n e r a t o a r e ac o n u l u i cu virful
in gura de captare a aparatului 9i cu o inclinare de 4 5 ' s i n u i n t i l n e ascdnici
cu pluvio-
un obstacol. Din cercetSrile efectuate in california, timp de 2 ani,
c5
metre instalate ta diferite d.istanle de liziera pldurii, s-a ajuns la concluzia
arborii au influenfat asupra cantitilii cle precipitafii numai pinI la distanla
au ficut
d,e ll2 din inlllimea lor (KITTREDGE-1948). Cercetari mai recente
son milieu" apdruti sub
ca in Iucrarea ,,Influences exerc€espar la for6t sur
din cadrul
coorclonareapersonalului Diviziei p[durilor 9i prod.uselorforestiere
con'
FAO (1962) sd se menlioneze ,,Pind se uot obline;i alte date, se poate trage

354
cluz.ia,cu titlu prrtuizot.'iu,
cri influenla emr.citatdde o pddure astrpt'aintereeptdrii
,l!.,::,,::r^:r..t!!!:ar,plecindrte'Ia o tizierti,Trrron,.r,itpe,rtii- airnnlii eja'Ia-'c-t't
tI I u I l l n t e a a t '0 nn l o r .
Pentru misrtrarea precipitaliilot pdtrttnseprin coronarnent
s-au folosit
grupe de pluviornetre agezatcI'ie la intimplare, fie
dupr diferite scheme, astfel
c a .s r s e p o a t d p r i n d e t o a t e s i t u a l i i l e e x i s t e n t e s u b c o r o n a m e n t
(luminiguri,
intersec{.ii cle coroane, cliferite pozifii sub coroani).
K R E C I I E R s i F O . I T ( 1 9 C 0 )p r i n c e l c e t l r i l e e f e c t u a t e i n t r - u n
a r b o r . e td e
piu clil clasa aIV-a de virsii, cir'o co'siste'fr de 0,g, au
oblinut o'aloare
medie anuald a intercepfiei de 71,g%, intr-o iegiune cu circa
500 mrn pr".r*
p i t a l i i a n u a l e . E i s c o t ^ i n e r , ' i d e n [ i c o r e l a ! i a d i n t - " r ei n t e n s i t a t e a
precipitagiilor
cdzute ;i intercepfie. in mlsuldtori s-au folosit clc un numlr
Oe f,i pluvio_
m e t r e . A u t o r i i a r a t r c r i n s t u d i i l e e f e c t u a t ed e T O M A N E K ( l g 5 g )
i n a r b o r e t ei e
pin, n-a existat practic nici o cliferenli intre mecliile nnuni"
cu valori inregis-
trate la 10 si la 40 de pluviometre.
REYNOLDS 9i HENDERSON (r967) au efectuat cercetrri in trei
arbo_
rete situate in apropiere unr-rlde altul (molid norveeian, de 26 ani,
larice euro_
p e a n -d e 4 4 a n i s i f a . g d e 6 1 a n i ) . E i a u f o l o s i t u n ' n u m i r . d e 1 5 p t u " i o , , ' " i r . ,
a m p l a s a t e . l a i n t i _ m p l a r ei n i n t e r i o r u l u n e i s u p r a f e f e d e 4 2 1 4 2m , i a r
calculul
intercep{iei l-au frcut.pentru precipita{iile inregisirate in 24 ore. Dupr
trei
ani de mdsuritori stabilesc regresiile lineare ale iitercepfiei, din care se
deduce
ci pierderile de interceptarela fag ajung pinr la 7,5-d,5 rnm la ploi care
au
dat sub coronament 30-35 tn*. Sc,r.ge".eape trunchi a reprezentat 1/10
din
p r e c i p i t a l i i l e a j u n s e s u b c o r o n a m e n t . S c o t d e a s e m e n e ai n e v i d e n f r
corelalia
intre precipitaliile cizute, p.recipitaliile pdtrunse prin coronament
;i precipi_
tafiile interceptate ; variabilitatea dateloi' de la un punct la altul
;i i"' rapJiu
c a r a r r t e l i s l . i c i l ep l o i l o r .
- A U S S E N A C ( 1 9 6 8 ) s t u d i a z i r a c e l e a ; i a s p e c t et i n r p d e t r e i a 1 i i 1 p a t r r r
a r b o l e t e i n v e c i n a t e . F . l f o l o s e g t eu ' u p e d e g - ; i d e 1 2 p l u v i o m e l r e , c l i n c a r . t :
u t t r n a i j u m i i t a t e s i n t - f i x e , i n p u n c t c l u a t e l a i n t i r n p l i r c , i a r ' . ju m i r t a t e s i l t
m o b i l c . d e p l a s i n < l u - l eI a a n u m i t e i n t e r v a l e r l e l i r n p a u p l o r e l e a f i x i c u o : h i 1 -
lile cle 75 cm. lletoda a fost folositr si cte RA-EDrjn
li li,qsnun lrsos;.
Din celcetirilc efcctu:rtedc AUSSENAC lezultd ca pinirl
l . r o a t er e l i n l p i n- iiiri
l-a.
i ] i , 1 9 0 i ' l r - u n r . g . r . r l .c l e 8 0 0 . u r n r p r c c i p i t a f i i a n J a l e , i a r b r a d u i p i , ' e
3 4 , 5 9 0 i n a c e l e a g ci o n d i f i i . L a p l o i c l i s c o n t i n i rdi e l j - 2 2 mur interceplia a fost
i n t r e 4 , 3 g i 5 , 5 m r n l a p i n s i l v c s t r u9 i i ' t r c 4 , b ; i $ , 2 r n m l a b r a d . L a f o i o a s e
intercepfia variazr intre 1090 ;i b00/o cinc[ precipitafiile variazi cle l;r
20 rnm la 2 rnm.
CAIILISLE, tsROwN 9i \\:HITE (1965) clupa trei a'i cle mrsulirtoli
intr-un arboret de stejar, intr-o regiune cu media precipitafiilor anuale de
1 714 rnDl, au stabilit ci, interceplia meclie in coronament,
a.fost i n p t ' r i o a d a i n f r u n z i t r s i g,9" n9./rori inr p e r i o a d a
_ d e ^ 1 ! , 1 9 '1i )1 q r 9 9 6 desfrun-
ziti). citind pe ovINGTON (1954), aratr ci procentul intersgpljei medii a
crescut la 3496, intr-o stafiune in care media anuali a precipitafiilor a
scizut la 840 mm.
LEYTON 9i CARLISLE (1966), dupi cercetirile efectuate in luna
:rugust 1958, scot in cviclenll corclalia intre procentul precipitaliilor inter-
ceptate gi durata ploii. Pentru ploi cu duratr mai micr de o orr intercepfia

JDD
ajunge pin6 la 60%, in timp ce pentru ploi cu durata de 5-6 ore ptocentul
s c a d es u b 1 0 % .
Mulli cercetltori 9i indeosebiMOLCIANOV (1952' 1955, 1960), scot
in evidenii influenta pe care speciile,virsta gi consistenlaarboretelor o au
asupra cantit[fii de precipitalii interceptatd'
prin cercet5rileefectuate de ARGHIRIADE qi ABAGIU (1960) se
scoate de asemeneain evidenll influenla speciei,a consistenleiEi a calac-
teristicilor ploii asupra valoriior intercepliei' Pe-t_azadatelor obtinute in
uifot"t* de'fag (virita 100 ani), de rnolid, de molid cu fag qi de pin (toate
i" de 5b ini) cu o consisten!6 medie de 0,8, se arati ci refinerile
medii Ia ploi torenliale au variat de la 9% (pin).la 13% (molid), i1].a 9t9i
"ir.ta
or,iq"uit", de la l pini la 20 mm, refinerea-mediea variat de la 33% (pin
Ei fag) la 450/o(molid).
Mdsurarea scurgerii d.e suprafald s-a fdcut fie pe -parcele, de diverse
dimensiuni, amplasatlepe versanli' cu d.iferitepante 9i folgsinfe_(MAR]+ry
- 1_960),
ti iuore'_ uoToc _ 1963,ARGHIRIADEei ABA_G_rU
t^g5+, -
ii" p" bazinehidrografice(URIVAEV - 1953,6AVRILOVIC 1957,
VAIEK 1e62).
Din cercetdriefectuatepe parcelede scurgerecu d,iversefolosinle,la o
ploaie de 0,096 m3/s/km2,a rezuitat o scurgerede Z gt1_T.uimar9pe-p-11cgl3
i"-pr"ifuierbatd, fa{i de parcelacu pidurJexploatat[ (N{ARJAN;i LFIoTA
- fbS+;. Aceeagiautori scot in eviden!5variatia scurgeriiin raport cu panta
terenului gi caniitatea de precipitalii care au fost experimentatein cite trei
variante 1g,2o/o,38,0%, 6i,0%-9i respectiv100 mm, 153,6mm 9i 192,8mm'
ARGHIRIADE 9i ABAGIU (1955, 1960) in cercetlrile efectuatein
anii 1951-1958 scot de asemeneain evidentr[ influenla vegeta{ieiasu-p-rl
valorilor scurgerii.La ploi torenfiale scurgereaa atins-valori ,pin[ la 73'9
in terenuri pafunate abuziv. in arboretede fag, molid,_p^in qi-stejarcu cotlsis-
ienta medie de 0,8, scurgerilemaxime au fost intre 1,3 gi 6,4910.Lungjrnea
parcelelora influeniat dJ asemeneavalorile coeficienlilorde scurgere.I:a .o
ptoaie de 23 rnm coeficientul de scurgcr'c a scSzut _de la 0,410 la 0'21'1'
atunci cind lungimea parcelei a crescut de la 13 la 52 rn'
Pentru determinarea ttolumului de aluuiurti transporLate in timpul
viiturilor torenliale literatura menfioneazl doud metode. Prin mdsuratea de-
- 1957)
p o z i t e l o r d e m a t e r i a l e d e p u s e i n c o n u r i l e d e d e j e c f i e( 9 A V R I L O V I C
gi prin mlsurarea aluviunilor d.epuse in spatele barajelor de retenfie executate
pe riuri (ANDERSON - 1968).

3. Loeul 9i metoda de eercetare

3 . 1. L o c u l c e r c e t d r i l o r
Cercetlrile au fost efectuate in bazinul hidrografic Valea Rea, situat
pe versantul sting al Prahovei, in amonte de oragul Sinaia' Criteriile care au
it"t l" baza alegeiii
-il acestui bazin au fost: caracterul sitt torenlial, procentul
ridicat pe care ocupI pddurea, arnplasarea lui in zona de fliq' zonS cara,c-
teristicl formaliilor toretttrlate li accesibilitatea sa care permite ca lucrlrile
de cercetare s[ se desf5goare in condilii normale'

356 ;
Bazinul Valea Rea este situat in zona montan[, intre altitudinile 800
pi 1 895 m, altitudineamediefiind 1308m. Panta mediea versanliloreste48%.
Suprafala bazinului este de 1483 ha (fig. 1).
ld

-4
fs*

I
I
L

Legrndi
t fbvofef
o 6rupdt Flunbnclrc
c linniyef
O luce/i * ocarlae
t 8*a1
a 8re1 yet/i
T eerel u euel
F\ Pddure
;, le,eune
-- - linrla tctnu/u
'^^. l6i hrcnlieb
--- ler &gndel
6 Polipenelhieacn

