Sunteți pe pagina 1din 344

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANA FACULTATEA DE FARMACIE Aleea Universit ii nr!

", Ca#$%s, C&r$ ', C&nstan a TEL(FA)!* +,-"./+0+0+ E.#ail* $1ar#a.&vi2i%s3%niv.&vi2i%s!r& 4e5* 1tt$*((666!$1ar#a&vi2i%s!r&

De$arta#ent%l 2e Stiinte Far#a7e%ti7e $entr% &5tinerea, anali8a si 7&ntr&l%l 7alitatii #e2i7a#entel&r Nr.inregistrare 28 / 29 decembrie 2011

TESTE 9RIL PENTRU E)AMENUL LA DISCIPLINA C:IMIE OR9ANIC SPECIALI;AREA FARMACIE An%l II, se#estr%l I SESIUNEA DE IARN

Dire7t&r 2e De$arta#ent Pr&<! %niv! 2r! CONSTANA SAVA

e< Dis7i$lin C:IMIE OR9ANIC e< L%7rri %niv! 2r! DENISA DUMITRESCU

An%l %niversitar ,+"".,+",

COMPLEMENT SIMPLU "! N%nr%l 7%anti7 $rin7i$al, n, in2i7* A. forma orbitalului B. momentul magnetic al electronului C. direcia spinului electronului D. ni elele principale de energie din atom !. simetria spaial" a orbitalilor ,! N%#r%l 7%anti7 2e s$in, s, in2i7* A. simetria spaial" a orbitalului B. forma sferic" a orbitalului C. direcia spinului electronului D. prima perioad" din sistemul periodic !. momentul magnetic al electronului =! Te&ria ele7tr&71i#i7 a str%7t%rii 7&#$%>il&r &r?ani7i <a7e $arte 2in* A. concepia modern" B. concepia clasic" C. teoria electronic" D. teoria cuantic" !. teoria alenei -! E<e7t%l ele7tr&#er atr?t&r 2e ele7tr&ni se n&tea8 7%* A. # !s B. $ !s C. # !d D. $ !d !. !p 0! S$e7trele 2e vi5ra ie@r&ta ie s%nt* A. spectre de microunde B. spectre %n infraro&u C. spectre %n ultra iolet' i(ibil 1 D. spectre )'*+N !. spectre *!, /! S72erea intensit ii a5s&r5 iei se#ni<i7* A. efectul -ipercrom B. efectul -ipocrom C. efectul batocrom D. efectul -ipsocrom !. cromoforul A! Tran8i iil&r ele7tr&ni7e li se $&ate atri5%i %n n%#r 2e 5en8i e?al 7%* A. 1 B. 2 C. . D. / !. 0 B! N%#r%l se#nalel&r 2intr.%n s$e7tr% RMN se#ni<i7* A. num"rul protonilor care generea(" fiecare semnal 2

B. num"rul de dublei1 triplei1 multiplei din spectru C. c2te tipuri de protoni e3ist" %n molecul" D. num"rul protonilor situai pe atomul de carbon care generea(" spectrul !. num"rul de atomi de carbon care generea(" spectrul C! N%#r%l $r&t&nil&r 7are ?enerea8 <ie7are se#nal Dn s$e7tr%l :@RMN este sta5ilit 2e* A. po(iia semnalelor %n spectru B. despicarea semnalelor C. intensitatea semnalelor D. num"rul semnalelor !. tipurile de protoni "+! Pre7i8a i 7are 2intre <&r#%lele 2e #ai E&s n% 7&res$%n2e %n%i 7&#$%s sta5il* I! CC:""OClF II! C/:AO='rF III! C0:CNOF IV! CA:0N,Cl,F V! ni7i %na A. 4 B. 44 C. 444 D. 45 !. 5 ""! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s 7&n ine le?t%ri 7&valente tri$le $&lare!
C C C) C). C). 44 444 C)6C).72 CN )2C C C)2Cl 5 C). 45 N)2
"

A. 4 B. 44 C. 444 D. 45 !. 5 ",! Pre7i8a i 7are 2intre <&r#%lele 2e #ai E&s s%nt i2enti7e*

44

444

45 A. 4 cu 444 B. 4 cu 45 C. 444 cu 5 D. 45 cu 54 !. 4 cu 544

54

544

"=! Ale?e i str%7t%ra 7&n2ensat 7are 7&res$%n2e 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra liniar 2e #ai E&s*

A. 6C).C)27.C) B. 6C).7.CC)2C)6C).72 C. 6C).7.CC)6C).72 D. C).C)2C)2C6C).7. !. 6C).72C)6C)27.C). "-! Ale?e i str%7t%ra 7&n2ensat 7are 7&res$%n2e 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra liniar 2e #ai E&s*

A. C).C)2C)2C6C).7. B. 6C).C)27.C) C. 6C).7.CC)2C)6C).72 D. 86C).72C)92C)2 !. 6C).7.CC)6C).72 "0! Ale?e i str%7t%ra 7&n2ensat 7are 7&res$%n2e 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra liniar 2e #ai E&s* A. 86C).72C)92C)2 B. 6C).7.CC)6C).72 C. C).6C)27/C). D. 6C2)072C6C).72 !. 6C).7C)6C)27.C). "/! Pre7i8a i 7are 2intre <&r#%lele 2e #ai E&s 7&res$%n2e ,,-.2i#etil$entan%l%i!

4 A. 4 B. 44 C. 444 D. 45 !. 5

44

444

45

"A! Pre7i8a i 7are 2intre <&r#%lele 2e #ai E&s 7&res$%n2e ,,,,=.tri#etil5%tan%l%i!

4 A. 4 B. 44 C. 444 D. 45 !. 5

44

444

45

"B! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s este ,,,.2i#etil$entan*

4 A. 4 B. 44 C. 444 D. 45 !. 5

44

444

45

"C! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s este ,,,,-.tri#etil$entan!

4 A. 4 B. 44 C. 444 D. 45 !. 5

44

444

45

,+! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s este ,.#etil1eGan!

4 A. 4 B. 44 C. 444 D. 45 !. 5

44

444

45

,"! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

A. 2'metil'/'etil-e3an B. .'etil'0'metil-e3an C. /'etil'2'metil-e3an D. 0'metil'.'etil-e3an !. 111'dietil'.'metilbutan ,,! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s* Cl A. 0'cloro'.1.'dietilpentan B. .1.'dietil'0'cloropentan

C. 1'cloro'.1.'dietilpentan D. clorur" de terbutiletan !. clorur" de terbutilpropan ,=! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s* Br Cl

Cl A. :'bromo'/1/'dicloro'.1.'dimetil-eptan B. 2'bromo'/1/'dicloro'010'dimetil-e3an C. :'bromo'/1/'dicloro'.1.'dimetil-e3an D. 2'bromo'/1/'dicloro'010'dimetil-eptan !. /1/'dicloro'2'bromo'010'dimetil-e3an ,-! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

Br A. 1'bromo':'i(opropil'/'propiloctan B. 1'bromo':1:'dietil'/'propiloctan C. :'i(opropil'/'propil'1'bromooctan D. .1.'dietil'0'propil';'bromo-eptan !. .1.'dietil'0'propil';'bromooctan ,0! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

Cl A. .'cloro'111'dimetilciclo-e3an B. 111'dimetil'.'clorociclo-e3an C. 1'cloro'.1.'dimetilciclo-e3an D. 1'cloro'.1.'dimetil-e3an !. .'cloro'111'dimetil'1'ciclo-e3an ,/! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

A. :'etil'1111.1.'tetrametilciclo-e3an B. 1111.1.1/'pentametilciclo-e3an C. 1'etil'2121/1/'tetrametilciclo-e3an D. 2121/1/'tetrametil'1'etilciclo-e3an !. /'etil'1111.1.'tetrametilciclo-e3an

,A! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s* Cl

A.1'cloro'1'ciclobutil'/1/'dietilcicooctan B.111'dietil'/'cloro'/'ciclobutilciclo-eptan C.1'cloro'1'ciclobutil'/1/'dietilciclo-eptan D.1'ciclobutil'1'cloro'010'dietilciclo-eptan !.1'ciclobutil'1'cloro'010'dietilciclooctan ,B! L%n?i#ea le?t%ril&r C@C 2in al7ani* A. este ariabil" B. depinde de natura atomilor de -idrogen legai de atomul de carbon C. este de 110/< D. este de 11.. < !. este de 1108 < ,C! Catali8at&rii <&l&si i la &5 inerea al7anil&r $rin 1i2r&?enarea 1i2r&7ar5%ril&r nesat%rate s%nt* A. =n/C).C>>) B. ?iAl)//eter C. Ni1 @t1 @d D. =n6)g7/)Cl 0 !. fosfor ro&u la 200 C =+! Met&2a 4Hrt8 2e &5 inere a al7anil&r este* * A. B. * C > #2 )2 #2 )2 =n6)g7)Cl fierbere Ni1 @t1 @d * *

C)2 # )2> C) C)

CAC

eter C. 2 *'B # 2Na *'* # 2NaB D. *'+gB # )2> *') # +g6>)7B ?iAl)//eter !. *'B *') ="! Met&2a Cle##ensen 2e &5 inere a al7anil&r este* A. C).C>>Na # Na>) C C)/ # Na2C>. * =n6)g7)Cl * B. C > #2 )2 C)2 # )2> * fierbere * Na/alcool C. *'B *') * Ni1 @t1 @d * D. C)2 # )2> C > #2 )2 * *

!.

* C > #2 ) 2 *

?iAl)//eter * *

C)2 # )2>

=,! Prin ar2erea 1i2r&7ar5%ril&r sat%rate a7i7li7e re8%lt* A. C # )2 B. C # )2> C. C>2 # )2> # D D. C> # )2> # D !. C> # C>2 # )2> ==! Prin a%t&&Gi2area al7anil&r se <&r#ea8* A. un alcool &i un acid B. un -idropero3id C. un acid1 dio3id de carbon &i ap" D. doi aci(i !. doi alcooli =-! F&r#%la ?eneral a al7anil&r este* A. Cn)2n B. Cn)2n#2 C. Cn)2n'2 D. Cn)2n'/ !. Cn)2n': =0! Al7anii $&t $re8enta i8&#erie* A. de caten" B. de po(iie C. geometric" D. de funciune !. toate cele patru tipuri =/! Ale?e i str%7t%ra 7&n2ensat 7are 7&res$%n2e 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra liniar 2e #ai E&s*

A. 6C).7.CC)2C)6C).7C2)0 B. C).6C)272C)6C).72C>2) C. C).C)6>)7C)6C).7C2)0 D. C).C)2C>2C)6C2)072 !. C).C)ClC)ClC>C)2CN =A! Ale?e i 2en%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

A. 21/'dimetilpentan B. 21/'dimetil-e3an C. .'etil'2'metilpentan D. 21/1:'trimetil-eptan !. 1111.'trimetil-eptan =B! Ale?e i 2en%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

A. .1/'dietil':'metil-e3an B. .'i(opropil'/'etil-e3an C. .'etil'/'i(opropil-e3an D. .1/'dietil'2'metil-e3an !. .'etil'/'propil-e3an =C! Ale?e i 2en%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s* Br

A. 1'bromo'112'dii(opropiletan B. 210'dimetil'/'bromo-e3an C. 210'dimetil'.'bromo-e3an D. .'bromo'210'dimetil-e3an !. 1'bromo'1'i(opropil'.'metilbutan -+! Ale?e i 2en%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s* Cl Cl

A. /'terbutil'/'etil';1;'diclorodecan B. /1/'dicloro';'etil';'i(opropildecan C. /1/'dicloro';'etil'.'metil';'i(opentildecan D. ;1;'dicloro'/'etil'.1.18'trimetil'/'propildecan !. ;1;'dicloro'/'etil'/'propil'.1.18'trimetildecan -"! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s* C)2 C). C). C)2 C C) C) Cl C). Cl A. .1/'dicloro'/'secbutil-e3an B. /10'dicloro'.'metil'/'etil-eptan C. .1/'dicloro'/'etil'0'metil-eptan D. /10'dicloro'/'etil'.'metil-eptan !. .'metil'/'etil'/10'dicloro-eptan -,! Den%#irea 7&re7t a al7an%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s este* C)2 C).

C). C)2C). C). C C C) C)2 C) C). C)2 C).

C)2 C). C) C). C). C).

A. 2101:'trietil'/'i(opropil'01:'dimetil-eptan B. /'etil'0'i(opropil'.1.1/1;'tetrametilnonan C. 21.'dimetil'0'i(opropil'21.1:'trietil-eptan D. 21.1:'trietil'0'i(opropil'21.'dimetil-eptan !. 2101:'trietil'01:'dimetil'/'i(opropil-eptan -=! Al7an%l 7% / at&#i 2e 7ar5&n Dn #&le7%l $re8int %n n%#r 2e i8&#eri e?al 7%* A .2 B. . C. / D. 0 !. : --! Ra2i7al%l 2ivalent ?e#inal al $r&$an%l%i la at&#%l 2e 7ar5&n se7%n2ar se n%#e>te* A. n'propil B. i(opropil C. propilen D. propiliden !. i(opropiliden -0! In #&le7%lele al7anil&r se ?ses7 le?t%ri* A. E B. E#F C. F D. E#2F !. 2F -/! S$iranii s%nt* A. cicloalcani cu inele i(olate B. cicloalcani cu inele condensate &i doi atomi de carbon comuni C. -idrocarburi aromatice cu inele condensate D. -idrocarburi ciclice saturate cu inele condensate &i un atom de carbon comun !. cicloalcani triciclici -A! Ale?e i 2en%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

A. 1'etil'2121010'tetrametilciclopentan B. 2'etil'1111212'tetrametilpentan C. 2'etil'1111.1.'tetrametilciclopentan D. 1'etil'2121.1.'tetrametilciclopentan !. 1'etil'2121/1/'tetrametilciclopentan -B! Ale?e i 2en%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

A. 1'etil'2121010'tetrametilciclopentan B. 1'etil'2121.1.'tetrametilciclopentan C. .'etil'1111212'tetrametilciclopentan D. 2'etil'1111212'tetrametilciclopentan !. 0'etil'1111212'tetrametilciclopentan -C! Ale?e i 2en%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

A. 111'dimetil'.'etilciclo-e3an B. 6.1.G'dimetil7ciclo-e3iletan C. .'etil'111'dimetilciclo-e3an D. m'etil'111'dimetilciclo-e3an !. m1mG'dimetil'1'etilciclo-e3an 0+! Ale?e i 2en%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

A. 1'ciclopropil'1'ciclopentilpropan B. 1'ciclopentil'1'ciclopropilpropan C. 1'ciclopropil'2'ciclopentan D. 1'ciclopropil'1'propilciclopentan !. 2'ciclopropil'1'propilciclopentan 0". Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s*

A. 2'ciclo-eptil'2'metilpropan B. terbutilciclo-eptan C. 2'ciclo-eptil'212'dimetiletan D. 2'ciclo-eptil'2'secpropiletan !. secbutilciclo-eptan 0,! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s*

A. 1'ciclobutan'2'-e3an B. 1'ciclobutil'/'metilpentan C. 1'ciclobutil'/'metil-e3an D. 0'ciclobutil'2'metilpentan !. ciclobutili(o-e3an 0=! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s*

A. 111'dimetil'.'etilciclo-e3an B. /'etil'.1.'dimetilciclo-e3an C. .'etil'111'dimetilciclo-e3an D. 6.1.G'dimetil7ciclo-e3iletan !. .'etil'111'dimetil-e3an 0-! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s* Br Cl

).C

C)2C).

A. 1'etil'1'metil'.'cloro'.'bromociclopentan B. 1'cloro'1'bromo'.'etil'.'metilciclopentan C. .'cloro'.'bromo'1'etil'1'metilciclopentan D. 111'cloro1bromo'.1.'etilmetilciclopentan !. 2'cloro'2'bromo'0'etil'0'metilciclopentan 00! C&#$%s%l 7% <&r#%la str%7t%ral 2e #ai E&s se n%#e>te* C)2C).

C). A. 2'etil'1'metilciclopropan B. 1'etil'2'metilciclopropan C. 1'metilciclopropiletan D. 1'etilciclopropilmetan !. 1'etil'1'metilciclopropan 0/! A2i ia 5r&#%l%i la 7i7l&$r&$an 7&n2%7e la* A. 112'dibromopropan B. 111'dibromociclopropan C. 11.'dibromopropan D. 111'dibromopropan !. 1'bromopropan &i acid brom-idric 0A! A2i ia 1i2r&?en%l%i la 7i7l&$r&$an* A. conduce la i(opropan B. conduce la n'propan C. are loc la temperatur" normal" D. are loc cu ?iAl)/1 la temperatura camerei

!. ciclopropanul este stabil %n reacia cu -idrogenul 0B! Rea7 ia 2e #ai E&s re$re8int* C)2 Cl 0 Na41 120 C C)2 # =n alcool'apa C) Cl
2

# =nCl2

A. metoda @erHin de obinere a cicloalcanilor B. metoda IJrt( de obinere a cicloalcanilor C. metoda Clemmensen de obinere a cicloalcanilor D. o reacie de cicloadiie !. metoda KLlbe de obinere a cicloalcanilor 0C! Rea7 ia 2e #ai E&s* Cl C)2C)2C)2 Cl # =n # =nCl2

are l&7 Dn %r#t&arele 7&n2i ii* 0 A. Ni1 800 C B. =n/)Cl C. 2C).C>>Na 0 D. Na41 120 C !. Ni1 @t1 @d /+! Met&2a PerJin 2e &5 inere a 7i7l&al7anil&r* A. const" %n distilarea uscat" a s"rurilor de calciu ale unor aci(i diba(ici B. const" %n condensarea compu&ilor di-alogenai cu aci(i dicarbo3ilici C. const" %n condensarea compu&ilor di-alogenai cu ester malonic D. are loc la fierberea %n mediu alcoolic !. are loc cu (inc amalgamat /"! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* > C)2 C)2 C > 2 Ca C)2 > C)2 C > A. malonat de calciu B. pimelat de calciu C. adipat de calciu D. glutamat de calciu !. succinat de calciu

/,! Pi#elat%l 2e 7al7i% are str%7t%ra* C>> A. )2C C>> C)2 B. C)2 C)2 C)2

9
C

2 Ca > >

> C >

Ca

C. )2C

C)2 C)2 C)2 C)2 C)2 C)2

C)2 C)2 C)2 C)2 C)2 C)2

> C > C > > > C > C > >

D.

)2 C )2 C

9 9

2 Ca

2 Ca

!. )2C

Ca

/=! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s* ) C). C)2 C C ) .C C) C)2 A. :'metil'.'-epten" B. 2'metil'/'-epten" C. cis':'metil'.'-epten" D. trans'2'metil'/'-epten" !. trans':'metil'.'-epten" /-! Ale?e i 2en%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s* Cl ) C).

Cl A. trans'.1/'diclorociclopenten" B. cis'.1/'diclorociclopenten" C. 110'dicloro'2'ciclopenten" D. 112'dicloro'/'ciclopenten" !. cis'112'dicloro'/'ciclopenten" /0! Ale?e i 2en%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

A. 210'dimetil'.'i(opropil'.'-e3en" B. 210'dimetil'.'propil'.'-e3en" C. 210'dimetil'.'propil'2'-e3en" D. .'propil'210'dimetil'2'-e3en" !. .'secbutil'2'metil'2'-e3en" //! Ale?e i 2en%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

A. 111'dimetil'/'etil'.'ciclo-epten"

B. 111'dimetil'0'etil'0'ciclo-epten" C. /1/'dimetil'1'etilciclo-epten" D. 1'etil'/1/'dimetilciclo-epten" !. 1'etil'.1.'dimetil'.'ciclo-epten" /A! Ale?e i 2en%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

A. 11.'diarilciclopenten" B. 11/'difenilciclopenten" C. 6/G'fenil7'1'ciclopentenilben(en D. 6.G'fenil7'1'ciclopentenilben(en !. 11.'difenilciclopenten" /B! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s* C). C). C C) C)2 C C).

C). A. 2'metil'0'i(opropil'2'buten" B. 0'i(opropil'2'metil'2'buten" C. 21210'trimetil'0'-e3en" D. 21210'trimetil'2'-e3en" !. 21010'trimetil'2'-e3en"

C).

/C! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s* C). C)2 C)2 C C)2 C)2 C). C)2 A. /'metenil-eptan B. di6n'propil7eten" C. 111'dipropileten" D. 2'propil'1'penten" !. /'propil'/'penten" A+! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s*

A. /'i(opropil'1'metilciclo-e3en" B. 1'metil'/'i(opropilciclo-e3en" C. 1'i(opropil'/'metilciclo-e3en" D. /'metil'1'i(opropilciclo-e3en" !. 6/G'metilciclo-e3enil7'2'propan A"! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s*

Br

C)2C).

A. 1'bromo'/'etil'/'ciclo-e3en" B. .'etil'1'bromo'2'ciclo-e3en" C. 1'bromo'.'etilciclo-e3en" D. .'bromo'1'etilciclo-e3en" !. 0'bromo'1'etilciclo-e3en" A,! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s* C). C).C)2 C). C). A. :'etil'11.1/'trimetilciclo-e3en" B. 2'etil'11/10'trimetilciclo-e3en" C. 11.1/'trimetil':'etilciclo-e3en" D. 1'etil'21/10'trimetil'2'ciclo-e3en" !. 1'etil'.1/1:'trimetil'1'ciclo-e3en" A=! Den%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s este* C)2 C C)2 C) C)2 C). C). > C)2 C).

A. .'eto3i'0'metil'0'-e3en" B. /'meto3i'2'metil'1'-e3en" C. /'eto3i'2'metil'1'-e3en" D. 0'metil'.'eto3i'0'-e3en" !. /'i(obutenil'/'etil'1'eto3ieter A-! Ale?e i str%7t%ra 7&res$%n8t&are 7&#$%s%l%i 7% 2en%#irea =.etil.0.#etil.=.1e$ten* A.

B.

C.

D. !.

A0! Ale?e i str%7t%ra 7&res$%n8t&are 7&#$%s%l%i 7% 2en%#irea /.7i7l&$r&$il.,.#etil.-.$r&$il.,. 1e$ten! A. C .) ; B.

C. C .) ; D. C .) ; !. C . );

A/! At&#ii 2e 7ar5&n 7are $arti7i$ la <&r#area le?t%rii 2%5le Dn al71ene* . A. sunt -ibridi(ai sp 2 B. sunt -ibridi(ai sp C. sunt -ibridi(ai sp . . D. formea(" leg"turi sp 'sp 2 2 !. formea(" leg"turi sp 'sp cu -idrogenul AA! L%n?i#ea le?t%rii 7ar5&n.7ar5&n Dn al71ene are val&area* A. 110/ < B. 1108 < C. 11.. < D. aria(" %n funcie de substituenii atomului de carbon !. 1120 < AB! Prin 2e?ra2area C&$e a a#in&Gi8il&r, la t K "++ C se <&r#ea8* A. alcani B. cis'alc-ene C. trans'alc-ene D. alc-ine !. alcadiene AC! F&r#area al71enel&r $rin tratarea 7&#$%>il&r 2i1al&?ena i vi7inali 7% #etale a7tive are l&7 Dn %r#t&arele 7&n2i ii*
+

A. K>)/!t>) B. C).4/Ag>) C. =n/!t>)M Ac>) 0 D. =n/100 C !. =n/)Cl B+! De?ra2area :&<#ann a 5a8el&r 7%aternare 2e a#&ni% la t K "++ C 7&n2%7e la* A. alcani B. alc-ene C. alcadiene D. cicloalcani !. alc-ine B"! F&r#%la ?eneral a al71enel&r este* A. Cn)2n#2 B. Cn)2n C. Cn)2n'2 D. Cn)2n'/ !. Cn)2n': B,! Al71enele $&t $re8enta i8&#erie* A. de caten" cu alcadienele B. de po(iie a triplei leg"turi C. de funciune cu cicloalc-inele D. geometric" !. de funciune cu i(oalcanii B=! C&#$%s%l 7% 0 at&#i 2e 7ar5&n Dn #&le7%l $re8int %n n%#r 2e al71ene i8&#ere e?al 7%* A. 2 B. . C. / D. 0 !. : B-! Rea7 iile 7ara7teristi7e al71enel&r s%nt* A. de substituie B. de adiie C. de eliminare D. de o3idare !. de i(omeri(are B0! Un?1i%l 2intre le?t%ra 7ar5&n.1i2r&?en 2in #&le7%la etenei este* 0 A. 90 0 B. 180 0 C. 120 0 D. 109 28G 0 !. 100 B/! Den%#irea 7&re7t a al71enei 7% str%7t%ra 2e #ai E&s este*
+

C)2 ).C C) C)

C). C). C) C) 2 . C) C) C) C).

C) C)2 C) ).C C). A. /'etil'0'i(opropil'.1:1;'trimetil'1'nonen" B. /'etil'.1:1;'trimetil'0'i(opropil'1'nonen" C. 2' inil'/1;'dietil'21:'dimetil'/'i(opropil-eptan D. 0'i(opropil'/'etil'.1:1;'trimetil'1'nonen" !. 21:'dimetil'0'i(opropil'/1;'dietil'1'octen" BA! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C). C)2 C) C) C) C) C)2 C). C)2 C). A. .'i(opropil':'etil'/'octen" B. .'etil':'i(opropil'/'octen" C. .1:'dietil';'metil'/'octen" D. .1:'dietil'2'metil'/'octen" !. 11/1/'trietil'2'i(opropil'2'buten" BB! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C). C) C). C).

C). A. .10'dimetil-e3en" B. /1:'dimetilciclo-e3en" C. .10'dimetil'2'ciclo-e3en" D. /1:'dimetilciclo-e3en" !. .10'dimetilciclo-e3en" BC! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* )2C C C)2 C)2 C)2 C)2 C)2 C).

A. 1'octenilciclo-e3en" B. ;'octenilciclo-e3en" C. 2'61'ciclo-e3enil7'1'octen" D. ;'6ciclo-e3enil7';'octen" !. 2'61'ciclo-e3il'1'octen" C+! Prin e$&Gi2area al71enel&r se <&r#ea8* A. aci(i carbo3ilici B. cetone C. cis'dioli D. trans'dioli

!. o ceton" &i un acid C"! A2i ia a7i8il&r 1i$&1al&?en&>i la al71ene 7&n2%7e la* A. alcooli primari B. alcooli secundari C. compu&i mono-alogenai D. -alo-idrine !. compu&i di-alogenai C,! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

Br A. .'bromo'1'etilciclopenten" B. .'bromo'1'metilciclopenten" C. .'bromo'0'etilciclopenten" D. 1' etil'/'bromociclopenten" !. /'bromo'1'etilciclopenten" C=! Ale?e i 2en%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s* Cl

) ) A. 62=1 /=7'2'cloro'/'metil'21/'-e3adien" B. 62=1 /!7'0'cloro'.'metil'21/'-e3adien" C. 62=1 2!7'2'cloro'/'metil'21/'-e3adien" D. 62=1 /!7'2'cloro'/'metil'21/'-e3adien" !. 62!1 /!7'2'cloro'/'metil'21/'-e3adien" C-! Ale?e i 2en%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

A. cis'1' inil'.' inilciclobutan B. trans'1' inil'.'alilciclobutan C. cis'1'alil'.' inilciclobutan D. trans'1'alil'.' inilciclobutan !. cis'1' inil'.'alilciclobutan C0! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

A. .1.1:1:'tetrametil'11/'ciclo-e3en" B. .1.1:1:'tetrametil'11/'ciclo-e3adien" C. 2121010'tetrametil'11/'ciclo-e3adien"

D. 2121010'tetrametil'11:'ciclo-e3adien" !. 21:'dii(opropil'11/'ciclo-e3adien" C/! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

A. 111'dimetil'2' inil'.10'ciclo-eptadien" B. 111'dimetil'2'metilen'.10'ciclo-eptadien" C. :1:'dimetil'0'metilen'11.'ciclo-eptadien" D. 0'metilen':1:'dimetil'11.'ciclo-eptadien" !. :1:'dimetil'0'metilen'.10'ciclo-eptadien" CA! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

A. .'i(opropil'11/'pentadien" B. .'i(opropenil'11/'pentadien" C. .' inil'2'metil'11/'pentadien" D. 2'metil'.' inil'11/'pentadien" !. .'metil'2' inil'11/'pentadien" CB! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

A. 1' inil'2'alil':1:'dimetilciclo-e3en" B. 2'alil':1:'dimetil'1' inilciclo-e3en" C. 1'alil'2' inil'.1.'dimetilciclo-e3en" D. 1'propil'.1.'dimetil'2' inilciclo-e3en" !. 1'alil'.1.'dimetil'2' inilciclo-e3en" CC! Ale?e i 2en%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

A. 212'dimetil'0'-eptin" B. /1/'dimetil'2'pentin" C. :1:'dimetil'2'-eptin" D. 212'dimetil'2'-eptin" !. /'i(opropil'2'pentin" "++! Ale?e i 2en%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s* Cl A. 2'cloro'/'pentin'1'en" B. 2'cloro'1'penten'/'in"

C. /'cloro'1'pentin'/'en" D. /'cloro'1'penten'/'in" !. 2'cloro'1'pentenin" "+"! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s*

A. 2'metil'/'ciclobutil'1'butin" B. 2'metil'/'ciclobutil'.'butin" C. 1'ciclobutil'.'metil'1'butin" D. 1'butinilciclobutan !. 6.G'metil7'1'butinciclobutan "+,! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s*

A. 1'ciclodecin'/'en" B. /'ciclodecen'1'in" C. /'ciclodecan'1'in" D. 1'ciclodecen'/'in" !. 1'ciclodecan'/'in" "+=! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s* C C C)2 C). A. 1'butinilciclopentan B. 1'ciclopentil'1'butin" C. /'ciclopentil'.'butin" D. /'butinilciclopentan !. ciclopentilbutin" "+-! F&r#%la ?eneral a al71inel&r este* A. Cn)2n#2 B. Cn)2n C. Cn)2n'2 D. Cn)2n'/ !. Cn)2n': "+0! Pentr% 7&#$%s%l 2e #ai E&s $re7i8a i s%<iG%l 7&n<&r# IUPAC, $re7%# >i n%#r%l at&#il&r 2e C 2in 7atena 7ea #ai l%n?* C 2) 0 A. amin"1 : B. amin"1 / C. in"1 / D. in"1 : !. amin"1 0 "+/! At&#ii 2e 7ar5&n 2in #&le7%la a7etilenei s%nt 1i5ri2i8a i* . A. sp N6C).72

B. sp C. sp . D. sp d !. nu sunt -ibridi(ai "+A! Le?t%ra tri$l 7ar5&n.7ar5&n 2in al71ine are l%n?i#ea* A. 110/ < B. 1120 < C. 11.. < D. 1108 < !. 11.9 < "+B! Den%#irea 7&re7t a al71inei 7% str%7t%ra 2e #ai E&s este* C). C)2C). C). C C C C) C) C). C)2C).

C)2C). A. 21:1;'trietil'2'metil'.'octin" B. .1.'dimetil':1;'dietil'/'octin" C. 2'metil'21:1;'trietil'.'octin" D. .1.1;'trimetil':'etil'/'nonin" !. :'etil'.1.1;'trimetil'/'nonin"

"+C! Al71inele s%nt i8&#eri 2e <%n7 i%ne 7%* A. cicloalcanii B. alcadienele C. alc-enele D. arenele mononucleare !. spiranii ""+! A7etilenele 7are 7&n in Dn #&le7%l #ai #%lte le?t%ri 2%5le alt%ri 2e le?t%ra tri$l se n%#es7* A. poliine B. poliacetilene C. alcadiene alc-inice D. enine !. acetiluri """! Prin a2i ia a$ei la a7etilen se <&r#ea8* A. alcool inilic B. alde-id" acetic" C. aceton" D. etanol !. produsul format este instabil &i nu se poate i(ola "",! Tetra#eri8area a7etilenei are l&7 Dn $re8en 2e* A. Cu2Cl2 # )2,>/ 0 B. :00'800 C C. Ni6CN72 2# D. @N/Cu !. 8Cu6N).729>) ""=! F&r#%la ?eneral a al7a2ienel&r este* A. Cn)2n#2

B. Cn)2n C. Cn)2n'2 D. Cn)2n'/ !. Cn)2n': ""-! Des1i2ratarea ",-.5%tan2i&l%l%i 7% :=PO- $e s%$&rt 2e al%#ini%, la "++ C, 7&n2%7e la* A. 11.'butadien" B. 1'butin" C. 2'butin" D. 112'butadien" !. 2'buten" ""0! Ale?e i 2en%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*
+

A. .1/'dietil'2'metilpentadien" B. .1/'dietil'2'metil'21/'pentadien" C. 2'metil'.1/'dietil'21/'pentadien" D. 21.'dietil'/'metil'21/'pentadien" !. 21.'dietil'/'metil'11.'pentadien" ""/! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s* C). C)2 C C) C C)2 C).

C).

C)2

A. 2'etil'.1/'dimetil'11/'pentadien" B. /'etil'21.'dimetil'11/'pentadien" C. 21.'dimetil'/'metenil'1'-e3en" D. /'metenil'21.'dimetil'1'-e3en" !. 21/'dimetenil'/'etil'2'metil-e3an ""A! Ale?e i str%7t%ra 7&res$%n8at&are 7&#$%s%l%i 7% 2en%#irea /.5r&#&.,.7i7l&$entil./.vinil.",=. 7i7l&&7ta2ien! A.

C)AC)2 Br B.

C)AC)2 Br C.

Br D.

C)AC)2

C)AC)2 Br !. Br

C)AC)2 ""B! Met&2a Le5e2ev se <&l&se>te la &5 inerea* A. n'butanului B. 2'butenei C. 2'butinei D. 11.'butadienei !. 112'butadienei ""C! Prin 1i2r&?enarea ",=@5%ta2ienei 7% Ni se <&r#ea8* A. 2$buten" B. 1$buten" C. n$butan D. i(obutan !. reacia nu are loc %n aceste condiii

",+! Prin &Gi2area ",=@5%ta2ienei 7% rea7tiv 'aeLer, se <&r#ea8* A. 112$butandiol B. 11/$butandiol C. 21.$butandiol D. 1121.1/$butantetrol !. dio3id de carbon &i ap" ","! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C). C). C C C)2 C). C) C).

C)2

C)2 C).

A. 21:$dietil$.$metil$2$-e3en" B. 0$etil$.10$dimetil$/$-e3en" C. .101:$trimetil$0$octen" D. 210$dietil$/$metil$/$-e3en" !. .1/1:$trimetil$.$octen" ",,! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s* Cl Cl A. :1:'dicloro'1' inil'11/1;'ciclooctatrien" B. /1/'dicloro'1' inil'11210'ciclooctatrien" C. 010'dicloro'2' inil'11.1:'ciclooctatrien" D. .1.'dicloro'8' inil'11/1;'ciclooctatrien" !. 111'dicloro'/' inil'21/1;'cicloctatrien" ",=! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s* C)2 C) C) C) C) C) C)2 C C) A. .'etinil'11/1:'-eptatrien" B. 0'etinil'11.1:'-eptatrien" C. .' inil'/1:'-eptadien'1'in" D. 0' inil'11.'-eptadien':'in" !. 0'etinil'0' inil'11.'pentadien" ",-! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s* C). C C C) C) C)2 C)2 A. /'propinil'110'-e3adien" B. .'propinil'110'-e3adien" C. /' inil'0'-eptin'1'en" D. /' inil':'-epten'2'in" !. /' inil'1'-epten'0'in" ",0! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s* C) C)2

A. 2'metil'.'pentin" B. /'metil'2'pentin" C. 1'i(opropilpropin" D. 1'i(opropilpropargil !. 1'i(opropil'2'butin" ",/! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s* Cl Cl A. 11:'dicloro'212'dimetil'.'-e3in" B. 11:'dicloro'010'dimetil'.'-e3in" C. 212'dimetil'11:'dicloro'.'-e3in" D. 2'clorometilen'2'metil':'cloro'.'-e3in" !. cloroterbutil'/'cloro'1'butin" ",A! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s*

A. 1'ben(il'11/'pentadiin" B. pentadienilben(en C. 1'fenil'11/'pentadiin" D. 1'-e3atrienil'11/'pentadiin" !. pentadiinilben(en ",B! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s*

A. trans'112'dietinilcicobutan B. cis'112'dietinilciclobutan C. 112'di inilcicobutan D. 112'dipropargilcicobutan !. cis'112'dipropargilcicobutan ",C! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s* Cl

A. 1'cloro'1'alilciclo-e3an B. 1'cloro'1'propargilciclo-e3an C. 1'cloro'1'propenilciclo-e3an D. /'cloro'/'fenilbutin" !. /'cloro'/'ciclo-e3ilbutin"

"=+! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s*

A. ;'metil'11.'dioctin':'en" B. 2'metil'2'octen'01;'diin" C. 2'metil'01;'dioctin'2'en" D. ;'metil':'octen'11.'diin" !. :'metil';'octen'11.'diin" "="! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se ?ses7*

A. 2 atomi de carbon cuaternari B. . atomi de carbon cuaternari C. / atomi de carbon cuaternari D. 0 atomi de carbon cuaternari !. : atomi de carbon cuaternari "=,! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se ?ses7*

A. 1 atom de carbon secundar B. 1 atom de carbon teriar C. 2 atomi de carbon teriari D. . atomi de carbon teriari !. 2 atomi de carbon secundari "==! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se ?ses7* Cl

A. 1 atom de carbon cuaternar B. 2 atom de carbon cuaternari C. ; atomi de carbon secundari D. 8 atomi de carbon secundari !. 9 atomi de carbon secundari "=-! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se ?ses7* Cl

A. 1 atom de carbon teriar B. 2 atomi de carbon teriari C. 2 atomi de carbon cuaternari D. . atomi de carbon cuaternari !. / atomi de carbon cuaternari "=0! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se ?ses7* Cl

Cl A. 1 atom de carbon secundar B. 2 atomi de carbon secundari C. . atomi de carbon secundari D. 1 atom de carbon cuaternar !. . atomi de carbon teriari "=/! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se ?ses7*

A. 1 atom de carbon cuaternar B. 2 atomi de carbon cuaternari C. . atomi de carbon primari D. 1 atom de carbon secundari !. . atomi de carbon cuaternari "=A! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se ?ses7*

A. 2 atomi de carbon teriari B. . atomi de carbon teriari C. / atomi de carbon teriari D. / atomi de carbon cuaternari !. / atomi de carbon secundari "=B! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se ?ses7*

A. 1 atom de carbon secundar B. 2 atomi de carbon secundari C. . atomi de carbon secundari D. / atomi de carbon secundari !. 0 atomi de carbon secundari

"=C! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se ?ses7*

A. . atomi de carbon secundari B. / atomi de carbon secundari C. 0 atomi de carbon secundari D. : atomi de carbon secundari !. ; atomi de carbon secundari "-+! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se ?ses7* Br Cl

Cl A. 1 atom de carbon secundari B. 2 atomi de carbon secundari C. . atomi de carbon secundari D. / atomi de carbon secundari !. 0 atomi de carbon secundari "-"! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se ?ses7*

Br A. ; atomi de carbon secundari B. 8 atomi de carbon secundari C. 9 atomi de carbon secundari D. 10 atomi de carbon secundari !. 11 atomi de carbon secundari "-,! Arenele #&n&n%7leare a% <&r#%la ?eneral* A. Cn)2n#2 B. Cn)2n C. Cn)2n'2 D. Cn)2n'/ !. Cn)2n': "-=! Pre7i8a i 7are 2intre <&r#%lele str%7t%rale 2e #ai E&s 7&res$%n2e <&r#%lei #&le7%lare CB:"-!

4 A. 41 44 B. 41 444 C. 441 444

44

444

45

D. 45 !. 5 "--! Ale?e i 2en%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s* Br

A. 1'etil'.'bromo'0'metilben(en B. 1'metil'.'etil'0'bromoben(en C. 1'bromo'.'metil'0'etilben(en D. 1'bromo'0'etil'.'metilben(en !. 1'bromo'0'etil'.'metilciclo-e3atrien" "-0! At&#ii 2e 7ar5&n 2in #&le7%la 5en8en%l%i s%nt 1i5ri2i8a i* . A. sp 2 B. sp C. sp . D. sp d !. nu sunt -ibridi(ai "-/! Le?t%rile 7ar5&n.7ar5&n 2in #&le7%la 5en8en%l%i a% l%n?i#ea* A. 1110 < B. 1120 < C. 11.. < D. 11.9 < !. 110/ < "-A! Rea7 iile 7ara7teristi7e arenel&r s%nt* A. substituie B. adiie C. o3idare D. descompunere !. eliminare "-B! Arena 7% <&r#%la #&le7%lar CC:", are %n n%#r 2e i8&#eri e?al 7%* A. . B. / C. 0 D. : !. 8 "-C! La #&n&7l&r%rarea nitr&5en8en%l%i re8%lt* A. m'cloronitroben(en B. o'cloronitroben(en C. p'cloronitroben(en D. 21/'dicloronitroben(en !. amestec de i(omeri orto &i para "0+! La #&n&nitrarea a7i2%l%i 5en8ens%l<&ni7 re8%lt* A. acid o'nitroben(ensulfonic B. acid m'nitroben(ensulfonic C. acid p'nitroben(ensulfonic

D. acid o' &i p'nitroben(ensulfonic !. oricare din i(omerii o1m1p "0"! Prin a2i ia &8&n%l%i la 5en8en re8%lt* A. acid ben(oic B. an-idrid" maleic" C. glio3al D. an-idrid" ftalic" !. -idropero3id "0,! Ale?e i 2en%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s* C). C). Cl ).C Br Br Cl A. .18'dibromo'21;'dicloro'21:'dimetil'0'octen" B. 11:'dibromo'21;'dicloro'21;1;'trimetil'.'-epten" C. 11:'dibromo'21;'dicloro'.1;'dimetil'.'octen" D. 2'61G'bromo'2G'cloro7'0'bromo':'cloro':'metil'2'-epten" !. 11:'dibromo'21;'dicloro':'i(opropil'.'-epten" "0=! Pentr% 7&#$%s%l 2e #ai E&s $re7i8a i s%<iG%l 7&n<&r# IUPAC, $re7%# >i n%#r%l at&#il&r 2e C 2in 7atena 7ea #ai l%n?* Cl A. clorur"1 / B. en"1 . C. en"1 / D. en"1 0 !. clorur"1 . "0-! Den%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s este* Cl Br Br Cl A. 11:'dicloro'11110'trimetil'21;'dibromo'/'-e3en" B. .18'dibromo'21;'dicloro'21:'dimetiloct'0'en" C. 11:'dibromo'21;'dicloro'.1;'dimetiloct'.'en" D. 21;'dicloro'11:'dibromo'.1;'dimetil'.'octen" !. 11:'dibromo'21;'dicloro'.1;1;'trimetil-ept'.'en" "00! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s* Cl Cl Cl Cl A. 1111/1/'tetracloro'2'i(opropilciclopentan B. 61G11G1/G1/G'tetracloro7'2'ciclopentilpropan C. 62G12G10G10G'tetracloro7'2'ciclopentilpropan

D. 2121010'tetracloro'1'i(opropilciclopentan !. 212G1010G'tetracloro'1'i(opropilciclopentan "0/! Derivat%l 1al&?enat 7% <&r#%la #&le7%lar CA:/Cl, $re8int %n n%#r 2e i8&#eri e?al 7%* A. ; B. 8 C. 9 D. 10 !. 11 "0A! Care 2intre %r#t&rii 2eriva i 1al&?ena i <&r#ea8 $rin 1i2r&li8 %n a7i2 7ar5&Gili7M A. 11111'tricloroetan B. 11112'tricloroetan C. tricloroeten" D. 11212'tricloropropan !. 1121.'tricloropropan "0B! Prin rea7 ia 7&#$%>il&r #&n&1al&?ena i 7% al7&Gi8i se <&r#ea8* A. alcooli B. eteri C. esteri D. alcani !. aci(i carbo3ilici "0C! C&#$%>ii &r?ani7i i&2%ra i se $&t &5 ine $rin* A. reacia deri ailor clorurai sau bromurai cu iodura de sodiu B. adiia fluorului la compu&ii nesaturai C. adiia acidului fluor-idric la compu&ii nesaturai D. reacia deri ailor clorurai cu trifluorura de stibiu !. substituia radicalic" a iodului la alcani "/+! :eGa7l&r&7i7l&1eGan%l se &5 ine in2%strial $rin* A. adiia acidului clor-idric la ben(en B. clorurarea ben(enului pe catali(ator OeCl. C. clorurarea fotoc-imic" a ben(enului1 la cald D. clorurarea ben(enului la temperatura camerei !. clorurarea ben(enului la %ntuneric "/"! C&#$%>ii 1al&?ena i 7% rea7tivitate s78%t $&t rea7 i&na 7%* A. alco3i(i B. mercaptide C. cianuri alcalino'p"m2ntoase D. magne(iu !. ali compu&i -alogenai "/,! Ale?e i str%7t%ra 7&n2ensat 7are 7&res$%n2e 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra liniar 2e #ai E&s* >)

A. C).6C)272C)6C).72C>2) B. C).C)2C>2C)6C2)072 C. 6C2)072CAC)$C)>

D. C).C)6>)7C)6C).7C2)0 !. 6C).72C)C)BrC)2C). "/=! Pentr% 7&#$%s%l 2e #ai E&s $re7i8a i s%<iG%l 7&n<&r# IUPAC, $re7%# >i n%#r%l at&#il&r 2e C 2in 7atena 7ea #ai l%n?* >) A. ol1 . B. ol1 / C. ol1 0 D. al1 / !. al1 0 "/-! Ale?e i 2en%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

>) A. 2'-idro3i'.'secbutil-e3an B. 2'-idro3i'/'metil'.'propil-e3an C. .'propil'/'metil-e3an'2'ol D. /'metil'.'propil'2'-e3anol !. /'metil'.'i(opropil-e3anol "/0! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s* >)

A. 1'-idro3i'.1.'dietil'1'metilciclo-e3an B. 111'dietil'.'-idro3i'.'metilciclo-e3an C. 1'-idro3i'1'metil'.1.'dietilciclo-e3an D. 111'dietil'.'metil'.'ciclo-e3anol !. .1.'dietil'1'metilciclo-e3anol "//! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s* C). C).C)2 C C)2>) C)2C). A. 212'etilmetilbutanol B. 2'etil'2'metil'1'butanol C. 1'-idro3i'2'etil'2'metilbutan D. 212'dietil'2'metiletanol !. alcool secpentilic "/A! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s*

) )> )

) ) ) A. 62!1 :!1 10=7'.1;'dimetil'21:110'dodecatrien'1'ol B. 62!1 :=1 10=7':'metil'21:110'decatrien'12'ol C. 62!1 :!1 10!7'.1;'dimetil'21:110'dodecatrien'1'ol D. 62=1 :=1 10=7'.1;'dimetil'21:110'dodecatrien'1'ol !. 62!1 :!1 10=7':'metil'21:110'dodecatrien'1'ol "/B! Prin 1i2r&li8a e$&Gi8il&r Dn #e2i% a7i2 sa% 5a8i7 se <&r#ea8* A. alcooli mono-idro3ilici B. cis'dioli C. trans'dioli D. fenoli !. alcani "/C! :i2r&Git&l%enii se #ai n%#es7* A. 3ilenoli B. cre(oli C. naftoli D. aci(i -idro3iben(oici !. pinacoli "A+! Rea7 ia 2e #ai E&s se n%#e>te* >) # )CN # )Cl =nCl2

>) ) 2>

>) # N). # )Cl C)A>

C)AN)29Cl A. *eimer'Pieman B. Qattermann C. )oesc-')ouben D. Oriess !. KLlbe',mit"A"! Pir&7ate71ina are str%7t%ra* >) A. >) B. >)

>)

>) C. >) >) D. )> >) !. )> >) >)

"A,! Den%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s este*

> A. 1G'etilciclo-e3ilfenileter B. .G'etilciclo-e3ilfenileter C. /'etilciclo-e3ilfenileter D. 1'etil'.'feno3iciclo-e3an !. 1'feno3i'.'etilciclo-e3an

C)2C).

"A=! Den%#irea 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s este* > > > > >

A. eter'18'coroan"': B. eter'10'coroan"'0 C. eter'12'coroan"'0 D. eter'10'coroan"'0 !. eter'10'coroan"'8 "A-! Den%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s este* C). C) C) C) C) C)2 C C). >) C). A. 2'-idro3i'.'metil'/'octen';'on" B. 2'-idro3i'.'metil'0'octenon" C. :'metil';'-idro3i'0'octen'2'on" D. 0'-idro3i'/'metil'2'-e3enilmetilceton" !. ;'-idro3i':'metil'/'octen'2'on" >

"A0! Prin rea7 ia a7et&nei 7% %n rea7tiv 9ri?nar2 se <&r#ea8* A. alcool primar B. alcool secundar C. alcool teriar D. acid carbo3ilic !. diol "A/! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s 7&n ine ?r%$e 7ar5&nil 2e ti$ al2e1i2* > > ) ).C C). C). C). C>2) 4 C). >) ) > ) .C 45 A. 4 B. 44 C. 444 D. 45 !. 5 "AA! Ale?e i 2en%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s* C). 5 ) .C > N ) > ) 44 > C). ).C 444 > >

> A. /'etil'0'metil'.'-e3anon" B. .'etil'2'metil'/'-e3anon" C. 2'metil'.'metil'/'-e3anon" D. 0'i(opropil'.'-e3anon" !. .'i(opropil'/'-e3anon" "AB! Ale?e i 2en%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

) > A. 2'i(opropilbutanal B. alde-id" 2'i(opropilbutiric"

C. .'metil'2'etilbutanal D. 2'i(opropilbutiralde-id" !. 2'etil'.'metilbutanal "AC! Ale?e i 2en%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

> A. .1.'dimetil':'etil'2'ciclo-eptenon" B. .'etil':1:'dimetil'2'ciclo-eptenon" C. .'etil':1:'dimetil'2'ciclo-epten'1'on" D. 1'etil'010'dimetil'ciclo-epten'.'on" !. 2'etil'010'dimetilciclo-epten'2'on" "B+! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i C:=COC:,C:NO:OC:,O: A. 112'di-idro3i'/'pentanon" B. 2'ceto'/10'pentandiol C. /'ceto'112'pentandiol D. /10'di-idro3i'2'pentanon" !. 2'-idro3i'/'cetobutanol "B"! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s* C:)0 C)2 C) C)> C). A. 2'metil'.'fenilpropanal B. 2'ben(ilpropanal C. 2'carbo3i'1'fenilpropan D. 2'carbo3i'.'fenilpropan !. 2'carbo3i'n'propilben(en "B,! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s* > C)2C). C : )0 > A. 1'etil'1'fenilciclo-e3anono3im" B. 1'etil'1'fenil'11/'ciclo-e3anon" C. 1'etil'1'fenil'11/'ciclo-e3andion" D. 2'etil'2'fenil'11/'ciclo-e3andion" !. 2'fenil'2'etilciclo-e3andion" "B=! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s* C)2C:)0

> A. 1'fenilciclobutanon"

B. 1'ceto'2'ben(ilciclobutan C. 2'ben(ilciclobutanon" D. 1'ben(ilciclobutanon" !. 2'ceto'1'ben(ilciclobutan "B-! Den%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s este* C)> Cl C C )

A. 1'cloro'2'carbo3i'1'fenileten" B. 6!7'.'cloro'.'fenil'2'propanol C. 6=7'.'cloro'.'fenil'2'propenal D. 61G'cloro'2G'carbo3i7ben(en !. 62G'carbo3i'1G'cloro7ben(en "B0! Den%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s este* C)>

C 2) 0 A. 1'carbo3i'2'etilciclopentan B. 1'etil'2'carbo3iciclopentan C. 2'etilciclopentanol D. 2'etilciclopentancarbalde-id" !. 1'etilciclopentancarbalde-id" "B/! Den%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s este* > ) .C ).C Br A. .1.'dimetil'1'bromociclo-e3an'2'on" B. 2'bromo'/1/'dimetilciclo-e3anon" C. /1/'dimetil'2'bromociclo-e3anon" D. 1'ceto'2'bromo'/1/'dimetilciclo-e3an !. 2'bromo'1'ceto'/1/'dimetilciclo-e3an "BA! Den%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s este* > C). C). > A. 111G'dimetilciclopentandion" B. 212'dimetilciclopentandion" C. 11.'diceto'212'dimetilciclopentan D. 210'diceto'111'dimetilciclopentan !. an-idrid" 111'dimetilglutaric"

"BB! Den%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s este* > C). A. 1'acetil'1'ciclo-e3en" B. 2'acetil'1'ciclo-e3en" C. ciclo-e3enmetilceton" D. ciclo-e3ilmetilceton" !. :'acetil'1'ciclo-e3en" "BC! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i NC,:0O,C:C:,COC:=* A. /1/'dietil'2'butanon" B. /'etil'1'metil'2'butanon" C. /'etil'2'-e3anon" D. .'etil'0'-e3anon" !. 111'dietil'.'butanon" "C+! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i NC:=O,CPC:C:NC:=OC:,C:O! A. .10'dimetil'/'-e3anal B. 0'carbo3i'21/'dimetil'2'penten" C. 21/'dimetil'2'-e3enal D. .10'dimetil'/'-e3enal !. 0'formil'21/'dimetil'2'penten" "C"! Prin 7&n2ensarea al2&li7 a 5%tan&nei 7% al2e1i2a a7eti7 se $&ate <&r#a %n n%#r 2e 7&#$%>i e?al 7%* A. 1 B. 2 C. . D. / !. : "C,! Prin &Gi2area al71enel&r 7% NaIO- >i QMnO- se <&r#ea8* A. alcooli mono-idro3ilici B. alcooli di-idro3ilici C. compu&i carbonilici D. aci(i carbo3ilici !. -idropero3i(i "C=! Ale?e i str%7t%ra 7&n2ensat 7are 7&res$%n2e 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra liniar 2e #ai E&s* > >) A. 6C).7.CC)2C)6C).7C2)0 B. 6C).72C)C)BrC)2C). C. C).6C)272C)6C).7C>2) D. C).C)2C>2C)6C2)072 !. 6C2)072CAC)$C)> "C-! Pentr% 7&#$%s%l 2e #ai E&s $re7i8a i s%<iG%l 7&n<&r# IUPAC, $re7%# >i n%#r%l at&#il&r 2e C 2in 7atena 7ea #ai l%n?*

> ) A. /1 ol B. /1 al C. /1 on" D. 01 ol !. 01 al "C0! Pentr% 7&#$%s%l 2e #ai E&s $re7i8a i s%<iG%l 7&n<&r# IUPAC, $re7%# >i n%#r%l at&#il&r 2e C 2in 7atena 7ea #ai l%n?* > A. ol1 : B. on"1 : C. on"1 / D. al1 : !. al1 / "C/! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s este %n* >) >C). A. cetal B. acetal C. semicetal D. alcool !. semiacetal "CA! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s* C>2) Cl A. acid 2'etil'.'metil'/'cloro'/'pentenoic B. acid /'cloro'2'etil'.'metilpentanoic C. /'carbo3i'2'cloro'/'etil'.'metil'1'-e3en" D. /'carbo3i'2'cloro'/'etil'.'metil'1'buten" !. acid /'cloro'2'etil'.'metil'/'pentenoic "CB! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i NC:,PC:O,C:C:,CO,:! A. /'carbo3i'.'etenil'1'buten" B. acid .'etenil'/'pentenoic C. acid .' inil'/'pentenoic D. acid .1.'di inilpropanoic !. acid .1.'dietenilpropionic "CC! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s* > ,>.) )

A. acid /'formilben(ensulfonic B. 1'formil'/'sulfonilben(en C. p'sulfat de ben(alde-id" D. acid 1'formilben(ensulfonic !. acid o'formilben(ensulfonic ,++! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C> 2)

A. 2'carbo3i'210'dimetil-e3an B. /'carbo3i'210'dimetil-e3an C. acid 2'secbutil'.'metilbutanoic D. acid 2'i(opropil'/'metilpentanoic !. acid 2'i(opropil'2'secbutilacetic ,+"! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C>2) Cl A. acid 2'cloro'/'etil'.'metilpentenoic B. acid 2'cloro'.'metil'/'etilpentanoic C. acid /'cloro'2'etil'.'metil'/'pentanoic D. 0'carbo3i'2'cloro'.'metil'1'-e3en" !. acid /'cloro'2'etil'.'metil'/'pentenoic ,+,! A7i2%l 7% str%7t%ra C:=@NC:,O"-@COO: se n%#e>te* A. lauric B. miristic C. palmitic D. stearic !. ara-ic ,+=! A7i2%l 7% str%7t%ra C:=@NC:,O=@COO: se n%#e>te* A. butiric B. alerianic C. capronic D. caprilic !. caprinic ,+-! A7i2%l 7% <&r#%la #&le7%lar C-:/O, $re8int %n n%#r 2e a7i8i i8&#eri N<r stere&i8&#eriO e?al 7%* A. 2 B. . C. / D. 0 !. : ,+0! C&#$%s%l 7% <&r#%la #&le7%lar C-:BO, $&ate avea %n n%#r 2e i8&#eri N<r stere&i8&#eriO, e?al 7%* A. 12

B. 1/ C. 1: D. 1; !. 18 ,+/! Met&2a Re$$e 2e &5 inere a a7i8il&r #&n&7ar5&Gili7i nesat%ra i 7&nst Dn* A. reducerea aci(ilor acetilenici B. de-idro-alogenarea aci(ilor mono-alogenai %n mediu acid C. condensarea alde-idelor cu an-idridele aci(ilor alifatici D. obinerea industrial" a acidului acrilic prin sinte(a o3o !. obinerea industrial" a acidului maleic ,+A! Met&2a PerJin 2e &5 inere a a7i8il&r #&n&7ar5&Gili7i nesat%ra i 7&nst Dn* A. des-idratarea R'-idro3iaci(ilor B. de-idro-alogenarea aci(ilor mono-alogenai %n mediu ba(ic C. o3idarea selecti " a alde-idelor nesaturate D. sinte(a o3o !. condensarea alde-idelor aromatice cu an-idridele aci(ilor alifatici ,+B! Rea7 ia 2e #ai E&s* )C C) # C> # )2> Ni6C>7/ C)2 C) C>>)

re$re8int* A. obinerea industrial" a acidului cinamic B. reacia Knoe angel C. condensarea @erHin D. metoda *eppe !. reacia )unsdiecHer ,+C! Se <&r#ea8 a7i2 5ar5it%ri7 $rin rea7 ia 2e 7&n2ensare 2intre* A. acid adipic &i -e3ametilendiamin" B. acid adipic &i uree C. acid adipic &i tiouree D. acid malonic &i uree !. acid malonic &i tiouree ,"+! Se <&r#ea8 ?li$tali $rin rea7 ia 2e $&li7&n2ensare 2intre* A. acid tereftalic &i uree B. acid ortoftalic &i glicerin" C. acid metaftalic &i 11:'-e3ametilendiamin" D. uree &i 11:'-e3ametilendiamin" !. acid ortoftalic &i uree ,""! C&#$%s%l 7% str%7t%ra :OOC@NC:,O/@COO: se n%#e>te* A. acid -e3andioic B. acid adipic C. acid pimelic D. acid suberic !. acid -eptandioic ,",! C&#$%s%l 7% str%7t%ra :OOC@NC:,OB@COO: se n%#e>te* A. acid octandioic B. acid suberic C. acid sebacic

D. acid glutaric !. acid acelaic ,"=! Prin &Gi2area ,.5%tenei 7% 2i7r&#at 2e $&tasi% Dn #e2i% a7i2 se <&r#ea8* A. acid acetic1 dio3id de carbon &i ap" B. dio3id de carbon &i ap" C. acid acetic D. acid propanoic1 dio3id de carbon &i ap" !. acid propionic &i formalde-id" ,"-! Prin 2es1i2ratarea a7i2%l%i =.1i2r&Gi5%tan&i7 se <&r#ea8* A. acid .'butenoic B. acid .'butanoic C. acid 2'butenoic D. acid 2'butanoic !. S' alerolacton" ,"0! Prin 1i2r&?enarea a7i2%l%i $r&$i&li7 7% $ala2i% se <&r#ea8* A. acid acetic B. acid etanoic C. acid propanoic D. acid propenoic !. acid maleic ,"/! Prin 7&n2ensarea PerJin 2intre 5en8al2e1i2 >i an1i2ri2 a7eti7 se <&r#ea8* A. acid cinamic &i acid formic B. acid cinamic &i acid acetic C. acid ben(oic &i acid acetic D. acid ben(oic &i acid propionic !. acid ben(oic ,"A! O5 inerea in2%strial a a7i2%l%i a7rili7 $rin sinte8a &G& re$re8int* A. metoda Knoe enagel B. metoda *eppe C. condensarea @erHin D. metoda @aal'Knorr !. metoda ,c-midt ,"B! A7i2%l a2i$i7 se $&ate &5 ine $rin* A. o3idarea ciclo-e3adienei cu dicromat de potasiu &i acid sulfuric B. o3idarea ciclo-e3anolului cu acid a(otic1 la %nc"l(ire C. o3idarea ciclopentanolului D. reducerea ciclopentanolului !. -idroli(a 110'dibromopentanului ,"C! Prin Dn7l8irea a7i2%l%i &Gali7 la "0+ C se <&r#ea8* A. dio3id de carbon1 mono3id de carbon &i ap" B. acid formic &i dio3id de carbon C. acid formic &i ap" D. acid acetic &i dio3id de carbon !. acid formic ,,+! C&#$%s%l 7% <&r#%la ?eneral 2e #ai E&s re$re8int*
+

* C

> N) N)2

A. amin" acilat" B. imid" C. a(id" D. -idra(id" !. amidin" ,,"! C&#$%s%l 7% <&r#%la ?eneral 2e #ai E&s re$re8int* >*T * C N) A. amidin" B. iminoeter C. lacton" D. lactam" !. a(id" ,,,! C&#$%s%l 7% <&r#%la ?eneral 2e #ai E&s re$re8int* N >) * C >) A. lacton" B. lactam" C. acid -idro3imic D. acid -idro3amic !. amido3im" ,,=! C&#$%s%l 7% <&r#%la ?eneral 2e #ai E&s re$re8int* N >) * C N)2 A. a(id" B. amido3im" C. lacton" D. lactid" !. acid -idro3amic ,,-! Ale?e i str%7t%ra 7&n2ensat 7are 7&res$%n2e 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra liniar 2e #ai E&s* > > A. 6C2)072CAC)$C)> B. 6C).72NC)2C)AC)2 C. C).6C)272C)6C).72C>2) D. C).C)2C>2C)6C2)072 !. C).C)ClC)ClC>C)2CN ,,0! :al&?en%rile a7i2e se &5 in $rin* A. adiia -alogenilor la aci(i carbo3ilici U1R'nesaturai B. tratarea aci(ilor carbo3ilici cu aci(i -alogenai C. tratarea aci(ilor carbo3ilici cu -alogenuri acide organice

D. tratarea esterilor organici cu fosgen !. tratarea an-idridelor acide cu clorur" de tionil ,,/! Prin rea7 ia 1al&?en%ril&r a7i2e 7% a#&nia7 se <&r#ea8* A. amine B. amide C. amide substituite D. amine acilate !. imide ,,A! Prin rea7 ia 1al&?en%ril&r a7i2e 7% 1i2r&?en s%l<%rat se <&r#ea8* A. -alogenuri de tionil B. acid carbotiolic C. sulfur" de acil D. tioeteri !. sulfuri ,,B! An1i2ri2a a7eti7 se &5 ine $rin* A. des-idratarea intramolecular" a acidului acetic cu @2>0 B. des-idratarea intramolecular" a acidului maleic C. reacia acidului acetic cu clorur" de acetil D. sarea de sodiu a acidului acetic cu clorur" de formil !. condensarea a dou" molecule de acid acetic ,,C! Prin rea7 ia 2intre & an1i2ri2 >i %n al7&&l se <&r#ea8* A. doi esteri B. un ester &i un acid C. un ester &i o -alogenur" acid" D. un ester &i un alco3id !. doi alcoolai ,=+! Prin rea7 ia an1i2ri2el&r a7i2e 7% a#&nia7 se <&r#ea8* A. un acid &i sarea de amoniu a acidului B. un ester &i sarea de amoniu a acidului C. o amid" &i sarea de amoniu a acidului D. dou" amine acilate !. o amid" &i o amin" acilat" ,="! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C>>C2)0 C>>)

A. 1'carboeto3i'2'carbo3iciclo-e3an B. 1'carbo3i'ciclo-e3ancarbo3ilat de etil C. 2'carbo3i'ciclo-e3ancarbo3ilat de etil D. acid 2'carboeto3iciclo-e3ancarbo3ilic !. acid carboeto3iciclo-e3an'2'carbo3ilic ,=,! Prin re2%7erea esteril&r re8%lt* A. doi aci(i B. un acid &i un alcool C. un acid &i ap"

D. doi alcooli !. un alcool &i o an-idrid" acid" ,==! Sa$&ni<i7area ?rsi#il&r re$re8int* A. -idroli(a acid" B. -idroli(a en(imatic" C. -idroli(a ba(ic" D. adiia -alogenilor !. -idrogenarea total" a gr"similor ,=-! N%#r%l 2e #ili?ra#e 2e 1i2r&Gi2 2e $&tasi% 7&ns%#at la 1i2r&li8a 5a8i7 a %n%i ?ra# 2e ?rsi#e re$re8int* A. indicele de aciditate B. indicele de saponificare C. indicele de iod D. indice de neutralitate !. r2nce(irea ,=0! A#i2ele se $&t &5 ine $rin 1i2r&li8a* A. an-idridelor acide B. esterilor C. clorurilor acide D. nitrililor !. lactamelor ,=/! Prin rea7 ia nitrilil&r 7% 1i2r&Gila#in re8%lt* A. iminoeteri B. amidine C. amido3ime D. imine !. cetone ,=A! Rea7 ia <en&l%l%i 7% a7et&nitril este & rea7 ie 2e* A. condensare B. acilare C. alc-ilare D. polimeri(are !. des-idratare ,=B! Prin rea7 ia nitrilil&r 7% al7&&li re8%lt* A. eteri B. amidine C. amido3ime D. imine !. iminoeteri ,=C! C&#$%s%l 7% <&r#%la str%7t%ral :OOC@C:PO se n%#e>te* A. acid formilacetic B. acid glio3ilic C. acid piru ic D. carbo3iformalde-id" !. carbo3ietanal ,-+! Ale?e i 2en%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

A. 1'i(obutil'.1.'dipropilciclobutan B. 1'terbutil'.1.'dibutilciclobutan C. .1.'dibutil'1'terbutilciclobutan D. .'i(obutil'111'dipropilciclobutan !. 111'dipropil'.'i(obutilciclobutan COMPLEMENT MULTIPLU ,-"! Cele $atr% ele#ente &r?an&?ene 2e 5a8 s%nt* A. carbon B. -idrogen C. o3igen D. sulf !. a(ot ,-,! C&#$&8i ia 7antitativ a %n%i 7&#$%s &r?ani7 se $&ate eG$ri#a $rin* A. anali(" elemental" calitati " B. raport masic C. raport atomic D. procente de mas" !. procente de olum ,-=! In <%n7 ie 2e n%#r%l at&#il&r 2e 1i2r&?en 7are se $&t s%5stit%i Dn #&le7%la %nei 1i2r&7ar5%ri, ?r%$ele <%n7 i&nale se 7lasi<i7 Dn* A. mono alente B. di alente C. tri alente D. penta alente !. -e3a alente ,--! S%nt a2evrate a<ir#a iile* A. atomul de carbon este tetra alent B. atomul de o3igen este di alent C. atomul de -idrogen este mono alent D. atomul de a(ot este penta alent !. atomul de -alogen este tetra alent ,-0! At&#%l 2e 7ar5&n 2intr.& 7aten $&ate <i* A. primar B. secundar C. teriar D. cuaternar !. aciclic ,-/! Le?t%rile 7&valente 2in str%7t%ra 7&#$%>il&r &r?ani7i $&t <i* A. nulare B. simple C. duble D. triple

!. cuaternare ,-A! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s eGist* C). C). C)2 C) C C).

C). C). A. patru atomi de carbon primari B. cinci atomi de carbon primari C. doi atomi de carbon secundari D. un atom de carbon secundar !. un atom de carbon cuaternar ,-B! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra :CRC@C:= eGist* A. un atom de carbon primar B. un atom de carbon secundar C. un atom de carbon teriar D. un atom de carbon cuaternar !. doi atomi de carbon secundari ,-C! Le?t%rile tri$le se $&t <&r#a Dntre* A. carbon &i o3igen B. carbon &i sulf C. carbon &i -alogen D. carbon &i carbon !. carbon &i a(ot ,0+! S%nt 7&re7te a<ir#a iile* A. atomii din compu&ii organici se unesc %n special prin leg"turi ionice B. fiecare atom de carbon se leag" de ali atomi prin patru leg"turi co alente C. atomul de carbon poate reali(a %n compu&ii organici numai leg"turi simple D. atomul de a(ot se une&te de ceilali atomi prin trei leg"turi co alente !. un atom de o3igen se poate lega de trei sau patru atomi de carbon ,0"! In str%7t%ra a7et&nitril%l%i eGist* A. patru leg"turi E B. cinci leg"turi E C. o leg"tur" F D. dou" leg"turi F !. trei leg"turi F ,0,! I8&#erii s%nt 7&#$%>i 7are a%* A. aceea&i compo(iie B. aceea&i formul" molecular" C. aceea&i structur" D. acelea&i propriet"i fi(ice !. acelea&i propriet"i c-imice ,0=! S%nt a2evrate a<ir#a iile* A. %n moleculele tuturor compu&ilor organici se afl" carbon &i -idrogen B. prin prelucrarea compo(iiei procentuale masice a unei substane se obine formula brut" C. leg"turile duble &i triple sunt formate numai din leg"turi F D. i(omerii sunt compu&i cu formule moleculare identice

!. i(omerii sunt substane cu formule structurale diferite ,0-! S%nt a2evrate a<ir#a iile* A. sinte(a ureei a fost prima sinte(" organic" B. elementele care intr" %n compo(iia compu&ilor organici se numesc elemente organometalice C. orice compus organic conine obligatoriu %n molecul" carbon D. clorul poate participa la o leg"tur" F !. i(omerii de constituie au propriet"i fi(ice &i c-imice diferite ,00! S%nt a2evrate a<ir#a iile* A. leg"turile carbon'carbon din catenele -idrocarburilor sunt co alente nepolare 0 B. %n metan1 ung-iurile dintre co alene sunt de 180 C. %n etan se g"sesc &ase leg"turi E D. %n acetilen" se g"sesc numai atomi de carbon teriari !. compusul cu formula C)2> are / leg"turi E ,0/! :i2r&7ar5%rile $&t <i* A. cu funciuni simple B. cu funciuni mi3te C. saturate D. nesaturate !. aromatice ,0A! O5ie7t%l 2e st%2i% al 71i#iei &r?ani7e Dl re$re8int* A. aciunea substanelor asupra organismului B. prepararea unor ba(e de unguent cu aplicaie dermatologic" C. i(olarea &i purificarea compu&ilor organici naturali sau de sinte(" D. stabilirea structurii compu&ilor organici prin metode fi(ico'c-imice !. caracteri(area fi(ico'c-imic" a compu&ilor organici ,0B! Ale?e i rs$%ns%l 7&re7t* A. substanele binare formate din carbon &i -idrogen se numesc -idrocarburi B. totalitatea elementelor c-imice care intr" %n compo(iia substanelor organice se numesc elemente organogene C. sunt elemente organogene doar carbonul1 -idrogenul &i -alogenii D. c-imia organic" este c-imia -idrocarburilor !. grupa funcional" repre(int" un atom sau grup" de atomi care confer" moleculelor propriet"i fi(ice &i c-imice ,0C! Ale?e i rs$%ns%l 7&re7t* A. primul compus organic sinteti(at %n laborator este cianatul de amoniu B. primul compus organic sinteti(at %n laborator este ureea C. c-imia organic" este c-imia -idrocarburilor &i a deri ailor acestora D. atomul de carbon are 2 electroni pe ultimul strat !. prin aciunea clorurii de amoniu asupra cianatului de argint se formea(" cianat de amoniu &i clorur" de argint ,/+! Ale?e i rs$%ns%l 7&re7t* A. atomul de carbon are / electroni pe ultimul strat B. atomul de carbon poate forma / leg"turi co alente cu atomii altor elemente organogene C. leg"turile co alente din compu&ii organici pot fi numai simple &i duble D. leg"turile co alente simple 6E71 se formea(" prin cedarea sau acceptarea unui singur electron !. leg"turile co alente duble conin dou" leg"turi F

,/"! Ale?e i rs$%ns%l 7&re7t* A. leg"turile co alente triple conin trei leg"turi E B. leg"turile co alente triple conin dou" leg"turi E &i o leg"tur" F C. leg"turile co alente triple conin o leg"tur" E &i dou" leg"turi F D. %n moleculele unor compu&i organici apar &i leg"turi co alent'coordinati e !. %n compu&ii organici nu apar leg"turi ionice ,/,! Catenele nesat%rate $&t <i* A. liniare B. ramificate C. mononucleare D. ciclice !. polinucleare ,/=! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s 7&n ine* C). C). ).C C C C). C). C). A. / atomi de carbon primari B. : atomi de carbon primari C. : atomi de carbon nulari D. 2 atomi de carbon secundari !. 2 atomi de carbon cuaternari ,/-! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s 7&n ine* O C). C Cl C)2

Cl A. un atom de carbon secundar B. un atom de carbon primar C. doi atomi de carbon primari D. un atom de carbon teriar !. un atom de carbon nular ,/0! :i2r&7ar5%ra 2e #ai E&s* C). )C C C C) C C) C) C)2

C).

C). C)2

C).

