Sunteți pe pagina 1din 4

FACULTATEA DE CHIMIE APLICATA

SI STIINTA MATERIALELOR
CONCURSUL DE NATIONAL CHIMIE
“C.D. NENITESCU”
Ediţia a XIX-a - Bucureşti, 18-19 Noiembrie 2011
Rezolvaţi subiectele aferente fiecărei discipline pe foi de concurs separate!

CHIMIE ANORGANICA

1. În 4 noiembrie 2011, IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics) a stabilit
denumirile a trei elemente noi, radioactive, care au fost descoperite în 1994, în laborator, în
Darmstadt:

Z Nume Izotop stabil Timp 1/2


281
110 Darmstadtiu Ds 11 s
281
111 Roentgeniu Rg 26 s
285
112 Coperniciu Cn 4,2 min

a. Scrieţi configuraţiile electronice ale acestor elemente și precizaţi poziţia acestora în


Sistemul Periodic. Precizaţi stările de oxidare posibile.
b. Presupunând că elementele noi descoperite au aceeaşi comportare chimică ca şi
omologii grei din grupă, scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice ale acestor elemente cu
halogenii, precum şi reacţiile chimice dintre Ds şi apa regală (amestec de HCl concentrat şi
HNO3 concentrat), Rg şi NaCN în prezenţă de oxigen, respectiv Cn şi HNO 3.
10 puncte
2.
a. Să se scrie ecuaţiile reacţiilor chimice corespunzătoare următoarei scheme de reacţii şi
să se identifice compuşii A - I, ştiind că B este un compus polar al sulfului cu fluorul, SF x:
F

D
BF3 F2

BCl3 O2, catalizator


A + BF3 + Cl2 B H

CsF
I2O5

I
E + IF5
CH3CN
A + NaF B + C +NaCl
tºC
b. Stabiliţi formele spaţiale şi hibridizarea atomului central pentru compuşii B şi F.
c. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre compusul B şi un acid carboxilic, RCOOH.
d. Apreciaţi reactivitatea compusului F.
10 puncte

CHIMIE ANALITICA

1. In laborator s-a preparat o soluţie astfel.


Intr-un balon cotat de 100 mL s-au adaugat 25 mL dintr-o solutie apoasă de anilina având
concentaţia 0,08M, 25 mL dintr-o solutie apoasă de acid 4-clorobenzensulfonic având
concentraţia 0,06M şi 1 mL dintr-o solutie apoasă a unui indicator (HInd), având
concentraţia 1,23 10-4M. Apoi s-a completat la semn cu apă distilată. Absorbanţa soluţiei
rezultate, măsurată la 550 nm în cuve cu grosimea de strat de 5 cm are valoarea 0,110.

Se cere:

a. Calculati pH-ul solutiei preparate.


b. Determinati pKa-ul indicatorului.

Se dau:
Pentru anilina pKb = 9,37 iar pentru acidul 4- clorobenzensulfonic pK a= 3,98.
Coeficientii molari de absorbtie la 550 nm:  550( HInd )  2,26  10 L  mol  cm ;
4 1 1

 550 ( Ind 
)
 1,53  104 L  mol 1  cm1
10 puncte

2. Extracţia aurului din minereuri se face utilizând o soluţie de NaCN 0,01M în prezenţa
oxigenului atmosferic.

Se cere:

a. Ce pH are soluţia de NaCN 0,01M?


b. Argumentaţi prin calcul faptul că în solutie de NaCN 0,01M, oxigenul atmosferic
oxidează aurul.
c. Scrieti ecuaţia reacţiei chimice care stă la baza procedeului de extracţie a aurului.
d. Calculaţi solubilitatea AgCN în apa la pH = 7,2.

Se dau:

 Au
0

/ Au
 1,692 V ;  O0 2 / HOH  1,23 V ;  2, Au ( CN )  7,93 10 20
 ;  2, Ag ( CN )  1 10 21 ;

2 2
10
K s, AgCN  1 10 16 ; K a , HCN / CN   6,2  10
10 puncte
CHIMIE FIZICA

1. Un elev face o eroare aleatoare de 25 % in evaluarea constantei de echilibru a unei


reactii.
a) Sa se calculeze cat va fi eroarea aleatoare in valoarea entalpiei libere
standard ΔrG0T pe care elevul o raporteaza.
b) Comentati valoarea obtinuta.

Eroarea aleatoare a unei functii


y  y ( x1 , x2 ,...)
se defineste ca
12
� �� y�
2

r ( y)  �
� � �r ( xi ) �
2

� �
x �
�i � i � �
unde r ( xi ) este eroarea aleatoare in variabila xi. 10 puncte

2. Determinaţi constanta de viteză pentru reacţia:

2 H 2O2 ( aq ) �����
( )
� 2 H 2O ( l )  O2 ( g )
I  0.02 mol L

dCH 2O2
a cărei viteză de reacţie este  k�C H 2O2 �
CI  şi arătaţi că este de pseudo-ordin 1 în
dt
raport cu concentraţia H2O2 pe baza următoarelor date:

t , min 0 5 10 20 30 40 60 80 ∞
3
VO2 , cm 0 7.5 13.3 23.6 32.2 39.1 47.8 49.7 57.9

10 puncte
CHIMIE ORGANICA

1. Serotonina este un derivat de indol, numit şi “secretul fericirii”, cu rol deosebit în reglarea
unor procese din creierul uman. Sinteza de mai jos a acestui compus a fost realizată în
1958 de către C.D.Nenitescu şi D.Răileanu.

H2N COOH HO COOH C6H5CH2O COOH


A 1. B D

Cl 2. C NHCH2COOH
Cl

O C6H5CH2O CHCN
C6H5CH2O O COCH3 C6H5CH2O
E F

N - CO2 N
N
COCH3 COCH3
COCH3

HO CH2CH2NH2
tautomerie 1. H
G +J
2. H2 / Pd
N
COCH3
Serotonina
Se cere:

a. Completaţi condiţiile de reacţie notate cu litere şi figuraţi structura compuşilor G şi J.


b. Propuneţi o cale de sinteză pentru acidul 2-cloro-5-aminobenzoic.
10 puncte
2. Piretroizii sunt insecticide naturale care se găsesc în florile de piretru (Chrysantemum
cinerariae folium), iar utilizarea lor se pierde în antichitate, în China şi Persia. Unii dintre
principiile active conţin esteri, derivaţi de acid crisamtemic (I). Acidul permetric (II) este
folosit în unii piretroizi de sinteză.
H3C CH3 H3 C CH3
H3 C H H Cl H H

H3C COOH Cl COOH


(I) (II)
Se cere:
a. Reprezentaţi toţi stereoizomerii acidului crisantemic şi atribuiţi atomilor asimetrici
configuraţia R sau S; indicaţi izomeria geometrică (cis – trans) pentru fiecare structură.
b. Una dintre sintezele acidului permetric foloseşte 1,1-dicloro-4-metil-1,3-pentadiena.
Obţinerea acesteia porneşte de la cloral (stabil sub formă de hidrat), conform
transformărilor de mai jos:
OH Al
+
H - H2O N - H+ 1. +H + SOCl2 pulbere 1,1-dicloro-4-metil-
Cl3C CH L M O P Q R 1,3-pentadiena
AlCl3 2. -H+
OH

Identificaţi compuşii L…….R, ştiind că P şi Q sunt izomeri de poziţie. Explicaţi stabilitatea


cloralului sub formă de hidrat. 10 puncte