Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţare: Societatea medievală târzie

Numărul de ore: 7

Resurse
Nr Detalieri de Nr/
Subcompetenţe Activităţi de învăţare Data materiale, Evaluare
d/o conţinut ore
procedee
 Identificarea premiselor descoperirilor
Marile
geografice;
descoperiri Identificarea cauzelor şi Manualul p. 92, Alcătuirea unei
 Descrierea primei călătorii a lui Columb în jurul
32 georgafice şi efectelor unui eveniment 1 harta la temă, DEX, comunicări despre
lumii;
sistemul din istoria medievală asalt de idei Columb
 Stabilirea scopurilor formării imperiilor
colonial
coloniale
Redactarea unei  Stabilirea premiselor reformei; Manualul p. 94,
comunicări scurte cu  Elaborarea unui plan de idei cu referire la harta la temă, Lucrul asupra
Reforma şi
33 referire la evenimentele, Reforma în Germania, Elveţia; 1 portrete ale documentului
cotrareforma
personalităţile istoriei  Descrierea Contrareformei personalităţilor, istoric
medievale explicaţia
 Elucidarea cauzelor consolidării puterii regale şi Manualul p. 98,
Geneza
Exprimarea opiniei faţă a instituirii monarhiei absolute în Anglia; harta, DEX, atlas
societăţii
de activitatea  Familiarizarea cu principalele realizări de ordin istoric, portrete;
34 moderne în 1 Laborator p. 101
personalităţilor în epoca economic, social, religios, politic; Extragerea
secolul XVI în
medievală  Compararea Angliei cu Spania esenţialului dintr-un
Anglia
text
 Explicarea termenilor istorici specifici perioadei;
Identificarea informaţiilor
Franţa între  Descrierea situaţiei economice, sociale şi politice Manualul p. 102, Prezentarea unui
oferite de hărţile cu
35 medieval şi a Franţei; 1 caietul de clasă, plan de idei după
referire la istoria evului
modern  Identificarea cauzelor instaurării monarhiei harta; algoritmizarea algoritm
mediu
absolute
Elaborarea axelor  Localizarea pe hartă a Ţărilor de Jos; Manualul p 106,
Analiza şi
Revoluţia din cronologice, indicând 3-5  Determinarea cauzelor stăpânirii spaniole; caietul de clasă,
36 1 interpretarea
Ţările de Jos date şi evenimente  Identificarea cauzelor revoluţiilor; documentul istoric;
documentului
istorice  Analiza documentului, studiului de caz lucrul cu izvorul
Europa Utilizarea termenilor  Analiza hărţii din manual; Manualul p.110,
Centrală, de Est istorici în comunicări cu  Lectura personalizată a textului din manual; caietul de clasă, Explicarea
37 1
şi de Sud-Est în referire la evenimentele  Identificarea principalelor centre de dominaţie harta, personalităţi la termenilor noi
sec. XVI-XVII desfăşurate în evul mediu politică. temă
 Identificarea aşezării geografice a statului Manualul p. 113,
Imperiul Identificarea cauzelor şi studiat; caietul de clasă,
38 Otoman în sec. efectelor unui eveniment  Formularea principalelor cauze de decădere a 1 harta, explicaţie,
XVI-XVII din epoca medievală Imperiului Otoman; activitatea cu
 Caracteristica civilizaţiei otomane manualul
Explicarea termenilor  Rezolvarea testelor de evaluare cu diferite tipuri
istorici cu referire la de itemi;
epoca medievală;
Evaluare Foi, caiet de teste, Test de evaluare
39 1
formativă Utilizarea termenilor testare formativă
istorici în comunicări cu
referire la evenimentele
desfăşurate în evul mediu

Unitatea de învăţare: Ţările Române în perioada sec. XIV – XVI

Nr. de ore: 10

Redactarea unei  Caracteristica generală a populaţiei şi ocupaţiilor Manualul p. 150,