$re8int* A. trei atomi de carbon primari B. patru atomi de carbon primari C. doi atomi de carbon secundari D. patru atomi de carbon teriari !. trei atomi de carbon cuaternari ,//! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. unei formule moleculare %i pot corespunde mai multe formule structurale B. puritatea analitic" a unei substane se constat" din in ariabilitatea constantelor fi(ice C. structura c-imic" a unui compus nu influenea(" propriet"ile sale generale

D. leg"turile co alente formea(" %ntre ele ung-iuri ale c"ror alori sunt constante pentru o substan" c-imic" dat" !. i(omerii sunt compu&i care au aceea&i compo(iie &i acelea&i propriet"i fi(ico'c-imice ,/A! S%nt a2evrate a<ir#a iile* A. leg"turile co alente simple din molecula metanului sunt orientate %n spaiu dup" 2rfurile unui tetraedru regulat B. atomul de carbon %&i formea(" octetul prin cedarea a patru electroni C. atomul de carbon %&i formea(" octetul prin acceptarea a opt electroni D. atomul de carbon %&i formea(" octetul prin punerea %n comun a patru electroni !. atomii de carbon au capacitatea de a se lega unii cu alii form2nd catene ,/B! Intr.& 7aten, at&#ii 2e 7ar5&n se $&t a>e8a* A. la r2nd1 %n linie1 form2nd catene liniare B. de o singur" parte a catenei liniare1 form2nd catene -elicoidale C. de o parte &i de alta a catenei liniare1 form2nd catene ramificate D. %ntr'o form" geometric" rotund"1 form2nd catene ramificate !. %ntr'o form" geometric" %nc-is"1 form2nd catene ciclice ,/C! At&#%l 2e 7ar5&n se $&ate le?a 7&valent* A. de un singur atom de carbon B. de doi atomi de carbon C. de trei atomi de carbon D. de patru atomi de carbon !. de patru -eteroatomi1 fiind cuaternar ,A+! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. atomul de carbon este cuaternar atunci c2nd se leag" co alent de ali / atomi diferii B. atomul de carbon este cuaternar atunci c2nd se leag" co alent numai de ali / atomi de carbon C. atomul de carbon este cuaternar atunci c2nd este legat cu patru co alene de ali atomi de carbon D. atomul de carbon este nular atunci c2nd nu formea(" co alene cu ali atomi de carbon !. atomul de carbon este secundar c2nd are doar doi electroni pe ultimul strat ,A"! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. grupa funcional" carbonil este caracteristic" aci(ilor organici B. grupa funcional" $N>2 este caracteristic" aminelor C. grupa funcional" $C>>) este caracteristic" aci(ilor carbo3ilici D. grupa funcional" $B este caracteristic" aminoaci(ilor !. grupa funcional" $N)2 este caracteristic" aminelor ,A,! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. i(omerii au aceea&i formul" molecular" B. leg"turile multiple omogene se stabilesc %ntre atomi diferii C. leg"turile multiple -eterogene se stabilesc %ntre atomi diferii D. leg"turile multiple omogene se stabilesc %ntre atomi identici !. leg"turile multiple -eterogene se stabilesc %ntre atomi identici ,A=! Str%7t%ra %n%i 7&#$%s &r?ani7 se sta5ile>te 7%* A. formula brut" B. formula molecular" C. formula structural" D. olumul molar !. randament

,A-! 9r%$ele <%n7 i&nale $&t <i* A. atomi B. grupe de atomi C. molecule D. ioni organici !. i(omeri ,A0! Catenele 1i2r&7ar5&nate $&t <i* A. primare B. secundare C. saturate D. nesaturate !. aromatice ,A/! Catenele 1i2r&7ar5&nate $&t <i* A. clasice B. ciclice C. nulare D. ramificate !. liniare ,AA! I8&#erii $&t <i* A. de caten" B. de structur" C. de po(iie D. de funciune !. spaiali ,AB! N& i%nea 2e str%7t%r 71i#i7 se re<er la* A. originea atomilor dintr'o molecul" B. natura atomilor dintr'o molecul" C. num"rul atomilor dintr'o molecul" D. raportul dintre atomii unei molecule !. felul %n care se leag" atomii dintr'o molecul" ,AC! Din $%n7t 2e ve2ere al 7&#$&8i iei l&r, 7&#$%>ii &r?ani7i se D#$art Dn* A. -idrocarburi B. radicali -idrocarbonai C. i(omeri optici D. i(omeri geometrici !. deri ai funcionali ai -idrocarburilor ,B+! Ale?e i in<&r#a iile 7&re7te* A. leg"tura co alent" se formea(" prin sc-imb de electroni %ntre atomi B. leg"tura E se formea(" prin %ntrep"trunderea a doi orbitali perpendiculari ai aceluia&i atom C. leg"tura F se formea(" prin %ntrep"trunderea parial" a doi orbitali p paraleli1 aparin2nd fiecare la c2te un atom D. leg"tura F e3ist" doar al"turi de leg"tura E !. leg"tura dubl" conine dou" leg"turi F ,B"! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. structura compu&ilor organici poate fi determinat" doar prin anali(a elemental" calitati " B. metoda arderii este aplicat" pentru a stabili natura atomilor dintr'un compus organic C. prin arderea unui substane organice se formea(" carbon &i -idrogen

D. concentraia procentual" a o3igenului din molecula unui compus organic se calculea(" ca diferen" p2n" la o sut" !. structura compu&ilor organici poate fi determinat" doar prin anali(a elemental" cantitati " ,B,! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te re<erit&are la <&r#%la 5r%t* A. preci(ea(" compo(iia procentual" a elementelor dintr'o molecul" organic" B. arat" natura atomilor care se g"sesc %ntr'o molecul" organic" C. arat" concentraia de carbon &i -idrogen dintr'o molecul" organic" D. arat" raportul %n care se g"sesc atomii %ntr'o molecul" !. este e3primat" prin numere impare ,B=! Re<erit&r la <&r#%la str%7t%ral, s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. preci(ea(" modul de legare a atomilor %n molecul" B. poate fi repre(entat" prin formule plane C. poate fi repre(entat" prin s"gei fr2nte D. poate fi repre(entat" prin formule spaiale !. poate fi repre(entat" prin formule ?eVis ,B-! M&le7%lele $&t avea <&r#%le 2e str%7t%r* A. liniare B. ramificate C. ciclice D. globulare !. spiralate ,B0! S%nt le?t%ri &#&?ene* A. CA> B. CAN C. CAC D. CWC !. C$B ,B/! S%nt le?t%ri 1eter&?ene* A. C$Cl B. >$> C. >$) D. CWC !. C$) ,BA! Re<erit&r la ?r%$ele <%n7 i&nale s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. pot fi omogene B. pot fi -eterogene C. pot fi atomi specifici D. pot fi grupe de atomi !. pot fi compu&i -alogenai ,BB! At&#%l 2e a8&t $&ate <&r#a le?t%ri 7&valente* A. simple B. duble C. triple D. mi3te !. coordinati e ,BC! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s s%nt a2evrate a<ir#a iile*

C). )C C C) C)2 ) .C

A. are un atom de carbon nular B. are un atom de carbon cuaternar C. are caten" ramificat" D. are doi atomi de carbon secundari !. are un atom de carbon primar ,C+! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s s%nt a2evrate a<ir#a iile* C). C)2 C). C)2 C). C)2 C).

C) C

C). A. are structur" liniar" B. are structur" ramificat" C. are caten" saturat" D. are trei atomi de carbon primari !. are un atom de carbon cuaternar ,C"! C&#$%>ii &r?ani7i $&t avea Dn #&le7%la l&r* A. numai atomi de carbon &i -idrogen B. numai atomi de carbon &i o3igen C. &i atomi de -alogeni D. %n unele ca(uri atomi &i ioni metalici !. opional1 atomi de carbon &i -idrogen1 care sunt elementele secundare ,C,! P&t <i ele#ente &r?an&?ene* A. sulful B. clorul C. fosforul D. a(otul !. niciunul din cele menionate mai sus ,C=! N% $&t <i ele#ente &r?an&?ene* A. neonul &i argonul B. o3igenul C. sulful D. ga(ele rare !. atomii metalici ,C-! Ele#entele &r?an&?ene s%nt* A. toate elementele din sistemul periodic B. toate elementele care se reg"sesc %n compu&ii organici C. de e3emplu1 o3igen1 a(ot1 sulf1 fosfor D. elementele care formea(" compu&ii organici !. numai carbonul &i -idrogenul ,C0! At&#ii 1al&?enil&r N<l%&r, 7l&r, 5r&#, i&2O* A. nu intr" niciodat" %n compo(iia compu&ilor organici B. intr" numai %n compo(iia compu&ilor anorganici

C. pot fi elemente organogene D. sunt elemente principale1 al"turi de carbon &i -idrogen1 %n molecula compu&ilor organici !. pot forma1 al"turi de alte elemente1 compu&i organici ,C/! S%nt <alse a<ir#a iileX A. compu&ii organici pot a ea %n molecula lor numai atomi de carbon &i -idrogen B. compu&ii organici pot a ea %n molecula lor numai atomi de carbon1 -idrogen &i -alogeni C. compu&ii organici nu pot a ea %n molecula lor atomi de sulf sau fosfor D. compu&ii organici nu pot a ea %n molecula lor ioni metalici !. atomii de carbon &i -idrogen din molecula compu&ilor organici sunt elementele principale ,CA! Care a<ir#a ii s%nt 7&re7teM A. compu&ii organici pot a ea %n molecula lor numai atomi de carbon &i -idrogen B. compu&ii organici pot a ea %n molecula lor nu numai atomi de carbon &i -idrogen1 care sunt elementele principale1 ci &i atomi de o3igen1 a(ot1 -alogeni1 sulf1 fosfor &i %n unele ca(uri atomi &i ioni metalici C. toate elementele care se reg"sesc %n compu&ii organici sunt numite elemente organogene D. elementele organogene sunt cele care formea(" compu&i anorganici !. compu&ii organici nu pot a ea %n molecula lor atomi de a(ot ,CB! At&#%l 2e 7ar5&n are %r#t&arele $r&$riet i* A. are %n toi compu&ii s"i alena /1 f"r" e3cepie B. %n compo(iia oric"rui compus organic e3ist" cel puin un atom de carbon C. formea(" legaturi co alente D. nu intr" %n compo(iia compu&ilor organici !. poate a ea alena /1 0 sau : ,CC! Care s%nt a<ir#a iile 7&re7teM 2 2 2 A. carbonul1 :C are urm"toarea configuraie electronic" 1s 2s 2p B. carbonul1 :C este tetra alent 2 2 : C. carbonul1 :C are urm"toarea configuraie electronic" 1s 2s 2p 2 2 2 D. carbonul1 :C are urm"toarea configuraie electronic" 1s 2s .s !. carbonul1 :C este -e3a alent =++! Str%7t%ra ele7tr&ni7 a 7ar5&n%l%i, are %r#t&arele 7ara7teristi7i* A. fiecare punct simboli(ea(" un electron de alen" B. fiecare punct simboli(ea(" o perec-e de electroni C. se scrie folosind simboluri ?eVis D. se scrie folosind simboluri NeVton !. fiecare punct simboli(ea(" c2te un neutron =+"! Care a<ir#a ii re<erit&are la at&#ii 2e 7ar5&n s%nt 7&re7teM A. au capacitatea de a se lega unii cu alii1 asemeni (alelor unui lan &i de a forma catene B. formea(" perec-i de electroni prin punerea %n comun a electronilor de alen" C. pentru a'&i stabili configuraia stabil" de octet1 se poate considera c" un atom de carbon1 C pune %n comun cei / electroni de alen" ai s"i1 cu electroni din ultimul strat ai altor atomi de carbon sau ai altor elemente D. atomii de carbon nu formea(" leg"turi co alente !. pentru a'&i stabili configuraia stabil" de octet1 se poate considera c" un atom de carbon1 C pune %n comun cei / electroni de alen" ai s"i1 numai cu electroni din ultimul strat ai altor atomi de carbon =+,! In #&le7%la #etan%l%i, s%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. leg"turile co alente simple dintre un atom de carbon &i / atomi de -idrogen sunt identice B. leg"turile co alente simple dintre un atom de carbon &i / atomi de -idrogen sunt diferite1 %n funcie de po(iia fiec"rui atom

C. leg"turile co alente simple dintre un atom de carbon &i / atomi de -idrogen sunt orientate %n spaiu dup" 2rfurile unui tetraedru regulat D. ung-iul dintre dou" leg"turi C ' ) este de 109Y28G !. ung-iul dintre dou" leg"turi C ' ) este de 90Y =+=! Un?1i%l 2intre 2&% le?t%ri C . : are val&area 2e* A. 180Y B. 109Y28G C. aceea&i aloare cu cea a ung-iului dintre alenele a doi atomi de carbon legai prin leg"tur" simpl" D. 180Y sau 109Y28G !. nu s'a stabilit %nc" aloarea e3act" =+-! Le?t%ra 2e ti$ S* A. este leg"tura co alent" simpl" B. se poate forma %ntre atomul de carbon &i ali atomi sau grupe de atomi care pot pune %n comun un electron C. nu este pre(ent" %n compu&ii organici D. se poate forma %ntre carbon C &i clor Cl !. nu se poate forma %ntre carbon C &i -idrogen ) =+0! Pere71ea 2e ele7tr&ni ne$arti7i$an i* A. nu este pre(ent" niciodat" la un atom de carbon B. are un rol foarte important %n formarea leg"turilor de tip E C. este perec-ea de electroni pe care o mai are un atom de carbon dup" ce &i'a stabilit octetul D. nu se mai notea(" %n scrierea formulei compusului !. se notea(" %n mod obligatoriu %n scrierea formulei compusului =+/! Un at&# 2e 7ar5&n $&ate $arti7i$a* A. la formarea de leg"turi multiple B. la formarea de leg"turi duble C. la formarea de leg"turi triple D. la formarea de leg"turi simple !. numai la formarea de leg"turi simple &i duble =+A! Le?t%ra T* A. nu se formea(" prin %ntrep"trunderea parial" a doi orbitali p paraleli B. nu intr" %n componena leg"turii duble C. nu intr" %n componena leg"turii triple D. formea(" al"turi de o leg"tur" E leg"tura dubl" dintre doi atomi !. se formea(" prin suprapunerea parial" a doi orbitali p paraleli =+B! Le?t%ra S* A. se formea(" prin %ntrep"trunderea total" a doi orbitali coa3iali fiecare aparin2nd unui atom B. formea(" al"turi de o leg"tur" F1 leg"tura dubl" dintre doi atomi C. formea(" al"turi de dou" leg"turi F1 leg"tura tripl" dintre doi atomi D. se formea(" prin suprapunerea parial" a doi orbitali p paraleli !. este ea %ns"&i o leg"tur" tripl" =+C! N% s%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. formarea unei leg"turi co alente %ntre doi atomi poate fi pri it" ca o %ntrep"trundere a unor orbitali ai acestora B. leg"tura dubl" dintre doi atomi conine o leg"tur" E &i o leg"tur" F C. leg"tura tripl" dintre doi atomi conine dou" leg"turi E &i o leg"tur" F D. leg"tura simpl" conine o leg"tur" F !. un atom de carbon poate participa &i la formarea de leg"turi multiple

="+! D%$ #&2%l Dn 7are se lea? at&#ii 2e 7ar5&n Dntre ei, 7atenele 2e at&#i 2e 7ar5&n $&t <iX A. catene saturate B. catene secundare C. catene nesaturate D. catene principale !. catene aromatice =""! Catenele ar&#ati7e* A. sunt catenele de atomi de carbon care formea(" 6cel mai adesea7 cicluri 6denumite nuclee7 de : atomi B. sunt catenele de atomi de carbon care formea(" 6cel mai adesea7 cicluri 6denumite nuclee7 de 2 atomi C. conin numai leg"turi F D. conin numai leg"turi E !. conin at2t leg"turi E c2t &i electroni F corespun("tori leg"turilor duble =",! Care a<ir#a ii s%nt a2evrateM A. dup" modul %n care se leag" atomii de carbon %ntre ei1 catenele -idrocarbonate pot fiX catene saturate1 catene nesaturate &i catene aromatice B. catenele saturate1 %ntre atomii de carbon1 sunt numai leg"turi co alente simple1 E1 C ' C C. catenele nesaturate sunt cele %n care e3ist" cel puin o leg"tur" F %ntre doi atomi de carbon D. catenele saturate 1 %ntre atomii de carbon1 sunt numai leg"turi co alente triple1 CWC !. catenele nesaturate sunt cele %n care nu e3ist" nicio leg"tur" F %ntre doi atomi de carbon ="=! Intr.& 7aten, at&#ii 2e 7ar5&n $&t <i 7lasi<i7a i 2%$ n%#r%l le?t%ril&r $rin 7are se lea? 2e al i at&#i 2e 7ar5&nF ast<el, eGist* A. atomi de carbon primari care sunt legai co alent de un singur atom de carbon B. atomi de carbon secundari care sunt legai cu dou" co alene de un alt sau de ali atomi de carbon C. atomi de carbon teriari care sunt legai cu trei co alene de un alt sau de ali atomi de carbon D. atomi de carbon cuaternari care sunt legai cu cinci co alene de ali atomi de carbon !. atomi de carbon cuaternari care sunt legai cu patru co alene de ali atomi de carbon ="-! Intr.& 7aten at&#ii 2e 7ar5&n se $&t a>e8a* A. la r2nd1 %n linie 6care este o linie %n (ig'(ag pe -2rtie1 pentru a nu complica scrierea1 %n realitate fiind orba de o linie dreapt"7 B. la r2nd1 %n linie 6care este dreapt" doar pe -2rtie1 pentru a nu complica scrierea1 %n realitate fiind orba de o linie %n (ig'(ag7 C. de o parte &i de alta a catenei liniareM se formea(" catene ramificate 6asemeni ramurilor unui copac7 D. %ntr'o form" geometric" %nc-is"X de e3emplu p"trat1 pentagon sau -e3agonM se formea(" catene ciclice care pot a ea &i ele ramificaii !. de(ordonat1 f"r" a se putea identifica o form" clar" ="0! Str%7t%ra 71i#i7* A. nu influenea(" propriet"ile fi(ice &i c-imice ale unui compus organic B. influenea(" propriet"ile fi(ice ale unui compus organic C. influenea(" propriet"ile c-imice ale unui compus organic D. se refer" la natura1 num"rul &i felul %n care sunt legai atomii dintr'o molecul" !. se refer" la natura1 num"rul &i felul %n care sunt legai electronii %ntr'un atom ="/! N% s%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. propriet"ile fi(ice &i c-imice ale unui compus organic nu depind de structura sa B. noiunea de structur" c-imic" se refer" la natura1 num"rul &i felul %n care sunt legai atomii dintr'o molecul" C. propriet"ile fi(ice &i c-imice ale unui compus organic depind de structura compusului ecin

D. noiunea de structur" c-imic" nu se refer" la natura1 num"rul &i felul %n care sunt legai atomii dintr'o molecul" !. propriet"ile fi(ice &i c-imice ale unui compus organic depind de structura sa ="A! S%nt a2evrate a<ir#a iile* A. -idrocarburile sunt substane organice alc"tuite numai din atomi de carbon &i -idrogen B. compu&ii organici cu funciuni simple sunt compu&i care conin doar o singur" grup" funcional" C. compu&ii organici care conin %n molecul" dou" sau mai multe grupe funcionale diferite se numesc compu&i organici cu funciuni mi3te D. anilina este un compus organic cu funciuni mi3teX grupa fenil &i grupa amino !. etanolul este un compus organic cu funciune simpl" ="B! S%nt 7&#$%>i &r?ani7i 7% <%n7 i%ni si#$le* A. alcoolii B. fenolii C. aminoaci(ii D. (a-aridele !. aci(ii carbo3ilici ="C! S%nt 7&#$%>i &r?ani7i 7% <%n7 i%ni si#$le* A. alcanii B. alc-enele C. aminele D. poliolii !. -idro3iaci(ii =,+! S%nt 7&#$%>i &r?ani7i 7% <%n7 i%ni #iGte* A. arenele polinucleare B. esterii C. amidele D. aldo(ele !. ceto(ele =,"! S%nt a2evrate a<ir#a iile* A. 112'dibromobutanul este un compus organic cu funciuni simple B. acidul i(obutanoic este un compus organic cu funciuni simple C. o'-idro3itoluenul este un compus organic cu funciune mi3t" D. U'alanina este un compus organic cu funciune mi3t" !. acidul lactic este un compus organic cu funciune simpl" =,,! S%nt 7&#$%>i &r?ani7i 7% <%n7 i%ni #iGte* A. cloroben(enul B. acidul salicilic C. acidul piru ic D. acidul trimetilacetic !. gluco(a =,=! S%nt #&n&valente %r#t&arele ?r%$e <%n7 i&nale* A. alcool B. fenol C. carbo3il D. -alogen !. amid"

=,-! S%nt 2ivalente %r#t&arele ?r%$e <%n7 i&nale* A. alde-id" B. ceton" C. amin" D. carbo3il !. fenol =,0! 9r%$ele <%n7 i&nale $&t <i* A. -idrocarbonate B. omogene C. -eterogene D. tetra alente !. ionice =,/! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. 112'dicloroetanul este un compus cu funciune di alent" B. cel mai simplu alcool di-idro3ilic este etandiolul C. diolii geminali sunt compu&i stabili D. aci(ii carbo3ilici au CA> ca grup" funcional" !. acetatul de etil este un ester =,A! S%nt 7&#$%>i 7% ?r%$ <%n7 i&nal #iGt* A. mono(a-aridele B. oligo(a-aridele C. aminele D. arenele polinucleare !. amidele =,B! S%nt 2eriva i <%n7 i&nali ai a7i8il&r 7ar5&Gili7i* A. eterii B. esterii C. amidele D. aminele !. aminoaci(ii =,C! S%nt 7&#$%>i 7ar5&nili7i* A. gluco(a B. fructo(a C. acetalde-ida D. acetona !. celulo(a ==+! S%nt 2eriva i <%n7 i&nali ai a7i8il&r 7ar5&Gili7i* A. clorura de etanoil B. etanoatul de metil C. nitroetanul D. acidul metansulfonic !. dimetileterul =="! C&#$%s%l 7% str%7t%ra C:=@CRN se n%#e>te* A. nitrometan B. acetonitril C. etanonitril D. nitrilul acidului acetic

!. cianoetan ==,! S%nt 7&#$%>i 7% <%n7 i%ne 2ivalent* A. acetona B. acidul acetic C. an-idrida ftalic" D. butanona !. etandiolul ===! S%nt 7&#$%>i 7% <%n7 i%ne trivalent* A. an-idrida maleic" B. acetatul de etil C. acidul ben(oic D. acetonitrilul !. clorura de etil ==-! S%nt 7&#$%>i 7% <%n7 i%ne #&n&valent* A. acetamida B. clorura de acetil C. clorura de etil D. etanolul !. fenolul ==0! A% <%n7 i%ne #&n&valent* A. compu&ii mono-alogenai B. compu&ii di-alogenai icinali C. compu&ii di-alogenai geminali D. alcoolii mono-idro3ilici !. alcoolii poli-idro3ilici ==/! S%nt 7&#$%>i 7% <%n7 i%ne 2ivalent* A. deri aii tri-alogenai icinali B. enolii C. alde-idele D. cetonele !. mono(a-aridele ==A! C&n in & sin?%r le?t%r @CPC@ %r#t&rii 7&#$%>i* A. acetilena B. etena C. alcoolul alilic D. acrilonitrilul !. alcoolul ben(ilic ==B! C&n in le?t%ra tri$l @CRC@ %r#t&rii 7&#$%>i* A. etina B. inilacetilena C. acetilura de diargint D. alcoolul inilic !. clorura de inil ==C! C&n in %n sin?%r n%7le% ar&#ati7* A. cloroprenul B. fenolul

C. alde-ida ben(oic" D. naftalina !. antracenul =-+! C&n in le?t%ri 2%5le @CPC@ >i le?t%ri tri$le @CRC@ %r#t&rii 7&#$%>i* A. inilacetilena B. 11.'propindiina C. 11.'butadiena D. 1'buten'.'ina !. acetilura monosodic" =-"! N% s%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. compu&ii -alogenai1 aminele sau alcoolii sunt -idrocarburi B. deri aii -idrocarburilor conin numai atomi de carbon &i -idrogen C. aci(ii sulfonici &i aci(ii carbo3ilici sunt deri ai ai -idrocarburilor D. aci(ii carbo3ilici sunt compu&i anorganici de tip -idrocarbur" !. compu&ii carbonilici se mai numesc aci(i carbo3ilici =-,! Deriva ii 1i2r&7ar5%ril&r* A. constituie o clas" important" de compu&i organici B. conin &i alte elemente organogene1 pe l2ng" atomi de carbon &i -idrogen C. pot fi e3emplificai deX alcooli1 eteri1 aci(i carbo3ilici D. pot fi e3emplificai deX compu&i -alogenai1 amine1 aci(i sulfonici !. spre deosebire de -idrocarburi1 nu conin atomi de carbon &i -idrogen =-=! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s n% 7&n in le?t%ri 7&valente $&lare! Se 7&nsi2er 7 le?t%rile si#$le 7ar5&n.7ar5&n >i 7ar5&n.1i2r&?en s%nt ne$&lare 2e&are7e 2i<eren a 2e ele7tr&ne?ativitate este <&arte #i7! Br C)6C).72 > C). C C C) C). 4 A. 4 B. 44 C. 444 D. 45 !. 5 =--! Pre7i8a i Dn 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s eGist le?t%ri 7&valente si#$le $&lare 7% 1i2r&?en%l! Br N)2 C)2 C C)2 Cl C). C) >) C>Cl C). C). 4 A. 4 B. 44 C. 444 D. 45 !. 5 44 444 45 5 44 444 45 5

=-0! Pre7i8a i Dn 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s eGist le?t%ri 7&valente si#$le $&lare 7% 7ar5&n%l!
Br C C C) C). C). 44 444 45 C)6C).72 CN N 5 N C). C).

A. 4 B. 44 C. 444 D. 45 !. 5 =-/! Pre7i8a i Dn 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s eGist le?t%ri 7&valente si#$le $&lare 7% 7ar5&n%l! > N)2 C). ) 2C Cl CN > 45

4 A. 4 B. 44 C. 444 D. 45 !. 5

44

444

=-A! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s 7&n in le?t%ri 7&valente 2%5le $&lare! > CN 4 A. 4 B. 44 C. 444 D. 45 !. 5 =-B! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. alena u(ual" a carbonului este / B. alena u(ual" a -idrogenului este 0 C. alena u(ual" a a(otului este 2 D. alena u(ual" a o3igenului este 2 !. alena u(ual" a fluorului este 1 =-C! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se ?ses7* 44 444 C). N N C) . 45 5 C>Cl

A. patru atomi de C primar B. cinci atomi de C primar C. un atom de C secundar D. niciun atom de C secundar !. un atom de C teriar =0+! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se ?ses7*

A. un atom de C primar B. un atom de C secundar C. un atom de C teriar D. un atom de C cuaternar !. &ase atomi de C teriar =0"! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se ?ses7* A. trei atomi de C primar B. patru atomi de C primar C. doi atomi de C secundar D. un atom de C teriar !. un atom de C cuaternar =0,! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se ?ses7*

A. un atom de C primar B. doi atomi de C secundar C. patru atomi de C secundar D. un atom de C teriar !. un atom de C cuaternar =0=! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se ?ses7* A. un atom de C primar B. doi atomi de C primar C. patru atomi de C secundar D. niciun atom de C teriar !. niciun atom de C cuaternar =0-! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se ?ses7*

A. trei atomi de C primari B. &ase atomi de C primar C. trei atomi de C secundar D. &ase atomi de C secundar

!. trei atomi de C cuaternar =00! Pre7i8a i 7are 2intre <&r#%lele str%7t%rale 2e #ai E&s 7&res$%n2e <&r#%lei #&le7%lare CB:",!

44

444

45

A. 4 B. 44 C. 444 D. 45 !. 5 =0/! Pre7i8a i 7are 2intre <&r#%lele str%7t%rale 2e #ai E&s 7&res$%n2e <&r#%lei #&le7%lare CB:"+!

44

444

45

A. 4 B. 44 C. 444 D. 45 !. 5 =0A! Pre7i8a i 7are 2intre <&r#%lele str%7t%rale 2e #ai E&s 7&res$%n2e <&r#%lei #&le7%lare CB:B!

4 A. 4 B. 44 C. 444 D. 45 !. 5

44

444

45

=0B! Pre7i8a i 7are 2intre <&r#%lele 2e #ai E&s n% 7&res$%n2e %n%i 7&#$%s sta5il* I! C"":,+O-F II! C/:CO,Cl,F III! CB:"0Cl,F IV! CB:"A'r=F V! C-:"+O,! A. 4 B. 44 C. 444 D. 45 !. 5 =0C! Se 2a% 7&#$%>ii 7% %r#t&arele <&r#%le #&le7%lare* I! C"":,+O-F II! C/:CO,Cl=F III! CB:"0Cl,F IV! CB:"A'r=F V! C-:"+O,F VI! CC:""OClF VII! C/:AO='rF VIII! C0:CNOF I)! CA:0N,Cl,! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te*

A. Compusul 4 repre(int" un compus saturat aciclicM B. Compusul 44 conine o leg"tur" dubl"M C. Compusul 54 conine un nucleu ben(enicM D. Compusul 4B conine trei cicluri &i dou" leg"turi dubleM !. Compu&ii 4 &i 5444 sunt aciclici &i conin o tripl" leg"tur" ca singur" nesaturare. =/+! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s ale?e i a<ir#a iile a2evrate* C)2 ) 2C C). A. conine 0 atomi de carbon -ibridi(ai sp M . B. conine : atomi de carbon -ibridi(ai sp M 2 C. conine / atomi de carbon -ibridi(ai sp M 2 D. conine . atomi de carbon -ibridi(ai sp M !. conine 1 atom de carbon -ibridi(ai spM =/"! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s ale?e i a<ir#a iile a2evrate* C)2 ) 2C C). A. num"rul leg"turilor EC'C este 8M B. num"rul leg"turilor EC'C este 10M C. num"rul leg"turilor EC'C este 12M D. num"rul leg"turilor F cu carbonul este 0M !. num"rul leg"turilor F cu carbonul este 2M =/,! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s ale?e i a<ir#a iile a2evrate* C C C>2)
. .

A. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este 0M . B. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este 1M 2 C. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este 0M 2 D. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este ;M !. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este 2M =/=! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s ale?e i a<ir#a iile a2evrate* C C C>2)

A. num"rul leg"turilor EC'C este 9M B. num"rul leg"turilor EC'C este 10M C. num"rul leg"turilor EC'C este 11M D. num"rul leg"turilor F cu carbonul este 0M !. num"rul leg"turilor F cu carbonul este :. =/-! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s ale?e i a<ir#a iile a2evrate* C). ).C N

N > . A. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este .M

B. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este /M . C. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este 0M 2 D. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este 1M 2 !. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este 0. =/0! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s ale?e i a<ir#a iile a2evrate* C). ).C > N N
.

A. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este /M . B. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este 0M . C. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este :M D. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este 0M 2 !. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este 1. =//! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s ale?e i a<ir#a iile a2evrate* C). ).C N

N > A. num"rul leg"turilor EC'C este 2M B. num"rul leg"turilor EC'C este /M C. num"rul leg"turilor EC'C este 0M D. num"rul leg"turilor F cu carbonul este 1M !. num"rul leg"turilor F cu carbonul este 0. =/A! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s ale?e i a<ir#a iile a2evrate* , N) C)2 CN
.

A. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este 1M . B. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este 2M 2 C. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este .M D. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este 0M !. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este 1. =/B! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s ale?e i a<ir#a iile a2evrate* , N) C)2 CN

A. num"rul leg"turilor EC'C este .M B. num"rul leg"turilor EC'C este /M C. num"rul leg"turilor EC'C este 0M D. num"rul leg"turilor F cu carbonul este 0M !. num"rul leg"turilor F cu carbonul este /.

=/C! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s ale?e i a<ir#a iile a2evrate* :,CPC:@CONNC:=O, . A. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este 1M . B. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este 2M 2 C. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este .M D. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este 1M !. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este 0. =A+! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s ale?e i a<ir#a iile a2evrate* :,CPC:@CONNC:=O, A. num"rul leg"turilor EC'C este 2M B. num"rul leg"turilor EC'C este .M C. num"rul leg"turilor EC'C este /M D. num"rul leg"turilor F cu carbonul este 2M !. num"rul leg"turilor F cu carbonul este .. =A"! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s ale?e i a<ir#a iile a2evrate* >) ).C C)6C).72
.

A. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este :M . B. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este 10M 2 C. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este 0M D. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este 0M !. num"rul atomilor de C -ibridi(ai sp este 1. =A,! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s ale?e i a<ir#a iile a2evrate* >) ).C C)6C).72

A. num"rul leg"turilor EC'C este 10M B. num"rul leg"turilor EC'C este 1/M C. num"rul leg"turilor EC'C este 1:M D. num"rul leg"turilor F cu carbonul este 2M !. num"rul leg"turilor F cu carbonul este 0. =A=! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s ale?e i a<ir#a iile a2evrate* )2 C C N C >
.

A. conine 1 atom de C -ibridi(at sp M . B. conine . atomi de C -ibridi(ai sp M 2 C. conine 2 atomi de C -ibridi(ai sp M D. conine 2 atomi de C -ibridi(ai spM !. conine . atomi de C -ibridi(ai sp. =A-! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s $re8int le?t%ri 7&valente 2%5le CPC*

C)2

).C

C).

> C).

C). >)

N N ).C 4 C)2 44 444 C). C). C>2) ).C

> > 45 ).C 5 C).

A. 4 B. 44 C. 444 D. 45 !. 5 =A0! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s 2a% rea7 ie 2e 5r&#%rare Dn $&8i ia #eta* N6C).72 ,>.) C). N> 2 C>>) >C).

N)C>C).

44

444

45

54

544

N6C).7.Br

C6C).7.

C>C)2C).

Br

C)2C)>

5444 A. 41 441 4441 451 51 54 B.4441 451 54 C.4441 451 51 54 D.5441 54441 4B1 B !.54441 B

4B

B4

B44

=A/! S%nt #&le7%le ne$&lare* A. tetracloroetanul B. cloroformul C. metanul D. cis'112'dicloroetena !. trans'112'dicloroetena =AA! S%nt #&le7%le ne$&lare* A. cis'-idroc-inona B. trans'-idroc-inona C. o3igenul D. acetona !. acidul clor-idric =AB! E<e7t%l in2%7tiv* A. este o interacie electronic" intramolecular" care const" %n deplasarea electronilor F ai unor leg"turi multiple B. este o interacie electronic" intramolecular" care const" %n deplasarea electronilor E %ntre anumii atomi

C. poate fi static &i dinamic D. se mai nume&te de conZugare !. se notea(" cu 4 =AC! E<e7t%l 5at&7r&# re$re8int* A. %nc-iderea culorii B. deplasarea spre albastru C. deplasarea spre ro&u D. intensificarea culorii !. sl"birea culorii =B+! S%nt 7&re7te %r#t&arele a<ir#a ii le?ate 2e e<e7t%l Is* A. determin" redistribuirea sarcinilor electrice %ntr'o molecul" B. se caracteri(ea(" prin direcie &i sens C. se transmite %n orice tip de caten" D. tinde s" arie(e %n sens in ers cu 4d !. apare doar %n moleculele saturate =B"! In 7are 2intre %r#t&rii 7&#$%>i se #ani<est e<e7t%l UEsM A. cloroben(en B. anilin" C. fenol D. feno3id de sodiu !. acid ben(oic =B,! In 7are 2intre %r#t&rii 7&#$%>i se #ani<est e<e7t%l @EsM A. nitroben(enul B. fenolul C. fenilmetilamina D. acidul ben(oic !. ben(oatul de metil =B=! In #&le7%lele $&liat&#i7e eGist* A. ibraii de alungire B. ibraii de forfecare C. ibraii de leg"nare D. ibraii de deformaie !. trei moduri de ibraie =B-! Vi5ra iile 2e valen se n&tea8 7%* A. [s B. [as C. \V D. S !. \t =B0! E<e7t%l 1i$s&7r&# re$re8int* A. deplasarea spre ro&u B. deplasarea spre albastru C. deplasarea ma3imului de absorbie spre lungimi de und" mai mici D. intensificarea culorii !. cre&terea intensit"ii absorbiei =B/! Cr&#&<&r%l*

A. repre(int" o grup" de atomi cu leg"turi nesaturate B. repre(int" o grup" de atomi cu leg"turi saturate C. determin" absorbia electronic" D. modific" lungimea de und" a unei grupe cromofore !. poate fi o grup" 'CWN1 'CA> &i CWC =BA! Tran8i iile ele7tr&ni7e $&t <i* ] A. n'E ] B. E'E ] C. F'F ] D. n'F !. n'n] =BB! In<&r#a iile 2e 5a8 re<erit&are la str%7t%ra #&le7%lar 2ate 2e s$e7trele RMN s%nt <%rni8ate 2e* A. po(iia semnalelor %n spectru B. despicarea semnalelor C. lungimea semnalelor D. num"rul semnalelor !. intensitatea semnalelor %n spectru =BC! In s$e7tr&#etria 2e #as, i&ni8area 71i#i7* A. poate a ea loc prin impact electronic B. poate fi po(iti " C. este re(ultatul aciunii unor radiaii electroc-imice D. poate fi negati " !. poate fi re(ultatul bombard"rii probei cu electroni cu energie %nalt" =C+! :i2r&7ar5%rile s%nt 7&#$%>i &r?ani7i 7are* A. nu conin nici o grupare funcional" B. nu conin atomi de a(ot C. nu conin -alogeni D. nu conin atomi de carbon !. nu conin atomi de o3igen =C"! C&#$%>ii &r?ani7i 2eriva i ai 1i2r&7ar5%ril&r se $&t 7lasi<i7a, Dn <%n7 ie 2e n%#r%l 2e at&#i 2e 1i2r&?en 2e la a7ela>i at&# 2e 7ar5&n 7are s%nt Dnl&7%i i 7% 1eter&at&#i, <&r#Vn2%.se ?r%$a <%n7 i&nal, Dn* A. compu&i cu grupe funcionale mono alente B. compu&i cu grupe funcionale di alente C. compu&i cu grupe funcionale tri alente D. compu&i cu grupe funcionale penta alente !. compu&i cu grupe funcionale mi3te =C,! D%$ nat%ra ra2i7al%l%i 2e 1i2r&7ar5%r* A. nu se poate face o clasificare a compu&ilor organici B. compu&ii organici pot fi alifatici C. compu&ii organici pot fi aromatici D. compu&ii organici pot fi icinali !. compu&ii organici pot fi geminali =C=! Des$re al7ani s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. n'alcanii &i i(oalcanii au aceea&i formul" molecular" B. i(oalcanii au temperaturi de fierbere mai mici dec2t n'alcanii

C. n'alcanii sunt solubili %n ap" &i %n sol eni organici D. i(oalcanii sunt insolubili %n ap"1 dar solubili %n sol eni organici !. alcanii ga(o&i au miros nepl"cut1 de sulf =C-! Des$re al7ani s%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. leg"turile co alente C$C din structura alcanilor sunt polare B. moleculele -idrocarburilor saturate sunt molecule nepolare C. alcanii inferiori sunt inodori D. n'alcanii &i i(oalcanii difer" %ntre ei prin po(iia atomilor de carbon din caten" !. alcanii &i i(oalcanii sunt i(omeri de funciune =C0! Des$re al7ani s%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. n'alcanii &i i(oalcanii sunt i(omeri de caten" B. i(omerii de caten" au structuri c-imice identice C. alcanii &i i(oalcanii cu acela&i num"r de atomi de carbon au acelea&i temperaturi de fierbere D. la temperatur" &i presiune normale1 termenii medii din seria alcanilor sunt lic-i(i !. ramificarea catenei alcanilor determin" cre&terea punctelor de fierbere =C/! Des$re al7ani s%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. alcanii soli(i plutesc deasupra apei B. ramificarea catenei alcanilor scade t"ria interaciunilor intermoleculare C. neopentanul este i(omer de po(iie cu n'pentanul D. i(opentanul este i(omer de po(iie cu n'pentanul !. n'butanul &i i(obutanul sunt i(omeri de caten" =CA! Des$re al7ani s%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. %n -idrocarburile saturate e3ist" doar leg"turi co alente simple C$C B. alcanii au reacti itate c-imic" sc"(ut" C. alcanii lic-i(i sunt buni sol eni pentru gr"simi D. n'alcanii &i i(oalcanii au densitate mai mare dec2t a apei !. leg"turile C$C din structura alcanilor sunt slab polare =CB! Le?t%rile C@C 2in al7ani se 2es<a7 $rin rea7 ii 2e* A. -alogenare B. i(omeri(are C. ardere D. de-idrogenare !. cracare =CC! Le?t%rile C@: 2in al7ani se s7in2ea8 $rin* A. -alogenare direct" cu clor &i brom B. o3idare complet" C. -alogenare direct" cu iod D. de-idrogenare 0 !. %nc"l(ire la .00'/00 C -++! S%nt Dn stare ?a8&as, Dn 7&n2i ii n&r#ale* A. metanul B. n'-e3anul C. n'butanul D. i(obutanul !. i(o-e3anul -+"! Prin 1al&?enarea 2ire7t a #etan%l%i $&ate re8%lta*

A. fluorura de metil B. clorura de metil C. bromura de metil D. iodura de metilen !. cloroformul -+,! Ale?e i &r2inea 7&re7t a te#$erat%ril&r 2e <ier5ere $entr% %r#t&arele 1i2r&7ar5%ri sat%rate* A. n'butan ^ n'pentan ^ n'-e3an B. n'pentan ^ i(opentan ^ neopentan C. n'butan _ n'pentan _ n'-e3an D. n'-e3an ^ i(o-e3an ^ 212'dimetilbutan !. n'-e3an ^ 212'dimetilbutan ^ i(o-e3an -+=! Prin Dn7l8irea la $este /++ C a n.5%tan%l%i, $&ate re8%lta* A. 1'buten" B. 2'buten" C. n'propan D. propen" !. -idrogen -+-! La #&n&7l&r%rarea $r&$an%l%i 7% 7l&r, la Dnt%neri7 >i te#$erat%ri 2e =++.-++ C, $&ate re8%lta* A. 1'cloropropan B. 111'dicloropropan C. 2'cloropropan D. 212'dicloropropan !. 112'dicloropropan -+0! I8&#eri8area al7anil&r* A. este catali(at" de clorura de aluminiu an-idr" B. este catali(at" de clorura de aluminiu umed" 0 C. are loc la temperaturi cuprinse %ntre 00'100 C D. este o reacie ire ersibil" !. are loc cu scindarea leg"turii C$C -+/! La 2es7&#$%nerea ter#i7 a $r&$an%l%i la $este -++ C $&t re8%lta* A. metan &i eten" B. propen" &i -idrogen C. carbon &i -idrogen D. etan &i eten" !. metan &i propen" -+A! S%nt a2evrate a<ir#a iile* A. alcanii au reacti itate c-imic" mic" B. alcanii sunt folosii &i drept combustibili C. alcanii inferiori ard progresi &i cu ite(e controlate D. alcanii inferiori formea(" cu o3igenul sau cu aerul amestecuri detonante !. arderea alcanilor este %nsoit" de degaZarea unei cantit"i mari de c"ldur" -+B! Al7anii $&t <i %tili8a i 2re$t* A. combustibili B. ageni o3idani C. ageni de alc-ilare D. sol eni !. materie prim" %n industria c-imic"
+ + +

-+C! 'r&#%rarea #etan%l%i se $&ate e<e7t%a* 0 A. cu brom1 la 000 C B. cu ap" de brom1 la %ntuneric C. cu brom1 %n pre(ena luminii solare D. cu acid brom-idric concentrat !. cu brom1 pe catali(ator de bromur" de aluminiu umed" -"+! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C). ).C C C).

C). A. i(obutan B. i(opentan C. neopentan D. 212'dimetilbutan !. 212'dimetilpropan -""! OGi2area #etan%l%i la al2e1i2 <&r#i7 se $&ate e<e7t%a* A. cu permanganat de potasiu &i acid sulfuric concentrat B. %n pre(ena catali(atorilor de o3i(i de a(ot C. pe catali(ator de nic-el 0 D. la /00$:00 C 0 !. la :00$1000 C -",! La &Gi2area #etan%l%i, Dn <%n7 ie 2e 7&n2i iile 2e rea7 ie, $&t re8%lta* A. formalde-id" &i ap" B. dio3id de carbon &i -idrogen C. acid cian-idric &i ap" D. mono3id de carbon &i -idrogen !. acetilen" &i -idrogen -"=! P&t avea l&7 rea7 iile* A. C)/ # >2 o3i(i de a(ot :00'1000 C
0

C)2> # )2> @t

B. C)/ # N). # ./2>2


0

1000 C

)CN # .)2>

C. 2C)/

1000 C

C2)2 # .)2> Ni

D. C)/ # )2>

800 E. C)/ # 2>2

0C

C> # .)2

C> 2 # 2)2> # D

-"-! Des$re ?a8%l 2e sinte8 se >tie 7*

A. re(ult" la o3idarea parial" a metanului1 la 1000 C1 pe catali(ator de platin" B. repre(int" un amestec de C> &i )2 %n raport molar 1X2 C. re(ult" la amono3idarea metanului D. re(ult" prin arderea incomplet" a metanului !. re(ult" la cracarea %n arc electric a metanului -"0! Des$re #etan s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se mai nume&te `ga( gri(ua B. este un ga( incolor C. este insolubil %n ap" D. este insolubil %n sol eni organici !. este solubil %n ben(in"1 tetraclorur" de carbon -"/! Des$re #etan s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se g"se&te %n ga(ele de sond"1 ga(ele de cocserie &i ga(ele naturale B. cu aerul formea(" un amestec e3plo(i numit `ga( gri(ua C. nu se o3idea(" D. miroase a sulf !. se mai nume&te &i `ga( de balt"a -"A! Prin 71i#i8area #etan%l%i se $&ate &5 ine* A. ga( de sinte(" B. acid cian-idric C. ben(en D. amoniac !. acetilen" -"B! F&r#%lei #&le7%lare C/:"- Di 7&res$%n2* A. un n'alcan B. patru i(oalcani C. trei i(oalcani D. doi i(omeri geometrici !. un i(omer de funciune -"C! La 7l&r%rarea etan%l%i 7% 7l&r, Dn $re8en a l%#inii, $&t re8%lta* A. un singur deri at monoclorurat B. doi deri ai monoclorurai C. un singur deri at diclorurat D. doi deri ai diclorurai !. un singur deri at triclorurat -,+! S%nt a2evrate a<ir#a iile* A. cicloalcanii sunt i(omeri de funciune cu alc-enele B. alcanii sunt compu&i organici polari C. %n reacia de amono3idare a metanului1 raportul molar dintre metan &i o3igen este 1X110 D. prin descompunerea termica a butanului re(ult" numai metan1 etan1 propen" &i -idrogen !. metilciclopentanul este i(omer cu ciclo-e3anul -,"! n.'%tan%l $&ate $arti7i$a la rea7 ii 2e* A. i(omeri(are B. adiie C. o3idare D. substituie !. reducere

-,,! In $etr&l se ?ses7 %r#t&arele 7lase 2e 1i2r&7ar5%ri* A. alcani B. cicloalcani C. alc-ene D. alc-ine !. arene -,=! Tetrater 5%til#etan%l* A. se poate de-idrogena B. la monoclorurarea fotoc-imic" formea(" un singur compus C. are un singur atom de carbon cuaternar D. are cinci atomi de carbon cuaternari !. are doispre(ece atomi de carbon primari -,-! F&r#ea8 %n sin?%r 7&#$%s #&n&7l&r%rat* A. propanul B. etanul C. metanul D. 212'dimetilpropanul !. i(obutanul -,0! La 2es7&#$%nerea ter#i7 a n.1eGan%l%i $&t re8%lta %r#t&rii 7&#$%>i* A. metan B. eten" C. pentan D. 1'penten" !. propen" -,/! Re<erit&r la #etan s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. prin arderea metanului %n aer1 %n atmosfer" s"rac" %n o3igen1 se formea(" negru de fum B. ga(ul de sinte(" re(ultat la o3idarea incomplet" a metanului repre(int" un amestec de c"rbune &i -idrogen %n raport molar de 1X2 0 C. prin o3idarea incomplet" a metanului la 800 C1 pe catali(ator de Ni1 re(ult" ga( de ap" 0 D. prin %nc"l(irea unui amestec de metan &i o3igen1 la /00 C &i :0 atm1 re(ult" metanol 0 !. prin %nc"l(irea unui amestec de metan &i o3igen1 la /00':00 C1 %n pre(ena catali(atorilor o3i(i de a(ot1 re(ult" metanal -,A! Metan%l se ?se>te Dn* A. ga(ele de cocserie B. ga(e naturale C. ga(e de sond" D. minele de c"rbuni !. ga(ul de sinte(" -,B! Re<erit&r la a#&n&Gi2area #etan%l%i, s%nt a2evrate a<ir#a iile* 0 A. are loc la 800 C1 pe catali(ator de Ni 0 B. are loc la 1000 C1 pe catali(ator de @t 0 C. are loc la /00 C &i :0 atm D. conduce la formarea acidului cian-idric !. se reali(ea(" cu amoniac &i o3igen %n raport molar 1X110 -,C! Re<erit&r la al7ani s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. prin o3idarea alcanilor cre&te coninutul %n o3igen al moleculelor acestora

B. arderea substanelor organice este un proces e3oterm C. prin arderea substanelor organice se absoarbe o cantitate mare de energie D. prin ardere %n o3igen sau aer1 orice alcan se transform" %n C>2 &i )2> !. au formula general" Cn)2n'2 -=+! Re<erit&r la n&#en7lat%ra al7anil&r s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. radicalii mono aleni au terminaia `ila B. radicalii di aleni au terminaia `ilidena C. radicalii tri aleni au terminaia `ilidina D. radicalii tetra aleni au terminaia `diila !. radicalii tetra aleni au terminaia `etina -="! Al7an%l 7% <&r#%la #&le7%lar C0:", $re8int* A. un i(omer cu caten" liniar" B. doi i(omeri cu caten" liniar" C. doi i(omeri cu caten" ramificat" D. trei i(omeri cu caten" ramificat" !. doi i(omeri optici -=,! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C). C). C C)2 C).

C). A. .1.'dimetilbutan B. i(o-e3an C. neo-e3an D. 212'dimetilbutan !. terbutileten" -==! S%nt i8&#eri ai 7&#$%s%l%i 7% <&r#%la #&le7%lar C/:"-* A. n'-e3anul B. neopentanul C. i(o-e3anul D. neo-e3anul !. i(opropiletan -=-! Re<erit&r la al7ani s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. conin patru leg"turi co alente F B. au molecule plane C. au catene %n form" de (ig'(ag D. conin numai leg"turi E !. alenele atomilor de carbon sunt orientate %n spaiu dup" 2rfurile unui tetraedru regulat -=0! Prin &Gi2area in7&#$let a #etan%l%i se $&ate &5 ine* A. cocs B. dio3id de carbon C. mono3id de carbon D. negru de fum !. ap" -=/! Metan%l 7&n2%7e la 2i<eri i $r&2%>i 2e &Gi2are, Dn <%n7 ie 2e 7&n2i iile 2e rea7 ie* A. metanol B. metanal

C. ga( de sinte(" D. acid cian-idric !. acid acetic -=A! Pentr% a 2en%#i %n al7an 7% 7aten ra#i<i7at 2%$ re?%lile IUPAC, se $ar7%r? %r#t&arele eta$e* A. identificarea catenei de ba(" B. identificarea catenelor laterale C. numerotarea catenei de ba(" D. denumirea propriu'(is" !. denumirea alcoolului -=B! Al7anii 7% #ase #&le7%lare #i7i, la te#$erat%r n&r#al, s%nt* A. ga(e B. lic-ide C. solide D. 2scoase !. amorfe -=C! Al7anii s%nt ins&l%5ili Dn a$, 2ar %>&r s&l%5ili Dn s&lven i &r?ani7i 7a* A. acetilen" B. ben(en C. aceton" D. glicol !. tetraclorur" de carbon --+! Re<erit&r la al7ani ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. alcanii superiori sunt inodori B. compu&ii organici cu sulf ad"ugai pentru a depista scurgerile de ga( din butelii se numesc mercaptani C. alcanii lic-i(i stau la suprafaa apei deoarece au densitatea mai mic" dec2t a apei D. lungimea leg"turii simple C$C este de 11..< 0 !. ung-iul dintre dou" alene ale atomilor de carbon este de 180 --"! Re<erit&r la 1al&?enarea al7anil&r s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. alcanii pot reaciona direct cu clorul &i bromul B. bromurarea direct" se efectuea(" cu ap" de brom C. clorurarea fotoc-imic" a metanului conduce la un amestec de deri ai clorurai 0 D. fluorurarea alcanilor are loc direct1 la .00'/00 C !. iodurarea alcanilor are loc prin procedee indirecte --,! Re<erit&r la al7ani ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. alcanii au formula general" Cn)2n B. alcanul cu formula molecular" C/)10 are doi i(omeri de caten" C. omologul imediat superior al metanului este etanul D. metanul particip" la reacia de i(omeri(are !. prin cracarea butanului se poate obine etan --=! Re<erit&r la al7ani ale?e i in<&r#a iile 7&re7te* A. cloroformul este un aneste(ic foarte puternic B. -e3anul pre(int" cinci i(omeri C. prin arderea etanului se formea(" mono3id de carbon &i ap" D. una din c"ile de c-imi(are a metanului este reacia de amono3idare !. alcanul cu caten" liniar" &i care conine 20 de atomi de carbon %n molecul" se nume&te undecan

---! Re<erit&r la n.1e$tan s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. conine ; atomi de carbon %n molecul" B. conine 1: atomi 6carbon &i -idrogen7 %n molecul" C. are : leg"turi C$C D. are 1; leg"turi C$) !. are 0 atomi de carbon secundari --0! Al7an%l 7% <&r#%la #&le7%lar C/:"- $re8int* A. un i(omer cu caten" liniar" B. trei i(omeri cu caten" ramificat" C. patru i(omeri cu caten" ramificat" D. un i(omer cu caten" ciclic" !. doi i(omeri cu caten" ciclic" --/! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* C .) 8 tC
0

A 6alcan7 # B 6alc-ena7 C # 2)Cl

# 2Cl2/ A # >2

D#!#D Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul A este etan B. compusul A este metan C. compusul C este clorura de metil D. compusul D poate fi mono3id de carbon !. compusul ! este apa --A! Se 2a% 7&#$%>ii* 4. C). C)2

C) C)2 C)2 C). C).

C).

44. C).

C) C)2 C).

C).

444. C) .

C) C

C).

45. C).

C) C).

C).

C). C) . Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compu&ii 4 &i 44 sunt i(omeri B. compu&ii 4 &i 444 sunt omologi C. compu&ii 4 &i 444 sunt i(omeri D. compu&ii 44 &i 444 sunt i(omeri !. compu&ii 44 &i 45 sunt omologi

--B! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te re<erit&are la i8&5%tan* A. prin monoclorurare fotoc-imic" se formea(" un singur compus B. prin monoclorurare fotoc-imic" se formea(" doi compu&i C. prin diclorurare fotoc-imic" se pot forma doi compu&i D. prin diclorurare fotoc-imic" se pot forma trei compu&i !. prin diclorurare fotoc-imic" se formea(" un singur compus

--C! C&#$%s%l 7% str%7t%ra* C). C). C C)2 C)2 C).

C). se n%#e>te* A. /1/'dimetilpentan B. 212'dimetilbutan C. 212'dimetilpentan D. neo-eptan !. i(o-eptan -0+! Metan%l este <&l&sit 7a #aterie $ri# la &5 inerea* A. ga(ului de sinte(" B. acidului cian-idric C. acetonei D. fructo(ei !. acetilenei -0"! Re<erit&r la #etan, ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. prin o3idare incomplet" formea(" dio3id de carbon &i ap" B. are o mare putere caloric" C. lemnul are cea mai mare putere caloric" D. prin o3idarea metanului %n pre(ena unor catali(atori se formea(" acid acetic !. se formea(" %n natur" prin aciunea anaerob" a unor bacterii asupra unor resturi animale &i egetale -0,! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. prin ardere %n o3igen sau aer1 orice alcan se transform" %n C> &i )2> B. araga(ul este un amestec de propan &i butan C. c"ldura de ardere repre(int" c"ldura degaZat" la arderea unui mol de substan" D. c"ldura de ardere se m"soar" %n HVatti !. toi combustibilii au aceea&i putere caloric" -0=! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. %n reaciile de o3ido'reducere are loc modificarea num"rului de o3idare B. %n reaciile de o3idare num"rul de o3idare al moleculei scade C. %n reaciile de reducere num"rul de o3idare al elementului c-imic scade D. prin reaciile de reducere cre&te coninutul %n o3igen al unei molecule !. prin reaciile de o3idare cre&te num"rul de leg"turi c-imice prin care o3igenul se leag" de carbon -0-! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. alcanii sunt stabili la aciunea agenilor o3idani B. %n condiii normale de temperatur" &i presiune parafina se o3idea("1 form2ndu'se aci(i carbo3ilici inferiori C. compu&ii carbonilici au un num"r de o3idare mai mare dec2t aci(ii carbo3ilici D. compu&ii -idro3ilici au un grad de o3idare mai mare dec2t al -idrocarburilor !. ariaia coninutului de o3igen sau de -idrogen %n compu&ii organici repre(int" un criteriu de sistemati(are a reaciilor de o3ido'reducere -00! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. cea mai mic" putere caloric" o are ben(ina B. puterea caloric" a unui combustibil repre(int" cantitatea de c"ldur" degaZat" la arderea complet" a unei . mase de 1 Hg de combustibil lic-id sau solid1 sau a unui olum de 1m de combustibil ga(os

C. arderea butanului are loc spontan . D. puterea caloric" a metanului repre(int" cantitatea de c"ldur" degaZat" la arderea unui m de metan !. arderea este un proces de transformare o3idati " caracteristic tuturor substanelor organice -0/! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. cifra octanic" repre(int" un parametru important pentru stabilirea calit"ii ben(inei B. ga(ele eliminate prin arderea ben(inelor aditi ate cu tetraetilplumb conin dio3id de plumb C. ben(ina f"r" plumb se poate aditi a cu eteri D. o3idul de plumb este un compus cu to3icitate mare !. c"rbunii repre(int" aurul negru -0A! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. cei doi deri ai monoclorurai ai propanului sunt i(omeri de po(iie B. la -alogenarea n'butanului se obine un amestec de doi i(omeri de po(itie1 %n proporii egale C. la mono-alogenarea n'butanului se obine un singur compus D. leg"turile C$) din molecula de butan nu sunt la fel de u&or de scindat !. tetraclorometanul este folosit %n umplerea sting"toarelor de incendii -0B! Re<erit&r la 1al&?enarea al7anil&r, ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. substrat poate fi orice substan" organic" 6-idrocarbur" sau deri at de -idrocarbur"7 B. -alogenul are rol de reactant C. se obin numai compu&i mono-alogenai D. se obin numai compu&i poli-alogenai !. are loc %n condiii diferite1 %n funcie de reacti itatea substratului &i a reactantului -0C! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te re<erit&are la 1al&?enarea al7anil&r* A. iodul reacionea(" direct cu etanul1 la lumin" B. deri aii fluorurai se obin prin metode indirecte C. prin reacia dintre un alcan &i -alogeni pot re(ulta deri ai mic&ti D. clorura de metil este agent frigorific !. este o reacie de adiie -/+! Re<erit&r la 5r&#%rarea <&t&71i#i7 a ,,,,0.tri#etil1eGan%l%i ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. se formea(" &apte deri ai monobromurai B. se formea(" &ase deri ai monobromurai C. se formea(" cinci deri ai monobromurai D. se formea(" 1. deri ai dibromurai !. se formea(" 1: deri ai dibromurai -/"! Re<erit&r la rea7 ia 2e 1al&?enare a al7anil&r ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. reacti itatea substratului cre&te %n ordinea )$Cpr _ )$Csec _ )$Cter B. %n funcie de structura alcanului1 se formea(" %n cea mai mare proporie compusul cu -alogenul legat de atomul de carbon cel mai substituit C. prin diclorurarea neopentanului se obin doi deri ai diclorurai D. prin diclorurarea neopentanului se obine un singur deri at diclorurat !. prin diclorurarea neopentanului se obin trei deri ai diclorurai -/,! Re<erit&r la a#&n&Gi2area #etan%l%i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. conduce la formarea amoniacului B. conduce la fabricarea acidului cian-idric C. are loc pe catali(ator de nic-el D. are loc %n condiii normale de temperatur" &i presiune 0 !. are loc pe catali(ator de platin"1 la 1000 C

-/=! Re<erit&r la $ir&li8a #etan%l%i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. conduce la formarea acetilenei 0 B. are loc la t _ :00 C 0 C. are loc la t ^ :00 C D. conduce la formarea metanolului !. conduce la formarea ga(ului de ap" -/-! Re<erit&r la rea7 ia 2e i8&#eri8are a al7anil&r ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. se formea(" cicloalcani B. se formea(" i(oalcani C. este re ersibil" D. are loc la temperatur" normal" !. permite obinerea ben(inelor de calitate superioar" -/0! P&t <i 7atali8at&ri %tili8a i la i8&#eri8area al7anil&r %r#t&rii 7&#$%>i* A. bromura de aluminiu umed" B. silicai de aluminiu C. clorura de aluminiu an-idr" D. (eoliii !. tetraclorura de carbon -//! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te re<erit&are la 7i<ra &7tani7* A. aprecia(" cantitatea de ben(in" din re(er or B. aprecia(" calitatea ben(inei C. este un parametru care caracteri(ea(" re(istena la detonaie a ben(inelor D. i(ooctanul are C.>. A 90 !. n'-eptanul are C.>. A 0 -/A! Al7anii* A. sunt -idrocarburi aciclice saturate B. sunt -idrocarburi aciclice nesaturate C. sunt1 de e3empluX pentan1 -e3an1 -eptan D. sunt1 de e3empluX decan1 undecan1 eicosan !. au formula general" Cn)n#2 -/B! Metan%l* A. furni(ea(" urm"torii radicaliX C).' 6metil71 'C)2' 6metilen71 AC)' 6metin7 B. este primul termen din seria omoloag" a alcanilor C. are formula de structur" plan" C2): D. are doi i(omeri de caten" !. nu pre(int" i(omeri de caten" -/C! Etan%l* A. are formula de structur" plan" C).'C). B. are formula molecular" C2): C. este al treilea termen din seria omoloag" a alcanilor D. nu pre(int" i(omeri de caten" !. este omologul superior al metanului &i omologul inferior al propanului -A+! Pr&$an%l* A. este omologul superior al butanului B. are trei i(omeri de caten" C. este al treilea termen din seria omoloag" a alcanilor D. are formula molecular" C.)8

!. are formula structural" plan" C).'6C)272'C). -A"! '%tan%l* A. are / i(omeri de caten" B. este omologul superior al propanului C. are formula molecular" C/)10 D. denumirea sa se reali(ea(" prin ad"ugarea sufi3ului an la cu 2ntul grecesc care e3prim" num"rul de atomi de carbon din molecul" !. poate a ea caten" liniar" sau ramificat" -A,! Pentan%l* A. are formula molecular" C0)10 B. este omologul superior al butanului C. este o -idrocarbur" aciclic" nesaturat" D. pre(int" trei i(omeri de caten" !. are mai puini i(omeri de caten" dec2t butanul -A=! Ur#t&arele a<ir#a ii re<erit&are la #etan, etan >i $r&$an s%nt a2evrate* A. sunt primii trei termeni din seria omoloag" a alcanilor B. etanul este omologul superior al metanului &i omologul inferior al propanului C. cei trei alcani nu pot fi omologi D. denumirea lor s'a reali(at prin ad"ugarea sufi3ului an la cu 2ntul grecesc care e3prim" num"rul de atomi de carbon din molecul" !. metanul difer" de propan printr'o grup" $C)2'1 numit" diferen" de omologie 6raie de omolog7 -A-! Ur#t&arele a<ir#a ii re<erit&are la 5%tan >i 2e7an s%nt a2evrate* A. ambele substane sunt -idrocarburi aciclice saturate B. numai butanul este alcan C. decanul nu este substan" c-imic" D. butanul este omologul superior al decanului !. ambele substane pre(int" i(omeri de caten" -A0! Se 2a% %r#t&arele <&r#%le* C). C)2 C)2 C).

C).

C) C). C).

I II S%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. 647 este n'butan 1 6447 este i'butan B. ambele au formula molecular" C/)10 C. 647 &i 6447 sunt doi dintre cei patru i(omeri de caten" ai butanului D. 647 este omologul inferior al butanului1 iar 6447 este omologul superior al acestuia !. 647 este omologul inferior al pentanului1 iar 6447 este omologul superior al acestuia -A/! I8&al7anii s%nt* A. alcani cu catena ramificat" B. i(omeri de caten" ai normal alcanilor C. alcani care nu au formula molecular" bine stabilit" D. -idrocarburi aciclice nesaturate !. alcanii care conin mai mult de (ece atomi de carbon %n molecul" -AA! Care a<ir#a ii re<erit&are la ra2i7al%l @C:,@ s%nt a2evrateM A. se nume&te radical metil B. se nume&te radical metilen

C. se nume&te radical metiliden D. este un radical pro enit de la metan !. se obine prin %ndep"rtarea a trei atomi de -idrogen de la alcanul corespun("tor -AB! Den%#irea ra2i7alil&r $r&veni i 2e la al7ani se <a7e ast<el* A. se %nlocuie&te sufi3ul an din numele alcanului cu sufi3ul care corespunde num"rului de atomi de -idrogen %ndep"rtai de la atomil de carbon B. dac" s'a %ndep"rtat un atom de -idrogen1 se %nlocuie&te sufi3ul an din denumirea alcanului cu sufi3ul il. Ace&ti radicali mono aleni se mai numesc radicali alc-il C. dac" s'au %ndep"rtat doi atomi de -idrogen1 se %nlocuie&te sufi3ul an din denumirea alcanului cu sufi3ul ili2en sau ilen. Ace&ti radicali di aleni se mai numesc radicali alc-iliden sau alc-ilen D. dac" s'au %ndep"rtat trei atomi de -idrogen1 se %nlocuie&te sufi3ul an din denumirea alcanului cu sufi3ul ili2in sau in. Ace&ti radicali tri aleni se mai numesc radicali alc-ilidin sau alc-in !. dac" s'au %ndep"rtat patru atomi de -idrogen1 se %nlocuie&te sufi3ul an din denumirea alcanului cu sufi3ul ili2&n sau &n. Ace&ti radicali tetra aleni se mai numesc radicali alc-ilidon sau alc-ilon -AC! Ale?e i seriile Dn 7are <ie7are al7an $re7e2e &#&l&?%l s% s%$eri&r* A. metan1 etan1 propan1 pentan B. propan1 n'butan1 i'butan1 pentan C. octan1 nonan1 decan1 undecan D. butan1 pentan1 -e3an1 -eptan !. -eptan1 octan1 nonan1 decan -B+! Ale?e i seriile Dn 7are <ie7are al7an este %r#at 2e &#&l&?%l s% in<eri&r* A. butan1 pentan1 -e3an1 -eptan B. butan1 propan1 etan1 metan C. metan1 propan1 pentan1 -eptan D. -e3an1 pentan1 butan1 propan !. butan1 buten"1 butadien"1 butin" -B"! Se 2 %r#t&area serie 2e al7ani* etan, 5%tan, $entan, 1eGan! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. pentanul este omologul inferior al butanului &i omologul superior al -e3anului B. pentanul este omologul inferior al -e3anului &i omologul superior al butanului C. etanul pre(int" o diferen" de omologie de dou" grupe $C)2' fa" de butan D. butanul este omologul inferior al pentanului !. butanul este omologul inferior al etanului -B,! '%tan%l >i ei7&san%l a% Dn 7&#%n %r#t&arele 7ara7teristi7i* A. cele dou" substane pre(int" i(omeri de caten" B. cele dou" substane sunt i(omeri de caten" C. butanul este omologul superior al eicosanului D. butanul este -idrocarbur" aciclic" saturat"1 iar eicosanul este -idrocarbur" aciclic" nesaturat" !. cele dou" substane sunt -idrocarburi aciclice saturate -B=! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii re<erit&are la #etan, etan >i $r&$an s%nt a2evrateM A. sunt singurii alcani care nu pre(int" i(omeri de caten" B. sunt primii termeni din seria omoloag" a alcanilor C. %n moleculele lor se g"sesc leg"turi simple de tip C'C &i leg"turi duble de tip CAC D. etanul este omologul superior al propanului !. etanul este omologul inferior al tuturor alcanilor -B-! Den%#irea al7anil&r 7% 7aten ra#i<i7at se <a7e res$e7tVn2 %r#t&arele re?%li* A. se stabile&te cea mai scurt" caten" de atomi de carbon1 acesata fiind considerat" catena de ba(" B. se stabile&te cea mai lung" caten" de atomi de carbon1 acesata fiind considerat" catena de ba("

C. se numerotea(" atomii de carbon din catena de ba("1 prin cifre arabe1 aceste cifre repre(ent2nd indicii de po(iii ale ramificaiilor D. la numele alcanului corespun("tor catenei de ba(" se adaug" denumirile ramificaiilor 6radicalilor7 %n ordine alfabetic" !. la numele alcanului corespun("tor catenei de ba(" se adaug" denumirile ramificaiilor 6radicalilor7 %n ordine de la st2nga la dreapta -B0! La n%#ele al7an%l%i 7&res$%n8t&r 7atenei 2e 5a8 se a2a%? 2en%#irile ra#i<i7a iil&r Nra2i7alil&rO, ast<el* A. %n ordine alfabetic" B. se indic" prin cifre romane po(iia acestora C. %n ordine de la st2nga la dreapta D. %n ordine de la dreapta la st2nga !. se indic" prin cifre arabe po(iia acestora -B/! I8&$entan%l* A. se mai nume&te 2'metilbutan B. se mai nume&te 2'metilpentan C. conine o grup" metil la al doilea atom de carbon din catena de ba(" D. conine dou" grupe metil la al doilea atom de carbon din catena de ba(" !. prefi3ul i(o poate fi %nlocuit cu prefi3ul neo -BA! Ne&$entan%l* A. este i(omer de caten" cu i(opentanul B. este i(omer de caten" cu 2'metilbutanul C. este i(omer de caten" cu 212'dimetilpropanul D. are aceea&i formul" molecular" ca &i i(opentanul !. nu are aceea&i formul" molecular" ca &i i(opentanul -BB! Se 2 %r#t&area <&r#%l 2e str%7t%r $lan* C). ).C C C) C). S%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. catena de ba(" conine patru atomi de carbon B. catena de ba(" conine cinci atomi de carbon C. catena de ba(" conine opt atomi de carbon D. denumirea corect" a compusului esteX 2121.'trimetilpentan !. denumirea corect" a compusului esteX .1/1/'trimetilpentan -BC! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. alcanii cu o grup" metil la atomul al doilea de carbon al catenei de ba(" se denumesc folosind prefi3ul i(o ad"ugat la numele n'alcanului i(omer1 %n locul lui n B. alcanii cu dou" grupe metil la atomul al doilea de carbon al catenei de ba(" se denumesc folosind prefi3ul neo ad"ugat la numele n'alcanului i(omer1 %n locul lui n C. alcanii cu o grup" metil la atomul al doilea de carbon al catenei de ba(" se denumesc folosind prefi3ul neo ad"ugat la numele n'alcanului i(omer1 %n locul lui n D. alcanii cu dou" grupe metil la atomul al doilea de carbon al catenei de ba(" se denumesc folosind prefi3ul i(o ad"ugat la numele n'alcanului i(omer1 %n locul lui n !. alcanii cu dou" grupe metil la atomul al doilea de carbon al catenei de ba(" se denumesc folosind prefi3ul neo ad"ugat la numele n'alcanului i(omer1 inainte de n C). C). C)2

-C+! I8&al7anii s%nt* A. alcani cu caten" ramificat" B. alcani cu caten" liniar" C. de e3emplu1 2'metilbutan1 /'etil'2121.'trimetil-e3an D. de e3emplu1 .'etil'21/'dimetil-e3an1 212'dimetilpropan !. -idrocarburi aciclice nesaturate -C"! Ur#t&arele a<ir#a ii re<erit&are la #etan s%nt a2evrate* A. este primul termen din seria alcanilor B. este format dintr'un singur atom de carbon &i patru atomi de -idrogen legai prin leg"turi co alente simple1 E C. alenele atomului de carbon sunt orientate %n spaiu dup" 2rfurile unui tetraedru regulat D. ung-iul dintre dou" alene este de 109Y28G !. are doi i(omeri de caten" -C,! Le?t%rile si#$le S C.C* A. nu permit rotaia atomilor de carbon %n Zurul lor B. permit rotaia atomilor de carbon %n Zurul lor C. au o lungime de 110/< D. au o lungime de 810/< !. sunt pre(ente numai %n alcani -C=! Ur#t&arele a<ir#a ii re<erit&are la le?t%rile S 2in str%7t%ra al7anil&r, s%nt <alse* A. toi alcanii conin numai leg"turi simple E at2t %ntre doi atomi de carbon c2t &i %ntre atomii de carbon &i -idrogen B. toi alcanii conin leg"turi simple E %ntre doi atomi de carbon &i leg"turi duble E &i F %ntre atomii de carbon &i -idrogen C. toi alcanii conin leg"turi duble E &i F %ntre doi atomi de carbon &i leg"turi simple E %ntre atomii de carbon &i -idrogen D. lungimea leg"turii simple C'C este de 110/ < !. lungimea leg"turii simple C'C nu poate fi m"surat" -C-! In 7&n2i ii stan2ar2 N,0WC >i " at#O, al7anii $re8int %r#t&arele stri 2e a?re?are* A. primii patru termeni sunt ga(e B. etanul &i neopentanul sunt ga(e C. -e3anul &i octanul sunt lic-i(i D. alcanii superiori sunt lic-i(i !. primii doi termeni sunt soli(i -C0! Catenele al7anil&r 7% #ai #%lt 2e trei at&#i 2e 7ar5&n Dn #&le7%l* A. au structur" %n form" de linie dreapt" datorit" orient"rii tetraedrice a alenelor atomilor de carbon B. au structur" %n form" de (ig'(ag datorit" orient"rii tetraedrice a alenelor atomilor de carbon C. au structur" %n form" de linie dreapt" sau de (ig'(ag %n funcie de num"rul leg"turilor E din molecul" D. nu au o form" bine definit" !. pot fi liniare sau ramificate -C/! In 7&n2i ii stan2ar2 N,0WC >i " at#O, al7anii $re8int %r#t&arele stri 2e a?re?are* A. neopentanul este ga( B. i(opentanul este lic-id C. butanul este lic-id D. decanul este solid !. propanul este solid

-CA! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii re<erit&are la starea 2e a?re?are a al7anil&r Dn 7&n2i ii stan2ar2 N,0WC >i " at#O, s%nt a2evrateM A. numai metanul &i butanul sunt ga(e B. neopentanul nu este ga( C. primii patru termeni sunt ga(e D. alcanii miZlocii1 inclusi C1; sunt lic-i(i !. alcanii superiori sunt soli(i -CB! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii s%nt a2evrateM A. punctele de fierbere ale normal alcanilor cresc odat" cu cre&terea num"rului de atomi de carbon din molecul" B. punctele de fierbere ale normal alcanilor scad odat" cu cre&terea num"rului de atomi de carbon din molecul" C. punctele de topire ale normal alcanilor cresc odat" cu cre&terea num"rului de atomi de carbon din molecul" D. punctele de topire ale normal alcanilor scad odat" cu cre&terea num"rului de atomi de carbon din molecul" !. punctele de fierbere ale normal alcanilor cresc odat" cu sc"derea punctelor de topire ale acestora -CC! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii s%nt a2evrateM A. i(oalcanii au puncte de fierbere mai sc"(ute dec2t normal'alcanii cu acela&i num"r de atomi de carbon B. %n ca(ul alcanilor cu acela&i num"r de atomi de carbon i(omerul cu catena cea mai ramificat" are punctul de fierbere cel mai sc"(ut C. %n ca(ul alcanilor cu acela&i num"r de atomi de carbon i(omerul cu catena cel mai puin ramificat" are punctul de fierbere cel mai sc"(ut D. %n ca(ul alcanilor cu acela&i num"r de atomi de carbon i(omerul cu catena cea mai ramificat" are punctul de fierbere cel mai mare !. i(oalcanii au puncte de fierbere mai mari dec2t normal'alcanii cu acela&i num"r de atomi de carbon 0++! Ale?e i seriile Dn 7are al7anii s%nt a>e8a i Dn &r2inea 7re>terii $%n7t%l%i l&r 2e <ier5ere! A. metan1 etan1 propan1 butan B. butan1 propan1 etan1 metan C. etan1 metan1 pentan1 octan D. neopentan1 i(opentan1 n'pentan1 n'-e3an !. n'-e3an1 n'pentan1 i(oprntan1 neopentan 0+"! Ale?e i seriile Dn 7are al7anii s%nt a>e8a i Dn &r2inea s72erii $%n7t%l%i l&r 2e t&$ire! A. propan1 -e3an1 octan1 decan B. -eptan1 nonan1 undecan1 eicosan C. metan1 etan1 propan1 butan D. decan1 octan1 -e3an1 propan !. eicosan1 undecan1 nonan1 -eptan 0+,! Se 2a% val&rile $%n7tel&r 2e <ier5ere Nen%#erate aleat&rO NSeria AO 7&res$%n8t&are al7anil&r ale 7r&r <&r#%le s%nt $re8entate #ai E&s NSeria 'O* Seria A N"O C,-WC N,O,A,BWC N=O=/,"WC N-O"+/,=WC N0O",0,AWC >i Seria '
C).C). ).C 6C)27: C). ).C C C C). C).C). C). ).C C C). C). ).C 6C)27. C). ).C C) C)2 C). C).

