Sunteți pe pagina 1din 8

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ Anexă la Hot. Nr 32/25.02.2016

REGULAMENT

privind acordarea drepturilor cuvenite copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale scolarizați în unitățile de învățământ de masă din județul Argeș

Având în vedere:

art.51 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, potrivit caruia copiii si tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, scolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei scolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor scolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a încălţămintei, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum si de găzduire gratuită în internate sau centre de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale judeţene de asistenţă socială si protecţia copilului; art. 26 din Ordinul Ministerului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului nr.5574/2011 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii/elevii/tinerii cu CES integraţi în unităţile de învăţământ de masă beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor scolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a încălţămintei în cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum si de găzduire gratuită în internatele sau centrele de asistare pentru copiii cu CES din cadrul direcţiilor generale judeţene de asistenţă socială si protecţia copilului; Hotărârea de Guvern nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, au fost stabilite pe grupe de vârste limitele de cheltuieli aferente drepturilor la hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, care se aplică și copiilor si tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale scolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei scolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, după cum urmează:

Grupa de vârstă

Valoarea alocaţiei de hrană (lei/zi/copil/tânăr)

Valoare drepturi îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural- sportive (lei/an/copil/tânăr)

De la 0 până la 3 ani inclusiv

16.60

366.00

De la 3 până la 7 ani inclusiv

16,60

498,00

De la 7 până la 14 ani inclusiv

16,60

611,00

De

la

14

până la 18

16,60

754,00

ani inclusiv

De

la

18

până la 26

16,60

844,00

ani inclusiv

Beneficiar*

Valoare (lei/luna)

Copiii şi tinerii care beneficiază de o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale

28,00

*Sume de bani pentru nevoi personale reglementate prin H.G. nr. 904/2014 coroborata cu dispozitiile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, art. 129 alin. 7 raportat la alin. 5 si coroborat cu art. 7 din H.G. nr. 1251/2005 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de invatare, instruire, compensare, recuperare si protectie speciala a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerinte educationale speciale din cadrul sistemului de invatamant special si special integrat, Anexa 2, Capitolul II, care se aplica si copiilor/elevilor/tinerilor CES scolarizati in unitatile de invatamant de masa; Ordinul MECS nr. 5036/25.08.2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 680/08.09.2015 care modifica Ordinul MECTS nr. 5574/07.10.2011, se mentioneaza ca drepturile copiilor cu CES (cerinte educationale speciale) se vor asigura din bugetele locale ale consiliilor judetene, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar; Hotărârea Guvernului nr. 72 din 27 februarie 2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, actualizată;

Hotărârea Guvernului nr. 1251 din 13 octombrie 2005 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de invatare, instruire, compensare, recuperare si protectie speciala a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale din cadrul sistemului de invatamant special si special integrat; Adresa Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție nr. 9942/SSP/cc/08.12.2015; Adresa Ministerului Finanțelor Publice – Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare nr. 420500/29.12.2015; Adresa nr. 238/366/DGPDC/et/27.01.2016 Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție se stabilesc urmatoarele:

Art. 1 (1)Prezentul Regulament stabilește regulile privind acordarea drepturilor

sociale ale copiilor/elevilor/tinerilor CES din județul Argeș școlarizați în unitățile de învățământ de masă. (2)Pentru aplicarea prevederilor prezentului Regulament și a anexelor, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a. CES – cerințe educaționale speciale;

b. Copiii/elevii/tinerii cu CES - copiii cu Certificat de Orientare Scolară și Profesională și cu Hotărâre de încadrare într-un grad de handicap (Hotărâre de Grad Handicap), după caz, care frecventează cursurile școlare ale unei unități de învațământ de masă;

c. Alocație zilnică de hrană – beneficiul copiilor/elevilor/tinerilor CES constând în 16,6 lei pentru fiecare zi frecventată la școală;

d. Învățământul special – reprezentat prin școli, grădinițe și licee care au programa școalară cu un curriculum adaptat;

e. Învățământ de masă – reprezentat prin școli, grădinițe, licee și universități care au programa scolară normală;

f. Contract Managerial - contract încheiat între Județul Argeș și Unitatea Administrativ Teritorială pe raza căreia se află unitatea de învățământ a copilului cu cerințe educaționale speciale (CES);

g. Cazarmanent – îmbrăcăminte, încălţăminte, material igienico- sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural- sportive;

h. An școlar – perioada/perioadele de timp pentru frecventarea cursurilor școlare aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice.

