Sunteți pe pagina 1din 3

FACULTATEA DE CHIMIE APLICATA

SI STIINTA MATERIALELOR
CONCURSUL DE NATIONAL CHIMIE
“C.D. NENITESCU”
Ediţia a XVII-a - Bucureşti, 16-17 Aprilie 2010

Chimie Organică - Proba Teoretică

Subiectul 1.
Oxazolii 1 sunt compuşi heterociclici aromatici care se obţin prin sinteza Robinson-Gabriel (1909),
constând în deshidratarea -aminocetonelor N-acilate 2:
R4 R4 R4
HN N N
- H2O
R2 OO R5 R2 OH HO R5 O R2R5
2 1
Profesorii Ecaterina Ciorănescu-Neniţescu şi Alexandru T. Balaban au propus o secvenţă elegantă
pentru sinteza intermediarului-cheie 2:
NaOH C6H5-COCl + HCl 1) Ar-H / AlCl3 HN
3 4 5 6 7
- NaCl - H2O 2) H2O
C6H5 OO Ar
2'
Compusul 3 este glicocolul (glicina, acid aminoacetic), compusul 6 se numeşte acid hipuric, iar 7
este un compus ciclic cu inel de 5 atomi denumit azlactonă. Cerinţe:
a) propuneţi structurile compuşilor necunoscuţi;
b) formulaţi mecanismul reacţiei 7  2’;
c) cum se poate obţine prin varianta Ciorănescu-Balaban 2-fenil-4-metil-5-p-tolil-oxazolul?

Subiectul 2.
2.1) Milnacipranul este un antidepresiv puternic. Izomeria geometrică este esenţială pentru efectul
biologic al moleculei. Sinteza originală este redată în schema de mai jos.
O
Cl
NaNH2 1) NaNH2 / - NH3 1) H2O / KOH 150oC
2 3 4 5 6
- NH3 - NaCl SN intramolec. 2) H+ - H2 O
2) H+
CN
1
O

1) N K / DMF
O 1) SOCl2 N2H4 H2O NH2
6 7 8 Et2N
2) H+ 2) Et2NH -9
O Milnacipran

a) identificaţi intermediarii 2 – 9 din sinteza de mai sus;


b) care este izomerul geometric care poate participa la transformarea 5  6?
2.2) Un alt medicament antidepresiv este Venlafaxin, a cărui
structură este prezentată în figura alăturată, care se
administreaza sub forma unui amestec racemic. HO
a) formulaţi o sinteză a Venlafaxinului, pornind de la p-crezol şi NMe2
ciclohexanonă;
b) marcaţi atomul de carbon asimetric.
MeO Venlafaxin

Subiectul 3.
3. 1) Ketamina 1 este un anestezic puternic, pentru a cărei sinteză este necesară obţinerea cetonei
orto-clorurate 2:
CH3
O
HN
C
O
Cl Cl
1 2
Propuneţi o metodă de sinteză pentru compusul 2, cât şi pentru ceilalţi doi izomeri ai săi (meta-
cloro-, respectiv para-clorofenona corespunzătoare).

3.2) Preparaţi, pornind de la etenă, tetrahidropirolul 3 şi morfolina 4.

N H O N H
3 4

Subiectul 4.
Propuneţi mecanismele transformărilor de mai jos:

R O
R H+ AlCl3
a) b)
O O

R R

Subiectul 5.
Să se obţină compusul A pornind de la compusul B:
COOH
O
a) b)

A B A B

c)

A B
Subiectul 6.
Compusul aromatic monoclorurat A, cu un conţinut de 28,06% clor, suferă următoarele
transformări:
KOH / EtOH h - H2
2A B (C14H12) B' C
exces izom. h
Hidrocarburile B şi B’ pot adiţiona 1 mol de Br2 formând compusul D care poate exista sub forma a
3 stereoizomeri.

Se cer:
a) formulele compuşilor A – D de mai sus;
b) explicaţi, în termeni de mecanisme de reacţie, formarea hidrocarburii B;
c) ce compuşi se obţin la mononitrarea compusului C?

Subiectul 7.
Se dă transformarea:

x4

a) explicaţi cum are loc procesul de mai sus;


b) dacă cei 8 atomi de carbon acetilenici ar fi marcaţi izotopic (C*), unde se vor regăsi ei în
produsul de reacţie?

Barem.
Fiecare subiect este notat cu 10 puncte, pentru un total de 70 de puncte acordat probei teoretice.

Succes!