Sunteți pe pagina 1din 5

absorbtie = preluarea unei societati comerciale de catre o alta societate comerciala, intregul activ al

primei societati devenind aportul sau la capitalul social al celei de a doua. Pentru aportul respectiv
se emit actiuni de catre societatea absorbanta daca aceasta este societate pe actiuni, iar daca nu,
se acorda parti de capital social corespunzatoare

abuz = depasire a legalitatii, fapta ilegala

acceptant pentru onoare = tert care intervine pentru garantarea onorarii unei cambii in suferinta,
acceptand acea cambie in locul trasului ce a refuzat acceptarea ei

acont = 1. parte dintr-o suma de bani care se plateste inainte, drept garantie pentru indeplinirea unui
contract incheiat, in special cel de vanzare-cumparare;2. suma platita anticipat drept garantie pentru
livrarea de bunuri, executarea unor lucrari sau prestarea unor servicii.
acoperire bancara = garantie partiala a bancnotelor bancii de emisiune prin efecte comerciale,
acceptate de banca, devize, portofoliul de actiuni proprii si a celor primite in gaj, cupoane de
obligatiuni ajunse la scadenta
acoperire la termen = o operatie financiara prin care un importator sau o banca se angajeaza sa
plateasca o suma de bani la un anumit termen si in acelasi timp sa imprumute aceeasi suma de bani
cu acelasi termen de rambursare
acoperire monetara = cantitatea de valori certe (aur, valute convertibile, alte active) detinuta in mod
obligatoriu de catre bancile de emisiune si exprimata intr-un procent din suma totala a emisiunii de
bancnote, cu scopul evitarii inflatiei prin excedent de moneda, respectiv mentinerea stabilitatii
monetare
acord = consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic
acreditare = imputernicire data unei persoane prin scrisoare de acreditare, intr-o calitate diplomatica
acreditiv = document prin care o banca, la cererea clientului sau deschide unui tert un credit pentru
o suma si o durata determinate, la o agentie sau o banca corespondenta. Este un angajament al
bancii, facut la cererea clientului sau, de onorare a unui document sau cerere de plata; acesta poate
fi un acord de onorare a platii sau o declaratie ca banca este autorizata sa onoreze plata. Acesta
presupune ca in contul clientului la banca emitenta a acreditivului, exista suma necesara acoperirii
creditului si care nu va putea fi utilizata decat in acest scop.

act = document emis de o persoana fizica sau juridica, prin care se atesta un fapt, un drept, o
obligatie
actionar = Persoana fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni.
actionariat = totalitatea actionarilor existenti intr-o scrisoare pe actiuni care au ca sarcina rezolvarea
tuturor problemelor de interes comun privind activitatea eficienta a societatii
actiune = hartie de valoare emisa de o societate pe actiuni, prin care se dovedeste dreptul de
proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social al societatii care a emis-o, pe baza
careia detinatorul primeste dividend.
actiunea = un inscris, un titlu de valoare, care reprezinta o cota fixa,dinainte stabilita, din capitalul
unei societati pe actiuni si care da posesorului ei dreptul de a participa cu vot deliberativ la adunarile
generale ale actionarilor societatii, de a partcipa la administrarea si controlul societatii si de a
participa la impartirea rezultatelor financiare (profiturilor) ale societatii (sa primeasca dividende)
proportional cu valoarea actiunilor ce le poseda
activ = se inscriu mijloacele economice sub aspectul componentei materiale si al drepturilor de a
dispune de ele
activ circulant = sinonim cu activ curent, ansamblul elementelor patrimoniale care, luate individual,
datorita destinatiei si naturii lor, nu au vocatia sa ramana durabil in intreprindere, cu exceptia acelora
legate de particularitatile ei (ciclu lung de fabricatie).
activ comercial = acelasi lucru cu activ de exploatare
activ curent = acelasi lucru cu active circulante
activ de exploatare = este format din activul circulant si imobilizari, si anume: lichiditati, instalatii de
productie, ateliere ce permit exploatarea comerciala
activ fictiv = active care nu au existenta de sine statatoare, ci sunt considerate ca atare in virtutea
unei conventii sau acceptiuni date prin legi sau alt gen de reglementari fictive (cheltuielile de
constituire a firmei, de crestere a capitalului,etc.)
activ financiar = intr-o acceptiune larga, un activ financiar este un drept, in cele mai dese cazuri
materializat intr-un titlu, privind perceperea viitoare a unei sume sau a mai multor sume de bani; sunt
tranzactionate in cadrul pietei financiare
active = totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic; in
cazul unei banci activele sunt formate din totalitatea plasamentelor acesteia in credite, in titluri de
stat, in obligatiuni, pe piata interbancara, pe piata de capital, pe piata bursiera etc., la care se
adauga cladiri, terenuri, echipamente si alte imobilizari (participari/ actiuni detinute la alte societati).
active fixe = sunt toate valorile economice imobilizate, in sensul ca isi pastreaza forma initiala, pe o
perioada mai mare de un an.
activitati cu risc major = acele activitati care, prin caracteristicile lor, antreneaza un risc major
pentru aparitia unei cereri de despagubire; aceste activitati pot fi, in intelesul prezentelor conditii de
asigurare: sporturi care implica zborul (altul decat cel in calitate de pasager), sporturi acvatice (cu
motor), alpinism, scufundari acvatice.
acumulare de capital = cresterea capitalului unei firme sau tari
adaosul comercial = suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata, destinata
acoperirii cheltuielilor de circulatie si obtinerii profitului de catre toate societatile comerciale
participante la cumpararea si revanzarea marfurilor.