NIO

NIIO

NIIIO

NIVO

NVO

Care 2in as&7ierile 2e #ai E&s, val&are $!<!.<&r#%l, le 7&nsi2era i 7&re7teM A. 647 cu 6071 6447 cu 6/71 64447 cu 617 B. 6447 cu 6/71 6457 cu 6.71 657 cu 627 C. 647 cu 6171 6447 cu 6271 64447 cu 6.7 D. 647 cu 6071 6447 cu 6/71 64447 cu 6.7 !. 6457 cu 6271 657 cu 6171 64447 cu 6.7 0+=! Vaselina* A. este un amestec de pentan &i -e3an B. este un amestec de alcani superiori C. se di(ol " %n ap" D. nu se di(ol " %n ap" !. se di(ol " %n tetraclorur" de carbon 0+-! Vaselina* A. plute&te deasupra apei B. are densitate mai mic" dec2t apa C. are densitate mai mare dec2t apa D. se di(ol " %n ben(in" !. se di(ol " %n sol eni nepolari 0+0! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii re<erit&are la s&l%5ilitatea al7anil&r s%nt a2evrateM A. alcanii au molecule nepolare B. alcanii au molecule polare C. alcanii se di(ol " %n sol eni nepolari D. alcanii se di(ol " %n ap" !. alcanii soli(i plutesc pe ap" 0+/! Al7anii* A. au molecule nepolare &i se di(ol " %n sol eni nepolari B. au molecule polare &i se di(ol " %n sol eni polari C. au molecule nepolare &i se di(ol " %n sol eni polari D. se di(ol " %n ap" cald" !. nu se di(ol " %n ap" 0+A! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii re<erit&are la #ir&s%l al7anil&r s%nt <alseM A. alcanii inferiori sunt inodori B. alcanii superiori au miros caracteristic C. alcanii inferiori au miros caracteristic D. alcanii superiori sunt inodori !. butanul are miros nepl"cut &i poate fi depistat u&or %n ca(ul unor fisuri ale recipientelor transportoare 0+B! Mer7a$tanii* A. sunt alcani cu miros caracteristic nepl"cut B. sunt compu&i organici care conin %n molecul" sulf C. aZut" la depistarea rapid" a scurgerilor de ga(e %n ca(ul unor fisuri ale recipientelor transportoare1 pentru c" au miros nepl"cut D. aZut" la depistarea rapid" a scurgerilor de ga(e %n ca(ul unor fisuri ale recipientelor transportoare1 pentru c" au culoare brun'ro&cat !. sunt alcani inferiori f"r" miros 0+C! Al7anii in<eri&ri* A. au puncte de fierbere &i de topire mai mici dec2t alcanii superiori B. au puncte de fierbere &i de topire mai mari dec2t alcanii superiori

C. se di(ol " %n ap" D. nu se di(ol " %n ap" !. sunt inodori 0"+! Al7anii s%$eri&ri* A. sunt inodori B. au miros caracteristic C. sunt solubili %n sol eni nepolari D. cei lic-i(i stau la suprafaa apei deoarece densitatea lor este mai mic" dec2t a apei !. cei soli(i plutesc pe ap" deoarece densitatea lor este mai mare dec2t a apei 0""! De$istarea s7%r?eril&r 2e ?a8 2in 7&n2%7te sa% 2in 5%telii se reali8ea8 2at&rit* A. mirosului caracteristic al amestecului ga(os format din alcani B. ad"ug"rii la amestecul ga(os format din alcani1 a unor compu&i organici ce conin %n molecul" sulf C. culorii lor caracteristice galben' er(ui D. ad"ug"rii la amestecul ga(os format din alcani1 a mercaptanilor !. culorii lor caracteristice brun'ro&cat 0",! '%tan%l* A. %n condiii standard 620YC &i 1 atm7 este ga( B. are punctul de fierbere mai mic dec2t octanul C. nu este solubil %n ap" D. are densitatea mai mic" dec2t a apei !. are miros caracteristic nepl"cut 0"=! Ne&$entan%l* A. este i(omer de caten" cu neo-e3anul B. este i(omer de caten" cu i(opentanul C. %n condiii standard 620YC &i 1 atm7 este ga( D. %n condiii standard 620YC &i 1 atm7 este lic-id !. are punctul de fierbere mai mic dec2t i(opentanul 0"-! Etan%l* A. %n condiii standard 620YC &i 1 atm7 este ga( B. are punctul de fierbere mai mare dec2t neopentanul C. nu este solubil %n ap" D. are densitatea mai mare dec2t a apei !. este inodor 0"0! Rea7 iile la 7are $arti7i$ al7anii s%nt* A. cracarea1 reacie care are loc cu scindarea leg"turii C'C B. i(omeri(area1 reacie care are loc cu scindarea leg"turii C'C C. substituia1 reacie care are loc cu scindarea leg"turii C'C D. de-idrogenarea1 reacie care are loc cu scindarea leg"turii C') !. o3idarea1 reacie care are loc cu scindarea leg"turii C') 0"/! Rea7 iile 71i#i7e la 7are $arti7i$ al7anii $&t <i* A. reacii care au loc cu scindarea leg"turii C'C1 de e3empluX i(omeri(area1 o3idarea &i arderea B. reacii care au loc cu scindarea leg"turii C'C1 de e3empluX substituia1 cracarea &i i(omeri(area C. reacii care au loc cu scindarea leg"turii C'C1 de e3empluX cracarea1 i(omeri(area &i arderea D. reacii care au loc cu scindarea leg"turii C')1 de e3empluX substituia1 de-idrogenarea &i o3idarea !. reacii care au loc cu scindarea leg"turii C')1 de e3empluX de-idrogenarea1 o3idarea &i cracarea 0"A! Rea7 ia 2e s%5stit% ie*

A. este caracteristic" substanelor organice care conin %n molecul" leg"turi simple1 E B. const" %n %nlocuirea unuia sau mai multor atomi de -idrogen cu unul sau mai muli atomi sau grupe de atomi C. poate fi1 de e3emplu reacia de -alogenare D. nu poate a ea loc prin scindarea leg"turilor C') !. este caracteristic" numai substanelor anorganice 0"B! Rea7 iile 2e 1al&?enare* A. constau %n %nlocuirea atomilor de -alogen din molecula unui alcan cu atomi de -idrogen B. constau %n %nlocuirea atomilor de -idrogen din molecula unui alcan cu atomi de -alogen C. au loc %n acelea&i condiii1 indiferent de natura -alogenului D. au loc %n condiii diferite1 %n funcie de natura -alogenului !. au ca produ&i de reacie deri aii -alogenai 0"C! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii re<erit&are la rea7 ia 2e 1al&?enare a al7anil&r s%nt 7&re7teM A. alcanii reacionea(" indirect cu fluorul B. alcanii reacionea(" direct cu clorul la lumin" sau prin %nc"l(ire C. alcanii reacionea(" direct cu bromul la lumin" sau prin %nc"l(ire D. alcanii reacionea(" indirect cu iodul !. alcanii nu reacionea(" direct cu nici un -alogen 0,+! In %r#a 7l&r%rrii <&t&71i#i7e a #etan%l%i se $&ate &5 ine* A. numai clorur" de metil B. numai cloroform &i tetraclorur" de carbon C. un amestec de deri ai cloruraiX clorometan1 diclorometan1 triclorometan &i tetraclorometan D. un amestec de deri ai cloruraiX clorur" de metil1 clorur" de metilen1 clorur" de metin &i tetraclorur" de carbon !. un amestec de deri ai cloruraiX clorur" de metil1 clorur" de etil1 clorur" de propil &i clorur" de butil 0,"! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii s%nt <alseM A. clorurarea fotoc-imic" a metanului conduce la formarea unui singur compus &i anume clorura de metil B. fluorurarea &i iodurarea metanului au loc %n mod direct C. cloroformul se obine prin reacia de clorurare fotoc-imic" a metanului D. tetraclorura de carbon este un sol ent organic nepolar !. cloroformul se mai nume&te clorur" de metin 0,,! Se 2a% rea7 iile* NIO C)/ # Cl2 NIIO C)/ # Br2 ).CBr # )Br ).CCl # )Cl

S%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. reaciile 647 &i 6447 sunt reacii de substituie B. reaciile 647 &i 6447 sunt reacii de -alogenare C. reacia 647 are loc direct iar reacia 6447 nu are loc direct D. reacia 647 nu are loc direct iar reacia 6447 are loc direct !. nici una dintre reacii nu are loc direct indiferent de condiiile de reacie 0,=! Rea7 iile 2e i8&#eri8are* A. sunt reaciile %n care unul sau mai muli atomi de -idrogen sunt %nlocuii cu unul sau mai muli atomi sau grupe de atomi

B. sunt ire ersibile C. au loc %n pre(en" de catali(atoriX silicai de aluminiu 6naturali sau sintetici71 numii (eolii1 la temperaturi ce a mai ridicate 6200'.00YC7 D. sunt reaciile prin care n'alcanii se transform" %n i(oalcani &i in ers !. au loc %n pre(en" de catali(atoriX clorur" de aluminiu sau bromur" de aluminiu 6umede71 la temperaturi relati Zoase1 600'100YC7 0,-! Ci<ra &7tani7* A. aZut" la aprecierea calit"ii motorinei B. aZut" la aprecierea calit"ii ben(inei C. este un parametru prin care se caracteri(ea(" re(istena la detonaie a ben(inelor D. pentru n'-eptan are aloarea (ero !. pentru i(ooctan are aloarea 100 0,0! I8&&7tan%l* A. este 2121/'trimetilpentan B. are cifta octanic" C.>.A 100 C. este deosebit de re(istent la detonare D. are o re(isten" sc"(ut" la detonare !. are cifta octanic" C.>.A 0 0,/! n.:e$tan%l* A. are formula molecular" C;)1/ B. are cifta octanic" C.>.A 100 C. are cifta octanic" C.>.A 0 D. este puternic detonant !. %n condiii standard 620YC &i 1 atm7 este ga( 0,A! 'en8inele 2e 7alitate s%$eri&ar* A. se obin prin reacii de i(omeri(are ale alcanilor B. se obin prin reacii de o3idare ale alcanilor C. se aprecia(" prin cifra octanic" D. pot fi catali(atori %n reaciile de i(omeri(are !. trebuie sa aib" cifr" octanic" c2t mai sc"(ut" 0,B! Rea7 ia 2e 2es7&#$%nere ter#i7 a al7anil&r* A. se produce numai la temperaturi Zoase B. se produce numai la temperaturi relati mari C. are ca re(ultat formarea unui amestec de alcani &i alc-ene care conin %n molecule un num"r mai mic de atomi de carbon D. are ca re(ultat formarea unui amestec de alcani &i alc-ene care conin %n molecule un num"r mai mare de atomi de carbon !. const" %n transformarea n'alcanilor %n i(oalcani 0,C! Cra7area* A. este reacia de descompunere termic" a alcanilor la temperaturi de p2n" la :00YC B. este reacia de descompunere termic" a alcanilor la temperaturi de peste :00YC C. const" %n ruperea de leg"turi C'C &i formarea unui amestec de alcani &i alc-ene inferioare D. const" %n ruperea de leg"turi C'C &i formarea unui amestec de alcani &i alc-ene superioare !. const" numai %n ruperea de leg"turi C') 0=+! Pir&li8a* A. este reacia de descompunere termic" a alcanilor la temperaturi de p2n" la :00YC B. este reacia de descompunere termic" a alcanilor la temperaturi de peste :00YC

C. const" %n reacii de de-idrogenare pe l2ng" reaciile de cracare D. este reacia de substituie a alcanilor superiori !. este reacia de substituie a alcanilor inferiori 0="! Cra7area >i $ir&li8a* A. sunt reacii de descompunere termic" a alcanilor B. ambele au loc la temperaturi de peste :00YC C. au ca produ&i de reacie alcani &i alc-ene care conin %n molecule un num"r mai mic de atomi de carbon D. nu pot a ea loc %n acela&i timp !. au loc numai la temperaturi relati mari 0=,! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii s%nt a2evrateM A. descompunerea termic" a alcanilor la temperaturi de p2n" la :00YC se nume&te cracare B. descompunerea termic" a alcanilor la temperaturi de p2n" la :00YC se nume&te piroli(" C. descompunerea termic" a alcanilor la temperaturi de peste :00YC se nume&te cracare D. descompunerea termic" a alcanilor la temperaturi de peste :00YC se nume&te piroli(" !. diferena dintre cracare &i piroli(" const" %n temperatura de lucru 0==! Des7&#$%nerea ter#i7 a #etan%l%i* A. se nume&te cracare B. se nume&te piroli(" C. se poate reali(a la temperaturi sub 900YC D. se poate reali(a la temperaturi de peste 900YC !. metanul nu se descompune termic 0=-! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii s%nt <alseM A. moleculele alcanilor se descompun termic la temperaturi cu at2t mai Zoase1 cu c2t dimensiunile lor sunt mai mari B. moleculele alcanilor se descompun termic la temperaturi cu at2t mai Zoase1 cu c2t dimensiunile lor sunt mai mici C. temperaturile de descompunere termic" a alcanilor nu depind de dimensiunile acestora D. alcanii superiori se descompun la temperaturi mai sc"(ite dec2t alcanii inferiori !. la anumite temperaturi pot a ea loc1 %n acela&i timp1 reacii de cracare &i reacii de de-idrogenare 0=0! Se 2a% %r#t&arele rea7 ii* NIO C).C)2C)2C). NIIO C).C)2C)2C). NIIIO C).C)2C)2C). NIVO C).C)2C)2C). :00 C
0

:00 C

C)/ # C)2AC)

C).

:00 C

C).C). # C)2AC)2

:00 C

C)2AC)

C)2

C). # )2

C).

C)AC)

C). # )2

Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. reaciile 647 &i 6447 sunt reacii de cracare B. reaciile 64447 &i 6457 sunt reacii de cracare C. reaciile 6471 64471 64447 &i 6457 sunt reacii de de-idrogenare D. reaciile 64447 &i 6457 sunt reacii de de-idrogenare

!. toate reaciile sunt reacii de descompunere termic" 0=/! Pir&li8a #etan%l%i* A. are loc la temperaturi sub 1000YC B. are loc numai %n pre(ena (eoliilor C. are ca re(ultat formarea acetilenei D. are ca re(ultat formarea etanului !. are loc la temperaturi de peste 1200YC 0=A! OGi2area 7&#$%>il&r &r?ani7i $&ate <i* A. complet"1 c2nd se nume&te ardere B. incomplet"1 c2nd se nume&te o3idare C. clasificat" %n funcie de produ&ii de reacie re(ultai D. clasificat" %n funcie de num"rul atomilor de -idrogen de la primul atom de carbon !. clasificat" %n funcie de num"rul -eteroatomilor 0=B! Ar2erea* A. este o o3idare complet" B. este o o3idare incomplet" C. alcanilor are ca produ&i de reacie C>2 &i )2> D. se desf"&oar" cu degaZarea unei mari cantit"i de energie1 sub form" de c"ldur" &i lumin" !. se reali(ea(" la temperaturi Zoase 0=C! Ar2erea al7anil&r Dn &Gi?en sa% aer 2eter#in* A. modificarea num"rului de o3idare al carbonului B. transformarea n'alcanilor %n i(oalcani C. degaZarea unei mari cantit"i de energie sub form" de c"ldur" D. degaZarea unei mari cantit"i de energie sub form" de lumin" !. formarea de C>2 &i )2> 0-+! Metan%l* A. sufer" reacia de piroli(" la temperaturi mai mari de 1200YC B. formea("1 %n urma piroli(ei acetilena C. formea("1 %n urma piroli(ei negru de fum D. este stabil la temperaturi mai mari de 1200YC !. nu se descompune termic 0-"! Care 2in %r#r&arele a<ir#a ii re<erit&are la $ir&li8a #etan%l%i s%nt <alseM A. are loc la temperaturi sub 1000YC B. la temperaturi de peste 1200YC se formea(" acetilena C. se formea(" ca produs secundar carbonul elemental D. se formea(" ca produs secundar negru de fum !. pentru a %mpiedica descompunerea acetilenei formate1 temperatura trebuie meninut" la 1200YC 0-,! Ne?r% 2e <%#* A. este un praf ce conine plumb B. este produs secundar la i(omeri(area metanului C. se obine %n urma piroli(ei metanului D. se pre(int" sub form" de praf foarte fin format din carbon elemental !. se obine numai la temperaturi foarte Zoase 0-=! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii s%nt a2evrateM A. negru de fum este produs de reacie principal la piroli(a metanului B. piroli(a metanului are loc la temperaturi sub 100YC pentru a se forma acetilena

C. acetilena format" %n urma piroli(ei metanului la peste 1200YC este instabil" D. negru de fum nu se formea(" la piroli(a metanului !. la piroli(a metanului se degaZ" -idrogen 0--! Rea7 ia 2e &Gi2are* A. poate fi complet" 6ardere7 sau incomplet" 6o3idare7 B. poate fi complet" 6o3idare7 sau incomplet" 6ardere7 C. poate fi complet" 6c2nd re(ult" C>2 &i )2>1 indiferent de natura compu&ilor organici7 sau incomplet" 6c2nd re(ult" compu&i organici care conin o3igen7 D. este reacia %n urma c"reia se degaZ" o3igen !. se clasific" %n funcie de produ&ii de o3idare care re(ult" din reacie 0-0! Ar2erea* A. este o o3idare complet" B. are ca produ&i de reacie C>2 &i )2>1 indiferent de natura compu&ilor organici C. produce degaZarea unei mari cantit"i de energie1 sub form" de c"ldur" &i lumin" D. poate fi bl2nd" sau energic" !. se mai nume&te o3idare incomplet" sau parial" 0-/! Ar2erea* A. este un proces de transformare o3idati " caracteristic numai substanelor anorganice B. este un proces de transformare o3idati " caracteristic numai substanelor organice C. este un proces de transformare o3idati " caracteristic tuturor substanelor c-imice D. pentru substanele organice este %nsoit" de degaZarea unei mari cantit"i de energie1 sub form" de c"ldur" &i lumin" !. presupune %nlocuirea unuia sau mai multor atomi de -idrogen cu unul sau mai muli atomi sau grupe de atomi 0-A! Unii al7ani s%nt %tili8a i 2re$t 7&#5%sti5ili $entr% 7* A. sunt singurele substane organice care degaZ" c"ldur" la ardere B. degaZ" o cantitate mare de c"ldur" la arderea %n aer C. astfel se pot pune %n mi&care e-iculele ec-ipate cu motoare cu combustie intern" D. %n condiii standard 620YC &i 1 atm7 sunt solide !. %n urma arderii lor nu se degaZ" C>2 0-B! Unii al7ani s%nt %tili8a i 2re$t 7&#5%sti5ili* A. pentru araga(uri B. pentru a ioane C. pentru automobile D. pentru aparatele electrice !. pentru aparatele magnetice 0-C! P%terea 7al&ri7* A. este aceea&i pentru toi combustibilii B. difer" pentru fiecare combustibil C. este cantitatea de c"ldur" degaZat" la arderea complet" a unei mase de 1 Hg de combustibil solid sau . lic-id1 sau a unui olum de 1 m de combustibil ga(os . D. se m"soar" %n Hcal/m !. nu poate fi calculat" pentru metan 00+! 9ra2%l 2e &Gi2are al 7&#$%>il&r &r?ani7i s7a2e Dn &r2inea* A. -idrocarburi1 aci(i carbo3ilici1 compu&i carbonilici B. aci(i carbo3ilici1 compu&i -idro3ilici1 compu&i carbonilici C. aci(i carbo3ilici1 compu&i carbonilici1 -idrocarburi

D. compu&i carbonilici1 compu&i -idro3ilici1 -idrocarburi !. compu&i -idro3ilici1 compu&i carbonilici1 aci(i carbo3ilici 00"! Rea7 iile 2e &Gi2are 7%$rin2 rea7 ii 7are 7&n2%7 la* A. cre&terea coninutului de o3igen al unei molecule B. cre&terea num"rului de leg"turi c-imice prin care o3igenul se leag" de carbon C. sc"derea coninutului de -idrogen al moleculei D. sc"derea num"rului de leg"turi c-imice prin care o3igenul se leag" de carbon !. cre&terea coninutului de -idrogen al moleculei 00,! La rea7 iile 2e &Gi2&.re2%7ere* A. pot participa numai compu&i anorganici B. pot participa numai compu&i organici C. are loc modificarea num"rului de o3idare al unor elemente din compu&ii care reacionea(" D. la care particip" compu&i organici1 are loc cre&terea num"rului de leg"turi c-imice prin care o3igenul se leag" de carbon !. la care particip" compu&i organici1 are loc cre&terea coninutului de -idrogen al moleculei 00=! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii s%nt a2evrateM A. alcanii sunt stabili la aciunea agenilor o3idani B. gradul de o3idare al compu&ilor carbonilici este mai mare dec2t gradul de o3idare al -idrocarburilor C. o3idarea incomplet" se mai nume&te ardere D. aci(ii gra&i sunt folosii la fabricarea s"punurilor !. gradul de o3idare al compu&ilor carbonilici este mai mare dec2t gradul de o3idare al aci(ilor carbo3ilici 00-! A7i8ii ?ra>i* A. se pot obine prin o3idarea alcanilor superiori1 f"r" catali(atori B. sunt aci(i carbo3ilici superiori 6cu num"r mare de atomi de carbon7 C. nu se obin niciodat" prin o3idare D. se folosesc la fabricarea s"punurilor !. sunt aci(i carbo3ilici inferiori 6cu num"r mic de atomi de carbon7 000! Metan%l* A. a fost denumit gaz de balt B. este componentul principal din ga(ele naturale C. %n concentraie mare poate forma cu aerul amestecul e3plo(i numit gaz grizu D. nu poate fi folosit drept combustibil pentru c" este ga( !. se folose&te la fabricarea acidului cian-idric )CN 00/! Metan%l intr Dn 7&#$&nen a* A. ga(elor de sond" B. ga(ului de cocserie C. ga(ului gri(u D. ga(elor naturale !. ga(elor rare 00A! In <%n7 iile 2e 7&n2i iile 2e l%7r%, $rin &Gi2area #etan%l%i se $&ate &5 ine* A. ga(ul de sinte(" 6un amestec de mono3id de carbon &i -idrogen1 %n raport molar de 1X27 B. ga(ul de sinte(" 6un amestec de mono3id de carbon &i -idrogen1 %n raport molar de 2X17 C. ga(ul de sinte(" 6un amestec de mono3id de carbon &i o3igen1 %n raport molar de 1X27 D. metanol1 prin %nc"l(irea la /00YC sub o presiune de :0 atm !. metanol1 prin %nc"l(irea la /0YC sub o presiune de 0 atm 00B! 9a8%l 2e sinte8*

A. este folosit %n sinte(a alcanilor superiori &i a metanolului B. este un amestec de mono3id de carbon &i -idrogen1 %n raport molar de 1X2 C. se obine prin arderea incomplet" a metanului D. se mai nume&te negru de fum !. este carbon fin di i(at 00C! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii s%nt a2evrateM A. prin arderea metanului %n aer1 %n atmosfer" s"rac" %n o3igen1 se formea(" carbon fin di i(at numit negru de fum &i ap" B. prin arderea incomplet" a metanului se obine ga(ul de sinte(" 6un amestec de mono3id de carbon &i -idrogen1 %n raport molar de 1X27 C. metanul trecut %mpreun" cu apori de ap" peste un catali(ator de nic-el la circa 800YC sufer" o reacie de o3idare incomplet" form2nd ga( de ap" 6un amestec de mono3id de carbon &i -idrogen1 %n raport molar de 1X.7 D. prin %nc"l(ire la /00YC sub o presiune de :0 atm a amestecului de metan &i o3igen se obine metanalul 6alde-ida formic"7 !. prin %nc"l(ire la /00':00YC %n pre(ena o3i(ilor de a(ot se formea(" metanol 6alcool metilic7 0/+! Un a#este7 2e #&n&Gi2 2e 7ar5&n >i 1i2r&?en* A. %n raport molar de 1X2 se nume&te ga( de ap" B. %n raport molar de 1X. se nume&te ga( de ap" C. %n raport molar de 1X. se nume&te ga( de sinte(" D. %n raport molar de 1X2 se nume&te ga( de sinte(" !. %n raport molar de 1X2 se nume&te negru de fum 0/"! Se 2a% %r#t&arele rea7 ii* NIO C)/ # )2> NIIO C)/ # 1/2>2 NIIIO C)/ # > 2 C)2> # )2> Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii s%nt a2evrateM A. reacia 647 are loc %n pre(ena unui catali(ator de nic-el la circa 800YC B. reacia 6447 are loc %n pre(ena unui catali(ator de nic-el la circa 800YC C. reacia 6447 are loc la /00YC &i :0 atm D. reacia 64447 are loc %n pre(ena unui catali(ator de platin" la 1000YC !. reacia 64447 are loc %n pre(ena o3i(ilor de a(ot la /00':00YC 0/,! In %r#a &Gi2rii #etan%l%i se $&ate &5 ine* A. ga( de sinte(" B. metanol C. metanal D. ga( de cocserie !. ga( de sond" 0/=! A7i2%l 7ian1i2ri7* A. se obine prin %nc"l(ire la /00YC sub o presiune de :0 atm a amestecului de metan &i o3igen B. se obine prin %nc"l(ire la /00':00YC %n pre(ena o3i(ilor de a(ot C. se obine prin reacia de amono3idare a metanului 6la 1000YC %n pre(en" de platin" drept catali(ator7 D. este folosit %n industria polimerilor 6pentru obinerea fibrelor sintetice7 !. nu pre(int" to3icitate C).>) C> # .)2

0/-! Prin ar2erea #etan%l%i Dn aer, Dn at#&s<er sra7 Dn &Gi?en se <&r#ea8* A. carbon fin di i(at B. negru de fum C. ap" D. metanol !. metanal 0/0! Rea7 ia 2e a#&n&Gi2are* A. are ca produs de reacie principal acidul cian-idric )CN B. are loc la temperaturi ridicate1 1000YC &i este catali(at" de platin" C. are loc la temperaturi ridicate1 100YC &i este catali(at" de nic-el D. este reacia de o3idare a acidului cian-idric %n pre(en" de amoniac !. este reacia de o3idare a metanului %n pre(en" de amoniac 0//! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii s%nt <alseM A. metanolul nu se poate obine prin %nc"l(irea amestecului de metan &i o3igen la /00YC sub o presiune de :0 atm B. alde-ida formic" nu se poate obine prin %nc"l(irea amestecului de metan &i o3igen la /00YC sub o presiune de :0 atm C. acidul cian-idric nu se poate obine prin reacia de o3idare a metanului %n pre(en" de amoniac la temperaturi ridicate1 1000YC1 %n pre(en" de catali(ator platin"1 @t D. ga(ul de ap" nu se obine prin arderea incomplet" a metanului a&a cum se obine ga(ul de sinte(" !. negrul de fum nu se obine din metan prin %nc"l(ire la /00':00YC1 %n pre(ena o3i(ilor de a(ot 0/A! Des$re al7ani s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. sunt insolubili %n ap" B. sunt insolubili %n ali sol eni organici C. sunt solubili %n ap" D. sunt insolubili %n alcooli inferiori !. sunt insolubili %n alcooli superiori 0/B! :al&?enarea al7anil&r $&ate avea l&7* A. la lumin" B. la temperatura camerei 0 C. la temperaturi mai mari de 100 C D. la %ntuneric !. alcanii nu dau reacii de -alogenare direct" 0/C! Al7anii 2a% rea7 ii 2e* A. -alogenare B. nitrare C. descompunere termic" D. -idroli(" !. i(omeri(are 0A+! Cra7area al7anil&r are l&7 la* 0 A. t _ :00 C 0 B. t ^ /00 C 0 C. t ^ :00 C 0 D. t _ /00 C 0 !. alcanii sunt stabili termic p2n" la 800 C 0A"! La 7ra7area al7anil&r* A. se rupe leg"tura carbon'carbon

B. se rupe leg"tura carbon'-idrogen C. se formea(" un alcan &i o alc-en" D. re(ult" dou" alc-ene !. re(ult" doi alcani cu num"r mai mic de atomi de carbon 0A,! Cl&r%rarea #etan%l%i se $&ate reali8a* 0 A. la 000 C B. %n pre(ena luminii C. %n pre(ena unui catali(ator de clorur" de aluminiu D. %n pre(ena unui catali(ator de clorur" feric" !. la temperatura camerei 0A=! Des7&#$%nerea ter#i7 a al7anil&r $res%$%ne rea7 ii 2e* A. cracare B. piroli(" C. de-idrogenare D. i(omeri(are !. amono3idare 0A-! Prin 7l&r%rarea <&t&71i#i7 a #etan%l%i $&ate re8%lta* A. clorur" de metil B. clorur" de metilen C. cloroform D. tetraclorur" de carbon !. carbon &i clor 0A0! :al&?enarea 2ire7t a al7anil&r se $&ate e<e7t%a 7%* A. fluor B. clor C. brom D. iod !. nici unul din -alogeni 0A/! Fl%&r%rarea 7&#$%>il&r &r?ani7i are l&7* A. prin reacia direct" cu fluor ga(os B. pe c"i indirecte C. prin substituia unui atom de -idrogen cu fluor D. prin reacia dintre o clorur" sau bromur" organic" &i o fluorur" mineral" !. prin reacia dintre o -alogenur" organic" &i o alt" fluorur" organic" 0AA! La 2es7&#$%nerea ter#i7 a $r&$an%l%i $&ate re8%lta* A. etan B. metan C. eten" D. -idrogen !. propen" 0AB! Al7anii s%nt s&l%5ili Dn* A. ap" B. ben(en C. eter D. cloroform !. -idro3id de sodiu

0AC! :i2r&7ar5%rile 7i7li7e sat%rate se #ai n%#es7* A. cicloalcani B. arene C. ciclani D. cicloparafine !. naftene 0B+! Ci7l&$r&$an%l* A. este un ga( incolor B. are gust %nep"tor C. este insolubil %n ap" D. este folosit ca aneste(ic !. este inodor 0B"! n@Al7anii 2a% rea7 ii 2e* A. de substituie B. de o3idare C. de de-idrogenare D. de cracare !. adiie 0B,! Re<erit&r la al71ene s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se mai numesc &i parafine B. se mai numesc &i olefine C. au formula general" Cn)2n D. se mai numesc &i acetilene !. au structur" plan" 0B=! Al71enele $&t $re8enta i8&#erie* A. de caten" B. de po(iie C. tautomerie D. geometric" !. de funciune 0B-! At&#ii 2e 7ar5&n 2in #&le7%la %nei al71ene s%nt le?a i $rin* A. leg"turi E B. leg"turi E # F C. leg"turi F D. leg"turi E # 2F !. leg"turi 2E # F 0B0! In #&le7%la %nei al71ene, at&#ii 2e 7ar5&n $&t avea 1i5ri2i8are* A. sp 2 B. sp . C. sp 2 D. dsp 2 . !. d sp 0B/! In #&le7%la i8&5%tenei se DntVlnes7 at&#i 2e 7ar5&n* A. nulari B. primari C. secundari D. teriari

!. cuaternari 0BA! Re<erit&r la al71ene s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. moleculele sunt polare B. temperaturile de fierbere &i de topire sunt mai mari dec2t ale alcanilor corespun("tori C. temperaturile de fierbere &i de topire cresc cu cre&terea masei moleculare D. sunt insolubile %n ap" !. densitatea alc-enelor lic-ide este mai mare dec2t a apei 0BB! Re<erit&r la al71ene s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se mai numesc &i olefine B. i(oalc-enele au temperaturi de fierbere &i de topire mai mari dec2t n'alc-enele C. %ntre moleculele alc-enelor &i moleculele de ap" se formea(" leg"turi de -idrogen D. sunt solubile %n sol eni organici !. densitatea alc-enelor lic-ide este mai mare dec2t densitatea alcanilor cu acela&i num"r de atomi de carbon 0BC! C&#$%s%l 7% str%7t%ra C:, P C:, se n%#e>te* A. etan B. eten" C. propen" D. etilen" !. etenil 0C+! Rea7 ia* C). C). C C)2 C). Cl $&ate 7&n2%7e la* A. 2'metil'2'buten" B. 2'metil'1'buten" C. .'metil'1'buten" D. .'metil'2'buten" !. 2'buten" K>)/!t>) ')Cl

0C"! Prin rea7 ia $r&$enei 7% 7l&r $&ate re8%lta, Dn <%n7 ie 2e 7&n2i iile 2e rea7 ie* A. clorur" de i(opropil B. clorur" de alil C. 11.'dicloropropan D. 112'dicloropropan !. 212'dicloropropan 0C,! Prin rea7 ia ".5%tenei 7% a7i2 5r&#1i2ri7 se $&ate &5 ine, Dn <%n7 ie 2e 7&n2i iile 2e rea7 ie* A. 1'bromobutin" B. 1'bromobutan C. 2'bromobutan D. .'bromobutan !. 212'dibromobutan 0C=! OGi2area al71enel&r se $&ate e<e7t%a 7%* A. permanganat de potasiu %n mediu slab ba(ic B. dicromat de potasiu &i acid sulfuric C. permanganat de potasiu &i acid sulfuric D. o(on 100

!. N'bromosuccinimid" 0C-! A2i ia 1al&?enil&r la al71ene $&ate avea l&7* A. %n mediu apos B. %n mediu alcoolic C. %n mediu acid D. %n sol eni nepolari !. %n pre(ena unor catali(atori metalici 0C0! Des$re al71ene s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. sunt solubile %n ap" B. sunt insolubile %n ap" C. au densit"ile mai mici dec2t ale alcanilor cu acela&i num"r de atomi de carbon D. temperaturile de fierbere ale i(omerilor cis sunt mult mai mari decat ale i(omerilor trans !. au miros p"trun(ator caracteristic 0C/! Pre8int i8&#erie ?e&#etri7* A. 2'metil'.'-e3ena B. 2'metil'2'-e3ena C. .'metil'2'pentena D. 2'metil'2'pentena !. .'metil'2'-e3ena 0CA! OGi2area al71enel&r 7% $er#an?anat 2e $&tasi% Dn #e2i% a7i2 $&ate 7&n2%7e la* A. aci(i carbo3ilici B. cetone C. alde-ide D. dio3id de carbon &i ap" !. -idropero3i(i 0CB! A2i ia 5r&#%l%i la eten, Dn s&lven i ne$&lari* A. are loc la presiune &i temperatur" normale B. conduce la formarea 112'dibromoetanului C. determin" decolorarea apei de brom D. are loc prin barbotarea etenei %n soluie concentrat" de acid brom-idric !. conduce la formarea 1111212$tetrabromoetanului 0CC! Al71enele se $&t &5 ine $rin 1i2r&?enarea* A. alc-inelor pe catali(ator de Ni1 @t B. alc-inelor pe catali(ator de paladiu otr" it cu s"ruri de plumb C. alcadienelor cu catali(ator de Ni1 @t D. alcadienelor cu metale &i donori de protoni !. alc-inelor %n mediu alcoolic /++! Prin &Gi2area ".5%tenei 7% 2i7r&#at 2e $&tasi% >i a7i2 s%l<%ri7 7&n7entrat se $&ate <&r#a* A. propanal B. acid propionic C. dio3id de carbon &i ap" D. formalde-id" !. acetalde-id" /+"! A2i ia a$ei la al71ene se $&ate <a7e Dn $re8en 2e * A. acid clor-idric B. acid brom-idric

C. acid a(otic D. acid sulfuric !. acid acetic /+,! ,.Pentena $&ate $re8enta i8&#eri* A. de caten" B. de po(iie C. geometrici D. de funciune !. optici /+=! Prin 2e?ra2area :&<#ann a se7.5%til2i#etila#inei se <&r#ea8* A. 1'buten" B. 2'buten" C. dimetilamin" D. dimetil-idro3ilamin" !. trimetilamin" /+-! Pre8int i8&#erie ;.E %r#t&rii 7&#$%>i* A. 1'bromo'1'cloropropena B. 111'dicloropropena C. 2'cloro'2'butena D. 1'cloro'2'metil'1'butena !. 21.'dicloro'2'butena /+0! Al71enele $&t 2a rea7 ii 2e* A. substituie la dubla leg"tur" B. adiie la dubla leg"tur" C. o3idare D. -idroli(" !. polimeri(are /+/! Pre8int i8&#erie ?e&#etri7* A. i(obutena B. 2'butena C. 2'metil'pentena D. .'metil'2'pentena !. 2'pentena /+A! Des$re a2i ia a$ei la al71ene nesi#etri7e s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. conduce la formarea unui alcool mono-idro3ilic B. are loc %n catali(" ba(ic" C. are loc %n catali(" acid" D. are loc conform regulii lui +arHo niHo !. are loc anti'+arHo niHo /+B! Des$re a2i ia 1i2r&?en%l%i la al71ene se $&ate a<ir#a 7* A. are loc %n pre(ena catali(atorului de platin" depus" pe s"ruri de plumb B. are loc %n pre(enta catali(atorilor de Ni1 @d1 @t fin di i(ate C. are loc la temperatur" &i presiune normale sau ridicate D. se desf"&oar" conform regulii lui +arHo niHo !. conduce la formarea cicloalcanilor /+C! Des$re a2i ia 5r&#%l%i >i 7l&r%l%i la al71ene s%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii*

A. se formea(" un singur deri at mono-alogenat B. are loc %n sol eni nepolari 6CCl/1 C)2Cl27 C. are loc conform regulii lui +arHo niHo D. conduce la formarea unor deri ai di-alogenai geminali !. conduce la formarea unor deri ai di-alogenai icinali /"+! S%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. adiia bromului 6%n sol eni ineri7 la eten" conduce la l11'dibromoetan B. adiia bromului 6%n sol eni ineri7 la eten" conduce la l12'dibromoetan C. etena decolorea(" o soluie brun'ro&cat" de brom %n tetraclorur" de carbon D. adiia clorului la propen" decurge conform regulii lui +arHo niHo !. adiia -alogenilor la alc-ene este catali(at" de ba(e anorganice tari /""! Des$re a2i ia a7i2%l%i 7l&r1i2ri7 la i8&5%ten s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. conduce la formarea 2'cloro'2'metilpropanului B. conduce la formarea 1'cloro'1'metilpropanului C. este regioselecti " D. are loc dup" regula lui +arHo niHo !. are loc anti'+arHo niHo /",! La &Gi2area al71enel&r se $&t <&l&si 7a a?en i 2e &Gi2are* A. permanganat de potasiu %n mediu de acid sulfuric B. dicromat de potasiu %n mediu de acid sulfuric C. soluie apoas" neutr" sau slab ba(ic" de permanganat de potasiu D. reacti BaNer !. ap" o3igenat" /"=! La &Gi2area $r&$enei 7% rea7tiv 'aLer* A. se formea(" 2'propanol B. se formea(" 112'propandiol C. se formea(" glicerol D. se scindea(" numai leg"tura F din dubla leg"tur" !. se scindea(" at2t leg"tura F c2t &i E din dubla leg"tur" /"-! Prin &Gi2area i8&5%tenei 7% $er#an?anat 2e $&tasi% Dn #e2i% a7i2 se <&r#ea8* A. dio3id de carbon &i ap" B. acetalde-id" C. formalde-id" D. aceton" !. acid piru ic /"0! La &Gi2area 5lVn2 a $r&$enei 7% rea7tiv 'aLer se <&r#ea8* A. 1'propanol B. 112'propandiol C. un precipitat de culoare brun" de dio3id de mangan D. 11.'propandiol !. -idro3id de potasiu /"/! Al71enele 7% <&r#%la #&le7%lar C0:"+ $re8int* A. dou" alc-ene i(omere =1! B. patru alc-ene i(omere cu caten" liniar" C. trei alc-ene i(omere cu caten" ramificat" D. dou" perec-i de alc-ene i(omere =1 ! !. doi i(omeri de funciune 6f"r" stereoi(omeri7

/"A! C&#$%s%l 7% <&r#%la #&le7%lar C-:B $re8int* A. doi i(omeri de po(iie cu caten" liniar" B. trei i(omeri de po(iie cu caten" liniar" C. doi i(omeri geometrici cis'trans D. patru i(omeri de funciune !. doi i(omeri de funciune /"B! P&t avea r&l 2e #&n&#eri Dn $&li#eri8area vinili7* A. etena B. acetilena C. clorura de inil D. stirenul !. acrilonitrilul /"C! :al&?enarea al71enel&r Dn $&8i ie alili7 se $&ate e<e7t%a 7%* A. clor B. brom C. fluor D. iod !. acid fluor-idric /,+! Al71enele re$re8int #aterie $ri# $entr% &5 inerea* A. etanolului B. clorurii de etil C. o3idului de eten" D. (a-aridelor !. proteinelor /,"! Pre8int i8&#erie ?e&#etri7* A. 2'-e3ena B. 2'metil'2'-e3ena C. 2'metil'.'-e3ena D. .'metil'2'-e3ena !. .'-e3ena /,,! Etena se $&ate &5 ine $rin* 0 A. de-idrogenarea etanului la t ^ :00 C B. des-idratarea etanolului %n mediu puternic ba(ic 6Na>)7 C. de-idro-alogenarea clorurii de etil1 la cald1 cu K>)/!t>) D. cracarea n'butanului !. des-idratarea etanolului la %nc"l(ire1 %n mediu de acid sulfuric /,=! In rea7 ia etenei 7% a$a 2e 5r&# se $&ate <&r#a* A. 111'dibromoetan B. 112'dibromoetan C. 112'etilenbrom-idrin" D. bromur" de etil !. 1111212'tetrabromoetan /,-! Rea7 iile s$e7i<i7e al71enel&r s%nt* A. adiia B. substituia C. o3idarea

D. -idroli(a !. polimeri(area /,0! Prin &Gi2area al71enel&r 7% $er#an?anat 2e $&tasi%, Dn $re8en 2e 7ar5&nat 2e s&2i%, re8%lt* A. numai aci(i carbo3ilici B. aci(i carbo3ilici1 dio3id de carbon &i ap" C. aci(i carbo3ilici &i cetone D. dioli !. un precipitat brun de dio3id de mangan /,/! Care 2intre %r#t&rii 7&#$%>i <&r#ea8 $rin &Gi2are 7% 2i7r&#at 2e $&tasi% Dn #e2i% 2e a7i2 s%l<%ri7 7&n7entrat %n 7&#$%s 7ar5&nili7M A. 2'butena B. 1'butena C. 2'metil'2'butena D. 21.'dimetil'2'butena !. ciclobutena /,A! Al71enele se $&t i2enti<i7a 7%* A. ap" de brom B. reacti Pollens C. reacti BaNer D. reacti Oe-ling !. reacti ,c-Veit(er /,B! Pre8int i8&#erie ?e&#etri7* A. 2'metil'1'pentena B. 2'metil'2'pentena C. .'metil'2'pentena D. 2'pentena !. .'metil'2'-e3ena /,C! Se $&t &5 ine al71ene 2in* A. alcani B. alc-ine C. arene D. alcooli mono-idro3ilici !. compu&i mono-alogenai /=+! Se $&ate &5 ine ,,0.2i#etil1eGan $rin 1i2r&?enarea %r#t&arel&r al71ene* A. 210'dimetil'1'-e3en" B. 210'dimetil'2'-e3en" C. 210'dimetil'.'-e3en" D. 21.'dimetil'1'-e3en" !. 21.'dimetil'2'-e3en" /="! Care 2intre %r#t&arele al71ene $&ate <&r#a 2&ar 2&i i8&#eri #&n&1al&?ena i $rin s%5stit% ie alili7M A. 1'butena B. i(obutena C. 21.'dimetil'2'butena D. 2'metil'2'pentena !. 2'-e3ena

/=,! Den%#irea al71enel&r 7% 7aten ra#i<i7at se <a7e 2%$ %r#t&arele re?%li* A. identificarea catenei de ba(" &i a catenelor laterale B. catena de ba(" trebuie s" conin" dubla leg"tur" C. catena de ba(" se numerotea(" astfel %nc2t un atom de carbon din dubla leg"tur" s" primeasc" num"rul cel mai mic D. se denume&te radicalul -idrocarbonat !. se numerotea(" catenele laterale astfel %nc2t s" primeasc" num"rul cel mai mare /==! S%nt a2evrate a<ir#a iile* A. C)2AC)$ repre(int" radicalul inil B. C)2AC)$C)2$ repre(int" radicalul alil C. C)2AC)$C)2$ repre(int" radicalul propenil D. C)2AC)$ repre(int" radicalul etenil !. C).$ repre(int" radicalul metilen /=-! Re<erit&r la al71ene s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. leg"tura F a leg"turii duble se afl" %n acela&i plan cu planul leg"turii E B. lungimea unei leg"turi duble este 11..< C. %n reaciile de adiie are loc scindarea leg"turii F D. %n reaciile de adiie se rup at2t leg"turi F1 c2t &i leg"turi E dintre atomii de carbon care particip" la formarea leg"turii duble 0 !. ung-iul dintre leg"turile E ale atomilor de carbon sunt de 120 /=0! S%nt i8&#eri ; %r#t&rii 7&#$%>i* A. Br 4 ) .C ) Cl ) Br ) Cl ) C C C C C C C C Cl O C)2Cl Cl ) C)2Cl Cl C). C)2C). C).

B.

C.

D.

!.

/=/! Re<erit&r la al71ene s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. i(omerii `cisa au temperaturi de fierbere mai ridicate dec2t i(omerii `transa B. sunt incolore &i f"r" miros C. temperaturile de fierbere &i de topire sunt mai mari dec2t ale alcanilor corespun("tori D. se mai numesc &i parafine !. i(omerii `transa au p.t. mai ridicate dec2t i(omerii `cisa

/=A! Al71enele $&t a2i i&na*

A. -idrogen B. -alogeni C. -idraci(i D. ap" !. acid formic /=B! Re<erit&r la rea7 ia 2e $&li#eri8are a al71enel&r s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. are loc la temperatur" &i presiune normale1 %n pre(ena catali(atorilor B. are loc cu scindarea leg"turii F &i m"rirea catenei C. este o poliadiie D. etena &i propena sunt monomeri %n procesul de obinere a maselor plastice !. alc-enele cu dubl" leg"tur" marginal" polimeri(ea(" mai greu /=C! Re<erit&r la 1al&?enarea al71enel&r s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. reacia poate a ea loc la temperatur" ridicat" B. se poate face direct cu Cl21 Br21 42 di(ol ai %n sol eni nepolari 6CCl/M C)2Cl27 C. cel mai u&or se adiionea(" clorul D. se obin deri ai di-alogenai geminali !. cel mai greu se adiionea(" iodul /-+! Re<erit&r la 1i2r&?enarea al71enel&r s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. are loc doar la temperatur" &i presiune normale 0 B. are loc la 80'180 C &i 200 atm C. are loc %n pre(ena unor catali(atori metalici fin di i(ai 6Ni1 @t1 @d7 D. are loc conform regulii lui +arHo niHo !. are loc %n sistem -eterogen /-"! Al71enele se $&t &Gi2a 7%* A. o3igen molecular din aer %n pre(ena unor sol eni ineri B. permanganat de potasiu %n mediu neutru sau slab ba(ic C. permanganat de potasiu %n mediu de acid sulfuric D. dicromat de potasiu %n mediu de acid sulfuric !. reacti Pollens /-,! La &Gi2area etenei 7% rea7tiv 'aLer* A. are loc decolorarea soluiei de reacti B. se formea(" un precipitat brun de +n>2 C. se formea(" acid acetic D. se formea(" 112'etandiol !. se formea(" dio3id de carbon &i ap" /-=! S%nt a2evrate a<ir#a iile* A. prin o3idarea catalitic" a etenei cu metale fin di i(ate1 se obine etanol B. prin o3idarea energic" a 21.'dimetil'2'butenei se formea(" aceton" C. prin combustie1 orice alc-en" formea(" dio3id de carbon &i ap" D. la ardere se rup numai leg"turile F din molecul" !. reaciile de ardere sunt puternic endoterme /--! Re<erit&r la 5r&#%rarea $r&$enei s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. cu brom1 %n sol eni ineri1 conduce la formarea 11.'dibromopropanului 0 B. la 000':00 C se formea(" .'bromopropen" C. atomii de -idrogen din po(iie alilic" sunt mai reacti i dec2t ceilali atomi de -idrogen D. %n CCl/ se formea(" 112'dibromopropan !. reacia este %mpiedicat" steric

/-0! Se 2 s71e#a 2e rea7 ii* Ni tC


0

C)/

# 2Cl21 ' 2)Cl # Cl2 b

C.): # )2

C.) 8

C 2) / A. compusul B este cloroform B. compusul B este clorura de metilen C. compusul b este 112'dicloroetan D. compusul b este 111'dicloroetan !. compusul b este clorura de etil

/-/! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. formula molecular" C:)12 corespunde unei -e3ene B. identificarea leg"turii duble din alc-ene se face cu ap" de clor C. po(iia dublei leg"turi din alc-ene se identific" prin o3idare degradati " D. 21/'dimetil'.'-e3ena pre(int" i(omerie ='! !. lungimea leg"turii duble din alc-ene este 11.9< /-A! Re<erit&r la $r&$en s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. adiionea(" un mol de brom la dubla leg"tur" B. este o substan" lic-id" C. este unul din produ&ii de descompunere termic" a butanului D. are doi i(omeri de po(iie !. miroase a sulf /-B! Re<erit&r la $r&$en s%nt a2evrate a<ir#a iile* o A. prin adiia acidului brom-idric la /00':00 C se formea(" 1'bromopropan B. prin adiia apei se formea(" alcool i(opropilic C. prin o3idare cu dicromat de potasiu &i acid sulfuric se formea(" acid acetic1 dio3id de carbon &i ap" D. nu se poate polimeri(a deoarece are num"r impar de atomi de carbon !. prin adiia apei se formea(" 112'propandiol /-C! Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. alc-ena care la o3idare cu soluie de K2Cr2>; %n )2,>/ formea(" butanon" &i acid i(obutiric este 21/' dimetil'.'-e3ena B. la trecerea propenei printr'o soluie ba(ic" de K+n>/ se obine 2'propanol 0 C. clorura de alil se obine prin clorurarea propenei cu clor1 la 000 C D. i(omeria de po(iie a alc-enelor este determinat" de po(iia dublei leg"turi !. i(omeria geometric" este determinat" de planul leg"turii E a dublei leg"turi /0+! Prin &Gi2area 7% 2i7r&#at 2e $&tasi% >i a7i2 s%l<%ri7 a ,,0.2i#etil.=.1eGenei se <&r#ea8* A. acid propanoic B. acid i(obutiric C. acid 2'metilpropanoic D. 2'metilpropanal !. aceton" &i acid 2'metilbutanoic /0"! La &Gi2area ,.#etil.,.$entenei 7% s&l% ie a7i2 2e $er#an?anat 2e $&tasi% se <&r#ea8* A. acid acetic B. aceton" C. propanon" D. propanal

!. acid propanoic /0,! Re<erit&r la al71ene ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. leg"tura dubl" CAC este format" din dou" leg"turi E B. leg"tura dubl" CAC este format" din dou" leg"turi F C. leg"tura dubl" CAC este format" dintr'o leg"tur" E &i o leg"tur" F D. atomul de carbon implicat %ntr'o dubl" leg"tur" formea(" trei leg"turi E coplanare !. leg"tura F se g"se&te %ntr'un plan paralel cu planul leg"turii E /0=! Re<erit&r la al71ene ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. lungimea leg"turii duble CAC este 11..< B. leg"tura F este mai slab" dec2t leg"tura E 0 C. ung-iul %ntre leg"turile co alente E coplanare este de 109 28G D. %n reaciile de adiie la alc-ene se scindea(" leg"tura E !. %n reaciile de adiie la alc-ene se scindea(" leg"tura F /0-! Re<erit&r la al71ene ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. alc-enele au reacti itate c-imic" mare B. butena pre(int" / i(omeri de caten" C. i(omerii de po(iie au aceea&i formul" molecular" D. alc-enele cu dubl" leg"tur" marginal" nu pre(int" i(omerie geometric" !. .'-e3ena are doi i(omeri geometrici 6cis &i trans7 /00! Re<erit&r la varia ia $%n7tel&r 2e <ier5ere a al71enel&r ale?e i variantele 7&re7te* A. p.f. eten" ^ p.f. 1'buten" B. p.f. cis'2'buten" _ p.f. trans'2'buten" C. p.f. i(obuten" _ p.f. 1'penten" D. p.f. propen" _ p.f. 1'buten" !. p.f. cis'2'buten" ^ p.f. trans'2'buten" /0/! Re<erit&r la varia ia $%n7tel&r 2e t&$ire a al71enel&r ale?e i variantele 7&re7te* A. p.t. propen" ^ p.t. eten" B. p.t. 1'buten" _ p.t. i(obuten" C. p.t. cis'2'buten" _ p.t. trans'2'buten" D. p.t. eten" _ p.t. i(obuten" !. p.t. propen" _ p.t. 1'buten" /0A! Re<erit&r la rea7 iile 2e a2i ie ale al71enel&r s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. alc-enele nu dau reacii de adiie B. se scindea(" at2t leg"tura E c2t &i leg"tura F din leg"tura CAC C. %n urma reaciei de adiie se obine o molecul" %n care alenele fiec"rui atom de carbon sunt orientate dup" 2rfurile unui tetraedru regulat D. este o reacie comun" at2t alc-enelor c2t &i alcanilor !. sunt reacii specifice leg"turii duble de tip alc-enic /0B! Re<erit&r la rea7 ia 2e 1i2r&?enare a al71enel&r ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. prin -idrogenarea alc-enelor se obin alcani cu un num"r mai mare de atomi de carbon B. are loc %n sistem -eterogen C. se folosesc catali(atori soli(i D. are loc cu scindarea leg"turii F a leg"turii duble CAC !. prin adiia -idrogenului1 alc-enele nesaturate se pot transforma %n arene /0C! Re<erit&r la rea7 ia 2e 1al&?enare a al71enel&r ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. se obin compu&i di-alogenai icinali saturai

B. se obin compu&i di-alogenai geminali nesaturai C. se obin compu&i di-alogenai icinali nesaturai D. se obin compu&i tetra-alogenai icinali saturai !. se poate efectua at2t cu -alogeni1 c2t &i cu -idraci(i //+! Re<erit&r la al71ene ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. prin adiia clorului la 2'buten" se obine 11/'diclorobutan B. prin adiia clorului la 2'buten" se obine 21.'diclorobutan C. prin adiia bromului la propen" se obine 112'dibromopropan D. prin adiia clorului la eten" se obine 111'dicloroetan !. prin adiia bromului la eten" se formea(" bromur" de etil //"! Re<erit&r la a2i ia 1i2ra7i8il&r la al71ene ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. cel mai u&or se adiionea(" acidul iod-idric B. prin adiia )Cl la i(openten" se formea(" 2'cloro'2'metilbutan C. prin adiia )4 la 2'buten" se formea(" .'iodobuten" D. prin adiia )Cl la i(obuten" se formea(" 1'cloro'2'metilpropan !. prin adiia )Br la 1'buten" se formea(" 2'bromobutan //,! F&r#%lei #&le7%lare C-:B Di 7&res$%n2* A. 2'alc-ene 6f"r" stereoi(omeri7 B. .'alc-ene 6f"r" stereoi(omeri7 C. /'alc-ene 6f"r" stereoi(omeri7 D. 2'cicloalcani 6f"r" stereoi(omeri7 !. .'cicloalcani 6f"r" stereoi(omeri7 //=! Re<erit&r la rea7 ia 2e $&li#eri8are a al71enel&r ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. este o reacie de condensare repetat" B. este o poliadiie C. are loc cu ruperea leg"turilor E D. are loc cu ruperea leg"turii F din fiecare monomer !. se formea(" noi leg"turi E carbon'carbon //-! Re<erit&r la rea7 ia 2e $&li#eri8are a al71enel&r ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. gradul de polimeri(are repre(int" num"rul de molecule de monomer care formea(" polimerul B. gradul de polimeri(are repre(int" o aloare medie C. macromoleculele de polimer sunt alc"tuite din unit"i diferite D. prin polimeri(area etenei se obine polietilena !. monomerii inilici particip" &i la reacii de coplimeri(are //0! Re<erit&r la &Gi2area al71enel&r, a<ir#a iile 7&re7te s%nt* A. alc-enele se o3idea(" mai u&or dec2t alcanii B. suma algebric" a numerelor de o3idare ale tuturor elementelor componente este mai mare dec2t (ero C. o3idarea energic" a alc-enelor se face cu K2Cr2>; sau K+n>/ %n pre(en" de )2,>/ D. o3idarea bl2nd" a alc-enelor se face cu ap" de brom !. o3idarea bl2nd" a alc-enelor se face cu reacti BaNer ///! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii*

110

C/)10

t _ :00 C # )Cl

C)/ # B

= Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este propanul B. compusul B este propena C. compusul b este clorura de n'propil D. compusul b este clorura de i(opropil !. compusul = este 112'dicloropropanul //A! C&res$%n2 %nei al71ene %r#t&arele <&r#%le #&le7%lare* A. C.)8 B. C.): C. C/)8 D. C:)1/ !. C0)10 //B! Dintre al71enele 2e #ai E&s $re8int i8&#erie ?e&#etri7* A. .1/'dimetil'2'-e3ena B. .'etil'.'butena C. 2'etil'1'butena D. .'etil'2'-e3ena !. etena //C! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. alc-enele au formula general" Cn)2n#2 B. n'-e3ena pre(int" . i(omeri de po(iie C. propena nu este solubil" %n ap" D. Helenul este un aneste(ic slab1 folosit %n stomatologie !. 2'pentena nu pre(int" i(omerie geometric" /A+! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. la o3idarea alc-enelor cu soluie ba(ic" de K+n>/ se rup leg"turi F B. reacia comun" alc-enelor &i alcanilor este adiia C. pentena este omologul superior al butenei D. alcadienele particip" la reacii de copolimeri(are !. alc-ena care prin o3idare energic" formea(" numai acid acetic este propena /A"! Ale?e i rea7 iile 71i#i7e 7&re7te* A. )2,>/ C)2 C) C). # )2> C). B. C)2 C. C)2 # )Cl C)2 Cl C)2 Cl

# Cl2

C)2

C)2

>)

111

C). D. C)2 !. C)2

C)

C) C). # Br2

CCl/

C)2 Br

C)2

C)2

C)2 Br

C)

C)2

C). # )4

C).

C) C)2 4

C).

C)2 # .>2

2C>2 # 2)2> # D

/A,! Ale?e i rea7 iile 71i#i7e 7&re7te* A. C)2 B. C). C. C). D. C)2 !. C)2 C) C). # Cl2 CCl/ Cl C). C Cl /A=! Ale?e i rea7 iile 71i#i7e 7&re7te* A. C). C) C) C) C). # )Cl C). B. C). C. n C)2 C)2 D. n C)2 C) C :) 0 !. n CO2 CO2 Helen polistiren 6C)2 C)7n Cl C C C). # 2 8>9 K+n> / / )2,>/ acetona C). C)2 # 8>9 # )>) K+n> / / )> C).C)2>) C C)2 # 8>9 K+n> / / )2,>/ C). C > C). # C)2> C) C) C). # 8>9 K+n>/ / )2,>/ 2 C).C>>) C) C). # Cl2 000 C
0

C)2

C) C)2

Cl # )Cl

C).

112'dicloro'/'metil'2'pentena

C). C).

/A-! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te re<erit&are la al71ene* A. dau reacii de substituie la dubla leg"tur" B. po(iia alilic" este ecin" dublei leg"turi C. prin bromurarea alc-enelor inferioare1 cu un mol de brom1 %n po(iia alilic" se formea(" un compus dibromurat geminal D. clorura de alil este folosit" la obinerea industrial" a glicerinei !. atomii de -idrogen din po(iia alilic" sunt mai reacti i dec2t ceilali atomi de -idrogen din catena unei alc-ene /A0! Re<erit&r la al71ene s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. ard %n o3igen sau %n aer B. prin arderea alc-enelor se formea(" dio3id de carbon1 ap" &i c"ldur" C. alc-enele sunt folosite drept combustibil D. deoarece alc-enele polimeri(ea("1 trebuie e itat" pre(ena lor %n ben(in" !. se o3idea(" doar %n condiii energice /A/! La &Gi2area ener?i7 a ,.#etil.".5%tenei se $&t <&r#a %r#t&rii 7&#$%>i* A. propanon" B. butanon" C. alde-id" formic" D. dio3id de carbon &i ap" !. acid butanoic /AA! Prin &Gi2area 5lVn2 a $r&$enei se <&r#ea8* A. 2'propanol B. 112'propandiol C. dio3id de carbon &i ap" D. un precipitat brun !. 1'propanol /AB! Se 7&nsi2er %r#t&area s71e# 2e rea7 ii* 0 t ^ :00 C C .) 8 B # )2 # )>) B # Cl2/000 C
0

b =

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este propan B. compusul B este propena C. compusul b este alcoolul n'propilic D. compusul b este alcoolul i(opropilic !. compusul = este .'cloropropena /AC! Se 7&nsi2er %r#t&area s71e# 2e rea7 ii*

C/)10

t _ :00 C -

B 6alcan7 # b 6alc-ena7 = # )Cl

B # Cl2

= b # )Cl Ale?e i variantele 2e rs$%ns 7&re7te* A. compusul B este propanul B. compusul B este etanul C. compusul b este etanul D. compusul b este etena !. compusul = este cloroetanul /B+! Re<erit&r la rea7 iile 2e &Gi2are ale al71enel&r ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. au loc sub aciunea agenilor o3idani B. conduc la compu&i diferii1 %n funcie de agentul o3idant folosit C. prin o3idare bl2nd" se formea(" aci(i carbo3ilici D. prin o3idare cu permanganat de potasiu %n soluie slab alcalin" se formea(" dioli icinali !. reacti ul BaNer repre(int" o soluie apoas" neutr" sau slab ba(ic" de dicromat de potasiu /B"! Re<erit&r la &Gi2area ener?i7 a al71enel&r ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. se poate face cu dicromat de potasiu %n soluie apoas" neutr" sau slab ba(ic" B. se poate face cu permanganat de potasiu %n soluie apoas" neutr" sau slab ba(ic" C. se poate face cu K2Cr2>; %n pre(ena )2,>/ D. se formea(" dio3id de carbon1 ap" &i c"ldur" !. se formea(" amestecuri de diferii produ&i de o3idare1 %n funcie de structura alc-enei /B,! Re<erit&r la &Gi2area ener?i7 a al71enel&r s%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. c2nd atomul de carbon implicat %n leg"tura dubl" conine -idrogen1 se formea(" acid carbo3ilic B. c2nd atomul de carbon implicat %n leg"tura dubl" este la cap"tul catenei1 se formea(" alde-ide C. c2nd atomul de carbon implicat %n leg"tura dubl" nu conine -idrogen se formea(" o ceton" D. c2nd atomul de carbon implicat %n leg"tura dubl" nu conine -idrogen se formea(" un cetoacid !. c2nd atomul de carbon implicat %n leg"tura dubl" este marginal se formea(" C>2 /B=! Etena $&ate <i %tili8at la &5 inerea* A. etanolului B. propenei C. etilenglicolului D. polietenei !. polipropenei /B-! Re<erit&r la $&lieten ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. gradul de polimeri(are aria(" %ntre 18 000 &i 800000 B. are formula molecular" 6C)2 C)7n C). C. re(istena la agenii c-imici cre&te cu cre&terea presiunii de polimeri(are D. cele mai utili(ate tipuri de polieten" sunt cele de presiune ridicat" &i de presiune Zoas" !. poate fi tras" %n fire /B0! Re<erit&r la $&listiren s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se descompune sub aciunea di er&ilor ageni c-imici

B. se utili(ea(" la obinerea polistirenului e3pandat C. este folosit ca material i(olator termic &i fonic D. polistirenul e3pandat este obinut prin tratarea perlelor de polistiren cu i(obutan1 sub presiune !. este mai greu dec2t pluta /B/! Re<erit&r la $&li7l&r%ra 2e vinil s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. are rol de i(olant termic &i electric B. se folose&te la confecionarea t2mpl"riei termopan C. re(ist" la %nc"l(ire D. nu re(ist" la aciunea agenilor c-imici !. este utili(at" la obinerea de tuburi &i e i /BA! Re<erit&r la $&litetra<l%&r&eten s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se nume&te teflon B. este un foarte bun i(olator electric C. este inflamabil" D. este inert" la aciunea agenilor c-imici !. este folosit" la prepararea unor cosmetice /BB! Pre8int i8&#erie ?e&#etri7 %r#t&arele al71ene* A. C). C)2 B. C). C. C). C) C C)2 C). D. C). C). C C C) C). C). C)2 C C) C). C)2C). C) C C). C).

!. C).

C). C) . C). C C). C) C) C). C C).

C).

/BC! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. compusul cu structura de mai Zos se num&te 212'dimetil'.'penten" C). C). C C). C) C) C).

B. compusul cu structura de mai Zos se nume&te .1.'dimetil'1'buten"

C). C)2 C) C C). C). C. compusul cu structura de mai Zos se nume&te 2'etil'.'metil'1'buten" C). C) C C)2 C). C)2 C). D. compusul cu structura de mai Zos se nume&te 2'etil'2'buten" C). C C) C). C)2 C). !. compusul cu structura de mai Zos se nume&te 2121.'trietil'.'penten" C). C). C C C) C).

C). C) . /C+! Pre8int i8&#erie ?e&#etri7 %r#t&arele al71ene* A. .1/'dimetil'2'-e3ena B. .'etil'.'butena C. 2'etil'1'butena D. .1/1/'trimetil'2'pentena !. /1/'dimetil'2'pentena /C"! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. alc-ena care prin o3idare cu K+n>/ / )2,>/ formea(" acid acetic 6C).C>>)71 C>2 &i )2> este propena B. alc-ena care prin o3idare energic" formea(" aceton" 6C).$C>$C).7 &i acid propanoic 6C).C)2C>>)7 este .'metil'2'pentena C. alc-ena care prin o3idare energic" formea(" doar aceton" 6C).$C>$C).7 este 21.'dimetil'2'butena D. alc-ena care prin o3idare energic" formea(" doar acid acetic 6C).C>>)7 este 1'buten" !. alc-ena care prin o3idare energic" formea(" aceton"1 dio3id de carbon &i ap" este i(obutena /C,! C&#$%s%l 7% <&r#%la #&le7%lar C-:B $re8int* A. trei alc-ene i(omeri de po(iie B. cinci alc-ene i(omeri de caten" C. doi i(omeri de funciune D. doi i(omeri geometrici !. patru i(omeri geometrici /C=! Se 2 s71e#a 2e rea7 ii* )2,>/ B b # )2 > b # )Cl = B. compusul B este etanolul

Ale?e i variantele 7&re7te* A. compusul B este glicolul

C).

C)2 Cl

C. compusul b este etanul D. compusul b este etena !. compusul = este Helenul /C-! Prin &Gi2area 7% Q,Cr,OA ( :,SO- a =,-.2i#etil.,.$entenei se <&r#ea8* A. dio3id de carbon &i ap" B. metanal C. acid etanoic D. i(opropilmetilceton" !. i(obutanon" /C0! Prin &Gi2area ener?i7 a ,,=.2i#etil.,.5%tenei se <&r#ea8* A. acid butanoic B. aceton" C. propanal D. propanon" !. acid propanoic /C/! Care 2intre %r#t&arele al71ene <&r#ea8, $rin &Gi2are 7% 2i7r&#at 2e $&tasi% Dn #e2i% 2e a7i2 s%l<%ri7 7&n7entrat, %n 7&#$%s 7ar5&nili7M A. i(obutena B. .1/'dimetil'2'pentena C. etena D. 2'butena !. ciclobutena /CA! Care 2intre %r#t&arele al71ene <&r#ea8 $rin &Gi2are ener?i7 a7i8i 7ar5&Gili7iM A. 1'butena B. 2'butena C. 112'dimetilciclobutena D. propena !. 2'metil'1'pentena /CB! Se $&ate &5 ine i8&$entan $rin 1i2r&?enarea %r#t&arel&r al71ene* A. 2'metil'1'penten" B. 2'metil'1'buten" C. .'metil'1'buten" D. i(openten" !. 2'metil'2'buten" /CC! Care 2intre %r#t&arele al71ene <&r#ea8 2&ar %n 7&#$%s #&n&1al&?enat $rin s%5stit% ia alili7 a %n%i #&l 2e 1al&?enM A. 1'butena B. i(obutena C. 21.'dimetil'2'butena D. 2'-e3ena !. ciclopentena A++! Care 2intre %r#t&arele al71ene <&r#ea8 2&ar %n 7&#$%s #&n&1al&?enat $rin s%5stit% ia alili7 7% %n #&l 2e 1al&?enM A. ciclobutena B. .1/'dimetilciclobutena C. 2'metil'2'pentena D. 21/'dimetil'2'pentena

!. propena A+"! Al71enele $&t a2i i&na* A. acid sulfuros B. acid clor-idric C. tetraclorur" de carbon D. ben(en !. brom A+,! Care 2intre %r#t&arele al71ene, $rin &Gi2are ener?i7, <&r#ea8 a7i2 a7eti7 NC:=COO:OM A. propena B. 21.'dimetil'2'butena C. ciclobutena D. i(obutena !. 2'butena A+=! Care 2intre %r#t&arele al71ene, $rin &Gi2are ener?i7, <&r#ea8 2i&Gi2 2e 7ar5&n >i a$M A. propena B. 2'butena C. etena D. 1'butena !. .'metil'2'pentena A+-! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. etena se poate obine prin des-idratarea alcoolului etilic B. alc-enele au i(omerie de caten"1 de po(iie &i geometric" C. propena este i(omer de funciune cu ciclobutanul 0 D. etena se clorurea(" %n po(iie alilic" cu clor1 la 000 C !. prin o3idarea bl2nd" a propenei cu reacti BaNer se formea(" glicol A+0! Al71enele* A. au formula general" Cn)2n#2 B. sunt -idrocarburi aciclice C. sunt -idrocarburi nesaturate D. sunt -idrocarburi saturate !. conin %n molecula lor o dubl" leg"tur" %ntre doi atomi de carbon A+/! Pri#%l ter#en 2in seria &#&l&a? a al71enel&r* A. are formula de structur" plan" C)2AC)2 B. se nume&te eten" C. se nume&te meten" D. are formula molecular" C)2 !. are formula molecular" C2)/ A+A! Den%#irea al71enel&r se <a7e ast<el* A. prin ad"ugarea prefi3ului en la denumirea alcanului corespun("tor B. prin %nlocuirea %n denumirea alcanului1 a sufi3ului an cu sufi3ul in C. prin %nlocuirea %n denumirea alcanului1 a sufi3ului an cu sufi3ul en D. %ncep2nd cu al treilea termen al seriei omoloage1 se preci(ea(" po(iia dublei leg"turi !. %ncep2nd cu al cincilea termen al seriei omoloage1 se preci(ea(" po(iia dublei leg"turi A+B! ".'%tena >i ,.5%tena a% %r#t&arele 7ara7teristi7i Dn 7&#%n* A. sunt alc-ene B. sunt alc-ine

C. au aceea&i formul" molecular" D. au aceea&i formul" de proiecie !. au aceea&i formul" de structur" plan" A+C! Des$re eten >i $r&$en s%nt 7&re7te %r#t&arele a<ir#a ii* A. etena este omologul superior al propenei B. etena este omologul inferior al propenei C. etena &i propena nu sunt omologi D. propena are cu doi atomi de -idrogen mai mult fa" de eten" !. propena are cu un atom de carbon mai mult fa" de eten" A"+! La 2en%#irea al71enel&r 7% 7aten ra#i<i7at s%nt vala5ile %r#t&arele re?%li* A. catena de ba(" trebuie s" conin" dubla leg"tur"1 c-iar dac" e3ist" o alt" caten" cu mai muli atomi de carbon1 daar %n care nu se afl" dubla leg"tur" B. catena de ba(" se numerotea(" astfel %nc2t un atom de carbon din dubla leg"tur" s" primeasc" num"rul cel mai mic C. catena de ba(" se numerotea(" astfel %nc2t un atom de carbon din dubla leg"tur" s" primeasc" num"rul cel mai mare D. catena de ba(" se numerotea(" astfel %nc2t un atom de -idrogen din dubla leg"tur" s" primeasc" num"rul cel mai mic !. catena de ba(" nu trebuie s" conin" dubla leg"tur" A""! Catena 2e 5a8 a al71enel&r 7% 7aten ra#i<i7at* A. este catena cu cei mai muli atomi de carbon1 indiferent de po(iia dublei leg"turi B. este catena cu cei mai muli atomi de carbon &i care nu conine dubla leg"tur" C. trebuie s" conin" dubla leg"tur"1 c-iar dac" e3ist" o alt" caten" cu mai muli atomi de carbon1 daar %n care nu se afl" dubla leg"tur" D. poate fi oricare caten" cu minim 2 atomi de carbon !. se numerotea(" astfel %nc2t un atom de carbon din dubla leg"tur" s" primeasc" num"rul cel mai mic A",! Le?t%ra 2%5l* A. este pre(ent" %n structura alcanilor &i alc-enelor B. este pre(ent" %n structura alc-enelor C. este format" dintr'o leg"tur" E &i o leg"tur" F D. este format" din dou" leg"turi F !. este format" din dou" leg"turi F &i o leg"tur" E A"=! At&#%l 2e 7ar5&n i#$li7at Dntr.& 2%5l le?t%r* A. formea(" trei leg"turi E &i o leg"tur" F B. formea(" trei leg"turi E coplanare cu ung-iuri de 120Y %ntre ele C. formea(" o leg"tur" F situat" %ntr'un plan perpendicular pe planul leg"turii E D. formea(" o leg"tur" F cu un atom de -idrogen !. nu mai formea(" leg"turi cu -eteroatomi A"-! Le?t%ra 2%5l Dntre 2&i at&#i 2e 7ar5&n* A. are lungimea de 11.. < B. este format" dintr'o leg"tur" E &i o leg"tur" F C. nu este stabil" D. este pre(ent" %n structura alc-enelor !. nu permite rotaia liber" %n Zurul s"u1 a atomilor de carbon participani A"0! Le?t%ra T* A. poate participa la formarea unei leg"turi duble %ntre doi atomi de carbon B. poate participa la formarea unei leg"turi duble %ntre un atom de carbon &i un atom de -idrogen

C. se g"se&te %ntr'un plan perpendicular pe planul leg"turii E la formarea unei leg"turi duble D. se g"se&te %n structura alc-enelor !. se g"se&te %n structura alcanilor A"/! Le?t%ra T >i le?t%ra S a% %r#t&arele 7ara7teristi7i Dn 7&#%n* A. particip" la formarea leg"turilor duble B. au lungimea de 11..< C. se g"sesc %n acela&i plan la formarea unei leg"turi duble1 ceea ce permite rotaia liber" %n Zuril acesteia D. se pot forma %ntre doi atomi de carbon !. se g"sesc %n structura alc-enelor A"A! Le?t%ra S* A. particip" la formarea leg"turilor simple B. particip" la formarea leg"turilor duble C. este mai puternic" dec2t leg"tura F D. se poate stabili %ntre doi atomi de carbon !. nu se poate stabili %ntre un atom de carbon &i un atom de -idrogen A"B! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii re<erit&are la 2%5la le?t%r a al71enel&r s%nt a2evrateM A. dubla leg"tur" se g"se&te %ntotdeauna %n caten" de ba(" B. dubla leg"tur" este format" dintr'o leg"tur" E &i o leg"tur" F C. dubla leg"tur" nu permite rotaia liber" a atomilor de carbon %n Zurul s"u D. dubla leg"tur" este format" din dou" leg"turi F !. dubla leg"tur" este mai stabil" dec2t leg"tura simpl" A"C! Str%7t%ra %nei al71ene* A. conine o leg"tur" dubl" %ntre doi atomi de carbon cu lungimea de 01..< B. conine o leg"tur" dubl" %ntre doi atomi de carbon cu lungimea de 120< C. se deosebe&te de cea a alcanului cu acela&i num"r de atomi de carbon prin e3istena unei leg"turi co alente duble %ntre un atom de carbon &i un atom de -idrogen D. se deosebe&te de cea a alcanului cu acela&i num"r de atomi de carbon prin e3istena unei leg"turi co alente duble %ntre doi atomi de carbon !. conine o leg"tur" dubl" %ntre doi atomi de carbon cu lungimea de 11..< A,+! Se 2a% %r#t&arele <&r#%le 2e str%7t%r $lan* NIO C). C) C)AC) C). C). NIIO C). C)2 C)AC) C)2 C). S%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. cei doi compu&i au aceea&i formul" molecular" B. compusul 6447 este omologul superior al compusului 647 C. cei doi compu&i sunt i(omeri de caten" D. cei doi compu&i sunt i(omeri de po(iie !. catena de ba(" a compusului 647 conine 0 atomi de carbon1 iar catena de ba(" a compusului 6447 conine : atomi de carbon A,"! Se 2a% %r#t&rii 7&#$%>i* NIO

120

C). C). C C)AC C)2 C).