Fig. 1 - Flanujl de situatie B[ B I{ Valea Rea cu amptlasarea insta,na$iilon Ei a


alPa,r:a,turii

857
Substratul litologic este format din strate de Sinaia (depozite de gresii
calcaroase intercalate cu argile, rnarne gi intr-o mdsurd mai micl conglome-
rate). Pe acest substrat s-au format, in principal, sohu'i brune, slab pini la
moderat acide, infelenite, profunde, sirace pind la bogate in humus, nisipo-
lutoase pinl la luto-argiloase, cu schelet in diverse proporfii.
Climatul este temperat continental, cu precipita!ii medii anuale de
1100 mm, cu temperatura medie in luna cea mai caldir (iulie) de f15,7'C,
iar in luna cea mai rece (ianuarie) de -3,90 (Clima R.P.R. vol. IL 1961).
Refeaua hidrograficl are lungimea totald de 35 km (6,8 km firul
principal qi 28,2 km ramificafii), care raportatl la suprafa[a bazinului da
un indice de densitate de 0,024 km/ha.
Vegetalia este formatl din pddure ;i pigune. Pddurea ocupi 968 ha
(65% din suprafala bazinului), din care, pe 849 ha sint arborete bine in-
c l r e i a t e , c u c o n s i s t e n f ap e s t e 0 , 7 . C a t i p u r i d e p i d u r e m a i f r e c v e n t i n t i l n i t e
menlionim : ,,brideto-f5get cu flori de mull pe soluri schelete", brldeto-
flget normal cu florl de mull" gi ,,f[get montan cu flord de mull", iar Ia limita
vegetaliei,,f[get de limit5 cu flor[ de mull". P[gunea ocupl 440 ha (30%),
din care, 427 ha cu vegetafie erbacee degradat5. Restul suprafefei bazinului
( 7 5 h a ) e s t e o c u p a t d e t e r e n u r i n e p r o d u c t i v e( 5 % ) , a l b i i d e r a v e n d , d r u m u r i e t c .
Caracteristicile arboretelor in care s-au efectuat cercetlrile sint :
a) Arboretul de molid este monoetajat, provenit din plantafii. Are virs-
t a d e 7 0 a n i , d i a m e t r u l m e d i u c l e3 3 , 4 c m , i n I l { i m e a m e d i e d e 2 9 , 8 m s i c o n -
sisten[a medie 0,8.
Datoritl faptului ci arboretul a avut o desime mare de la inceput
gi nn au fost efectuate nici opera{iuni culturale, este de calitate inferioard,
cu coroane destul de slab dezvoltate, cale au diametrul intre 2 si 6 rn. iar
inil{imea reprezint[ in 7096 din cazuri intre 1/3 9i 1/5 din inilfimea arbo-
rilor;i nttmai in 1096 din cazuri ea ajunge la 112-113clin inillimea arborilor.
b) Arboretul de faq este in virstl de 70 ani, monoetajat, cu un nrrmdr
mare de exemplare din genera{iaanterioard. DiameLrul rnediu al arboxrtului
e s t e d e 2 4 , 7 e . m ,i n S l f . i r n c ad c 2 2 , 0 m E i c o n s i s t c n t am c d i c 0 , 9 . C a l i l a t c a a r b o -
retului se prezintl ca ;i in cazul molidului destul de slabI, insl dezvoltarea
coroanelor este mult mai bunl in comparatie cu a celor din arboretul de
m o l i d . A p r o r p e 5 0 9 0 d i n a r b o r i a u c o r o a n e l ed e z v o l t a l ep e l l 2 d i n i n i l ! i m e ,
iar 40o/o intre 2i3-1l3 din inilfimea arborilor.
c) Arboretul de amestec(brad cu fao) este forrnaL din albori de virste
foarLe diferite, iar arboretul apare etajai. in anul 1962 consistenfa arbore-
tului varia intre 0,6 qi 1,0, o doborituri de vint intervenitd in anul 1g64 a
produs schimbiri importante sub acest raport (fig. 2). subarboretul gi patura
vie, inainte de producerea doboriturii, erau foarte slab reprezentate.-Dupi
doboriturl vegetalia erbacee s-a instalat puternic, acoperind.foarte bine solul,
acolo unde consisten{a a scrzut sub 0,4, iar seminfigul nu s-a instalat] in
proporlie mai mare de 10%.
Arboretul este de calitate bun5, mai ales in partea superioarl a bazi-
nului. Coroanele arborilor sint gi ele mai bine dezvoltate in comparalie cu ale
arboretelor de rnolid gi de fag. La 75% din cazuri ele se intind pe 1/2 din
inillimea arborilor.

358
s. +1,dA
c,0t-t0

t.grnda

A Eerqi &tcnt at lec t &ttt CJr


bmngref
0w1 gtili
a Pluuqel
a 6rupi 2lwrom*rci
bnili * betin
linald inlre enbrde ct
mssttnlc dtferi/c E.lt^t
hofle ptlru ndtlrrte cLt0 i
grwinri ilrilulut dt tipdi
---j

tPi.S.2 -
tsH Valea Tinului
I'lan cu situe'tia a,rboretului dWU ,aloborftura de vlnt din 1964Si cu a,rnplasareaadlaraturil
3.2. Metoda de eereetare
i n r a p o r t c u r n l s u r i t o r i l e l l e c e s a l ea s e e f e c t u a l l a z i n u l a f o s t e c h i p a l
cu instala{iile gi aparatura aclecvatl (l'ig.1) cu ajutorul clrora s-au efectuat
m l s u r l t o r i l e n e c e s a r e . i n c o n { i n u a r e s e p r e z i n t a m o d u l d e c u l e g e r ea d a t e l o r
p e n t m f i e c a r e d i n a s p e c t e l es t u d i a t e .

3 . 2 . 1. M r i s u r o r e i l p r e c i p i t a l i i l o t ' c d z u t e i n I t u r i r t
in condiliile !5rii noastre viiturile torenfiale in bazine rnici sint provo-
cate in majoritatea cazurilol' de ploi. Topirea zdpezilor, deqi iu unii ani provoacti
c r e g t e r e ad e b i t e l o r , a c e s t e as i n t r n u l t m a i m i c i i n c o m p a r a f i e c u c c l e p r o v o c a t e
de ploi (CONSTANTINESCU, cOLDSTEIN ;.a., 1956). Ira!5 de aceasti
situalie cercetlrile s-au axat in principal pe mlsurarea precipita{iilor lichide
gi au avut un caracter restrins asupra precipitaliilor solide.
a) Precipitalii licltide. Cantitatea gi durata precipitaliilor sint elemenle
de bazl in calculul scurgerii. De precizia cu care acestea sint deterrninate
depinde in mare misuri ;i precizia de calcul a debitului. in aceasti ideie,
in interiorul bazinului a fost amplasatI o relea de 11 pluviografe. in centrul
9i in partea superioarl a bazinului s-au folosit pluviografe siptiminale, iar
in paltea inferioari, care este rnai ugor accesibil[, pluviografe zilnice. Atit.
pluviografele, cit si pluviometrele folosite in m[snrarea precipitafiilor, s-au
amplasat cu gura rle captare in plan orizontal, Ia inllfimea de 1,50 r]1, -wrr-
form instrucfiunilor oficiale clate de Institutul meteorologic. La alegerea locu-
rilor pentru amplasarea aparatelor s-a linut seama de variafiile de altitudine
gi de expozilie din bazin, precum ;i de o repartizarecit mai uniformii a plu-
viografelor in interioml bazinului (tabelul l, fig. 1).

'l'uhclul
1
l)ale irsupra anrplasirrii plulioglalclor

aparrtrrlrri f ipul .\ I Ii1 rrrline:r


5r. inrcgislnirii loctrlrri/rrr)

zilrric 19 6 2 u2ir
zilnir' 19ti,l fil0
zilni<: l96ir 950
zilnic I 965 10 0 5
sriptinr itral I 969 15213
spl-itii Iu itra I 19ti2 l(i1()
spirti m inaI 19ti2 1 5 10
sirpt tinrinal 19{;2 l50ir
s i p t A r ni n a l 19 6 2 t.ltiir
sirpti:rninal 19 6 2 1:i00
s:ipti minaI 19{i2 90ir
_l
b) Precipitalii solide. Grosimea stratului de zlpacta s-a mlsurat cu rnil'e
gradate in centimetli, cale s-au fixat pe teren, in fiecare an, inainte de cddelea
primului strat de z[padI. llisurltoarea s-a licut. pe suprafe{ele uncle sint
a m p l a s a t e p l u v i o g r a f e l e 1 g i 2 , f o l o s i n d u - s ec i t e t r e i m i r e a l e z a t e i n f o r . m 5
d e t r i u n g h i e c h i l a t e r a l c u l a t u r a d e 1 0 m . S - a m d s u r a t d e a s e m e n e ag r o s i m e a
stratului de zapad[ clzutd in B.H. Valea Tirului, unde amplasarea mirelol
s-a flcut pe profile transversale (cite doui pe fiecare versant).

360 j
Din citirile zilnice pe mire s-a calculat erosimea stratului rle zdpadii.
_ - l ) e n s i l a t e az i p e z i i s - a c l e l e r r n i n a tc u a j u t o i u l c l e n s i m e t r u l u i ,a t i t p e n t r l
z i p a r l a p l o a s p r t c i z u t S , c i t g i p e n t r u z e p a < l ad e p u s r i n s t r a t u r i m a i
vechi.
Il n_.i=t caz probele s-au lnat dupi fiecire ninsoare, iar in cel de al doilea,
din 5 in 5 zile. Probeles-au luat in trei repetilii. ln ambele cazuri s-au folosit
ca variante: leren frrir piclure, arboret de rnolirl
;i arhoret de faq.

3.2.2. Mrisuraree intercepliei In coronctmen!

A t i t I a p r e c i p i t a ! i i l e l i c h i t l c c i t . ; i l a c e l e s o l i d c c l e t e r . m i n a r e ai n t e r -
cep!iei s-a calculat ca diferentir intle precipitatiile cizute ir.rafara pIdlr.ii
;i precipitafiile ajunse sub coronamentul arborettrlui.
a) Precipitatii lichide. Pentrtr misurarea precipitaliilor cizute in afara
^amplasate
padLrrii s-au folosit pluviografe zilnice (1, 2 gi 5) in apr<_rpierea
a r b o r ^ e t e l o . ri,a r p e n t n r m r s u r a r e a p r e i l p i t n t i i t o r a j u n s e s u b c o r o l a m e n t
s-au folosit_,,gnlpe pluviometrice", fiecare grupr fiincl formata c,.in1-2 plu-
v i o g r a f e z i l n i c e q i 8 - l 4 . . p l u v i o r n e t r e ( f i g . 5 ; i a y . i n c a d r u l a c e l e e a ; ig ^ p "
aparatele s-au fixat la distanle egale inire ele (3-4 m), atit clupr'diieciia
Iiniei de cea mai mare panti, cit ;i dupi direcfia curbeior de nivel (tig.
b).
lllsuritorile la pluviornetres-au facut in majoritatea cazurilor imediai "rlupi
ploi.
b) Precipitatii soli_de. nfisurarea plecipitaliilor crzute i1 afara pidurii
s-a efectuat conform cclor menlionate Ia punctul 3.2.1.(b), iar a celor ajunse
s u b c o r o n a m e n t c u a j u t o r u l r n i r e l o l g r a d a t e a m p l a s a t . e " i na r b o r e t e . i " ; ; b ; _
retul dernolid mirele s-au fixat pe cateteleunui triunshi dreptunghic isoscel,
c i t e l 0 r n i r e p e f i e c a r e c a t e t d , I a c l i s t a n f ac l e 2 m , , n a , l * a l t a , u n a d i n c a t e t e

Fig. 3 - Gr-upd pluviometricd in arboretul de mofi,id

861
Fig. 4 - Gr.upd 'p/luvi,ometnicd in arrboretul de fag

fiind orientatl dupi linia de cea mai mare pant5. In arboretul de fag s-au
folosit 12 mire, amplasate dupd aceeagi scheml menfionat[ la ,,grupele plu-
v i o m e t r i c e " ( p u n c t u l 2 . 2 . a ) ; i c i t e I m i r e a m p l a s a t ed u p i l i n i a d e c e a m a i m a r e
pantI, in fiecare din cele trei parcele folosite pentru determinarea scurgerii
de suprafa!6.

3.2.3. Miisurarea scurllerii de suprafalit

Pentru determinarea scurgerii s-au folosit doud metode, adecvate celor


doul situafii in care s-a studiat.
a) Iltldsurarea scurgerii pe uersant, Pentru mesurarea scurgerii pe versant
s-au construit cinci parcele, care au dimensiuni diferite gi sint amplasate in
arborete diferite (tabelul 2). Alegerea dimensiunilor parcelei gi a speciilor a

TabeIuI 2
Caracterlstlcile pareelelor pentru mdsurarea seurgerll pe versant

Dimensiunile parcelei
Anul lntririi
Yr. parcelei Panta medle Specia ln functie
Iitimea, m Iungimea, nr

I 23,70 25,O5 26".00' 1965


10,0 47,50 36'.25', 1970
1 20,o 51,50 38".25', 1970
40,0 89,40 36'.60', 1970
40,o 158,30 38".65',

368
E

o
o
I

ro

'd8
5>

'5
dL
J b/l

='6

HP
YA

(J

I
I
a
Fi
fost f[cutI in scopul studierii influenlei acestora asupra scurgerii. Metoda de
rnlsurare a precipitaliilor clzute 9i a scurgerii permite, de asemenea, ;i
studiul influenlei regirnului de precipita!ii asupra scurgerii-
Parcela I este delimitat5 de jur imprejur cu o placd continui din
beton armat care pdtrunde in sol pini la adincimea de 1 m. Pe latura din
ar.al a parcelei s-a construit o rigol5 din beton care colecteaz[ apa scurs[ la
suprafa!,i, iar la adincimile de 30 cm 9i 100 cm s-au amenajat drenuri cons-
titrrite din levi din metal perforate 9i filtre inverse, pentru a permite captarea
sctrlget'ii la nivelele respective. Pentru fiecare nivel menlionat, apa scursl
se poate capta in bazine fixate intr-o cabini special amenajatl in aval de
parcel[ (fig. 6). Scurgerea de suprafafi s-a determinat prin captarea 9i mlsu-
ratea volumului total de api gi aluviuni scurse in timpul unei ploi.
Parcelele 2, 3, lI qi 5 au fost construite pentru a mdsura numai scurgerea
de la suprafala versantului, EIe sint delimitate in partea din amonte gi pe
p5r{ile laterale cu scinduri late de 25-30 cm, ingropate pe 15-20 cm din
Idlime gi fixate in !5ru;i. Pe latura din aval sint prevdzute cu o rigoll de beton
care colecteazl apa scursi gi o conduce in bazine din beton, amplasate in
partea din aval a parcclelor . Parcelele au 2-3 bazine, in funclie de mdrimea
suprafelei lor.