adeverinta = dovada scrisa prin care se recunoaste un drept sau un fapt


adunare generala a actionarilor = prescurtare AGA; cel mai inalt organ de deliberare al unei
societati comerciale pe actiuni, prin intermediul caruia se exprima vointa actionarilor in orice
probleme care intereseaza societatea in cauza
amortizare = partea din valoarea mijloacelor fixe inclusa in costul productiei sau in cheltuielile de
circulatie pentru recuperarea treptata p emasura uzarii lor.

amortizare a capitalului social = operatia care consta in rambursarea integrala sau partiala a
capitalului social catre actionari, inainte de lichidare, fara a se reduce din capitalul social
amortizare a datoriei = plata treptata a datoriei (cerditului) din surse special create in acest scop
intr-un fond de amortizare
anuitate = denumirea specializata a ratei fixe si este compusa din "principal" (suma care se plateste
din valoarea creditului) si "dobanda" (dobanda aferenta creditului).
balanta = Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se
raporteaza indicatorii care urmeaza a fi corelati, echilibrati, pe o anumita perioada. Balanta cuprinde
doua parti: - prima evidentiaza formarea de resurse, - a doua evidentiaza utilizarea acestora.
balanta de verificare = procedeu al metodei contabilitatii, de verificare a exactitatii inregistrarilor si
de centralizare a conturilor, bazat pe principiul dublei inregistrari.
bilant = un tabel sau o situatie, care cuprinde, in expresie baneasca, patrimoniul agentului economic
in intregul sau, adica mijloacele economice si sursele acestora,precum si rezultatele financiare ale
activitatii sale, la un moment dat.
capital social = valoarea bunurilor aduse ca aport in societate, exprimata in moneda nationala.
capitalizare = crestere gradata prin adaugare; capitalizarea dobanzii este adaugarea automata a
dobanzii la implinirea termenului de maturitate a unui depozit.
capitaluri proprii = capitalul social al unei companii (capitalul actionarilor) la care se adauga
rezervele si profitul nerepartizat.
cifra de afaceri = suma globala a vanzarilor de produse si servicii ale unei companii intr-o perioada
data. Serveste la masurarea volumului si a evolutiei activitatii comerciale a unei firme.
clauza = prevedere speciala cuprinsa intr-un document oficial.
clauza suplimentara = amendament la o polita folosit pentru a adauga sau diminua protectia
standa
coeficient de indatorare = indicator care caracterizeaza gradul de autonomie financiara a unei
companii adica independenta sa fata de creditori. Se calculeaza ca un raport intre capitalurile proprii
si datoria pe termen lung si mediu (sau datoria totala care cuprinde si pasivul exigibil pe termen
scurt)
coeficient/indicator de lichiditate = raport care pune in evidenta, pornind de la bilantul unei
companii, relatia care exista la un moment dat intre datoriile pe termen scurt inscrise in pasiv si
totalul capitalurilor circulante care figureaza in activ.
comision = suma cuvenita pt. desfasurarea unei activitati.
contract = act juridic incheiat ca urmare a intelegerii intervenite intre 2 sau mai multe persoane
fizice sau juridice.
creanta = dreptul de a obtine executarea unei prestatii in natura sau de a obtine contravaloarea
acesteia.
credit bancar =