Art. 2 (1)Copiii/elevii/tinerii cu C.E.S. școlarizați în unitățile de învățământ de masă din județul Argeș pot beneficia, la cerere, în limita bugetului anual aprobat, de următoarele drepturi:

a) Alocație zilnică de hrană;

b) Îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico – sanitare, rechizite/ manuale, jucării, transport, materiale cultural – sportive, conform tabelului mai sus;

c) Alocație pentru nevoi personale în cuantum de 28 lei/lună.

(2)Copiii/elevii/tinerii cu C.E.S. care au Hotărâre de încadrare într-un grad de

handicap beneficiază de majorarea drepturilor prevăzute la alineatul (1) cu un procent de 50%;

(3)Drepturile prevăzute la alineatul (1) vor fi achitate începând cu data emiterii Certificatului de Orientare Școlară și Profesională prin care se ștabilește orientarea către o unitate de învățământ de masă, dar nu mai devreme de data întrării în vigoare a Ordinului MECS nr. 5036/25.08.2015; (4)În cazul obținerii Hotărârii de încadrare într-un grad de handicap (în această categorie sunt incluși copiii/elevii/tinerii care nu au avut eliberat anterior un certificat de handicap) după data emiterii Certificatului de Orientare Școlară și Profesională, drepturile se acordă astfel:

a. Între data emiterii Certificatului de Orientare Școlară și Profesional și data emiterii Hotărârii de încadrare într-un grad de handicap drepturile vor fi achitate potrivit alineatului (1);

b. După data emiterii Hotărârii de încadrare într-un grad de handicap dreptul prevăzut la alineatul (2) se acordă de la data emiterii hotărârii.

Art. 3 Drepturile menționate la articolul 2 se vor acorda după cum urmează:

1)

Alocația zilnică de hrană – lunar, numai pe durata anului școlar, în funcție de

numărul de zile pe care le-a frecventat copilul/elevul/tânărul cu C.E.S. la unitatea de învățământ de masă;

2)

Alocația pentru nevoi personale – lunar, numai pe durata anului scolar;

3)

Îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico – sanitare, rechizite /manuale, jucarii, transport, materiale cultural – sportive – semestrial, respectiv în lunile octombrie și martie.

Art. 4 Drepturile prevăzute la articolul 2 alineatele (1) și (2) nu se acordă următoarelor categorii:

a) Copiii//elevii/tinerii cu C.E.S. care urmează cursurile școlare ale unei unități de învățământ special;

b) Copiii//elevii/tinerii cu C.E.S. care învață la domiciliu și nu sunt integrați în învățământul de masă;

c)

Copiii//elevii/tinerii cu C.E.S. care sunt integrați în învățământul de masă beneficiaza de o măsură de protecție specială (cu exceptia supravegherii specializate).

Art. 5 Solicitanții vor întocmi un dosar care va conține următoarele documente:

a) cerere tip prin care se solicită drepturile prevăzute la articolul 2, semnată de parintele/ reprezentantul legal al copilului/elevului/tânărului cu CES;

b) declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în vreunul din cazurile prevăzute la art. 4 din Regulament;

c) copii acte de stare civilă ale copilului/elevului/tânărului cu CES și ale părintelui/ reprezentantului legal al copilului;

d) Procură/Sentință civilă privind încredințarea către un părinte privind copilul/elevul/tânărul cu CES (dacă este cazul);

e) copie Certificat de Orientare Școlară și Profesională prin care se atestă orientarea către învățământul de masă;

f) copie Hotărâre de Grad Handicap (dacă este cazul);

g) adeverință eliberată de instituția de învățământ care atestă înscrierea copilului/elevului/tânărului într-o unitate de învățământ de masă (la începutul anului școlar sau la întocmirea dosarului cu actele solicitate mai sus în cursul anului școlar.);

h) adeverintă eliberată de institutia de învățământ cu numărul de zile pe care le- a frecventat copilul la unitatea de învățământ unde este înscris, necesară pentru acordarea alocației zilnice de hrană.

