Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE SELEC

CȚIE PEN
NTRU ADM
MITEREA ÎN CLASA
A a V-a
PE
ENTRU ANNUL ȘCOLAR 2018/2019

Disciplin
na MATEM
MATICĂ

Varianta 4

(30p) 1. a) Determ
minaţi numărrul natural n din egalitaatea

2019  2018   2018  2   2017  n : 2018   2018  1 . 
b) Determinnaţi numereele naturale a, b, c a cărror sumă esste 75, iar a  3, b  12 şi c  6
sunt trei numere naaturale conssecutive în această
a ordiine.
(G.M. 22/2018)

(30p) 2. a) Se consideră
c șirrul de numeere: 1, 4, 7, 1
10, …
i) Săă se determiine câți term mul termen este 184.
meni are șiruul dacă ultim
ii) Să
S se determmine al 33-leea termen al a șirului.
.
b) În figuraa alăturată este un tabell cu trei liniii şi trei colooane.
10 11 122
13 14 155
16 17 188

Puneţi ssemnul min nus (semnul scăderii) înn trei pătrăţeele, astfel în
ncât pe fiecaare linie şi pe
p
fiecare coloană să existe un sinngur semn minus.
m Câtee posibilităţţi există? În fiecare caz faceţi
diferenţţa dintre sum
ma numerellor din pătrăăţelele care nu au semnnul minus şii suma numeerelor
din pătrrăţelele cu semnul
s minuus. Câte differenţe diferrite se obţinn?

(30p) 3. Trei fraţi A,


A B, C trebbuie să împaartă suma de 2063 de leei astfel: C trebuie să
primeasscă de două ori mai muult decât A, iar B trebuiie să primeaască o sumăă cuprinsă înntre cea
a lui A şi C. Sumelle primite de
d fiecare suunt exprimatte prin num mere naturalee.
Afllaţi cea mai mică şi ceaa mai mare sumă
s pe carre o poate primi
p B.

Se acorrdă 10p din oficiu


 
 
Barem de corecta
are Variantta 4

(30p) 1. a) [...]  0 (5p); ...  2018 (5p)), n  2018 (5p)


b) a  11  c  b  19 (9p); a  24
4, b  16, c  35 (6p)

(30p) 2. a)

i) Se observvă că termennul de pe pooziţia are forma 3 ∙ 2, pentru


u 1. (2p)
3 2 184 1 (1p)
62 (1pp)
Şirul ar aveea 62 de term
meni. (1p)
Total i): 5 puncte
ii) 3 ∙ 33 2 (4p)
97 (1p)
Total ii): 5 puncte

b 6 posibiliităţi (10p), diferenţa


b) d esste în cele 6 cazuri aceeeaşi: 42 (10p
p)

(30p) 3.

a) I. Ceea mai micăă sumă:


2063  3  2060 (55p)
2060 : 4  515 (5p)
A trebuuie să primească 515 leii.
B trebuuie să primeaască 515  3  518 lei.
C trebuuie să primeaască 515  2  1030 lei (5p)

II. Cea mai mare suumă:


2063  2  2065 (5 5p)
2065 : 5  413 (5p)
A trebuuie să primească 413 leii.
B trebuuie să primeaască 413  2  2  824 leei.
C trebuuie să primeaască 413  2  826 lei (5p)

d barem, se acordă
Pentru orice soluţţie corectă, chiar dacăă este diferiită de cea din
punctajjul corespu
unzător.