C). NIIO ).C ) .C ) 2C

C). C)2C). C C C)2C).

A7e>tia a% Dn 7&#%n %r#t&arele 7ara7teristi7i* A. formula de structur" plan" B. formula molecular" C. sunt i(omeri de caten" D. sunt i(omeri de po(iie !. sunt i(omeri geometrici A,,! Pre7i8a i 7are 2intre al71enele %r#t&are $re8int i8&#erie ?e&#etri7* A. /'metil'2'pentena B. 2121/'trimetil'.'-e3ena C. 2'butena D. i(obutena !. .1/'dimetil'.'-e3ena A,=! Pre7i8a i 7are 2intre al71enele %r#t&are $re8int i8&#erie 2e $&8i ie* A. etena B. propena C. 1'butena D. 2'pentena !. .'-e3ena A,-! Pre7i8a i 7are 2intre al71enele %r#t&are $re8int i8&#erie 2e 7aten* A. 1'-e3ena B. 2'pentena C. i(obutena D. propena !. etena A,0! I8&#erii ?e&#etri7i* A. apar datorit" orient"rii perpendiculare a planului leg"turii F pe planul %n care este situat" leg"tura E care %mpiedic" rotaia liber" %n Zurul leg"turii duble B. apar datorit" orient"rii paralele a planului leg"turii F pe planul %n care este situat" leg"tura E care %mpiedic" rotaia liber" %n Zurul leg"turii duble C. sunt1 de e3emplu1 cis'2'butena &i trans'2'butena D. sunt1 de e3emplu1 1'butena &i 2'butena !. nu se %nt2lnesc la alc-enele cu mai puin de / atomi de carbon A,/! Ur#t&arele a<ir#a ii re<erit&are la i8&#erii ?e&#etri7i ai =.1eGenei s%nt <alse* A. cis'.'-e3ena are formulaX ) ) C C ) .C )2C C)2C).

B. cis'.'-e3ena are formulaX

) ) .C ) 2C

C)2C). )

C. trans'.'-e3ena are formulaX ) ) C C ) .C )2C C)2C).

D. trans'.'-e3ena are formulaX ) C)2C). C C ) !. .'-e3ena nu pre(int" i(omerie geometric" A,A! Se 2a% %r#t&arele <&r#%le 2e str%7t%r* NIO C)2AC) C)2C)2C). NIIO ) ) .C NIIIO C)2AC NIVO C). NVO ) .C ) CAC C)2C). CAC) C). C). C)2C). C). C C C)2C). ) ) .C ) 2C

) Care a<ir#a ii s%nt 7&re7teM A. 6447 &i 657 sunt i(omeri de po(iie B. 64447 &i 6457 sunt i(omeri de caren" C. 647 &i 64447 sunt i(omeri de caten" D. 64447 &i 6457 sunt i(omeri de po(iie !. 6447 &i 657 sunt i(omeri geometrici A,B! Al71enele $re8int* A. i(omerie de culoare B. i(omerie de caten" C. i(omerie de po(iie D. i(omerie geometric" !. i(omerie algebric" A,C! I8&#erii 2e $&8i ie* A. sunt substanele care au aceea&i formul" molecular" dar se deosebesc prin po(iia unei unit"i structurale sau a unei grupe funcionale B. sunt1 de e3emplu1 1'-e3ena &i .'-e3ena

C. sunt substanele care au formul" molecular" diferit" dar se aseam"n" prin po(iia unei unit"i structurale sau a unei grupe funcionale D. sunt1 de e3emplu1 cis'.'-e3ena &i trans'.'-e3ena !. apar la alc-enele cu cel puin / atomi de carbon %n molecul" A=+! Care 2in a<ir#a iile re<erit&are la starea 2e a?re?are a al71enel&r s%nt <alse* A. primii termeni C2'C/ sunt ga(e B. cele / butene i(omere sunt lic-ide C. termenii C0'C18 sunt lic-ide D. alc-enele superioare sunt ga(e !. toate alc-enele sunt solide A="! Te#$erat%rile 2e <ier5ere >i 2e t&$ire a al71enel&r* A. cresc cu cre&terea masei molare B. sunt mai sc"(ute dec2t ale alcanilor cu acela&i num"r de atomi de carbon C. sunt mai crescute dec2t ale alcanilor cu acela&i num"r de atomi de carbon D. sunt egale cu cele ale alcanilor cu acela&i num"r de atomi de carbon !. au %ntotdeauna alori peste 100YC A=,! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii re<erit&are la $%n7tele 2e <ier5ere >i 2e t&$ire a al71enel&r s%nt a2evrateM A. etena are punctul de fierbere mai mare dec2t 1'pentena B. propena are punctul de topire mai mic dec2t i(obutena C. 1'butena are punctul de fierbere mai mare dec2t etena D. cis'2'butena are punctul de fierbere mai mare dec2t trans'2'butena !. i(obutena are punctul de topire mai mare dec2t etena A==! O2at 7% 7re>terea #asei #&le7%lare a al71enel&r* A. cresc temperaturile sau punctele de fierbere B. cresc temperaturile sau punctele de topire C. starea de agregare e oluea(" %n sensulX ga(1 lic-id1 solid D. scad temperaturile sau punctele de fierbere !. scad temperaturile sau punctele de topire A=-! Al71enele s%nt s&l%5ile Dn * A. ap" B. cloroform C. ben(en D. alcani !. orice sol ent A=0! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii re<erit&are la $r&$riet ile <i8i7e ale al71enel&r s%nt a2evrateM A. propriet"ile fi(ice ale alc-enelor sunt asem"n"toare cu cele ale alcanilor B. temperaturile sau punctele de fierbere &i de topire cresc cu cre&terea masei moleculare a alc-enei C. alc-enele sunt insolubile %n ap"1 dar se di(ol " %n sol eni organici 6cloroform1 ben(en1 alcani7 D. alc-enele au densit"ile mai mari dec2t ale alcanilor corespun("tori !. punctul de fierbere &i densitatea sunt mai mici la i(omerul cis dec2t la trans A=/! Al71enele $arti7i$ la rea7 ii* A. cu scindarea leg"turii F B. cu ruperea total" a dublei leg"turi C. mai u&or dec2t alcanii D. numai la temperaturi foarte %nalte !. de substituie sau de ardere ca &i alcanii

A=A! Rea7 iile la 7are $arti7i$ al71enele, s$e7i<i7e 2%5lei le?t%ri, s%nt* A. reacia de adiie B. reacia de o3idare C. reacia de polimeri(are D. reacia de substituie !. reacia de ardere A=B! Rea7 ia 2e a2i ie a 1i2r&?en%l%i la al71ene* A. are ca produ&i de reacie alc-inele corespun("toare B. are ca produ&i de reacie alcanii corespun("tori C. are loc la temperaturi cuprinse %ntre 80'180YC &i presiuni de p2n" la 200 atm D. are loc %n pre(en" de catali(atori metale fin di i(ateX Ni1 @t1 @d !. se mai nume&te reacie de -idrogenare A=C! A2i ia 1i2ra7i8il&r la al71enele nesi#etri7e* A. are ca produ&i de reacie deri ai mono-alogenai saturai B. are ca produ&i de reacie deri ai di-alogenai saturai C. se reali(ea(" conform regulii +arHo niHo X atomul de -idrogen din molecula -idracidului se fi3ea(" la atomul de carbon 6participant la dubla leg"tur"71 care are cel mai mare num"r de atomi de -idrogen1 iar -alogenul la atomul de carbon al dublei leg"turi care are un num"r mai mic de atomi de -idrogen D. se reali(ea(" conform regulii +arHo niHo X atomul de -alogen din molecula -idracidului se fi3ea(" la atomul de carbon 6participant la dubla leg"tur"71 care are cel mai mare num"r de atomi de -idrogen1 iar -idrogenul la atomul de carbon al dublei leg"turi care are un num"r mai mic de atomi de -idrogen !. se reali(ea(" conform regulii lui NeVton A-+! Se 2 %r#t&area e7%a ie 71i#i7* C). C)AC C). # )Cl C). Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii s%nt 7&re7teM A. produsul de reacie este 2'clor'2'metil'butan B. produsul de reacie este 2'clor'.'metil'butan C. produsul de reacie se stabile&te conform regulii lui +arHo niHo D. produsul de reacie se stabile&te conform regulii lui ?eVis !. este o reacie de substituie A-"! A2i ia a$ei la al71ene* A. are loc %n pre(ena acidului sulfuric diluat B. are loc %n pre(ena acidului sulfuric concentrat C. conduce la obinerea de alcooli D. conduce la obinerea de alcani !. conduce la obinerea de deri ai -alogenai A-,! A2i ia a$ei la al71enele nesi#etri7e* A. are loc %n pre(ena acidului sulfuric concentrat B. are loc conform regulii lui +arHo niHo C. are loc cu formarea de alcooli primari D. este o reacie specific" dublei leg"turi !. are loc numai %n pre(ena o3i(ilor de a(ot A-=! Des$re rea7 ia 2e $&li#eri8are s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. poate a ea loc prin mecanism radicalic B. poate a ea loc prin mecanism cationic

C. poate a ea loc prin mecanism anionic D. este endoterm" !. este o policondensare A--! P&li#eri8area al71enel&r* A. este procesul %n care mai multe molecule ale unui compus1 monomer 6sau mer71 se leag" %ntre ele 1 form2nd o macromolecul% 6polimer7 B. este procesul %n care ma3im trei molecule ale unui compus1 monomer 6sau mer71 se leag" %ntre ele 1 form2nd o macromolecul% 6polimer7 C. are ca re(ultat formarea de macromolecule compuse din unit"i identice care se repet" de (eci1 sute sau mii de ori D. are ca re(ultat formarea de macromolecule compuse din unit"i identice care se repet" de ma3im tri ori !. are loc cu ruperea leg"turii E A-0! 9ra2%l 2e $&li#eri8are* A. repre(int" num"rul de atomi de carbon care formea(" polimerul B. repre(int" num"rul de molecule polimer de care formea(" monomerul C. este o aloare e3act" ca &i masa molecular" a polimerului D. este o aloare medie ca &i masa molecular" a polimerului !. repre(int" num"rul de molecule de monomer care formea(" polimerul A-/! P&lietena* A. se obine prin reacia de polimeri(are a etenei B. se mai nume&te polietilen" C. are formula $6'C)2'C)2'7'n1 unde n este gradul de polimeri(are D. are formula $6'C)2'C)2'7'n1 unde n este masa molecular" a polimerului !. se mai nume&te polipropilen" A-A! P&li7l&r%ra 2e vinil* A. se obine prin polimeri(area etenei urmat" de clorurare B. se obine prin polimeri(area cloroetenei C. se mai nume&te policloroeten" D. se obine conform reacieiX n C)2AC) 6C)2 C)7n Cl !. se obine conform reacieiX n C)2AC)2 # nCl2 Cl 6C)2 C)7n Cl A-B! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii re<erit&are la &Gi2area al71enel&r s%nt <alseM A. alc-enele nu se o3idea(" mai u&or dec2t alcanii B. reaciile de o3idare a alc-enelor decurg %n mod diferit &i conduc la compu&i diferii1 %n funcie de agentul o3idant folosit &i de condiiile de lucru C. alc-enele se o3idea(" mai u&or dec2t alcanii D. reacia de o3idare a alc-enelor cu soluie apoas" neutr" sau slab ba(ic" de permanganat de potasiu 6reacti BaNer7 este numit" o3idare energic" !. o3idarea alc-enelor este o reacie specific" leg"turii duble A-C! Se 2a% %r#t&arele e7%a ii 71i#i7e* NIO

K+n>/ / )> M )2> C)2AC)2 NIIO n C)2AC) Cl NIIIO C)2 A C) C). # )2


0

C)2 >)

C)2 >)

6C)2

C)7n Cl

NiM t C1 p C).C)2C).

Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. reacia 6447 este reacie de adiie a -alogenilor B. reacia 647 este reacie de adiie a apei C. reacia 64447 este reacie de adiie a -idrogenului D. reacia 647 este reacie de o3idare bl2nd" !. reacia 6447 este reacie de polimeri(are A0+! Care 2in %r#t&arele rea7 ii s%nt a2i iiM A. C)2AC)2 # Br2 C)2 C)2 Br B. C)2 A C) C). # )2> C. n C)2 A C) C). D. . C)2AC)2 # 2K+n>/ /) > # 2 !. C)2AC)2 # .>2 2C>2 # 2)2> . C)2 >) C)2 # 2+n>2 # 2K>) >) 6C)2 C)7n C). )2,>/ C). C) C). >) Br

A0"! OGi2area 5lVn2 a al71enel&r* A. se reali(ea(" cu soluie apoas" neutr" sau slab ba(ic" de permanganat de potasiu 6reacti Nessler7 B. se reali(ea(" cu soluie apoas" neutr" sau slab ba(ic" de permanganat de potasiu 6reacti BaNer7 C. duce la ruperea leg"turii F &i formarea de dioli D. duce la ruperea complet" a dublei leg"turi cu formarea de alcooli !. duce la ruperea leg"turii E &i formarea de dioli A0,! Se 2 %r#t&area e7%a ie 71i#i7* C). C) A C) C)2 C). K+n>/M )>M )2> C). C) C) >) Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. este o reacie de o3idare energic" >) C)2 C).

B. este o reacie de o3idare bl2nd" C. produsul de reacie se nume&te 21.'pentandiol D. produsul de reacie se nume&te .1/'pentandiol !. produsul de reacie este un diol icinal A0=! Di&lii vi7inali* A. sunt compu&i care conin dou" grup"ri -idro3il1 '>) la doi atomi de carbon ecini B. se pot obine prin o3idarea bl2nd" a alc-enelor C. sunt compu&i care conin dou" grup"ri -idro3il1 '>) la acela&i atom de carbon D. sunt de e3empluX 112'etandiolul &i 21.'butandiolul !. sunt de e3empluX glicolul &i 21.'pentandiolul A0-! OGi2area ener?i7 a al71enel&r* A. se poate face cu K2Cr2>; %n pre(en" de ).B>/ B. se poate face cu K+n>/ %n pre(en" de )2,>/ C. se poate face cu K2Cr2>; %n pre(en" de )2,>/ D. are loc cu ruperea leg"turii duble CAC !. poate a ea ca produ&i de reacie compu&i carbonilici sau compu&i carbo3ilici A00! La &Gi2area ener?i7 a al71enel&r are l&7 r%$erea le?t%rii 2%5le CPC >i <&r#area 2e 2iver>i $r&2%>i 2e &Gi2are, Dn <%n7 ie 2e str%7t%ra ini ial a al71enei! Ast<el* A. c2nd atomul de carbon implicat %n dubla leg"tur" conine -idrogen1 se formea(" un acid carbo3ilic B. c2nd atomul de carbon implicat %n dubla leg"tur" este la cap"tul catenei1 deci are doi atomi de -idrogen 6AC)27 radicalul se o3idea(" p2n" la C>2 &i )2> C. c2nd atomul de carbon implicat %n dubla leg"tur" nu conine -idrogen se formea(" o ceton" D. c2nd atomul de carbon implicat %n dubla leg"tur" conine -idrogen1 se formea(" o ceton" !. c2nd atomul de carbon implicat %n dubla leg"tur" este la cap"tul catenei1 deci are doi atomi de -idrogen 6AC)27 radicalul se o3idea(" p2n" la C &i )2> A0/! Ar2erea al71enel&r* A. duce la formarea aci(ilor carbo3ilici B. duce la formarea compu&ilor carbonilici C. poate a ea loc %n o3igen D. poate a ea loc %n aer !. duce la o3idare complet" cu formare de C>2 &i )2> A0A! At&#ii 2e 1i2r&?en 2in $&8i ia alili7* A. sunt atomii de -idrogen legai de carbonul din po(iia ecin" dublei leg"turi B. sunt atomii de -idrogen legai de carbonul implicat %n dubla leg"tur" C. sunt mai reacti i dec2t atomii de -idrogen de la ceilali atomi de carbon din catena unei alc-ene D. poate fi substituit prin tratarea unor alc-ene inferioare1 cu clor sau brom1 la temperaturi ridicate 6000' :00YC7 !. nu poate fi substituit prin tratarea unor alc-ene inferioare1 cu clor sau brom1 la temperaturi ridicate 6000' :00YC7 A0B! Se 2a% %r#t&arele e7%a ii 71i#i7e* NIO C)2AC)2 # .>2 2C>2 # 2)2> # D NIIO C)2 A C) C). NIIIO # Cl2 000 C
0

C)2 A C) C)2 # )Cl Cl

n C)2AC)2

6C)2

C)27n

Care a<ir#a ii s%nt <alseM A. reacia 647 este o reacie de o3idare complet" B. reacia 647 este o reacie de ardere C. reacia 647 este o reacie de o3idare bl2nd" D. reacia 6447 este o reacie de adiie !. reacia 64447 este o reacie de polimeri(are A0C! Cl&r%ra 2e alil* A. se mai nume&te .'cloro'1'propen" B. se mai nume&te 2'cloro'1'propen" C. are formula C)2 A C) C)2 Cl D. are formula C) A C) C). Cl !. este folosit" pentru obinerea industrial" a glicerinei A/+! P&lietena* A. are gradul de polimeri(are %ntre limite foarte mari 618000'8000007 B. se utili(ea(" la i(olarea conductorilor &i a cablurilor electrice C. se utili(ea(" la producerea ambalaZelor pentru produse alimentare &i farmaceutice D. se mai nume&te polietilen" !. poate fi tras" %n fire A/"! P&li$r&$ena* A. are formula 6C)2 B. are formula 6C)2 C)7n C). C. are propriet"i &i utili("ri total diferite de polieten" D. are propriet"i &i utili("ri asem"n"toare cu polietena !. poate fi tras" %n fire A/,! P&listiren%l* A. este un poliomer cu propriet"i dielectrice foarte bune B. se folose&te la obinerea polistirenului e3pandat C. este stabil la aciunea di er&ilor ageni c-imici D. are formula 6C)2 C)7n C :) 0 !. este un poliomer cu propriet"i dielectrice foarte slabe A/=! P&li7l&r%ra 2e vinil* A. este cunoscut" sub denumirea de teflon B. este cunoscut" sub denumirea de polietilen"

C)7n C : )0

C. este cunoscut" sub denumirea de @5C D. este un bun i(olant termic &i electric !. se folose&te la fabricarea linoleumului A/-! Te<l&n%l* A. se mai nume&te politetrafluoroetena B. este inflamabil C. este un foarte bun i(olator electric D. se mai nume&te clorur" de inil !. pre(int" conductibilitate electric" A/0! Care 2in %r#t&arele al71ene $re8int i8&#erie ?e&#etri7M A. 112'dicloretena B. 21.'dimetil'1'-e3en" C. .'etil'1'penten" D. 21.'dimetil'2'penten" !. 2'buten" A//! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii s%nt a2evrateM A. alc-enele sunt -idrocarburi nesaturate care au formula molecular" Cn)2n 6nc27 B. alc-enele sunt -idrocarburi nesaturate care au formula molecular" Cn)2n 6n_27 C. alc-enele au i(omerie de caten" 6nc/71 de po(iie 6n^.7 &i geometric" 6nc/7 D. alc-enele au i(omerie de caten" 6nd/71 de po(iie 6nc.7 &i geometric" 6nd/7 !. alc-enele au i(omerie de caten" 6nc/71 de po(iie 6nd.7 &i geometric" 6nc/7 A/A! Al71enele $arti7i$ la rea7 ii* A. de adiie B. de o3idare C. de polimeri(are D. de substituie !. sunt inerte din punct de edere c-imic A/B! Al7a2ienele* A. au aceea&i formul" general" cu alc-enele B. sunt -idrocarburi aciclice nesaturate C. sunt i(omeri de funciune cu alc-inele D. %ncep seria omoloag" cu nA2 6n este num"rul atomilor de carbon din molecul"7 !. %ncep seria omoloag" cu nA. 6n este num"rul atomilor de carbon din molecul"7 A/C! Se 2a% %r#t&arele <&r#%le 2e str%7t%r*
)2C A C) C)2 C) A C)2 )2C A C) C C)2 )C C C)2 C)2 C). ).C C C C)2 C). C).

I II III IV Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. compusul 647 &i compusul 6457 sunt i(omeri de po(iie B. compusul 647 &i compusul 6457 sunt i(omeri de funciune C. compusul 647 &i compusul 6447 sunt i(omeri de caten" D. compusul 64447 &i compusul 6457 sunt i(omeri de po(iie !. compusul 6447 &i compusul 64447 nu pot fi i(omeri pentru c" fac parte din clase diferite de compu&i AA+! F&r#%la ?eneral Cn:,n., a$ar ine* A. alcanilor B. alc-enelor C. alc-inelor

D. alcadienelor !. alc-inelor &i alcadienelor AA"! Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul cu structura de mai Zos se nume&te 21/'dimetil'11.'ciclopentadien" C). ) .C B. compusul cu structura de mai Zos se nume&te .'cloro'.'metilciclo-e3en"

Cl

C).

C. compusul cu structura de mai Zos se nume&te 2121010'tetrametil'11.'ciclo-e3adien"

D. compusul cu structura de mai Zos se nume&te 1'bromo'.1.'dimetilpentan

Br !. compusul cu structura de mai Zos se nume&te 111'dibromo'2'i(opropilciclopentan Br Br

AA,! Cea #ai si#$l 2ien este* A. alena B. 11.$butadiena C. 11.$propadiena D. 112$propadiena !. 11.$butadiena AA=! Pr&$a2iena* A. este i(omer de funciune cu propina B. se mai nume&te alen" C. se mai nume&te acetilen" D. este primul termen din seria omoloag" a alcadienelor !. este al treilea termen din seria omoloag" a alcadienelor AA-! Care 2in %r#t&rii 7&#$%>i s%nt al7a2iene 7% 2%5le le?t%ri 7&nE%?ateM A. )2C A C) C C)2 C). B. 1.0

).C C. )2C D.

C)

C C

C)2

C). C) . C) C) C)2 C). )2C C) C) C) C) C)2

C)2C). !. )2C C C)2

AA0! ,,/.O7ta2iena* A. este o alcadien" cu duble leg"turi i(olate B. este o alcadien" cu duble leg"turi disZuncte C. este o alcadien" cu duble leg"turi conZugate D. este i(omer de funciune cu 1'octina !. este i(omer de po(iie cu 112'octadiena AA/! ,.Metil.",=.5%ta2iena* A. este i(omer de po(iie cu 11/'pentadiena B. se mai nume&te i(opren C. este o alcadien" cu duble leg"turi conZugate D. este i(omer de funciune cu 1'butina !. este o alcadien" cu duble leg"turi disZuncte AAA! ",,.'%ta2iena* A. este i(omer de po(iie cu 11.'butadiena B. este i(omer de funciune cu 1'butina C. este o alcadien" cu duble leg"turi cumulate D. este o alcadien" cu duble leg"turi conZugate !. este o alcadien" cu duble leg"turi disZuncte AAB! ",=@'%ta2iena se $&ate &5 ine $rin* A. de-alogenarea 112$dibromo$1$butenei B. de-alogenarea 11/$dibromo$2$butenei C. des-idratarea 11/$butandiolului D. de-idrogenarea n$butanului cu AlCl. !. metoda ?ebede AAC! Prin a2i ia 5r&#%l%i la ",=@5%ta2ien se <&r#ea8* A. 112$dibromo$.$buten" B. 11/$dibromo$2$buten" C. 11/$dibromo$1$buten" D. .1/$dibromo$1$buten" !. 112$dibromo$1$buten" AB+! Prin a2i ia a7i2%l%i 7l&r1i2ri7 la ",=@5%ta2ien se <&r#ea8* A. 2$cloro$.$buten" B. .$cloro$1$buten" C. 1$cloro$2$buten" D. 1$cloro$1$buten"

!. 2$cloro$2$buten" AB"! Prin 7i7l&a2i ia ",=@5%ta2ienei 7% an1i2ri2 #alei7 se <&r#ea8* A. o an-idrid" B. un ester C. o alde-id" D. o cicloalc-en" !. un aduct AB,! Prin &Gi2area ",=.5%ta2ienei 7% O=, %r#at 2e 1i2r&li8, se <&r#ea8* A. alde-id" formic" B. acid acetic C. glio3al D. acid o3alic !. dio3id de carbon &i ap" AB=! Prin &Gi2area ,.#etil.",=.5%ta2ienei 7% $er#an?anat 2e $&tasi% Dn #e2i% a7i2 se <&r#ea8* A. aceton" B. formalde-id" C. acid piru ic D. acid cetopropionic !. dio3id de carbon &i ap" AB-! Al7a2ienele $&t 2a rea7 ii 2e* A. de-idro-alogenare B. adiie C. o3idare D. polimeri(are !. des-idratare AB0! ,,-.:eGa2iena $re8int i8&#erie* A. de po(iie B. de caten" C. de funciune D. geometric" !. optic" AB/! Prin &Gi2area ",-.$enta2ienei 7% 2i7r&#at 2e $&tasi% >i a7i2 s%l<%ri7 7&n7entrat $&ate re8%lta* A. dio3id de carbon &i ap" B. alde-id" formic" C. acid malonic D. alde-id" propionic" !. acid succinic ABA! Prin rea7 ia i8&$ren%l%i 7% &8&n se $&ate <&r#a* A. alde-id" formic" B. alde-id" acetic" C. acid piru ic D. metilglio3al !. dio3id de carbon &i ap" ABB! P&t avea r&l 2e <il&2iene Dn sinte8a 2ien a al7a2ienel&r %r#t&rii 7&#$%>i* A. etena B. propanalul

C. an-idrida maleic" D. an-idrida ftalic" !. acidul acrilic ABC! Pre7i8a i 7are 2intre 2ienele 2e #ai E&s $&t avea r&l 2e <il&2ien Dn rea7tia Diels.Al2er*
).C ).C C C ).C 4 ).C > C).> 44 C C C C > >C). C )2C C 444 ) 45 N N C). 5

A.4 B.44 C.444 D.45 !.5 AC+! At&#ii 2e 7ar5&n 2in str%7t%ra al7a2ienel&r $&t <i 1i5ri2i8a i* A. sp 2 B. sp . C. sp . 2 D. sp d . . !. sp d AC"! '%ta2iena se $&ate &5 ine $rin* A. de-idro-alogenarea 111'dibromobutanului pe catali(ator de (inc B. de-alogenarea 11/'dibromo'2'butenei pe catali(ator de (inc 0 C. de-idro-alogenarea 11.'dibromobutenei %n mediu ba(ic1 la t ^ 100 C 0 D. de-idro-alogenarea 212'dibromobutenei %n mediu ba(ic1 la t ^ 100 C 0 !. des-idratarea 11/'butandiolului cu acid fosforic1 la t A 100 C AC,! '%ta2iena se $&ate &5 ine $rin* 0 A. trecerea alcoolului etilic peste un catali(ator de o3id de (inc1 la /00 C 0 B. de-idrogenarea n'butanului cu Cr2>./Al2>.1 la 000':00 C 0 C. de-idro-alogenarea 112'dibromociclopentenei %n mediu ba(ic1 la t ^ 100 C 0 D. o3idarea i(opentanului cu Cr2>.1 la 000 C !. des-idratarea 11/'butandiolului cu ?iAl)/ AC=! Prin &Gi2area 7% $er#an?anat 2e $&tasi% >i a7i2 s%l<%ri7 a 0.#etil.",-.1eGa2ienei $&ate re8%lta* A. acetalde-id" B. aceton" C. dio3id de carbon &i ap" D. acid piru ic !. acid malonic AC-! Ca%7i%7%l nat%ral* A. este forma cis a polii(oprenului B. este forma trans a polii(oprenului C. este produs de origine egetal" D. este produs de origine animal" !. are formula molecular" 6C0)87n AC0! Rea7 ia 2e $&li#eri8are este s$e7i<i7* A. alcanilor B. alc-enelor

C. alc-inelor D. alcadienelor !. arenelor AC/! Al7a2ienele a% i8&#erie 2e* A. de caten" B. de po(iie C. geometric" D. de funciune !. alcadienele nu pre(int" i(omeri ACA! 9%ta$er7a* A. are acelea&i utili("ri ca &i cauciucul natural B. este i(omerul cis al polii(oprenului C. este i(omerul trans al polii(oprenului D. este compus natural macromolecular !. se mai nume&te cauciuc natural ACB! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. gutaperca este un compus sf"r2micios &i lipsit de elasticitate B. gutaperca este i(omerul trans al poii(oprenului C. are acelea&i aplicaii practice ca &i cauciucul natural D. cauciucul natural pre(int" elasticitate crescut" !. cauciucul natural este i(omerul cis al poii(oprenului ACC! Al7a2ienele 7% 2%5le le?t%ri 7&nE%?ate* A. au caracter nesaturat pronunat B. dau reacii de adiie C. sunt1 de e3empluX 11.'butadiena sau 21/'-e3adiena D. sunt1 de e3empluX 112'butadiena sau 112'-e3adiena !. sunt1 de e3empluX 21.'pentadiena &i 11/'pentadiena B++! I2enti<i7a i 7&#$%>ii ne7%n&s7% i 2in %r#t&area s71e# 2e rea7 ii* )2C C) C) C)2 # A B B # A C)2 Cl C) C) Cl Cl C)2 Cl

A. compusul A este )Cl B. compusul A este Cl2 C. compusul B poate fi 11/'dicloro'2'butena D. compusul B poate fi .1/'dicloro'1'butena !. produsul final se nume&te 1121.1/'tetraclorobutan B+"! Ca%7i%7%l nat%ral 5r%t este s&l%5il Dn* A. ben(en B. ben(in" C. sulfur" de carbon D. alcool !. aceton" B+,! Ca%7i%7%l nat%ral 5r%t n% este s&l%5il Dn* A. ben(en B. ben(in"

C. sulfur" de carbon D. alcool !. ap" B+=! S&l% ia &5 in%t $rin 2i8&lvarea 7a%7i%7%l%i nat%ral Dn 5en8in* A. se folose&te ca ade(i B. se folose&te drept combustibil C. se folose&te ca pigment %n opseluri D. se nume&te teflon !. se nume&te prenande( B+-! Elasti7itatea 7a%7i%7%l%i* A. este proprietatea de a suferi alungiri mari la aplicarea unei fore slabe &i de a re eni la dimensiunile iniiale c2nd aciunea forei %ncetea(" B. se p"strea(" %ntre 0 &i .0 YC C. se p"strea(" sub 0YC D. se p"strea(" la peste .0 YC !. este asem"n"toare cu cea a i(omerului s"u1 gutaperca B+0! S%5 a7 i%nea &Gi?en%l%i, 7a%7i%7%l* A. %&i pierde elasticitatea B. de ine sf"r2micios C. se transform" %n gutaperc" D. %&i sc-imb" culoarea !. `%mb"tr2ne&tea B+/! V%l7ani8area 7a%7i%7%l%i* A. const" %n %nc"l(irea cauciucului cu mici cantit"i de a(ot B. const" %n formarea de puni C',','C %ntre moleculele de polii(opren C. const" %n %nc"l(irea cauciucului cu mici cantit"i de sulf D. se reali(ea(" la 1.0'1/0YC !. se reali(ea(" la .0'/0YC B+A! Ca%7i%7%l v%l7ani8at* A. nu este solubil %n -idrocarburi B. re(ist" la rupere C. limitrele de temperatur" ale elasticit"ii sunt %ntre ';0 &i #1/0YC D. este plastic !. este sf"r2micios B+B! E5&nita* A. se mai nume&te teflon B. se mai nume&te gutaperc" C. se obine prin ulcani(area cauciucului cu cantit"i mari de sulf 620'/0e7 D. se folose&te ca i(olator electric !. este un produs dur cu mare re(isten" mecanic" B+C! Rea7 ia 2e 7&$&li#eri8are* A. este reacia de polimeri(are concomitent" a dou" tipuri diferite de monomeri1 cu obinerea unui produs macromolecular B. are reacia general"X '8'6'A'7'3'6'B'7'N'9'n unde n repre(int" gradul de polimeri(are C. are reacia general"X '8'6'A'7'3'6'B'7'N'9'n unde 3 repre(int" gradul de polimeri(are D. are reacia general"X '8'6'A'7'3'6'B'7'N'9'n unde N repre(int" gradul de polimeri(are !. st" la ba(a obinerii di erselor tipuri de cauciuc sintetic

B"+! C&$&li#erii* A. au propriet"i identice cu ale polimerilor obinui din cei doi monomeri %n parte B. au propriet"i diferite fa" de amestecul polimerilor obinui din cei doi monomeri %n parte C. %n structura lor1 resturile de polimeri pot fi reparti(ate simetric D. %n structura lor1 resturile de polimeri pot fi reparti(ate %n mod %nt2mpl"tor !. se obin prin reacii de substituie B""! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii s%nt <alseM A. denumirea alcadienelor se face prin %nlocuirea literei finale n cu sufi3ul dien" %n numele alcanului corespun("tor B. alcadienele au formula general" Cn)2n'2 ca &i alc-enele C. alcadienele sunt -idrocarburi saturate care conin dou" leg"turi co alente duble CAC D. alcadienele au i(omerie de caten"1 de po(iie &i geometric" !. alcadienele particip" la reacii de copolimeri(are B",! Pr&2%s%l n%#it '%na N* A. se obine prin copolimeri(area 11.'butadienei cu acrilonitrilul B. se obine prin copolimeri(area 11.'butadienei cu stirenul C. este i(omerul trans al polii(oprenului D. se mai nume&te ,.K.N. !. se mai nume&te gutaperc" B"=! Pr&2%s%l n%#it '%na S* A. este un cauciuc natural B. este un cauciuc sintetic C. se folose&te la fabricarea an elopelor pentru automobole D. se obine prin copolimeri(area 11.'butadienei cu stirenul !. se obine prin copolimeri(area 11.'butadienei cu acrilonitrilul B"-! P&lia7ril&nitril%l* A. se mai nume&te @AN B. are proprietatea de a fi tras %n fire C. se folose&te la fabricarea fibrelor sintetice D. este un polimer f"r" utili("ri %n industrie !. se mai nume&te @5C B"0! Care 2in %r#t&rii 7&#$%>i s%nt #&n&#eri vinili7i* A. acrilonitrilul1 )2CAC)'CN B. stirenul C:)0'C)AC)2 C. inilben(enul C:)0'C)AC)2 D. clorura de inil C).'C)AC)'Cl !. acetatul de inil )2CAC)'>C>C). B"/! Care 2in %r#t&arele $r&2%se s%nt 7a%7i%7%ri sinteti7eM A. neopren B. gutaperc" C. Buna , D. Buna N !. teflon B"A! In %r#a a2i iei 5r&#%l%i la ",=.5%ta2ien se &5 ine* A. 11/'dibromo'2'butena %n proporie de 90e B. .1/'dibromo'1'butena %n proporie de 10e

C. 1121.1/'tetrabromobutan dac" se folose&te e3ces de brom D. .1/'dibromo'1'butena %n proporie de 90e !. 11/'dibromo'2'butena %n proporie de 10e B"B! S se 2en%#eas7 7&n<&r# IUPAC %r#t&rii 7&#$%>i* NIO )2C C) C C) C). C). NIIO )2C C NIIIO )2C C) C C) C)2 C). C)2 C). A. compusul 647 se nume&teX .'metil'11.'pentadien" B. compusul 64447 se nume&teX .'etil'11.'-e3adien" C. compusul 647 se nume&teX 112'dimetil'11.'butadien" D. compusul 6447 se nume&teX 11.1/'trimetil'11/'pentadien" !. compusul 6447 se nume&teX 21.'dimetil'11/'-e3adien" B"C! Se 2 rea7 ia* 2 C).C)2>) C) C) C) C). C).C).

)2C C)

C) C)2 # 2)2> # )2

Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. reacia are loc %n pre(ena =n> la /00YC B. se nume&te +etoda ?ebede C. produsul de reacie se nume&te 11.'butadien" D. produsul de reacie se nume&te 112'butadien" !. produsul de reacie este o alcadien" conZugat" B,+! S%nt 7&#$%>i #a7r&#&le7%lari nat%rali* A. gutaperca B. ebonita C. cauciucul Buna , D. cis'polii(oprenul !. neoprenul B,"! Re<erit&r la stiren s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. are structura C). C C)2 C). B. are structura C:)0$C)AC)2 C. este un monomer inilic D. este o materie prim" important"1 folosit" la obinerea cauciucului butadien'U'metilstirenic !. este materie prim" %n procesul de obinere a cauciucului butadienstirenic B,,! Re<erit&r la $&li#eri8area i8&$ren%l%i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. este o poliadiie 1'/ B. conduce la formarea unor macromolecule filiforme C. prin copolimeri(area 11.'butadienei cu C)2AC)$CN se obine cauciucul Buna N

D. prin copolimeri(area 11.'butadienei cu C)2AC)$C:)0 se obine cauciucul Buna , !. dublele leg"turi din macromolecula polii(oprenului sunt doar `cisa B,=! Care 2intre %r#t&rii 7&#$%>i #a7r&#&le7%lari s%nt $r&2%>i 2e $&li#eri8areM A. cauciucul policloroprenic B. cauciucul polibutadienic C. cauciucul polii(oprenic D. cauciucul butadienstirenic !. cauciucul butadien'U'metilstirenic B,-! S%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. leg"turile duble din cauciucul natural sunt cis B. leg"turile duble din polii(opren sunt trans C. gutaperca este i(omerul trans al cauciucului natural D. cauciucul butadienstirenic este cel mai potri it pentru fabricarea de an elope !. prin polimeri(area acrilonitrilului se obine Peflon B,0! Prin v%l7ani8are 7a%7i%7%l 2&5Vn2e>te %r#t&arele $r&$riet i* A. re(isten" mecanic" la rupere &i abra(iune B. solubilitate %n -idrocarburi 6ben(en1 toluen7 C. stabilitate c-imic" ridicat" D. re(isten" la %mb"tr2nire !. elasticitate la un coninut de .0e sulf B,/! S%nt a2evrate a<ir#a iile $re8entate #ai E&s* A. principala proprietate a cauciucului este elasticitatea B. cauciucul natural este sensibil la aciunea o3igenului din aer1 pre(ent2nd fenomenul de `%mb"tr2nirea C. pentru a %mpiedica %mb"tr2nirea cauciucului1 acesta este supus ulcani("rii D. pentru a %mpiedica %mb"tr2nirea cauciucului1 acesta este supus %nc"l(irii la presiuni ridicate !. sub aciunea o3igenului din aer1 cauciucul natural de ine sf"r2micios B,A! Pr&7es%l 2e v%l7ani8are a 7a%7i%7%l%i 7&nst Dn* 0 A. %nc"l(irea la 100 C a cauciucului B. amestecarea cauciucului cu mici cantit"i de sulf C. amestecarea cauciucului cu cantit"i mari de sulf 0 D. %nc"l(irea la 1.0'1/0 C a cauciucului 0 !. %nc"l(irea cauciucului cu -idrogen sulfurat1 la 000 C B,B! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. cauciucul Buna N are formula structural" $86C)2$C)AC)$C)273$6C)2$C)7N 9n$ B. prin polimeri(area alcadienelor cu duble leg"turi conZugate se pot forma macromolecule filiforme C. polibutadiena se obine prin polimeri(area 112'butadienei D. ecuaia general" a reaciei de copolimeri(are este n3AA # n3BB C $86A73$6B739n$ !. raportul molar dintre doi monomeri din structura unui copolimer este 3/N B,C! Re<erit&r la 7a%7i%7%l nat%ral, ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. are culoare slab g"lbuie B. este insolubil %n alcool1 aceton" C. este solubil %n ben(en1 ben(in"1 sulfur" de carbon D. este elastic !. este plastic B=+! Re<erit&r la 7a%7i%7%l nat%ral, s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. sub aciunea o3igenului de ine sf"r2micios &i inutili(abil

B. peste temperatura de .0 C se %nmoaie &i de ine lipicios C. se mai nume&te prenande( 0 D. sub 0 C cristali(ea(" &i de ine casant !. se ulcani(ea(" cu cantit"i mici de sulf1 form2nd ebonita B="! Re<erit&r la 7a%7i%7%l sinteti7 s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. este utili(at la fabricarea an elopelor B. are propriet"i diferite de ale cauciucului natural C. nu poate fi ulcani(at D. se obine prin reacii de policondensare !. se obine prin reacii de polimeri(are sau copolimeri(are B=,! Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. cauciucul butadien'acrilonitrilic este insolubil %n alcani B. prin copolimeri(area 11.'butadienei cu acrilonitrilul se obine cauciucul Buna N C. copolimerii au acelea&i propriet"i cu ale monomerilor din care pro in D. reacia de copolimeri(are este deosebit de important" %n industria elastomerilor !. ulcani(area cauciucului are loc la rece1 %n pre(ena unor catali(atori pe ba(" de sulf B==! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. late3ul se e3trage din nuca de cocos B. cauciucul policloroprenic ulcani(at are propriet"i mecanice foarte bune C. reacia de copolimeri(are conduce la obinerea elastomerilor D. butadiena1 monomer imporatnt %n industria cauciucului sintetic1 se poate obine prin metoda ?ebede !. prin polimeri(area i(oprenului se obine polistirenul e3pandat B=-! Re<erit&r la ti$%rile 2e 7a%7i%7 sinteti7, s%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. cauciucul butadienic1 dup" ulcani(are1 formea(" materiale asem"n"toare cu cele obinute din cauciucul natural B. cauciucul polii(oprenic are propriet"i mult deosebite de ale cauciucului natural C. cauciucul Neopren ulcani(at are propriet"i mecanice foarte bune si re(isten" mare la o3idare D. cauciucul Buna , se mai nume&te Neopren !. cauciucul Buna N are re(isten" mecanic" &i c-imic" bun" &i este insolubil %n alcani B=0! Re<erit&r la 7a%7i%7%l v%l7ani8at s%nt a2evrate a<ir#a iile* 0 0 A. este elastic1 cu limite de temperatur" ale elasticit"ii cuprinse %ntre ';0 C &i #1/0 C B. pre(int" re(isten" la rupere C. este insolubil %n -idrocarburi D. nu este plastic !. se %mbib" foarte mult %n sol eni B=/! Re<erit&r la rea7 ia 2e 7&$&li#eri8are s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. repre(int" polimeri(area concomitent" a dou" tipuri diferite de monomeri cu obinerea unui produs macromolecular B. este important" pentru obinerea di erselor tipuri de cauciuc sintetic C. repre(int" reacia de combinare a dou" sau mai multe tipuri diferite de structuri polimerice D. este important" %n industria elastomerilor !. repre(int" reacia de substituie a unor resturi polimerice cu alte structuri B=A! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. cauciucul sintetic poate fi prelucrat &i ulcani(at B. cauciucul natural este elastic &i nu poate fi ulcani(at C. prin polimeri(area 2'metil'11.'butadienei se obine polii(opren D. prin polimeri(area butadienei se obine ebonita

!. prenade(ul este un ade(i obinut prin di(ol area cauciucului natural %n ben(in" B=B! Re<erit&r la 7a%7i%7%l sinteti7, s%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. se obine prin reacii de polimeri(are sau de copolimeri(are B. poate fi prelucrat &i ulcani(at C. este sf"r2micios D. este lipicios !. este casant B=C! Re<erit&r la $r&7es%l 2e 7&$&li#eri8are s%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. copolimerii au propriet"i diferite de ale polimerilor obinuti din cei doi monomeri %n parte B. copolimerii au propriet"i identice cu ale monomerilor componeni C. monomerii inilici nu particip" la reacii de copolimeri(are D. copolimeri(area 11.'butadienei cu monomeri inilici este folosit" %n industria cauciucului sintetic !. prin copolimeri(erea 11.'butadien" cu acrilonitril se obine cauciuc Buna N B-+! Din 7ele $re8entate #ai E&s, ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. cauciucul Buna , se obine prin polimeri(area stirenului B. cauciucul Buna N se obine prin reacia de copolimeri(are a 11.'butadienei cu acrilonitril C. cauciucul polii(oprenic se obine prin polimeri(area i(oprenului D. cauciucul Buna se obine prin polimeri(area butadienei !. cauciucul Neopren se obine prin reacia de copolimeri(are a 11.'butadienei cu stirenul B-"! Re<erit&r la v%l7ani8area 7a%7i%7%l%i s%nt a2evrate a<ir#a iile* o A. const" %n %nc"l(irea cauciucului cu cantit"i mici de sulf 6010'0e7 la 1.0'1/0 C o B. are loc %ntr'un inter al de temperatur" de 0'.0 C C. determin" formarea punilor C',','C %ntre macromoleculele de polii(opren o D. cauciucul ulcani(at de ine casant sub 0 C !. sub aciunea luminii ultra iolete cauciucul ulcani(at f%mb"tr2ne&tea1 de ine sf"r2micios &i inutili(abil B-,! Ale?e i 2in a<ir#a iile 2e #ai E&s $e 7ele 7&re7te* A. dac" %n timpul procesului de ulcani(are a cauciucului natural se folosesc cantit"i mari de sulf 620'/0e71 se obine ebonita B. ebonita se folose&te ca i(olator electric C. ebonita se obine prin ulcani(area cauciucului sintetic cu cantit"i mici de sulf 6010'0e7 D. ebonita nu este un material elastic !. ebonita este un produs dur1 cu mare re(isten" mecanic" B-=! Re<erit&r la 7a%7i%7%l nat%ral ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. este un produs de origine egetal" B. se g"se&te sub form" de dispersie coloidal" %n sucul l"ptos 6late37 al unor plante tropicale dintre care cea mai important" este Hevea brasiliensis C. este o -idrocarbur" macromolecular" numit" polii(opren1 cu formula 6C0)87 n D. este de origine animal" !. este un deri at organic de compu&i policarbo3ilici complec&i B--! Re<erit&r la str%7t%ra $&lii8&$ren%l%i ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. este o macromolecul" ce posed" o leg"tur" dubl" %n fiecare unitate structural" ce se repet" de n ori B. cauciucul natural este forma trans a polii(oprenului C. dubla leg"tur" din unit"ile structurale ale polii(oprenului determin" e3istena a dou" ariet"i structurale din punct de edere geometricX forma cis &i forma trans D. gutaperca este forma cis a polii(oprenului !. polii(oprenul se obine prin reacia de polimeri(are a 2'metil'11.'butadienei 1/0

B-0! Care 2in a<ir#a iile 2e #ai E&s n% s%nt <alseM A. prin polimeri(area stirenului se obine cauciucul Buna N B. prin polimeri(area acrilonitrilului se obine cauciucul Buna , C. prin polimeri(area 11.'butadienei se obine cauciucul polii(oprenic D. prin polimeri(area 11.'butadienei se obine cauciucul Buna !. prin polimeri(area 2'cloro'11.'butadienei se obine cauciucul Neopren B-/! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. cauciucul sintetic se obine prin reacii de polimeri(are sau coplimeri(are B. cauciucul sintetic poate fi prelucrat &i ulcani(at %n mod asem"n"tor cauciucului natural C. cauciucurile sunt -idrocarburi saturate1 cu formula general" C2)2n D. cauciucul sintetic polibutadienic 6Buna7 a fost obinut pentru prima dat" la scar" industrial" de ?ebede !. formula molecular" a cauciucului Buna este 6C0)/7n B-A! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. primul cauciuc sintetic s'a obinut prin polimeri(area cloroprenului B. polimeri(area i(oprenului este repre(entat" de ecuaia c-imic" nC0)8 C ' 6C0)87n ' C. polimeri(area 11.'butadienei are loc preponderent prin adiii 112 D. butadiena este un monomer important %n industria cauciucului sintetic !. cauciucul Buna , se mai nume&te ,.K.N. B-B! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. prin polimeri(area alcadienelor cu duble leg"turi conZugate se formea(" macromolecule circulare B. %n reacia de polimeri(are pot a ea loc at2t adiii 11/1 c2t &i adiii 112 C. prin poliadiiile 112 se pot obine polimeri cu caten" ramificat" D. cauciucul sintetic se poate obine prin reacii de policondensare !. cloroprenul repre(int" 1'cloro'11.'butadiena B-C! Al71inele $&t $re8enta i8&#erie* A. de caten" B. de po(iie C. de funciune cu cicloalcanii D. geometric" !. de funciune cu arenele mononucleare B0+! Fie7are at&# 2e 7ar5&n 2in a7etilen <&r#ea8* A. o leg"tur" EC') B. o leg"tur" EC'C C. dou" leg"turi FC'C D. o leg"tur" FC') !. trei leg"turi FC'C B0"! A7etilena se $&ate &5 ine $rin* A. arderea incomplet" a metanului 0 B. piroli(a metanului la t ^ 1200 C C. reacia carburii de calciu cu apa 0 D. de-idrogenarea etanului %n pre(ena unor catali(atori de @t sau Cr2>./Al2>.1 la /00':00 C !. des-idratarea 11/'butandiolului %n mediu acid B0,! Re<erit&r la al71ine s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. temperaturile de fierbere ale alc-inelor sunt mai mari dec2t ale alc-enelor cu acela&i num"r de atomi de carbon B. densit"ile alc-inelor sunt mai mari dec2t ale alcanilor cu acela&i num"r de atomi de carbon C. densit"ile alc-inelor sunt mai mici dec2t ale alc-enelor corespun("toare 1/1

D. acetilena este parial solubil" %n ap" !. toate alc-inele formea(" acetiluri B0=! Re<erit&r la a7etilen s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. este insolubil" %n ap" B. este solubil" %n sol eni organici C. la comprimare se descompune cu e3plo(ie D. %n stare pur" miroase a carbid1 din care se prepar" !. molecula acetilenei este nepolar" B0-! Re<erit&r la a7etilen s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. adiia -idrogenului %n pre(ena unor catali(atori de Ni1 @t1 @d conduce la formarea etanului 0 B. adiia acidului clor-idric are loc %n pre(ena )gCl21 la 1;0'200 C 0 C. adiia acidului clor-idric are loc %n pre(ena Cu2Cl2/N)/Cl1 la 80'90 C D. adiia apei %n pre(ena sulfatului de mercur &i a acidului sulfuric conduce la formarea alcoolului inilic !. arderea acetilenei conduce la dio3id de carbon1 ap" &i c"ldur" B00! Se <&r#ea8 %n sin?%r 7&#$%s &r?ani7 $rin a2i ia a$ei la* A. acetilen" B. propin" C. fenilacetilen" D. 2'pentin" !. .'-e3in" B0/! Rea7 i&nea8 7% a$a* A. acetilura de calciu B. acetilura monosodic" C. acetilura disodic" D. acetilura de diargint !. acetilura de dicupru B0A! Al71inele 2a% rea7 ii 2e* A. adiie B. substituie C. ardere D. o3idare !. -idroli(" B0B! Rea7 ia a7etilenei 7% 5r&#%l, Dn <%n7 ie 2e 7&n2i iile 2e rea7 ie, $&ate 7&n2%7e la* A. 112'dibromoeten" B. 11112'tribromoeten" C. 1111212'tetrabromoetan D. 112'dibromoetan !. 111'dibromoeten" B0C! In rea7 ia 7l&r%l%i 7% a7etilen* A. se poate forma 112'dicloroeten" B. se poate forma 1111212'tetracloroetan C. se poate forma 11112'tricloroetan D. se poate forma carbon &i acid clor-idric !. poate a ea loc %n fa(" ga(oas" sau %n sol ent inert B/+! S%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii re<erit&are la al71ine* A. au formula general" Cn)2n#2 1/2

B. au formula general" Cn)2n'2 C. alc-inele cu aceea&i formul" molecular" pot fi %ntre ele i(omeri de caten" sau de po(iie D. principala lor proprietate c-imic" este adiia !. %n propin" toate leg"turile C$) sunt la fel de polare &i toi atomii de -idrogen au aceea&i reacti itate B/"! Re<erit&r la al71ine, s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. sunt -idrocarburi care conin %n molecul" o leg"tur" dubl" B. sunt i(omeri de funciune cu alcadienele C. prin -idrogenarea unei alc-ine pe catali(ator de nic-el se obine un alcan D. acetilena se poate recunoa&te prin barbotare printr'o soluie amoniacal" de a(otat de argint1 c2nd se formea(" acetilura de argint !. numai alc-inele cu leg"tur" tripl" marginal" dau acetiluri metalice B/,! Care 2intre %r#t&arele a<ir#a ii le?ate 2e a7etil%ra 2e ar?int s%nt a2evrateM A. %n stare uscat"1 la %nc"l(ire sau lo ire1 e3plodea(" B. este un precipitat alb'g"lbui C. -idroli(ea(" u&or1 regener2nd acetilena D. se obine din acetilen" &i -idro3id diaminoargentic !. reacia prin care se obine poate fi folosit" la identificarea acetilenei B/=! Al71inele 7are $&t <&r#a a7etil%ri s%nt* A. acetilena B. 1'butina C. 2'butina D. propina !. 2'pentina B/-! Din rea7 ia <enila7etilenei 7% a$a se &5 ine* A. fenilmetilcetona B. ben(ilmetilcetona C. acetofenona D. ben(ofenona !. alcool fenil inilic B/0! Prin a2i ia a$ei la $r&$in re8%lt* A. aceton" B. dimetilceton" C. propanon" D. alcool alilic !. 2'propenol B//! Des$re a2i ia a$ei la a7etilen s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. are loc %n soluie de acid sulfuric &i sulfat de mercur B. se obine intermediar alcoolul inilic1 instabil C. intermediarul format este stabil D. produsul final de reacie este acetalde-ida !. produsul final de reacie este propanalul B/A! A7etil%rile #etalel&r 2in ?r%$ele I >i II ale siste#%l%i $eri&2i7 s%nt* A. compu&i ionici B. stabile la temperatur" obi&nuit" C. instabile &i e3plodea(" la temperatur" &i presiune normale D. -idroli(ea(" u&or cu apa !. preponderent co alente 1/.

B/B! A7etilena se $&ate re7%n&a>te* A. cu -idro3id de diaminocupru 647 B. cu acid brom-idric C. prin aprindere D. cu -idro3id de diaminoargint 647 !. cu )g,>/ / )2,>/ B/C! Re<erit&r la al71ine s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se mai numesc &i olefine B. conin una sau mai multe duble leg"turi C. pre(int" i(omerie de constituie D. pot pre(enta i(omerie de funciune cu alcadienele !. pot participa la reacii de substituie la atomul de -idrogen legat de atomul de carbon al unei triple leg"turi marginale BA+! Ale?e i rs$%ns%l 7&re7t* A. alcoolul inilic &i etanalul sunt tautomeri B. alcoolul inilic este un enol C. flac"ra o3iacetilenic" se utili(ea(" pentru sudura &i t"ierea metalelor D. acetilena are caracter slab ba(ic !. acetilena adiionea(" bromul %ntr'o singur" etap"1 cu formare de 1111212'tetrabromoetan BA"! Ale?e i rs$%ns%l 7&re7t* A. reacia %n fa(" ga(oas" a clorului cu acetilena este iolent"1 puternic e3oterm" B. adiia -idraci(ilor la acetilen" are loc %n sol ent inert 6CCl/7 C. -idrogenarea acetilenei pe catali(ator de Ni conduce la etan D. -idrogenarea acetilenei pe catali(ator de paladiu 6depus pe suport solid7 &i otr" it cu s"ruri de plumb conduce la etan !. reaciile de substituie sunt caracteristice alc-inelor cu tripl" leg"tur" marginal" BA,! A7etilena re$re8int #aterie $ri# $entr% &5 inerea* A. cloroprenului B. acrilonitrilului C. clorurii de inil D. acetonei !. butadienei BA=! Al71inele 7% <&r#%la #&le7%lar C0:B $re8int* A. un i(omer cu caten" liniar" B. doi i(omeri cu caten" liniar" C. un i(omer cu caten" ramificat" D. doi i(omeri cu caten" ramificat" !. doi i(omeri geometrici BA-! Le?t%ra 7ar5&n@1i2r&?en 2in #&le7%la a7etilenei este sla5 $&lar! Din a7est #&tiv, a7etilena* A. are caracter slab acid B. este insolubil" %n ap" C. formea(" acetiluri D. cedea(" u&or protonii %n reaciile cu metale alcaline !. cedea(" protonii %n reaciile cu metale alcalino'p"m2ntoase BA0! Des$re a2i ia %n%i #&l 2e a7i2 7l&r1i2ri7 la a7etilen s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. are loc %n pre(ena clorurii de mercur 6447 1//

B. se obine clorur" de etil 0 C. are loc la 1;0 C D. se obine clorur" de inil !. respect" regula lui +arHo niHo BA/! A7etilena se $&ate &5 ine 2in* A. metan B. carbur" de calciu C. penten" D. ciclobutan !. ben(en BAA! Re<erit&r la a7etilen ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. %n funcie de po(iia triplei leg"turi pot fi ramificate B. distana dintre atomii de carbon implicai %n leg"tura tripl" este de 1120/< C. distana dintre atomul de carbon &i atomul de -idrogen este 119< D. atomii de carbon &i de -idrogen sunt coliniari !. planul leg"turii F este paralel cu planul leg"turii E BAB! Re<erit&r la a7etilen s%nt a2evrate a<ir#a iile* 2 A. atomul de carbon este -ibridi(at sp . B. atomul de ) este -ibridi(at sp C. atomul de carbon este -ibridi(at sp D. atomul de carbon pre(int" doi orbitali sp !. fiecare dintre orbitalii sp ai carbonului este ocupat cu c2te doi electroni BAC! Re<erit&r la a7etilen s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. leg"tura E dintre atomii de carbon se formea(" prin %ntrep"trunderea a doi orbitali de tip sp B. prin interacia orbitalilor p ai atomilor de carbon se formea(" dou" leg"turi F C. prin interacia orbitalilor de tip s ai atomilor de carbon se formea(" leg"turi E cu atomii de -idrogen D. planurile %n care se g"sesc cele dou" leg"turi F sunt paralele %ntre ele !. acetilena se mai nume&te &i etilen" BB+! Re<erit&r la al71ine ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. 1'pentina &i 2'pentina sunt i(omeri de po(iie B. 1'pentina &i .'metil'1'butina sunt i(omeri de caten" C. 2'pentina &i .'metil'1'butina sunt i(omeri geometrici D. acetilena este omologul superior al propinei !. 2'butina este omologul superior al 1'butinei BB"! Re<erit&r la a7etilen ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. leg"tura tripl" are caracter slab acid 0 B. la 0 C1 1 olum de ap" di(ol " 1; olume de acetilen" C. 1 olum aceton" poate di(ol a .00 olume de acetilen"1 la 12 atm D. are p.f. mai mare dec2t propina !. se mai nume&te etin" BB,! Re<erit&r la al71ine, ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. au caracter slab aromatic B. au caracter nesaturat mai pronunat dec2t alc-enele 0 C. dau reacii de substituie cu clorul1 la 000 C1 %n po(iie alilic" D. toate dau reacii de substituie cu complec&i ai unor metale tran(iionale !. acetilena este cea mai important" dintre alc-ine 1/0

BB=! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. acetilena adiionea(" bromul %n dou" etape B. acetilena decolorea(" soluia de brom %n tetraclorur" de carbon C. adiia -idraci(ilor la acetilen" decurge %n dou" etape D. adiia apei la acetilen" conduce la formarea etanalului %ntr'o singur" etap" !. arderea acetilenei este o reacie endoterm" BB-! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. carbidul este acetilura monosodic" B. reacti ul Pollens se prepar" pornind de la a(otit de argint &i -idro3id de sodiu C. alc-inele sunt -idrocarburi saturate care conin o leg"tur" co alent" tripl" CWC D. formarea precipitatului alb'g"lbui de acetilur" de diargint repre(int" o metod" de identificare a acetilenei !. prin adiia acidului clor-idric la acetilen" se obine clorura de inil1 monomer important %n industria polimerilor BB0! Pre7i8a i 7are 2intre al71inele 2e #ai E&s $&t <&r#a a7etil%ri* A. .'metil'1'pentina B. .1.'dimetil'1'butina C. 2'butina D. /'metil'2'butina !. 1'-e3ina BB/! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* 617 2C)/ 1000 C
0

B # .)2 b # /= # 2I

627 B # 28Ag6N).729>) 6.7 b # 2)Cl B # 2g Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este etena B. compusul B este etina C. compusul b este acetilura diargentic" D. compusul I este amoniacul !. compusul g este acetilura monoargentic"

BBA! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. prin adiia apei la propin" se obine propanol B. propina e3ist" %n stare ga(oas" %n condiii normale de presiune &i temperatur" C. acetilura de cupru reacionea(" cu apa cu refacerea acetilenei D. substituia este o reacie caracteristic" at2t alc-inelor cu tripl" leg"tur" marginal" c2t &i alcanilor !. prin adiia apei la alc-ine se obine %ntotdeauna o alde-id" BBB! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* B # )2 B # ) 2> @d/@b
2#

C)2 b

C) C).

)2,>/ )g,>/

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este propina B. compusul b este alcoolul inilic C. compusul b este acetalde-ida 1/:

D. compusul b este acetona !. compusul b este propanona BBC! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. acetilena este insolubil" %n ap"1 ca &i etena B. 2'butina pre(int" i(omerie geometric" C.1'butina reacionea(" cu sodiu metalic D. prin adiia apei la etin" se obine etanal !. acetilena se obine prin -idroli(a pietrei de ar BC+! A2i ia a7i2%l%i 5r&#1i2ri7 la a7etilen, Dn $re8en a :?Cl, 2re$t 7atali8at&r, $&ate 7&n2%7e la* A. bromur" de etil B. bromur" de inil C. 112'dibromoetan D. 111'dibromoetan !. 112'dicloroeten" BC"! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* 2# # Br2 @d/@b B # )2 b = tiin2 7 ) are 2&i at&#i 2e 7ar5&n >i 2&i at&#i 2e 1i2r&?en, ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este etena B. compusul B este etanul C. compusul B este etina D. compusul b este etena !. compusul = este bromura de etil BC,! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. prin arderea acetilenei se obine mono3id de carbon1 ap" &i c"ldur" B. %n urma reaciei de ardere1 o parte din acetilen" se descompune %n particule fine de c"rbune &i -idrogen 0 C. flac"ra acetilenic" obinut" prin arderea acetilenei atinge temperaturi de ma3im 1000 C D. adiia apei la acetilen" se mai nume&te reacia Kucero !. alcoolul inilic &i acetalde-ida sunt tautomeri BC=! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* 0 A. acetilura monosodic" se formea(" la 100 C 0 B. acetilura disodic" se formea(" la 220 C C. carbidul este o acetilur" ionic" D. %n urma reaciei dintre acetilen" &i reacti ul Pollens se formea(" oglinda de argint !. %n urma reaciei dintre acetilen" &i -idro3id de cupru amoniacal se formea(" un precipitat alb'g"lbui BC-! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. acetilurile metalelor alcaline &i alcalino'p"m2ntoase sunt stabile fa" de ap" B. acetilurile metalelor tran(iionale sunt puternic e3plo(i e C. formarea precipitatelor colorate de acetiluri de cupru &i de argint se folose&te ca metod" analitic" de identificare a acetilenei D. acetilura de dicupru este un precipitat alb'g"lbui !. acetilura de diargint este un precipitat ro&u'c"r"mi(iu BC0! S%nt $&li#eri vinili7i* A. poliacrilonitrilul B. polistirenul C. policlorura de inil D. poliacetatul de inil

!. polii(oprenul BC/! Re<erit&r la a2i ia a7i2%l%i 5r&#1i2ri7 la a7etilen, ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. se obine un compus di-alogenat geminal B. se obine un compus di-alogenat icinal C. produsul final re(ultat are un atom de carbon primar D. produsul final re(ultat are doi atomi de carbon primari !. se obine intermediar un compus -alogenat nesaturat BCA! C&#$%s%l 7% <&r#%la #&le7%lar C/:"+ $re8int* A. &apte alc-ine i(omere B. nou" alc-ine i(omere C. patru alc-ine i(omere care conin c2te doi atomi de carbon cuaternari D. trei alc-ine i(omere care conin c2te doi atomi de carbon teriari !. trei alc-ine i(omere care conin un singur atom de carbon teriar BCB! Prin a2i ia a$ei la ".5%tin se &5 ine* A. alde-id" butiric" B. butanon" C. butanal D. etilmetilceton" !. 2'-idro3i'1'buten" BCC! P&t <&r#a a7etil%ri* A. /'metil'2'-e3ina B. /'metil'1'-e3ina C. .'metil'1'-e3ina D. fenilacetilena !. difenilacetilena C++! Al71inele 7are $rin a2i ia a$ei 7&n2%7 la la & 7et&n s%nt* A. acetilena B. 1'butina C. 2'butina D. propina !. 1'pentina C+"! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. adiia apei la alc-ine conduce la alcooli B. %n dou" molecule de 2'butin" se g"sesc 8 electroni F C. -alogenarea alc-inelor are loc numai cu -alogeni D. -idrogenarea alc-inelor conduce numai la alcani !. -idrogenarea etinei pe catali(ator de Ni conduce la etan C+,! A7etilena se $&ate re7%n&a>te ast<el* A. cu ap" de brom B. cu soluie de diaminocupru 647 C. cu reacti Pollens D. prin ardere !. prin descompunere %n elemente C+=! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. prin %nlocuirea lui n din formula Cn)2n'2 cu alori %ntregi &i succesi e %ncep2nd cu 21 se obine seria omoloag" a alc-inelor

B. po(iia triplei leg"turi din structura alc-inelor se preci(ea(" %ncep2nd cu cel de'al patrulea termen al seriei omoloage C. denumirea radicalilor mono aleni pro enii de la alc-ine se face prin %nlocuirea sufi3ului in cu il D. radicalul )CWC$C)2$ se nume&te propargil !. radicalul )CWC$C)2$ se nume&te 2'propinil C+-! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. imaginea moleculei de acetilen" poate fi repre(entat" prin model spaial B. imaginea moleculei de acetilen" poate fi repre(entat" prin model compact C. %n molecula de acetilen" polul po(iti este la atomul de -idrogen1 iar polul negati este la atomul de carbon D. radicalul )CWC$ se nume&te propargil !. radicalul )CWC$ se nume&te inil C+0! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* B # 2)2 Ni b t ^ :00 C
0

= # )2

tiin2 7 ) are , at&#i 2e 7ar5&n, ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este etena B. compusul B este etina C. compusul b este etena D. compusul b este etanul !. compusul = este etena C+/! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* # )2 C2).Cl B # )Cl Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este etena B. compusul B este acetilena C. compusul g este etena D. compusul = este 1'cloroetena !. compusul = este 1'cloroetanul C+A! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* @d/@b
2#

)Cl #

# Cl2/000 C b # )Cl

= # )Cl I

)C

C C). # )2

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul b este propanul B. compusul b este propena C. compusul = este 112'dicloropropanul D. compusul = este clorura de propenil !. compusul I este 2'cloropropanul C+B! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* )gCl2M t C
0

# )2/Ni b # )Cl

= I

)C

C C). # )Cl

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul b este 1111212'tetracloropropanul B. compusul b este 2'cloropropena C. compusul = este clorura de n'propil D. compusul I este 112'dicloropropanul !. compusul I este 212'dicloropropanul C+C! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* )C C C). # )2 @d/@b
2#

K+n>/ / )2,>/

b # C>2 # )2>

Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. compusul B este propanul B. compusul B este propena C. compusul b este acetalde-ida D. compusul b este propanona !. compusul b este acidul acetic C"+! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* C .) 8 t _ :00 C
0 0

B 6alcan7 # b 6alc-ena7 # 2Cl2 / CCl/

I ' .)2 Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. compusul B este metanul B. compusul B este etanul C. compusul b este etena D. compusul b este etina !. compusul I este 1111212'tetracloroetanul C""! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* 0 t _ :00 C C/)10 B 6alcan7 # b 6alc-ena7 B # Cl2 ' )Cl =

2B

1000 C

b # )Cl tiin2 7 atVt ) 7Vt >i X 7&n in 7Vte 2&i at&#i 2e 7ar5&n Dn #&le7%l, ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este etanul B. compusul b este propena C. compusul = este 1'cloroetanul D. compusul = este 112'dicloroetanul !. compusul = este 2'cloropropanul C",! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii*

100

C/)10

t _ :00 C

B 6alcan7 # b 6alc-ena7 ' )2M t C


0

)2,>/ / )g,>/ I = # )2 > tiin2 7 al7an%l ) >i al71ena X a% a7ela>i n%#r 2e at&#i 2e 7ar5&n Dn #&le7%l, ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. compusul = este etena B. compusul = este etina C. compusul I este etanolul D. compusul I este alcoolul inilic !. compusul I este acetalde-ida C"=! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* 0 t _ :00 C C .) 8 B 6alcan7 # b 6alc-ena7 1000 C
0

= # .)2 Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul b este etanul B. compusul b este etena C. compusul = este etena D. compusul = este acetilena !. compusul B este metanul C"-! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* 2B 1000 C
0

2B

b # .)2 2a # b # D

b # 0/2 >2 tC
0

2c # )2 b Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este etanul B. compusul B este metanul C. compusul b este etina D. compusul a este apa !. compusul c este dio3idul de carbon C"0! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* 0 1000 C 2C)/ B # .)2 B # )2 @d / @b
2#

K+n> / / Na2C>. = b # ) 2> Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este etena

B. compusul B este acetilena C. compusul b este etena D. compusul = este etanolul !. compusul = este glicolul C"/! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* Ni C.)/ # )2 @d / @b
2#

B b

# )2 / Ni # Cl2 / 000 C
0

B = # )Cl

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este propan B. compusul B este propena C. compusul b este propena D. compusul = este clorura de 112'dicloropropan !. compusul = este clorura de alil C"A! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* B 6C/):7 # )2 Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este 1'butina B. compusul B este 2'butina C. compusul b este 1'butena D. compusul b este 2'butena !. compusul = este acidul acetic
2# 2#

@d / @b

# 8>9M K+n>/ / )2,>/

2=

C"B! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* C.)/ # )2 @d / @b B # )2> / )2,>/ b

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este propena B. compusul B este propanul C. compusul b este alcoolul i(opropilic D. compusul b este alcoolul n'propilic !. compusul b este alcoolul alilic C"C! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* C.)/ # )2 @d / @b
2#

# )Cl

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este propena B. compusul B este propanul C. compusul b este 1'cloropropanul D. compusul b este 2'cloropropanul !. compusul b este clorura de alil C,+! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii*

C.)/ # 2)2 = # Cl 2 CCl/

Ni

t _ :00 C

b 6alcan7 # = 6alc-ena7

I Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este propena B. compusul B este propanul C. compusul = este etena D. compusul I este 111'dicloroetanul !. compusul I este 112'dicloroetanul C,"! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* b Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este etena B. compusul B este etina C. compusul b este etena D. compusul b este etanul !. compusul b este propena B # )2 @d / @b
2#

# )Cl

Helen

C,,! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* B 6C/):7 BT 6C/):7 Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B poate fi 1'butina B. compusul BG poate fi 2'butina C. compusul b poate fi n'butanul D. compusul bG poate fi n'butanul !. compusul = este 2'clorobutanul C,=! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* B # )2 @d / @b
2# 0 0

# )2M @d / @b

2#

b bT

# )Cl

# )2 / NiM p si t C

# Cl2 / 000 C ' )Cl

Helen

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este propina B. compusul B este etina C. compusul b este etena D. compusul b este etanul !. compusul = este etanul C,-! A7etilena re$re8int #aterie $ri# la <a5ri7area* A. cauciucului sintetic B. cauciucului natural C. melanei D. acetatului de inil !. (a-aro(elor C,0! Ale?e i rea7 iile 7are a% l&7 Dn $re8en 2e 7atali8at&ri* A. adiia -idrogenului la acetilen"

B. reacia acetilenei cu sodiu metalic C. adiia acidului clor-idric la acetilen" D. arderea acetilenei !. adiia apei la acetilen" C,/! In <%n7 ie 2e $&8i ia tri$lei le?t%ri, al71inele $&t <i* A. cu tripla leg"tur" la cap"tul catenei 6alc-in" marginal"7 B. cu tripla leg"tur" %n interiorul catenei 6alc-in" intern"7 C. cu tripla leg"tur" %n e3teriorul catenei 6alc-in" e3tern"7 D. cu tripla leg"tur" la cap"tul catenei 6alc-in" intern"7 !. cu tripla leg"tur" %n interiorul catenei 6alc-in" marginal"7 C,A! Ale?e i a<ir#a iile <alse* A. alc-inele nu sunt -idrocarburi aciclice nesaturate B. acetilena nu este omologul superior al propinei C. alc-inele nu au formula general" Cn)2n'2 D. alc-inele nu pre(int" i(omerie geometric" !. acetilena nu este primul termen din seria alc-inelor C,B! Ale?e i seriile &#&l&a?e 2e al71ine a>e8ate Dn &r2inea 7re>terii n%#r%l%i 2e at&#i 2e 7ar5&n* A. etin"1 propin"1 1'butin" B. 1'butin"1 2'butin"1 propin" C. acetilen"1 1'pentin"1 2'pentin" D. 1'-e3in"1 2'-e3in"1 .'-e3in" !. acetilen"1 propin"1 1'butin" C,C! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. radicalul )CWC' se nume&te acetilen" B. radicalul )CWC'C)2'C)2' se nume&te 1'butinil C. radicalul )CWC' se nume&te etinil D. radicalul )CWC'C)2' se nume&te 2'propinil !. radicalul )CWC'C)2' se nume&te propargil C=+! Al71inele $&t $re8enta* A. i(omerie geometric" dac" au cel mult 2 atomi de carbon %n molecul" B. i(omerie de po(iie dac" au cel mult / atomi de carbon %n molecul" C. i(omerie de po(iie dac" au cel puin / atomi de carbon %n molecul" D. i(omerie de caten" dac" au cel puin 0 atomi de carbon %n molecul" !. i(omerie de caten" dac" au cel mult / atomi de carbon %n molecul" C="! CV i i8&#eri $re8int <&r#%la C0:BM A. doi i(omeri de po(iie &i doi i(omeri de caten" B. doi i(omeri de po(iie &i doi i(omeri geometrici C. doi i(omeri de po(iie &i un i(omer de caten" D. un i(omer de po(iie &i doi i(omeri de caten" !. %n total . i(omeri C=,! A7etilena* A. are temperatura de fierbere mai mic" dec2t 2'butina B. este parial solubil" %n ap" C. %n condiii normare de temperatur" &i presiune este ga( D. nu este solubil" %n sol eni organici !. este foarte solubil" %n aceton"

C==! In 7&n2i ii &5i>n%ite 2e te#$erat%r >i $resi%ne, s%nt ?a8e %r#t&rii 7&#$%>i* A. alcanii superiori B. alc-inele cu ma3im / atomi de carbon C. etena1 propena &i butenele D. etanul1 etena &i acetilena !. -e3anul1 -eptanul &i octanul C=-! Al71inele, 7&#$arativ 7% al7anii 7% a7ela>i n%#r 2e at&#i 2e 7ar5&n, a%* A. temperaturile de topire mai mari B. temperaturile de fierbere mai mici C. densit"ile mai mari D. masele moleculare mai mici !. temperaturile de topire egale C=0! Al71inele $&t $arti7i$a la rea7 ii * A. de polimeri(are B. de adiie C. de ardere D. de substituie !. de o3idare C=/! Pentr% 1i2r&?enarea t&tal a a7etilenei $Vn la etan se $&ate <&l&si 2re$t 7atali8at&r* A. sodiu B. potasiu C. platin" D. paladiu !. nic-el C=A! A7etil%ra 2e 2iar?int* A. este un precipitat negru B. se obine %n urma reaciei dintre acetilen" &i *eacti ul Pollens C. se obine %n urma reaciei dintre acetilen" &i *eacti ul Oe-ling D. este un precipitat alb g"lbui !. are formula Ag)CAC)Ag C=B! A7etil%rile #etalel&r al7aline >i al7alin&.$#Vnt&ase* A. sunt stabile la temperatur" obi&nuit" B. sunt compu&i ionici C. reacionea(" energic cu apa cu formare de alc-ine D. reacionea(" energic cu apa cu formare de alcani !. nu reacionea(" cu apa C=C! Se 2a% %r#t&arele <&r#%le 2e str%7t%r* NIO )C C C) C). C). NIIO ).C C NIIIO NIVO )C C C)2 C C)2 C)2 C). C). C C).