datorie = obligatie contractata fata de un tert, care are drept contrapartida din punctul de vedere al
acestuia din urma, o creanta.
debitor = solicitant credit/imprumut.
deficit = soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade
date; in cazul schimburilor internationale, deficitul corespunde soldului negativ al balantei comerciale
(importuri mai mari decat exporturi) sau al balantei de plati (exporturi de bunuri si incasari din
prestari de servicii pentru straini inclusiv turism si servicii bancare mai mici decat importuri si plati
pentru prestari de servicii inclusiv de turism si bancare efectuate in strainatate pentru nationali)
depreciere = diminuare de valoare; scadere a puterii de cumparare a monedei unei tari, determinata
pe plan intern de inflatie si pe plan extern de deteriorarea termenilor de schimb.

disponibilitati = totalitatea activelor din bilant de care compania poate sa dispuna imediat sau pe
termen scurt: lichiditati sau titluri de creanta care pot fi convertite rapid in lichiditati.
dividend = parte din profitul unei companii atribuita fiecarui actionar proportional cu numarul de
actiuni detinute.
dobanda = pretul serviciului facut de creditor debitorului si platit de acesta din urma pentru a
dobandi dreptul de a folosi o suma de bani in cursul unei perioade determinate. Dobanda este o
cheltuiala pentru banca in cazul depozitelor deschise clientilor si un venit in cazul imprumuturilor
acordate. Dobanda simpla este dobanda calculata la suma si neadaugata la aceasta; dobanda
compusa comporta aplicarea ratei dobanzii nu numai la suma initiala ci si la suma capitalizata
(adaugata la suma initiala) a dobanzilor.
eligibil = sunt criterii si conditii ce trebuiesc indeplinite (sau nu) de persoana care solicita un
imprumut/credit.
faliment = situatie juridica de incetare de plati a unei companii declarata prin hotarare
judecatoreasca; administrarea companiei dupa declararea falimentului este atribuita unui judecator
sindic.
garantie = bun imobiliar sau mobiliar care este ipotecat sau gajat in favoarea unui creditor ca
asigurare a indeplinirii obligatiilor de plata de catre debitor; poate fi si un angajament de plata al unei
persoane ca va plati datoriile unei alteia incapabile sa le onoreze.
insolvabilitatea = situatia in care asiguratul nu achita debitul in termen de 15 (cincisprezece) zile
calendaristice de la primirea de catre acesta a documentelor justificative de la turist sau daca
intrerupe unilateral acordarea serviciilor.
numerar = mijloace de plata formate din monede si bancnote.
perioada de gratie = o perioada de (in general 30 de zile) de la data stabilita initial ca zi de plata a
primei, in care nu se aplica penalitati. polita ramane valabila in toata aceasta perioada
rentabilitate = capacitate a unui capital plasat sau investit de a produce un venit, exprimat in
termeni financiari.
risc financiar = prejudiciul pecuniar la care este expus Asiguratul prin nerambursarea la scadenta a
redeventelor si a valorii reziduale datorate de Utilizator, ca urmare a deteriorarii situatiei financiare a
acestuia.
solvabilitate = capacitatea unei persoane sau companii de a-si plati datoriile la scadenta acestora.