Fis.6 - Paircela l penrtru md,sura,rea sc'urgerii pe versa,nt-in arboreful de mo-


(co'l,t dreapta jos) ;
lia. placa rdirn betoi folosiid rpe,nLr;l.rdelim,itau'ea ,parcelei
rirgold penihrn: co'lectanea ape,i qi cahrirrd cq'r instalatii pePtru captarea 9i mdsu-
r.ar€a ssu!..g€rii pe versan, (cent'ru qi respectiv aterel stfnga)

804
^ suprafetele mari, indeosebi la parcelele 4 gi b, au pus probleme *oi
cega ce priveqte captarea qi mlsurirea scurgerii. Captaiea volumului total
in
d.e3f d scursd ar fi necesitat bazine foarte mari-, gr.r, dL construit pe versanli
;i foarte costisitoare. Din aceste considerente i trebuit s[ folosirn metotla
divizrrii volumului de api scursr. ln aceastr idee am conceput un sistem
de deversori triunghiulari, egali ca secliune, amplasa{i, in pariea superioari a
bazinelor, cu virfurile in acela;i plan orizontal.
^ La parcelele 2, 3 gi 4 primul bazin are un vorurn de 2 ms gi este prer-rzut
in partea superioari cu 10 deversori. Pe peretele din aval, care are iungimea
de 2 metri, nou[ deversori, iar pe unul clin pere[ii laterali, care au lung:imea
de 1 nr, un deversor (fig. 7). Toata apa scuisii cle pe parcele este dirijitn in
primul bazin, iar in momentul in care ea ajunge Ia nivelul deversorilor
incepe sI curgi, in acelagi timp, prin tofi deversorii. Apa care trece prin
cej nour deversori de pe peretele clin aval este ldsat sr se scurgd liberr,
iar apa cate trece prin al zecelea deversor lateral este captatd in bazinul al
d o i l e a . B a z i n e l e 2 g i 3 f u n c { i o n e a z dp e a c e l a g ip r i n c i p i u , i n s i a u d i m e n s i u n i
mai mici Ei un numlr rnai mic de deversoli.
Parcela 5 este prevrzutr cu dour bazine tlin tabld. Bazinele sint age-
zate suprapus intr-o incrpere special-amenajatr. Primul bazin are, in plan
orizontal, o secliune de forma unui prtrat;i este prevrzut cu cite l0 clever-
sori pe fiecare latur5. Modul de functionare se ltazeaza pe acelagi principiu
c a l a p a r c e l e l e2 - 4 . i n a c e s t f e l s - a p u t u t r e d u c e c a p a c i t a t e a b a z i n e l o r d e
acumulare de la 1/10 pind la 1/40 din volumul total al scnreerii.

Yis.7 - Bazine de beton perntru cdiectarea apei scursd din parcelele instalate
in arboretull de fag

865
Fig. 8 a - Baraj cu deversor triunghiular folosit pentru m6surarea scurgerii
pe Valea Tiruil,tli

Fig. 8, b - Cabind cu lirnnigraf pentru inregistrarea varialiilor indltimii apei


in dewersor.
b. Mdsttrat'ea scurgerii in secliuni. Pentru misurarea scurgerii in sec-
liuni pe firul vlii s-au alesdoul bazine mai mici situate in bazinui Valea Rea :
B . H . v a l e a T i r u l u i p e v e r s a n t u l s t i n g ; i B . H . v a l e a F - a g i r o rp e v e r s a n t u l
drept al B.H. Valea Rea.
B-H. valea Tirului are suprafa!a de 72,50 ha, panla nedie a ver-sanlilor
intre 12 gi 38', iar panta albiei intre 15;i 40". Lunsimea viii este de 1020 rn.
I].H. Yalea I'-agilorarc suprafa!a de 15,80 ha, panta medie a yel'san-
lilor intre 29 9i 38', iar panta albiei intre 38 r;i 50'. Lungimea vaii este cle800 m.
Vegetafia din bazine o constituie arboretele de brad in arneslec cu fag
'rirului
pentru bazinul v, ;i de fag pentru bazinul valea Fagilor'. desclisi'
la punctul 311.
F i e c a r e b a z i n e s t e p r e v [ z u t c u i n s t a l a f i i l e n e c e s a r ep e n t r u d e t e r m i n a r e a
scurgerii in releaua hidlografica :
- un baraj cu deuersortrittnghiulat' (tip Thomson)*, previzut in aval
cu u n c a n a l p e n t r u e v a c u a r e aa p e i , i a r i n a m o n t e c u o c u r t e d i n p l i c i d e b e -
t o n , c a r e s I a s i g u r ef o r m a r e a u n u i l a c i n a m o n t e l e b a l a j u l u i ; i e v i t a r e a p i e r -
clerilor de apd prin infiltra{ie (fig. 8a) ;
- o c a b i n d c u l i m n i g r a f x * ) c a r e s t i i n r e g i s t r e z ev a l i a [ i i l e i n d l l i m i i a p e i
in deversor (fig. 8b);
- ttn baraj-grebld, amplasat in amonte, pentru a refine rnaterialele
d e d i m e n s i u n i m a r i ( b u g t e n i , b l o c u r i d e p i a t r i ) , i n a i n t e c a a c e s t e as I a j u n g a
in punctul de inregistrare a scurgerii, unde al putea pt'ovoca deranjamente
sau inregistriri eronate.
Precipitaliile cIzule iu bazin s-au calculat cu datele de la pluviogra-
'firului
fele 1 gi 2, pentru bazinul Valea FagiloL, iat pentru bazinul Valea
s - a u f o l o s i t d a t e l e d e l a p l u r . i o g r a f c l e5 , 7 ; i 1 5 p r e l u c r a t e c l u p i r n e t o d a T h i e -
SSEN.

3 . 2 . 4 . X ' I t i s u r a r e ea l u u i u n i L o r l t u r t s p o r l ael

I r e l t r u d e t e r r n i n a r e ac a n t i t [ t i i c l e a l u r . i u n i s - a c o n s t m i t , i u a n u l 1 9 6 4 ,
un baraj pe firul principal al torentului V. Ilea. Ilarajul este amplasat la
circa 700 m arnonte de confluenla cu Valca Prahovei, ale indl[irnea cle 6 rn
; i d e s c h i d e r e aI a c o r o n a m e n t d e 3 5 m . i n a l n o n t e l e b a r a j u l u i s - a u l i d i c a t
cle la inceput un nurndr de 14 profile transversale, carc s-au materializat pe
t e r e n p r i n p i c h e r [ i .P r i m u l p r o f i l s - a l u a t c h i a l i n s p a t e l e b a z i n u l u i , u l m i r t o a -
lele 4 Ia distanla de 10 m intre ele, iar celelalte la distanfi de 20 m unul
de altul. in fiecare an s-a ficut ridicarea profilelor pe acelea;i secliuni 9i in
acest mod s-a putut calcula volumul de aluviuni depus in spatele barajului,
p r e c u m g i u n e l e r n i g c d r id e m a t e r i a l e g i m o d i f i c l r i a l e a l b i e i i n s e c l i u n i l e r e s -
pective.

x) Deversorul dc pe \'. 'firului a intrat in {uncfic in anul 1965 gi este calculat pentlu
a evaclra un debit maxim de 7 m3/s, iar ct-l de pe V. I'agilor a intrat i n f u n c t i u n e d i n a n u l
1969 $i este calculat pentru a evacua un debit tnaxirn cle li,8 mS/s.
**) Pentru Y. Fagilor s-a folosit limnigraf zilnic, ial pelltm V . ' f i m l u i linrnig-r'af-
-q65-19,i9
sdpldminerl, in anii qilimnigraf zilnic in anul 1970.

367
in anii 1969-1970 s-au luat probe pentru determinareaincirclrii apei
cu aluviuni in suspensie.Ele s-att luat dintre trei puncte situate in aval de
barajul construit pentru re[inerea aluviunilor. Pentru luarea probelor s-au
folosit la inceput iitinarii gradafi de 100, 250 9i 500 cm3, iar in anul 1970
batometre cu vasul de captare de 1 000 cm3.
in perioada de topire a zdpezilor s-au luat probe in fiecare zi, i1 rest
numai dupd ploile mai irnportante.

4. IIEZUL'IATELE (]ERCI]TAITII,OR

4.1. Precipitafii atmosfcriee


Sturliul precipitaliilor atrnosferice clin bazinul Valea Rea a urtnlrit :
- s[ precizeze parametrii principali ai precipitaliilor in vederea carac-
terizSrii bazinului;
- s I s t a b i l e a s c I c e r e l a l i i e r i s t i i n t r e c a r a c t e r i s t i c i l ep r i n c i p a l e a l e
precipitaliilor, precum gi intre aceste caracter-isticigi unele condilii naturale
existente in bazin;
- s5 cletermine cantitatea efectivd de ap[ ;;i dinarnica precipitafiilor
(varialia cantitifii in timp) necesarestabilirii valorilor unor parametri hidro-
logici ca intercepfia, infiltralia, scurgerea de suprafa!a'

4.1.1. Precipitalii lichide

a. Nrrnrdr.ul, induimea, iluLata ;i intensitatea ploilor. Numlrul total al


nloilor inregistlate in cei Ease ani de observafii a fost de 1075 (t1bel-u! 3),
i'ariind intie ta5 (anul 1965) 9i 214 (anul 1970).Dintre acestea,969ploi au
totalizat pina la 10 mm 9i 106 ploi peste 10 rnrn (babelul 3). Aproximaliv
15-2}yo din ploi nu au acoperit loatd sttpr:rfala bazinului' Spre exempltt,
ploi (ta-
l a p l u y i o g r . a f l i 1 a u f r - r s ti n l e g i s t r a l e i n p e r i o a c l a u r e n ! i o u a t i 9 1 1
letirt +1, i:espectiv104 ploi r n a i p u { i u t l e c i t 1le i n t r t r g b a z i n t r l ' l r l o i l c care au
n l m a i o p a r t c c l i n s r r p l a f a [ a b a z i n t r l u i a u a v t t t < - ri n d l ! . i r n em i c 5 , i r l
"g.eon1ei "rtai il s t t b I r n u r .
r---
C u l l i l a t e a r l c p r e t i p i l u l i i l i c r h i d c ,r n e c l i ear n u a l l p o n d e r a t l , i n f u n c ! i e < l c r
suprafa!a cle bazin aleienti fieclrui pluviograf,. confo_rm_ metodei Thiessen
a variat intre 475,4 rnrn (anul 1965) ;i 777,1 mrn (anuL1970)*.
iiJelul'3),
'
C a l t i t a t e a m a x i m l l u n a r i a f o s t i n r e g i s t r a t d i n l t t u a i u n i e 1 9 6 9( 2 7 2 , 6 r n m )
Diu nnmirul total al ploilor din bazin, pe intervalul de 6 ani, nuntai
1696 au avut peste 10 mm, iestul de 8496 avind pinl la 10 mm. Examinind
mai in cletaliu structnra ploilor pe clase cie iuSltimi, pe baza m5suriitorilor
45,1o/o,
J" tr ptu"iograful 1 rezuitl cl ptoite rnai rnici cle 1 rnrn reprezintl
i o r . . " r i p i n [ " l a 5 r n m 7 7 , 2 o / od i n n u m d r u l t o t a l , i n t i m p c e n u m a i 2 , 6 % d i '
pind la 10 mm
r r l o i a u d e'psag;.igt q3;0 m m . D e q i n u m 5 r u l p l o i l o r c a r e a u a v u t
i-pr-ri"ie < l i n t o t a l u l p l o i l o r i n l e g i s t . a t e ul l, aportul
]l ,ply)iqgraf
iii"pn a c e s t o r p l o i i n s u m e a z dm a i p u l i n d e j t t m i t a t e 1 4 6 9 0 )d i n c a n t i t a t e a
t o t a l 5 d" re p r e c i P i t a f i i '