Art. 6 Documentele menționate la art. 5, lit. (a) - (g) se depun la sediul Consiliului Județean Argeș, iar documentul mentionat la lit. (h), se depune lunar, în primele 5 zile lucratoare ale lunii următoare, respectiv in primele 5 zile lucratoare de la finalizarea cursurilor in luna iunie.

Art. 7 La nivelul Consiliului Județean Argeș, prin dispoziția Președintelui, se va înfiinţa o Comisie de analiză a dosarelor depuse pentru acordarea drepturilor cuvenite copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale scolarizați în unitățile de învățământ de masă din județul Argeș comupusă din 3-5 membrii, denumită ”COMISIA DE ANALIZĂ A DOSARELOR COPIILOR/ELEVILOR/TINERILOR CU C.E.S.”

Art. 8 Comisia de analiză a dosarelor copiilor/elevilor/tinerilor cu C.E.S.

hotărâri cu votul a jumătate+1 din membrii și va înainta dosarele aprobate către

va adopta

Primăria pe raza careia se afla unitatea de învatamant a copilului/elevului/tânărului cu CES.

Art. 9 Comisia de analiză a dosarelor copiilor/elevilor/tinerilor cu C.E.S. va adopta următoarele tipuri de hotărâri:

A) DE ADMITERE atunci când dosarul depus îndeplinește cerințele prezentului Regulament; B) DE RESPINGERE:

i) dacă se constată existența vreunui caz din cele prevăzute la art. 4 din prezentul Regulament;

ii) Dacă dosarul depus nu cuprinde vreunul din documentele prevăzute la art. 5 lit. a) – g) din prezentul Regulament;

C) DE ÎNCETARE în cazurile prevăzute la art. 14 alin (1) din prezentul Regulament.

Art. 10 (1)Comisia de analiză a dosarelor copiilor/elevilor/tinerilor cu C.E.S. se va întruni o dată pe lună în ședință ordinară și, dacă este cazul, în ședință extraordinară; (2) Comisia de analiză a dosarelor copiilor/elevilor/tinerilor cu C.E.S. va analiza dosarele depuse cu cel mai târziu 3 zile înaintea ședinței ordinare și cu 1 zi înaintea ședinței extraordinare; (3) Ședințele Comisiei de analiză a dosarelor copiilor/elevilor/tinerilor cu C.E.S. nu sunt publice; (4) Comisia de analiză a dosarelor copiilor/elevilor/tinerilor cu C.E.S. emite hotărârile adoptate în termen de 3 zile lucrătoare calculate de la data ședinței; (5) Comisia de analiză a dosarelor copiilor/elevilor/tinerilor cu C.E.S. va înainta dosarele aprobate către Primăria pe raza careia se afla unitatea de învatamant a copilului/elevului/tânărului cu CES în termen de 5 zile lucrătoare calculate de la data ședinței.

Art. 11 (1)Părintele/reprezentantul legal va depune în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare, respectiv în primele 5 zile lucrătoare de la finalizarea cursurilor în luna iunie, la sediul Primariei pe raza căreia se află unitatea de învățământ a copilului/elevului/tânărului cu C.E.S., o adeverinţă cu numărul de zile pe care le-a frecventat copilul/elevul/tânărul la unitatea de învăţământ unde este înscris. (2)Părintele/reprezentantul legal va depune în 55 de zile de la primirea sumelor încasate cu titlu de cazarmament la sediul Primariei pe raza căreia se află

unitatea de învățământ a copilului/elevului/tânărului cu cerinte educationale speciale, justificarile privind utilizarea sumelor (bonuri fiscale/ facturi/ bilete sau abonamente transport, etc);

Art. 12 Plata se face în contul indicat de beneficiar sau în numerar, de către Primaria pe raza căreia se află unitatea de învăţământ a copilului/elevului/tânărului cu cerinte educationale speciale.