Economia şi
comunicări scurte cu de bază; documentar p.151, Prezentarea
societate, sec.
40 referire la evenimentele,  Caracteristica vieţii sociale; 1 caietul de clasă, planului de idei al
XIV – mij. Sec.
personalităţile istoriei  Compararea spaţiului românesc cu cel universal harta, compararea, lecţiei
XVI
medievale descrierea
Identificarea informaţiilor  analiza textelor;
oferite de hărţile cu  Lucrul cu harta, Caietul de clasă,
Organizarea referire la istoria evului  Elaborarea scării ierarhice în administraţia manualul p.154,
41 internă a mediu; Ţărilor Române; 1 harta, dicţionar d Prezentare orală
Ţărilor Române Explicarea termenilor  Caracterizarea armatei. eistoria românilor,
istorici cu referire la algoritmizare
epoca medievală;
 Argumentarea necesităţii organizării bisericeşti a Elaborarea unui
Manual p. 158,
Demonstrarea interesului Ţărilor Române; micro eseu în baza
Biserica în laborator p. 161,
42 faţă de studierea valorilor  Caracterizarea vieţii monastice; 1 textului şi imaginii
Ţările Române caietul de clasă, asalt
naţionale şi universale  Evidenţierea rolului bisericii în societatea (lectură
de idei
românească. suplimentară)
43 Ţările Române Exprimarea opiniei faţă  Localizarea pe hartă a teritoriului Ţărilor 1 Manualul p. 162, Prezentarea orală
în a doua de activitatea Române; documentar p. 163,
jumătate a sec personalităţilor în epoca  Analiza documentului, stemei Ţărilor Române; imagini, portretul
XIV – medievală;  Caracterizarea domniei lui Mircea cel Bătrân; voievodului, lucrul
Redactarea unei  Descrierea rolului domnitorului în perioada
începutul sec. comunicări scurte cu studiată;
XV. Mircea cel referire la evenimentele, cu izvorul
Bătrân personalităţile istoriei
medievale;
Identificarea cauzelor şi  Localizarea pe hartă a teritoriului Ţării
Viaţa politică a
efectelor unui eveniment Moldovei;
Ţării Moldovei Manual p. 16, harta,
din epoca medievală;  Intocmirea unui tabel cronologic a principalelor Prezentarea
44 până la mij. Sec 1 caietul de clasă,
Demonstrarea interesului evenimente; tabelului
XV. Alexandru argumentarea
faţă de studierea valorilor  Argumentarea afirmaţiei la temă
cel Bun
naţionale şi universale;
Ţările Române Explicarea termenilor cu  Ordonarea cronologică a evenimentelor la
în lupta referire la epoca această temă;
Manualul p. 170,
antiotomană la medievală;  Evidenţierea personalităţilor la temă;
caietul de clasă,
45 mijlocul sec.  Plasarea pe axă a principalelor evenimente; 1 Laborator p. 173
harta, lucrul cu axa
XV. Iancu de Identificarea cauzelor şi  Selectarea datelor cu referire la personalităţile
timpului
Hunedoara. efectelor unui eveniment studiate
Vlad Ţepeş din istoria medievală
Exprimarea opiniei faţă  Venirea la domnie a lui Ştefan cel Mare; Manual p.176,
Consolidarea de activitatea  Descrierea politicii interne şi externe; caietul de clasă,
Ţării Moldovei personalităţilor în epoca  Indicarea pe hartă a localităţilor unde au avut loc portretul Alcătuirea
46 în timpul medievală; bătăliile; 1 voievodului, enunţurilor cu
domniei lui Demonstrarea interesului imagini, informaţii termenii cheie
Ştefan cel Mare faţă de studierea valorilor suplimentare;
naţionale şi universale descrierea
Personalitatea  Evidenţierea principalelor direcţii ale politicii
lu Ştefan cel Utilizarea documentelor externe; Manual p.178, caiet
Prezentarea orală
Mare. Noua istorice în expunerea  Precizarea succintă a contextului internaţional în de clasă, harta,
47 1 (personalitatea lui
orientare evenimentelor din epoca care s-a desfăşurat domnia lucrul cu izvorul,
Ştefan cel Mare)
politică a medievală  Exprimarea atitudinii vizavi de monumentul lui comentariul
Moldovei Şteafan cel Mare
 Caracteristica situaţiei politice; Manual p.180, harta
Situaţia politică
 Lectura personalizată a textului pentru a din manual, caietul
a Ţărilor Identificarea cauzelor şi
determina cauzele schimbării situaţiei de clasă, imagini, Enumerarea
48 Romîne în efectelor unui eveniment 1
internaţionale; extragerea cauzelor
prima jum.a din istoria medievală
 Explicarea cuvintelor-cheie esenţialului dintr-un
sec. XVI
text logic
Evaluare Rezolvarea testului cu diferite tipuri de itemi Test de evaluare
49 1 Test, testare, foi
sumativă sumativă
Unitatea de învăţare: Ţările Române în perioada suzeranităţii otomane

