Sunteți pe pagina 1din 2
FACULTATEA DE CHIMIE APLICAT Ă Ș I Ș TIIN Ț A MATERIALELOR CONCURSUL NA Ț

FACULTATEA DE CHIMIE APLICATĂ ȘI ȘTIINȚA MATERIALELOR

CONCURSUL NAȚIONAL DE CHIMIE C.D. NENIȚESCUEdiţia a XXII-a - Bucureşti, 21-22 Noiembrie 2014

Chimie Anorganică - Proba Teoretică

(10p) Subiectul 1

a) (2p) Definiți energia de ionizare primară a unui atom sau a unei molecule.

b) (5p) In figura 1 este prezentată variaţia energiei de ionizare primară a elementelor în funcție de numărul atomic Z. Pe baza configuraţiei electronice, explicaţi discontinuitățile în creșterea energiei de ionizare primară pentru elementele din perioada a doua.

ionizare primar ă pentru elementele din perioada a doua. Fig. 1. Variaţia energiei de ionizare primare

Fig. 1. Variaţia energiei de ionizare primare în funcție de Z

c) (3p) Se dau valorile energiei de ionizare primară pentru următoarele molecule diatomice:

Moleculă

E i (eV)

N

2

15,58

O

2

12,07

F 2

15,69

Să se explice aceste valori prin utilizarea metodei orbitalilor moleculari.

(10p) Subiectul 2

Natura posedă mecanisme de “autoreglare” care fac posibilă viața pe Pământ.

a) (6p) Explicaţi de ce densitatea maximă a apei (la presiune normală) se atinge la temperatura 4°C (anomalia termică a apei) și consecințele acestui fenomen asupra vieții acvatice.

b) (4p) Să se scrie echilibrele chimice ce se stabilesc între CO 2 din atmosferă, apa mărilor și oceanelor și sedimentele de silicați alcalini, M 2 SiO 3 (M=Na, K). Explicați influența acestora asupra efectului de seră cauzat de CO 2 din atmosferă.

(10p) Subiectul 3

Pe baza teoriei acidității Lewis sau Pearson, HSAB (Hard Soft Acid Base), completați și explicați următoarele reacții chimice posibile:

a) (2p) XeF 4 + Pt(s) b)(2p) CH 3 HgI + NaCl c) (2p) I 2 (s) + I - (aq) d)(2p) SO 3 + NH 3 e) (2p) [CuI 4 ] 2- (aq) + [CuCl 4 ] 3- *Acizii“hard”prezintă densitate de sarcină ridicată, bazele “hard” nu sunt polarizabile, în timp ce acizii “soft” au densitate de sarcină mică și bazele “soft” sunt polarizabile. Un acid “hard” are tendința să se lege de o bază „hard”.

mic ă și bazele “soft” sunt polarizabile. Un acid “hard” are tendin ța să se lege

1

(10p) Subiectul 4.

a) (6p) Completațí și egalațí următoarele reacții chimice:

1)

Pt + HNO 3 + HCl

2)

Na[B(OH) 4 ] + H 2 O 2

3)

BeCl 2 + LiAlH 4

4)

SnO 2 + H 2 SO 4

b) (2p) Desenați structura compusului borului rezultat în reacția (2) și precizați ce aplicații industriale are.

c) (2p) Bacteriile anaerobe, față de alte organisme vii care utilizează oxigen pentru eliberarea energiei vitale, pot folosi Fe 3+ ca agent de oxidare. Pentru reacția:

FeO(OH) (s) + HCO 3 - (aq) + 2H + + e - FeCO 3 (s) + 2H 2 O(l) potențialul standard de reducere este E 0 Fe 3+ /Fe 2+ =1,67 V. Să se calculeze masa de fier care furnizează aceeași energie liberă Gibbs ca 1 g oxigen molecular, dacă E 0 O 2 /O 2- (în mediu acid) =1,23 V. Se dau : numărul lui Faraday, F=96485 C/mol; A Fe =55,8; A O =16.

(10p) Subiectul 5

Se dau următoarele combinațíi complexe: [Ti(OH 2 ) 6 ] 3+ , [Co(CN) 6 ] 3- , [Ni(NH 3 ) 4 Cl 2 ] și [CuCl 4 ] 2- .

a) (2p) să se denumească combinațiile complexe

b) (4p) să se scrie configurațiile electronice ale ionilor metalici centrali

c) (4p) să se calculeze energia de stabilizare în câmp cristalin (în Dq).

*Parametrul de scindare în câmp octaedric, O =10 Dq, iar în câmp tetraedric, T =0,45*O Z Ti =22, Z Co =27, Z Ni =28 și Z Cu =29.

(10p) Subiectul 6

2,2946 g duraluminiu (aliaj Al-Mg) se tratează cu HNO 3 4M, iar gazul rezultat se absoarbe într-o soluţie de KOH 0,2M.

a) (6p) Ştiind că volumul stoichiometric de soluție de HNO 3 care reacţionează cu aliajul este de 2 mL, să se determine compoziţia aliajului.

b) (4p) Să se determine volumul soluţiei de KOH care reacţionează cu gazul rezultat din reacţia aliajului Al-Mg şi HNO 3 . Se dau: A Al =27 şi A Mg =24,3.

(10p)Subiectul 7

a) (1p) În figura alăturată se prezintă o celulă de electroliză cu diafragmă utilizată în industria cloro- sodică. Să se indentifice substanțele chimice A-D și să se scrie ecuațiile reacțiilor chimice care au loc la electrozi.

b) (4p) Se dă următoarea schemă de reacții:

D + HCN E + F C+ G F Au + E + G + F H + D

H + Zn I + Au H și I sunt combinații complexe care stau la baza extracției aurului. Să se scrie ecuațiile reacțiilor chimice și să se identifice substanțele E-I.

diafragma B C A - +
diafragma
B
C
A
-
+

electrozi

D

c) (2p) Roșia Montană (Alburnus Maior) este una din cele mai vechi așezări cu tradiție în exploatarea metalelor prețioase din Europa, înființată de împăratul Traian. Aurul a fost exploatat prin minerit, dar azi, la concentrația rămasă de 10-20 ppm în roca sterilă se poate extrage doar prin metode chimice, una dintre acestea fiind metoda cianurării, care prezintă risc pentru mediu. Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice de îndepărtare a cianurilor.

d) (3p) Propuneți o altă metodă, diferită de cea de cianurare, pentru solubilizarea aurului din minereuri.

2