*) Perioadele itr cale iru luncfionat pluviogralcler tljfct'I de la arl la all, in funclie
pot lolosi pluviografole.
clc durata perioadei cu tempcraturi peste o"(l cintl se

368
I alla
L 'luBl) .l

IT r
@lc6 € t\
I F
l ^
6l ail
r
T\
r €
FlF
lF 'd 'JN r:lu:|rc ool- l*
I
ra
t-
t'F
o?lcoloo
l-l*
aol€ l;
I
ctl
,lcalto
lr
l-
; 'l l $q l] cl c. ro l,o
IP
rl l'a
'd'.rN

I
tz
l_
-1
l:
la
l* | rl N
rlv I
sl€ nl
5l.a.,N ll -^,
_a H
, 'ro*l €
ti | @ @

U) ; oO =
5-
'luB:) N
t I r
5l I\
ul r
! l-
'rN a
= i:-
< I'd
':lrrBc
al
F
.t ;
c\ I oo

C.l
o
r a @
,1

t\

rO t\

l *
Y l $

;
rO

L N

l-l^^l
i; r----T-
I
l@
I
;,.
l;l;:lll-,1:
-%+..
l;l;l:1113 1-_
5l=l-l-l^l-
tl'"ll-1"'
I
T\
l ^
t :
-1
cl n
I
'd 'rN

el
I
24 t lx I I x, Z
ols a'l r
a. l

)Gl
I t9
UFP
JE
ilr I I
N

zl
H 6 ;l; €
6l

!olol* €lo
6 l;l; r
tslili l e .
t F

24 Studli si cerceteri seria I vol. xxlx


369
ln cazul ploilor intermitente, respectiv al ploilor cu_perioade de intre-
rupere, s-a deferminat pe baza diagramelor o durat6 efectivi gi o duratl
toiald a ploilor, perioada Imitd, caie separ[ doui ploi, a fost admis[ de
60 minute.
cantitatea maxim5 de precipitalii (174,9 mm) s-a inregistrat la plu-
viograful 11 (11-12.VII.1960) qi-a avut o durat[ totali de 3350 minute
cuo"intensitate med,iede0,052 mm/min' Este de remarcat faptul cd la aceast5
ploaie cantitatea de precipitafii a variat foarte mult pe suprafala bazinului.
Astfel, la pluviogratul t+ s-au inregistrat 50,1 mm in 3330 minute, la pluvio-
graful 1 - 59,0 mm in 1078 minute, iar in centrul bazinului, Ia pluviogra-
tut tO - 102,7 mm in 3240 minute (tabelul 4).
ln general au predominat ploile de mici durata. Astfel, din cele 838
p l o i i n r e g ' i s t r a t ei n t i e 2 1 . I V . 1 9 6 5 E i 1 . V I I I . 1 9 7 0 l a p l u v i o g r a f u l 7 , 2 5 o / o a u
avut durita pin[ la 20 minute, 540/o pind Ia o ori gi numai 5,40/oau avut o
duratl mai mare de 5 ore.
Pentru a se determina asigurarea ploilor maxime anuale din bazinul
Valea Rea, s-au folosit gi inregistririle fdcute in stalia meteorologicd Sinaia,
aflatd pe versantul drept al Prahovei in condifii apropiate de cele din B.H.
Valea ilea, ln acest mod a fost posibil si se intocmeasce un ;ir statistic cu
84 termeni, in care s-au folosit datele din perioada 1887-1964 din Sinaia
qi datele din perioada 1965-1970 din B.H. Valea Rea. Calculul probabili-
tdfii empirice a fost fdcut cu formula aproximativi :

p o / o: 1 - ! ' 3 .1gg (1)


m+0,4

in care n este numdrul curent al terenului din seria statisticii, iar m nutnintl
total al termenilor dispugi in ordinea descrescitoare. Asigurlrile inll{imilor
ploilor maxime anuale, inregistrate in decursul a 24 ore in B.H. Valea Rea'
sint rrrmltoarele :
Anul 1965 1966 1967 1968 1969 1970

p 9i, 51,77 42,29 61,25 15,04 3,19 36'37

llenfionlm ci, cleoarece ploaia maximl inregist,ratl in anttl 1969 a


dep5git 24 ore, la calculul asigurlrii s-a luat in considerare numai o parte
din ploaie 9i anume fragmentril de intensitate rnaximl inregistrat in 24 ore
respectiv cantitatea de 113,9 mm (6596 din inillimea totall a ploii). Daci
se line seama rle faptll cI durata ploilor maxime anuale a fost in general
m a r e , s e p o a t e a f i r m a c I a c e s t ep l o i a u a v u t u n s l a b c a r a c t e r t o r e n { i a l . D u p I
ploi,
criteriul I.I. BERG cele 6 ploi maxime anuale sii numai 27 d.in cele 838
inregistrate la pluviograful 1, in perioada 1965-1970' a u a v t t t c a r a c t e r to-
rential.
Cea mai rnare inlensi/ale n:edie, a ploii maxitue attuale, inregistratd la
u n p l u v i o g r a f , a f o s t d e 0 , 8 2 5 m m / ; r 1 i 1(1p l u v i o g r a f u l T ' I a 4 ' V I I ' 1 9 7 0 ' t a b e l u l 4 ) '
Aceasti valoare a -[ost insi depigiti pe anumite intervale din durata totali a
ploii In tabelul 5 se dau cele mai mari intensitlli parliale ale ploilor.

370
Tabelul t
(:aIltilnte.ade
I r e t i p i t a t i i H ( n u n ) , d u r : r t a ( r ) ; i i r r t e n s i t a t e a n l e { l i e (i)
a l u a l e , i n r e g i s l r a l e l a d i r e l s e p l u r i r r g r a f e ' i l r B.II. l:r ploile maxirne
Vatea Rea

li
. = L

Specilicir i
AE! 19 6 9

Z iua, luna 10YII 28 \' 1 1V I I I 15 \'


1I (mm) ?-8 \'r
50,2 37,s 17,5 '16,2
t (min) 59,6 60,9
270 960 120 120 1 078
I (mrn/min) il3 6
0 , 18 6 0,039 0,396 0,110 0,055 0 , 1 4C )

Z iua, lu na 11 \, 28V 11 VIII 9V


ll (rnnr) .18,5 12\'II . 1V I I
40,2 46,5 51,9 83,6 '15,4
I (min.) 1 420 925 100 175 3 060 55
i (mm/min) 0,034 o,041 0,465 o rq? o,o27 0,825

Ziua, luna 10VII 28 \r t,{--15 \'r 20 VIII


l1 /1 (nrnr) 12 VII 5 \III
47,1 31,2 31,6 39,4
I (rnin.) 315 4:l,3
1 050 750 2 340 3 350
i (nrm/min.) 0 , 15 0 515
0.033 0,042 o,o17 0,052 0,08'l

Ziua, Inna 29 \'I 14-15 1r 20-21 11-11 5 YII


\IIII vII
i.,
7I (nrm) .10,.1 30,2 32,6 t 74 . 7
I (nritt.) .105 :J50 1 l-r50 .t.I)J
i ( nrrn/rnin.) 0,100 0.0t]6 0.021 0,052

Z . i u a ,l u n a 11\' 21\. 2it--26


IX
1/ ( rnru) 48,5 3.1,tt 3.t,(i
1 (rnin) 85,8
| 420 15() 1 6fiir 3 28ir
i (rnnr/ruin.; 0,034 I|
')
{') 0,021 o.026

Ziua, lutta 28 \- I {-1 :r 9-10 \' I 1-14


VI VII
11 (urnr) . r9 , 9 56,8 :t6,9 69,7 50,1 50,3
1.1 1 (min) 225 | ) /:\ ,t80 7 375 3 330 clt
i (mrn/nrin.) o')')') 0,036 0,077 0,051 0,015 0,098

Ziua, Iuna 10\'I 25 \'I 21 \' 25 IX 1 2V I I 5 VII


15 11 (mm) :t9,1 28,0 35,4 25 , 8 59,6 il0,0
I (rnin.) 180 18t) 630 690 :i 300 540
i (mm/rnin,) 0 . 2 1t - 0,156 0.056 0,037 0,018 0,074

Ziua, luna 1{-15 9-.10 \ 11 - 1 4 5 \'II


YI \III
11 (nrrn) 52,1 32,0 36 , 9 69,7 102,7 45,7
16 / (rnin) 300 315 ,t80 137it :l 240 510
i(nrrn/min.) 0,174 0,102 o,o77 u , 0 51 0,032 0,089

87L
Tabelul 5

Irtensitdli parliale maxime

Durata Jragmcntului lntensitatea Ploii


(minute) (mm/mrn)

17.V 19?0 0,62


15 V 1968 40 0,78
V. Tirului I V 1968 40 0,92
4 VII 1970 45 1,00

16VII 1970 25 0,70


16 VII 1970 10 0,76
4 Vrr 1970 30 0,87
V. Fagilor
28 VIII 1969 at t,23

l:) Relaliile dintre d.urata;i intensitatea mediea ploilor. Pentru a se stabili


caracterul leg[turii Jr"i* iiioto g gijnlensilatea medie a ploilor, r, au fost
calculate val-orile medii condilionate Fa 9i respectiv E'y. Liniile de regresie
in evidenld faptul 95' Tll
fr:l($ s1 es:ffu) reprezentate-in figura 9 scot
airaid ii'i"t"e"sitaiea medie a ploilor inregistrate Ia pluviograful 1 din B'H'
Valea Rea, in perioada 1965-1970, nu existl o corelalie sau ci aceastl co-
valoa-
rela{ie este extrem de slabi*). Aceastd concluzie este confirmatd 9i de
reafoarte mici a coeficientului de corelatie dintre cele doud caracteristici r':
:-0,028. ln schimb, s-a constatat c5 existl o corelatie destul de strinsl intle
duratl (y) 9i intensitatea (r) la ploile d.eintensitate maximl din fiecare clasl
de dur"i6 ('r:-0,742).Semnulnigativ al coeficientului r expriml faptul
cd intensitatea medie a ploii variaz[ invers proporlional cu durata' Linia de
in
regresie a caracteristicii r fald de y se poate obline prin reprezentarea,
interiorul domeniului 1 0 < y < 6 0 0 m i n , a e c u a l i e i :

Eo==s,s5s* losy (2)


?-#
Raportul de corelafie dintre valorile f, calculate cu relafia (2) 9i valorile
de faptul cI seleclia are un volum mic
l/, este egal cu 0,70. Jinind seama
pentru verificarea semnificaliei raportului de corelafie s-a folosit testul I'
intrucit valoarea f calculatl (t:24,3) este mai mare decit cea tabelarl
(t : 2,75) la probabilitatea de transgresiune a de 196, leg[tura dintre cele
doui caracteristici, exprimatl prin relafia (2)' este doveditl**)'

*) Una din explicafiile acestei constatari, care nu. concordl cu unele cercetdri
similard (PLATAGEA, 1966) consti. in aceea ci in cercetirile noastre s-au luat ln conside-
totali 9i intens-itatea.
ralie toaie ploite (inregiitrai" t, un pluviograf in 6 ani) cu durata
ploile mai
lor medie, in timp ce in cercetirile amintite s-au luat in considerare numai
mari de 10 m m , c u d u r a t e l e q i i n t e n s i t i l i l e l o r p a r f i a l e
i*) Limita inferioard a coeficientului de co-relalie sernnificativ- la. nivclul de semni-
ficatie de 0,01 este pentru 1:27 -2:25 egat cu 0,487 deci inferior valorii o,7oo (v' GIUR-
Gru, 1966)

372
lntrucit in proiectareintereseazIin mod deosebitrelafia dintre durata
gi intensitateaploilor exceplionale,s-atrasat.in figura-9.curbainflqurItoare
i punctelor extreme.Ecualiile de regresieau fost calculateprin metoda celor
mai mici patrate. EIe au expresiile:

T':0'971 W (3)

valabil5 pentru c>0,075 mm/min qi


!E- (4)
nr:0'0221
!/

valabild pentru y>50 min.