Nr. de ore: 6

Resurse
Nr Detalieri de Nr/
Subcompetenţe Activităţi de învăţare Data materiale, Evaluare
d/o conţinut ore
procedee
 Explicarea statutului politic al Ţărilor Române Manual p.184,
Utilizarea termenilor sub suzeranitatea otomană; caietul de clasă,
Suzeranitatea
istorici în comentarea  Localizarea pe hartă a teritoriilor incluse de harta din manual,
50 otomană în 1 Laborator p. 187
evenimentelor istoriei otomani în raiale sau paşalâcuri; harta la temă,
Ţările Române
medievale  Stabilirea cauzelor schimbărilor de ordin activitatea în grup,
economic. compararea
Urmările  Identificarea schimbărilor intervenite ca urmare
instaurării a suzeranităţii otomane; Manual p. 194,
Identificarea cauzelor şi Explicarea
suzeranităţii  Enumerarea categoriilor sociale din izvoarele Harta la temă,
51 efectelor unui eveniment 1 noţiunilor cu
otomane. istorice; tabele, imagini
din istoria medievală cuvinte proprii
Economie şi  Alcătuirea enunţurilor, folosind cuvintele-cheie conversaţia
societate
Situaţia politică  Examinarea izvoarelor istorice; Elaborarea axei
Elaborarea axelor
şi confesională  Stabilirea specificului dezvoltării Transilvaniei; Manul p.198, harta cronologice cu
cronologice, indicând 3-5
52 a Transilvaniei  Identificarea modificărilor intervenite în această 1 la temă, caietul de referire la
date şi evenimente
pînă la sfîrşitul ţară. lucru argumentul evenimentele
istorice
sec. XVI studiate
Evoluţia  Caracterizarea situaţiei politice a Ţării
politică a Ţării Moldovei;
Utilizarea documentelor Manual p. 202,
Moldovei.  Evidenţierea schimbărilor produse în societate;
istorice în expunerea caietul de clasă, caiet
53 Războiul  Localizarea pe hartă a principalelor localităţi 1 Laborator p 205
evenimentelor din epoca de teste, portret,
antiotoman
medievală lucrul cu izvorul
condus de Ion
Vodă
Războiul  Constituirea Ligii Sfinte;
Redactarea unei
antiotoman sub  Întocmirea unui tabel cronologic al războiului
comunicări scurte cu Manual p. 206,
conducerea lui antiotoman; Alcătuirea unui
54 referire la evenimentele, 1 portetul, harta,
Mihai Viteazul.  Argumentarea necesităţii unirii politice a Ţărilor mini-eseu
personalităţile istoriei argumentul
Prima Unire a Române
medievale
Ţărilor Române
55 Viaţa politică a Utilizarea termenilor  Familiarizarea cu documentele istorice; 1 Manual p.210, harta Scriere liberă
Ţărilor Române istorici în comentarea  Argumentarea apariţiei rivalităţii; manualului, caietul
în primele evenimentelor desfăşurate  Formularea enunţurilor cu referire la temă de clasă, portrete ale
decenii ale sec. cronicarilor, asalt de
în evul mediu
XVII idei

Unitatea de învăţare: Cultura Europei în Epoca Renaşterii

Europa în  Explicarea termenilor-cheie; Manual p. 116,


Demonstrarea interesului
epoca  Elucidarea şi identificarea principalelor trăsături caietul de clasă, Elaborarea
56 faţă de studierea valorilor 1
Renaşterii. ale curentului; imagini, tabele, tabelului la temă
naţionale şi universale
Umanismul  Comentarea imaginilor. lucrul cu tabelul
 Enumerarea celor mai de seamă reprezentanţi ai
ştiinţei şi artei; Manual p.118,
Ştiinţa şi Arta Utilizarea termenilor  Analiza imaginilor, comentarea; caietul de lucru,
 Compararea picturilor Descrierea ueni
57 în Epoca istorici în comentarea 1 imagini, material
lucrări de pictură
Renaşterii evenimentelor desfăşurate suplimentar,
comentariul