).C C

Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. compusul 647 &i compusul 64447 sunt i(omeri de caten" B. compusul 64447 &i compusul 6457 sunt i(omeri de po(iie C. compusul 6447 &i compusul 64447 sunt i(omeri de po(iie D. compusul 6447 este omologul superior al compusului 6457 !. compusul 6457 este omologul superior al compusului 6447 C-+! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii s%nt 7&re7teM A. alc-inele sunt -idrocarburi nesaturate care conin o leg"tur" co alent" tripl" CWC &i au formula molecular" Cn)2n#2 B. alc-inele sunt -idrocarburi nesaturate care conin o leg"tur" co alent" tripl" CWC &i au formula molecular" Cn)2n'2 C. alc-inele pot pre(enta i(omerie de constituieX de caten" &i de po(iie1 dar &i de funciune D. acetilena este insolubil" %n ap" &i are caracter slab ba(ic !. alc-inele au propriet"i fi(ice asem"n"toare alcanilor &i alc-enelor cu acela&i num"r de atomi de carbon C-"! A7etilena are n%#er&ase a$li7a ii $ra7ti7e* A. este materie prim" pentru prepararea alde-idei acetice B. este materie prim" pentru prepararea clorurii de inil C. este materie prim" pentru prepararea cloroprenului D. este materie prim" pentru prepararea acrilonitrilului !. este materie prim" pentru prepararea clorurii de sodiu C-,! Rea7 ia Q%7er&v* A. const" %n adiia apei la acetilen" B. are loc %n pre(en" de sulfat de mercur )g,>/ &i acid sulfuric )2,>/ C. are ca produs final de reacie acetalde-ida D. are ca produs intermediar de reacie alcoolul inilic !. const" %n o3idarea bl2nd" a acetilenei C-=! A2i ia 1i2ra7i8il&r la a7etilen* A. reacia decurge %n dou" etapeX se formea(" iniial mono-alogenoeten" &i %n final di-alogenoetan geminal B. reacia decurge %n dou" etapeX se formea(" iniial mono-alogenoeten" &i %n final di-alogenoetan icinal C. reacia decurge %n dou" etapeX se formea(" iniial tri-alogenoeten" &i %n final di-alogenoetan geminal D. are loc la 8'10YC %n pre(ena clorurii de mercur1 )gCl2 drept catali(ator !. are loc la 1;0'200YC %n pre(ena clorurii de mercur1 )gCl2 drept catali(ator C--! Rea7 ia NDn <a8 ?a8&asO a 7l&r%l%i 7% a7etilena* A. are ca produ&i de reacie C &i )Cl B. este o reacie iolent" &i puternic e3oterm" C. este o reacie bl2nd" dar puternic e3oterm" D. este o reacie endoterm" !. are ca produ&i de reacie C>2 &i )2> C-0! In %r#a a2i iei 1al&?enil&r la al71ine se $&t N$&ateO &5 ine* A. compu&i -alogenai icinali nesaturai B. compu&i -alogenai geminali nesaturai C. de e3empluX 112'di-alogenoeten" D. de e3empluX 111'di-alogenoeten" !. de e3empluX 1111212'tetra-alogenoetan C-/! Se 2 %r#t&area s71e# 2e rea7 ii*

2 A # 2Na>) Ag2> # /N). # )2> )C C) # 2B

Ag2>

# )2> # 2NaN>. 2B

C # /N). # 2)2>

Care a<ir#a ii s%nt 7&re7teM A. compusul A este a(otat de argint B. compusul B este amidur" de argint C. compusul C este diargint'etena D. compusul C este un precipitat alb g"lbui !. compusul B este *eacti ul Pollens C-A! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii re<erit&are la a2i ia 1i2r&?en%l%i la a7etilen s%nt a2evrateM A. pentru -idrogenarea total" p2n" la etan se folosesc catali(atori de natriu1 potasiu sau calciu &i e3ces de -idrogen B. pentru -idrogenarea total" p2n" la etan se folosesc catali(atori de nic-el1 platin" sau paladiu &i e3ces de -idrogen C. pentru -idrogenarea parial" cu obinere de eten" se folose&te drept catali(ator paladiu otr" it cu s"ruri de plumb D. pentru -idrogenarea parial" cu obinere de eten" se folosesc drept catali(atori o3i(ii de a(ot !. -idrogenarea parial" are loc cu randamente foarte mari C-B! P&ate <&r#a a7etil%ri* A. propina B. 2'-e3ina C. 1'-e3ina D. acetilena !. 2'butina C-C! Al71inele $&t $re8enta i8&#erie* A. de caten" B. de funciune C. de po(iie D. geometric" !. toate cele patru tipuri C0+! Catali8at&r%l 2e C%,Cl,(N:-Cl este %tili8at la* A. adiia apei la alc-ine B. adiia acidului cian-idric la alc-ine C. adiia acidului clor-idric la acetilen" D. dimeri(area acetilenei !. formarea acetilurilor C0"! Rea7 ia a7etilenei 7% 7l&r%l, Dn s&lvent inert, $&ate 7&n2%7e la* A. 112'diclororeten" B. 111'dicloroeten" C. 1111212'tetracloroetan D. tricloroeten" !. carbon &i acid clor-idric C0,! Al71inele 2a% rea7 ii 2e* A. adiie B. o3idare

C. polimeri(are D. substituie !. des-idratare C0=! :i2r&?enarea a7etilenei se $&ate e<e7t%a 7%* A. AlCl. B. Ni C. )2,>/ D. @d otr" it cu s"ruri de plumb 6447 !. Na/C).C>>) C0-! In #&le7%la $r&$inei l%n?i#ile le?t%ril&r 7&valente $&t avea val&ri 2e* A. 1108 < B. 1110 < C. 1120 < D. 11.. < !. 110/ < C00! Ur#t&arele a7etil%ri s%nt ins&l%5ile Dn a$* A. carbidul B. acetilura monosodic" C. acetilura disodic" D. acetilura de argint !. acetilura de cupru C0/! In #&le7%lele al71inel&r se DntVlnes7 le?t%ri* A. E B. F C. E#F D. E#2F !. .F C0A! A2i ia a7i2%l%i 7l&r1i2ri7 la a7etilen $entr% a &5 ine 7l&r%r 2e vinil are l&7* 0 A. la t _ 20 C B. %n pre(ena )gCl2 depus" pe c"rbune acti C. %n pre(ena AlCl. an-idre 0 D. la 200 C !. cu Cu2Cl2/N)/Cl C0B! A2i ia a7i2%l%i a7eti7 la a7etilen are l&7* 0 A. la t h 100 C B. %n pre(ena )gCl2 C. %n pre(ena =n6C).C>>72 D. cu Cu2Cl2/N)/Cl 0 !. la 200'200 C C0C! OGi2area al71inel&r 7% $er#an?anat 2e $&tasi% $&ate avea l&7* A. %n mediu ba(ic B. %n mediu acid C. %n mediu neutru D. %n sol ent inert !. reacia nu are loc C/+! A2i ia a$ei la a7etilen*

A. conduce la alcool inilic B. conduce la alde-id" acetic" C. are loc %n pre(ena )gCl2/)2,>/ D. are loc %n pre(ena )g,>// )2,>/ !. conduce la formarea intermediar" a unui enol C/"! A2i ia a$ei la <enila7etilen* A. are loc cu K+n>//Na2C>. B. are loc cu )g,>//)2,>/ C. are loc cu )gCl2/)2,>/ D. conduce la fenilmetilceton" !. conduce la alde-id" ben(oic" C/,! A7etilena rea7 i&nea8 7%* A. reacti Pollens B. metale alcaline C. amidur" de sodiu D. reacti Oe-ling !. acetat de (inc C/=! OGi2area al71inel&r se $&ate e<e7t%a 7%* A. permanganat de potasiu %n mediu neutru B. permanganat de potasiu %n soluie slab ba(ic" C. o(on D. dicromat de potasiu %n mediu acid !. reacti Pollens C/-! Prin &Gi2area al71inel&r se $&t &5 ine* A. alde-ide B. cetone C. aci(i carbo3ilici D. dicetone !. dio3id de carbon &i ap" C/0! A7etilena 2 rea7 ii 2e s%5stit% ie 7%* A. metale alcaline B. metale alcalino'p"m2ntoase C. metale tran(iionale D. amidura de sodiu !. reacti Oe-ling C//! A7etil%rile 2e s&2i% se $&t <&r#a $rin* A. dimeri(area acetilenei cu -idro3id de sodiu B. reacia acetilenei cu sodiu metalic1 la temperatur" ridicat" C. reacia acetilenei cu reacti Pollens D. reacia acetilenei cu reacti Oe-ling !. reacia acetilenei cu amidura de sodiu C/A! S%nt a2evrate a<ir#a iile* A. prin dimeri(area alc-inelor se formea(" enine B. prin dimeri(area alc-inelor se formea(" dialc-ine C. prin dimeri(area alc-inelor se formea(" alcadiene ciclice D. prin trimeri(area acetilenei se formea(" ben(en !. prin tetrameri(area acetilenei se formea(" ciclo-eptatetraen"

C/B! Prin a2i ia a$ei la al71ine se $&ate &5 ine* A. etanal B. propanon" C. butanon" D. butanal !. pentanon" C/C! Re<erit&r la 1i2r&7ar5%rile ar&#ati7e s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. pot fi mononucleare &i polinucleare B. naftalina este cel mai simplu compus din clasa arene C. arenele mononucleare au formula general" Cn)2n': D. atomii de carbon din nulceul ben(enic sunt -ibridi(ai sp !. ben(enul a fost sinteti(at prima dat" prin decarbo3ilarea acidului ben(oic CA+! Re<erit&r la 1i2r&7ar5%rile ar&#ati7e s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. fiecare atom de carbon din nucleul ben(enic este legat prin trei leg"turi E B. fiecare atom de carbon din nucleul ben(enic este legat printr'o leg"tur" F de atomul de carbon ecin C. molecula ben(enului este plan" 0 D. ung-iurile dintre leg"turile co alente ale atomilor de carbon au aloarea de 120 !. lungimea leg"turilor carbon'carbon are aloarea 110/< CA"! :i2r&7ar5%rile ar&#ati7e $&t 2a rea7 ii 2e* A. adiie B. substituie C. reducere D. o3idare !. -idroli(" CA,! A% n%7lee 7&n2ensate %r#t&arele 1i2r&7ar5%ri ar&#ati7e* A. naftalenul B. difenilul C. antracenul D. decalina !. fenantrenul CA=! :i2r&7ar5%rile ar&#ati7e i8&#ere 7% <&r#%la #&le7%lar CB:"+ $&t <i* A. toluen B. etilben(en C. o'3ilen D. m'3ilen !. p'3ilen CA-! :i2r&7ar5%ra ar&#ati7 7% <&r#%la str%7t%ral C/:0@C:PC:, se n%#e>te* A. etilben(en B. fenileten" C. cumen D. stiren !. toluen CA0! Re<erit&r la 1i2r&7ar5%rile ar&#ati7e s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. naftalina are caracter aromatic mai slab dec2t ben(enul B. reaciile de adiie decurg mai u&or la ben(en dec2t la naftalin" C. adiia clorului la ben(en are loc %n pre(ena unui catali(ator tip acid ?eVis 6OeCl.7 1:0

D. adiia fotoc-imic" a clorului la ben(en conduce la obinerea -e3aclorociclo-e3anului !. caracterul aromatic al arenelor polinucleare condensate depinde de num"rul ciclurilor CA/! Le?at 2e arene s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. naftalina se -idrogenea(" mai u&or dec2t ben(enul B. aporii de ben(en sunt to3ici C. alc-ilarea ben(enului se face cu cloruri acide1 %n pre(en" de AlCl. an-idr" 2 D. %n ben(en toi atomii de carbon se afl" %n stare de -ibridi(are sp !. acidul ftalic se poate obine din o'3ilen1 prin o3idare cu reacti BaNer CAA! Se 2 s71e#a 2e rea7 ii* C;)8 # .8>9 K+n>/ i ) 2> A # @Cl0 # C;)81 AlCl. B C i ' )Cl @>Cl. i )Cl

C&#$%s%l C $&ate <i* A. o'metilben(ofenon" B. m'metilben(ofenon" C. p'metilben(ofenon" D. ben(ilfenilceton" !. diben(ilceton" CAB! La 7l&r%rarea 2i<enil#etan%l%i la l%#in, $&ate re8%lta* A. C:)0 C) C:)0 Cl

B. Cl

C)2

C. Cl

C)2 Cl

Cl

D!

C Cl

!. toi produ&ii enumerai CAC! P&t <i %tili8a i 7a a?en i 2e al71ilare* A. cloroben(enul B. toluenul C. cloroetanul D. propena !. clorura de ben(il CB+! S%nt s%5stit%en i 2e &r2in%l II $e n%7le%l ar&#ati7* A. 'N>2 B. 'C>>) 1:1

C. ',>.) D. 'CWN !. 'Cl CB"! S%nt s%5stit%en i 2e &r2in%l I $e n%7le%l 5en8eni7* A. $B B. $* C. $C>>* D. $,>.) !. $>) CB,! S%nt s%5stit%en i 2e &r2in%l I $e n%7le%l 5en8eni7* A. $C) A C)2 B. $N)2 C. $C) A > D. $CN !. $N>2 CB=! S%nt s%5stit%en i 2e &r2in%l I $e n%7le%l 5en8eni7* A. $C). B. C:)0$ C. $C>>* D. $C)2B !. $O CB-! S%nt s%5stit%en i 2e &r2in%l II $e n%7le%l 5en8eni7* A. $,>.) B. $C6C).7. C. $C>>) D. $CN !. $4 CB0! S%nt s%5stit%en i 2e &r2in%l II $e n%7le%l 5en8eni7* A. $N>2 B. $C>>) C. ^CA> D.C).$C)2$ !. $N)2 CB/! Re<erit&r la nitrarea 5en8en%l%i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. este ire ersibil" B. se efectuea(" cu acid sulfuric concentrat C. se efectuea(" cu amestec sulfonitric D. trebuie reali(at" la temperatur" ridicat" !. conduce la formarea unui compus cu miros de migdale amare CBA! S%l<&narea 5en8en%l%i $&ate avea l&7 7%* A. amestec sulfonitric B. acid sulfuric C. oleum D. sulfit de sodiu !. sulfit acid de sodiu CBB! OGi2area 1i2r&7ar5%ril&r ar&#ati7e la n%7le% se $&ate <a7e 7%*

A. o3igen molecular1 %n pre(ena unor catali(atori B. permanganat de potasiu %n mediu de acid sulfuric C. permanganat de potasiu %n acid acetic D. dicromat de potasiu %n acid acetic !. dicromat de potasiu %n mediu de acid sulfuric CBC! Re<erit&r la arene s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. substituenii de ordinul 4 grefai pe nucleul ben(enic orientea(" noua substituie %n po(iiile orto &i para B. substituenii de ordinul 4 de(acti ea(" nucleul ben(enic C. la acilare se obin omologi ai ben(enului D. reacia de acilare se efectuea(" cu catali(ator de AlCl. !. prin acilare se obin cetone aromatice sau mi3te CC+! Pr&2%>ii 2e #&n&nitrare ai t&l%en%l%i s%nt* A. o'nitrotoluen B. m'nitrotoluen C. p'nitrotoluen D. 21/'dinitrotoluen !. 21/1:'trinitrotoluen CC"! Des$re antra7en s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. are caracter aromatic mai slab dec2t naftalina B. se o3idea(" mai greu dec2t naftalina C. prin o3idare formea(" 9110'antrac-inon" D. pre(int" trei nuclee ben(enice i(olate !. pre(int" trei nuclee ben(enice condensate CC,! Se 2 s71e#a 2e rea7 ii* C2)/ # Cl2 CCl/ A # 2C:): / AlCl. ' 2)Cl B # Cl2 / ' )Cl C

A. compusul A este 111'dicloroetanul B. compusul A este 112'dicloroetanul C. compusul B este 111'difeniletanul D. compusul B este 112'difeniletanul !. compusul C este 1'cloro'112'difeniletanul CC=! Se 2 s71e#a 2e rea7 ii* C :) : # C).Cl / AlCl. ' )Cl A # C).Cl / AlCl. ' )Cl B # :8>9 M K+n>/ / ).>1 t C ' 2)2>
0

tC ' ) 2>

A. compusul B este o'3ilenul B. compusul B este p'3ilenul C. compusul C este acidul o'ftalic D. compusul C este acidul tereftalic !. compusul D este an-idrida ftalic"

CC-! Pre7i8a i 7are 2intre #&le7%lele sa% i&nii 2e #ai E&s a% 7ara7ter ele7tr&<il* U U . I! C:-F II! :,OF III! 'r F IV! C:,PC:,F V! 'F=F VI! NO, F VII! N:=F VIII! 'r ! A. 41 441 444 B. 4441 5 C. 451 54415444 D. 54 !. 44. 541 5444

CC0! Prin &Gi2area etil5en8en%l%i 7% s&l% ie a7i2 2e $er#an?anat 2e $&tasi%, se &5 ine* A. acid ben(oic B. acid fenilacetic C. alcool ben(ilic D. dio3id de carbon &i ap" !. ben(alde-id" CC/! :i2r&7ar5%rile ar&#ati7e $&lin%7leare $&t <i 7lasi<i7ate Dn* A. ciclice saturate B. cu nuclee i(olate C. cicloparafine D. cu nuclee condensate !. cu nuclee conZugate CCA! :i2r&7ar5%rile ar&#ati7e $&t 2a 2&% ti$%ri 2e rea7 ii* A. la nucleu B. de cicli(are C. de dimeri(are D. la catena lateral" !. de condensare CCB! :i2r&7ar5%rile ar&#ati7e $&t 2a %r#t&arele rea7 ii la n%7le%* A. de substituie B. de adiie C. de polimeri(are D. de o3idare !. de eliminare CCC! 'en8en%l se $&ate &Gi2a 7%* 0 A. o3igen molecular1 pe catali(ator de 52>01 la .00 C1 cu formare de acid ftalic 0 B. o3igen molecular1 pe catali(ator de 52>01 la 000 C1 cu formare de an-idrid" maleic" C. o3igen molecular1 prin combustie1 c2nd re(ult" dio3id de carbon &i ap" D. cu dicromat de potasiu &i acid acetic !. cu soluie acid" de permanganat de potasiu "+++! Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. tetralina &i decalina sunt substane lic-ide1 folosite ca sol eni B. antracenul se o3idea(" %n po(iiile 1 &i . C. antrac-inona este un produs de ba(" %n industria coloranilor D. %n ca(ul arenelor cu caten" lateral"1 agenii o3idani atac" atomii de carbon din po(iia ben(ilic" !. aci(ii arilsulfonici se folosesc %n industria cosmetic" "++"! Re<erit&r la 1al&?enarea arenel&r s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. catali(atorii folosii la clorurare sunt OeCl.M AlCl. B. catali(atorii folosii la bromurare sunt OeBr.M AlBr. C. se poate reali(a doar catalitic D. se poate reali(a at2t catalitic c2t &i fotoc-imic !. se formea(" un singur compus mono-alogenat "++,! Prin a7ilarea 5en8en%l%i 7% 7l&r%r 2e a7etil, Dn $re8en a 7atali8at&r%l%i 2e AlCl= an1i2r, se &5 ine* A. etilben(en B. alcool ben(ilic

C. fenilmetilceton" D. difenilceton" !. acetofenon" "++=! Se $&ate &5 ine i8&$r&$il5en8en $rin* A. alc-ilarea ben(enului cu propen"1 %n pre(ena AlCl. umed" &i a aci(ilor tari B. acilarea ben(enului cu clorur" de acetil C. reacia ben(enului cu i(opropanol1 urmat" de des-idratare D. -idrogenarea stirenului !. alc-ilarea ben(enului cu 2'cloropropan1 %n pre(ena AlCl. an-idr" "++-! A7et&<en&na se $&ate &5 ine $rin a7ilarea 5en8en%l%i 7%* A. acid acetic B. clorur" de acetil C. an-idrid" acetic" D. acetamid" !. acetat de etil "++0! A7et&<en&na se $&ate &5 ine $rin* A. alc-ilarea ben(enului cu propen" B. adiia apei la fenilacetilen" C. o3idarea U'metilstirenului D. des-idratarea 1'feniletanolului !. o3idarea 1'feniletanolului cu permanganat de potasiu &i acid sulfuric "++/! Re<erit&r la 7&#$%s%l ar&#ati7 7% <&r#%la #&le7%lar CB:BO, s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. doi i(omeri reacionea(" cu reacti ul Pollens B. patru i(omeri pot reaciona cu reacti ul Pollens C. poate fi un alcool aromatic D. poate fi o alde-id" !. poate fi o ceton" "++A! Se &5 in 7&#$%>i 7ar5&nili7i $rin* A. acilarea ben(enului cu clorur" de acetil B. o3idarea antracenului cu K2Cr2>;/C).C>>) C. -idroli(a clorurii de ben(iliden D. alc-ilarea ben(enului cu metanol1 %n pre(en" de acid sulfuric !. o3idarea etilben(enului "++B! Re<erit&r la 7ara7ter%l ar&#ati7 s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. este influenat de num"rul nucleelor aromatice B. este mai pronunat la arenele polinucleare dec2t la ben(en C. nu depinde de num"rul nucleelor aromatice D. este mai puin pronunat la arenele polinucleare dec2t la ben(en !. imprim" preferina pentru reaciile de substituie %n locul celor de adiie &i o3idare "++C! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. toluenul este o -idrocarbur" aromatic" binuclear" B. ben(enul are %n molecul" 12 atomi C. nitrarea ben(enului se reali(ea(" cu amestec sulfonitric D. ben(enul nu poate participa la reacii de substituie !. naftalina conine %n molecul" 10 atomi de carbon "+"+! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te*

A. C9)12 poate fi o -idrocarbur" aromatic" mononuclear" B. naftalina este o -idrocarbur" aromatic" polinuclear" C. toluenul nu poate participa la reacii de substituie D. naftalina nu se poate o3ida !. alc-ilarea ben(enului este o reacie de substituie "+""! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. -idrocarburile aromatice mononucleare cu caten" lateral" se numesc fenilalcani B. naftalina are caracter aromatic mai slab dec2t ben(enul C. e3ist" doi i(omeri dimetilben(en D. e3ist" trei i(omeri dimetilben(en !. e3ist" trei i(omeri monoclorurai ai ben(enului "+",! Re<erit&r la t&l%en, ale?e i rs$%ns%l 7&re7t* A. are molecula plan" B. este un bun sol ent C. la bromurarea catalitic" formea(" un amestec de i(omeri meta &i para D. prin o3idare cu permanganat de potasiu &i acid sulfuric formea(" ben(alde-id" !. prin o3idare cu permanganat de potasiu &i acid sulfuric formea(" acid ben(oic "+"=! Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. caracterul aromatic al arenelor se reflect" %n preferina acestora pentru reaciile de substituie B. lungimea leg"turii carbon$carbon din nucleul ben(enic este 11.. < C. reaciile de adiie la nucleul ben(enic decurg %n condiii energice 6temperatur"1 lumin"7 D. la acilarea ben(enului se obin omologi ai acestuia !. -alogenarea la nucleu are loc %n pre(en" de OeB.1 AlB. "+"-! Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. o3idarea catenei laterale a alc-ilben(enilor este important" %n anumite procese metabolice B. toluenul care a intrat %n organism poate fi o3idat %n pre(ena unei en(ime din ficat la acid ben(oic C. ben(enul poate fi o3idat %n organism &i eliminat D. toluenul este mai puin to3ic dec2t ben(enul !. ben(enul nu este cancerigen "+"0! Re<erit&r la arene, ale?e i rs$%ns%l 7&re7t* A. caracterul aromatic cre&te cu cre&terea num"rului de nuclee ben(enice condensate B. nu dau reacii de polimeri(are C. nu se o3idea(" cu K+n>/ %n soluie neutr" D. arenele cu caten" lateral" particip" at2t la reacii c-imice specifice nucleului aromatic1 c2t &i catenei laterale !. nu au aplicaii practice "+"/! Se <&r#ea8 an1i2ri2e $rin &Gi2area %r#t&arel&r 1i2r&7ar5%ri ar&#ati7e* A. ben(en B. naftalin" C. antracen D. fenantren !. toluen "+"A! Re<erit&r la &Gi2area t&l%en%l%i 7% $er#an?anat 2e $&tasi% >i a7i2 s%l<%ri7, ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. se formea(" un precipitat brun de +n>2 B. se formea(" +n,>/ C. conduce la formarea acidului ben(oic

D. conduce la formarea ben(oc-inonei !. reacia nu are loc %n aceste condiii "+"B! Re<erit&r la nitrarea 5en8en%l%i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se formea(" doar mononitroben(en B. cu e3ces de amestec sulfonitric se obine trinitroben(en C. se reali(ea(" cu acid sulfuric concentrat &i acid a(otic concentrat D. este o reacie de substituie !. este o reacie de adiie "+"C! Rea7 iile 2e s%5stit% ie la n%7le%l ar&#ati7 s%nt* A. -alogenarea B. nitrarea C. sulfonarea D. o3idarea !. acilarea "+,+! 'en8en%l $&ate a2i i&na* A. -idrogen B. ap" C. alcooli D. -alogeni !. alc-ene "+,"! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. toluenul nu poate participa la reacii de substituie B. toluenul este o -idrocarbur" aromatic" mononuclear" C. ben(enul are %n molecul" 12 atomi D. nitrarea ben(enului se reali(ea(" cu amestec sulfonitric !. ben(enul nu poate participa la reacii de substituie "+,,! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. alc-ilarea ben(enului este o reacie de substituie B. ben(enul se poate o3ida cu K+n>/ / )2,>/ C. naftalina nu are caracter aromatic D. e3ist" trei i(omeri dimetilben(en !. -idrogenarea arenelor are loc %n condiii energice "+,=! Se 2 s71e#a 2e rea7 ii* ). C
#

C C)2

AlCl. umeda

# /8>9M K+n>/ / )2,>/ = ' C>2 ' ) 2>

' )2

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este clorura de i(opropil B. compusul B este propena C. compusul b este i(opropilben(enul D. compusul = este acidul ben(oic !. compusul = este fenilmetilcetona "+,-! :i2r&7ar5%ra ar&#ati7 7% <&r#%la str%7t%ral*

) .C

C C)2

se n%#e>te* A. alilben(en B. 2'fenilpropen" C. stiren D. U'metilstiren !. cumen "+,0! Se 2 s71e#a 2e rea7 ii* C2)/ # )Cl B # C:): / AlCl. an-idra ' )Cl b # : 8>9M K+n>/ / )2,>/ = # a # 2b

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este 112'dicloroetanul B. compusul B este clorura de etil C. compusul b este toluenul D. compusul b este etilben(enul !. compusul = este acidul ben(oic "+,/! Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. ben(enul este cea mai simpl" aren" B. toluenul a fost i(olat din balsamul de Polu C. arenele conin unul sau mai multe cicluri ben(enice D. radicalul fenil se obine formal prin eliminarea unui atom de -idrogen din fenantren !. arenele se mai numesc -idrocarburi aromatice datorit" mirosului de migdale amare "+,A! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te re<erit&are la 5en8en* A. raportul atomic CX) este 1X1 B. cei &ase atomi de -idrogen sunt ec-i aleni C. pre(ena celor trei duble leg"turi este do edit" prin reacia de adiie a -idrogenului D. prin adiia -idrogenului la ben(en1 %n condiii energice1 se formea(" tetralin" !. ben(enul se comport" ca o -idrocarbur" a 2nd caracter saturat "+,B! Re<erit&r la 5en8en ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. distanele dintre doi atomi de carbon ecini au fost stabilite prin metoda ra(elor B B. lungimea leg"turilor C$) este de 110/< C. lungimea leg"turilor C$C este de 11..< D. leg"turile C$C sunt ec-i alente !. ben(enul este instabil din punct de edere c-imic &i astfel particip" u&or la reacii de polimeri(are "+,C! Arena 7% str%7t%ra 2e #ai E&s* C) C)2

se n%#e>te* A. fenilpropen" B. inilben(en C. stiren

D. etenilben(en !. etilben(en "+=+! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. fenantrenul este o -idrocarbur" aromatic" polinuclear" cu structur" liniar" B. difenilul are dou" nuclee i(olate C. reaciile de substituie la arene pot a ea loc at2t la nucleu1 c2t &i la catena lateral" D. nucleul ben(enic nu se poate o3ida !. iodurarea ben(enului are loc %n pre(ena )N>. cu rol de catali(ator "+="! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. e3ist" cinci deri ai disubstituii diferii ai ben(enuluiX o1 oG1 m1 p1 pG B. la naftalin"1 po(iia U este mai reacti " dec2t po(iia R C. naftalina poate a ea patru deri ai monosubstituiiX U1 UG1 R1 RG D. nitrarea arenelor la catena lateral" se reali(ea(" cu amestec sulfonitric !. nitroben(enul se mai nume&te esen" de +irban "+=,! Re<erit&r la 1al&?enarea arenel&r ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. clorurarea ben(enului este catali(at" de acidul a(otic B. U'cloronaftalina este nei(olabil" C. produsul final al clorur"rii naftalinei este 1121.1/'tetracloronaftalin" D. R'cloronaftalina se obine direct din naftalin" &i clor1 %n pre(ena AlCl. !. prin monoclorurarea fotoc-imic" a toluenului se obine clorura de ben(in "+==! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. R'nitronaftalina se obine prin metode indirecte B. sulfonarea arenelor este o reacie re ersibil" C. sulfonarea ben(enului cu acid sulfuros conduce la acid ben(ensulfonic 0 D. sulfonarea naftalinei la 80 C este %mpiedicat" steric 0 !. sulfonarea naftalinei la 1:0 C conduce la acid R'naftalinsulfonic "+=-! Rea7 iile Frie2el.Cra<ts s%nt* A. de o3idare B. de alc-ilare C. de acilare D. de -alogenare !. de polimeri(are "+=0! AlCl= are r&l 2e 7atali8at&r Dn rea7 iile 2e* A. -alogenare B. -idrogenare C. sulfonare D. alc-ilare !. acilare "+=/! P&t <i a?en i 2e a7ilare ai arenel&r* A. clorura de etil B. acidul acetic C. clorura de acetil D. an-idrida acetic" !. acetonitrilul "+=A! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. la nitrarea toluenului se obine un amestec de o'nitrotoluen &i p'nitrotoluen

B. -alogenii acti ea(" nucleul ben(enic C. orientarea celui de'al doilea substituent pe nucleul ben(enic este independent" de natura primului substituent D. prin diclorurarea catalitic" a nitroben(enului se obine .10'dicloronitroben(en !. prin nitrarea toluenului cu amestec sulfonitric %n e3ces se obine trotil "+=B! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. grupa nitro1 'N>21 este substituent de ordinul 4 0 B. prin -idrogenarea catalitic" a ben(enului1 6Ni1 200 C71 se formea(" ciclo-e3an C. -idrogenarea naftalinei are loc %n dou" etape 2# D. adiia -idrogenului la naftalin" are loc %n pre(en" de @d depus pe s"ruri de @b !. naftalina particip" mai greu dec2t ben(enul la reaciile de adiie deoarece are dou" nuclee aromatice "+=C! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. tetralina &i decalina sunt utili(ate drept carburani B. PNP %n amestec cu N)/N>. este utili(at ca e3plo(ibil C. trotilul este o substan" puternic e3plo(i " D. nitrarea ben(enului cu amestec sulfonitric %n e3ces conduce la trinitroben(en !. reacia de nitrare este re ersibil" "+-+! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. prin clorurarea fotoc-imic" a ben(enului se obine )C) B. game3anul este folosit ca insecticid 0 C. acidul fumaric se obine prin o3idarea ben(enului cu 52>01 la 000 C 0 D. acidul tereftalic se obine la o3idarea naftalinei cu 52>01 la .00 C !. antracenul se o3idea(" mai u&or dec2t naftalina "+-"! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* B 6C8)107 K+n>/ / )2,> /M t C ' 2)2> = b 6C10)87 # 9/2 >2M 52>0M .00 C ' 2C>2 ' ) 2> Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este toluenul B. compusul b este naftalina C. compusul b este p'3ilenul D. compusul = este acidul o'ftalic !. compusul = este acidul fumaric "+-,! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* C:): AlCl. # B an-. K+n> / / ).>M t0 C b acid ben(oic # 2C>2 # .)2>
0 0

tC ' ) 2>

' )Cl Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este propena B. compusul B este 2'cloropropanul 1;0

C. compusul b este i(opropilben(enul

1;1

D. compusul b este n'propilben(enul !. compusul b este U'metilstirenul "+-=! Arena 7% <&r#%la #&le7%lar CB:"+ $re8int* A. un i(omer monosubstituit B. doi i(omeri monosubstituii C. un i(omer disubstituit D. doi i(omeri disubstituii !. trei i(omeri disubstituii "+--! Arena 7% <&r#%la #&le7%lar CC:", $re8int* A. un i(omer monosubstituit B. doi i(omeri monosubstituii C. trei i(omeri disubstituii D. trei i(omeri trisubstituii !. patru i(omeri trisubstituii "+-0! 'en8en%l are #%lti$le %tili8ri* A. %n industria alimentar" B. %n parfumerie C. la fabricarea detergenilor D. la fabricarea stirenului !. %n oftalmologie "+-/! A7i8ii 7ar5&Gili7i 7&res$%n8t&ri &Gi2rii Gilenil&r s%nt* A. acidul ben(oic B. acidul ftalic C. acidul i(oftalic D. acidul tereftalic !. acidul fumaric "+-A! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* Ni # .)2M Ni C10)8 # 2)2 B Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este ciclo-e3anul B. compusul B este tetralina C. compusul B este tetra-idronaftalenul D. compusul b este decalina !. compusul b este deca-idronaftalenul

"+-B! D%$ n%#r%l 2e n%7lee 5en8eni7e 2in #&le7%l, 1i2r&7ar5%rile ar&#ati7e $&t <i* A. mononucleare1 cu nuclee i(olate sau cu nuclee condensate B. polinucleare1 ben(en sau cu caten" lateral" C. mononucleare1 ben(en sau cu caten" lateral" D. polinucleare1 cu nuclee i(olate sau cu nuclee condensate !. anucleare1 mononucleare sau polinucleare "+-C! :i2r&7ar5%rile ar&#ati7e #&n&n%7leare* A. conin un singur ciclu ben(enic B. pot fi f"r" caten" lateral" sau cu caten" lateral" C. conin mai multe nuclee ben(enice1 dar numai unul de ba(" D. sunt1 de e3empluX ben(en sau etilben(en !. sunt1 de e3empluX ben(en sau difenilmetan

"+0+! I8&$r&$il5en8en%l* A. are formulaX ).C C) C).

B. are formulaX C)2C)2C).

C. se mai nume&te cumen D. este -idrocarbur" aromatic" mononuclear" !. se mai nume&te 2'fenil'propan "+0"! :i2r&7ar5%rile ar&#ati7e $&lin%7leare* A. pot conine dou" sau mai multe nuclee ben(enice condensate1 de e3empluX naftalen sau fenantren B. pot conine dou" sau mai multe nuclee ben(enice i(olate1 de e3empluX difenil sau antracen C. pot conine dou" sau mai multe nuclee ben(enice condensate1 de e3empluX orto'3ilen sau meta'3ilen D. pot conine dou" sau mai multe nuclee ben(enice i(olate1 de e3empluX difenil sau 112'difeniletan !. pot conine dou" sau mai multe nuclee ben(enice condensate1 de e3empluX antracen sau fenantren "+0,! Rea7 ia 2e 1al&?enare a 5en8en%l%i* A. este o reacie de adiie B. este o reacie de substituie C. poate a ea loc %n pre(ena OeCl. D. poate a ea loc %n pre(ena OeBr. !. poate a ea loc %n pre(ena )N>. "+0=! I&2%rarea 5en8en%l%i* A. are loc conform ecuaieiX 4 # 42 )N>. 4 # )2

B. este o reacie de substituie la catena lateral" C. are loc conform ecuaieiX 4 # 42 AlCl. # )4

D. are loc conform ecuaieiX 4 # 42 )N>. # )4

!. este o reacie de substituie la nucleu "+0-! Na<talina* A. poate a ea doi deri ai monosubstituii B. poate a ea patru deri ai monosubstituii C. are po(iiile 11/1018 ec-i alente %n nucleul s"u D. are po(iiile 21.1:1; ec-i alente %n nucleul s"u !. are po(iiile 11.101; ec-i alente %n nucleul s"u "+00! Nitr&5en8en%l* A. are formulaX C:)0'N>2 B. se obine prin nitrarea ben(enului cu amestec sulfonitric C. este to3ic D. are miros de migdale amare !. are formulaX C:)0'N)2 "+0/! Nitrarea na<talinei 7% a#este7 s%l<&nitri7* A. este o reacie de adiie B. este o reacie de substituie C. are ca produs de reacie un amestec de U &i R'nitronaftalina D. are ca produs de reacie R'nitronaftalina !. are ca produs de reacie U'nitronaftalina "+0A! Rea7 ia 2e s%l<&nare a arenel&r* A. este o reacie re ersibil" B. este o reacie ire ersibil" C. are ca produ&i de reacie sulfai de ben(en D. are ca produ&i de reacie aci(i arilsulfonici !. se reali(ea(" cu acid sulfuric diluat "+0B! Rea7 ia 2e al71ilare Frie2el.Cra<ts* A. const" %n adiia la unul sau mai muli atomi de carbon din nuclee aromatice a unui radical alc-il B. const" %n substituia -idrogenului de la atomi de carbon din nuclee aromatice cu un radical alc-il C. are ca produ&i de reacie arene cu caten" lateral" D. poate a ea loc %n pre(en" de AlCl. an-idr" sau umed" !. nu poate a ea loc %n pre(en" de AlCl. an-idr" sau umed" "+0C! Se 7&nsi2er %r#t&area s71e# 2e rea7 ii* )2,>/ B A # C).>) i )>
2

A # C).Cl

AlCl. an-. ' )Cl )2,>/

C # D ' 2)2> tiin2 7 A este 7ea #ai si#$l 1i2r&7ar5%r ar&#ati7, i2enti<i7a i 7&#$%>ii ne7%n&s7% i* A. C &i D sunt o' &i p'nitrotoluen B. A este naftalina C. B este toluenul D. B este ben(enul

B # 2)N>.

!. A este ben(enul

"+/+! Rea7 ia 2e a7ilare Frie2el.Cra<ts* A. const" %n substituirea unui atom de carbon din nucleul aromatic cu o grupare acil1 *'C>' B. const" %n substituirea unui atom de -idrogen legat de un atom de carbon din nucleul aromatic cu o grupare acil1 *'C>' C. se poate face cu cloruri acide %n pre(en" de AlCl. drept catali(ator D. se poate face cu an-idride ale aci(ilor carbo3ilici %n pre(en" de AlCl. drept catali(ator !. se poate face cu aci(i sulfonici %n pre(en" de AlCl. drept catali(ator "+/"! In 7a8%l Dn 7are 2eriva ii #&n&s%5stit%i i ai 5en8en%l%i s%nt s%$%>i, la rVn2%l l&r, %n&r rea7 ii 2e s%5stit% ie, $&8i ia Dn 7are intr al 2&ilea s%5stit%ent se sta5ile>te ast<el* A. %n funcie de natura substituentului pree3istent B. dac" substituentul pree3istent este de ordinul 41 al doilea substituent este orientat %n po(iiile orto &i para C. dac" substituentul pree3istent este de ordinul 441 al doilea substituent este orientat %n po(iia meta D. dac" substituentul pree3istent este de ordinul 41 al doilea substituent este orientat %n po(iia meta !. la %nt2mplare "+/,! S%5stit%en i 2e &r2in%l I $e n%7le%l ar&#ati7, s%nt* A. -alogenii B. grupele alc-il C. grupa -idro3il D. grupa amino !. grupa nitro "+/=! S%5stit%en i 2e &r2in%l II $e n%7le%l ar&#ati7, s%nt* A. grupa nitro B. grupa amino C. grupa sulfonic" D. grupa carbo3il !. grupa nitril "+/-! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii s%nt <alseM A. substituenii de ordinul 4 de pe nucleul aromatic nu orientea(" cel de'al doilea substituent %n po(iie orto B. substituenii de ordinul 4 de pe nucleul aromatic nu orientea(" cel de'al doilea substituent %n po(iie para C. substituenii de ordinul 44 de pe nucleul aromatic nu orientea(" cel de'al doilea substituent %n po(iie orto D. substituenii de ordinul 44 de pe nucleul aromatic nu orientea(" cel de'al doilea substituent %n po(iie para !. substituenii de ordinul 44 de pe nucleul aromatic nu orientea(" cel de'al doilea substituent %n po(iie meta "+/0! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii re<erit&are le ?r%$ele a#in&, .N:, >i nitr&, NO, s%nt a2evrateM A. grupa amino1 'N)2 orientea(" al doilea substituent de pe nucleul aromatic %n po(iiile orto &i para B. grupa nitro1 N>2 orientea(" al doilea substituent de pe nucleul aromatic %n po(iiile orto &i para C. grupa nitro1 N>2 orientea(" al doilea substituent de pe nucleul aromatic %n po(iia meta D. grupa amino1 'N)2 orientea(" al doilea substituent de pe nucleul aromatic %n po(ia meta !. ambele grupe sunt substitueni de ordinul 4 "+//! Ale?e i e7%a iile rea7 iil&r 71i#i7e s7rise 7&re7t* A. C). C). )2,>/ )N> # . i )>
2

N>2

B.

Cl 2 AlCl. ' 2)Cl

Cl C)6C).72 # # 2 C). C) Cl C).

Cl

C. N>2 )2,>/ # C).>) i ) 2> D. ,>.) AlCl. # C)2 A C)2 umeda ' )Cl !. N)2 # Cl2 OeCl. ' )Cl Cl N)2 ,>.) N>2

C)6C).72

C).

C)2 C).

"+/A! Se 2 %r#t&area e7%a ie* a # 2)N>. )2,>/

a N>2 #

a # 2)2> N>2

a $&ate <i* A. grupa metil B. grupa nitro C. grupa -idro3il D. -alogen !. grupa sulfonic" "+/B! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii re<erit&are la tetralin >i 2e7alin s%nt a2evrateM A. sunt lic-ide utili(ate ca di(ol ani B. sunt lic-ide utili(ate ca &i carburani C. tetralina se obine %n prima etap" de -idrogenare a naftalinei %n pre(en" de Ni D. decalina se obine %n prima etap" de -idrogenare a naftalinei %n pre(en" de Ni !. tetralina se obine %n a doua etap" de -idrogenare a naftalinei %n pre(en" de Ni "+/C! ",,,=,-,0,/.:eGa7l&r&7i7l&1eGan%l* A. se poate obine prin clorurarea fotoc-imic" a ben(enului B. are formulaX

Cl Cl ) Cl ) C. are formulaX ) Cl ) Cl )

Cl ) Cl ) Cl Cl ) Cl )

Cl Cl ) D. are un i(omer numit game3an care se folose&te ca %n industria alimentar" !. are un i(omer numit game3an care se folose&te ca insecticid "+A+! 'en8en%l* A. este foarte re(istent la aciunea agenilor o3idani obi&nuii B. se o3idea(" numai la temperatur" ridicat"1 %n pre(en" de catali(atori C. %n urma o3id"rii se rupe ciclul aromatic D. are stabilitate termic" sc"(ut" !. nu poate fi o3idat indiferent de condiiile de lucru "+A"! Na<talina* A. formea(" %n urma o3id"rii acid maleic B. se o3idea(" la temperaturi mai mici dec2t ben(enul C. se o3idea(" la temperaturi mai %nalte dec2t ben(enul D. are caracter aromatic mai slab dec2t ben(enul !. are caracter aromatic mai puternic dec2t ben(enul "+A,! OGi2area antra7en%l%i* A. se reali(ea(" mult mai u&or dec2t o3idarea naftalinei B. se reali(ea(" mult mai greu dec2t o3idarea ben(enului C. are loc cu ageni o3idani ca K2Cr2>; %n pre(en" de C).'C>>) D. se reali(ea(" la atomii de carbon din ciclul din miZloc1 f"r" ruperea acestuia !. are ca produs de reacie antrac-inona "+A=! Antra71in&na* A. are formulaX >

> B. are formulaX

>

> C. se obine %n urma o3id"rii antracenului cu ageni o3idani ca K2Cr2>; %n pre(en" de C).'C>>) D. se folose&te %n industria coloranilor sintetici !. se folose&te la fabricarea an elopelor "+A-! Care s%nt 2en%#irile 7&re7te ale %r#t&arel&r 1i2r&7ar5%ri ar&#ati7eM NIO C). > 2N N>2

N> 2 NIIO C>>C)2C).

N)2 NIIIO

NIVO > C > C > NVO C)Cl2

A. compusul 647 se nume&te trinitrotoluen B. compusul 6447 se nume&te p'aminoben(oat de etil C. compusul 64447 se nume&te antrac-inon" D. compusul 6457 se nume&te an-idrid" ftalic" !. compusul 657 se nume&te clorur" de ben(il "+A0! Se 2 %r#t&area s71e# 2e rea7 ie*

A # .Cl2 B # .)2>

B # .)Cl C # .)Cl

D # .)2> I2enti<i7a i s%5stan ele A, ', C >i D* A. compusul A are formula C:): B. compusul B are formula C:)0CCl. C. compusul C are formula C:)0>) D. compusul D are formula C). > 2N N>2

A # .)N>.

N> 2 !. compusul A are formula C:)0C). "+A/! Cl&r%rarea t&l%en%l%i* A. are loc la catena lateral" %n pre(ena luminii B. %n pre(ena luminii duce la formarea de acid ben(oic C. %n pre(ena luminii duce la formarea unui amestec de clorur" de ben(il1 clorur" de ben(iliden &i clorur" de ben(in D. %n pre(ena catali(atorilor OeCl. sau AlCl. duce la formarea de m'clortoluen !. are loc la catena lateral" %n pre(ena catali(atorilor OeCl. sau AlCl. "+AA! OGi2area 1i2r&7ar5%ril&r ar&#ati7e* A. poate a ea loc la catena lateral" %n pre(ena agenilor o3idani sau a o3igenului molecular 6&i catali(atori7 B. are loc pe nucleul aromatic cu at2t mai u&or cu c2t sunt mai multe nuclee condensate C. are loc pe nucleul aromatic cu at2t mai greu cu c2t sunt mai multe nuclee condensate D. %n condiii energice cu K+n>/ %n mediu de )2,>/ duce la formarea de aci(i carbo3ilici aromatici !. %n condiii energice cu K+n>/ %n mediu de )2,>/ duce la formarea de aci(i carbo3ilici alifatici "+AB! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. dac" %n po(iia ben(ilic" a catenei laterale nu e3ist" -idrogen1 o3idarea cu ageni o3idani nu poate a ea loc B. radicalii alc-il din catena lateral" 6indiferent de lungimea acesteia7 a unei -idrocarburi aromatice sunt o3idai la aci(i %n care gruparea carbo3il $C>>) este legat" direct de atomi de carbon care fac parte din nucleul aromatic C. dac" %n po(iia ben(ilic" a catenei laterale nu e3ist" -idrogen1 o3idarea cu ageni o3idani are loc cu formare de aci(i carbo3ilici D. radicalii alc-il din catena lateral" 6numai dac" are ma3im 2 atomi de carbon7 a unei -idrocarburi aromatice sunt o3idai la aci(i %n care gruparea carbo3il $C>>) este legat" direct de atomi de carbon care fac parte din nucleul aromatic !. radicalii alc-il din catena lateral" 6indiferent de lungimea acesteia7 a unei -idrocarburi aromatice sunt o3idai la aci(i %n care gruparea carbo3il $C>>) nu este legat" direct de atomi de carbon care fac parte din nucleul aromatic "+AC! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. caracterul aromatic cre&te odat" cu cre&terea num"rului de nuclee ben(enice condensate B. -idrocarburile aromatice se %mpart %n -idrocarburi aromatice mononucleare &i polinucleare

C. -idrocarburile aromatice care au caten" lateral" particip" at2t la reacii c-imice caracteristice nucleului aromatic1 c2t &i la reacii care au loc la catena lateral" D. caracterul aromatic scade odat" cu cre&terea num"rului de nuclee ben(enice condensate !. -idrocarburile aromatice care au caten" lateral" particip" numai la reacii care au loc la catena lateral" "+B+! OGi2area arenel&r $&ate avea l&7* A. %n aer1 f"r" ageni o3idani B. cu dicromat de potasiu1 K2Cr2>; %n pre(en" de C).'C>>) cu ruperea nucleului ben(enic C. la 0'10YC1 %n pre(ena pentao3idului de anadiu1 52>0 cu ruperea nucleului ben(enic D. cu dicromat de potasiu1 K2Cr2>; %n pre(en" de C).'C>>) f"r" ruperea nucleului ben(enic !. la .00'000YC1 %n pre(ena pentao3idului de anadiu1 52>0 cu ruperea nucleului ben(enic "+B"! Care 2in %r#t&arele rea7 ii s%nt s%5stit% iiM A. C)2C)2C). K+n>/ / )2,>/M t C ' ) 2> B. ) ' .)Cl C. ,>.) # )2,>/ ' ) 2> D. Cl # Cl2 !. C). # C).Cl AlCl. an-. ' )Cl OeCl. ' )Cl Cl ) Cl ) Cl ) Cl ) Cl Cl ) # C).C>>)
0

C>>)

# .Cl2

"+B,! An1i2ri2a <tali7 se $&ate &5 ine* A. prin eliminarea unei molecule de ap" din acidul ftalic obinut la o3idarea o'3ilenului cu K+n>/ %n mediu de )2,>/ la temperatur" B. prin eliminarea unei molecule de ap" din acidul i(oftalic obinut la o3idarea m'3ilenului cu K+n>/ %n mediu de )2,>/ la temperatur" C. din acidul ftalic datorit" apropierii celor dou" grupe carbo3ilice

D. prin eliminarea unei molecule de ap" din acidul tereftalic obinut la o3idarea p'3ilenului cu K+n>/ %n mediu de )2,>/ la temperatur" !. prin eliminarea unei molecule de ap" din acidul ftalic obinut la o3idarea ben(enului la 000YC1 %n pre(ena pentao3idului de anadiu1 52>0 "+B=! A2i ia 1i2r&?en%l%i la na<talin, Dn $re8en 2e 7atali8at&ri Ni, Pt, P2* A. are loc %n patru etape 6ciclurile ben(enice se -idrogenea(" pe r2nd7 B. duce la formarea tetralinei %n prima etap" C. duce la formarea decalinei %n a doua etap" D. duce la formarea dodecalinei %n a treia etap" !. are loc %n dou" etape 6ciclurile ben(enice se -idrogenea(" pe r2nd7 "+B-! A2i ia 1i2r&?en%l%i la 5en8en* A. are loc %n pre(ena catali(atorilor de nic-el la 200YC B. duce la formarea -idrocarburii ciclice saturate1 ciclo-e3an C. se reali(ea(" mai greu dec2t adiia -idrogenului la naftalin" pentru c" ben(enul are caracter aromatic mai puternic dec2t naftalina D. se reali(ea(" mai u&or dec2t adiia -idrogenului la naftalin" pentru c" ben(enul are caracter aromatic mai slab dec2t naftalina !. se reali(ea(" mai u&or dec2t adiia -idrogenului la naftalin" pentru c" ben(enul are caracter aromatic mai puternic dec2t naftalina "+B0! In %r#a nitrrii t&l%en%l%i 7% a#este7 s%l<&nitri7 se $&ate &5 ine* A. o'nitrotoluen pentru c" grupa metil $C). este substituent de ordinul 4 B. m'nitrotoluen pentru c" grupa metil $C). este substituent de ordinul 4 C. p'nitrotoluen pentru c" grupa metil $C). este substituent de ordinul 4 D. m'nitrotoluen pentru c" grupa metil $C). este substituent de ordinul 44 !. m'nitrotoluen pentru c" grupa nitro $N>2 este substituent de ordinul 44 "+B/! Rea7 ia 5en8en%l%i 7% 7l&r%r 2e a7etil Dn $re8en 2e 7atali8at&r AlCl=* A. este o reacie de adiie B. este o reacie de substituie C. are ca re(ultat formarea acetofenonei D. este o reacie de acilare Oriedel'Crafts !. este o reacie de o3idare "+BA! Rea7 ia 5en8en%l%i 7% $r&$ena, Dn $re8en 2e AlCl= %#e2* A. are ca re(ultat formarea 1'fenilpropanului B. are ca re(ultat formarea 2'fenilpropanului C. are ca re(ultat formarea i(opropilben(enului D. este o reacie de substituie !. este o reacie de alc-ilare Oriedel'Crafts "+BB! Rea7 ia 5en8en%l%i 7% 7l&r&#etan%l, Dn $re8en 2e AlCl= %#e2* A. are ca re(ultat formarea toluenului B. are ca re(ultat formarea clorurii de ben(en C. este o reacie de alc-ilare Oriedel'Crafts D. este o reacie de acilare Oriedel'Crafts !. are ca re(ultat formarea o' &i p'clor toluenului "+BC! :al&?enarea 5en8en%l%i* A. este o reacie de o3idare B. este o reacie de substituie C. are loc %n pre(en" de catali(atoriX OeCl.1 OeBr. sau AlCl. pentru Cl2 &i Br2 180

D. are loc %n pre(en" de )N>. pentru 42 !. duce la formarea de -alogenoben(en "+C+! Trinitr&t&l%en%l NTNTO* A. se mai nume&te teflon B. se mai nume&te trotil C. este o substan" puternic e3plo(i " D. se poate obine prin o3idarea energic" a toluenului !. se poate obine prin nitrarea toluenului cu amestec sulfonitric "+C"! De7alina* A. se poate obine prin -idrogenarea tetralinei %n pre(ena catali(atorilor de nic-el B. se obine %n a doua etap" de -idrogenare a naftalinei %n pre(ena catali(atorilor de nic-el C. %n condiii obi&nuite de temperatur" &i presiune1 este solid" D. se utili(ea(" %n industria alimentar" !. este o -idrocarbur" nesaturat" "+C,! Tetralina* A. se obine %n a doua etap" de -idrogenare a naftalinei %n pre(ena catali(atorilor de nic-el B. este o -idrocarbur" saturat" C. se utili(ea(" ca di(ol ant &i carburant D. %n condiii obi&nuite de temperatur" &i presiune1 este lic-id" !. se obine %n prima etap" de -idrogenare a naftalinei %n pre(ena catali(atorilor de nic-el "+C=! 'en8en%l >i na<talina a% %r#t&arele as$e7te Dn 7&#%n* A. sunt -idrocarburi nesaturate B. adiionea(" -idrogen %n pre(ena catali(atorilor de nic-el p2n" la formarea de -idrocarburi saturate C. au caracter aromatic la fel de puternic D. se o3idea(" la temperatur" %n pre(en" de pentao3id de anadiu1 52>0 cu ruperea unui ciclu aromatic !. se utili(ea(" %n industria coloranilor "+C-! Se 2 rea7 ia* C>C). # C).C>Cl AlCl. ' )Cl

Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. este o reacie de adiie B. este o reacie de acilare Oriedel'Crafts C. este o reacie de alc-ilare Oriedel'Crafts D. este o reacie de substituie !. produsul de reacie se nume&te alde-id" fenilacetic" "+C0! S%l<&narea 5en8en%l%i* A. este o reacie re ersibil" B. este o reacie ire ersibil" C. se poate face cu oleum D. se poate face cu amestec sulfonitric !. are ca re(ultat formarea acidului ben(ensulfonic "+C/! Care 2in %r#t&arele rea7 ii s%nt ireversi5ileM A. nitrarea ben(enului B. nitrarea naftalinei 181

C. sulfonarea ben(enului D. sulfonarea naftalinei !. -alogenarea naftalinei "+CA! Na<talen%l >i antra7en%l a% %r#t&arele as$e7te Dn 7&#%n* A. sunt -idrocarburi aromatice polinucleare B. au caracter aromatic mai slab dec2t ben(enul C. au caracter aromatic mai puternic dec2t ben(enul D. sunt i(omeri de po(iie !. au trei nuclee ben(enice condensate "+CB! An1i2ri2a <tali7 se $&ate &5 ine $&rnin2 2e la &Gi2area* A. ben(enului B. naftalinei C. antracenului D. o'3ilenului !. m'3ilenului "+CC! P&t <i a?en i 2e a7ilare Dn rea7 ia 2e a7ilare Frie2el@Cra<ts * A. compu&ii -alogenai B. alc-enele C. clorurile de acil D. alc-inele !. an-idridele acide ""++! Prin rea7 ii 2e ti$ Frie2el.Cra<ts se $&t &5 ine* A. alde-ide aromatice B. cetone mi3te C. aci(i carbo3ilici D. arene cu catene laterale !. compu&i -alogenai aromatici ""+"! In #&le7%la 7%#en%l%i at&#ii 2e 7ar5&n s%nt 1i5ri2i8a i* A. sp 2 B. sp . C. sp . 2 D. sp d !. nu sunt -ibridi(ai ""+,! OGi2area al71il5en8enil&r se $&ate <a7e 7%* A. K+n>//)2,>/ 0 B. 52>0/Al2>.1 la /00 C C. Cr>. D. K2Cr2>;/)2,>/ !. K+n>//NaC>. ""+=! Prin s%l<&narea na<talinei se $&ate <&r#a* A. acid U'naftalensulfonic B. acid R'naftalensulfonic C. acid U1R'naftalendisulfonic D. reacia nu are loc !. an-idrid" ftalic" ""+-! Antra7en%l*

A. pre(int" dou" nuclee condensate B. pre(int" trei nuclee condensate C. prin o3idare formea(" antrac-inon" D. prin o3idare formea(" an-idrid" ftalic" !. pre(int" trei nuclee i(olate ""+0! OGi2area antra7en%l%i se $&ate e<e7t%a 7%* A. acid cromic B. dicromat de potasiu &i acid sulfuric C. o3igen molecular pe catali(ator de pentao3id de anadiu1 la temperatur" ridicat" D. permanganat de potasiu &i acid clor-idric !. permanganat de potasiu %n mediu apos ""+/! La #&n&7l&r%rarea t&l%en%l%i, Dn <%n7 ie 2e 7&n2i iile 2e rea7 ie, se $&ate &5 ine* A. o'clorotoluen B. clorur" de ben(il C. m'clorortoluen D. p'clorortoluen !. clorur" de ben(iliden ""+A! Prin rea7 ia t&l%en%l%i 7% 7l&r sa% 5r&# la l%#in >i Dn a5sen a 7atali8at&ril&r, se $&ate <&r#a* A. clorur" de ben(il B. clorur" de ben(iliden C. triclorofenilmetan D. o'clorotoluen !. m'clorotoluen ""+B! O5 inerea etil5en8en%l%i 2in 5en8en se $&ate e<e7t%a 7%* A. propen" &i acid clor--idric B. clorur" de etil pe catali(ator de clorur" de aluminiu an-idr" C. eten" pe catali(ator de clorur" de aluminiu umed" D. propanol %n mediu de acid sulfuric !. clorur" de acetil pe catali(ator de clorur" de aluminiu an-idr" ""+C! Prin a2i ia <&t&71i#i7 a 7l&r%l%i la 5en8en se <&r#ea8* A. cloroben(en B. lindan C. -e3aclorociclo-e3an D. 11.10'tricloroben(en !. un insecticid puternic """+! Catali8at&r%l <&l&sit la al71ilarea 1i2r&7ar5%ril&r ar&#ati7e $rin #et&2a Frie2el.Cra<ts este* A. clorur" de aluminiu an-idr" B. clorur" de aluminiu umed" C. acid sulfuric D. acid fosforic !. permanganat de potasiu &i acid sulfuric """"! Rea7tan ii <&l&si i Dn rea7 iile 2e al71ilare a arenel&r $&t <i* A. amine B. -alogenuri de alc-il C. alcooli mono-idro3ilici D. alc-ene !. amoniac

""",! La 1i2r&?enarea na<talinei $&ate re8%lta Dn a#este7* A. ben(en B. tetralin" C. naftalen D. decalin" !. fenantren """=! Prin rea7 ia 2e a7ilare a 5en8en%l%i 7% 7l&r%r 2e a7etil re8%lt* A. difenilceton" B. ben(ofenon" C. fenilmetilceton" D. clorur" de ben(oil !. acetofenon" """-! Des$re na<talin s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. este o -idrocarbur" aromatic" mononuclear" B. prin o3idare conduce la an-idrid" ftalic" C. prin o3idare formea(" acid ben(oic D. sublimea(" !. este o -idrocarbur" aromatic" polinuclear" cu nuclee i(olate """0! 'en8en%l este s&l%5il Dn* A. ap" B. eter C. aceton" D. alcool !. -idrocarburi """/! Des$re 5en8en s%nt 7&re7te a<ir#a iile* A. are un singur deri at monosubstituit B. are trei deri ai monosubstituii %n orto1 meta &i para C. d" u&or reacii de substituie D. d" u&or reacii de adiie datorit" caracterului nesaturat !. d" reacii de polimeri(are """A! Al71ilarea 5en8en%l%i se $&ate reali8a 7%* A. alc-ene B. compu&i -alogenai C. i(oalcani D. sulfat acid de alc-il !. i(oalc-ene """B! La #&n&nitrarea 7%#en%l%i re8%lt $re$&n2erent* A. o'nitroi(opropilben(en B. m'nitroi(opropilben(en C. p'nitroi(opropilben(en D. 21.'dii(opropilben(en !. 21/'dii(opropilben(en """C! Prin rea7 ia 2e al71ilare a 5en8en%l%i 7% 7&#$%>ii 1al&?ena i ai #etan%l%i $&ate re8%lta* A. cloroben(en B. toluen C. difenilmetan

D. trifenilmetan !. trifenilclorometan "",+! S%nt s%5stit%en i 2e &r2in%l II $e n%7le%l 5en8eni7 %r#t&arele ?r%$e <%n7 i&nale* A. 'N*2 B. 'N>2 C. 'C>>) D. 'C)> !. '>) "","! S%nt s%5stit%en i 2e &r2in%l I $e n%7le%l 5en8eni7 %r#t&arele ?r%$e <%n7 i&nale* A. ',>.) B. 'CCl. C. 'C). D. 'N)2 !. 'C)2Cl "",,! :i2r&?enarea na<talinei se $&ate <a7e* A. pe catali(ator de Ni1 @t1 @d B. %n mediu de Na>)/!t>) C. %n mediu de Na/C0)11'>) D. pe ?iAl)/ !. %n mediu de Na/C).C>>) "",=! OGi2area na<talinei $&ate avea l&7* 0 A. cu >2 %n pre(en" de 52>01 la .00 C B. cu K+n>// )2,>/ C. cu K2Cr2>;/)2,>/ 0 D. cu Cr>. %n C).C>>)1 la 20 C !. >. "",-! Antra7en%l se $&ate &5 ine $rin* A. piroli(a 112'difenilmetanului B. condensarea clorurii de ben(il %n pre(ena clorurii de aluminiu C. de-idrogenarea catalitic" a butilben(enului D. de-idrogenarea catalitic" a o'dietilben(enului !. cicli(area o'metilben(ofenonei1 la fierbere "",0! Re<erit&r la 7&#$%>ii 1al&?ena i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. conin unul sau mai muli atomi de -alogen %n molecul" B. se pot forma prin reacii de adiie C. se pot forma prin reacii de o3idare D. se pot forma prin reacii de substituie !. -alogenul poate fi numai clor sau brom "",/! Pentr% a sta5ili 2en%#irea %n%i 7&#$%s 1al&?enat se $&t $ar7%r?e %r#t&arele eta$e* A. %n compu&ii nesaturai se %ncepe numerotoarea de la atomul de carbon care conine -alogenul B. se preci(ea(" prin cifre po(iia atomului de carbon de care se leag" -alogenul C. se indic" num"rul de atomi de carbon din molecul" D. se preci(ea(" num"rul de atomi de -alogen din molecul" !. se preci(ea(" numele -alogenului din fiecare po(iie "",A! C&#$%s%l 7% str%7t%ra C:,PC:@Cl se n%#e>te* A. cloroetan

B. cloroeten" C. 1$cloropropen" D. clorur" de alil !. clorur" de inil "",B! M&2elele s$a iale 2es71ise ale %n&r 2eriva i 1al&?ena i 2i<er $rin* A. tipul atomului de carbon de care se leag" -alogenul B. natura atomilor de -alogen C. num"rul atomilor de -alogen D. gradul de nesaturare al atomului de carbon !. natura catenei "",C! In <%n7 ie 2e $&8i ia at&#il&r 2e 1al&?en 2in #&le7%l, 7&#$%>ii 1al&?ena i $&t <i* A. icinali B. geminali C. saturai D. nesaturai !. poli-alogenai %n care atomul de -alogen ocup" po(iii %nt2mpl"toare ""=+! In <%n7 ie 2e nat%ra ra2i7al%l%i 1i2r&7ar5&nat 2e 7are se lea? at&#ii 2e 1al&?en, 7&#$%>ii 1al&?ena i $&t <i* A. alifatici saturai B. alifatici mononucleari C. alifatici nesaturai D. alifatici polinucleari !. aromatici ""="! In <%n7 ie 2e ti$%l at&#%l%i 2e 7ar5&n 2e 7are este le?at at&#%l 2e 1al&?en, 7&#$%>ii 1al&?ena i $&t <i* A. nulari B. primari C. secundari D. teriari !. cuaternari ""=,! D%$ nat%ra at&#%l%i 2e 1al&?en 2in #&le7%l, 7&#$%>ii 1al&?ena i $&t <i* A. compu&i o3igenai1 de e3empluX C).'>)1 C).'C)2'C)2'>) B. compu&i bromurai1 de e3empluX C).'Br1 C).'C)2'Br C. compu&i florurai1 de e3empluX CaO2 1 O2 1 C). O D. compu&i clorurai1 de e3empluX C).'Cl1 C).'C)2'C)2'Cl !. compu&i o3igenai1 de e3empluX )2C A >1 C).'C)2'C)2'>) ""==! C&#$%>ii 1al&?ena i se $&t 7lasi<i7a 2%$ #ai #%lte 7riterii* A. dup" natura atomului de -alogen B. dup" num"rul de atomi de -alogen C. dup" natura radicalului de -idrocarbur" de care se leag" atomul sau atomii de -alogen D. dup" natura radicalului de -idrocarbur" de care se leag" atomul sau atomii de o3igen !. dup" num"rul atomilor de carbon ""=-! D%$ $&8i ia at&#il&r 2e 1al&?en Dn #&le7%l, 7&#$%>ii 1al&?ena i $&t <i* A. compu&i -alogenai icinali1 de e3empluX 21/'dicloro-e3an B. compu&i -alogenai icinali1 de e3empluX 112'dicloropropan C. compu&i -alogenai geminali1 de e3empluX 11.'dicloropropan D. compu&i -alogenai geminali1 de e3empluX 111'dicloropropan

!. compu&i poli-alogenai1 de e3empluX 1121/'tricloro-e3an ""=0! Ur#t&arele a<ir#a ii n% s%nt a2evrate* A. compu&ii poli-alogenai sunt compu&ii %n care atomii de -alogen ocup" po(iii %nt2mpl"toare B. compu&ii -alogenai icinali sunt compu&ii %n care atomii de -alogen ocup" po(iii %nt2mpl"toare C. compu&ii -alogenai geminali sunt compu&ii care conin atomi de -alogen legai la atomii de carbon ecini D. nu e3ist" compu&i -alogenai icinali !. compu&ii -alogenai geminali sunt compu&ii care conin mai muli atomi de -alogen legai la acela&i atom de carbon ""=/! Ur#t&rii 7&#$%>i s%nt 7&#$%>i 1al&?ena i vi7inali* A. 21.'dibromobutan B. 112'dicloropropan C. .1/'diiodo-e3an D. 1121.'tricloropentan !. 11.'dicloropentan ""=A! Care 2in seriile %r#t&are 2e 7&#$%>i n% 7&n in ni7i %n 7&#$%s 1al&?enat vi7inal sa% ?e#inalM A. 1121/'tricloro-e3an1 11.10'tribromopentan1 11:'dicloro-e3an B. 110'diiodo-e3an1 11.'dicloro'2'penten"1 11.'dibromociclopentan C. .1/'diiodo-e3an1 clorometan1 diclorometan1 triclorometan D. 112'dicloropropan1 11.'dicloropentan1 1111.'tricloropentan !. 112'diclorociclo-e3an1 U'cloropropen"1 112'difluoroeten" ""=B! Se 2 %r#t&r%l 7&#$%s* ",-.2i7l&r&5en8en! S%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. este un compus -alogenat icinal B. este un compus -alogenat aromatic C. este un compus -alogenat alifatic nesaturat D. este un compus poli-alogenat !. este un compus -alogenat geminal ""=C! D%$ ti$%l 2e at&# 2e 7ar5&n, C, 2e 7are este le?at at&#%l 2e 1al&?en, .), Dn #&le7%l, 7&#$%>ii 1al&?ena i $&t <i* A. compu&i -alogenai primari1 %n care atomul de -alogen este legat de un atom de carbon primar B. compu&i -alogenai secundari1 %n care atomul de -alogen este legat de un atom de carbon secundar C. compu&i -alogenai teriari1 %n care atomul de -alogen este legat de un atom de carbon teriar D. compu&i -alogenai cuaternari1 %n care atomul de -alogen este legat de un atom de carbon cuaternar !. compu&i -alogenai teriari1 %n care atomul de -alogen este legat %n acela&i timp de un atom de carbon primar &i de unul secundar ""-+! D%$ nat%ra ra2i7al%l%i 2e 1i2r&7ar5%r 2e 7are se lea? at&#%l sa% at&#ii 2e 1al&?en, 7&#$%>ii 1al&?ena i $&t <i* A. compu&i -alogenai alifatici saturai1 de e3empluX cloroben(en B. compu&i -alogenai aromatici saturai1 de e3empluX cloroben(en C. compu&i -alogenai alifatici saturai1 de e3empluX cloroetan D. compu&i -alogenai alifatici nesaturai1 de e3empluX cloroetena !. compu&i -alogenai aromatici1 de e3empluX cloroben(en ""-"! Se 2a% %r#t&rii 7&#$%>i* ",".2i7l&r&$r&$an, ",",".tri7l&r&etan, ",,,=.tri7l&r&$r&$an! Care 2in %r#t&arele a<ir#a ii re<erit&are la a7e>tia s%nt a2evrateM A. toi sunt compu&i -alogenai geminali B. doi sunt compu&i -alogenai geminali &i unul este compus -alogenat icinal C. dup" po(iia atomilor de -alogen %n molecul"1 toi sunt compu&i poli-alogenai

D. dup" num"rul de atomi de -alogen din molecul"1 toi sunt compu&i poli-alogenai !. dup" natura radicalului de -idrocarbur" de care se leag" atomii de -alogen1 toi sunt compu&i -alogenai alifatici saturai ""-,! C&#$%>ii 1al&?ena i ter iari s%nt* A. compu&i organici care conin trei atomi de -alogen B. compu&i organici %n care atomul de -alogen este legat de un atom de carbon teriar C. sunt1 de e3emplu1 compu&iiX 2'bromo'2'metilpropan1 .'bromo'21.'dimetilpentan D. sunt1 de e3emplu1 compu&iiX 2'bromo'2'metilpropan1 1'bromopropan !. compu&i organici %n care atomul de -alogen este legat de al treilea atom de carbon din molecul" ""-=! C&#$%>ii 1al&?ena i ali<ati7i* A. sunt saturai sau nesaturai B. sunt1 de e3empluX cloroetan1 cloroetena C. sunt1 de e3empluX cloroben(en1 cloroetena D. sunt1 de e3empluX U' &i R'cloronaftalina !. sunt compu&ii %n care atomul sau atomii de -alogen se leag" de un radical de -idrocarbur" aromatic" ""--! Re<erit&r la 7&#$%>ii 1al&?ena i ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. au numeroase aplicaii %n sinte(a organic" B. sunt compu&i anorganici de sinte(" C. conin unul sau mai muli atomi de -alogen D. -alogenul poate fi O1 Cl1 Br1 4 !. conin o grup" funcional" mono alent" ""-0! C&#$%>ii 1al&?ena i se $&t 7lasi<i7a Dn <%n7 ie 2e* A. natura atomului de -alogen B. num"rul atomilor de -alogen C. natura radicalului -idrocarbonat de care se leag" -alogenul D. modelul lor spaial !. gradul de saturare al atomilor de carbon din molecul" ""-/! In <%n7 ie 2e nat%ra at&#%l%i 2e 1al&?en 2in #&le7%l, 7&#$%>ii 1al&?ena i $&t 7&n ine* A. un singur atom de -alogen B. mai muli atomi de -alogen C. un singur tip de atomi de -alogeni D. atomi de -alogen diferii !. nucleu aromatic ""-A! In <%n7 ie 2e nat%ra ra2i7al%l%i 1i2r&7ar5&nat 2e 7are se lea? at&#%l sa% at&#ii 2e 1al&?en, 7&#$%>ii 1al&?ena i $&t <i* A. alifatici saturai B. alifatici nesaturai C. aromatici D. mono-alogenai !. poli-alogenai ""-B! In <%n7 ie 2e $&8i ia at&#il&r 2e 1al&?en Dn #&le7%l, 7&#$%>ii 1al&?ena i $&t <i* A. icinali1 cu -alogenii legai la atomi de carbon ecini B. geminali C. poli-alogenai1 %n care atomii de -alogen ocup" po(iii %nt2mpl"toare D. mono-alogenai !. coplanari

""-C! In <%n7 ie 2e ti$%l at&#%l%i 2e 7ar5&n 2e 7are este le?at at&#%l 2e 1al&?en, 7&#$%>ii 1al&?ena i $&t <i* A. nulari B. primari C. secundari D. teriari !. cuaternari ""0+! Pre7i8a i 7&#$%>ii 1al&?ena i Dn 7are 1al&?en%l este le?at 2e at&#%l 2e 7ar5&n $ri#ari* A. bromur" de n'propil B. bromur" de i(obutil C. bromur" de i(opropil D. bromur" de terbutil !. 112'dibromoetan ""0"! Pre7i8a i 7&#$%>ii 1al&?ena i Dn 7are 1al&?en%l este le?at 2e at&#i 2e 7ar5&n $ri#ari* A. bromur" de ciclobutil B. C)2Br C. bromura de i(obutil D. bromoben(en !. bromur" de metil ""0,! Pre7i8a i 7&#$%>ii 1al&?ena i Dn 7are 1al&?en%l este le?at 2e %n%l sa% #ai #%l i at&#i 2e 7ar5&n se7%n2ari* A. bromur" de etil B. bromur" de i(opropil C. bromur" de ciclopropil D. bromoben(en !. bromur" de metilen ""0=! Pre7i8a i 7&#$%>ii 1al&?ena i Dn 7are 1al&?en%l este le?at 2e %n%l sa% #ai #%l i at&#i 2e 7ar5&n ter iari* A. bromur" de terbutil B. 1'bromo'212'dimetilpropan C. 2'bromo'2'metilpropan D. 11.'dibromociclobutan !. ) .C C). C Br ""0-! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. compusul O'C)2$O se nume&te difluoroetan B. compusul C).'C)Br'C). se nume&te 1'bromoetan C. compusul Cl2C)'C)2Cl se nume&te 11112'tricloroetan D. compusul C).'C)AC)'Cl se nume&te 1'cloropropen" !. compusul C)2AC)'Cl se nume&te cloroeten" ""00! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. 11111'tricloroetan este un compus -alogenat geminal

B. 11.1:'tricloro-e3an este un compus -alogenat icinal C. 21.'dibromobutan este un compus -alogenat icinal D. 11/'dibromobutan este un compus -alogenat icinal !. 11.'dibromobutan este un compus -alogenat %n care atomii de -alogen ocup" po(iii %nt2mpl"toare ""0/! S%nt 7&#$%>i 1al&?ena i ali<ati7i sat%ra i* A. clorura de metil B. clorura de metilen C. clorura de metin D. tetraclorura de carbon !. cloroetena ""0A! S%nt 7&#$%>i 1al&?ena i ar&#ati7i* A. clorometanul B. cloroetena C. cloroben(enul D. U'cloronaftalina !. clorura de ben(oil ""0B! S%nt 7&#$%>i 1al&?ena i ali<ati7i nesat%ra i* A. 21.'dibromobutan B. clorura de inil C. clorura de alil D. 1'clororpropena !. cloroben(en ""0C! Re<erit&r la 7&#$%s%l C=:B ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. conduce la doi i(omeri mono-alogenai B. conduce la patru i(omeri mono-alogenai C. conduce la patru i(omeri di-alogenai D. conduce la cinci i(omeri tri-alogenai !. conduce la patru i(omeri tri-alogenai ""/+! Re<erit&r la 7&#$%s%l C-:"+ ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. conduce la un singur i(omer mono-alogenat B. conduce la doi i(omeri mono-alogenai C. conduce la patru i(omeri di-alogenai D. conduce la &ase i(omeri di-alogenai !. conduce la nou" i(omeri tri-alogenai ""/"! Re<erit&r la 7&#$%s%l 2e #ai E&s ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* C)2 C). C). C)2 C C)2 C).