45,3+
3
Cunba i x
X
Curba4 ' Iv =002?'3769
J
I
L r . ' b a 5 , X y = a , 0 5 0 * 1 8- hsv
J mo-
s P/oeia de tnlensrlele
\\ melrma dtn fiecere
\du
F
c/asede durald.

qr q? 0,3 0,f qs qh
ilnnlnml
t - Lini,a de regres,lei_x:t(x)
2- Lini,a de reg:resie xy:f(y)
3, 4 - curbe lnfeouretoare
5- - Linta rde reg:resie penjf,ru rploala de intengltate ,rniini,me din fieoare cl'as6 de durate
(10 <y<600 m!n)

Fig, 9 - Conela,{ia rdintre intensitatea rnerdie (x) gi dura'ta totalS (y) a plolilor
Ahrergilstrate rin perioade 11'905.--1970 la pluvio€traful 1

973
c) Leodtura dintre altitudine si canlitatea rle precipitalii. ln general, in
condifiile fdrii noastre se constatl o cregtere a volumului de precipitalii oda{.i
cu altitudinea (M. CONSTANTINESCLI, 1956). Pe baza unor iercetrri re-
cente (PLATAGEA, 1966) au fost elaborate relafii de calcul al parametrilor
ploilor torenliale in funclie de altitudine. Studiul leglturii dintre cantitatea
de precipitalii 9i altitudine in B.H. Valea Rea are la bazd inregistrdrile fdcute
Ia 6 pluviografe situate Ia altitudini diferite, intre 825 rn si 1610 rn. A fost
examinatr legltura dintre altitudinea punctului de inregistrare (pluvio-
graf) 9i:
- cantitatea total5 de precipitafii inregistrat.i anual intre l.VI
9i
1.X in perioada 1965-1970*);
- cantitatea de precipitalii din ploi avind indlfimea pini la l0 mm,
inregistrati anual intre 1.VI-1.X ;
- cantitatea de precipitafii din ploi cu inil{imea mai mare de 10 mm,
inregistratl anual intre l.VI qi 1 X;
- ploile maxime anuale**) inresistrate de cele 6 pluviografe luate
in considerare.
Pentru a se stabili dacl intre precipitaliile inregistrate la <liverse alti-
tudini exist[ diferenfe semnificalive, a fost aplicat testul F (care a fost veri-
ficat cu testul 1). Cu o probabilitate d,e lo/o se poate afirma (tabelul 6) cI,

Tabtlttl 6
Semnifita!ia diler{n!elor dirtlre <,arrlilir!ile rle 1;rocipilalii inrcgistrate la diverse altitudini
(inlre 825*ur ;i lG10 m)

Folul prccipitaliilor

Ploi pinri Ia 10 rnrn


(total pe 4 Iuni, in
c ani)
Ploi peste 10 rnm
(total pe 4 lnni, in
6 ani) 0 , 10 0 134,5 1tt3,5
1'otal ploi (pe 4 luni,
in 6 ani) 0,133 20s,4
P l " t maxime anuale
(in 6 ani. ) 0,.1il0 31,.13

intre cantitd{ile de precipita!ii (din categoriile rnen{ionate) inregistrate in


B.H. Valea Rea in perioada 1965-1970, la diverse altituclini nu existl dife-
renle semnificative. Explica{ia acestei constatiri poate sd fie dati de numd-
rul mic al anilor de observafie, precum gi de dir-eclia curenlilor cle aer care
c o m p e n s e a z de f e c t u l a l t i t u d i n i i i n b a z i n u l V a l e a R e a .

*) S-a avut in vedere perioacla 1.\:I-1.X


intrucit in interiorul acestei perioadeau
funclionat cu continuitate toate pluviografele din bazin,
**) S-a avut in vedere nu ploaia maximd
absolut5, ci ploaia cea mai lnare carA
a fost inregistrati corect de toate cele 6 pluviograge.

874
4.1.2. Precipitalii solide

Misurltorile asupra precipitaliilor solide au fost efectuate pentru a


determina cantitatea de zlpadd interceptatl de arboretele de molid gi fag
Ei, pentru a stabili cantitatea de api provenit[ din topirea zipezii necesatl
la calculul coeficienfilor de scurgere in parcelele de pe versant qi in subba-
zinele Valea Tirului gi Valea Fagilor.
Grosimea anuald a stratului de zlpada a variat in perioada 1965-1969
intre 102 cm in anul 1967 fi 251,6 cm in anul 1969, la altitudinea de 825 m,
la gura torentului Valea Rea. in B.H. Valea Tirului grosirnea stratului de
zdpad[ a variat aproximativ intre aceleaqiIimite. Grosimea lunar5 maximd a
tost de 114,I cm (luna ianuarie 1966 pe versantul drept al B.H. Valea Tiru-
lui). Numirul de ninsori c[zute in perioada ianuarie 1965 - martie 1970 a
fost de 101.
Grosimea stratului de zipadd cdzutl in pldure diferi semnificativ
fali de cea cdzuti in afara pldurii (F calculat[:14,8>F tabelar:5,85
1 x 6 1: 1 9 / o ) .
Densitatea zdpezii proasplt c6.zttt6.a variat intre 0,086 9i 0,134, iar a
zdpezii din straturile vechi, din afara pldurii, intre 0,147 Ei 0,323' crescind
in timp, intre Iunile decembrie gi martie, cu aproximativ 0,060/luni. Creg-
terea densitnlii in timp, la zlpada veche, in interiorul pldurii, este mai re-
dusl in comparalie cu stratul din afara pldurii.
Diferenlele rlintre densitatea zdpezii din afara pldurii 9i din interiorul
pddurii (cle molid ;i de fag) sint practic neinsemnate (F calculat :0,14(F
tabelar : 4,26 la a. :50/o).

4.2. Intercepfia in eoronament

4.2.1. Precipitalii lichide

Precipitafiile ajunse sub coronament s-au stabilit ca medie a valorilor


individuale inregistrate in grupele pluviometrice. Analiza datelor inregistrate,
in cadrul grupelor pluviometrice, scoate in eviden!5 cd valorile oblinute Ia
ploi mai miri-de 5 mm sint omogene, indeosebi in arboretul de fag (s% <30'
GIURGtU, 1966), iar numirul de pluviometru folosit in grupe asiguri o
precizie suficienti (po/o<10). La ploi mai mici de 5 mm 9i in citeva cazuri
ihiar la ploi cuprinse intre 5 gi 10 mm, valorile inregistrate au fost mai pufin
omogene (s% >30). Acest fenomen este consecinla desimii neuniforme a
coronamentului, care face ca la ploi mici pluviometrele amplasate sub coroa-
nele arborilor s[ inregistreze valori foarte mici sau sd nu inregistreze ni-
mic, in timp ce pluviometrele amplasate sub intersecfii de coroane sau in
golurile dintre coroane sd inregistreze valori apropiate de cele din teren
descoperit. Aceleaqi date mai scot in evidentl cd, in arboretul de fag valorile
au fost mai omogene, in comparalie cu cele din arboretul de molid' ceea ce
dovedeqte o structurl mai uniformd a coronamentului din arboretul de fag
(tabelul 7).

875
Tabtlul f
\ r a l o r i a l e e o e l i e i e n ( i l o r d e v a r i a l i e ( s 9 6 ) ;i ale preciziei nrisurrilorilor (p9i') penlru preci-
pilatiile pilrunse prin coronanrerrt, lar ploi do diverse mirimi (iunie-augusl, 1968)

Moltd (n:15) Fag (rr:12)


C l a s ed e de varialie
precipitalii, Limitclc
mnl
so/o o/o s J',o
P

0 -5 32-50 8-13 16-55 .1-16


5,1-1 0 20-38 5-10 c 1a
1-3
t0,t-20 16-30 4-8 8-13 4-6
peste 20 72-15 12-16 3-5

Numdrul ploilor folosite in studiul intercepliei a variat, de Ia o grupl


pluviometricl Ia alta, intre 233 $i 298. Ploile au fost grupate in clase de pre-
cipitalii, iar pentru fiecare clasi s-a calculat valoarea medie a precipitatiilor
cezute gi a precipitaliilor interceptate (tabelul 8). Cu datele astfel obfinute
s-au intocmit graficele prezentate in figura 10.

Tubelul 8
Precipitatii liehirle intereeptate in coronament

t-._ Precipitatii intcrccptatc

l__ r "t tt F'a g fag+brad

,lif"[fLTi'l c:o'8 C:1,0 C-0,9 C:0'6 - 0,7

l;;;t ;T; ,r.. dt | -m nr. *- --


0 -5,0
Ir,'oil I
p
' ll o i I cltr
lrr lt''1"1
183 7,42 59 lo/ 1tt 45 119 1,19 115 7,77 llt
5,1-10,0 98 2 , 4 7 4-c 96 2 , 3 1 a.) 5? 2,10 28 56 2,O5 28
10,1-15,0 44 27 :l.3.1 2 7 27 :1.50 2 7 2[ 2.87 24
15,1-20,0 28 3,90 22 26 .1,00 2 3 1il .1,31 2 5 12 :l, tiu 21
20,r-25,0 13 4,41 20 12 5,68 10 4,45 20 8 lj,i;7 lt)
25,1-30,0 10 3,79 8 21 8 6 , 1 0 22 It) .{,68
30,1-3 5,0 10 4,60 la 10 5,87 19 4. 9,32 29 4 6,97 27
35,1-40,0 5 5,12 1a 5,60 1 5 4 5,22 14 :l 5,83 16
40,1-45,0 4 5,45 13 ,1 9,08 2 l
45,1-50,0 3 10,27 2l z 9.25 19 1 -/ .-o l5 1 8,80 18
peste 50,0 l) 13 o 11 t) 9 4 q

Din aceste grafice rezulti cI, in toate cazurile studiate, existl o corelalie
evidentr intre precipitaliile interceptate ;i precipitaliile cizute in afara pi-
durii. Valorile apei interceptati se clistribuie dupl o curbl caracteristici feno-
menului de saturalie, ceea ce este in concordanld cu cercetdrile anterioare,
precum gi cu fenomenul studiat. Apa interceptatd are o valoare maximr limi-

8r0 €
Fig. 10 - Oorela{ig dintre preoipiitafii,le cdzurte
Ei precipiita{iile intercep,tate
in ooirronament
a - m,olid
9 .-- f*S ( ) si brad+fas \-
ulo_:i corespunzdtoare arburetului de feg.
(, varorr corespunzaloare aborFlului bredrfae
c--0.6-0,7
^x_valori corespunzetoare arboretului brad fag
C-0.9

87?
este o cons-
tati de gradul de saturafie al coronamentului. Aceast5 valoare
peirtru fiecare tip de arboreb, ea variazl insl atit in raport _cu..carac-
ta"ia
teristicile arboretelor, .it gi caracteristicile regimului de precipitatii'
"o arboretul de molid
Din graficul prezentat in figura 10 a, se vede cI in
a fost de 5'0 mm' pentm ploi intre 30
canLitatea meclie a" npa i"t"rcept"at5
-6,5
pin[ la m* la ploile de peste 60 mm'
;i 35 mm ;i a crescui
Din figura 10, D se constatl cd :
jn rnedie de
* in arltoretul de fa11apa relinutl prin intercep-fie a fost
a crescirL pinl la 8,5 mrn la ploi mai mari
6,1-r-*, p".'iru ptol a" 50"-- Ei
de 50 mrn ;
au fost
- in arboretul tle bra(I cu fag (consistenla 0,9) valorile obtinute
fag,
cu 0,2-0,3 mm mai mari decit cele menlionate pentru arboretul de
insl numai la ploile mai mari de 40 mm ;
- in acelagiarboret (brad cu fag), insS r5rit pini la consistenla de 0'6-
ploi
0,7, s-a relinut mai pulin cu 1 mm p6ntru ploi mai. rnari.de,30 mm' La
mai mici de 30 mm n.""tta diferen![ ittcepe si scadi treptat odatd cu reducerea
p r e c i p it a f i i l o r c d z u t e .
Faptul cI arboretul de molid a relinut in coronament o cantitate de apa
mai mici decit arboretul de fag il atribuim dezvoltlrii slabe a coronamen-
tului la arboretul d.e molid, ca efect al modului in care a fost condus (punc-
tul 3.1 a).
Din analiza varia{iei cantitilii de ap5 interceptatS _in arboretele stu-
diate, in raport cu clasele de precipitalii stabilite, a rezultat un F calculat
cle 17,85p..rtto clasele de precipitatrii qi t,ZO-pe1tm. specii 9i consistenld. Din
.o*p"r"iuu cu valorile teoretice F5o,i:2,41i (pentru clasele.deprecipitalii)
gi ,r'u96 3,07 (pentru specii gi consistenfd), rezultd c6 valorile oblinute sint
:
,r"orirog"n"- intie clase, insi omogene intre specii 9i consisten{e in cadrul
aceleiagi clase de preciPitafii.
Pentru utilizlri mai largi 9i pentru a tla posibilitatea-unor comparafii
diferite cu rezultatele oblinute 9i cu alte cercetrri' datele ob{inute s-au
exprimat gi in procente (t;belul 8). Datele astfel prezenl,arLe scot iu evidenfi
.raiiatriil* p.o.".ttului cle relinere, in raport cu cantitatea totall a precipi-
1aliilor cdzute. Astfel, procentul scadede la 45 la 11, atunci cind cantitatea
de precipitalii cregte de la 5 tnm la peste 50 mrn (pentru fag)' Procentul
mediu pe perioadi se situeazd in cazurile studiate la distanle aproape egale de
cele douS extremit[fi gi corespund.eclasei de precipitatii de 10,1-15,0 mm.
Menliondm cI valorile ptezentate includ intreaga api interceptat[
(nu s-au scizut scurgerile pe trunchi). Apa scursl pe trunchi reprezintd un
procent foarte mic in raport cu precipitaliile clzute. Dupi diverse cercetiri
procentut variaza intre 0,50/o (FAO-1962, CARLISLE - 1965) 9i 2%
(AUSSENAC - 1968, RAEDER - 1969). Dup6 cercetdri de mai multi ani'
s-a ajuns Ia concluzia c5 apa ce se scurge pe trunchiuri intr6 direct in sol,
in imediata apropiere a trunchiului, flri a influenia cu ceva valorile scurgerii
de suprafat[ (MINA - 1967, CARLISLE - 1967).
Prelucrarea statisticd a datelor a scos in evidentE c[, la unele ploi,
apa relinuti in coronament a depdgit cu mult cimpul de variatie al valorilor