Art. 13 (1)Primăria pe raza căreia se află unitatea de învăţământ unde este înscris copilul/elevul/tânărul cu C.E.S. va urmări ca sumele primite sa fie utilizate potrivit destinaţiei. (2)În termen de 60 de zile de la data ridicării de la caserie/virării în cont a sumelor aferente drepturilor prevăzute la articolul 3 alineatul 3, primăria trebuie să întocmească o situație cu actele justificative (bonuri fiscale/ facturi/ bilete sau abonamente de transport, etc) pentru sumele încasate cu titlu de cazarmament și să o comunicați Comisiei de analiză a dosarelor copiilor/elevilor/tinerilor cu C.E.S.

Art. 14 (1) Drepturile prevăzute la articolul 2 înceteaza în următoarele cazuri :

a) încetării frecventării cursurilor din alte cauze decât medicale (exemplu abandon şcolar) sau a înregistrarii unui număr de absenţe care, potrivit regulamentului şcolar, permit exmatricularea;

b) nedepunerea adeverinţei care atesta frecvenţa şcolară;

c) decesul copilului;

d) nereevaluare anuală a Hotărârii de încadrare în grad handicap;

e) schimbare Certificat de Orientare Şcolară şi Profesională orientarea către altă formă de învăţământ decât cea de masă;

f) neeliberarea Certificatului de Orientare Şcolară şi Profesională prin schimbarea ciclului de învățământ;

g) nedepunerea de acte justificative (bonuri fiscale/facturi/bilete sau abonamente de transport) privind achiziţionarea de îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico – sanitare, rechizite /manuale, jucării, transport, materiale cultural – sportive, conform tabelului de mai sus, funcție de vârsta copilului;

h) intervine vreunul din cazurile prevăzute la art. 4.

(2) În situația intervenirii vreunuia din cazurile prevăzute la alin. (1) Primaria pe raza căreia se află unitatea de învățământ unde este înscris copilul/elevul/tânărul cu C.E.S. va înainta de îndată Comisiei de analiză a dosarelor copiilor/elevilor/tinerilor cu C.E.S. propunerea de încetare, Comisia având obligația emită o hotărâre în 15 zile.

Art. 15 Primaria pe raza căreia se află unitatea de învățământ unde este înscris copilul/elevul/tânărul cu C.E.S. va prezenta lunar Comisiei de analiză a dosarelor copiilor/elevilor/tinerilor cu C.E.S. lista copiilor/elevilor/tinerilor care beneficiază de prevederile prezentului regulament, în vederea monitorizării și alocării sumelor.

Art. 16 Prevederile prezentului Regulament vor fi duse la îndeplinire de către Comisia de analiză a dosarelor copiilor/elevilor/tinerilor cu C.E.S. în colaborare cu Primăriile pe raza cărora se afla unitățile de învățământ unde sunt înscriși copiii/elevii/tinerii cu C.E.S.

Art. 17 Anexe:

Anexa nr. 1 – Cerere tip; Anexa nr. 2 – Declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în vreunul din cazurile prevăzute la art. 4 din Regulament ; Anexa nr. 3 – Model de tabel pentru Primării în vederea raportării situațiilor justificărilor; Anexa nr. 4 – Model cadrul pentru Hotărârea Comisiei de admitere a cererii; Anexa nr. 5 – Model cadrul pentru Hotărârea Comisiei de respingere a cererii; Anexa nr. 6 – Model cadrul pentru Hotărârea Comisiei de încetare a acordării drepturilor; Anexa nr. 7 – Contract Managerial.