C)2

C).

A. num"rul de i(omeri mono-alogenai este doi B. num"rul de i(omeri di-alogenai este &ase C. num"rul de i(omeri di-alogenai este (ece D. num"rul de i(omeri tri-alogenai este unspre(ece !. num"rul de i(omeri tri-alogenai este treispre(ece ""/,! Re<erit&r la 7&#$%s%l NC:=O,C:C:NC:=O, ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. num"rul de i(omeri mono-alogenai este 0 B. num"rul de i(omeri mono-alogenai este 2 190

C. num"rul de i(omeri mono-alogenai este / D. num"rul de i(omeri di-alogenai este : !. num"rul de i(omeri di-alogenai este 8 ""/=! Re<erit&r la 7&#$%s%l 2e #ai E&s ale?e i a<ir#a iile 7&re7te*

A. num"rul de i(omeri mono-alogenai este 0 B. num"rul de i(omeri mono-alogenai este 1 C. num"rul de i(omeri di-alogenai este . D. num"rul de i(omeri tri-alogenai este / !. num"rul de i(omeri tri-alogenai este 0 ""/-! Re<erit&r la 7&#$%s%l 2e #ai E&s ale?e i a<ir#a iile 7&re7te*

A. num"rul de i(omeri mono-alogenai este 2 B. num"rul de i(omeri di-alogenai este 9 C. num"rul de i(omeri tri-alogenai este 11 D. num"rul de i(omeri tri-alogenai este 19 !. num"rul de i(omeri tri-alogenai este 9 ""/0! Des$re 7&#$%>ii 1al&?ena i sat%ra i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. densitatea compu&ilor iodurai este mai mare dec2t a celor bromurai &i clorurai B. sunt solubili %n ali compu&i organici C. sunt solubili %n ap" D. cei iodurai se alterea(" %n pre(ena luminii !. reacti itatea -alogenilor aria(" %n ordineaX 4 ^ Br ^ Cl ^ O ""//! Re<erit&r la 1al&?enarea al7anil&r ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. alcanul repre(int" substratul B. alcanul repre(int" reacti ul C. -alogenul repre(int" substratul D. -alogenul repre(int" reacti ul !. se obin numai produ&i mono-alogenai ""/A! Re<erit&r la 1al&?enarea al7anil&r ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. alcanii reacionea(" direct cu fluorul la lumin" 0 B. poate a ea loc prin %nc"l(ire la .00'/00 C1 %n ca(ul clorului &i bromului C. iodurarea se reali(ea(" indirect D. clorurarea poate a ea loc fotoc-imic !. cel mai reacti -alogen este iodul ""/B! Se &5 ine %n sin?%r 7&#$%s #&n&1al&?enat la #&n&7l&r%rarea* A. metanului B. etanului C. propanului D. ben(enului !. naftalinei ""/C! Se &5 in 2&i 7&#$%>i #&n&1al&?ena i la #&n&1al&?enarea* A. propanului

B. butanului C. neopentanului D. naftalinei !. fenolului ""A+! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* 0 A. prin clorurarea propenei cu clor1 la 000 C1 se formea(" clorura de alil B. deri aii fluorurai ai alcanilor nu se obin prin reacii de substituie direct" cu O2 C. prin monoclorurarea propanului se formea(" doi i(omeri de po(iie D. prin clorurarea butanului se formea(" preponderant 1'clorobutan !. toate leg"turile C') din molecula de butan se scindea(" la fel de u&or ""A"! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. un atom de -idrogen este cel mai u&or de substituit c2nd este legt de un atom de carbon secundar B. un atom de -idrogen este cel mai greu de substituit c2nd este legat de un atom de carbon primar C. u&urina de a substitui un atom de -idrogen legat de carbon cu un atom de -alogen cre&te %n ordinea )'C primar _ )'C secundar _ )'C teriar D. proporia de compu&i -alogenai dintr'un amestec de i(omeri cre&te %n ordineaX primar_ secundar_teriar !. la monobromurarea fotoc-imic" a butanului se formea(" %n proporie mai mare 1'bromobutan ""A,! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. clorometanul este agent frigorific B. diclorometanul are aciune narcotic" slab" C. clorometanul este supliment alimentar D. triclorometanul a fost utili(at ca aneste(ic !. cloroformul este folosit ca di(ol ant pentru gr"simi ""A=! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. C)2AC)Cl este folosit la oinerea clorurii de inil B. prin polimeri(area O2CACO2 se obine teflon C. game3anul este folosit ca insecticid D. cloroetanul este folosit ca di(ol ant pentru lacul de ung-ii !. C:)0Cl este folosit ca agent de alc-ilare ""A-! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. C2)0Cl este utili(at ca narcotic B. prin polimeri(area cloroben(enului se obine ben(ina C. C2O/ se mai nume&te freon D. tetraclormetanul este materie prim" %n procesul de sint(" a teflonului !. diclorodifluorometanul se mai nume&te frigen ""A0! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. i(omerul S al -e3aclorociclo-e3anului este folosit ca insecticid B. teflonul este un compus macromolecular deosebit de re(istent la aciunea substanelor c-imice C. CO2Cl2 repre(int" un freon D. freonii au miros nepl"cut de sulf !. freonii sunt substane inflamabile ""A/! In <%n7 ie 2e rea7tivitatea l&r Dn rea7 ia 2e 1i2r&li8, 7&#$%>ii 1al&?ena i $&t <i* A. ineri din punct de edere c-imic B. cu reacti itate sc"(ut" C. cu reacti itate m"rit" D. cu reacti itate normal" !. e3plo(ibili

""AA! S%nt 7&#$%>i 1al&?ena i 7% rea7tivitate n&r#al* A. clorura de metil B. 2'cloropropan C. 1'cloro'2'propena D. cloroetena !. 1'cloronaftalina ""AB! S%nt 7&#$%>i 1al&?ena i 7% rea7tivitate s78%t* A. fenilclorometanul B. cloroben(enul C. clorura de inil D. clorura de terbutil !. cloroetena ""AC! S%nt 7&#$%>i 1al&?ena i 7% rea7tivitate #rit* A. clorura de alil B. clorura de ben(il C. 11.'dicloropropanul D. 112'dicloroetena !. 1'cloro'1'propena ""B+! Re<erit&r la 7&#$%>ii 1al&?ena i 7% rea7tivitate n&r#al ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. -alogenul este legat de un atom de carbon aromatic B. -idroli(ea(" numai la cald C. -alogenul este legat de un atom de carbon saturat D. reacia de -idroli(" are loc %n mediu ba(ic 0 !. -idroli(ea(" doar la t &i p ridicate ""B"! C&#$%>ii 1al&?ena i sat%ra i rea7 i&nea8 7%* A. ap" B. aci(i carbo3ilici C. amoniac D. amine primare !. o3igen ""B,! Se <&r#ea8 & 7et&n $rin 1i2r&li8a* A. 112'dicloroetanului B. 1111'dicloroetanului C. 212'diclorobutanului D. clorurii de ben(iliden !. 2121'dicloro'.1.'dimetilbutanului ""B=! Care 2intre %r#t&rii 2eriva i 1al&?ena i 7&n2%7e $rin 1i2r&li8 la a7i8i 7ar5&Gili7iM A. clorura de metil B. clorura de metilen C. 11111'tricloropropanul D. clorura de etiliden !. clorura de etilidin ""B-! Re<erit&r la rea7 ia 2e 1i2r&li8 a 7&#$%>il&r 1al&?ena i ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. compu&ii mono-alogenai alifatici saturai conduc la alcooli B. compu&ii di-alogenai icinali conduc la compu&i carbonilici C. compu&ii di-alogenai geminali alifatici saturai1 cu -alogeni marginali conduc la alde-ide

D. compu&ii tri-alogenai geminali conduc la aci(i carbo3ilici !. compu&ii di-alogenai geminali alifatici saturai cu -alogenii situai %n interiorul catenei conduc la cetone ""B0! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. prin -idroli(a clorurii de metil se formea(" metanol B. prin -idroli(a cloroben(enului se formea(" fenol C. prin -idroli(a 111'dicloroetanului se formea(" acetalde-id" D. prin -idroli(a 112'dicloroetanului se formea(" 112'etandiol !. prin -idroli(a 11111'tricloroetanului se formea(" acid acetic ""B/! Ale?e i rea7 iile 71i#i7e 7&re7te* A. C).C)Cl2 # )2> B. C).C)Cl2 # )2> C. C).CCl. # .)2> D. Cl !. C:)0C)2Cl # )2> )> C:)0C)2>) # )Cl C)2 C)2 Cl # 2)2> )> C).C)> # 2)Cl )> C).C6>)7. # .)Cl )> )> )> C)2 C)2 >) # 2)Cl

C).C)> # 2)Cl

""BA! Se 7&nsi2er rea7 iile 71i#i7e 2e #ai E&s* C.): # Cl2 /00'800 C
0

' )Cl Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este 112$dicloropropanul B. compusul b este propanolul C. compusul = este 21.'dicloro'1'-idro3ipropan D. compusul I este 1121.'propantriol !. compusul I este glicerina ""BB! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* C:): # C).Cl AlCl. B

# )2> / )> ' )Cl

# Cl2 / CCl/

# 2)2> ' 2)Cl

# Cl2 / ' )Cl

# )2> / )> ' )Cl

' )Cl Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este cloroben(enul B. compusul B este toluenul C. compusul b este o'clorotoluenul D. compusul b este clorura de ben(il !. compusul = este alcoolul ben(ilic ""BC! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii*

toluen

# 2Cl2 / ' 2)Cl

# )2> / )> ' 2)Cl

# )2 / Ni ' ) 2>

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este clorura de ben(iliden B. compusul b este alcoolul ben(ilic C. compusul b este ben(alde-ida D. compusul = este ben(alde-ida !. compusul = este alcoolul ben(ilic ""C+! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* AlCl. # 2Cl2 / OeCl. b # bT ben(en # C2)0Cl B ' )Cl ' 2)Cl Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este .'cloroetilben(en B. compusul B este etilben(enul C. compusul B este 3ilenul D. compusul b poate fi 2'cloroetilben(enul !. compusul b poate fi /'cloroetilben(enul ""C"! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* # .Cl2 / OeCl. AlCl. B b ben(en # C).Cl ' .)Cl ' )Cl Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este toluenul B. compusul B este cloroben(enul C. compusul b este 1121.'triclorotoluenul D. compusul b este 21.1/'triclorotoluenul !. compusul b este 21/1:'triclorotoluenul ""C,! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* C2)2 # )2 @d / @b
2#

# )Cl

# )2> / )> ' )Cl

K2Cr2>; / )2,>/

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul b este Helenul B. compusul = este etanolul C. compusul I este alcoolul etilic D. compusul I este alde-ida acetic" !. compusul I este acidul acetic ""C=! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. compusului cu formula molecular" C;):Cl2 %i corespund 10 i(omeri aromatici B. compusului cu formula molecular" C;);Cl %i corespund : i(omeri C. compusului cu formula molecular" C2).Cl. %i corespund 2 i(omeri D. tetraclorura de carbon nu poate reaciona cu bromul %n condiii fotoc-imice !. prin monoclorurarea catalitic" a toluenului se formea(" clorura de ben(il ""C-! Pre7i8a i 7are 2intre %r#t&rii 7&#$%>i rea7 i&nea8 7% 7l&r%l atVt $rin rea7 ii 2e s%5stit% ie 7Vt >i 2e a2i ie* A. etan B. eten"

C. propen" D. ben(en !. ciclo-e3an ""C0! Re<erit&r la ".7l&r&$r&$an ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. este i(omer de po(iie cu 2'cloropropanul B. este un compus -alogenat cu reacti itate m"rit" C. este un compus -alogenat aromatic D. poate a ea rol de agent de alc-ilare Oriedel'Crafts !. prin -idroli(" formea(" alcool n'propilic ""C/! Re<erit&r la 7l&r&5en8en ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. este un compus -alogenat alifatic nesaturat B. este un compus -alogenat aromatic C. are reacti itate sc"(ut" D. prin -idroli(" %n condiii normale formea(" -idro3iben(en !. are rol de agent de alc-ilare Oriedel'Crafts ""CA! Re<erit&r la 7l&r%ra 2e 5en8ili2en ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. este un compus mono-alogenat B. este un compus di-alogenat geminal C. se formea(" printr'o reacie de clorurare fotoc-imic" D. prin -idroli(" formea(" acid ben(oic !. prin -idroli(" formea(" ben(alde-id" ""CB! Ale?e i 2en%#irile 7&re7te 7&res$%n8t&are %n&r 7&#$%>i 1al&?ena i* A. clorur" de n'propil B. clorur" de fenilen C. clorur" de inil D. clorur" de alil !. clorur" de ben(il ""CC! C&#$%s%l 7% <&r#%la #&le7%lar C-:BCl, $re8int 7a i8&#eri N<r stere&i8&#eriO* A. doi compu&i -alogenai icinali B. trei compu&i -alogenai icinali C. patru compu&i -alogenai icinali D. doi compu&i -alogenai geminali !. trei compu&i -alogenai geminali ",++! S%nt 7&#$%>i 1al&?ena i $ri#ari* A. clorura de se'butil B. clorura de ben(il C. clorura de alil D. clorura de inil !. clorura de metil ",+"! S%nt 7&#$%>i 1al&?ena i se7%n2ari* A. clorura de i(opropil B. clorura de ben(il C. clorura de ben(iliden D. clorura de inil !. clorura de ciclobutil ",+,! S%nt 7&#$%>i 1al&?ena i ter iari*

A. clorura de terbutil B. clorura de sec'butil C. clorura de n'butil D. 2'cloro'2'metilbutan !. feniltriclorometan ",+=! Se <&r#ea8 al71ene $rin 2e1i2r&1al&?enarea* A. clorometanului B. cloroetanului C. clorurii de inil D. clorurii de ben(il !. clorurii de sec'butil ",+-! Cl&r%rarea al7anil&r $&ate avea l&7* A. fotoc-imic 0 B. la temperatura de /00'000 C C. %n pre(ena clorurii de aluminiu D. %n pre(ena -idro3idului de potasiu !. numai prin metode indirecte ",+0! C&#$%>ii 1al&?ena i sat%ra i $&t rea7 i&na 7%* A. feno3id de sodiu B. sulfat de sodiu C. cianur" de sodiu D. acetilur" de sodiu !. alcoolat de sodiu ",+/! A% rea7tivitate #rit 7&#$%>ii 1al&?ena i* A. alifatici B. alilici C. inilici D. ben(ilici !. aromatici ",+A! A% rea7tivitate s78%t 7&#$%>ii 1al&?ena i* A. saturai B. alilici C. inilici D. ben(ilici !. aromatici ",+B! S%nt 7&#$%>i 1al&?ena i $ri#ari* A. cloroetanul B. clorura de metilen C. 2'cloropropanul D. 112'dicloroetanul !. cloroben(enul ",+C! S%nt 7&#$%>i 1al&?ena i se7%n2ari* A. cloroprenul B. tetraclorura de carbon C. clorura de ben(il D. 2'cloropropanul !. clorura de inil

","+! S%nt 7&#$%>i 1al&?ena i ter iari* A. iodoformul B. 2'bromo'2'metilpropanul C. 1'bromopropanul D. cloroben(enul !. 212'dicloropropanul ",""! In <%n7 ie 2e nat%ra ra2i7al%l%i 1i2r&7ar5&nat 2e 7are se lea? ?r%$a @O:, 7&#$%>ii 1i2r&Gili7i $&t <i* A. mono-idro3ilici B. poli-idro3ilici C. alcooli D. enoli !. fenoli ",",! In <%n7 ie 2e n%#r%l 2e ?r%$e @O: 2in #&le7%l, 7&#$%>ii 1i2r&Gili7i $&t <i* A. alifatici B. aromatici mononucleari C. aromatici polinucleari D. mono-idro3ilici !. poli-idro3ilici ","=! In <%n7 ie 2e ti$%l at&#%l%i 2e 7ar5&n 2e 7are se lea? ?r%$a @O: Dn #&le7%l, al7&&lii $&t <i* A. nulari B. primari C. secundari D. teriari !. mic&ti ","-! C&#$%>ii 1i2r&Gili7i $&t <i 7lasi<i7a i 2%$ #ai #%lte 7riterii* A. dup" natura radicalului de -idrocarbur" cu care reacionea(" gruparea -idro3il B. dup" natura radicalului de -idrocarbur" de care este legat" gruparea -idro3il C. dup" num"rul de grupe -idro3il D. dup" tipul de atom de carbon de care este legat" gruparea -idro3il !. dup" tipul de atom de o3igen de care este legat" gruparea -idro3il ","0! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate re<erit&are la al7&&li, en&li >i <en&li* A. toi sunt compu&i -idro3ilici B. numai alcoolii &i fenolii sunt compu&i -idro3ilici C. enolii sunt compu&i carbonilici D. alcoolii sunt compu&ii -idro3ilici %n care grupa $>) este legat" de un atom de carbon1 dintr'un radical alifatic1 care particip" numai la formarea de leg"turi simple *'>) !. fenolii sunt compu&ii -idro3ilici %n care grupa $>) este legat" direct de un atom de carbon care face parte dintr'un ciclu aromatic ","/! Ur#t&arele a<ir#a ii s%nt <alse* A. compu&ii -idro3ilici se pot clasifica dup" natura radicalului de -idrocarbur" de care este legat" grupa $ >) %n alcooli1 enoli &i fenoli B. compu&ii -idro3ilici se pot clasifica dup" num"rul de grupe -idro3il1 $>) din molecul" %n compu&i mono-idro3ilici &i compu&i poli-idro3ilici C. compu&ii -idro3ilici se pot clasifica dup" tipul de atom de carbon de care este legat" grupa $>) %n molecul" %n primari1 secundari1 teriari sau cuaternari D. alcoolii pot fi saturai1 nesaturai sau aromatici

!. fenolii pot fi saturai1 nesaturai sau aromatici ","A! Al7&&lii $&t <i* A. alcooli saturai1 de e3empluX C).'>)1 C).'C)>)'C). B. alcooli saturai1 de e3empluX C:)0'C)2'>)1 C)2AC)'C)2'>) C. alcooli nesaturai1 de e3empluX C)2AC)'C)2'>)1 C).'C)AC)'C)2'>) D. alcooli nesaturai1 de e3empluX C)2AC)'>)1 C).'C)AC>)'C). !. alcooli aromatici1 de e3empluX alcool ben(ilic1 1'fenil'2'propanol ","B! Al7&&lii ter iari s%nt* A. compu&ii -idro3ilici %n care grupa $>) se leag" de un atom de carbon teriar B. de e3empluX 2'metil'2'propanol1 .'metil'.'pentanol C. de e3empluX .'pentanol1 .'-e3anol D. compu&ii -idro3ilici care conin trei grupe $>) !. compu&ii -idro3ilici %n care grupa $>) se leag" de un atom de carbon primar &i de un atom de carbon secundar ","C! Se 2a% %r#t&rii 7&#$%>i* C). C) C). C)2 >) >)

C)2

>) I II S%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. sunt alcooli alifatici saturai B. sunt enoli C. sunt alcooli secundari D. compusul 647 este alcool primar &i compusul 6447 este alcool secundar !. compusul 647 este alcool secundar &i compusul 6447 este alcool primar ",,+! Care 2in %r#t&rii 7&#$%>i s%nt <en&liM A. >) C).

B. >)

C. C)2>)

D. >) C) !.

) .C >)

C).

",,"! S%nt al7&&li #&n&1i2r&Gili7i $ri#ari* A. 1'propanolul B. 2'propanolul C. 112'etandiolul D. alcoolul inilic !. alcoolul alilic ",,,! S%nt al7&&li #&n&1i2r&Gili7i se7%n2ari* A. etanolul B. alcoolul i(opropilic C. alcoolul terbutilic D. alcoolul ben(ilic !. 2'butanolul ",,=! S%nt al7&&li 2i1i2r&Gili7i $ri#ari* A. 112'etandiolul B. glicerina C. glicolul D. pirocatec-ina !. propenolul ",,-! S%nt 7&#$%>i 2i1i2r&Gili7i* A. glicolul B. glicina C. pirocatec-ina D. glicerina !. pirogalolul ",,0! S%nt 7&#$%>i 2i1i2r&Gili7i* A. etanolul B. etandiolul C. glicerolul D. U'naftolul !. o'di-idro3iben(enul ",,/! S%nt 7&#$%>i tri1i2r&Gili7i* A. metanolul B. glicolul C. glicerina D. pirogalolul !. re(orcina ",,A! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra C:=@C:PC:@C:,@O:, ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. este un alcool di-idro3ilic B. este un alcool nesaturat C. are doi atomi de carbon teriari D. grupa $>) este legat" de un atom de carbon primar !. grupa $>) este legat" de un atom de carbon secundar 200

",,B! Re<erit&r la en&li s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. sunt compu&i poli-idro3ilici B. grupa $>) este legat" de un atom de carbon implicat %ntr'o leg"tur" dubl" C. grupa $>) este legat" de un atom de carbon care face parte dintr'un ciclu aromatic D. sunt instabili !. sunt stabili ",,C! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se $&ate 2en%#i*

>) A. 21/'dimetil'.'pentanol B. dii(opropilcarbinol C. .'-idro3i'21/'dimetilpentan D. 111G'dii(opropilmetanol !. alcool dii(opropilmetilic ",=+! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C). C) C)2 C). >) A. alcool sec'butilic B. 2'butanol C. 2'-idro3ibutan D. 1'metilpropanol !. 1'etiletanol ",="! Des$re al7&&li s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. au caracter amfoter B. leg"turile C'>') sunt nepolare C. formea(" asociaii moleculare D. au caracter acid mai slab dec2t apa !. sunt insolubili %n ap" ",=,! Re<erit&r la al7&&li s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. sunt mai reacti i dec2t -idrocarburile corespun("toare B. au caracter slab acid C. au temperaturi de fierbere mari datorit" leg"turilor de -idrogen intermoleculare D. datorit" caracterului acid reacionea(" cu Na>) form2nd alco3i(i !. au densitatea mai mare dec2t a apei ",==! La &Gi2area n.$r&$an&l%l%i, Dn <%n7 ie 2e nat%ra a?ent%l%i &Gi2ant <&l&sit, $&ate re8%lta* A. propanal B. propanon" C. acid propanoic &i ap" D. dio3id de carbon1 ap" &i c"ldur" !. mono3id de carbon &i -idrogen ",=-! La 2es1i2ratarea ,.5%tan&l%l%i, Dn <%n7 ie 2e 7&n2i iile 2e rea7 ie, $&ate re8%lta* A. 1'buten" B. 2'buten" C. diterbutileter

D. disecbutileter !. eter butilic ",=0! Al7&&lii $&t <&r#a esteri an&r?ani7i 7% %r#t&rii a7i8i #inerali* A. )Cl B. )2,>/ C. ).@>/ D. )2, !. )N>. ",=/! Des$re trinitrat%l 2e ?li7erin s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. este eterul re(ultat prin reacia dintre glicerin" &i acidul a(otic B. e3plodea(" la %nc"l(ire brusc" sau la &ocuri mecanice C. se poate utili(a ca medicament %n boli de inim" D. prin %mbibarea sa cu Hieselgur se obine o dinamit" mai stabil" !. are formula molecular" C.)06N>27. ",=A! OGi2area etan&l%l%i se $&ate e<e7t%a 7%* A. soluie acid" de dicromat de potasiu B. soluie acid" de permanganat de potasiu C. prin fermentare o3idati " sub aciunea unei en(ime D. o(on !. reacti Pollens ",=B! Des$re al7&&l%l etili7 s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se poate obine printr'un proces de fermentaie alcoolic" B. consumat %n cantit"i mari este to3ic C. din punct de edere fi(iologic are aciune antidepresi " D. prin combustie conduce la dio3id de carbon &i ap" !. pre(ena etanolului %n organism poate fi detectat" cu aZutorul unei fiole care conine K2Cr2>; ",=C! In2i7a i 7are 2in rea7 iile 2e #ai E&s s%nt 7&re7te* A. C).>) :0 atm B. C).>) # C).>) C C).>C>C). # )2> ' # C. C).>) # Na>) C C).$> Na # )2> D. C2)0>) # )>$,>.) C C2)0$>,>.) # )2> !. C2)0>) # C).C>>) )2,>/M t C
0

C)/ # 1/2 >2

/00 C

C2)0>C>C). # )2>

",-+! F&r#%lei #&le7%lare C-:"+O Di 7&res$%n2* A. doi alcooli primari B. trei alcooli primari C. un alcool secundar D. doi alcooli secundari !. un alcool teriar ",-"! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te*

C). C). C C). >) A. 2'-idro3i'2'metilpropan B. i(obutanol C. alcool terbutilic D. terbutanol !. neopentanol ",-,! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C)2 C) C)2 >) >) >) A. glicerol B. glicerin" C. 1121.'propantriol D. 1121.'tri-idro3ipropan !. propilidentriol ",-=! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C)2 C)2 >) >) A. glicocol B. glicol C. 112'etandiol D. glicin" !. 112'di-idro3ietan ",--! La &Gi2area =.$entan&l%l%i 7% s&l% ie a7i2 2e $er#an?anat 2e $&tasi% se $&ate <&r#a* A. acid acetic B. acid propanoic C. acid butanoic D. acid formic !. dio3id de carbon &i ap" ",-0! Se 2 %r#t&area s71e# 2e rea7 ie* C). C)AC)2 # Cl21 000 C
0

' )Cl A. compusul B este 112'diclororpropanul B. compusul B este clorura de alil C. compusul b este 112'di-idro3ipropanul D. compusul b este alcoolul alilic !. compusul I este glicerina ",-/! Se 2 s71e#a 2e rea7 ii* C:)0>) # .)2 Ni B

# )>) / K>) ' )Cl

# Cl2

# 2)>) / K>) ' 2)Cl

)2,>/ / 200 C i)>


2

K+n> / / )2>

K+n>/ / )2,>/ ' ) 2>

A. compusul = este ciclo-e3anol B. compusul = este 112'ciclo-e3andiol C. compusul I este ciclo-e3an'112'dion"

D. compusul I este acid adipic !. compusul b este ciclo-e3en" ",-A! P&t <&r#a le?t%ri 2e 1i2r&?en inter#&le7%lare* A. apa B. etanolul C. alcoolul alilic D. alcoolul inilic !. glicerina ",-B! Care 2intre %r#t&rii al7&&li se $&ate &Gi2a 7% 2i7r&#at 2e $&tasi% Dn #e2i% 2e a7i2 s%l<%ri7M A. alcoolul n'propilic B. alcoolul n'butilic C. alcoolul sec'butilic D. alcoolul i(obutilic !. alcoolul terbutilic ",-C! Al7&&l%l &.1i2r&Gi5en8ili7 $&ate rea7 i&na 7%* A. doi moli Na>) B. acid acetic C. carbonat acid de sodiu D. clorur" de acetil !. acid a(otic ",0+! Des$re al7&&l%l 5en8ili7 s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se obine prin -idroli(a clorurii de ben(il B. este un alcool nesaturat C. se obine prin -idroli(a cloroben(enului D. este un alcool inilic !. este un alcool aromatic ",0"! Des$re al7&Gi8i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se formea(" din alcooli &i -idro3i(i alcalini B. sunt substane ionice C. -idroli(ea(" D. se formea(" din alcooli &i fenoli !. se numesc &i alcoolai ",0,! Etan&l%l <&r#ea8 esteri 7%* A. acid acetic B. clorur" de acetil C. an-idrid" acetic" D. acetat de butil !. fenol ",0=! ,.Metil.,.$r&$an&l%l se $&ate $re$ara $rin* A. -idroli(a alcalin" a clorurii de i(obutil B. adiia apei la i(obuten" %n pre(ena )2,>/ C. reducerea butanonei cu Ni fin di i(at D. -idroli(a clorurii de terbutil !. i(omeri(area n'butanolului ",0-! F&r#area le?t%ril&r 2e 1i2r&?en Dntre #&le7%lele 2e al7&&l >i #&le7%lele 2e a$ 2eter#in* A. di(ol area alcoolilor inferiori %n ap"

B. sc"derea solubilit"ii C. cre&terea solubilit"ii cu cre&terea num"rului de grupe -idro3il D. di(ol area alcoolilor superiori %n ap" !. temperaturi de fierbere sc"(ute ",00! Eli#inarea a$ei 2in al7&&li, Dn $re8en 2e a7i2 s%l<%ri7, 2e$in2e 2e 7&n2i iile 2e l%7r% ast<el* A. la cald1 alcoolii elimin" apa intramolecular1 form2nd alc-ene B. la rece1 alcoolii elimin" apa intermolecular1 form2nd alc-ine C. %n pre(ena unei cantit"i mari de acid sulfuric se elimin" apa intermolecular1 form2ndu'se esteri D. %n pre(ena unei cantit"i mici de acid sulfuric se elimin" apa intermolecular1 form2ndu'se eteri !. des-idratarea intern" are loc cel mai u&or la alcoolii teriari ",0/! Al7&&l%l #etili7 se $&ate &5 ine* A. prin distilarea uscat" a lemnului 0 B. prin o3idarea metanului la :0 atm &i /00 C C. industrial1 prin fermentaia gluco(ei D. industrial1 din fraciuni petroliere !. prin o3idarea glicerinei ",0A! Prin 2es1i2ratarea ",,,=.$r&$antri&l%l%i Dn $re8en 2e a7i2 s%l<%ri7 se $&ate &5 ine* A. alde-id" nesaturat" B. alde-id" acrilic" C. alcool inilic D. acrolein" !. -idro3ipropanon" ",0B! Al7&&lii se $&t 7lasi<i7a Dn <%n7 ie 2e* A. starea de agregare B. densitate C. natura catenei -idrocarbonate D. num"rul grupelor -idro3il din molecul" !. tipul atomului de carbon de care este legat" grupa -idro3il ",0C! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te re<erit&are la al7&&li* A. leg"turile C$>$) sunt polare B. %ntre atomul de -idrogen al grupei -idro3il al unui alcool &i atomul de o3igen al grupei -idro3il de la alt alcool se e3ercit" fore de tip an der Iaals C. %ntre moleculele de alcool se formea(" leg"turi de -idrogen D. %ntr'un alcool1 densitatea de sarcin" po(iti " se afl" la o3igenul &i -idrogenul grupei -idro3il !. %n stare ga(oas" alcoolii formea(" asocieri moleculare de tip 6*$>)7n ",/+! Re<erit&r la al7&&li ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. glicerina are 2sco(itate mare datorit" asocierilor moleculare B. alcoolii inferiori sunt lic-i(i C. p.f. al etanolului este mai mare dec2t p.f. al glicerinei D. %n molecula de alcool electronegati itatea atomilor componeni cre&te %n ordinea >_C_) 0 !. ung-iul dintre leg"turile C$)$> este1 la maZoritatea alcoolilor1 de 109 ",/"! Re<erit&r la al7&&li ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. parafina nu se di(ol " %n ap" B. etanolul se di(ol " %n ap" C. parafina se di(ol " %n CCl/ D. etanolul se di(ol " %n CCl/ !. glicerina se di(ol " %n CCl/

",/,! Re<erit&r la al7&&li ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. alcoolii sunt u&or solubili %n ap" B. alcoolii lic-i(i ader" la pereii asului form2nd un menisc C. glicerina este un diol D. coe(iunea dintre molecule este mai mare %n glicerin" dec2t %n etanol !. glicolul are 2sco(itate mai mare dec2t glicerina ",/=! Re<erit&r la al7&&l%l #etili7 s%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. se mai nume&te alcool de lemn B. se obine industrial prin dou" metode ba(ate pe c-imi(area metanului C. se confund" foarte u&or cu glicerina datorit" mirosului D. este un lic-id incolor1 olatil !. are miros dulceag ",/-! Re<erit&r la #etan&l ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. este miscibil cu apa %n orice proporie B. se confund" u&or cu etanolul C. are aciune benefic" asupra organismului uman D. nu este o otra " !. to3icitatea metanolului se datorea(" transform"rii lui %n compu&i to3ici1 %n organismul uman ",/0! Re<erit&r la #etan&l ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. %n organism este transformat %n formalde-id" &i acid formic B. do(a letal" de metanol pentru om este de 1g/Hgcorp C. transformarea metanolului %n organism are loc sub aciunea unei en(ime D. prin ardere se transform" %n C>1 )2> &i c"ldur" !. prin ardere formea(" produ&i de reacie care poluea(" atmosfera ",//! Re<erit&r la #etan&l ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. %n pre(ent este folosit drept combustibil B. datorit" to3icit"ii sale ridicate nu este folosit ca materie prim" %n industrie C. este foarte inflamabil D. are p.f. mai mic dec2t metanul !. are putere caloric" mare ",/A! Re<erit&r la etan&l ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. se mai nume&te spirt alb B. se obine prin fermentaia alcoolic" a (a-aridelor C. se obine din ga( de sinte(" 0 D. se poate obine prin c-imi(area metanului la 100 C &i presiune !. se obine prin adiia apei la eten"1 %n pre(ena catali(atorului )2,>/ ",/B! Re<erit&r la etan&l ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. soluia acid" de dicromat de potasiu %&i sc-imb" culoarea %n pre(ena etanolului B. prin metaboli(are %n ficat se transform" %n aceton" C. se administrea(" ca antidot al metanolului D. are aciune aneste(ic" !. poate fi consumat timp %ndelungat deoarece nu d" dependen" ",/C! Etan&l%l are #%lti$le %tili8ri* A. sol ent B. de(infectant C. combustibil

D. lic-id %n termometre !. ba(" de unguent ",A+! Etan&l%l este %tili8at 7% 2i<erite 2en%#iri* A. formol B. spirt medicinal C. spirt sanitar D. spirt te-nic !. oet ",A"! Re<erit&r la ?li7erin ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. este un triol B. are 2sco(itate mare C. este greu solubil" %n ap" D. are gust dulce !. este un lic-id incolor ",A,! 9li7erina $&ate <&r#a le?t%ri 2e 1i2r&?en 7% ?r%$ele* A. 'N>2 B. 'N)2 C. ',) D. '>) !. 'CWN ",A=! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te re<erit&are la al7&&li* A. conin %n molecul" grupa $C>>) B. %ntre moleculele de alcool se stabilesc leg"turi co alente C. glicerina conine %n molecule trei grupe $>) geminale D. etanolul este comerciali(at sub numele de spirt medicinal sau sanitar !. trinitratul de glicerin" intr" %n compo(iia dinamitei ",A-! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te re<erit&are la al7&&li* A. glicerina intr" %n compo(iia unor produse cosmetice care catifelea(" pielea B. metanolul este foarte inflamabil &i arde cu o flac"r" albastru'desc-is C. PNQ se descompune prin autoo3idare D. prin descompunerea PNQ se obin numai compu&i ga(o&i !. trinitratul de glicerin" se obine prin reacia dintre glicerin" &i acid a(otos ",A0! Re<erit&r la 2es1i2ratarea al7&&lil&r, ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. conduce la formarea unei noi leg"turi E B. se formea(" o alc-en" C. poate fi catali(at" de acid sulfuric D. poate fi catali(at" de acid fosforic !. este o metod" general" de obinere a alc-inelor ",A/! Prin 2es1i2ratarea ,.#etil.,.5%tan&l%l%i se $&ate &5 ine* A. 2'metil'2'buten" B. 212'dimetil'2'buten" C. 21.'dimetil'2'buten" D. 21.'dimetil'1'buten" !. 2'metil'1'buten" ",AA! Re<erit&r la 2es1i2ratarea al7&&lil&r ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. are loc mai u&or %n ordineaX alcool primar _ alcool secundar _ alcool teriar

B. produsul maZoritar al reaciei este alc-ena cea mai substituit" C. reacia in ers" reaciei de des-idratare a alcoolilor este adiia apei la alc-ine D. este o reacie de eliminare !. are loc cu ruperea unor leg"turi F ",AB! Prin rea7 ia 2intre al7&&l etili7 >i a7i2 a7eti7 Dn $re8en a %n%i 7atali8at&r a7i2, se <&r#ea8* A. acetat de etil B. acetat de metil C. etilat de etil D. metanoat de etil !. etanoat de etil ",AC! Rea7 iile 2e eli#inare a a$ei 2in al7&&li $&t <i* A. intermoleculare B. intramoleculare C. de adiie D. de substituie !. de reducere ",B+! Prin eli#inarea %nei #&le7%le 2e a$ Dntre 2&% #&le7%le 2e etan&l, se $&ate <&r#a* A. acetat de etil B. eter etilic C. etanoat de etil D. dietileter !. eter dimetilic ",B"! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te re<erit&are la al7&&li* A. au caracter de amfolit acido'ba(ic B. reacionea(" cu metale alcaline C. reacionea(" cu -idro3id de sodiu1 cu degaZare de -idrogen D. sc-imb" culoarea indicatorilor acido'ba(ici !. reacionea(" cu ba(ele tari ",B,! Prin rea7 ia 2intre %n al7&&l >i s&2i% se <&r#ea8* A. -idro3id de sodiu B. alcoolat de sodiu C. -idrur" de sodiu D. ap" !. alco3id de sodiu ",B=! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. reacia metalelor alcaline cu alcoolii este mai iolent" dec2t cu apa B. alco3i(ii alcalini sunt substane ionice C. alcoolii au caracter acid foarte slab D. alcoolii inferiori sunt solubili %n ap" !. ionii alco3id sunt ba(e mai slabe dec2t ionul -idro3id ",B-! Prin &Gi2area i8&$r&$an&l%l%i 7% 2i7r&#at 2e $&tasi% Dn s&l% ie 2e a7i2 s%l<%ri7 se <&r#ea8* A. acid propanoic B. propanon" C. propanal D. aceton" !. acid acetic1 dio3id de carbon &i ap"

",B0! In <%n7 ie 2e a?ent%l &Gi2ant <&l&sit, la &Gi2area etan&l%l%i se $&ate <&r#a* A. etanal B. acetalde-id" C. acid etanoic D. acid acetic !. aceton" ",B/! Re<erit&r la &Gi2area al7&&lil&r ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. prin o3idarea etanolului cu dicromat de potasiu %n soluie de acid sulfuric1 culoarea se sc-imb" din portocaliu %n erde B. agentul o3idant K2Cr2>; / )2,>/ acionea(" mai energic dec2t K+n>/ / )2,>/ C. alcoolii teriari sunt stabili la aciunea K2Cr2>; / )2,>/ D. prin o3idarea energic" a alcoolilor teriari se obine un amestec de aci(i carbo3ilici cu num"r mai mic de atomi de carbon !. prin o3idarea bl2nd" a alcoolilor secundari se formea(" aci(i carbo3ilici ",BA! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* )2,> / 28>9 / K+n>/ # )2,>/ C2)/ # )2> B Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este glicolul B. compusul B este etanolul C. compusul b este acetalde-ida D. compusul b este acidul etanoic !. compusul = este dio3idul de carbon ",BB! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* 0 ) 2> 000 C C.): # Cl2 B ' )Cl ' )Cl Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este 112'dicloropropanul B. compusul B este clorura de alil C. compusul b este alcoolul alilic D. compusul = este propina !. compusul = este propadiena ",BC! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* 0 ) 2> 000 C C.): # Cl2 B ' )Cl ' )Cl Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul b este 2'propanol B. compusul b este .'propenol C. compusul = este 1121.'tricloropropan D. compusul I este 1121.'tri-idro3ipropan !. compusul I este 112'di-idro3ipropan ",C+! Re<erit&r la &Gi2%l 2e eten ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. are o mare reacti itate c-imic" B. se mai nume&te glicocol C. particip" la reacii de desc-idere a ciclului D. este un -idro3ieter !. se folose&te la alc-ilarea alcoolilor

b # = 6compus anorganic7

)2,>/ i) > 2

# Cl2 / CCl/

# 2)>) ' 2)Cl

",C"! OGi2%l 2e eten $&ate rea7 i&na 7%* A. amoniac B. amine C. alcooli D. fenoli !. alc-ene ",C,! OGi2%l 2e eten $&ate rea7 i&na 7%* A. metilamin" B. etanol C. acid acetic D. acetalde-id" !. propanon" ",C=! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. prin eto3ilarea alcoolilor se formea(" -alo-idrine B. prin eto3ilarea etanolului se formea(" celosol C. prin eto3ilarea glicolului se formea(" un di-idro3ieter D. polietilenglicolul este un material solid1 cu consistena unei ceri !. eterii se obin prin eliminarea intramolecular" a apei din alcooli ",C-! Re<erit&r la 1i2r&Gieteri s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se obin prin eto3ilarea alcoolilor inferiori B. sunt substane solide1 insolubile %n ap" C. sunt miscibile at2t cu alcoolii c2t &i cu eterii D. sunt folosite ca sol eni !. sunt compu&i difuncionali ",C0! Prin rea7 ia 2e et&Gilare a etan2i&l%l%i se $&ate &5 ine* A. glicocol B. glicin" C. diglicol D. di-idro3ietileter !. dietilenglicol ",C/! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* C2)/ # )2> )2,> / B #b celosol

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este glicolul B. compusul B este etandiolul C. compusul B este etanolul D. compusul b este etileno3idul !. compusul b este o3idul de etilen" ",CA! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* # )2> / )2,>/ B b ' )Cl Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B poate fi clorura de n'propil B. compusul B poate fi 2'cloropropanul 210

K2Cr2>; / )2,>/

C).

C >

C).

C. compusul b este propena D. compusul = este n'propanolul !. compusul = este i(opropanolul ",CB! S%nt $&si5ile %r#t&arele rea7 ii 71i#i7e* A. C).C)2>) # )2C )> C)2C)2 C)2 > B. )> C)2C)2 >) # )2C > C. C).C)2> D. C). !. C).C)2>) K+n>/ / )2,>/ C).C>>) C) C). >) K+n>/ / )2,>/ C).C)2>) # )2> # Na # ) 2> C).C)2>) # Na # )> C)2 )> C)2C)2 > C)2C).

>

C)2C).

",CC! S%nt $&si5ile %r#t&arele rea7 ii 71i#i7e* A. 2 C).C)2>) B. C).C)2>) C. C).C)2>) D. C). C). !. ) 2C > C)2 # )>) C)2 >) C)2 >) C >) C). K 2Cr2> ; / )2,>/ C). C > C). # C> 2 # )2> K 2Cr2>; / )2,> / C).C>>) K 2Cr2>; / )2,>/ C).C)A> C).C)2> # C).C)2>)2

"=++! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C). C). C C)2 >)

C). A. neopentanol

B. 212'dimetil'1'propanol C. 1'-idro3i'212'dimetilpropan D. alcool terbutilic !. i(opentanol "=+"! Se <&r#ea8 eteri $rin %r#t&arele rea7 ii* A. acid etanoic # etanol B. etanol # etanol C. o3id de eten" # etanol D. sodiu # etanol !. alco3id # ap" "=+,! Se <&r#ea8 a7i8i 7ar5&Gili7i $rin &Gi2area %r#t&ril&r al7&&li* A. etanol cu K2Cr2>; / )2,>/ B. propanol cu K+n>/ / )2,>/ C. i(opropanol cu K2Cr2>; / )2,>/ D. alcool terbutilic cu K+n>/ / )2,>/ !. eto3ilarea etanolului "=+=! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* 0 t ^ :00 C C/)10 B 6alc-ena7 # )2 B 6cis1 trans7 # BT # )Cl b B 6cis1 trans7 # )>) / )2,>/ = K 2Cr2>; / )2,>/ I

' )Cl

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este 1'butena B. compusul B este 2'butena C. compusul = este 1'butanolul D. compusul = este 2'butanolul !. compusul I este acidul butanoic "=+-! Al7&&l%l 7% <&r#%la #&le7%lar C0:",O $re8int* A. doi i(omeri cu structur" liniar" B. trei i(omeri cu structur" liniar" C. patru i(omeri cu structur" ramificat" D. cinci i(omeri cu structur" ramificat" !. &ase i(omeri cu structur" ramificat" "=+0! Se <&r#ea8 7&#$%>i 7ar5&nili7i $rin &Gi2area %r#t&ril&r al7&&li* A. n'butanol cu K2Cr2>; / )2,>/ B. n'butanol cu K+n>/ / )2,>/ C. 2'propanol cu K2Cr2>; / )2,>/ D. 2'propanol cu K+n>/ / )2,>/ !. terbutanol cu K+n>/ / )2,>/ "=+/! OGi2%l 2e eten $&ate rea7 i&na 7%* A. N). B. Cl.C'C)> C. C:)0'C). D. C2)0>) !. C2)0C>>)

"=+A! Di1i2r&Gietileter%l se #ai n%#e>te* A. diglicol B. o3id de eten" C. etilenglicol D. glicol !. dietilenglicol "=+B! F&r#%lei #&le7%lare C0:",O Di 7&res$%n2* A. trei alcooli primari B. patru alcooli primari C. trei alcooli secundari D. patru alcooli secundari !. un alcool teriar "=+C! Pre7i8a i 7are s%nt al7&&lii #&n&1i2r&Gili7i 7are $rin eli#inare intra#&le7%lar 2e a$ <&r#ea8 & al71en 7e $re8int i8&#erie ?e&#etri7* A.1$butanol B. 2$butanol C. .'pentanol D. terbutanol !. i(obutanol "="+! Pre7i8a i 7are s%nt al7&lii #&n&1i2r&Gili7i 7are $rin eli#inare intra#&le7%lar 2e a$ n% <&r#ea8 & al71en* A.1$butanol B. 2$butanol C. alcool ben(ilic D. 11111$tricloro$2'-idro3ietan !. etilenglicol "=""! Se 7&nsi2er %r#t&area s71e# 2e rea7 ii* )2,>/ # B / )2,>/ conc. C2)/ # )2> B b ' ) 2> Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este etanol B. compusul B este etanal C. compusul b este acetat de etil D. compusul b este dietileter !. compusul b este eter etilic "=",! Re<erit&r la al7&&l%l 5en8ili7 ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. este un alcool aromatic polinuclear 2 B. conine &ase atomi de carbon -ibridi(ai sp C. reacionea(" cu bromul1 la lumin" D. conine un atom de carbon primar !. prin des-idratare formea(" toluen "="=! Prin rea7 ia ?li7erinei 7% :NO= $&ate re8%lta* A. un ester B. un eter C. un nitroalcan D. trinitrat de glicerin" !. un lic-id uleios1 incolor

"="-! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* )2,>/ # B / )2,>/ conc. C.): # )2> B b ' ) 2> Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este 1$propanol B. compusul B este 2$propanol C. compusul B este i(opropanol D. compusul b este dii(opropileter !. compusul b este dietileter "="0! Re<erit&r la al7&&li ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. la autoo3idarea PNQ re(ult" numai ga(e B. PNQ intr" %n compo(iia dinamitei C. glicerina este un alcool di-idro3ilic D. alcoolul metilic se mai nume&te alcool de lemn !. molecula de metanol este polar" "="/! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* Ni )2,>/ b alde-ida acetica # )2 B ' ) 2> Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este etanol B. compusul B este propanol C. compusul b este acid acetic D. compusul b este etina !. compusul b este etena "="A! Re<erit&r la al7&&li ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. sunt compu&i -idro3ilici %n care grupa funcional" este legat" de un nucleu aromatic B. K+n>//)2,>/ este un agent o3idant energic pentru alcooli C. K2Cr2>;/)2,>/ este un agent o3idant energic pentru alcooli D. alcoolii primari se o3idea(" u&or cu ageni o3idani !. -idro3ieterii re(ultai prin eto3ilarea alcoolilor inferiori sunt folosii ca sol eni pentru diferii compu&i organici "="B! S%nt al7&&li nesat%ra i* A. alcool ben(ilic B. alcool alilic C. 112$etandiol D. .$ciclobutenol !. ciclo-e3anol "="C! Pre7i8a i a<ir#a iile a2evrate* A. alcoolul alilic este un alcool saturat B. glicolul este un alcool di-idro3ilic C. glicerolul este un alcool tri-idro3ilic D. alcoolul ben(ilic este un alcool aromatic !. alcoolul i(obutilic este un alcool secundar "=,+! C&#$%s%l 7% str%7t%ra C:=@C:,@C:,@O: se $&ate n%#i* A. alcool n$propilic

B. alcoolul 2$propilic C. 2$propanol D. 1$propanol !. 1$-idro3ipropan "=,"! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. solubilitatea %n ap" a alcoolilor scade cu m"rirea radicalului -idrocarbonat B. alcoolii reacionea(" cu metalele alcaline cu degaZare de -idrogen C. alcoolaii sunt compu&i puternic ioni(ai 2 D. %n alcooli grupa funcional" -idro3il poate fi legat" de un atom de carbon -ibridi(at sp !. alcoolii au formula general" Ar$>) "=,,! Al7&&l%l alili7 $&ate rea7 i&na 7%* A. Cl2/CCl/ B. )2>/)2,>/ C. Na>) D. K+n>//)2,>/ !. K2Cr2>;/)2,>/ "=,=! In $re8en a a7i2%l%i s%l<%ri7, Dn <%n7 ie 2e 7&n2i ile 2e rea7 ie, al7&&lii $&t 7&n2%7e la* A. alcani B. alc-ene C. eteri D. esteri !. alco3i(i "=,-! Se $&ate &5 ine "@$r&$an&l $rin* A. -idroli(a clorurii de n'propil B. -idroli(a propanoatului de propil C. reducerea propanonei D. reducerea propanalului !. adiia apei la propen" "=,0! Se $&ate &5 ine etan&l $rin* A. adiia apei la etin" B. adiia apei la eten" C. -idroli(a clorurii de etil D. reducerea etinei cu catali(ator de nic-el !. reducerea alde-idei acetice "=,/! Se $&ate &5 ine al7&&l 5en8ili7 $rin* A. adiia apei la fenilacetilen"1 urmat" de reducere B. -idroli(a clorurii de ben(il C. -idroli(a clorurii de ben(iliden1 urmat" de reducere D. -idroli(a monocloroben(enului !. -idroli(a ben(oatului de ben(il "=,A! Se 7&nsi2er %r#t&rii al7&&li* I* #etan&lF II* etan&lF III* ,@$r&$an&lF IV* ?li7&lF V* ?li7erin! Ale?e i varia ia 7&re7t a $%n7tel&r l&r 2e <ier5ere* A. 4 _ 44 _ 5 B. 444 _ 4 _ 44 C. 5 _ 45 _ 444 D. 444 _ 45 _ 5 !. 5 _ 4 _ 44

"=,B! Se 7&nsi2er %r#t&rii al7&&li* I* "@5%tan&lF II* ,@5%tan&lF III* al7&&l i8&5%tili7F IV* al7&&l se7@ 5%tili7F V* al7&&l ter 5%tili7! Ale?e i varia ia 7&re7t a $%n7tel&r l&r 2e <ier5ere* A. 4 _ 44 _ 444 _ 45 _ 5 B. 5 _ 45 _ 444 C. 44 A 45 _ 4 D. 444 ^ 45 ^ 5 !. 5 ^ 45 ^ 4 "=,C! Se $&ate &5 ine ?li7erin $rin* A. -idroli(a gr"similor B. adiia apei la acrolein" C. -idroli(a dicloro-idrinei glicerinei D. o3idarea bl2nd" a alcoolului alilic cu K+n>//)2,>/ !. o3idarea alcoolului alilic cu reacti BaNer "==+! Al7&&l%l alili7 n% se $&ate trans<&r#a Dn a7r&lein $rin* A. o3idare cu K+n>//)2,>/ B. o3idare cu K2Cr2>;/)2,>/ C. de-idrogenare pe catali(ator de cupru metalic D. o3idare cu reacti Oe-ling !. o3idare cu reacie BaNer "=="! Se 7&nsi2er s71e#a 2e #ai E&s* # ) 2> B b B ' ) 2> C&#$%s%l ) $&ate <i* A. etanol B. 1$butanol C. 2$butanol D. i(obutanol !. ciclobutanol "==,! Prin &Gi2area =@$entan&l%l%i 7% $er#an?anat 2e $&tasi% Dn #e2i% 2e a7i2 s%l<%ri7 7&n7entrat se $&ate &5 ine* A. acid metanoic B. acid etanoic C. acid propanoic D. acid butanoic !. ap" "===! Prin &Gi2area ,,=@$entan2i&l%l%i 7% $er#an?anat 2e $&tasi% Dn #e2i% 2e a7i2 s%l<%ri7 7&n7entrat se &5 ine* A. acid formic B. acid acetic C. acid propanoic D. dio3id de carbon !. ap" "==-! Prin &Gi2area ,,=@5%tan2i&l%l%i 7% $er#an?anat 2e $&tasi% Dn #e2i% 2e a7i2 s%l<%ri7 7&n7entrat se &5 ine* A. acid formic B. acid acetic

C. acid propanoic D. dio3id de carbon !. ap" "==0! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate re<erit&are la al7&&li* A. 1$butanolul &i 2$butanolul sunt i(omeri de po(iie B. 1$butanolul &i metil$propil$eterul sunt i(omeri de funciune C. 1$butanolul &i ciclobutanolul sunt i(omeri de funciune D. 1$butanolul &i 1$butanalul sunt i(omeri de funciune !. alcoolul ben(ilic &i o$cre(olul sunt i(omeri de po(iie "==/! C&#$%s%l 7% <&r#%la #&le7%lar C-:/O $re8int 7a i8&#eri N<r stere&i8&#eriO* A. doi alcooli cu structur" ciclic" B. patru alcooli cu structur" ciclic" C. doi alcooli cu structur" liniar" D. trei alcool cu structur" liniar" !. nici un alcool cu structur" liniar" "==A! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. compusul cu structura de mai Zos se nume&te .$etil$.$pentanol C)2 C). C). C)2 C C)2 C). >) B. compusul cu structura de mai Zos se nume&te 21/$dimetil$.'pentanol C). C) C) C) C). C). >) C). C. compusul cu structura de mai Zos se nume&te ciclo-e3anol >) D. compusul cu structura C).C)2C)2C)6C).7C)2C)2>) se nume&te /$metil$1$-e3anol !. compusul cu structura 6C).C)2C)272C)>) se nume&te /$-eptanol "==B! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. compusul cu structura 6C2)072C6C).7C)2>) se nume&te 2$etil$2$metil$1$butanol B. compusul cu structura 86C).72C)92C)>) se nume&te 212$dimetil$0'pentanol C. compusul cu structura 6C).7.C6C)27.>) se nume&te /1/$dimetil$1'pentanol D. compusul cu structura C:)0$C)6>)7$C:)0 se nume&te difenilmetanol !. compusul cu structura C).$C)AC)$>) se nume&te alcool alilic "==C! Se 7&nsi2er %r#t&area s71e# 2e rea7 ii* K+n> / / )2,>/ )2,>/ ciclo-e3anol b B ' ) 2> Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este -e3ena B. compusul B este ciclo-e3ena C. compusul b este acidul -e3anoic D. compusul b este acidul stearic !. compusul b este acidul 11:$-e3andioic "=-+! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te*

A. compusul cu structura de mai Zos se nume&te 2$metil$2$pentanol C). C).C)2C)2 C C). >) B. compusul cu structura de mai Zos se nume&te .$etil$/$butanol C).C)2 C) C)2>) C)2C). C. compusul cu structura de mai Zos se nume&te 2$metil$21.$pentandiol C). C). C C) C)2 C).

>) >) D. compusul cu structura de mai Zos se nume&te 1$bromo$2$etil$2$butanol C)2C). C)2 Br C C)2C).

>) !. compusul cu structura de mai Zos se nume&te /$metil$.$pentanol C).C)2 C) C) C). >) C). "=-"! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* K2Cr2>; / )2,>/ 2'propanol B Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este acetona B. compusul B este propanona C. compusul B este acidul acetic D. compusul b este 1$propanol !. compusul b este 2$propanol "=-,! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* )2,>/ # )2 / Ni glicol B b ' ) 2> Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este alcoolul inilic B. compusul B este alde-ida acetic" C. compusul B este etena D. compusul b este etanolul !. compusul b este etanul "=-=! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* C2)2 # )2 @d / @b
2#

# )2 / Ni

K+n> / / )> M )2>

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este etena B. compusul B este etanul C. compusul b este etanolul

D. compusul b este 112$etandiolul !. compusul b este glicolul "=--! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* AlCl. # Cl2M C:): # C).Cl B ' )Cl ' )Cl Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este toluenul B. compusul b este o$clorotoluenul C. compusul b este clorura de ben(il D. compusul = este alcool ben(ilic !. compusul = este o$cre(ol "=-0! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* B
# ) 2>

# ) 2>

' )Cl

)2,>/ ' ) 2>

*. Pollens

C).C>>)

tiin2 7 ) este %n eter 7i7li7, ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este etena B. compusul B este o3idul de eten" C. compusul b este glicolul D. compusul b este 112$etandiol !. compusul = este alcool inilic "=-/! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* # 2)2> # .)N> . / )2,> / conc. b B ' 2)Cl ' .)2> Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este glicerina B. compusul B este 1121.$propantriol C. compusul B este diclor-idrina glicerinei D. compusul b este glicerina !. compusul b este trinitroglicerina "=-A! Se 7&nsi2er al7&&l%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s* C). C)2 >) C >) C)2

P.N.Q.

>) Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. conine doi atomi de carbon primar B. conine trei atomi de carbon primar C. conine doi atomi de carbon teriar D. conine un atom de carbon secundar !. conine un atom de carbon teriar "=-B! Se 7&nsi2er 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s*

C). C)2>)

).C

C).

Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. conine patru atomi de carbon primari B. conine trei atomi de carbon primari C. conine doi atomi de carbon secundari D. conine doi atomi de carbon teriar !. conine doi atomi de carbon cuaternari "=-C! Se 7&nsi2er 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s* C). C)2>)

).C

C).

Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* . A. conine cinci atomi de carbon -ibridi(ai sp . B. conine &ase atomi de carbon -ibridi(ai sp 2 C. conine trei atomi de carbon -ibridi(ai sp 2 D. conine patru atomi de carbon -ibridi(ai sp !. nu conine nici un atom de carbon -ibridi(at sp "=0+! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate re<erit&are la al7&Gi8i* A. se pot obine prin reacia dintre alcooli &i sodiu B. se pot obine prin reacia dintre alcooli &i -idro3i(i alcalini C. sunt compu&i puternic ioni(ai D. ionii alco3id sunt ba(e mai tari dec2t ionul -idro3il !. se pot obine prin reacia dintre fenoli &i sodiu "=0"! Pre7i8a i 7are 2intre al7&&lii 2e #ai E&s a% str%7t%r sta5il* A. C). C C) C). >) B. C)2 C. C). C) C) C)2 >) D. C).$C)AC)$C)2$>) !. C).$C)2$C)AC)$>) 220 C >) C)2 C).

"=0,! Re<erit&r la etan&l ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. este component de ba(" la prepararea b"uturilor alcoolice al"turi de metanol B. -idrocarbura folosit" pentru obinerea industrial" a etanolului este acetilena C. repre(int" materie prim" %n sinte(a unor compu&i organici D. repre(int" materie prim" %n sinte(a de medicamente !. se folose&te la fabricarea metanolului "=0=! Metan&l%l se $&ate &5 ine* 0 A. prin %nc"l(irea unui amestec de metan &i o3igen la /00 C &i :0 atm B. din ga( de sinte(" C. prin distilarea uscat" a lemnului D. prin adiia apei la eten" !. prin -idroli(a clorurii de metil "=0-! Re<erit&r la ?li7erin ale?e i a<ir#a iile nea2evrate* A. este un alcool primar B. este un alcool tri-idro3ilic C. intr" %n compo(iia unor soluii farmaceutice de u( e3tern D. este utili(at" drept combustibil !. este un lic-id g"lbui1 cu miros de migdale amare "=00! Re<erit&r la ?li7erin ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. se adaug" %n compo(iia bomboanelor pentru a %mpiedica procesul de cristali(are a (a-"rului B. se pune pe frun(ele de tutun pentru a %mpiedica %ncreirea lor C. acione(" ca lubrifiant %ntre moleculele de polimeri 0 D. este o substan" solid" care se sfarm" la 0 C !. este un constituent al glicolului "=0/! Re<erit&r la ?li7erin ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. are gust amar B. este un constiutuent aloros al inurilor de calitate C. este un alcool nesaturat D. are aciune emolient" aspra pielii !. se %ncorporea(" %n unele materiale plastice pentru a le p"stra palsticitatea "=0A! Re<erit&r la ?li7erin ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. este materie prim" pentru fabricarea unor r"&ini sintetice B. este matrie prim" pentru fabricarea no olacului C. intr" %n compo(iia pastelor de dini 6%mpiedic" uscarea acestora7 D. se obine din ga(ul de sinte(" !. este u&or solubil" %n ap" "=0B! P&t rea7 i&na 7% s&2i% #etali7* A. fenolul B. alcoolul ben(ilic C. alcoolul alilic D. glicolul !. 3ilenii "=0C! Care 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s n% rea7 i&nea8 7% s&2i% #etali7* A. propina B. propena C. propanolul D. toluenul

!. fenolul "=/+! Ale?e i a<ir#a iile nea2evrate* 2 A. %n alcoolii primari grupa -idro3il este legat" de un atom de carbon -ibridi(at sp B. %n alcoolii aromatici grupa -idro3il poate fi legat" de inelul aromatic C. alcoolii &i fenolii sunt compu&i -idro3ilici D. prin o3idarea cu permanganatul de potasiu &i acid sulfuric a unui alcool secundar se formea(" o ceton" !. etanolul are caracter slab acid "=/"! Re<erit&r la al7&&lii 7% <&r#%la #&le7%lar C0:",O N<r stere&i8&#eriO s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. prin o3idare bl2nd" trei alcooli conduc la alde-ide B. prin o3idare bl2nd" patru alcooli conduc la alde-ide C. prin o3idare bl2nd" trei alcooli conduc la cetone D. prin o3idare bl2nd" patru alcooli conduc la cetone !. toi alcoolii se pot o3ida energic "=/,! Pre7i8a i al7&&lii 7are se $&t &5 ine $rin a2i ia a$ei la & al71en* A. metanol B. etanol C. 1$propanol D. 2$butanol !. alcool alilic "=/=! Pre7i8a i 7are 2intre al7&&lii 7% <&r#%la #&le7%lar C-:"+O n% se $&ate &5 ine $rin a2i ia a$ei la & al71en* A. 1'butanol B. 2'butanol C. sec'butanol D. alcool i(obutilic !. alcool terbutilic "=/-! Ale?e i al7&&lii 7are $&t s%<eri rea7 ii 2e 2es1i2ratare* A. metanol B. etanol C. alcool i(obutilic D. alcool secbutilic !. alcool terbutilic "=/0! Se $&ate &5 ine "@5%tan&l $rin* A. adia apei la 1$buten" B. reducerea butanalului C. reducerea butanonei D. -idroli(a clorurii de n'butil !. condensarea crotonic" a dou" molecule de acetalde-id"1 urmat" de reducerea cu nic-el a produsului format "=//! Se $&ate &5 ine ,@5%tan&l $rin* A. adiia apei la 1$buten" B. adiia apei la 2$buten" C. reducerea butanalului D. reducerea butanonei !. condensarea crotonic" a dou" molecule de alde-id" acetic"1 urmat" de reducerea cu boro-idrur" de sodiu

"=/A! Se $&ate &5 ine 7i7l&1eGan&l $rin* A. -idroli(a feno3idului cu sodiu B. reducerea ciclo-e3anonei C. -idroli(a clorurii de ciclo-e3il D. adiia apei la ciclo-e3en" !. -idroli(a clorurii de ben(il "=/B! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* B # )2 Ni b )2,>/ ' ) 2> = K2Cr2> ; / )2,>/ ' C>2 ' ) 2> C).C>>)

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este 2$propanol B. compusul B este propanona C. compusul b este 2$propanol D. compusul = este 2$propanol !. compusul = este propen" "=/C! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* ciclo-e3ena # )2> ) B K2Cr2> ; / )2,>/ b # )2 / Ni B

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este ciclo-e3anol B. compusul B este ciclo-e3anon" C. compusul b este ciclo-e3anol D. compusul b este ciclo-e3anon" !. compusul b este ciclo-e3an "=A+! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* ) 2C B # )2> b # )2 / Ni # = > C)2 )> C)2 C)2 > C)2 C).