378
i n r e g i s t r a t e d e r n a j o r i t a t e a p l o i l o r d i n c l a s e l er e s p e c t i v e c l ep r e c i p i t a l i i . A c e s t e
p l o i a u f o s t e l i m i n a t e d i n c a l c u l u l m e d i i l o r . A r n c o n s i c l e r a tt o t u ; i c a i n d i c a t i r
o analizi pentru citeva ploi de acest gen (tabelul 9). De fapt, fafir cle cri-

Iubelul I
['ulori nraxinre ale intercepfiei
Caracteristicile uloilor Apd relinutl ill coronamenl (mlil)

flolirl I Fag ltag *bratl


Cantitatca l)umta
de prccipi- efcclivir,
ta!ii, mrr minutc

2:l IX 1964 .lo o 1 300 25; 105; l.t o


85
25 rX 1964 ,,1 2 1 280 120;210;
150 15 , 8 12,0 1 l{,3
27,9 315 12,6 75,7
2650 540; 200; 25,1 27.0 36.1

teriul adoptat de noi in clelimitarea ploilor*) ar fi vorba cle mai multe ploi
pentru care s-a flcut o sineurl mesurltoare. DacI se analizeazi caracteris-
ticile ploilor prezentate se constatr cr este vorba de ploi rle lungr duratr,
cu intensitSfi mici ;i cu mai multe intreruperi, din care unele destul de mari.
P r i m c l e t r e i p l o i s i n t c a r a c t e r i s t i c ea n o t i m p u r i l o r c l et o a m n i g i d e p r i m r v a r h .
\ralorile apei interceptate au variat in jur cle 15 mm. La ploaia din ll iunie
efectul intrenrperilor s-a ficut 9i rnai bine resim!it, refinerea a ajuns pinl Ia
36 mm la arboretul de bracl cu fag. La accste ploi, exprimati in procente,
i n t e r c e p { i a a v a r i a t i n t r e ' 1 0 ; i 5 0 . D e c i u n p r o c e n t e c h i v a l e n tp l o i l o r d i n p r i r n a
clasl cle precipitatii.

4 . 2 . 2 . P r e t ip i t a l i i s o l i r l e

Grosimea stratului de zdpadi, in pidure, s-a stabilit ca medie a citirilor


flcute de mirele fixate in arborete (punctul 3.2.2. b). Numrrul ninsorilor folo-
s i t e i n d e t e r m i n a r e ag r o s i m i i s t r a t u l u i d e z l p a d I r e f i n u t i n c o r o n a m e n t e s t e
tnai mic, in comparalie cu al ploilor (42 pentru fag
;i 101 pentru molid).
Datoritr acestui fapt clasele de precipitafii cu limite mai mari d,e 20 cm,
sint foarte slab reprezentate (tabelul 10). in acest caz corelafia dintre preci-
pita{ii 9i intercep{ie pare a fi mai pufin evidenti Ia arboretul cle molid.
Aceleagi date scot in evidenfd cd in arboretul cle molid grosimea stratului

*) S-au considcrat intleruperi.


i n cadrul aceleagi ploi, intervalele in care ploaia
a stat pe o duratd mai micd de 60'minute ; pentru incetarea ploii pe o duratd
mai rnare de
60 minute s-au considerat ploi separate.

879
Tabelul 10
Preeipita!ii solide interceptate in eoronament

Precipital ii interceptat€

Molid
Precipitatii cezutc
lclasc, cm)
nr. dc valori grosimea mcdic' cm
nr. t1c valori

1,4 21. 1r0


0 -5,0 60
18 3,4 10 1,6
5,1-10,0
11 6,3 o 4,6
10,1-15,0
5 8,0 6,9
15,1-2 0,0
, 72,3 7 7,4
20,1-25,o
25,1-30,0 8,1
30,1'_35,0 ,
35,1-40,0 1 7

cu arbo-
de z[pad5 interceptat de coronament este mai mare in comparalie
retul de tag (17,[ cm la molid, fald de 9,7 cm la fag)'

DE SUPRAFATA
4.3. SCURGEREA

4.3.1. Scurgerea Pe versant


inregis-
in arboretul de molid (parcela 1) in perioada 1965-1970 s-au
care au produs'icurgeri. Acesie ploi au fost grupate-pe clase d.e
trat 12b ploi,-pentru
precipitaiii. fiecare clasl i-au calculal valorile medii ale scurge-rii
pe m2 si ale coeficienlilor d.e scurgere, precum 9i valorile maxime ale celor doi
parametri (tabelul ti;. nin analiza acestor valori se constat5:

Tabelul 11

\Ialorialescurgeriidesuprafalilnparcelalrnolid,inperioarlal96S_1970

Scurgere :

tlebit specific (lttrl/mr) coeficient de scurgere


Nr
de
ploi
maxrm mcdiu -'*t-
[

0- 1 0 48 0,019 0,298 0,004 0,035


10,1-20 47 0,076 0,410 0,006 0,023
20,1-30 74 0,148 0,331 0,006 0,015
30,1-40 10 o,247 0,502 0,007 0,016
40,1-50 D 0,517 0,7!6 0,011 0,013
peste 50 J 0,346 o,41t 0,006 0,oo?

- scurgerea medie pe m2 a crescut odat[ cu volumul precipitaliilor ;


valoarea cea mai mare (0,517 litri/m2) realizindu-se Ia ploi cuprinse intre
40,1-50 mm. Abaterea inregistrati la ploi de peste 50 mm se datoregte

E80
intensitllii mici a ploilor respective. Numhrul mic al ploilor, mai ales pentru
clasele mari de precipitafii, n-a permis gruparea lor gi dupl intensitate, care
se gtie cI are o influenld deosebitl asupra scurgerii;
- coeficientii de scurgeremaximi pun qi mai bine in evidenfa influenla
intensitd{ii ploii asupra scurgerii. Valoarea maximd (0,035) s-a realizat la
clasa de precipitafii cea mai micd, de;i scurgerea maxirnl pe m2 (0,616) s-a
realizat Ia ploi cuprinse intre 40 9i 50 mm.
Deoarecein anul 1970 au intrat in funcliune;i parcele din arboretul
de fag, pentru a compara cu arboretul de molid s-a ficut o grupare aserni-
nitoare a ploilor din anul 1970, degi au fost mult mai puline Ia numlr (ta-
belul 12). Din acest tabel se desprinde de asemenea citeva aspecte, chiar
daci ele au un caracter provizoriu.

Tttbelul 12

u-'rnr?fif.i,,,;t:ii;Rr:iffi;""t
caraeteristicilesc,ur.qerii in:rrlrorete rle molid qi de ra.rl

Clase de
precipitalii

mln

0,015 0,002 0,015 0,002 0,0()lJ 0,001


0,0:13 0,()02 0,035 0.002 0,030 0,002
0 , 10 1 0,00.1 0,30., 0.012 0,115 0,00I
0 , 1 93 0.006 0,650 0,020 0,330 0,010
o , 18 7 0,001 0,irtt2 0,013 0,28.1 0,007
0,382 0,00ti 0,810 0,013 0.376 0,006
I

- $ c u r g e r e ap e u r z n - a t l e p i r ; i t 1 l i t r u n i c i i n a r b o r e l t r l d e f a g , c h i a r l a
ploi de peste 50 rnrn ;
- scurgerea a fost mai mare iuarboretul cle lag (cle exernplu 0,810 fali
de 0,382 Ia ploi mai mari de 50 mm) ;
- in arboretul de fag scurgerea pe m2 9i coeficienlii de scurgere au scii-
z u t a p r o a p e l a j u m l t a t e , a t u n c i c i n d l u n g i m e a p a r c e l e i a c L e s c u td e l a 5 0 l a
90 m.
i n l u n a i u n i e 1 9 7 0 , i n b a z i n u l p e n t r u c o l e c t a r e aa p e i s c u r s e d i n p a r c e l a
de molid, s-a instalat un limnigraf zilnic Valdai. I)in compararea hidrogra-
f e l o r , o b l i n u t e I a c i t e v a p l o i ' r n a i i m p o r t a n t e , c u d i a g r a r n e l ep l o i l o r r e s p e c t i v e
s-a calculat timpul mediu de scurgere a apei. in parcela menfionat[. Cu aceste
elemente s-a stabilit viteza de scurgere a apei pe versant de 0,03 m/s. Fa!5
de numArul mic al mdsurdtorilor efectuate, valoarea stabilitd este orienta-
tivi gi urmeazi a fi verificatl in cercetlrile viitoare.

881
4 . 3 . 2 . S c u r g e r e at n s e c [ i u n i p e u l b i e

Nldsurareascurgerii in sec[iu1i s-a ficut in B.H. Valea'Iirului 9i in B.H'


Valea l.-agilor care a*u fost descrise la punctul 3. Pe haza inregistrdrilor de
Ia limnigiafe 9i de la pluviografe (pluviograf 2 pentru V^aleaFagilor ;i plu-
viografel"e 5,7 gi 15 pentru V. Tirului), s-au calculat coeficientii de scurgere
gi d"ebitele maxime pentru ploile care au produs c_re-qteri de-debit mai mari
tle 3litri/s, in Valea Tirului ;i cle 1 litru/s, in \ralea Fagilor (tabelul l3)'
Pentru ploile care au claI cele mai mari cre;teri cle debit s-au intocmit diagrame
qi hidrografe de viiture (fig. 11 ;i 12).