Cultura Ţărilor  Identificarea şi localizarea pe hartă a Manual p. 198,


Demonstrarea interesului
Române în sec. principalelor centre ale culturii; caietul de clasă, Întrebări
58 faţă de studierea valorilor 1
XIV – mijl.  Explicarea termenilor isorici şi încadrarea lor harta la temă, structurate
naţionale şi universale
Sec. XVI într-o scurtă comunicare explicaţia
Cultura în a  Determinarea perioadei de timp;
Exprimarea opiniei faţă
doua jumătate a  Descrierea imaginilor de epocă;
de activitatea Manual p.214,
59 sec.XVI –  Analiza documentelor istorice 1 Laborator p. 217
personalităţilor în istoria caietul de lucru
primele decenii
medievală
ale sec.XVII.
 Selectarea informaţiei expusă în muzeul şcolii cu
Materialele
referire la etapă;
Satul Hădărăuţi Demonstrarea interesului muzeului, surse
 Explicarea termenilor istorici şi alcătuirea Elaborarea unei
60 sub stăpânirea faţă de studierea valorilor 1 suplimentare,
enunţurilor; comunicări orale
turcească naţionale şi universale exponate, DEX,
 Identificarea schimbărilor intervenite în urma
comunicarea
ocupaţiei turceşti
Sinteză: Rolul  Identificarea rolului lui Ştefan cel Mare în istoria Informaţii
Exprimarea opiniei faţă
lui Ştefan cel românilor suplimentare,
de activitatea Elaborarea ueni
61 Mare şi Sfânt în 1 internet, caiet de
personalităţilor în istoria comunicări scrise
istoria lucru, elaborarea
medievală
românilor unui plan de idei
62 Sinteză: Anul Exprimarea opiniei faţă  Identificarea rolului lui Mihai Viteazul în 1 Informaţii Prezentarea orală
1600 – Mihai de activitatea procesul de unire a Principatelor Române suplimentare,
personalităţilor în istoria internet, caietul de
Viteazul
medievală clasă
Sinteză:  Descrierea succintă a situaţiei Ţărilor Române în
Utilizarea documentelor
Principatele această perioadă; Informaţii
în expunerea Determinarea
63 române su 1 suplimentare,
evenimentelor din epoca cauzelor
suzeranitate internet, conversaţia
medievală
otomană
Din istoria  Alcătuirea unui discurs la tema dată, folosind
Demonstrarea interesului Manual p 220,
ţinutului natal. informaţia din manual
64 faţă de studierea valorilor 1 caietul de clasă, Prezentarea orală
Soroca
naţionale şi universale imagini, asalt de idei
medievală
Sinteză: Din - Calităţile, trăsăturile cavalerului medieval;
Explicarea termenilor Manual p.124,
viaţa - Ce înseamnă în ziua de azi a fi cavaler
65 istorici cu referire la 1 caietul de clasă, Scrierea liberă
cavalerilor
epoca medievală lucrul în perechi
medievali
Evaluare - Testare Test de evaluare
66 SC2, SC4, SC7 1 Test
sumativă sumativă
- Compararea evenimentelor din evul mediu Manual p. 126,
Sinteză finală: timpuriu, dezvoltat, tîrziu; caietul de lucru, Exprimarea
67 SC1, SC3, SC4 1
Evul mediu - Rezolvarea testului imagini, rezolvarea opiniei, atitudinei
testului
Analiza probei - Identificarea erorilor comise,
68 de evaluare - Lucru individual 1
sumativă
Fântâna - Studierea informaţiei din sursele şi materialele
Materiale din
turcului, muzeului;
Demonstrarea interesului muzeu, imagini,
biserica – - Exprimarea atitudinii şi opiniei faţă de aceste
69 faţă de studierea valorilor 1 foto, alte surse Minieseu
mărturie a monumente
naţionale şi universale Observarea,
stăpânirii
comentarea
Otomane
Recapitularea - identificarea celor mai interesante teme şi
materiei cu argumentarea răspunsului;
70 referire la - impresie generală despre epoca medievală 1
epoca
medievală