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A.compusul B este acetilen" B. compusul b este alcool inilic C. compusul b este etanal D. compusul = este glicol !. compusul = este etanol "=A"! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* eto3id de sodiu # ) 2> ' Na>) B K+n> / / )2,>/ #B/) b = ' ) 2>

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te! A. compusul B este etanol B. compusul B este eten" C. compusul b este etanol D. compusul b este acid etanoic !. compusul = este etanoat de etil

"=A,! Al7&&lii #&n&1i2r&Gili7i se $&t &5 ine $rin* A. autoo3idarea alcanilor %n pre(ena unor promotori B. adiia apei la alc-ene C. -idroli(a esterilor organici D. reducerea compu&ilor carbonilici !. o3idarea -idrocarburilor aromatice mononucleare "=A=! Sinte8a 9ri?nar2 este %tili8at la $re$ararea* A. alcanilor B. compu&ilor -alogenai C. alcoolilor primari D. alcoolilor secundari !. alcoolilor teriari "=A-! Al7&&l%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C)2 C) C)2 >) >) >) A. 1121.'propantriol B. glicocol C. glicin" D. glicerol !. glicerin" "=A0! Prin &Gi2area ",,.etan2i&l%l%i $&ate re8%lta* A. acid acetic B. acid o3alic C. alde-id" glicolic" D. glio3al !. acid glicolic "=A/! F&r#ea8 & 7et&n $rin &Gi2are 7% 2i7r&#at 2e $&tasi% Dn #e2i% 2e a7i2 s%l<%ri7* A. alcoolul i(obutilic B. alcoolul i(opropilic C. alcoolul sec'butilic D. alcoolul ter'butilic !. alcoolul n'butilic "=AA! Des$re ?li7erin se $&ate a<ir#a* A. este u&or solubil" %n ap" B. d" reacii de reducere C. se folose&te ca antigel D. d" reacii de o3idare !. prin nitrare cu acid a(otos formea(" trinitrat de glicerin" "=AB! Trinitrat%l 2e ?li7erin* A. se mai nume&te dinamit" B. este un polinitro(oderi at C. este un ester D. se autoo3idea(" !. e3plodea(" la lo ire "=AC! Rea7 ia 2e esteri<i7are $&ate <i*

A. re ersibil" B. ire ersibil" C. catali(at" de ba(e organice D. catali(at" de metale acti e !. catali(at" de aci(i "=B+! Al7&&lii 2a% rea7 ii 2e esteri<i7are 7%* A. aci(i carbo3ilici B. acid sulfuric C. acid a(otic D. compu&i carbonilici !. amine "=B"! Pentr% &Gi2area al7&&l%l%i 5en8ili7 se $&ate <&l&si* A. K+n>//)2> cu formare de fenol B. an-idrid" cromic" %n acid acetic1 cu formare de ben(alde-id" C. K2Cr2>;/K>) cu formare de acetofenon" D. K2Cr2>;/ )2,>/ cu formare de ben(alde-id" !. o3igen molecular1 cu formare de acid ben(oic "=B,! N% se $&ate 2es1i2rata intra#&le7%lar* A. 1'pentanolul B. 2'pentanolul C. neo'pentanolul D. alcoolul ter'butilic !. alcoolul ben(ilic "=B=! Trans<&r#area al7&&lil&r $ri#ari Dn al2e1i2e se <a7e $rin* A. o3idare cu permanganat de potasiu %n mediu acid B. o3idare cu dicromat de potasiu %n mediu acid C. o3idare cu reacti Pollens D. o3idare cu reacti Oe-ling !. o3idare cu trio3id de crom %n acid acetic "=B-! A7r&leina se $&ate &5 ine $rin* A. o3idarea alcoolului alilic cu dicromat de potasiu %n mediu acid B. -idroli(a .1.'dicloropropenei %n mediu alcalin C. des-idratarea alcoolului alilic D. des-idratarea glicerinei %n mediu acid !. o3idarea glicerinei cu reacti Pollens "=B0! Prin &Gi2area etan&l%l%i $&ate re8%lta* A. acetalde-id" B. aceton" C. acid acetic D. dio3id de carbon &i ap" !. acid formic &i dio3id de carbon "=B/! Al7&&lii #&n&1i2r&Gili7i $&t rea7 i&na 7%* A. @B. B. @B0 C. ,>Cl2 D. +g !. )2,>/

"=BA! Al7&&lii #&n&1i2r&iliGi se $&t &5 ine $rin* A. reducerea compu&ilor carbonilici pe catali(ator de Ni1 @d B. reducerea aci(ilor carbo3ilici cu ?iAl)//eter C. reducerea esterilor cu Na %n etanol D. reducerea compu&ilor carbonilici cu dicromat de potasiu %n mediu acid !. reducerea nitrililor cu ?iAl)/ "=BB! Se $&t &5 ine al7&&li $rin* A. -idroli(a ba(ic" a compu&ilor mono-alogenai B. -idroli(a acid" a compu&ilor mono-alogenai C. reducerea ba(ic" a esterilor organici D. reducerea cu sodiu &i alcool a esterilor organici !. -idroborarea alc-enelor cu dubl" leg"tur" marginal" "=BC! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C). C) C)2 >) C). A. alcool sec'butilic B. alcool i(obutilic C. alcool alilic D. 2'metil'1'propanol !. alcool ter'butilic "=C+! C&#$%s%l 7% str%7t%ra C:,PC:@C:,@O: se n%#e>te* A. alcool i(opropilic B. alcool alilic C. 1'propanol D. 2'propen'1'ol !. .'-idro3ipropen" "=C"! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C). C) C). >) A. alcool i(opropilic B. 2'propanol C. 2'-idro3ipropan D. 1'propanol !. alcool ter'butilic "=C,! Al7&&lii #&n&1i2r&Gili7i $&t rea7 i&na 7%* A. aci(i carbo3ilici B. compu&i carbonilici C. aci(i anorganici D. cicloalcani !. cicloalc-ene "=C=! Al7&&lii se $&t esteri<i7a 7%* A. acid a(otos B. acid a(otic C. acid sulfuric D. acid fosforos !. acid acetic

"=C-! Al7&&lii $&t rea7 i&na 7%* A. aci(i carbo3ilici B. esteri C. cloruri acide D. an-idride acide !. nitrili "=C0! Prin rea7 ia al7&&lil&r 7% 7&#$%>i 7ar5&nili7i $&t re8%lta* A. aldoli B. acetali C. crotoni D. cetali !. esteri "=C/! Al7&&lii $&li1i2r&Gili7i se $&t &5 ine $rin* A. -idroli(a acid" a deri ailor poli-alogenai icinali B. -idroli(a -alo-idrinelor C. -idroli(a epo3i(ilor D. o3idarea -alo-idrinelor !. o3idarea -idro3ialde-idelor &i -idro3icetonelor "=CA! Prin 2es1i2ratarea Y.2i&lil&r $&t re8%lta* A. alc-ene B. cicloalcani C. alde-ide D. cetone !. eteri "=CB! La &Gi2area etilen?li7&l%l%i $&ate re8%lta* A. glio3al B. acid glicolic C. acid acetic D. acid glio3ilic !. acid o3alic "=CC! Prin 2es1i2ratarea ",=.$r&$an2i&l%l%i se $&ate &5 ine* A. trimetileno3id B. tetra-idrofuran C. dio3an D. o3etan !. propeno3id "-++! Rea7 ia 2e eteri<i7are a al7&&lil&r este 7atali8at 2e* A. acid fosforic B. acid a(otos C. acid a(otic D. acid sulfuros !. acid sulfuric "-+"! C&#$%s%l 7% <&r#%la C/:0O: se n%#e>te* A. U'naftol B. R'naftol C. fenol

D. -idro3iben(en !. o'cre(ol "-+,! Re<erit&r la <en&li s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. sunt aci(i mai slabi dec2t alcoolii B. aciditatea fenolilor aria(" %n funcie de natura substituentului de pe nucleu C. substituenii atr"g"tori de electroni cresc aciditatea D. substituenii resping"tori de electroni scad aciditatea !. sunt aci(i mai tari dec2t alcoolii "-+=! Re<erit&r la <en&l s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se pre(int" sub form" de cristale incolore B. este un lic-id ro&iatic C. este insolubil %n ap" D. este solubil %n alcool1 eteri !. cristalele de fenol sunt -igroscopice "-+-! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* >)

>) A. 11/'ben(endiol B. 11/'di-idro3iben(en C. -idroc-inon" D. pirogalol !. pirocatecol "-+0! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* >) )> >)

A. 1121.'ben(entriol B. pirocatec-in" C. -idroc-inon" D. 1121.'tri-idro3iben(en !. pirogalol "-+/! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* >) C). A. 2'metilfenol B. floroglucin" C. o'cre(ol D. pirogalol !. o'-idro3itoluen

"-+A! Des$re <en&li s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. reacionea(" cu sodiu metalic B. reacionea(" cu -idro3id de sodiu C. sub influena radicalului aromatic1 grupa -idro3il cap"t" propriet"i slab ba(ice D. %n mediu ba(ic fenolii cedea(" protonul grupei -idro3il1 a 2nd caracter acid !. au caracter acid mai slab dec2t alcoolii "-+B! Fen&lii $&t 2a rea7 ii 2e* A. -alogenare B. sulfonare C. nitrare D. o3idare !. des-idratare "-+C! La 5r&#%rarea <en&l%l%i se $&ate &5 ine* A. 2'bromofenol B. .'bromofenol C. /'bromofenol D. 21/'dibromofenol !. 21/1:'tribromofenol "-"+! In %r#a rea7 iei 2intre <en&l >i an1i2ri2 a7eti7 se $&ate &5 ine* A. acetat de fenil B. acetat de etil C. acid formic D. acid acetic !. formiat de fenil "-""! Rea7 iile 7&#%ne al7&&lil&r >i <en&lil&r s%nt* A. reacia cu metale alcaline B. reacia cu -idro3id de sodiu C. reacia de des-idratare D. reacia de esterificare !. reacia de polimeri(are "-",! Rea7 iile 7&#%ne <en&l%l%i >i 5en8en%l%i s%nt* A. alc-ilarea B. acilarea C. nitrarea D. sulfonarea !. policondensarea "-"=! Rea7 ia <en&lil&r 7% #etale al7aline 2e7%r?e* A. cu degaZare de o3igen B. cu degaZare de -idrogen C. cu eliminare de ap" D. cu formare de feno3i(i !. reacia nu poate a ea loc "-"-! C&#$%s%l%i 7% <&r#%la #&le7%lar CA:BO Di 7&res$%n2 i8&#erii* A. . fenoli B. / fenoli C. 1 alcool

D. 2 alcooli !. 1 eter "-"0! S%nt a2evrate a<ir#a iile* A. p'cre(olul este i(omer de funciune cu alcoolul ben(ilic B. fenolul este un lic-id puin solubil %n ap" C. fenolii1 spre deosebire de alcooli1 reacionea(" cu -idro3id de sodiu D. acidul acetic reacionea(" cu feno3idul de sodiu !. fenolul poate fi utili(at ca re elator fotografic "-"/! Clasi<i7area <en&lil&r se $&ate <a7e 2%$ %r#t&arele 7riterii* A. num"rul de cicluri aromatice B. num"rul de catene laterale C. num"rul de grupe -idro3il D. caracterul acid !. caracterul ba(ic "-"A! S%nt <en&li 7% 2&% n%7lee ar&#ati7e* A. o'cre(olul B. m'cre(olul C. p'cre(olul D. U'naftolul !. R'naftolul "-"B! S%nt <en&li 2i1i2r&Gili7i* A. o'cre(olul B. pirocatec-ina C. m'cre(olul D. re(orcina !. -idroc-inona "-"C! S%nt <en&li #&n&1i2r&Gili7i* A. pirogalolul B. timolul C. U'naftolul D. p'cre(olul !. fenolul "-,+! Re<erit&r la <en&li ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. grupa funcional" -idro3il este polar" B. fenolul este foarte puin solubil %n ap" C. soluia apoas" de fenol are caracter ba(ic D. fenolii au caracter acid !. fenolii sunt aci(i mai tari dec2t acidul carbonic "-,"! Re<erit&r la <en&li ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. fenolaii sunt substante ionice B. feno3i(ii alcalini sunt substante co alente1 solubile %n ap" C. particip" la reacii c-imice numai prin grupa -idro3il D. particip" la reacii c-imice numai pe nucleul aromatic !. se di(ol " %n soluii apoase de -idro3i(i alcalini "-,,! Re<erit&r la <en&li s%nt a2evrate a<ir#a iile* 2.0

A. reaciile acido'ba(ice la care particip" fenolii &i fenolaii stau la ba(a separ"rii fenolului din amestecuri cu alte substane organice B. sunt aci(i mai slabi dec2t aci(ii carbo3ilici C. reacionea(" direct cu aci(ii carbo3ilici D. reacionea(" cu cloruri acide !. sufer" reacii de o3idare la fel ca &i alcoolii "-,=! Cl&r%rarea <en&l%l%i 7% 7l&r Dn eG7es, Dn 7&n2i ii 7ataliti7e, $&ate 7&n2%7e la* A. o'clorofenol B. m'clorofenol C. p'clorofenol D. 21/'diclorofenol !. 21:'diclorofenol "-,-! Se 7&nsi2er s%77esi%nea 2e rea7 ii* # Na>) C).C>Cl C:)0>) b B i ) 2> ' NaCl Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este feno3idul de sodiu B. compusul B este fenolatul de sodiu C. compusul b este acetatul de metil D. compusul b este fenilmetileterul !. compusul b este acetatul de fenil "-,0! Fen&l%l $&ate rea7 i&na 7% * A. Na B. Na>) C. )2> D. C).C>>) !. 6C).C>72> "-,/! Fen&l%l $&ate rea7 i&na 7%* A. C).C>Cl B. Cl2 / OeCl. C. Br2 / OeBr. D. >2 !. C:)0C>>) "-,A! S%nt a2evrate a<ir#a iile* A. pirogalolul este un fenol di-idro3ilic B. fenolul are trei i(omeri monoclorurai C. reacia cu -idro3idul de sodiu diferenia(" alcoolii de fenoli D. reacia de o3idare este comun" at2t alcoolilor c2t &i fenolilor !. nitrarea fenolului este o reacie de substituie "-,B! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. pre(ena grupei -idro3il %n molecula fenolului acti ea(" nucleul ben(enic B. clorura de acetil reacionea(" cu fenolul1 sub presiune C. prin reacia dintre fenolat de sodiu &i clorura de acetil se obine ben(oat de fenil D. fenolii au caracter acid mai puternic dec2t apa &i alcoolii !. acidul clor-idric scoate fenolul din feno3id de sodiu "-,C! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* 2.1

A. feno3i(ii au caracter ba(ic B. %n reacia dintre fenol &i -idro3id de sodiu se degaZ" -idrogen C. prin nitrarea fenolului se poate obine un amestec de orto' &i para'nitrofenol D. fenolii mono-idro3ilici deri ai de la toluen se numesc cre(oli !. fenolul poate suferi reacii de des-idratare la temperatura camerei "-=+! Prin nitrarea <en&l%l%i 7% eG7es 2e rea7tiv se $&ate &5 ine* A. 21/'dinitrofenol B. 210'dinitrofenol C. 21:'dinitrofenol D. 21/1:'trinitrofenol !. .1/10'trinitrofenol "-="! S%nt <en&li #&n&1i2r&Gili7i* A. -idro3iben(enul B. -idroc-inona C. pirogalolul D. 21/1:'trinitrofenolul !. 2'naftolul "-=,! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. fenolul are caracter acid mai slab dec2t acidul carbonic B. acidul ben(oic are caracter acid tare dec2t fenolul C. ionul -idroniu este un acid mai slab dec2t fenolul D. acidul acetic este un acid mai tare dec2t fenolul !. acidul carbonic este un acid mai tare dec2t ionul -idroniu "-==! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. nucleul aromatic din molecula fenolului are caracter -idrofob B. fenolii pot participa la reacii de esterificare 0 C. -alogenarea fenolului cu clor are loc la 000 C &i /0 atm D. bromurarea fenolului cu brom poate a ea loc %n pre(ena unui catali(ator de OeBr. !. grupa -idro3il din molecula fenolului orientea(" ceilali substitueni numai %n po(iia meta "-=-! Ale?e i rea7 iile 71i#i7e 7&re7te* ' # A. C:)0>) # Na C C:)0$> Na # 1/2)2 j ' # B. C:)0>) # Na>) C:)0$> Na # )2> C. C:)0>) # C:)0>) C C:)0>C>C:)0 # )2> OeCl. D. C:)0>) # C).C>>) C:)0>C>C). # )Cl ' # !. C:)0$> Na # C).C>Cl C C:)0>C>C). # NaCl "-=0! Pre7i8a i a<ir#a iile 7are n% s%nt a2evrate* A. fenolii se di(ol " %n soluii apoase de -idro3i(i alcalini1 re(ult2nd fenolai solubili %n ap" B. fenolii au caracter acid mai puternic dec2t alcoolii C. feno3i(ii alcalini sunt insolubili %n ap" D. fenolii dau toate reaciile caracteristice alcoolilor !. prin bromurarea fenolului cu brom se poate obine un amestec de orto'bromofenol &i para'bromofenol "-=/! Catali8at&rii %tili8a i la 1al&?enarea <en&l%l%i $&t <i* A. CCl/ B. OeCl. C. OeBr. D. K+n>/

!. AlCl. "-=A! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. compusul cu structura de mai Zos se nume&te m'cre(ol C).

>) B. compusul cu structura de mai Zos se nume&te pirocatec-in" >)

>) C. compusul cu structura de mai Zos se nume&te R'naftol C).

>) D. compusul cu structura de mai Zos se nume&te pirogalol >)

)>

>)

!. compusul cu structura de mai Zos se nume&te pirocatec-in" >) >)

"-=B! Se 2a% %r#t&rii 7&#$%>i* I P <en&lF II P a7i2 7ar5&ni7F III P a7i2 5en8&i7F IV P a7i2 a7eti7! Re<erit&r la varia ia a7i2it ii l&r, ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. 4 _ 44 ^ 444 B. 44 _ 45 _ 444 C. 4 ^ 444 ^ 45 D. 4 _ 44 _ 444 !. 45 ^ 444 ^ 4 "-=C! Re<erit&r la <en&Gi8i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. sunt compu&i neionici B. se formea(" din reacia fenolului cu sodiu C. se formea(" din reacia fenolului cu -idro3id de sodiu D. sunt solubili %n ap" !. reacionea(" cu acidul clor-idric1 ref"c2nd fenolul

"--+! Re<erit&r la <en&li, ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. au caracter acid slab1 mai slab dec2t alcoolii B. au caracter acid slab1 mai puternic dec2t alcoolii C. aciditatea mai mare a fenolilor fa" de alcooli poate fi demonstrat" prin reacia cu -idro3id de sodiu D. feno3idul de sodiu poate fi descompus de acid clor-idric !. soluia apoas" de fenol are p) ^ ; "--"! Cre8&lii $&t <i* A. -idro3iben(en B. o'-idro3itoluen C. m'-idro3itoluen D. o'metilenfenol !. m'metilenfenol "--,! Cre8&lii $&t <i* A. 1121.'trifenol B. 11.10'trifenol C. p'-idro3itoluen D. o1m1p'cre(oli !. p'metilenfenol "--=! Re<erit&r la <en&li, ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. pirogalolul este 1121.'tri-idro3iben(en B. re(orcina este m'di-idro3iben(en C. re(orcina este 21/'di-idro3itoluen D. pirogalolul este 11.10'tri-idro3iben(en !. pirocatec-ina este o'di-idro3iben(en "---! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s n% rea7 i&nea8 7% s&2i% #etali7* A. etanol B. fenol C. eten" D. 2'butina !. alcool ben(ilic "--0! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s rea7 i&nea8 atVt 7% s&2i% #etali7 7Vt >i 7% 1i2r&Gi2 2e s&2i%* A. fenol B. o'cre(ol C. alcool ben(ilic D. re(orcin" !. 2'butanol "--/! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s n% rea7 i&ne8 7% 1i2r&Gi2 2e s&2i%, 2ar rea7 i&nea8 7% s&2i%* A. n'propanol B. pirogalol C. etin" D. fenol !. -idroc-inon" "--A! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii*

toluen

# 2Cl2 / ' 2)Cl

# ) 2> ' 2)Cl

# )2 / Ni ' ) 2>

# Na ' 1/2 )2

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este clorura de ben(il B. compusul b este acidul ben(oic C. compusul b este alde-ida ben(oic" D. compusul = este alcoolul ben(ilic !. compusul = este ciclo-e3iletanol "--B! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* C 2) / # )2> / ) B K+n>/ / )2,>/ b # @Cl0 ' @>Cl. ' )Cl C).C>Cl # C:)0> Na ' NaCl =

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este etanol B. compusul b este etanal C. compusul b este acid etanoic D. compusul = este ben(oat de fenil !. compusul = este acetat de fenil "--C! Se 7&nsi2er %r#t&rii 7&#$%>i* I! C:=C:,C:,O:F II! C/:0O:F III! C:=C:,COO:! Cara7ter%l l&r a7i2 varia8 Dn &r2inea* A. 4^44^444 B. 4_44^444 C. 4_44 D. 444^44 !. 4_444_44 "-0+! Fen&l%l $&ate rea7 i&na la n%7le% 7%* A. Na>) B. Cl2 C. Br2 D. Na !. C).C>Cl "-0"! Fen&l%l $&ate rea7 i&na la n%7le% 7%* A. )2,>/ B. )N>. C. )Cl D. Na>) !. Cl2 "-0,! Fen&l%l $&ate rea7 i&na la ?r%$a 1i2r&Gil 7%* A. Na B. Na>) C. C).C>Cl D. )Cl !. Cl2 "-0=! Pre7i8a i 7are 2intre <en&lii 2e #ai E&s 7&n in 2&% ?r%$e 1i2r&Gil* A. fenol B. o1m1p'cre(olii

C. pirocatec-ina D. re(orcina !. -idroc-inona "-0-! Pre7i8a i 7are 2intre <en&lii 2e #ai E&s 7&n in & sin?%r ?r%$ 1i2r&Gil* A. fenol B. 21/'di-idro3itoluen C. pirogalol D. U'naftol !. R'naftol "-00! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s ale?e i a<ir#a iile a2evrate* >)

A. num"r atom de carbon -ibridi(ai sp este 0 . B. num"r atom de carbon -ibridi(ai sp este 1 2 C. num"r atom de carbon -ibridi(ai sp este 8 2 D. num"r atom de carbon -ibridi(ai sp este 10 2 !. num"r atom de carbon -ibridi(ai sp este 12 "-0/! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s ale?e i a<ir#a iile a2evrate* >) >)

C C C>>) A. num"rul atomilor de carbon secundari este : B. num"rul atomilor de carbon teriari este : C. num"rul atomilor de carbon teriari este 0 D. num"rul atomilor de carbon cuaternari este 2 !. num"rul atomilor de carbon cuaternari este . "-0A! Re<erit&r la <en&l >i $ir&7ate71in, ra$&rt%l 2intre ele7tr&nii $ >i ele7tr&nii T 2in <ie7are #&le7%l este* A. 1/1 pentru fenol B. ./2 pentru fenol C. 2/. pentru fenol D. .// pentru pirocatec-in" !. //. pentru pirocatec-in" "-0B! Re<erit&r la <en&li ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. polaritatea grupei -idro3il se datorea(" diferenei de electronegati itate dintre atomul de o3igen &i atomul de -idrogen B. fenolii pot ceda -idrogenul ca proton unor substane capabile s" %l accepte C. fenolul este o substan" coro(i " care atac" pielea &i mucoasele D. fenolii au caracter acid mult mai puternic dec2t aci(ii carbo3ilici !. caracterul acid al fenolilor este e ideniat de reacia de clorurare fotoc-imic" "-0C! Fen&l%l se $&ate &5 ine $rin* A. topirea alcalin" a ben(ensulfonatului de sodiu

B. -idroli(a clorurii de ben(endia(oniu C. o3idarea cumenului1 urmat" de tratarea cu acid sulfuric D. tratarea aminelor aromatice cu acid a(otic !. -idroli(a direct" a cloroben(enului "-/+! Prin nitrarea <en&l%l%i 7% a7i2 a8&ti7 2il%at se $&ate &5 ine* A. o'nitrofenol B. m'nitrofenol C. p'nitrofenol D. 21/'dinitrofenol !. acid picric "-/"! I&2%rarea <en&l%l%i* A. are loc %n mediu acid1 la cald B. are loc %n mediu ba(ic1 la cald C. conduce la formarea unui compus numit `ro&ul lui ?autemanna D. se reali(ea(" direct1 %n pre(ena luminii !. reacia nu are loc "-/,! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* >)

>) A. pirocatec-in" B. 11.'di-idro3iben(en C. -idroc-inon" D. re(orcinol !. catecol "-/=! Des$re re8&r7in s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. este insolubil" %n ap" B. este un compus cristalin1 incolor C. este folosit" %n dermatologie ca de(infectant D. este foarte solubil" %n ap" !. nu se g"se&te liber" %n natur" "-/-! Des$re $ir&7ate71in s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se nume&te &i catecol B. este insolubil" %n ap" C. cu soluia apoas" de OeCl. d" o coloraie erde D. este un compus lic-id !. este solubil" %n ap" "-/0! Des$re 1i2r&71in&n s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se obine industrial pornind de la anilin" B. este folosit" ca re elator fotografic C. este folosit" ca antiseptic &i conser ant %n dermatologie D. cu soluia apoas" de OeCl. d" o coloraie galben" !. d" reacii de -idroli(" "-//! Des$re <l&r&?l%7in se $&ate a<ir#a 7* A. se obine din ben(en

B. se obine din fenol C. se folose&te ca antiseptic D. are propriet"i o3idante fa" de soluia Oe-ling !. se folose&te la do(area olumetric" a -idrogenului "-/A! Des$re 1i2r&71in&n s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. are propriet"i o3idante B. are propriet"i reduc"toare C. cu soluie apoas" de clorur" feric" d" o coloraie albastr"$neagr" D. are dou" grupe -idro3il %n po(iia meta a nucleului ben(enic !. are dou" grupe -idro3il %n po(iia para a nucleului ben(enic "-/B! Anis&l%l $&ate rea7 i&na 7%* A. -alogeni B. acid a(otic C. cloruri acide D. acid sulfuric !. acid a(otos "-/C! Re<erit&r la $ir&7ate71in s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. formea(" leg"turi intramoleculare B. prin reacia de o3ido'reducere conduce la p'c-inon" C. prin reacia cu sulfatul de metil conduce la formarea gaiacolului D. prin reacia cu sulfatul de metil conduce la formarea eratrolului !. este un compus cristalin1 insolubil %n ap" "-A+! Prin 7l&r%rarea <en&l%l%i se $&ate &5 ine, Dn <%n7 ie 2e 7&n2i iile 2e rea7 ie* A. m'clorofenol B. .1/10'triclorofenol C. 21/1:'triclorofenol D. 21.1/1:'tetraclorofenol !. 21.1/101:'pentaclorofenol "-A"! Des$re eterii &r?ani7i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. au temperaturi de fierbere &i de topire mai sc"(ute dec2t ale apei &i ale alcoolilor B. sunt foarte solubili %n ap" C. sunt solubili %n compu&i organici D. sunt buni sol eni !. au miros %nep"tor1 nepl"cut "-A,! C&#$%s%l 7% str%7t%ra C/:0@O@C:= se n%#e>te* A. fenilmetileter B. anisol C. meto3iben(en D. feno3id de metil !. gaiacol "-A=! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te*

> A. o3an B. o3etan C. o3aciclo-e3an

D. tetra-idropiran !. dio3an "-A-! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* > A. o3iran B. o3olan C. o3aciclopentan D. tetra-idropiran !. tetra-idrofuran "-A0! Eterii 7i7li7i rea7 i&nea8 7%* A. alcooli B. -idraci(i C. compu&i organo'magne(ieni D. o3igen !. ap" "-A/! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* > C).

C) A C)

C).

A. anisol B. anetol C. eugenol D. i(oeugenol !. p'meto3ipropenilben(en "-AA! C&#$%s%l 2e #ai E&s se $&ate 2en%#i* C). C). > C C).

C). A. i(opropilmetileter B. 2'meto3i'2'metilpropan C. terbutilmetileter D. metilterbutileter !. i(opropo3imetan "-AB! C&#$%s%l 7% str%7t%ra C/:0@O@C/:0 se n%#e>te* A. difenileter B. feno3iben(en C. anisol D. ben(ofeno3id !. diben(ileter "-AC! C&#$%s%l 7% str%7t%ra C/:0@O@C:= se n%#e>te* A. feno3imetan

B. fenilmetileter C. anisol D. meto3iben(en !. meto3ifenileter "-B+! C&#$%s%l 7% str%7t%ra C:=@C:,@O@CNC:=O= se n%#e>te* A. ter'buto3ietan B. ter'butiletileter C. 212'dimetiletanetileter D. 212'dimetiletaneto3id !. eto3i'ter'butileter "-B"! C&#$%s%l 7% str%7t%ra C:=@O@C:PC:, se n%#e>te* A. metil inileter B. meto3i inil C. meto3id de inil D. eto3id de metil !. meto3ieten" "-B,! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C). C). C)2 > C C).

C). A. 212'dimetildietileter B. 212'dimetiletano3id C. etilterbuto3ieter D. etilterbutileter !. terbuto3ietan "-B=! O5 inerea eteril&r $rin #et&2a 4illia#s&n 7&nst Dn rea7 ia 2intre al7&Gi8ii >i <en&Gi8ii 2e s&2i% sa% $&tasi% >i* A. sulfai de alc-il B. sulfai aci(i de alc-il C. compu&i -alogenai D. alcooli %n mediu acid !. dia(ometan "-B-! Des$re eteri s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. formea(" leg"turi de -idrogen intermoleculare B. au temperaturi de fierbere &i de topire mai mici dec2t ale apei C. sunt u&or solubili %n ap" D. au densitatea mai mic" dec2t a alcoolilor !. au miros pl"cut "-B0! E$&Gi8ii $&t 2a %r#t&arele rea7 ii* A. reducere cu )2 pe catali(ator de Ni1 @t1 @d B. cu apa %n mediu acid sau ba(ic C. cu -idraci(i D. cu compu&i -alogenai !. reducere cu -idruri comple3e 6?iAl)/7 "-B/! Etilen&Gi2%l $&ate 2a %r#t&arele rea7 ii* A. cu amoniacul 2/0

B. cu acidul cian-idric C. cu -idrogenul sulfurat D. cu sulfatul de sodiu !. cu compu&ii -alogenai "-BA! Prin rea7 ia etilen&Gi2%l%i 7% a#&nia7 se $&ate &5 ine* A. 112'diaminoetan B. etanolamin" C. dietanolamina D. trietanolamin" !. tetraetanolamin" "-BB! Se 2a% rea7 iile 2e #ai E&s* Br 1. >) 2. # ) 2> C). .. 6C).7.CCl # ) > 2 ) .C ) .C ).C C ) .C ) .C >) # )Cl C)2 # Br2 C)2Br

C). /. C) C)2Br C C)2 # )Br

Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. reaciile 1121. sunt adiii B. reacia 1 este adiie C. reaciile 21.1/ sunt elimin"ri D. reaciile 21/ sunt elimin"ri !. reacia . este substituie "-BC! Se 2a% rea7 iile 2e #ai E&s* N> 2 1. 2. ).C .. > # 2 C).>) # Br2 sol. eterica

N>2 Br # )Br ).C C)2 >+gBr +gBr

C)2

Br # +g

> # C).+gBr C). C).> >C).

/.

A. reaciile 1 &i 2 sunt substituii B. reaciile 2 &i . sunt substituii C. reaciile 1 &i . sunt substituii D. reaciile . &i / sunt adiii !. reaciile . &i / sunt substituii "-C+! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s rea7 i&nea8 7% 5r&#%l, la Dnt%neri7, la te#$erat%ra 7a#erei* I! 5en8en%lF II! 7i7l&1eGenaF III! 7i7l&1eGan%lF IV! a7i2%l $r&$i&ni7F V! <en&l%lF VI! nitr&5en8en%lF VII! 1eGinaF VIII! ,,,.2i7l&r&$r&$an%l! A. 41 441 5 B. 441 5 C. 544 D. 441 4441 544 !. 41 51 54 "-C"! C&#$%>ii 7ar5&nili7i se $&t 7lasi<i7a Dn* A. aldo(e B. ceto(e C. acetali D. alde-ide !. cetone "-C,! Care 2in a<ir#a iile %r#t&are re<erit&are la 7&#$%>ii 7ar5&nili7i s%nt a2evrateM A. sunt compu&i organici care conin %n moleculele lor grupa funcional" carbonil B. dac" grupa carbonil este legat" de un atom de -idrogen &i de un radical de -idrocarbur"1 compu&ii se numesc alde-ide C. dac" grupa carbonil este legat" de doi radicali de -idrocarbur"1 compu&ii se numesc cetone D. dac" grupa carbonil este legat" de un atom de -idrogen &i de un radical de -idrocarbur"1 compu&ii se numesc cetone !. dac" grupa carbonil este legat" de doi radicali de -idrocarbur"1 compu&ii se numesc alde-ide "-C=! Al2e1i2ele >i 7et&nele s%nt* A. compu&i cu grupe funcionale mono alente B. compu&i cu grupe funcionale di alente C. compu&i cu grupe funcionale tri alente D. compu&i carbonilici !. compu&i carbo3ilici "-C-! Se 2 %r#t&area serie 2e 7&#$%>i* C). C) C)A> C). C C). C). >

C).

C)A>

NIO NIIO NIIIO Den%#irile l&r 7&re7te s%nt* A. 647 2'metilpropanal1 6447 dimetil'ceton"1 64447 acetalde-id" B. 647 alde-ida 2'metilpropanoic"1 6447 aceton"1 64447 alde-id" acetic" C. 647 alde-ida i(obutiric"1 6447 aceton"1 64447 etanal D. 647 2'metilpropanol1 6447 dimetil'ceton"1 64447 acetalde-id" !. 647 alde-ida i(obutiric"1 6447 etanal1 64447 aceton" "-C0! Care 2in 7&#$%>ii 7ar5&nili7i 2e #ai E&s s%nt 7et&neM A. C). C)2 C C)2 C)2 C). >

B. C)2AC) C. C).C)2C)> D. ) C !. C). C) C). >) "-C/! Den%#irea 7et&nel&r se $&ate <a7e ast<el* A. conform 4g@AC prin ad"ugarea sufi3ului on" la numele alcanului corespun("tor catenei celei mai lungi care conine grupa carbonilM catena se numerotea(" astfel %nc2t grup"rii carbonil s"'i corespund" un num"r c2t mai mic B. conform 4g@AC prin ad"ugarea sufi3ului on" la numele alcanului corespun("tor catenei celei mai lungi care conine grupa carbonilM catena se numerotea(" astfel %nc2t grup"rii carbonil s"'i corespund" un num"r c2t mai mare C. conform 4g@AC prin ad"ugarea prefi3ului on" la numele alcanului corespun("tor catenei celei mai lungi care conine grupa carbonilM catena se numerotea(" astfel %nc2t grup"rii carbonil s"'i corespund" un num"r c2t mai mic D. se adaug" cu 2ntul ceton" la numele celor doi radicali de -idrocarbur" legai de gruparea carbonilM substituenii se denumesc %n ordine alfabetic". !. se adaug" cu 2ntul ceton" la numele celor patru radicali de -idrocarbur" legai de gruparea carbonilM substituenii se denumesc %n ordine alfabetic". "-CA! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s 7&n ine ?r%$e 7ar5&nil 2e ti$ 7et&n* > C). ) ) .C > C). C). > > C). 4 C). >) ) > N ) ) .C A. 4 B. 44 C. 444 C). 45 5 44 > 444 ) .C > ) > ) C C)AC) 2 >

2/.

D. 45 !. 5 "-CB! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s 7&n in ?r%$e 7ar5&nil 2e ti$ al2e1i2 sa% 7et&n* > ) ) > ) ) > ).C ).C > ) ).C

> )

C). 4 >

> 44 > C). > )> C). > 45 >

) 444 ) C>2) ) C)2 5

C).

A. 4 B. 44 C. 444 D. 45 !. 5 "-CC! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s s%nt ta%t&#eri en&li7i 7% ,.5%tan&na* >) >) >) >) >) 4 A. 4 B. 44 C. 444 D. 45 !. 5 "0++! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s s%nt ta%t&#eri en&li7i 7% ,.#etil7i7l&1eGan&na* >) >) >) >) >) C). C). C). C). C). 44 444 45 5

44

444

45

D. 45 !. 5 "0+"! C&#$%s%l 2e #ai E&s este* C). C) C)2 C)> >) A. un aldol B. .'-idro3ibutanal C. R'-idro3ibutiralde-id" D. .'-idro3ibutanol !. 1'carbo3ii(opropanol "0+,! Den%#irea 7&n<&r# IUPAC a 7&#$%s%l%i 2e #ai E&s este* C)> > 2N A. /'carbo3i'1'nitroben(en B. p'carbo3i'1'nitroben(en C. p'nitroben(encarbalde-id" D. p'nitroben(alde-id" !. alde-id" m'nitroben(oic" "0+=! Den%#irea 7&re7t a 7&#$%s%l%i 7% str%7t%ra 2e #ai E&s este* C). C C)2 C) C)2 > A. 1'penten'/'on" B. alilmetilceton" C. inilmetilceton" D. 2'pentenon" !. /'penten'2'on" "0+-! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se $&ate 2en%#i* > > ) A. glutaral B. alde-id" glutaric" C. 110'pentandial D. 110'diformilpropan !. 110'dicarbo3ipropan )

"0+0! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se $&ate n%#i* C). C) C)2 C)A> C). A. 2'metilbutanal B. 2'metil'.'butanal C. .'metilbutanal D. .'metilbutanon" !. R'metilbutanal 2/0

"0+/! C&#$%s%l 7% str%7t%ra C:,PO se #ai n%#e>te* A. formol B. alde-id" formic" C. formalde-id" D. acetal !. metanal "0+A! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se $&ate n%#i* C)A>

A. alde-id" ben(oic" B. ben(aldol C. ben(alde-id" D. ben(encarbalde-id" !. formilben(en "0+B! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se $&ate n%#i* C)A> A. ciclopentanal B. ciclopentancarbalde-id" C. ciclopentanon" D. formilciclopentan !. carbo3iciclopentan "0+C! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se $&ate n%#i* C). C C). > A. dimetilaceton" B. aceton" C. dimetilceton" D. 2'propanon" !. propanal "0"+! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se $&ate n%#i* C). C)2 C C). > A. 2'butanon" B. etilmetilceton" C. metiletilaceton" D. acetilmetan !. 2'butanal "0""! C&#$%s%l 7% str%7t%ra C:=@C:PO se $&ate n%#i* A. metanal B. etanal C. alde-id" acetic" D. acetalde-id" !. carbo3imetan

"0",! C&#$%s%l 7% str%7t%ra OP:C@C:PO se $&ate n%#i* A. etandial B. acid glio3ilic C. glio3al D. etandiol !. ben(alde-id" "0"=! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se $&ate n%#i* C:)0 C C). > A. arilmetilceton" B. fenilmetilceton" C. acetofenon" D. fenilacetil !. feno3iceton" "0"-! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se $&ate n%#i* C:)0 C C:)0 > A. difenilceton" B. difenilaceton" C. ben(ofenon" D. feno3iben(en !. feno3ifenil "0"0! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. compusul cu structura C)2AC)$C)A> se nume&te propenal B. compusul cu structura de mai Zos se nume&te di inilceton" C)2AC) C C)AC)2 > C. compusul cu structura C:)0$C)2$C)A> se nume&te ben(alde-id" D. compusul cu structura >A)C$C)2$C)A> se nume&te glio3al !. compusul cu structura de mai Zos se nume&te butandion" C). C C C). > > "0"/! In <%n7 ie 2e nat%ra ra2i7alil&r 1i2r&7ar5&na i le?a i 2e ?r%$a 7ar5&nil, 7&#$%>ii 7ar5&nili7i $&t <i* A. monocarbonilici &i policarbonilici B. saturai C. mic&ti D. nesaturai !. aromatici "0"A! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. compusul cu formula structural" C2)/> poate fi alde-id" acetic" B. compusul cu formula structural" C)2> poate fi metanon" C. compusul cu formula structural" C/)8> poate fi butanon" D. compusul cu formula structural" C/)8> poate fi butanal !. compusul cu formula structural" C;):> poate fi alde-ida ben(oic"

"0"B! C&#$%>ii 7ar5&nili7i se $&t 7lasi<i7a Dn <%n7 ie 2e* A. natura radicalilor -idrocarbonai legai de grupa carbonil B. num"rul radicalilor -idrocarbonai legai de grupa carbonil C. num"rul grupelor carbonil din molecul" D. miros !. ariaia punctelor de topire "0"C! In <%n7 ie 2e starea l&r 2e a?re?are, 7&#$%>ii 7ar5&nili7i $&t <i* A. ga(e B. lic-ide C. solide D. amorfe !. soluii apoase "0,+! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. compu&ii carbonilici mic&ti conin doi radicali alifatici B. compu&ii carbonilici mic&ti conin doi radicali aromatici C. compu&ii carbonilici mic&ti conin un radical alifatic &i un radical aromatic D. glio3alul este un compus policarbonilic !. propandialul este un compus policarbonilic "0,"! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. compusul cu sructura de mai Zos se nume&te 21.'pentandion" C). C C)2 C C). > B. compusul cu sructura >A)C$C)2$C)2$C)A> se nume&te butandial C. compusul cu sructura de mai Zos se nume&te 2'metilpentanal C). C)2 C)2 C) C)A> C). D. compusul cu sructura >A)C$C)A> se nume&te acetalde-id" !. compusul cu sructura >A)C$C)2$C)A> se nume&te propandial "0,,! Re<erit&r la 7&#$%>ii 7ar5&nili7i ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. grupa carbonil este polar" B. %ntre moleculele compu&ilor carbonilici se e3ercit" interacii dipol'dipol C. grupa carbonil este nepolar" D. %ntre moleculele compu&ilor carbonilici se e3ercit" fore an der Iaals !. %n moleculele cetonelor radicalii -idrocarbonai sunt legai de atomul de carbon al grupei carbonil "0,=! Re<erit&r la 7&#$%>ii 7ar5&nili7i ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. toate alde-idele sunt %n stare ga(oas" B. metanalul este un ga( C. acetona este lic-id" D. punctele de fierbere ale compu&ilor carbonilici sunt determinate de interaciunile dipol'dipol dintre molecule !. punctele de fierbere ale compu&ilor carbonilici sunt mai mici dec2t punctele de fierbere ale -idrocarburilor cu aceea&i mas" molecular" "0,-! Re<erit&r la 7&#$%>ii 7ar5&nili7i ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. punctele de fierbere ale compu&ilor carbonilici sunt mai mici dec2t ale alcoolilor cu acela&i num"r de atom de carbon B. punctele de fierbere ale compu&ilor carbonilici sunt mai mari dec2t punctele de fierbere ale -idrocarburilor cu aceea&i mas" molecular" >

C. punctele de fierbere ale compu&ilor carbonilici aria(" in ers proprional cu masa lor molar" D. punctele de fierbere ale compu&ilor carbonilici cresc odat" cu cre&terea masei lor molare !. punctele de fierbere ale alde-idelor &i cetonelor cu acela&i num"r de carbon au alori identice "0,0! Se 2a% %r#t&rii 7&#$%>i 7ar5&nili7i* I! C:,OF II! C:=C:OF III! C:=C:,C:OF IV! C:=C:,C:,C:OF V! C:=COC:=F VI! C:=C:,COC:=! P%n7tele l&r 2e <ier5ere varia8a Dn &r2inea* A. 4^44^444^45^5^54 B. 4_44_444 C. 444_45_5_54 D. 444_5_45_54 !. 444^5^45^54 "0,/! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. metanalul are punctul de fierbere mai mare dec2t alde-ida formic" B. etanalul are punctul de fierbere mai mare dec2t metanalul C. propanalul are punctul de fierbere mai mare dec2t propanona D. butanalul are punctul de fierbere mai mic dec2t butanona !. punctul de fierbere al alde-idei formice are aloare negati " "0,A! Se 2a% %r#t&rii 7&#$%>i* I!5%tanalF II!5%tan&nF III!".5%tan&l! Re<erit&r la varia ia $%n7tel&r l&r 2e <ier5ere ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. 4_44_444 B. 4^44 C. 444^44 D. 4^44^444 !. 4_444 "0,B! Re<erit&r la 7&#$%>ii 7ar5&nili7i ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. primii termeni sunt solubili %n ap" B. solubilitatea %n ap" a termenilor inferiori se datorea(" leg"turii de -idrogen care se stabile&te %ntre atomul de o3igen al grupei carbonil &i atomul de -idrogen din moleculele apei C. termenii inferiori sunt mai puin solubili %n ap" dec2t termenii superiori D. termenii cu catene -idrocarbonate cu num"r mare de atomi de carbon sunt insolubili %n ap" !. solubilitatea %n ap" cre&te odat" cu cre&terea num"rului de atomi de carbon din radicalii -idrocarbonai "0,C! Re<erit&r la 7&#$%>ii 7ar5&nili7i ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. acetona este insolubil" %n ap" B. acetona este miscibil" cu apa C. acetofenona este nemiscibil" cu apa D. acetona formea(" un strat de lic-id uleios la suprafaa apei !. compu&ii carbonilici cu mai mult de : atomi de carbon %n molecul" au solubilitatea %n ap" apropoape nul" "0=+! Re<erit&r la 7&#$%>ii 7ar5&nili7i ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. formalde-ida are un miros puternic1 %nep"tor1 sufocant B. etanalul are miros de migdale amare C. %n concentraie mic"1 acetalde-ida are miros de mere er(i D. alde-ida ben(oic" are miros de migdale amare !. %n concentraie mare1 alde-ida acetic" are un miros nepl"cut "0="! Re<erit&r la 7&#$%>ii 7ar5&nili7i ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. nu au aplicaii practice B. se pot prepara numai prin sinte(" C. se pot utili(a la obinerea unor produse cosmetice D. sunt materie prim" %n industria alimentar"

!. se utili(ea(" la fabricarea unor colorani "0=,! Re<erit&r la <&r#al2e1i2 ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. la temperatur" obi&nuit" este un solid B. se utili(ea(" la sinte(a no olacului C. soluia apoas" de concentraie /0e se nume&te formol D. se utili(ea(" la conser area pieselor anatomice !. se utili(ea(" la fabricarea bac-elitei "0==! Re<erit&r la a7etal2e1i2, ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. se mai nume&te alde-id" acetic" B. se obine prin reducerea etanolului C. %n concentraie mare are miros de mere er(i D. se utili(ea(" la fabricarea industrial" a etanolului !. se obine industrial prin o3idarea acidului acetic "0=-! Re<erit&r la 5en8al2e1i2, ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. se obine industrial din acid ben(oic B. repre(int" materie prim" %n industria coloranilor C. are miros de migdale amare D. este i(omer geometric cu ben(ofenona !. este utili(at" %n industria produselor cosmetice "0=0! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. compusul cu structura de mai Zos se nume&te diben(ilceton" C:)0 C)2 C C)2 C:)0 > B. compusul cu structura de mai Zos se nume&te difenilceton" C:)0 C)2 C C)2 C:)0 > C. compusul cu structura de mai Zos se nume&te 21/ pentandion" C). C C)2 C C). > D. compusul cu structura >A)C$C)AC)$C)A> se nume&te 2'butendial !. compusul cu structura de mai Zos se nume&te etilmetilceton" C). C) C C). C). > "0=/! Re2%7erea 7&#$%>il&r 7ar5&nili7i $&ate avea l&7 7%* 2# A. )2/@b B. )2/Ni1@t1 @d C. NaB)/ D. +e>)/@t !. ?iAl)/ "0=A! Se &5 ine & 7et&n $rin* A. o3idarea ciclo-e3anului cu aer %n fa(" lic-id" B. o3idarea etilben(enului cu K2Cr2>;/)2,>/ C. o3idarea n'propanolului cu K2Cr2>;/)2,>/ D. adiia apei la propin" !. -idroli(a clorurii de ben(iliden 200 >

"0=B! Prin rea7 ia al7&&lil&r 7% 7&#$%>i 7ar5&nili7i se <&r#ea8* A. acetali B. esteri C. aci(i carbo3ilici D. cetali !. reacia nu are loc "0=C! Re<erit&r la re2%7erea 7&#$%>il&r 7ar5&nili7i ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. reducerea alde-idelor conduce la alcooli primari B. reducerea alde-idelor conduce la alcooli secundari C. reducerea cetonelor conduce la alcooli primari D. reducerea cetonelor conduce la alcooli secundari !. reducerea cetonelor conduce la alcooli teriari "0-+! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. prin reducerea alde-idei formice se obine etanol B. prin reducerea acetalde-idei se obine etanol C. prin reducerea acetonei se obine i(opropanol D. prin reducerea acetofenonei se obine alcool ben(ilic !. prin reducerea alde-idei ben(oice se obine alcool ben(ilic "0-"! Prin re2%7erea a7et&nei se &5 ine* A. 1'propanol B. 2'propanol C. alcool i(opropilic D. alcool n'propilic !. i(opropanol "0-,! Prin re2%7erea al2e1i2ei <&r#i7e se &5 ine* A. formol B. metanol C. alcool metilic D. metanal !. un alcool saturat "0-=! Prin re2%7erea a7etal2e1i2ei se &5 ine* A. 1'propanol B. 2'propanol C. etanol D. alcool etilic !. un alcool secundar "0--! Re<erit&r la re2%7erea ,.5%tenal%l%i 7% Na':- se &5 ine* A. 2'butanal B. 2'butenol C. alcool butilic D. un alcool primar !. un alcool nesaturat "0-0! A?en ii re2%7t&ri %tili8a i la re2%7erea 7&#$%>il&r 7ar5&nili7i s%nt* A. -idrogenul lic-id B. ?iAl)/ C. NaB)/

D. Na/!t>) !. =n/)2,>/ "0-/! Re<erit&r la al2e1i2a <&r#i7 ale?e i a<ir#a iile a2evrate* 0 A. se obine prin o3idarea metanului la /00':00 C1 %n pre(ena o3i(ilor de a(ot B. prin reducere cu sodiu metalic conduce la metanol C. prin o3idare cu acid sulfuric conduce la dio3id de carbon &i ap" D. prin condensare cu fenol conduce la polifenol !. are rol de component" carbonilic" %n reaciile de condensare "0-A! Re<erit&r la rea7 ia 2e 7&n2ensare a 7&#$%>il&r 7ar5&nili7i ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. se elimin" o molecul" mic" B. se formea(" o nou" leg"tur" c-imic" simpl"1 E C. are loc numai %ntre compu&i identici D. are loc numai %ntre compu&i diferii !. poate a ea loc %ntre compu&i identici sau diferii "0-B! Re<erit&r la 7&n2esarea al2&li7 ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. poate a ea loc %ntre dou" molecule de alde-ide B. poate a ea loc %ntre dou" molecule de cetone C. poate conduce la un aldol D. poate conduce la un cetol !. conduce la un compus cu funciune simpl" "0-C! Re<erit&r la 7&n2ensarea 7r&t&ni7 ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. poate a ea loc %ntre dou" molecule de alde-ide B. poate a ea loc %ntre dou" molecule de cetone C. poate conduce la o alde-id" nesaturat" D. poate conduce la o ceton" nesaturat" !. poate conduce la un -idro3iacid "00+! Prin 7&n2ensarea al2&li7 a 2&% #&le7%le 2e etanal se $&ate &5 ine* A. un aldol B. un croton C. .'-idro3ibutanal D. 2'butenal !. o -idro3ialde-id" "00"! Prin 7&n2ensarea 7r&t&ni7 a 2&% #&le7%le 2e etanal se $&ate &5 ine* A. un aldol B. un croton C. 2$butenal D. o -idro3ialde-id" !. alde-id" crotonic" &i ap" "00,! Prin 7&n2ensarea a 2&% #&le7%le 2e a7et&n se $&ate &5 ine* A. /' -idro3i'/'metil'2'pentanon" B. /'metil'.'penten'2'on" C. un aldol D. un croton !. o ceton" saturat" "00=! P&t <i 7&#$&nente 7ar5&nili7e Dn rea7 iile 2e 7&n2ensare* A. metanolul

B. metanalul C. etanolul D. etanalul !. acetona "00-! Care 2intre %r#t&rii 7&#$%>i 7ar5&nili7i n% $&ate <i 7&#$&nent #etileni7 Dn 7&n2ensarea al2&li7M A. alde-ida i(obutiric" B. difenilcetona C. alde-ida acetic" D. alde-ida 212'dimetilpropionic" !. dii(opropilcetona "000! Care 2intre %r#t&rii 7&#$%>i 7ar5&nili7i $&ate avea r&l 2e 7&#$&nent #etileni7 la 7&n2ensarea 7r&t&ni7M A. alde-ida ben(oic" B. alde-ida i(obutiric" C. diterbutilcetona D. metilterbutilcetona !. propanona "00/! Pre7i8a i 7are 2intre %r#t&arele rea7 ii 2e 7&n2ensare s%nt $&si5ile* A. ben(alde-id" # glio3al B. ben(alde-id" # acetalde-id" C. cloral # acetalde-id" D. ben(alde-id" # aceton" !. alde-id" trimetilacetic" # formalde-id" "00A! Prin 7&n2ensarea %nei #&le7%le 2e 5en8al2e1i2 7% & #&le7%l 2e $r&$anal se $&ate &5 ine* A. un -idro3iacid B. .'fenil'.'-idro3i'2'metilpropanal C. ben(ilidenaceton" D. 2'ben(iliden'2'metiletanal !. o alde-id" nesaturat" "00B! Prin 7&n2ensarea 7r&t&ni7 a %nei #&le7%le 2e a7etal2e1i2 7% & #&le7%l 2e a7et&n $&ate re8%lta* A. 2'butenon" B. .'penten'2'on" C. 2'metil'2'butenal D. .'metil'2'butenal !. .'metil'1'butenal "00C! Prin 7&n2ensarea Dn #e2i% a7i2, la re7e, 2intre <en&l >i <&r#al2e1i2 re8%lt* A. alcooli o'-idro3iben(ilici B. alcooli p'-idro3iben(ilici C. un compus macromolecular cu structur" trididemensional" D. un compus macromolecular cu structur" filiform" !. no olac "0/+! Prin 7&n2ensarea Dn #e2i% 5a8i7 2intre <en&l >i <&r#al2e1i2, $&t re8%lta* A. alcooli o' -idro3iben(ilici B. alcooli p'-idro3iben(ilici C. un compus macromolecular cu structur" tridimensional"

D. un compus macromolecular cu structur" filiform" !. bac-elit" C "0/"! Prin 7&n2ensarea 7r&t&ni7 a %nei #&le7%le 2e a7et&n 7% 2&% #&le7%le 2e <&r#al2e1i2 se $&ate &5 ine* A. .'buten'2'on" B. .'butenal C. di inilceton" D. dietenilceton" !. 11/$butandion" "0/,! Prin 7&n2ensarea 7r&t&ni7 a %nei #&le7%le 2e a7et&n 7% 2&% #&le7%le 2e a7etal2e1i2 se $&ate &5 ine* A. /'penten'2'on" B. .'penten'2'on" C. 210'-eptadien'/'on" D. dialilceton" !. dipropenilceton" "0/=! C&#$%s%l 7ar5&nili7 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se $&ate n%#i* C)2 C) C)2 C C)2 C) C)2 > A. 11;'-eptadien'/'on" B. 11:'-eptadien'/'on" C. dialilceton" D. dipropenilceton" !. di inilceton" "0/-! P&ate avea r&l 2e 7&#$&nent #etileni7 Dn rea7 iile 2e 7&n2ensare 7r&t&ni7* A. tricloroacetalde-ida B. difenilcetona C. fenilmetilcetona D. 2'butenalul !. .'butenalul "0/0! N% $&ate avea r&l 2e 7&#$&nent #etileni7 Dn rea7 ia 2e 7&n2ensare 7r&t&ni7* A. acetalde-ida B. formalde-ida C. ben(alde-ida D. /'metil'.'pentenona !. di inilcetona "0//! Re<erit&r la n&v&la7, ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. este o substan" amorf" B.este o substan" solid" C. este solubil %n ap" D. este solubil %n alcool !. este termoplastic "0/A! A7etal2e1i2a se $&ate &Gi2a 7%* A. Ag2> B. K2Cr2>;/)2,>/ ' C. K+n>//)>

D. 8Ag6N).729>) !. >./Cu "0/B! Des$re 5en8al2e1i2 s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. este un lic-id incolor sau slab'g"lbui B. are miros de migdale amare C. prin o3idare formea(a acid ben(oic D. este solubil" %n ap" !. se g"se&te %n natur" sub forma unui glico(id numit amigdalin" "0/C! Des$re al2e1i2a <&r#i7 s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. are propriet"i o3idante B. este solubil" %n ap" &i alcool C. este utili(at" la obinerea fenoplastelor D. este un lic-id cu miros p"trun("tor !. are aciune cancerigen" "0A+! C&#$%s%l 7% <&r#%la str%7t%ral Cl=C@C:PO se n%#e>te* A. alde-id" tricloroacetic" B. etanal C. enol D. cloral !. o3im" "0A"! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C)A> >) A. fenilacetalde-id" B. o'-idro3iben(alde-id" C. feniletanal D. salicilalde-id" !. ben(ofenon" "0A,! P&t re8%lta 7&#$%>i 7ar5&nili7i $rin &Gi2area* A. -idrocarburilor saturate B. alc-enelor C. alc-inelor D. alcoolilor primari &i secundari !. alcoolilor teriari "0A=! Se &5 in 7&#$%>i 7ar5&nili7i $rin rea7 ia 2intre 7&#$%>ii &r?an&.#a?ne8ieni >i* A. cloruri acide B. an-idride acide C. esteri D. amide !. amine "0A-! Prin rea7 ia 2intre 7&#$%>ii 7ar5&nili7i >i a#&nia7 se <&r#ea8* A. o3ime B. -idra(one C. aldimine D. cetimine

!. a(ine "0A0! Prin 7&n2ensarea al2e1i2el&r 7% <en&l $&ate re8%lta* A. re(it" B. no olac C. urotropin" D. ditiolan !. ditian "0A/! Re<erit&r la a%t&&Gi2area al2e1i2el&r s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se reali(ea(" cu o3igen molecular B. poate a ea loc la %ntuneric C. are loc %n pre(en" de promotori D. conduce la peraci(i !. conduce la aci(i dicarbo3ilici "0AA! Rea7 ia Cani88ar&* A. este o reacie de -idroli(" B. este o reacie de o3ido'reducere C. este o reacie de condensare D. este caracteristic" alde-idelor aromatice !. este caracteristic" cetonelor aromatice "0AB! Re2%7erea ?r%$ei 7ar5&nil se $&ate <a7e 7%* A. )2/Ni1 @d B. =n6)g7/)Cl C. ?iAl)/ D. Na/alcool !. Na/Na2C>. "0AC! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C). C C)2 C)A> > A. alde-id" malonic" B. alde-id" acetilacetic" C. acetilaceton" D. formilaceton" !. glio3al "0B+! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C :) 0 C C C :) 0 > > A. ben(il B. ben(oin" C. 112'difeniletandion" D. diben(oil !. fenilglio3al "0B"! C&#$%>ii #&n&7ar5&nili7i $&t rea7 i&na 7%* A. aci(i carbo3ilici B. amoniac C. -idra(in" D. -idra(on"

!. o3ime "0B,! C&#$%s%l 7% str%7t%ra C:=@C:PC:@C:PO se n%#e>te* A. alde-id" cinamic" B. alde-id" crotonic" C. U1R'butenal D. alde-id" sorbic" !. 2'butenal "0B=! Al2e1i2ele 2a% rea7 ii 2e 7&n2ensare 7%* A. cetone B. amoniac C. amine primare D. -idra(in" !. acid cian-idric "0B-! Prin 7&n2ensarea 7r&t&ni7 2intre & #&le7%l 2e a7etal2e1i2 >i & #&le7%l 2e al2e1i2 $r&$i&ni7 se $&ate <&r#a* A. 2'pentenal B. .'pentenal C. /'pentenal D. 2'metil'2'butenal !. .'metil'2'butenal "0B0! Prin 7&n2ensarea al2&li7 2intre & #&le7%l 2e a7etal2e1i2 >i & #&le7%l 2e al2e1i2 $r&$i&ni7 se $&ate <&r#a* A. .'-idro3ipentanal B. /'-idro3ipentanal C. .'-idro3i'2'metilbutanal D. .'-idro3i'.'metilbutanal !. 0'-idro3ipentanal "0B/! Prin 7&n2ensarea al2&li7 >i 7r&t&ni7 2intre a7et&n >i al2e1i2a 5en8&i7 Dn eG7es se $&ate <&r#a* A. ben(il B. /'fenil'/'-idro3i'2'butanon" C. ben(ilidenaceton" D. diben(ilidenaceton" !. difenilceton" "0BA! Prin 7&n2ensarea al2&li7 >i 7r&t&ni7 2intre & #&le7%l 2e a7etal2e1i2 >i & #&le7%l 2e al2e1i2 5en8&i7 se $&ate <&r#a* A. alde-ida cinamic" B. .'fenil'2'propenal C. alde-ida crotonic" D. 2'-idro3i'.'fenilpropenal !. .'fenil'.'-idro3ipropanal "0BB! Des$re n&v&la7 s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se formea(" prin condensarea fenolului cu formalde-id"1 %n mediu acid B. se formea(" prin condensarea fenolului cu formalde-id"1 %n mediu ba(ic C. este alc"tuit din molecule filiforme D. re(ult" din fenol &i formalde-id" la rece1 %n pre(en" de acid sulfuric concentrat !. este solubil %n ap"

"0BC! Re<erit&r la re8it, ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. se obine %n mediu acid1 la rece B. se obine %n mediu ba(ic C. se mai nume&te bac-elit" C D. se mai nume&te no olac !. se obine din fenol &i formalde-id" "0C+! Re<erit&r la 5a71elita C, ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. este o substan" solid" B. este o substan" termorigid" C. este o substan" termoplastic" D. nu se tope&te la %nc"l(ire !. nu se di(ol " %n nici un sol ent "0C"! Des$re 5a71elita C s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se formea(" prin condensarea fenolului cu formalde-id" %n mediu ba(ic B. se formea(" prin condensarea fenolului cu formalde-id" %n mediu acid C. re(ult" din reacia no olacului cu formalde-id" %n e3ces D. se nume&te &i re(it" !. se formea(" printr'o condensare de tip aldolic "0C,! Care 2intre %r#t&rii 7&#$%>i 7ar5&nili7i $&ate avea r&l 2e 7&#$&nent #etileni7 Dn rea7 iile 2e 7&n2ensare al2&li7M A. glio3alul B. acetofenona C. difenilcetona D. alde-ida trimetilacetic" !. acroleina "0C=! Care 2intre %r#t&rii 7&#$%>i 7ar5&nili7i $&ate avea r&l 2e 7&#$&nent #etileni7 Dn rea7 iile 2e 7&n2ensare al2&li7M A. formalde-ida B. acetalde-ida C. cloralul D. acetona !. ben(ofenona "0C-! Care 2intre %r#t&rii 7&#$%>i $&ate <i 7&#$&nent 7ar5&nili7 Dn rea7 ia 2e 7&n2ensare 7r&t&ni7M A. alde-ida formic" B. acidul ben(ilic C. glio3alul D. metilglio3alul !. fenilglio3alul "0C0! Re<erit&r la a7et&n, ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. are formula molecular" C.):> B. este un bun sol ent pentru compu&ii organici C. este insolubil" %n ap" D. este o alde-id" !. se folose&te la obinerea ple3iglasului "0C/! Se 7&nsi2er %r#t&are s71e# 2e rea7 ii*

= ' ) 2> Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este acetona B. compusul B este acetalde-ida C. compusul b este 2'-idro3ibutanalul D. compusul = este 2'butenalul !. compusul = este 2'metil'2'butenalul

2B

)>

K+n> / / )2,>/

C).C>>) # )>>C

C>>)

"0CA! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* C .) : # )2> / )2,>/ B K2Cr2>; / )2,>/ b # C)2> / )> =

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este 1'propanolul B. compusul B este 2'propanolul C. compusul b este acetona D. compusul = este /'-idro3i'2'butanona !. compusul = este 1'-idro3i'.'butanona "0CB! Prin 7&n2ensarea 7r&t&ni7 a 2&% al2e1i2e sat%rate &#&l&a?e, ) >i X, se &5 ine %n 7&#$%s ;! tiin2 7 $rin rea7 ia 7&#$%s%l%i ; 7% rea7tiv T&llens se &5 ine a7i2 $r&$en&i7, ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este formalde-ida B. compusul B este acetalde-ida C. compusul b este acetalde-ida D. compusul = este propanal !. compusul = este propenal "0CC! Ale?e i 7&#$%s%l 7ar5&nili7 7are n% $&ate <i &5 in%t $rintr.& rea7 ie 2e a7ilare* A. ben(ofenon" B. acetofenon" C. fenilaceton" D. fenilacetalde-id" !. aceton" "/++! Prin rea7 ia 2e 7&n2ensare 7r&t&ni7 a 5en8al2e1i2ei 7% a7et&na Dn ra$&rt #&lar ,*" se &5 ine* A. ben(ilacetona B. ben(ilidenacetona C. diben(ilacetona D. diben(ilidenacetona !. difenilcetona "/+"! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. compusul cu formula molecular" C0)10> este o alde-id" nesaturat" B. no olacul se obine prin polimeri(area fenolului cu alde-ida formic" C. etanalul se poate obine prin o3idarea etanolului cu permanganat de potasiu %n mediu de acid sulfuric concentrat D. nu poate a ea loc o reacie de condensare %ntre dou" molecule de ben(alde-id" !. alde-idele saturate conin %n molecula lor electroni F "/+,! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. %ntre moleculele de alde-ide se stabilesc leg"turi dipol'dipol

B. %ntre moleculele de alde-ide se stabilesc leg"turi de -idrogen C. etanalul este solubil %n ap" D. metanalul se poate condensa aldolic cu alde-ida ben(oic" !. soluia apoas" de metanal de concentraie /0 e se nume&te formol "/+=! Pr&2%s%l 7&n2ensrii 7r&t&ni7e a 2&i #&li 2e a7et&n se re2%7e 7% Na':-! C&#$%s%l ) re8%ltat $&ate <i* A. /'metil'.'penten'2'on" B. /'metil'.'penten'2'ol C. un -idro3iacid D. doi aci(i !. un alcool nesaturat "/+-! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se ?ses7* C). C). C Cl C)2 C C). > A. patru atomi de carbon primari B. trei atomi de carbon primari C. doi atomi de carbon secundari D. un atom de carbon secundar !. un atom de carbon cuaternar "/+0! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se ?ses7* C) C C)>

C). A. un atom de carbon primar B. doi atomi de carbon primari C. doi atomi de carbon secundari D. un atom de carbon cuaternar !. doi atomi de carbon cuaternari "/+/! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra C:=@C:PC:@C:O se ?ses7* A. un atom de carbon primar B. doi atomi de carbon primar C. un atom de carbon secundar D. un atom de carbon teriar !. doi atomi de carbon teriari "/+A! A7et&na >i ,.1i2r&Gi$r&$ena s%nt i8&#eri* A. de po(iie B. de caten" C. de funciune D. geometrici !. tautomeri "/+B! F&r#al2e1i2a se $&ate 7&n2ensa 7%* A. fenol B. acetalde-id" C. -idro3ilamin" D. -idra(in" /

!. bromur" de magne(iu "/+C! C&n2ensarea <&r#al2e1i2ei 7% <en&l $&ate avea l&7 Dn #e2i%* A. acid B. ba(ic C. neutru D. o3idant !. reduc"tor "/"+! Prin 7&n2ensarea al2&li7 a %nei #&le7%le 2e 5en8al2e1i2 7% & #&le7%l 2e 5%tan&n se $&ate <&r#a* A. 1'fenil'1'-idro3i'.'pentanon" B. 0'fenil'0'-idro3i'.'pentanon" C. 1'fenil'1'-idro3i'2'metil'.'butanon" D. /'fenil'/'-idro3i'.'metil'2'butanon" !. 111'fenil-idro3i'2'metilbutanon" "/""! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se ?ses7* ) .C C)2C). ) .C > A. trei atomi de carbon primari B. trei atomi de carbon secundari C. cinci atomi de carbon secundari D. trei atomi de carbon teriari !. doi atomi de carbon cuaternari "/",! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se ?ses7* C). C)2 C) C) C C). C).

) > A. trei atomi de carbon primari B. patru atomi de carbon primari C. doi atomi de carbon secundari D. doi atomi de carbon teriari !. un atom de carbon teriar "/"=! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* K2Cr2> ; / )2,>/ # ) 2> # )Cl I = B b ' )Cl 2'butenal ' ) 2> Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este etena 2I Na>)

B. compusul = este etanol C. compusul = este glicolul D. compusul I este etanal !. compusul I este acid etanoic "/"-! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* Na>) *. Pollens 2B acid 2'butenoi b ' ) 2> Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este metanal B. compusul B este etanal C. compusul b este butanal D. compusul b este 2'butenal !. compusul b este .'butenal "/"0! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* NaB)/ Na>) B 2 C).C)> ' ) 2> Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este butanal B. compusul B este 2'butenal C. compusul b este 1'butenol D. compusul b este 2'butenol !. compusul b este .'butenol "/"/! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* C)2> # C).C)> Na>) B ) ' ) 2> b # )2 / @t =

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este propenal B. compusul B este .'-idro3ipropanal C. compusul b este propanal D. compusul = este 1'propenol !. compusul = este 1'propanol "/"A! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* Na>) 2 C). C > C). B ) ' ) 2> b ?iAl)/ =

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul b este 2'metil'2'pentenon" B. compusul b este /'metil'.'penten'2'on" C. compusul = este /'metil'2'pentanol D. compusul = este 2'metil'/'pentenol !. compusul = este /'metil'.'penten'2'ol "/"B! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* ) C:)0C)> # C).C)> ' ) 2>

NaB)/

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este ben(ilidenacetona B. compusul B este ben(ilidenetanal C. compusul b este .'fenil'1'propanol D. compusul b este .'fenil'1'propenol !. compusul b este .'fenil'2'propenol "/"C! C&#$%s%l%i 7% <&r#%la #&le7%lar C0:"+O Di 7&res$%n2 N<r stere&i8&#eriO* A. dou" cetone B. trei cetone C. trei alde-ide D. patru alde-ide !. cinci alde-ide "/,+! C&#$%s%l%i 7% <&r#%la #&le7%lar C/:",O Di 7&res$%n2 N<r stere&i8&#eriO* A. cinci alde-ide B. &ase alde-ide C. opt alde-ide D. cinci cetone !. &ase cetone "/,"! C&#$%s%l%i 7% <&r#%la #&le7%lar C0:BO Di 7&res$%n2 N<r stere&i8&#eriO* A. nou" alde-ide B. (ece alde-ide C. doispre(ece alde-ide D. cinci cetone !. (ece cetone "/,,! A7etal2e1i2a se $&ate &5 ine $rin* A. o3idarea etenei cu permanganat de potasiu %n mediu ba(ic B. o3idarea etanolului cu K2Cr2>;/)2,>/ C. -idroli(a clorurii de etil D. -idroli(a 111'dicloroetanului !. adiia apei la acetilen" %n pre(ena )g,>/ &i )2,>/ "/,=! Re<erit&r la 7&#$%>ii 7ar5&nili7i ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. prin adiia apei la inilacetilen" %n mediu de )g2,>/ /)2,>/ se obine metil inilceton" B. prin adiia acidului brom-idric la alde-ida crotonic" se obine 2'bromobutanal C. acroleina 6propenalul7 se obine prin des-idratarea glicerinei cu acid sulfuric D. prin o3idarea toluenului cu dicromat de potasiu se obine ben(alde-id" !. prin condensarea crotonic" dintre alde-ida formic" &i alde-ida acetic" se obine acrolein" "/,-! 'en8al2e1i2a se $&ate 7&n2ensa 7%* A. formalde-id" B. acetofenon" C. tricloroacetalde-id" D. ben(ofenon" !. aceton" "/,0! 'en8al2e1i2a n% se $&ate 7&n2ensa 7r&t&ni7 7%* A. formalde-ida B. 2'fenil'2'propenal C. acroleina D. acetalde-ida

!. ea %ns"&i "/,/! Prin 7&n2ensarea 7r&t&ni7 a 7i7l&$entan&nei 7% ea Dns>i $&ate re8%lta* A. >

B. >

C. > D. > >

!. >

"/,A! Ale?e i rea7 iile 7&re7te* A. C:)0 B. C).C)> C. C:): # C:)0C>Cl D. C:)0C)> !. C).C)2>) K2Cr2> ; / )2,>/ C).C)> *. Pollens C:)0C)2>) AlCl. ' )Cl C:)0C>C:)0 NaB)/ C).C>>) C) C) C)> # Cl2 / CCl/ C:)0 C) Cl C) C)> Cl

"/,B! Se $&t <&r#a al2e1i2e $rin %r#t&arele rea7 ii* A. des-idratarea glicerinei cu acid sulfuric B. acilarea ben(enului cu clorur" de acetil C. o3idarea n'propanolului cu dicromat de potasiu %n mediu de acid sulfuric D. adiia apei la acetilen" %n pre(ena )g,>//)2,>/ !. adiia apei la inilacetilen" %n pre(ena )g,>//)2,>/ "/,C! P&t re8%lta al2e1i2e $rin %r#t&arele rea7 ii* A. K 2Cr2> ; / )2,>/ C). C)AC)2 # 8>9 B. C:)0 C. C).C)> # C).C)> D. C:): # C:)0C>Cl !. C).C)2>) K2Cr2> ; / )2,>/ AlCl. ' )Cl ) C)B2 # ) 2>

"/=+! P&t re8%lta 7et&ne $rin %r#t&arele rea7 ii* A. # )2>M )g,>/ / )2,>/ )2CAC) C C) B. C:): # C).C>Cl C. 2 C). D. C).C)2Cl # )2> !. C).C)Cl2 # )2> "/="! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ie* # )2 / Ni # 2Cl2 / # ) 2> C:)0C). b = B ' 2 )Cl ' 2 )Cl Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este clorura de ben(il B. compusul B este clorura de ben(iliden C. compusul b este alcoolul ben(ilic D. compusul b este alde-ida ben(oic" C > C). ) AlCl. ' )Cl

!. compusul = este alcoolul ben(ilic "/=,! Pr&$an&na se $&ate &5 ine $rin* A. o3idarea i(opropanolului B. -idroli(a 212'dicloropropanului C. o3idarea i(obutenei D. condensarea alde-idei formice cu alde-ida acetic" !. adiia apei la propin" "/==! N% se $&ate &5 ine a7et&n $rin* A. condensarea a dou" molecule de etanal B. adiia apei la acetilen" C. -idroli(a 212'dicloropropanului D. alc-ilarea ben(enului cu propen"1 %n pre(en" de AlCl. umed" !. o3idarea 2'metil'2'butenei "/=-! Se $&ate &5 ine <enil#etil7et&n $rin* A. alc-ilarea ben(enului cu clorur" de acetil1 %n pre(ena AlCl. B. o3idarea 2'fenilpropenei C. -idroli(a 111'dicloro'1'feniletanului D. adiia apei la fenilacetilen" !. -idroli(a clorurii de ben(iliden "/=0! Se $&ate &5 ine & 7et&n $rin &Gi2area %r#t&arel&r al71ene* A. C)2AC)$C)2$C). B. C)2 C C)2 C). C). C. C)2AC)2 D. C). C !. C).

C).

C). C).