Tubclul 13

(laracteristicile seurgerii rle supralali misuratir in secliuul pe albie (aprilie -august, 1970)

B.H. Valea pagilor I Ir.H. Valca Tirului


Clase-dc
precipitalii pitalii Debit
mm scurse maxim
null litri/s

o -10 0,076 0,014 22,3 0,093 0,013 43,4


10,1-20 0,334 0,025 38,5 0,550 0,035 70,5
20,1-30 1,:131 0,0.19 87,0 0,815 0,031 85,7
1,176 0.036 ,11,3 0,932 0,029 39,7
30,1-.10
40,1-50 1,400 0,035 712,5
peste 50 7,f,21 0,724 724,7 11 , 9 9 1 0,230 11 9 . 1

Gruparea valorilor pe clase cle precipitafii r;i de intensitlti medii, da-


toritI numlrului mic al ploilor de intensitate rnare clin clasele superioare de
precipitafii, nu a permis o arralizl conrpletl a feuomeuului. Tottt;i, pentru <l
prinri etapi, cu caracter pl'ovizoriu, s-a constatat ci apa scursd P9 rcz a cl"es-
iut de la 0,076 litri pini la 7,521 litli in bazinul Valea F-agilorrii de la
0,083 litri pin[ la ll,99l litli in bazinul Valea Tirului, atulci cind precipi-
taliile au crescut de Ia 10 mm la peste 50 tnm. Pentrtt aceleaqiploi, in ace-
leagi limite de intensitifi 9i cantitlfi. debitele maxime au variat intre 22,3
litri/s si 124,7 litri/s, irr Il.H. Valea Fagilol qi intre 39,7 litri/s 9i 119,1 litriis,
in B.H. Valea Tirului.
Analiza valorilor coeficienfilor de scurgere obfinu[i pentru ploile la
care nivelul apei in deversor a levenit, dupI incetarea ploii, la nivelul anle-
rior, deci pentru ploi la care a intrat in calcul intreaga scurgere provo':atl
de ploaie, arati cI scurgerea a fost sub 2% din precipitatiile clzute, cu
exceptia a doue ploi pentru B.H. Valea Tirului;i a trei ploi pentru B.FI.
Valea Fagilor, la care scurgerea a fost mai mare d'e 2%, flrl a depdqi insa
50/0. La ploi cizute in timp de 2-3 zile consecutiv ;i in care totalul preci-
p i t a f i i l o r a i n s u m a t p i n i l a 1 0 0 - 1 2 0 m i n s c u r g e r e am e d i e a a j u n s p i n [ I a
1 5 % oi n B . H . V a l e a T i r u l u i 9 i p i n l I a 8 % i n B . H . V a l e a F a g i l o r . i n a s t f e l
de situa[ii, pe anuniite intervale scurgerea a crescut pin[ la 23o/o in bazinul
Valea Tirului, la ploaia de 52,2 mm din 24.YIII.1970 9i pind la 12% in ba-
zinul Valea tragilor la ploaia de 28,8 rnrn din 4.VII.1970.

382
Din cornpararea hidrografelor de viituri ob!,inute, pentru acelea;i
ploi, in fiecare din cele doud bazine hidrografice (fig. l1 ;i 12) apare evident
ci, in B.H. Valea Tirului virful viitulilor s-a prodns gi a scdzut mai lent in
comparalie cu fi.H. Valea Fagilor. I'Iidrografele ploilor din 4-6 iulie 9i 24-
2 5 a u g u s t 1 9 7 0 m a i s c o t i n e v i d e n [ [ c 5 , I a 3 p i n l l a 6 z i l e d u p I i n c e t a r e ap l o i i ,
debitul inregistra o creqtere pinl Ia 10 litri/s in bazinul Valea Tirului 9i pini
la 5 litriis in bazinulatea F'agilor, in comparafie cu clebitul anterior plo-
ilor respective.

P{{i 4.ttt W
*,i i#
,6*W*t ,:t-;::rr::: ri::j
a
osifl' 'i,:".
.FHi lI ti
'ddl
' ri i i I
$ f$r'ri i : 1 . . j : . l : : : ,,

s 4rs4'
:s
' tJ,
ss t:;.irii.'r:..:., &,ff',v.,4/@
rryilir
t, ai*'*
$$

,'L 6 ;,4:,,;# .U."t:ttf,:i* t,:.:


afi
.: t:'t.:.:..: :
xiifii'li &'*'dlNE.,::,|
:::
t,"ff *.1

jiliffi

Fig. 11 - Hidrografele de viiturd qi diagrarnele ploilor din 4-16 VII 1970

888
,,.,.fll!l
:::,,:::,:4&{
':;;;#i
r::!:rlii:!il
,3:g: i:

$$
$ti ::i:t:iii:::il
A).*,"1'
4d{,' 1; ,::l:::::i
n*,'i:,', r::,it;:,::t:

*'
,t'
:I0':::i,
:fff
:,,t.
aA:,i.
: :'
a$:,1.
$
qs
',N,',,1,',
$'i
"i:
tli
,ni

t HuriButui

J;-. 1 : ' '

i""i'a" f' 9r a t 4
Sfld Sdta/SEl ,i: i' V*t#W

Fig. 12 - Hidrografele de viiturS 9i diagramele ploilor din 24 VIII-1.IX. 1970

lntre inceputulploii gi al scurgerii a existat un decalaj de 5 pinl la 100


minute, exceptiefbcind un numlr redus de ploi. in cele mai multe situalii
i n t e r v a l u l a f o s t p i n l l a 3 0 m i n u t e , i a r d i n t r e a c e s t e as e c o n s t a t d c i l a p l o i l e
cu intensit5li mai mari de 0, 100 mm/min ;i la ploile ce s-au produs Ia
intervale scurte intre ele, decalajul a sc[zut intre 5*10 miuute pentru
Valea Fagilor ;i 10-20 minute pentru Valea Tirului.

384
4.4. Aluviuni transportate

4.4.1. Aluuiuni depuse tn spatele barajultti

Albia torentului valea Rea are, pe parcursur ei, profirur transversal


foar.te^diferit. in pa-rtea superioari a bazinului albia esie'ingusta,
se ldrgegte
mult in partea mijlocie, dupi care intri din nou intr-o zolna inguste,
iei.e
v i r s a r e i u r i u l P r a h o v a . D i n a c e a s t dc a u z d , g i i n f u n c { i e
;i de caricterul plo_
ilor, tlansportul de aluviuni se face in etape. intr-o primr etapd aluviunile
aduse dinspre obir;ia 9i de crtre ramificalii rimin sub formr
de clepozite de
indata ce ajung in zo_nat[rgit[ a vrii (fig. l3). in func[ie de caracierul
plo_
ilor-
19este depozite de aluviuni sint antrenate ulterior qi transportate in
riul Prahovei. in mdsurltorile noastre ne-am folosit cte un baraj
construit
pe Valea Rea in amonte de r'irsare (fig. 1a).

Fig. 13 - Depozite de alu-


viuni in treimea mijlocie
a torentului Valea Rea

25 studil Si cercetAri seria. I vol.


385
Datele oblinute prin ridicarea conseuutiv[ a profilelor transversale,
pichetate inilial, se prezintl in tabelul 14. Acestea scot in eviden][ ci sec-
torul de albie Iuat in studiu a suferit transformiri continue pe tot timpul
mlsurdtorilor. in acelagi interval de timp, odatd cu depunerile s-au produs
gi eroziuni. Eroziunile apar mult mai evidente la ultimele doui mdsurltori.
La ridicarea profilelor din 27.VIII.1969, barajul era colmatat complet. La
aceeagi ridicare in plan s-au constatat modificdri importante ale sectorului
studiat, provocate de eroziunea laterall la baza versantilor (1380 ma ero-
ziuni in maluri). Ploile din anul 1970 deqi au adus un volum mare de aluviuni
in majoritate au fost deversate peste coronament acoperind contrabarajul
gi rizberma construiti in aval (fig. 1 ). Prin ridicarea efeciuatl in anul 1970
s-au constatat modificdri importante produse de eroziunea in albie. in ate-
risamentul format anterior. Cele mai evidente fiind in jumitatea superioari
a aterisamentelor, prin aceasta reducindu-se panta profilului longitudinal.
Transportul qi respectiv depunerea de aluviuni in spatele barajului s-a
fdcut in principal cu materiale existente in albie gi din erodarea malurilor
gi a fost in medie de 3200 m3/an, ceea ce revine la 2,150 m3/anlha, care este o
cifri destul de micd in raport cu debitele solide ce se inregistreaz[ pe toren]ii
din fara noastrd.

4.4.2. Aluuiuni tn suspensle

Datele privind gradul de incdrcare a apei cu aluviuni in suspensie au


ardtat ci, in timpul topirii zdpezii incdrcarea apei este mult mai rnici decit
dupd ploi. Valorile s-au inscris, in general, sub 0,500 g/litru, chiar qi in zilele
in care au cdzut ploi mai mici de 5 mm. Gradul de inc[rcare a crescut insi

Fig. 14 - pe torenttul Va'lea Ree


Barai penliru relinerea a,iu,virunritorr

386
r(c
llri

t:

I
mGl
nqoi6.il
F.mcOrl
ralrsl r
a
m.l.'I
I

o
t;-..
o
m€X-^i
'oN-';' o

=i $ror
5:F
iCOCO
-2
flaY)i

N
ra
l,G
j
I

lrE
.=.: ts
6XF

!,
aoor
6ait\Io

rC
o?i
l- d

si
-l E
I d
i
al I
m at
I
I
t-
a

-cl\
O.a tt 1
o tl
ig=l ls

l*
zr'i
all ls 'I
lll(c
o

3 3p:
o-r, tb
i : is
I
7-
=r'\Zr t f

al;t\fl t,? 6
l-
pini la 8 g/litru odat[ cu perioadade ploi din luna aprilie qi a ajuns Ia valoa'
iea de 13;b41g/litru provbcatl de ploaia din 4-5 iulie 9i 14,226 g/litru la
ploaia din 5 august,acesteafiind 9i valorile cele mai mari inregistratein anul
1970.

5. CONCLUZII

Din cercetlrile efectuate se desprind citeva aspecte privind : carateris-


ticile precipitaliitor gi relatiile dintre acestea 9i condiliile naturale existente
in bazinul Valea Rea ; valorile intercepliei qi ale scurgerii de suprafa!fi, in
funclie de specie, de caracteristicile ploilor gi ale bazinului; transportul de
aluviuni in raport cu caracteristicile ploilor din perioada studiatl.
Valoarea medie anual5 a precipitaliilor chzute, pe durata cercetdrilor a
fost aproximativ de 950 mm, care este mai micl decit valoarea medie'multia-
nualS (1100 mm) din stalia meteorologicl Sinaia. De la an la an regimul
de precipitalii s-a caracterizat printr-o varialie, atit in ceea ce privegte
num[rul gi cantitatea de precipitalii, cit gi in raport cu caracteristicile acestora.
Numirul gi cantitatea precipitaliilor cdzute a variat anual aproape de
la simplu la dublu. De exemplu, in anul 1965 au cdzut 135 ploi, totalizind
475,4mm, fali de 214 ploi Ei777,l mm, in anul 1970.ln anul 1969 numai in
luna iunie au cdzut 272,6 mm, iar in luna iulie 1969 s-a inl'egistrat Ia o singurd
ploaie (pluviograf 11) 174,9 mm.
Fa[i de numirul total al ploilor inregistrate, ploile mai mari de 10 mm
au reprezentat 760/0,iar al celor ce au dep5git 30 mm numai 2,60,6. De;i ca
numdr ele reprezinti un procent destul de mic (16%) aportul lor in ap[ a
fost mai mult Cecit jumltate din cantitatea totalS (54%).
Repartizarea precipitaliilol pe bazin,la ploi individuale, a fost, in general
neuniformS, irrsd in 8096 din cazuri a cuprins intreaga suprafa[d. De
exemplu, Ia ploaia din 11-12 iulie s-a inregistrat:50,1 mm la pluviograful 1
102,7 mrn Ia pluviograful 16 ;i 174,9 mm la pluviograful 11. Ploile care €tu
acoperit numai o parte din suprafafi au fost ploi mici, majoritatea snb I mm.
Analizate pe ansamhlu, in raport cu durata, ploile au fost de scurti
durat[, nurnai la 5,47o s-a depd;it 5 ore. Referindu-ire insd la ploile maxime
anuale acestea au fost in general ile durati mare, ceea ce a flcut ca ele si
aibl un caracter slab toren{ial. Valoarea maximd a intensitd{ii medii, la ploile
maxime anuale, a fost de 0,825 mm/min. Aceastl valoare a fost insl dep[-
gitd pe anumite intervale din durata totala a ploii.
Pentru perioada studiatl nu apare nici un fel de corelalie intre inten-
sitatea medie gi durata medie a ploilor. grupate pe clase de intensitate gi
durate. Se pare cI existd insl corelalie intre cele mai mari valori ale inten-
gi duratei medii, din fiecare clasd. Aceastd legdturd se exprimd printr-o
"itdlii
regresie de forma :

ty : 0,050+
?- *'"n,
Altitudinea, expozi{ia 9i pozilia diferitd in bazin a punctelor de mdsu-
rare, n-au influen[at semnificativ asupra cantitl{ii totale a precipitaliilor
clzute.
Varialia grosimii stratului de zdpadd a fost, ca gi in cazul ploilor,
f o a r t e m a r e , d e l a 1 0 2 c m i n a n u l 1 9 6 7 , p i n l l a 2 5 1 , 5 c m in anul 1969.

388 I
Densitatea medie a stratului de zipadi nou crzut n-a diferit semn ifi-
cativ nici de Ia o luni la alta, nici inlre lerenul cu gi farr prdure, gi a fost
de 0.100.
Densitatea medie a zdpezii depusi in straturi mai vechi a fost 0,1b0
in luna martie, revenind o cregtere de aproximativ 0,060 pentru fiecare lunr.
cantitatea de ap[ interceptatd in coronament a fost influenfati in mr-
s u r i m a i m a r e d e v o l u m u l p r e c i p i t a l i i l o r , d e c i t d e s p e c i es a n d e c o n s i s t e n ! a
arboretului.
Procentul mediu de apd interceptatl in coronament a variat intre 59
9i 13 % (diferen!6 460/o)in arboretul de molid, intre 45 9i 1 1 9/o, (diferen![ 34oio),
in arboretul de fag gi intre 47 qi g0/o(diferen!5 38%) in arboretul de amestec
hrad cu fag, atunci cind precipitaliile au variat de la 2,5 mm pin[ la peste
50 mm, deci diferenlele intre extreme au fost cuprinse intre 46-34 proctnte.
Intre specii diferenlele de procente, pentru aceeagi clasl de precipi-
tafii, au fost de Ia 14 pinI la 4 procente, iar diferenlele datoriti consisten{ei
n-au depl;it 7 procente in nici una din clasele de precipitafii stabilite.
La ploi mai mari de 50 mm, cantitatea de api interceptat5, stabiliti cu
ajutorul curbelor compensatoare, a fost 6,5 mm in arboretul de molid cu con-
sistenla de 0,8 gi 8,5 mm in arboretul de fag cu consistenla 1,0 qi in arboretul
de amestec brad cu fag consistenfa 0,9. in arboretul de amestec relinerea a
sclzut cu 1,0 mm clnd consistenfaa fost redusd pinl la 0,7-0,6.
Neefectuarea lucririlor de ingrijire, in arboretul de molid, a avut ca
efect dezvoltarea necorespunzltoare a coroanelor arborilor Ei implicit redu-
cerea posibilitllii de interceptare a precipitafiilor.
Saturafia in ap5 a coronamentului se face treptat in timpui ploilor.
Astfel, la ploi de 10 mm refinerea a atins 4oo/o,iar la ploi de 30 mm 80% din
valorile oblinute Ia ploi de peste 50 mm.
in timpul ploilor de lungl duratd gi cu intreruperi, ploi caracteristice
anotimpurilor de primivarl gi de toamni, coronamentul reline pind la 15 mm.
Grosimea stratului de z5padI refinut in coronament a fost de 15 cm
in arboretul de molid gi 12 cm in arboretul de fag.
Scurgerea pe versant a fost mai micd in arboretul de molid decit in cel
de fag. Valorile maxime n-au dep5git insi 2o/o ;i respectiv 4o/o la ploi de
i-r0-60 mm.
Cantitatea de apd scursd pe m2 a scizut in raport invers cu lungimea
versantului (parcelei), De exemplu, la ploile din 17.V.1970, de 60,9 mm,
scurgerea a fost de 0,848 litri/m2 in parcela cu lungimea de 51,50 m gi 0,456 Ii-
tri/mz in parcela cu lungimea de 89,40 m.
Viteza de scurgere a apei pe versant, in parcela 1 - molid, a fost
de 0,03 m/s.
Datele inregistrate in cele doud bazine (V. Tirului gi V. Fagilor) scot
in eviden![ modul in care scurgerea de suprafali este influenlat5 de pldure,
de caracterul ploii gi de caracteristicile bazinului.
Variafii foarte sensibile ale debitului, firl a depiqi l/litru/s, in B.H.
Valea Fagilor qi 3 litri/s, in B.H. Valea Tirului, s-au ficut simlite chiar pentrtt
ploi mai mici de 5 mm.
La ploi izolate gi de mici intensitate, mai mici de 30 mm, debitul a
revenit la pulin timp dupl incetarea ploii la valoarea anterioarl, iar scurgerea
de suprafaf[ a fost snb 2o/o din volumul precipitatiilor.

t89
La ploi abundente, de durati mai mare, debitul a prezentat creqteri cu
5 pind la 10 litri/s la interval de 3-6 zile de la incetarea ploii, iar scurgerea
de suprafa![ a ajuns, pe intervale scurte, pini la 23on, in bazinul Valea,
Tirului 9i pini la 140/oin bazinul Valea Fagilor, Pe intregulintervaldetimp
in cazul acestor ploi scurgerea medie n-a deplEit 15 qi respectiv 896 din vo-
lumul precipitafiilor care le-au produs.
lntre inceputul ploii gi al scurgerii, la cele mai multe ploi a existat un
decalaj de 10 pinl la 30 minute.
Concentrarea apelor in sectiune s-a produs mai rapid in B'FI. Valea
Fagilor decit in B.H. Valea Tirului, ceea ce a ficut s[ inregistreze debite
maxime foarte apropiate 124,7 litri/s 9i respectiv 119,1 litri/s, degi ca supra-
fa!5 bazinele diferd cu mult intre ele.
Volumul de aluviuni refinute de barajul de pe Valea Rea n-a diferit
prea mult de la un an Ia altul. Valoarea medie a retenliei fiintl de 3200 m3/an,
revin 2,150 m8/an/ha.
Volumul aluviunilor in suspensie a fost sub 0,5 g/litru in perioada de
topire a zdpezii ;i a crescut in perioada de precipitafii. Valoarea maximd
cle 14,226 s-a inregistrat la ploaia torenliald din 5 august 1970.
Precizarea valorilor oblinute pentru fiecare din aspectele studiate obli-
g5, pe de o parte, la culegerea unui material bogat pentru fiecare aspect
in parte, iar pe de altl parte, la inregistrarea fenomenelor in cele mai variate
condifii de producere a lor, ceea ce nu se poate realiza decit prin cercetiri
indelungate.

IN}II\LTSVENIEICHNIS

1. Einleitung
2 . S t a n d d c r K e n n t n i s s c.
3 . U n t e r s u c h u n g s o r tu n d - Ilethode
3.1. Ilntersucbungsort
:1.2. Ilntersuchungsmethode
4 , f , rn t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e
4.1. Atmosphiirische NiederschlAge
4.2. Niederschlagaufhaltefiihigkeit der Kronen
4.3. Oberfliichenabfluss
4 .4. Abgetragenes Geschiebe .
5. Schlussfolgerungen
6. Literaturverzeichnis

SOMMAIRE

l- Introduction
Stade tle connaissances
Lieu et m6thode de recherche
3.1. Lieu des recherches
3.2. I'I6thode de recherche
i. l?lsullals d.esrecherclrcs
4.1. Pr6cipitations atmospheriques

890
4 . 2 . I n t e r c e p t i o nd a n s l e c o u r o n n e m e n t
4.3. Ruissellementde surface
4.4. Alluvions transport6es
Conclusi.ons
6 . Bibliographie

BIBLIOGR AFIE

1. Anderson, H. W. - Some interpretations cf sediment sorlrces and causes,


Pacific Coast basins in Oregon and California, 1965.
t Arghiriade, C. $i Abagiu, P. - Contribulii la studiul rolului hictrotog-ic
al pddurii gi al scurgerii de suprafatd ln diferite condifii de re]ief. sol Ei vege-
tatie din R.P.R. Rev. pidurilor nr. 9-1955.
Arghiriade, C., Abagiu, P. qi Ceuca, G. - Contribufiila cunoasterca
rolului hidrologic al pddurii. Studii 9i cercetdri vol. XX (Institutul de cerce-
tdri silvice). Edit. agro-silvicd, Bucureqti, 1960.
A u ssenac, G. - Interception des precipitations par le couvert forestier. Annales
tles sciences forestidrs. VoI. 25. trr. 3. 1968.
Carlisle, A., Brown, A. H. F. and White, E. J. - The interccption
of precipitation by oak (Q. petraea) on a high rainfall site. Quartcrly J. of.
Forestry, Aprilie, 1965. pp. 740-743.
6. Constantinescu, N{., Goldqtein, X{. f.a.- I - I i d r o l o g i eE.d i t . t e h n i c 5 ,
Bucure$ti,1956.
7. Gavrilovi 6, S. - Klasifikacija buji8nih to kova Grdeliike klisureikantilativni
reZim njihovih nanosa. Iz ,,Gradevinka Knjiga". Beograd, 1957.
8. Giurgiu, V. - Aplicatiile statisticii matematice insilviculturi.Edit.agro-silvicd
Bucureqti,1966.
9 . K it tr e d g e, J. - Forest influences. Mc. Graw-Hill Book Company, inc 1948.
10. Kittr edge, J. - L'influence de la for€t sur le climat et les autres facteurs de
milieu. Influences exercies par la fortt sur son milieu. F.A.O. Rome, 1962
11. KreCmer, V.s;iFoit,V.-Prispivek k poznlni n'kterych sloZek vodniho
re)imu borovJho pozastu. CSAZV - Vyzkumni. ustav lesniho hospodarstvi
a mvslivosti. 1960.
72, Leyton, L. and Carlis le, A. Afforestation and Water Supplies in Britain
J. Ecolog.1966.
13. L i n s l e j , R.K., Kohler, l\{.A., Paulhus, J.L.H. - Average depth of
precipitation over area (Precipitafii medii pe osuprafald de teren). Applied
hydrology. New York. Toronto London 1949.
74. Lopez Cad,enas de Llano - A s p e c t o s c u a l i t a t j s o sy c u a n t i t a t i v a s d e I a
erosion hidrica, y del transporte y deposito de materiales. X{adrid,1968.
trIarjan, B. $i Lhota, O. - Scurgereade suprafali in pidure Ei la pAqune.
,,Sbornik Ceskoslovenke". Akademie zemedelskychved" nr. 4, t954.
1 6 . M i n a, V. N. - Vlianie osadkov, stekaiugciih po stvolam dereviev, na pocivu
Akademia Nauk S.S,S.R. Pocivovedenie nr. 10, 1967.
t 7 . \!olcianov, A. A. - HidrologhicescaiarolsosmovAhlesovnapescianahpocivah'
Akademia Nauc S.S.S.R., 1952.
1 8 . M o I c ia n o v, A. A. - Cercetdri sovietice ln hidrologia forestier5 qi metode de
conducere a lnsugirilor pidurii in ce privegte protectria apelor. Anale silvicul-
turd, nr.4,1955.
19. 1\{olcianov, A. A. - Ghidrologhicescaia rol lesa. Akademia Nauc S.S.S.R.
19 6 0 .
20. l\'Io I o c, M. - Eroziunea solului pe terenurile agricole qi combaterea ei, Edit.
agro-silvici, BucureEti, 1963.
21. P l a t a g e a , Gh.,9.a.- Parametriaiploilortorenfirrleutilizaliincalculelehidro-
logice privind scurgerea maximd. ln studii de hidrologie vol. XVII, C.S.A.
I . S . C . H . . , B u c u r e q t i ,1 9 6 6 .
2 2 . P o n c e t, E. - Inftu6ngs de Ia For0t sur les crues d'origine pluviale. Memoire
presentd pour les Xre Journ6es de I'Hydraulique, Paris 5 an, 8. Juin.1968.

391
2ll. Raeder, R. .I. E. Ei NIastur. A. - O b s e r v a t i o n so n r a i n f a l l i n t e r c e p t i o n
c h i r p i n e ( P i t t u s r o r b n r g 1 t i d )W o o d l a n d . ' f h e P a k i s t a n . I . o f l r o r e s t r v . \ ' o l . l g ,
rrr. 1, 1969.
24.Reynolds, Ii. R. (1. qi Ilcnderson, (1. S.-Ilainfallinterceptionby
Beech, Larch ancl Norwau spruce. Forestry nr. 2, 1967.
25.Serafitnov,A.-Razpredelenienavalejitebniakoibelbooviusmipciobigori.
Academia na selskostopanskite nauki. (jorskostopanska nauka god. II. nr.
3. Sofia, 1965
26Seraf irnov,V,Razpredelenienasneljab niakoi belborovi u srnipciobi nasai-
deniia. Akadernia na selskostopanskite nauki. Gorskostopanska nauka, god.
III. nr'. 2, Sofia. 1966.
27. S c r a f i r n o v . V - R a z p l e d e l e n i e n i r s n e g i Lp o s e v e r n i t e s c l o n o v e n a R i l a p l a n i n a .
Akadernia nr selskostoprn skite ntuki, Gor;kostopr:rsLa naul< gorl. III nr. 6
Sofia,1966.
28. t l r i v a e v , V . A . - C e r c e t d r i h i d r o t o g i c e e x p e r i m e n t a l e i n V a l d a i . E d . H i d r o m e t e o r o l o -
gic5, l,eningrad, 1953.
29. YAlek' z -- Lesy, pole a postviny, V hidrolgri prarnennlch oblasti I{ychov6 a zde-
choky Praga, 1962.