C). "/=/! Se $&t &5 ine 7et&ne $rin 1i2r&li8a %r#t&ril&r 7&#$%>i* A. C).$CCl. B. C:)0$C)Cl2 C. C).$CCl2$C). D. Cl Cl !. Cl Cl

"/=A! Se $&t &5 ine al7&&li se7%n2ari $rin re2%7erea* A. C).C)2C)> B. C). C C). > C. C). C C :) 0 > D. C)2AC)$C)> !. > "/=B! Se $&t &5 ine al7&&li $ri#ari $rin re2%7erea* A. ben(alde-idei B. acetonei C. acetofenonei D. difenilcetonei !. etanalului "/=C! Se $&t &5 ine al7&&li nesat%ra i $rin re2%7erea* A. propanonei cu @t B. 2'butenalului cu Na B)/ C. acroleinei cu ?iAl)/ D. etilben(enului cu Ni !. 2'ben(iliden'2'metiletanalului cu ?iAl)/ "/-+! Se 7&nsi2er %r#t&area s71e# 2e rea7 ie* K 2Cr2>; / )2,>/ )2,>/ # )2 / @t C .) : # ) 2> B b Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este 1'propanol B. compusul B este 2'propanol C. compusul B este propanona D. compusul b este 2'propanol !. compusul b este 2'propanona "/-"! Se 7&nsi2er %r#t&area s71e# 2e rea7 ie* K 2Cr2>; / )2,>/ )2> / )2,>/ B b C). C)AC) C). Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este 2'butanol B. compusul b este 2'butanona C. compusul = este dietilcetona D. compusul = este etil inilcetona !. compusul =G este .'metil'.'buten'2'on" "/-,! Se 7&nsi2er 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s, Dn 7are se ?ses7*

# C)2>

= # =T

> C)2 C C C). C). A. doi electroni F B. patru electroni F C. (ece leg"turi simple1 E D. treispre(ece leg"turi simple1 E !. un atom de carbon cuaternar "/-=! Ale?e i rea7 iile in7&re7te* A. C:)0C)> # 28Ag6N).729>) C C:)0C>>) # 2Ag # /N). # )2> B. C).C)> # .Cl2 h CCl.$C)> # .)Cl C. C)2> # C:)0>) C C:)0$C)2$C:)0 # )2> D. C)2> # C)2> C )>$C)2$C)2$>) !. C:)0C)2Cl # )2> C C:)0C)> # )Cl "/--! Ci7l&1eGan&na $&ate rea7 i&na 7%* A. reacti Pollens B. reacti Oe-ling C. K2Cr2>;/)2,>/ D. ben(alde-id" !. ea %ns"&i "/-0! ,.Metil.,.5%tenal%l se $&ate &5 ine $&rnin2 2e la* A. 2'metil'2'buten'1'ol prin des-idratare B. 2'-idro3i'2'metilbutanal prin des-idratare C. /'-idro3i'2'metilbutanal prin des-idratare D. 2'metil'2'buten'1'ol prin o3idare !. 111'dicloro'2'metil'2'buten" prin -idroli(" "/-/! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* C2)/Cl2 # ) 2> ' 2)Cl B # C)2> / ) i ) 2> b NaB)/ =

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este etanal B. compusul b este propanal C. compusul b este propenal D. compusul = este 1'propenol !. compusul = este 2'propen'1'ol "/-A! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* 212'dicloropropan # ) 2> ' 2)Cl Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este 2'propanol B. compusul B este propanon" C. compusul b este 2'butanon" D. compusul = este .'buten'2'ol !. compusul = este 2'butanol B # C)2> / ) i ) 2> b # )2 / Ni =

"/-B! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* K2Cr2>; / )2,>/ i(obutena B # C>2 # )2> = ' ) 2> Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este propanon" B. compusul b este /'metil'.'penten'2'on" C. compusul = este 2'metil'.'-idro3ipentan D. compusul = este /'metil '2'pentanon" !. compusul = este /'metil'2'pentanol "/-C! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* B # Ca6>)72 CaC2 # 2)2> B # )2> )g,> / / )2,>/ b 2B ) b # )2 / Ni

Na>) = 2b Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este metan B. compusul B este acetilena C. compusul b este etanal D. compusul = este 2'butenal !. compusul = este .'-idro3ibutanal "/0+! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* NaB)/ b 2'butenal B ' ) 2> Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este 1'butanol B. compusul B este 2'buten'1'ol C. compusul b este 2'buten" D. compusul b este 112'butadien" !. compusul b este 11.'butadien" "/0"! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* # )2 / Ni )2,>/ K2Cr2>; / )2,>/ i(opropilmetilceton a = # I b B ' ) 2> Ni I # )2 2'propanol Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul b este 2'butena B. compusul b este 2'metil'2'butena C. compusul = este acidul etanoic D. compusul I este acidul etanoic !. compusul I este propanona "/0,! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate*

A. compusul cu structura de mai Zos se nume&te /'etil'0'metil'.'-e3anon" C). C).C)2 C C) C) > C)2C). C).

B. compusul cu structura de mai Zos se nume&te 2'etil'.'metilbutanal C).C)2 C) C)> C)6C).72 C. compusul cu structura de mai Zos se nume&te 112'di-idro3i'/'pentanon" C). C C)2 C) C)2 >) >) D. compusul cu structura de mai Zos se nume&te .'etil':1:'dimetil'2'ciclo-epten'1'on" ) .C C)2C). ) .C > !. compusul cu structura de mai Zos se nume&te 2'ben(oilciclobutanon" C)2C:)0 >

> "/0=! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s ale?e i a<ir#a iile a2evrate* C)>

C)2C). A. conine doi atomi de carbon primari B. conine patru atomi de carbon secundari C. conine patru electroni F D. conine doi atomi de carbon teriari !. este o ceton" "/0-! Re<erit&r la <&r#%la #&le7%lar C-:BO, ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. doi compu&i carbonilici reacionea(" cu 8Ag6N).729>) B. trei compu&i carbonilici reacionea(" cu 8Ag6N).729>) C. toi compu&ii carbonilici pot a ea rol de component" metilenic" %n reacia de condensare crotonic" D. doi compu&i carbonilici pot a ea rol de component" metilenic" %n reacia de condensare crotonic" !. toi compu&ii carbonilici pot a ea rol de component" carbonilic" %n reacia de condensare crotonic" "/00! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* @d / @b 1'butina # )2 Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este 1'butena B. compusul b este 1'butanol C. compusul b este 2'butanol D. compusul = este 2'butanon"
2#

# )2> / )2,>/

K2Cr2>; / )2,>/ b =

1/

!. compusul = este acidul i(obutiric "/0/! P&t rea7 i&na 7% rea7tiv%l T&llens* A. propanal B. propanon" C. acetofenon" D. ben(alde-id" !. 2'butenal "/0A! Se $&t &5 ine $rin rea7 ia Q%7er&v* A. formalde-ida B. acetalde-ida C. ben(alde-ida D. 2'butanona !. acetofenona "/0B! Se $&t &5 ine $rin rea7 ia Q%7er&v* A. dietilcetona B. dimetilcetona C. dii(opropilcetona D. 21/'dimetil'.'pentanona !. difenilcetona "/0C! Re<erit&r la ,.5%tan&n ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. se pot obine prin reacia Kucero B. poate reaciona cu 8Ag6N).729>) C. prin reducere formea(" un alcool primar D. poate fi component" metilenic" %n reacia de condensare crotonic" !. se poate o3ida cu permanganat de potasiu &i acid sulfuric "//+! Pre7i8a i $rin &Gi2area 7r&r al71ene 7% Q,Cr,OA(:,SO- se $&ate &5 ine a7et&n* A. 2'metil'2'penten" B. 112'dimetil'1'ciclobuten" C. 2'penten" D. 21.'dimetil'2'buten" !. 1'buten" "//"! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s 7&n2%7, $rin &Gi2are 7% Q,Cr,OA(:,SO-, la $r&$an&n* A. .'metil'1'buten" B. 2'metil'2'buten" C. 21/'dimetil'21/'-e3adien" D. /'metil'1'penten" !. 11.'butadien" "//,! A?en ii re2%7t&ri %tili8a i la re2%7erea 7&#$%>il&r 7ar5&nili7i $&t <i* A. ?iAl)/ B. NaB)/ 2# C. =n1@d D. Na /!t>) !. )2,>/ "//=! In str%7t%ra 5en8al2e1i2ei eGist* A. &ase electroni F

B. opt electroni F C. patru electroni F D. patru electroni p !. &ase electroni p "//-! In str%7t%ra a7et&nei eGist* A. &ase electroni F B. doi electroni F C. &ase electroni p D. patru electroni p !. doi electroni p "//0! C&n2ensarea 7&#$%>il&r 7ar5&nili7i Dntre ei $&ate <i* A. intramolecular" B. e3tramolecular" C. aldolic" D. crotonic" !. eteric" "///! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. -idro3ialde-idele saturate se numesc aldoli B. -idro3ialde-idele saturate se numesc crotoni C. alde-idele nesaturate se numesc crotoni D. -idro3icetonele saturate se numesc cetoli !. -idro3ialde-idele nesaturate se numesc crotoni "//A! Re<erit&r la 7&#$%>ii 7ar5&nili7i ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. compu&ii carbonilici cu num"r mic de carbon dau recii de condensare cu molecule de compu&i aromatici B. reacia de condensare a metanalului cu fenolul 6%n catali(" acid"7 are importan" practic" deosebit" C. etanalul este materie prim" utili(at" la fabricarea industrial" a acidului acetic D. alde-ida ben(oic" este utili(at" ca materie prim" la fabricarea ben(enului !. soluia apoas" /0e de aceton" se nume&te. formol "//B! Se 7&nsi2er %r#t&area s71e# 2e rea7 ii* K 2Cr2>; / )2,>/ # )2 / Ni B ).C C). Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este 210'-e3adiena B. compusul B este 210'-e3andion" C. compusul b este 210$-e3andiol D. compusul b este 112'dimetil'112'ciclobutandiol !. compusul b este 112$di-idro3iciclobutan "//C! Se $&t &5 ine al2e1i2e $rin &Gi2area 7% Q,Cr,OA(:,SO- a %r#t&ril&r al7&&li* A. etanol B. 2'metil'1'propanol C. 2'propanol D. terbutanol !. ciclopropanol "/A+! Se $&t &5 ine 7et&ne $rin &Gi2area 7% Q,Cr,OA(:,SO- sa% a %r#t&ril&r al7&&li* A. alcool sec'butilic B. alcool terbutilic

C. ciclobutanol D. .'metil'2'butanol !. alcool ben(ilic "/A"! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. prin o3idarea cu K2Cr2>;/)2,>/ a metil inilcetonei se formea(" acid cetopropionic B. prin o3idarea ciclo-e3anonei cu reacti Oe-ling se formea(" acid ben(oic C. prin condensarea aldolic" dintre metanal &i etanal se formea(" propenal D. formulei C8)8> %i corespunde un num"r de cinci i(omeri cu inel aromatic !. propanona &i propanalul difer" prin natura grupei funcionale "/A,! C&#$%s%l%i 7% <&r#%la #&le7%lar CB:BO Di 7&res$%n2e %n n%#r 2e i8&#eri 7% n%7le% ar&#ati7* A. 2 alde-ide B. ..alde-ide C. / alde-ide D. 2 cetone !. 1 ceton" "/A=! CV i 7&#$%>i 7ar5&nili7i 7% <&r#%la #&le7%lar C-:BO N<r stere&i8&#eriO $&t rea7 i&na 7% ZA?NN:=O,[O:M A. o alde-id" B. dou" alde-ide C. o ceton" D. dou" cetone !. nici o ceton" "/A-! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s se $&ate 7&n2ensa 7% el Dns%>i* A. metanalul B. etanalul C. propanona D. difenilcetona !. acetofenona "/A0! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s se $&ate 7&n2ensa 7% el Dns%>i* A. diterbutilcetona B. ben(alde-ida C. ben(ofenona D. acetalde-ida !. acetona "/A/! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s se $&ate 7&n2ensa 7% el Dns%>i* A. ciclo-e3anona B. butanona C. butanalul D. formalde-ida !. alde-ida ben(oic" "/AA! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s n% se $&ate 7&n2ensa 7r&t&ni7 7% el Dns%>i* A. 2'butenalul B. alde-ida crotonic" C. dimetilcetona D. .'metilbutanal !. 2'metilbutanal

"/AB! Se 7&nsi2er %r#t&area s71e# 2e rea7 ii* )g,>/ / )2,>/ # )2 / Ni fenilacetilena # )2> B Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este alcoolul ben(ilic B. compusul B este fenilmetilcetona C. compusul B este 1'feniletenol D. compusul b este 1'feniletanol !. compusul b este un alcool secundar "/AC! Se 7&nsi2er %r#t&area s71e# 2e rea7 ii* )g,> / / )2,>/ # )2 / Ni C/): # )2> B

= ' ) 2> tiin2 2es$re 7&#$%s%l 7% <&r#%la #&le7%lar C-:/ 7 $&ate rea7 i&na 7% s&2i% #etali7, ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. compusul B este butanal B. compusul B este butanona C. compusul b este 2'butanol D. compusul = este 1'butena !. compusul = este 2'butena b "/B+! Se 7&nsi2er %r#t&area s71e# 2e rea7 ii* 2 C)/ 1000 C B
0

)>

# ) 2>M )g,> / ) ,>


/ 2

# ) / Ni b
2

) = ' ) 2> I

' . )2 Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. compusul b este alcoolul inilic B. compusul b este etanal C. compusul = este etanol D. compusul I este etena !. compusul I este etanul "/B"! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* 2 C)/ 1000 0C ' . )2 B # )2>M )g,>/ / )2,>/

# C)2> ' ) 2>

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este formalde-ida B. compusul B este acetilena C. compusul b este formalde-ida D. compusul = este alde-ida propionic" !. compusul = este acroleina "/B,! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* o3i(i de a(ot B # ) 2> C)/ # >2 0 /00 ' :00 C )> 2 B # 2 C:)0>) Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* b # bT

A. compusul B este acetilena B. compusul B este formalde-ida C. compusul b poate fi alcool o'-idro3iben(ilic D. compusul b este o1o'di-idro3idifenilmetan !. compusul b poate fi alcool p'-idro3iben(ilic "/B=! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* p'cre(ol # Cl2 / B # )2> / )> b # C:)0>) / ) ' ) 2> =

' )Cl ' )Cl Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este 2'cloro'/'-idro3itoluen B. compusul b este alcool o'-idro3iben(ilic C. compusul b este alcool p'-idro3iben(ilic D. compusul = este o1oG'di-idro3idifenilmetan !. compusul = este p1pG'di-idro3idifenilmetan "/B-! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* o'cre(ol # Cl2 / B # )2> / )>

' )Cl ' )Cl Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul b este alcool o'-idro3iben(ilic B. compusul b este alcool p'-idro3iben(ilic C. compusul = este o1oG'di-idro3idifenilmetan D. compusul = este p1pG'di-idro3idifnilmetan !. compusul = este no olac

# C:)0>) / ) ' ) 2>

"/B0! Se 7&nsi2er %r#t&area s71e# 2e rea7 ii* )2,>/ )2,>/ # )2> / ) 21.'dimetil'1'butanol B b ' ) 2> ' ) 2> Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul 3 este 21.'dimetil'1'buten" B. compusul B este 21.'dimetil'2'buten" C. compusul b este 21.'dimetil'1'butanol D. compusul b este 21.'dimetil'2'butanol !. compusul = este 21.'dimetil'2'buten" "/B/! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* )2,>/ K+n>/ / )2,> / B b ' ) 2> ' C>2 ' ) 2>

K+n>/ / )2,>/

2 C).

C C). >

C) .

C >

C>>) # C).

C C). >

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B poate fi /'-idro3i'21/'dimetil'1'penten" B. compusul B poate fi 21/'dimetil'/'penten'2'ol C. compusul B este 2'-idro3i'21/'dimetilpentanol D. compusul b este 21/'dimetil'1'penten" !. compusul b este 21/'dimetil'11.'pentadien" "/BA! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii*

' 2 ) 2>

K+n>/ # )2> ' 2C>2 ' 2)2>

C).

C C > >

C).

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este 21.'butandiol B. compusul B poate fi 21.'dimetil'21.'butandiol C. compusul B poate fi 21.'dimetil'11/'butandiol D. compusul b este 11.'butadien" !. compusul b este 21.'dimetil'11.'butadien" "/BB! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s, ale?e i a<ir#a iile a2evrate* C). C) C)2 C)> C). A. este o alde-id" B. este o ceton" C. se nume&te 2'metil'/'butanal D. se nume&te .'metilbutanal !. se nume&te R'metilbutanal "/BC! Re<erit&r la 7&#$%>ii 7ar5&nili7i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. sunt compu&i organici cu funciuni mono alente B. sunt compu&i organici cu funciuni di alente C. sunt compu&i organici cu funciuni tri alente D. pot fi alde-ide &i cetone !. punctele lor de fierbere cresc odat" cu cre&terea masei molare "/C+! Re<erit&r la 7&#$%>ii 7ar5&nili7i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. punctele de fierbere au alori apropiate pentru alde-idele &i cetonele cu acela&i num"r de atomi de carbon B. punctele de fierbere sunt mai mici dec2t ale alcoolilor cu acela&i num"r de atomi de carbon C. grupa carbonil este nepolar" D. butandiona este un compus dicarbonilic !. glio3alul este un compus monocarbonilic "/C"! Prin rea7 ia 2intre al2e1i2e >i rea7tivii 9ri?nar2 $&t re8%lta* A. alcooli primari B. alcooli secundari C. alcooli teriari D. dialcooli !. -alo-idrine "/C,! Prin tratarea 7&#$%>il&r 2i1al&?ena i 7% #etale a7tive se $&t <&r#a* A. cicloalcani B. alc-ene C. alcadiene D. cicloalcani &i alc-ene !. spirani "/C=! Rea7 ia 1al&?enil&r NCl,,'r,O 7% 1i2r&7ar5%ri a7i7li7e sat%rate este & rea7 ie 2e* A. -alogenare B. adiie C. substituie D. introducere a unuia sau mai multor atomi de -alogeni %n molecula -idrocarburii

!. condensare "/C-! Da% rea7 ie 2e 1i2r&li8* A. compu&ii mono-alogenai B. aci(ii carbo3ilici C. deri aii funcionali ai aci(ilor carbo3ilici D. aminele !. compu&ii carbonilici "/C0! P&t rea7 i&na 7% &8&n* A. alcanii B. alc-enele C. alcadienele D. alc-inele !. arenele "/C/! C&#$%s%l 7% <&r#%la #&le7%lar C=:/O $&ate <i* A. un alcool B. o alde-id" C. o ceton" D. un eter !. un ester "/CA! S%nt reversi5ile rea7 iile* A. i(omeri(area alcanilor B. formarea acetilurilor metalice C. esterificarea aci(ilor carbo3ilici D. acilarea -idrocarburilor aromatice !. des-idratarea alcoolilor "/CB! Care 2intre %r#t&rii 7&#$%>i rea7 i&nea8 7% rea7tiv%l T&llensM A. acetilena B. propenalul C. 2'butina D. acrilonitrilul !. acetona "/CC! O5 inerea a7i2%l%i a7rili7 2in a7r&lein are l&7 $rin &Gi2are 7%* A. dicromat de potasiu %n mediu acid B. permanganat de potasiu %n mediu acid C. reacti Pollens D. Ag2> !. reacti Oe-ling "A++! Care 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s $&t <i %tili8a i 7a a?en i 2e a7ilare ai arenel&rM A. acidul acetic B. clorura de acetil C. an-idrida acetic" D. acetonitrilul !. acetamida "A+"! C&#$%s%l 7% <&r#%la #&le7%lar C=:/O, $&ate <i* A. un acid carbo3ilic B. un ester

C. o an-idrid" acid" D. o alde-id" !. o -idro3iceton" "A+,! Per#an?anat%l 2e $&tasi% $&ate <i a?ent 2e &Gi2are Dn s&l% ie* A. acid" B. ba(ic" C. apoas" D. neutr" !. alcoolic" "A+=! Rea7 iile 2e 1i2r&?enare s%nt 7ara7teristi7e* A. alcanilor B. cicloalcanilor C. alc-enelor D. alc-inelor !. arenelor "A+-! P&t <%n7 i&na 7a siste#e re2%7t&are* A. sodiu %n etanol B. tetra-idrur" de litiu &i aluminiu C. fier &i acid clor-idric D. sodiu %n amoniac lic-id !. (inc &i -idro3id de potasiu "A+0! Da% rea7 ii 2e re2%7ere* A. etena B. acroleina C. difenileterul D. crotonul !. ciclopropanul "A+/! Prin 2es1i2ratarea 2i&lil&r $&t re8%lta* A. alcadiene B. eteri ciclici C. alc-ine D. alde-ide !. cetone "A+A! S%nt 7&re7te a<ir#a iile* A. acidul acetic sc-imb" culoarea indicatorului ro&u de metil B. acidul oleic este un acid gras nesaturat dicarbo3ilic C. acidul oleic poate adiiona -idrogen form2nd acid palmitic D. acidul ben(oic se poate obine prin o3idarea etilben(enului cu K+n>//)2,>/ !. aci(ii gra&i conin un num"r par de atomi de carbon "A+B! A7i2%l 5%tiri7 $&ate <i i8&#er 2e <%n7 i%ne 7%* A. acetatul de etil B. .'-idro3ibutanalul C. formiatul de i(opropil D. 11/'butandiolul !. 11/'butendiolul "A+C! S%nt a2evrate a<ir#a iile*

A. aci(ii gra&i saturai se g"sesc preponderent %n gr"simile de origine animal" B. acidul butanoic se g"se&te %n untul f"cut din laptele de ac" C. acidul lauric este constituentul principal al gr"simii din untul de cacao D. acidul linoleic formea(" esteri care se g"sesc %n uleiul de soia !. aci(ii gra&i intr" %n compo(iia s"punurilor "A"+! Re<erit&r la rea7 ia 2e esteri<i7are 2intre %n a7i2 >i %n al7&&l, s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. este ire ersibil" B. are loc %n mediu ba(ic C. are loc %n pre(ena unui acid tare 6)Cl1 )2,>/7 D. pentru a reali(a desf"&urarea reaciei %n sensul form"rii esterului1 se folose&te unul din reactani %n e3ces !. pentru a reali(a desf"&urarea reaciei %n sensul form"rii esterului1 se %ndep"rtea(" din asul de reacie produsul cel mai olatil "A""! S%nt a2evrate a<ir#a iile* A. aci(ii sunt substane care %n soluie apoas" ioni(ea(" &i pun %n libertate protoni B. aci(ii mai tari pun %n libertate aci(ii mai slabi din s"rurile lor C. aloarea constantei de aciditate aria(" in ers proporional cu t"ria acidului D. cunoa&terea alorii constantei de aciditate permite aprecierea t"riei acidului !. acidul acetic este un acid mai tare dec2t acidul carbonic "A",! Cara7ter%l a7i2 al a7i8il&r 7ar5&Gili7i se $%ne Dn evi2en $rin* A. reacia cu metale B. reacia cu o3i(ii metalelor C. reacia cu -idro3i(i alcalini D. reacia de esterificare !. %nro&irea soluiei de fenolftalein" "A"=! A7i2%l ,.1i2r&Gi$r&$i&ni7 se $&ate &5 ine $rin* A. -idroli(a dimetilcian-idrinei B. adiia )Cl la acid acrilic1 urmat" de -idroli(" C. -idroli(a acid" a U'-idro3ipropionatului de metil D. o3idarea cu K2Cr2>;/)2,>/ a .'-idro3i'1'butenei !. -idroli(a U'cloropropionatului de metil "A"-! Rea7 i&nea8 7% a#5ele ?r%$e <%n7 i&nale ale a7i2%l%i $.1i2r&Gi5en8&i7* A. metanul B. carbonatul de sodiu C. an-idrida acetic" D. -idro3idul de sodiu !. sodiu metalic "A"0! Pr&$riet ile 7&#%ne a7i8il&r 7ar5&Gili7i >i a7i8li&r #inerali s%nt* A. ioni(area %n soluie apoas" B. esterificarea C. reacia cu metale alcaline D. reacia cu o3i(i ba(ici !. reacia cu cu -idro3i(i alcalini "A"/! Re<erit&r la a7i8ii 7ar5&Gili7i ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. au formula general" *$C>>) B. sunt deri ai funcionali ai -idrocarburilor care conin una sau mai multe grupe $C)> C. au caracter acid D. nu reacionea(" cu alcoolii

!. propriet"ile c-imice ale aci(ilor carbo3ilici sunt determinate numai de pre(ena grupei carbo3il "A"A! C&#$%s%l 7% str%7t%ra :@COO: se n%#e>te* A. acid metanoic B. acid etanoic C. acid acetic D. acid formic !. formol "A"B! C&#$%s%l 7% str%7t%ra C:=@COO: se n%#e>te* A. acid metanoic B. acid etanoic C. acid acetic D. acid propanoic !. oet 6sub form" de soluie7 "A"C! Re<erit&r la a7i2%l etan&i7 s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se obine prin fermentaia alcoolic" a gluco(ei B. sub form" an-idr" se mai nume&te acid acetic glacial C. este un lic-id incolor 0 D. este o substan" solid" la t A 1:10 C !. este insolubil %n ap" "A,+! Re<erit&r la a7i2%l a7eti7 s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. are formula general" C).$C>>) B. are miros %nep"tor C. este olatil D. este foarte u&or solubil %n ap" !. are p.f. &i p.t. sc"(ute "A,"! Re<erit&r la a7i2%l a7eti7 s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se obine prin fermentaia acetic" a etanolului B. se formea(" din etanol sub aciunea alcoolo3ida(ei C. se comerciali(ea(" sub numele de oet de in D. nu se poate obine industrial !. cu apa formea(" leg"turi de -idrogen "A,,! Re<erit&r la a7i8ii 7ar5&Gili7i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. sunt %n stare de agregare lic-id" B. propriet"ile lor c-imice sunt determinate de pre(ena grupei carbo3il &i a radicalului -idrocarbonat C. grupa $C>>) este polar" D. polari(area grupei carbo3il determin" cedarea -idrogenului ca proton %n unele reacii c-imice !. sunt aci(i tari "A,=! A7i2%l a7eti7 $&ate rea7 i&na 7%* A. +g B. Oe C. =n D. Cu !. )2 "A,-! Re<erit&r la a7i2%l a7eti7 ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. are caracter acid mai puternic dec2t apa carboga(oas" B. este un acid mai slab dec2t acidul clor-idric 2/

C. este un acid mai tare dec2t acidul sulfuric D. colorea(" %n ro&u -2rtia de turnesol !. nu colorea(" -2rtia indicatoare de p) "A,0! Re<erit&r la a7i2%l a7eti7 ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. este un acid mai tare dec2t acidul formic B. este un acid mai tare dec2t acidul propanoic C. este un acid mai tare dec2t acidul clor-idric D. se di(ol " %n ap" !. %n soluie apoas" ioni(ea(" "A,/! A7i2%l a7eti7 rea7 i&nea8 7%* A. Oe B. Ca> C. K>) D. CaC>. !. )C>>) "A,A! Re<erit&r la a7i2%l a7eti7 ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. reacionea(" cu metalele situate %naintea -idrogenului %n seria BeHeto '5olta B. s"rurile sale cu metale se numesc alco3i(i C. reacionea(" cu o3i(ii metalelor1 form2nd o sare &i -idrogen D. d" reacii de neutrali(are cu -idro3i(ii alcalini !. reacionea(" cu o3idul de calciu1 form2nd ar stins "A,B! Re<erit&r la a7i2%l a7eti7 s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. prin reacia cu carbonatul de calciu formea(" acetat de calciu1 dio3id de carbon &i ap" B. poate fi determinat cantitati prin titrare cu o soluie de Na>) de concentraie cunoscut"1 %n pre(ena fenolftalein" ca indicator de p) k C. %n soluia apoas" de acid acetic e3ist" numai ioni acetat1 C).C>> D. caracterul acid al acidului acetic se manifest" numai %n reaciile cu metale !. s"rurile acidului acetic se numesc acetai "A,C! Re<erit&r la rea7 ia 2e esteri<i7are a a7i2%l%i a7eti7 s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. are loc %n pre(ena unui acid tare 6)Cl1 )2,>/7 B. este o reacie ire ersibil" C. este o reacie re ersibil" D. este o reacie de ec-ilibru !. are loc %n mediu puternic alcalin 6K>)1 Na>)7 "A=+! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. reacia de esterificare %n care se elimin" o molecul" de ap" %ntre o molecul" de acid &i una de alcool este o reacie de condensare B. c2nd la reaciile de esterificare particip" molecule de aci(i carbo3ilici &i de dioli1 au loc reacii de copolimeri(are C. acetatul de etil este un ester D. poliesterii sunt polimeri de condensare !. %n reaciile de condensare se formea(" dou" molecule mari "A="! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. acetatul de etil are un miros %nep"tor1 de oet B. esterii se g"sesc %n natur" sub form" de gr"simi &i uleiuri C. gr"simile &i uleiurile sunt esteri ai glicerinei cu aci(i gra&i D. esterii nu pot e3ista %n compu&ii naturali deoarece sunt instabili 20

!. prin reacia dintre acid acetic &i etanol se formea(" metanoat de etil &i ap" "A=,! Re<erit&r la a7i8ii ?ra>i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. conin un num"r impar de atomi de carbon B. pot fi saturai C. pot fi nesaturai D. pot a ea numai leg"turi simple C$C !. pot a ea cel puin o leg"tur" dubl" CAC "A==! Re<erit&r la a7i8ii ?ra>i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. sunt aci(i carbo3ilici cu caten" liniar" &i num"r par de atomi de carbon 6n c/7 B. aci(ii gra&i saturai conin leg"turi E C$C C. aci(ii gra&i nesaturai conin cel puin o leg"tur" dubl" CAC %n molecul" D. se g"sesc %n principal sub form" de esteri cu glicerina !. sunt numai %n stare lic-id" "A=-! C&#$%s%l 7% str%7t%ra C:=@C:,@C:,@COO: se n%#e>te* A. acid propionic B. acid butanoic C. acid capronic D. acid butiric !. acid propanoic "A=0! C&#$%s%l 7% str%7t%ra C:=@C:,@C:,@C:,@C:,@COO: se n%#e>te* A. acid -e3andioic B. acid -e3anoic C. acid capronic D. acid caprilic !. acid caprinic "A=/! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra C:=@NC:,O"-@COO: s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se nume&te acid palmitic B. se nume&te acid stearic C. este un acid gras saturat D. este un acid gras nesaturat !. este constituent principal al gr"simii din corpul animalelor "A=A! S%nt a7i8i ?ra>i sat%ra i* A. acidul butiric B. acidul caprilic C. acidul oleic D. acidul linoleic !. acidul pentanoic "A=B! S%nt a7i8i ?ra>i sat%ra i* A. acidul -e3anoic B. acidul capronic C. acidul -eptanoic D. acidul palmitic !. acidul lauric "A=C! S%nt a7i8i ?ra>i nesat%ra i* A. acidul butanoic B. acidul pentanoic 2:

C. acidul caprilic D. acidul oleic !. acidul linoleic "A-+! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra C:=@NC:,OA@C:PC:@NC:,OA@COO: ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. este un acid gras saturat B. este un acid gras nesaturat C. se nume&te acid oleic D. se nume&te acid linoleic !. pre(int" i(omerie geometric" "A-"! Re<erit&r la a7i2%l &lei7 ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. este un acid gras nesaturat B. are structur" plan" C. sub forma `cisa este constituentul principal al gr"simii din untul de cacao D. are trei leg"turi duble CAC !. are 18 atomi de carbon %n molecul" "A-,! A7i8ii ?ra>i se $&t &5 ine* A. pornind de la compu&i naturali B. prin eterificarea glicerinei C. prin -idroli(a gr"similor D. prin o3idarea arenelor polinucleare !. prin o3idarea catalitic" a parafinei "A-=! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* #a C).C>>) #b #c 6C).C>>72+g

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. substana a poate fi +g B. substana 5 poate fi +g> C. substana 7 poate fi +g6>)72 D. substana a poate fi )2 !. substana 5 poate fi *$+B "A--! Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. acidul acetic are p.f. mai mare dec2t etanolul B. compusul cu formula C).$6C)2711$C>>) este un acid gras C. radicalul -idrocarbonat este partea -idrofob" a acidului D. p)'ul unei soluii apoase de acid acetic este mai mare de ; !. acidul acetic nu reacionea(" cu Cu "A-0! Pre7i8ea8 7are 2intre rea7 iile 71i#i7e 2e #ai E&s s%nt $&si5ile* A. 2C).$C>>) # Cu> C 6C).$C>>72Cu # )2> B. C).$C>>) # Ag C C).$C>>Ag # 1/2)2j C. C).$C>>) # K>) C C).$C>>K # )2> D. C).$C>>) # Na C C).$C>>Na # 1/2)2j !. 2C).$C>>) # CaC>. C 6C).$C>>72Ca # )2> # C>2 "A-/! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. aci(ii carbo3ilici inferiori se di(ol " %n ap" datorit" form"rii leg"turilor de -idrogen 2;

B. %n soluia apoas" a unui acid carbo3ilic e3ist" %n stare -idratat" molecule de acid1 anioni carbo3ilat &i ioni -idroniu C. aci(ii aromatici sunt aci(ii mai slabi dec2t cei alifatici1 e3cept2nd acidul formic D. ec-ilibrul c-imic stabilit %n urma reaciei dintre un acid carbo3ilic &i ap" se caracteri(ea(" prin constanta de aciditate1 Ka !. t"ria aci(ilor carbo3ilici scade odat" cu cre&terea catenei "A-A! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. acidul metanoic este mai slab dec2t acidul etanoic B. acidul ben(oic este mai slab dec2t acidul formic C. acidul etanoic este mai tare dec2t acidul propionic D. acidul formic este mai tare dec2t acidul ben(oic !. acidul propanoic este mai tare dec2t acidul etanoic "A-B! Re<erit&r la a7i2%l sali7ili7 ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. este o substan" cristalin" B. este insolubil %n ap" C. soluia apoas" de acid salicilic este acid" D. este solubil %n ap" !. colorea(" %n ro&u soluia apoas" %n care s'a ad"ugat fenolftalein" "A-C! Re<erit&r la a7i2%l sali7ili7 s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. este un acid mai slab dec2t acidul ben(oic B. este un acid mai puternic dec2t acidul m'-idro3iben(oic C. este un acid aromatic D. este un acid alifatic !. s"rurile acidului salicilic se numesc salicilai "A0+! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C>>) >) A. acid acetilsalicilic B. acid salicilic C. aspirin" D. acid o'-idro3iben(oic !. salol "A0"! A7i2%l sali7ili7 $&ate rea7 i&na 7%* A. Na>) B. C2)0>) C. C).C>Cl D. C>2 !. 6C).C>72> "A0,! C&#$%>ii 7ar5&Gili7i $&t <i 7lasi<i7a i ast<el* A. dup" num"rul atomilor de carbon1 compu&i monocarbo3ilici &i compu&i policarbo3ilici B. dup" num"rul de grupe C>>)1 compu&i carbo3ilici alifatici &i compu&i carbo3ilici aromatici C. dup" natura radicalului de -idrocarbur"1 compu&i monocarbo3ilici &i compu&i policarbo3ilici D. dup" natura radicalului de -idrocarbur"1 compu&i carbo3ilici alifatici &i compu&i carbo3ilici aromatici !. dup" num"rul de grupe C>>)1 compu&i monocarbo3ilici &i compu&i policarbo3ilici

"A0=! Se 2a% %r#t&arele <&r#%le 2e str%7t%r* C)2 > C> 6C)272 C). > C). C C) > C> 6C)272 C). >C)2C). C)2 > C> 6C)272 C).

C)2 C)2

> C> C> C> >

6C)271: 6C)271: 6C)271:

C). C). C).

C) >

NIO NIIO NIIIO S%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. compu&ii au urm"toarele denumiriX 647 etanoat de etil1 6447 1121.'tributanoil'glicerol1 64447 tristearin" B. toi trei sunt compu&i carbo3ilici C. toi trei sunt deri ai funcionali ai aci(ilor carbo3ilici D. toi trei sunt compu&i cu grupe funcionale tri alente !. compu&ii au urm"toarele denumiriX 647 etanoat de etil1 6447 tristearin"1 64447 1121.'tributanoil'glicerol "A0-! Ale?e i seriile 7e 7&n in n%#ai 2eriva i <%n7 i&nali ai a7i8il&r 7ar5&Gili7i* A. esteri1 cloruri acide1 an-idride acide1 amide B. esteri1 cloruri acide1 an-idride acide1 nitrili C. nitrili1 cloruri acide1 an-idride acide1 amide D. eteri1 cloruri acide1 an-idride acide1 amide !. esteri1 cloruri acide1 an-idride acide1 amine "A00! Re<erit&r la a7i2%l sali7ili7 ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. %n reacia cu alcooli se esterific" grupa carbo3il B. %n reacia cu cloruri acide ale aci(ilor carbo3ilici se esterific" grupa -idro3il C. %n reacia cu an-idride acide se esterific" grupa carbo3il D. este un -idro3iacid !. este un compus lic-id "A0/! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* )2,>/ K+n>/ / )2,>/ C.): # )2> b B i C> i )> 2 Ale?e i rs$%ns%l 7&re7t* A. compusul B este 1'propanol B. compusul B este 2'propanol C. compusul b este acetona D. compusul b este propanona !. compusul b este acidul acetic "A0A! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* AlCl. an-. B C:): # C2)0Cl ' )Cl Ale?e i rs$%ns%l 7&re7t* A. compusul B este toluenul B. compusul B etilben(enul C. compusul b acidul ben(oic D. compusul b acidul fenilacetic !. compusul b ben(alde-ida "A0B! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii*
2

K+n> / / )2,>/ b i C> i )> 2


2

C:)0>)

# Na>) i) >
2

# C>21 tM p

# )Cl ' NaCl

# 6C).C>72> I i C) .C>>)

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este acidul ben(oic B. compusul B este fenolatul de sodiu C. compusul = este acidul salicilic D. compusul I este acidul salicilic !. compusul I este aspirina "A0C! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* AlCl. an-. C:): # C).Cl B ' )Cl Ale?e i rs$%ns%l 7&re7t* A. compusul B este cloroben(enul B. compusul B este 3ilenul C. compusul B este toluenul D. compusul = este fenilmetilcetona !. compusul = este acid m'acetilben(oic "A/+! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* AlCl. C:): # 2'cloropropan B ' )Cl Ale?e i rs$%ns%l 7&re7t* A. compusul B este n'propilben(en B. compusul B este i(opropilben(en C. compusul b este acidul ben(encarbo3ilic D. compusul b este acidul .'fenilpropionic !. compusul b este acidul 2'fenilacetic "A/"! Ale?e i rea7 iile 71i#i7e 7&re7te* A. C:)0$C>>) # Na C C:)0$C>>Na # l )2 B. C:)0$C>>) # C:)0$C>>) C C:)0$C>>C:)0 # )2> C. C).$C>>) # C2)0$>) C C).C>>C). # )2> D. 2C).$C>>) # CaC>. C 6C).C>>72Ca # C>2 # )2> ' # !. C:)0> Na # C).C>Cl C C:)0>C>C). # NaCl "A/,! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. %n reacia de esterificare dintre un acid carbo3ilic &i un alcool1 acidul particip" cu protonul grupei $>)1 iar acidul cu grupa -idro3il B. aci(ii gra&i intr" %n compo(iia s"punurilor C. acidul lauric poate fi e3tras din laptele din nuca de cocos D. acidul linoleic este constituentul principal al gr"simii din untul de cacao !. acidul oleic are %n molecul" o leg"tur" dubl" CAC "A/=! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii*

K+n> / / )2,>/ b i )>


2

# C).C>Cl / AlCl. ' )Cl

K+n> / / )2,>/ i 2 C> 2 i . ) 2>

C .) 8

t _ :00 C

B 6alcan7 # b 6alc-ena7 = K+n> / / )2,>/ i)> 2 #= I i )2 > K

b # )2 >

)2,>/

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul = este glicolul B. compusul = este etanolul C. compusul I este acetalde-ida D. compusul I este acidul acetic !. compusul K este acetatul de etil "A/-! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* ) acid salicilic #C).C>Cl ' )Cl B # ) 2> b # acid acetic

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este acidul acetilsalicilic B. compusul B este aspirina C. compusul b este acidul salicilic D. compusul b este acidul o'-idro3iben(oic !. compusul b este aspirina "A/0! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* 1'butena # 08>9 K2Cr2>; / )2,>/ i i ) B # etanol i b ) 2> C>2 ) 2> B

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este propanal B. compusul B este acid propionic C. compusul b este acetat de etil D. compusul b este dietileter !. compusul b este propionat de etil "A//! C&#$%s%l 7% <&r#%la #&le7%lar C0:"+O, $re8int 7a i8&#eri N<r stere&i8&#eriO* A. trei aci(i monocarbo3ilici B. patru aci(i monocarbo3ilici C. opt esteri D. nou" esteri !. (ece esteri "A/A! C&#$%s%l 7% <&r#%la #&le7%lar C-:BO, $re8int 7a i8&#eri N<r stere&i8&#eriO* A. doi aci(i carbo3ilici B. trei aci(i carbo3ilici C. patru aci(i carbo3ilici D. patru esteri !. cinci esteri

"A/B! C&#$%s%l 7% <&r#%la #&le7%lar CC:"+O, $re8int 7a i8&#eri 7% str%7t%r ar&#ati7 N<r stere&i8&#eriO* A. 10 aci(i carbo3ilici B. 12 aci(i carbo3ilici C. 1/ aci(i carbo3ilici D. . esteri !. / esteri deri ai de la aci(i aromatici "A/C! Pre7i8a i rea7 iile $&si5ile 2in 7ele 2e #ai E&s* A. ) )C>>C)2C)2C). # )2> C) C) C) >) )C>>) # . 2 2 B. C).C>>) # N). C C).C>> N)/ C. 2C:)0C>>) # Cu C 6C:)0C>>72Cu # )2 ' # ' # D. C).C>>) # C:)0> K C C:)0C>> K # C:)0>) ' # !. C:)0C>>) # Na>) C C:)0C>> Na # )2> "AA+! Se 7&nsi2er %r#t&area s71e# 2e rea7 ii* C2)2 # )2 @d / @b
2#
' #

# )2> / )

# acid etanoic = i )2 >

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este etanul B. compusul B este etena C. compusul b este acetalde-ida D. compusul b este alcoolul etilic !. compusul = este acetatul de etil "AA"! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. reacia dintre acid acetic &i -idro3id de potasiu este o reacie de neutrali(are B. prin reacia dintre acidul acetic &i -idro3i(i alcalini 6Na>)1 K>)7 se formea(" acetai alcalini C. reaciile de neutrali(are ale aci(ilor stau la ba(a metodelor de determinre cantitati " prin titrimetrie D. acidul acetic poate fi determinat cantitati prin titrare cu o soluie diluat" de amoniac !. metodele de determinare cantitati " prin olumetrie se ba(ea(" pe reacii acido'ba(ice "AA,! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* 2C)/ 1000 C ' .)2
0 2#

# )2M @d / @b

C:): / AlCl. b umeda

K+n>/ / )2,>/ # C2)0>) = I i g i C>2 ) 2> i 2)2>

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul = este toluenul B. compusul = este etilben(enul C. compusul I este acidul fenilacetic D. compusul I este acidul ben(oic !. compusul g este ben(oatul de etil "AA=! Se &5 in a7i8i 7ar5&Gili7i $rin &Gi2area ener?i7 a %r#t&arel&r al71ene* A. 2'buten" B. 21.'dimetil'2'buten" C. 1'buten" D. 112'difenileten"

!. 2'metil'1'buten" "AA-! Se &5 in a7i8i 7ar5&Gili7i $rin &Gi2area %r#t&ril&r 7&#$%>i* A. etilben(en B. stiren cu K+n>/ / )2,>/ C. etanol cu K2Cr2>; / )2,>/ D. propanol cu K+n>/ / )2,>/ !. 2'propanol cu K2Cr2>; / )2,>/ "AA0! Se &5 in a7i8i 7ar5&Gili7i $rin &Gi2area %r#t&ril&r 7&#$%>i* A. i(opropilben(en cu K+n>/ / )2,>/ B. acetilen" cu K+n>/ / )2,>/ C. alcool terbutilic cu reacti BaNer D. eten" cu reacti BaNer !. cicobuten" cu K+n>/ / )2,>/ "AA/! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. acidul ben(oic se obine prin o3idarea energic" a ben(enului B. ben(oatul de metil este un eter aromatic C. acidul oleic este i(omer de po(iie cu acidul linoleic D. se formea(" aci(i carbo3ilici prin o3idarea energic" 6K+n>/ / )2,>/7 a alcoolilor primari !. se formea(" aci(i carbo3ilici prin o3idarea energic" 6K+n>/ / )2,>/7 a alcoolilor secundari "AAA! Se 2a% %r#t&rii a7i8i 7ar5&Gili7i* I P :@COO:F II P C:=COO:F III P C/:0@COO:F IV P C:=@C:,@COO:! Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te re<erit&are la varia ia 7ara7ter%l%i a7i2* A. 4 ^ 44 _ 444 B. 4 _ 44 _ 444 C. 45 _ 44 _ 4 D. 45 ^ 44 ^ 4 !. 444 ^ 44 ^ 45 "AAB! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* # ) 2> propanoatul de n'propil B 6acid7 # b 6alcool7 # 28>9M K+n>/ / )2,>/ B # )2 > b Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este acid acetic B. compusul B este acid propanoic C. compusul b este etanol D. compusul b este n'propanol !. compusul b este i(opropanol "AAC! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* acetat de n'propil # )2> b # )2,>/ i)>
2

B 6acid7 # b 6alcool7 t _ :00 C


0

# )2 / NiM t1 p

g 6alcan7 # P 6alc-ena7

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este acid propanoic B. compusul b este n'propanol C. compusul g este etanul

D. compusul g este metanul !. compusul P este etena "AB+! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* acetat de metil # )2> B 6acid7 # b 6alcool7 ) b # C:)0C>>) = Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este acidul acetic B. compusul b este etanolul C. compusul b este metanolul D. compusul = este ben(oatul de metil !. compusul = este acetatul de fenil "AB"! A?en ii 2e &Gi2are %tili8a i la &Gi2area al7&&lil&r s%nt* A. -idro3id de cupru 6447 B. K2Cr2>; / )2,>/ C. -idro3id de diaminoargint 647 D. K+n>/ / )2,>/ !. reacti BaNer "AB,! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. compusul cu structura de mai Zos se nume&te acid 212'dimetilbutanoic C). C). C C)2 C>>)

C). B. compusul cu structura de mai Zos se nume&te acid m'aminoben(oic C>>)

N)2 C. compusul cu structura de mai Zos se nume&te acid propandioic )>>C C)2 C)2 C>>) D. compusul cu structura de mai Zos se nume&te acid oleic C). 6C)27; C)AC) 6C)27; C>>) !. compusul cu structura de mai Zos se nume&te acid 2'aminoi(oftalic C>>) N)2

C>>) "AB=! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s ale?e i a<ir#a iile a2evrate* C). C) C). C)2 C) C>>) C). ./

A. num"rul atom de carbon primari este / B. num"rul atom de carbon secundari este 2 C. num"rul atom de carbon teriari este : D. num"rul atom de carbon cuaternar este 1 !. num"rul atom de carbon cuaternar este 2 "AB-! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s ale?e i a<ir#a iile a2evrate* C)2 C C) C) C>>) Cl C). C) C) 2 . A. se nume&te acid 2$etil$.'metil$/'cloro$pentenoic B. se nume&te acid /$cloro$2'etil'.$metil$/'pentenoic C. raportul dintre electronii p &i electronii F este 2/; D. raportul dintre electronii p &i electronii F este 2/1 !. raportul dintre electronii p &i electronii F este ;/2 "AB0! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s <&r#ea8 $rin &Gi2are 7% QMnO-(:,SO- a7i8i 7ar5&Gili7i* A. 2$buten" B. 2$butin" C. toluen D. etilben(en !. eten" "AB/! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s <&r#ea8 $rin &Gi2are 7% QMnO-(:,SO- %n a7i2 7ar5&Gili7* A. etanol B. i(opropanol C. terbutanol D. propanon" !. etan "ABA! Pre7i8a i 7are 2intre 7&#$%>ii 2e #ai E&s <&r#ea8 %n a7i2 7ar5&Gili7 $rin 1i2r&li8 al7alin* A. 2$cloropropan B. 212$dicloropropan C. 11111$tricloropropan D. triclorofenil metan !. clorur" de ben(en "ABB! Pre7i8a i 7are 2intre al71enele 2e #ai E&s <&r#ea8 a7i2 a7eti7 $rin &Gi2are ener?i7* A. 1'buten" B. 2'buten" C. .10'dimetil$2'-e3en" D. ciclo-e3en" !. eten" "ABC! F&r#%lei #&le7%lare C0:BO, Di 7&res$%n2* A. 8 aci(i carbo3ilici i(omeri 6f"r" stereoi(omeri7 B. 12 aci(i carbo3ilici i(omeri 6f"r" stereoi(omeri7 C. . perec-i de aci(i carbo3ilici i(omeri geometrici D. . aci(i carbo3ilici i(omeri geometrici !. 2 perec-i de aci(i carbo3ilici i(omeri geometrici "AC+! Se <&r#ea8 a7i2 5en8&i7 $rin*

A. -idroli(a clorurii de ben(il B. -idroli(a triclorofenilmetanului C. o3idarea toluenului D. o3idarea o'3ilenului !. o3idarea etilben(enului "AC"! Se <&r#e8 a7i2 a7eti7 $rin* A. o3iadrea energic" a etanolului B. o3idarea etanului C. -idroli(a clorurii de etilidin D. o3idarea acetalde-idei cu reacti Pollens !. -idroli(a cloroformului "AC,! Se $&ate <&r#a a7i2 $r&$an&i7 $rin &Gi2area ener?i7 a* A. 1$pentenei B. 2$pentenei C. 2$metil$2'pentenei D. ciclopentadienei !. i(oprenului "AC=! Se $&ate <&r#a a7i2 etan2i&i7 $rin* A. o3idarea energic" a ciclobutenei B. o3idarea energic" a ciclobutadienei C. o3idarea energic" a 112$etandiolului D. -idroli(a 11111121212$-e3acloroetanului !. o3idarea dietanalului cu reacti Pollens "AC-! S%nt 2eriva i <%n7 i&nali ai a7i8il&r 7ar5&Gili7i* A. esterii B. clorurile acide C. an-idridele acide D. aminele !. nitrilii "AC0! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* C 2) / # )2> / ) B K+n>/ / )2,>/ #B b i) > i) > 2 2 =

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este 112$etandiol B. compusul B este etanol C. compusul b este acetalde-ida D. compusul b este acid acetic !. compusul = este acetat de etil "AC/! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* C2)2 # )2 @d / @b
2#

# )Cl

# )2> / )> = b ' )Cl

K 2Cr2>; / )2,>/ I

8Ag6N).729>) P

Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. compusul B este etan B. compusul B este etena C. compusul I este etanol D. compusul I este etanal

!. compusul P este acid etanoic "ACA! Se 7&nsi2er s1e#a 2e rea7 ii* K2Cr2>; / )2,>/ )2,>/ B 2'propanol i i C>2 )2 > i ) 2> Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. compusul B este propena B. compusul B este propanona C. compusul b este acetalde-ida D. compusul b este alcool i(opropilic !. compusul b este acid acetic "ACB! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* K2Cr2>; / )2,>/ propena B i C>2 i ) 2> b # C>2 # )2> 2 B # CaC>. Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este 112$propandiol B. compusul B este 2$propanol C. compusul B este acid etanoic D. compusul b este acetat de calciu !. compusul b este metanoat de calciu "ACC! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* AlCl. # .Cl2 / B C:): # C).Cl ' .)Cl ' )Cl Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este toluen B. compusul b este clorura de ben(oil C. compusul b este clorura de ben(in D. compusul = este acidul ben(oic !. compusul = este alde-ida ben(oic" "B++! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* # .Cl2 / ' .)Cl toluen # Cl2 / ' )Cl ) = # ) 2> Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul b este alde-ida ben(oic" B. compusul b este acid ben(oic b # bT BT # )2> ' )Cl bT B # 2)2> ' .)Cl b

# 2)2> ' .)Cl

C. compusul bG este acid ben(oic D. compusul bG este alcool ben(ilic !. compusul = este ben(oat de ben(il "B+"! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* C).
2 # 2Br2/OeBr. B # BT ' 2)Br i)> 2 # 8>9/K+n> b

)N> . / )2,> / = i)>


2

tiin2 7 ) este i8&#er%l $ara >i )\ este i8&#er%l &rt&, ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul b este acidul o$bromoben(oic B. compusul b este acidul p$bromoben(oic C. compusul = este acidul /$bromo$2$nitroben(oic D. compusul = este acidul 2$bromo$/$nitroben(oic !. compusul = este acidul /$bromo$.$nitroben(oic "B+,! Re<erit&r la 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s ale?e i a<ir#a iile a2evrate* ) .C C>>) ) .C A. num"r atomi de carbon primari este . B. num"r atomi de carbon primari este / C. num"r atomi de carbon secundar este 2 D. num"r atomi de carbon teriar este 1 !. num"r atomi de carbon cuaternar este 1 "B+=! Ale?e i a<ir#a iile nea2evrate* A. compusul cu structura de mai Zos se nume&te acid /$cloro$2$etil$.$metil$/'pentenoic C)2 C C) C) C>>) Cl C). C) C) 2 . B. compusul cu structura de mai Zos se nume&te acid .$etenil$/$pentenoic C)2 C) C) C)2 C>>) C)AC)2 C. compusul cu structura de mai Zos se nume&te acid /$formilben(ensulfonic >A)C ,>.)

D. compusul cu structura de mai Zos se nume&te acid /$fenilbutanoic C:)0 C C)2 C)2 C>>) > !. compusul cu structura de mai Zos se nume&te acid .$metil$.$secbutilbutanoic C>>) ).C C) C) C). C)2 C) C). C).

"B+-! Ale?e i a<ir#a iile nea2evrate* A. compusul cu structura de mai Zos se nume&te acid .1.$dimetil-e3anoic C). C). C)2 C)2 C)2 C C)2 C>>)

C). B. aci(ii capronic1 caprilic &i caprinic conin un num"r impar de atom de carbon C. acidul palmitic &i acidul stearic sunt constituieni principali ai gr"simii din corpurile animalelor D. esterii acidului oleic &i acidului linoleic intr" %n constituia unor uleiuri egetale !. aci(ii gra&i se pot obine prin o3idarea catalitic" a parafinei "B+0! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. compusul C).C>>C2)0 se nume&te acetat de etil B. compusul C:)0C>>C). se nume&te ben(oat de metil C. acidul oleic &i acidul linoleic conin un num"r par de leg"turi duble CAC D. aci(ii gra&i saturai au formula molecular" C).6C)27nC>>) !. reacia de esterificare dintre un acid &i un alcool este o reacie de polimeri(are "B+/! Ale?e i rea7 iile in7&re7te* A. > C). B. 2 C).C>>) # CaC> . C. )> C:)0C>>) # C).C)2>) D. 2 C).C>>) # K>) !. 2 C).C>>) # Ca> 6C).C>>72Ca # )2> C).C>>C). # K) C:)0>C)2C). # )2> 6C).C>>72Ca # C>2 # )2> C >) # )> C)2C). ) C). C >C)2C). > # ) 2>

"B+A! S%nt nea2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. reacia de esterificare dintre un acid organic &i un alcool este o reacie de ec-ilibru B. culoarea indicatorilor acido'ba(ici ofer" informaii calitati e despre structura aci(ilor C. caracterul de acid al acidului acetic se manifest" %n reaciile c-imice cu s"rurile D. %n reacia de esterificare cu un alcool1 acidul cedea(" protonul grupei carbo3il !. alcoolo3ida(a este o en(im" care catali(ea(" o3idarea etanolului la acid acetic "B+B! A#i2ele s%nt* A. deri ai funcionali ai aci(ilor carbo3ilici B. compu&i obinui prin %nlocuirea grupei -idro3il1 '>) din grupa funcional" carbo3il cu radicalul amino1 ' N)2 C. de e3empluX C).'C>'N)2 6acetamida71 C).'C)2'C>'N)2 6propionamida7 D. deri ai funcionali ai aci(ilor carbo3ilici %n care grupa carbo3il1 'C>>) a fost %nlocuit" cu grupa nitril1 ' CWN !. compu&i obinui prin %nlocuirea grupei -idro3il1 '>) din grupa funcional" carbo3il cu grupa nitril1 'CWN

"B+C! Cl&r%rile a7i2e >i an1i2ri2ele a7i2e a% Dn 7&#%n %r#t&arele 7ara7teristi7i* A. conin %n molecul" -eteroatomi B. sunt deri ai funcionali ai aci(ilor carbo3ilici C. sunt compu&i cu grupe funcionale tri alente D. conin obligatoriu %n molecul" cel puin un atom de -alogen !. conin obligatoriu %n molecul" cel puin un atom de clor "B"+! N% s%nt 2eriva i <%n7 i&nali ai a7i8il&r 7ar5&Gili7i %r#t&arele 7lase 2e 7&#$%>i* A. esterii B. amidele C. aminele D. cetonele !. nitrilii "B""! :i2r&Gia7i8ii s%nt* A. compu&i cu funciuni mi3te care conin %n molecul" grupe funcionale -idro3il1 '>) &i carbo3il1 'C>>) B. compu&i cu grupe funcionale mi3te C. compu&i cu funciuni mi3te care conin %n molecul" grupe funcionale amino1 'N)2 &i carbo3il1 'C>>) D. compu&i cu funciuni mi3te care conin %n molecul" o grup" funcional" carbonil 6alde-id" sau ceton"7 &i mai multe grupe -idro3il1 '>) !. compu&i cu funciuni mi3te care conin %n molecul" numai grupe funcionale -idro3il1 '>) "B",! A7i8ii 7ar5&Gili7i se $&t 7lasi<i7a Dn <%n7 ie 2e* A. num"rul atomilor de carbon din molecul" B. num"rul de grupe carbo3il din molecul" C. num"rul de grupe carbonil care intr" %n structura grupei carbo3il D. natura radicalului -idrocarbonat !. gradul de nesaturare al atomilor de carbon din grupa carbo3il "B"=! A7i8ii 7ar5&Gili7i $&t <i* A. alifatici saturai B. alifatici nesaturai C. aromatici D. ga(o&i !. semiba(ici "B"-! Utili8rile esteril&r $&t <i* A. drept combustibili B. %n industria alimentar" C. aromati(ani D. materie prim" %n fabricarea s"punului !. de(infectani %n c-irurgie "B"0! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s eGist* > C). C C C >) A. doi atomi de carbon primari B. un atom de carbon primar C. doi atomi de carbon cuaternari D. doi atomi de carbon teriari !. patru atomi de carbon primari "B"/! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s eGist*

> ) A. un atom de carbon primar B. doi atomi de carbon primari C. un atom de carbon cuaternar D. un atom de carbon teriar !. un atom de carbon secundar C)2 C) C "B"A! Re<erit&r la 1i2r&Gia7i8i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. sunt compu&i cu funciune simpl" B. sunt compu&i cu funciune mi3t" C. conin %n molecul" una sau mai multe grupe $>) D. conin %n molecul" una sau mai multe grupe $C>>) !. numerotarea atomilor de carbon %ncepe de la grupa $>) "B"B! S%nt 7&#$%>i 7% <%n7 i%ne #iGt* A. an-idrida ftalic" B. clorura de etanoil C. acidul salicilic D. nitrilul acidului acetic !. glicina "B"C! S%nt 7&#$%>i 7% <%n7 i%ne #iGt* A. gluco(a B. fructo(a C. etanoatul de metil D. acidul etansulfonic !. R'alanina "B,+! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. fenolul este un alcool teriar B. anisolul este un eter C. %n toi compu&ii organici apar obligatoriu atomi de -idrogen D. %n funcie de num"rul grupelor $N)2 aminele pot fi mono' sau poliamine !. %n funcie de num"rul grupelor $>)1 compu&ii -idro3ilici se clasific" %n alcooli1 enoli &i fenoli "B,"! S%nt 2i7ar5&Gili7i %r#t&rii a7i8i* A. acidul propionic B. acidul maleic C. acidul stearic D. acidul salicilic !. acidul fumaric "B,,! Dintre 7&#$%>ii en%#era i #ai E&s $re7i8a i 7are s%nt esteri* A. 2'metilpropanal B. tristearina C. etanoatul de etil D. dipalmitostearina !. fructo(a "B,=! Ale?e i variantele 7&re7te* A. esterii se formea(" prin eliminarea intramolecular" a apei dintr'un alcool poli-idro3ilic B. ananasul conine butirat de etil C. 1121.'tributanoilglicerolul este un eter

D. tripalmitina este un ester !. un compus cu funciune tri alent" conine o grup" funcional" %n care trei atomi de -idrogen de la un atom de carbon au fost %nlocuii cu -eteroatomi "B,-! A% <%n7 i%ne trivalent* A. -idro3ialde-idele B. aci(ii carbo3ilici C. -idro3icetonele D. esterii !. aminoaci(ii "B,0! A7i2%l 7% str%7t%ra C:=@NC:,O"+@COO: se n%#e>te* A. caprinic B. decanoic C. dodecanoic D. lauric !. caprilic "B,/! A7i2%l 7% str%7t%ra C:=@C:,@COO: se n%#e>te* A. propionic B. propanoic C. acetic D. alerianic !. etanoic "B,A! A7i2%l 7% str%7t%ra* C). C) C>>) C)2C). se n%#e>te* A. i(obutanoic B. 2'metilbutanoic C. 2'metilbutiric D. sec'butanoic !. etilmetilacetic "B,B! A7i2%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C). C). C C>>) C). A. ter'butanoic B. 212'dimetilpropanoic C. i(opentanoic D. trimetilacetic !. neopentanoic "B,C! A7i2%l 7% str%7t%ra :OOC@NC:,O-@COO: se n%#e>te* A. pentandioic B. -e3andioic C. succinic D. adipic !. pimelic

"B=+! A7i2%l 7% str%7t%ra :OOC@NC:,O=@COO: se n%#e>te* A. pentandioic B. glutamic C. glutaric D. pimelic !. suberic "B="! A7i2%l 7% str%7t%ra :,CPC:@COO: se n%#e>te* A. inilic B. acrilic C. inilacetic D. propenoic !. crotonic "B=,! A7i2%l 7% str%7t%ra C:=@NC:,OA@C:PC:@NC:,OA@COO: se n%#e>te* A. oleic 6forma cis7 B. elaidic 6forma trans7 C. =1='9112'octadecadienoic D. ='9'octadecenoic !. ='12'octadecenoic "B==! A7i2%l 7% str%7t%ra :OOC@C:PC:@COO: $&ate <i* A. acidul malic B. acidul cinamic C. acidul maleic D. acidul alocinamic !. acidul fumaric "B=-! A7i2%l 7% str%7t%ra :CRC@COO: se n%#e>te* A. acetilencarbo3ilic B. propargilic C. propiolic D. metacrilic !. acrilic "B=0! A7i2%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C>>) C). A. acid U'ben(encarbo3ilic B. acid 2'metilben(encarbo3ilic C. acid o'metilben(encarbo3ilic D. acid o'toluic !. acid 2'metilben(oic "B=/! A7i2%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* )>>C A. acid diben(oic B. acid ben(en'p'dicarbo3ilic C. acid ben(en o'dicarbo3ilic C>>)

D. acid i(oftalic !. acid tereftalic "B=A! Re<erit&r la a7i8ii 7ar5&Gili7i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. sunt aci(i mai tari dec2t aci(ii minerali B. grupele resping"toare de electroni legate de carbonul grupei carbo3il scad aciditatea C. grupele atr"g"toare de electroni legate de carbonul grupei carbo3il scad aciditatea D. aci(ii monocarbo3ilici sunt aci(i mai tari dec2t cei dicarbo3ilici !. aci(ii aromatici sunt mai tari dec2t aci(ii saturai "B=B! Re<erit&r la a7i8ii #&n&7ar5&Gili7i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. grupele atr"g"toare de electroni legate de carbonul grupei carbo3il cresc aciditatea B. leg"turile nesaturate m"resc aciditatea C. efectul de conZugare cre&te aciditatea grupei carbo3il D. grupa $N>2 pe nucleul aromatic scade aciditatea !. aci(ii ben(oici o'substituii sunt aci(i mai tari dec2t acidul ben(oic nesubstituit "B=C! A7i8ii #&n&7ar5&Gili7i sat%ra i se $&t &5 ine $rin &Gi2area* 0 A. alcanilor la 100 C1 %n pre(en" de catali(atori B. alc-enelor cu amestec sulfonitric C. alcoolilor cu K2Cr2>;/)2,>/ D. alde-idelor cu Ag2> !. cetonelor cu Cr>. "B-+! A7i8ii #&n&7ar5&Gili7i sat%ra i se $&t &5 ine $rin 1i2r&li8a* A. esterilor B. nitrililor C. amidelor D. eterilor !. compu&ilor di-alogenai icinali "B-"! A7i8ii #&n&7ar5&Gili7i sat%ra i se $&t &5 ine $rin rea7 ia CO, 7%* A. compu&i organo'magne(ieni B. compu&i organo'litici C. compu&i organo'mercurici D. compu&i organo'fosforici !. compu&i mono-alogenai saturai "B-,! Re<erit&r la a7i8ii #&n&7ar5&Gili7i sat%ra i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. termenii inferiori sunt lic-i(i B. se obser " o alternan" a cre&terii temperaturii de topire C. temperaturile de topire ale termenilor cu num"r impar de atomi de carbon sunt mai mari dec2t ale omologilor lor inferiori cu num"r par de atomi de carbon D. termenii superiori au miros %nep"tor !. termenii superiori sunt solubili %n ap" %n orice proporie "B-=! Re<erit&r la a7i8ii #&n&7ar5&Gili7i sat%ra i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. termenii inferiori au miros pl"cut &i o solubilitate nelimitat" %n ap" B. termenii superiori sunt solubili %n eter1 ben(en1 compu&i -alogenai C. se asocia(" sub forma unor dimeri ciclici D. leg"turile de -idrogen ale aci(ilor sunt mai tari dec2t ale alcoolilor !. structura de dimer se p"strea(" doar %n soluie "B--! A7i8ii #&n&7ar5&Gili7i sat%ra i <&r#ea8 sr%ri 7%* //

A. metale B. o3i(i metalici C. -idro3i(i alcalini D. carbonai alcalini !. aci(i minerali "B-0! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te re<erit&are la a7i8ii #&n&7ar5&Gili7i sat%ra i* A. s"rurile cu metale alcaline sunt u&or solubile %n ap" B. s"rurile cu metale grele sunt insolubile %n ap" C. s"rurile de amoniu sunt combinaii ionice D. s"rurile de argint sunt ionice !. s"rurile de cupru sunt neionice "B-/! Ale?e i rea7 ia 7&re7t* A. )C>>) # *TN)2 B.C).C>>) # N). ) C>> N).*T C).C>> N)/
0

200 C i) >
2

) C

> N) *T

200 C i ) 2> > N) C).

C).C>>N)2

220 C C. C).C>>) # C).N)2 i ) 2> D. C).C>> Ag # Br2 !. C:)0C>>) tC


0

C).

C).Br # C> 2 # AgBr C>2 # )2>

"B-A! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te re<erit&are la a7i2%l <&r#i7* A. are formula structural" )'C>>) B. este o substan" solid" cu miros %nep"tor C. este coro(i pentru piele D. este un acid slab !. are propriet"i reduc"toare "B-B! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te re<erit&are la a7i2%l <&r#i7* A. formea(" s"ruri insolubile %n ap" B. are propriet"i o3idante C. are aciune bactericid" D. se utili(ea(" ca fi3ator de culoare !. miroase a amoniac "B-C! Re<erit&r la a7i2%l etan&i7 s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se nume&te &i oet B. este caustic C. este folosit %n industria alimentar" sub numele de acid acetic glacial D. este folosit ca materie prim" pentru obinerea unor esteri utili(ai %n parfumerie !. se utili(ea(" %n t"b"c"rie "B0+! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te re<erit&are la a7i2%l n.5%tan&i7* A. se g"se&te %n untul de capr" B. este utili(at ca mordant %n industria te3til" C. are miros resping"tor D. se g"se&te %n untul de ac" /0

!. este folosit la fabricarea celulo(ei "B0"! Ale?e i rea7 ia 7&re7t* A. * C>>) # *T >) ) /t C
0

* C>>*T # )2>

B. 2*'C>>) # @B0 C *C>>*G # @>B. # )B C. .*'C>>) # @B. C .*'C>B # ).@>. D. *'C>>) # ,>Cl2 C *'C>Cl # )2,>. !. *'C>>) # *G'C>B C 6*'C>72> # )B "B0,! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. acidul i(obutiric se g"se&te %n r"d"cina de arnic" B. acidul .'metilbutanoic are aciune sedati " C. acidul palmitic se g"se&te %n planta `Angelica archangelicaa D. compusul cu formula C).$6C)271/$C>>) se nume&te acid stearic !. acidul stearic are 1: atomi atomi de carbon "B0=! Se $&t &5 ine a7i8i #&n&7ar5&Gili7i nesat%ra i $rin* A. de-idrogenarea aci(ilor mono-alogenai aromatici B. des-idratarea -idro3iaci(ilor %n mediu acid C. condensarea @erHin D. metoda *eppe !. o3idarea alde-idelor nesaturate cu dicromat de potasiu &i acid sulfuric "B0-! A7i8ii #&n&7ar5&Gili7i nesat%ra i rea7 i&nea8 7%* A. )2 B. B2 C. )B D. )2> !. )2,>/ "B00! A2i ia 1i2r&?en%l%i la a7i8ii #&n&7ar5&Gili7i nesat%ra i se $&ate <a7e Dn $re8en 2e* A. ?iAl)/ B. =n/)Cl C. Ni1 @t1 @d D. amalgam de sodiu/+e>) !. =n/C).C>>) "B0/! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. adiia apei la acidul acrilic conduce la acid 2'-idro3ipropanoic B. adiia apei la acidul 2'butenoic conduce la acidul .'-idro3ibutanoic C. adiia acidului clor-idric la acid crotonic conduce la acid U'clorobutanoic D. adiia acidului brom-idric la acidul acrilic conduce la acid .'bromopropanoic !. adiia -alogenilor la aci(ii monocarbo3ilici nesaturai decurge anti'+arHo niHo "B0A! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. acidul acrilic este un acid aromatic B. acidul crotonic este un acid dicarbo3ilic C. acidul oleic se g"se&te %n natur" ca ester al glicolului D. acidul linoleic este folosit la tratarea arteriosclero(ei !. acidul linoleic are dou" duble leg"turi %n molecul" "B0B! Re<erit&r la a7i2%l $r&$en&i7 ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. este un lic-id cu miros %nep"tor

B. se nume&te u(ual acid crotonic C. se nume&te u(ual acid acrilic D. este insolubil %n ap" !. se polimeri(ea(" foarte u&or "B0C! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. acidul i(ocrotonic este cristali(at la temperatur" normal" B. acidul trans'2'butenoic se g"se&te %n natur" ca acid al glicolului C. acidul crotonic este lic-id D. acidul crotonic este folosit la obinerea unor copolimeri !. acidul crotonic &i acidul i(ocrotonic sunt i(omeri geometrici "B/+! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. acidul oleic este un acid gras nesaturat B. acidul oleic este un acid dicarbo3ilic C. acidul oleic este i(omer geometric cu acidul elaidic D. acidul undecilenic este folosit la tratarea infeciilor fungice ale pielii !. acidul linolenic polimeri(ea(" cu u&urin" "B/"! A7i8ii 2i7ar5&Gili7i sat%ra i se $&t &5 ine $rin* A. o3idarea n'alcanilor B. o3idarea cetonelor ciclice cu o3idani puternici C. -idroli(a deri ailor di-alogenai icinali D. -idroli(a deri ailor di-alogenai geminali !. o3idarea dialde-idelor saturate cu reacti Oe-ling "B/,! Re<erit&r la a7i8ii 2i7ar5&Gili7i sat%ra i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. sunt soli(i B. temperatura de topire cre&te cu cre&terea masei moleculare C. pre(int" fenomenul de alternan" D. aci(ii cu num"r par de atomi de carbon au temperaturi de topire mai mari dec2t ale omologilor cu num"r impar de atomi de carbon !. termenii inferiori sunt insolubili %n ap" "B/=! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. prin decarbo3ilarea termic" a acidului o3alic se obine C>21 C>1 )2> B. prin decarbo3ilarea acidului malonic se formea(" an-idrid" maleic" C. prin decarbo3ilarea termic" a acidului adipic %n pre(ena an-idridei acetice1 se formea(" ciclopentanon" D. prin decarbo3ilarea termic" a acidului pentandioic se formea(" ciclopentanon" !. prin decarbo3ilarea termic" a acidului pimelic %n pre(ena an-idridei acetice se formea(" ciclo-e3anon" "B/-! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. prin decarbo3ilarea termic" a acidului succinic se formea(" an-idrida succinic" B. prin des-idratarea termic" a acidului glutaric se formea(" an-idrida glutaric" C. prin decarbo3ilarea o3idati " a acidului 112'ciclobutandioic se formea(" ciclobutena D. prin decarbo3ilarea termic" a aci(ilor cu / &i 0 atomi de carbon se formea(" an-idride acide !. prin o3idarea acidului o3alic cu permanganat de potasiu se formea(" dio3id de carbon &i ap" "B/0! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. acidul etandioic este to3ic &i coro(i B. acidul malonic este agent decolorant C. acidul propandioic se folose&te sub form" de sare de calciu %n diferite sinte(e organice D. datorit" reacti it"ii lor1 esterii acidului propandioic se folosesc %n multe sinte(e organice !. acidul propandioic este utili(at la obinerea acidului barbituric

"B//! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. acidul succinic se g"se&te %n cantit"i mari %n c-i-limbar B. acidul 11:'-e3andioic este un lic-id solubil %n ap" C. acidul succinic are rol antiemetic D. acidul adipic se utili(ea(" la obinerea poliamidelor !. esterii acidului 11:'-e3andioic sunt utili(ai ca lubrifiani &i plastifiani "B/A! A7i2%l 5en8&i7 se $&ate &5 ine $rin* A. -idroli(a toluenului B. o3idarea etilben(enului cu permanganat de potasiu %n mediu acid C. -idroli(a clorurii de ben(iliden D. saponificarea ben(onitrilului !. -idroli(a feniltriclorometanului "B/B! A7i2%l &rt&.<tali7 se $&ate &5 ine $rin* A. o3idarea acidului o'aminoben(oic B. o3idarea o'3ilenului cu permanganat de potasiu %n mediu acid 0 C. o3idarea naftalinei cu pentao3id de anadiu1 la .00'/00 C D. -idroli(a ben(onitrilului !. -idroli(a an-idridei ftalice "B/C! A7i2%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C>>)

C>>) A. orto'ftalic B. meta'ftalic C. i(oftalic D. tereftalic !. ben(en m'dicarbo3ilic "BA+! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. prin des-idratarea acidului ben(oic se formea(" ben(en B. prin decarbo3ilarea acidului o'ftalic se obine an-idrid" ftalic" C. grupa carbo3il are rol de substituent de ordinul 44 pe nucleul ben(enic D. grupa carbo3il orientea(" %n po(iiile orto &i para !. grupa carbo3il orientea(" %n po(iia meta "BA"! Re<erit&r la a7i2%l 5en8&i7 s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se g"se&te %n r"&ini egetale B. se pre(int" sub form" de foie albe1 str"lucitoare C. are proprietatea de a sublima D. este un lic-id care %ng-ea" la temperatura camerei !. se poate antrena cu apori de ap" "BA,! Se 2a% 7&#$%>ii 2e #ai E&s*

).C

> > > )> C). ) C)2 ) C> 2) )

).C )

>

>

44 4 Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul 4 conine grup" funcional" epo3id B. compusul 44 conine grup" funcional" carbonil tip ceton" C. compusul 4 conine grup" funcional" tip lacton" D. compusul 444 conine grup" funcional" tip ceton" !. compusul 44 conine grup" funcional" tip acid "BA=! Se 2a% %r#t&rii 7&#$%>i*
> ) ) > > ) ) 4 44 > C). > C). Cl

444

Br Br 444 Cl

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul 4 conine grup" funcional" tip alde-id" B. compusul 4 conine o tripl" leg"tur" C. compusul 44 conine grup" funcional" tip eter sau epo3id D. compusul 444 conine inel aromatic !. compusul 444 este o alc-en" "BA-! C&#$%s%l 7% <&r#%la ?eneral* C> 6C)27n > re$re8int* A. ester ciclic B. lacton" C. lactam" D. amidin" !. a(id" "BA0! Cl&r%ra 2e a7etil se &5 ine $rin rea7 ia a7i2%l%i a7eti7 7%* A. acid clor-idric B. pentaclorur" de fosfor C. triclorur" de fosfor D. clorur" de tionil !. fosgen "BA/! Re<erit&r la 1al&?en%rile a7i8il&r 7ar5&Gili7i in<eri&ri s%nt a2evrate a<ir#a iile*

A. sunt lic-ide lacrimogene B. au temperaturi de fierbere mai mari dec2t ale aci(ilor corespun("tori C. se pot distila f"r" descompunere D. sunt substane solide !. au proprietatea de a sublima "BAA! :al&?en%rile a7i2e rea7 i&nea8 7%* A. ap" B. alcooli C. aci(i organici D. sulfat de sodiu !. amoniac "BAB! :al&?en%rile a7i2e $&t 2a %r#t&arele rea7 ii* A. cu -idra(ine formea(" -idra(one B. cu a(ida de sodiu formea(" -idra(ide C. cu sulfur" de sodiu formea(" sulfuri de acil D. cu compu&i organo'magne(ieni formea(" alde-ide &i cetone !. cu -idrocarburi aromatice formea(" cetone "BAC! :al&?en%rile a7i2e rea7 i&nea8 7%* A. N). B. *'N)2 C. AgCN D. NaN2 !. C:)0Cl "BB+! :al&?en%rile a7i2e rea7 i&nea8 7%* A. )2 B. )2> C. >2 D. N2 !. *$>) "BB"! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C). C> > C). C> A. an-idrid" formic" B. an-idrid" acetic" C. an-idrid" maleic" D. an-idrid" etanoic" !. an-idrid" metanoic" "BB,! Re<erit&r la an1i2ri2ele a7i2e s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. termenii inferiori sunt lic-ide cu miros acru B. termenii superiori au miros %nep"tor1 nepl"cut C. au temperaturi de fierbere mai mici dec2t ale aci(ilor corespun("tori D. sunt insolubile %n ap" !. cu apa -idroli(ea(" re(ult2nd aci(ii corespun("tori "BB=! An1i2ri2ele a7i2e rea7 i&nea8 7%* A. )2 B. )2>

C. *'>) D. *'>'* !. >2 "BB-! An1i2ri2ele a7i2e rea7 i&nea8 7%* A. N). B. *'N)2 C. *'N. D. C:): !. *$C)A> "BB0! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. an-idrida acetic" este un lic-id incolor cu aciune lacrimogen" B. an-idrida ftalic" este un lic-id incolor p2n" la p)A812 C. an-idrida acetic" se folose&te la obinerea acetatului de celulo(" D. an-idrida ftalic" este folosit" la obinerea fenolftaleinei !. an-idrida ftalic" este utili(at" %n industria parfumurilor "BB/! Esterii se $&t &5 ine $rin rea7 ia 2intre* A. un acid carbo3ilic &i un alcool1 %n mediu ba(ic B. o -alogenur" acid" &i un alcool C. o an-idrid" acid" &i un alcool D. doi aci(i carbo3ilici !. un acid carbo3ilic &i amoniac "BBA! Re<erit&r la esteri s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. sunt insolubili %n sol eni organici B. sunt solubili %n ap" C. termenii inferiori au miros pl"cut de fructe sau flori D. au temperaturi de fierbere mai mici dec2t ale aci(ilor !. esterii aci(ilor monocarbo3ilici superiori cu alcoolii gra&i se numesc ceruri "BBB! Prin rea7 ia esteril&r 7% 7&#$%>i &r?an&.#a?ne8ieni se <&r#ea8* A. alcooli primari B. alcooli secundari C. alcooli teriari D. doi alcooli !. compu&i carbonilici "BBC! Esterii 2a% %r#t&arele rea7 ii* A. -idroli(" acid" B. -idroli(" ba(ic" C. o3idare D. reducere !. transesterificare "BC+! Esterii rea7 i&nea8 7%* A. )2> B. )2 C. >2 D. NaN. !. *'+gB "BC"! Re2%7erea esteril&r se $&ate reali8a 7%*

A. ?iAl)/ / eter B. )2/6Cu>.Cr2>.7 C. =n # )2> D. NaN)2 !. Na/!t>) "BC,! Re<erit&r la ?li$tali s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. au structur" filiform" B. au structur" tridimensional" C. se formea(" prin condensarea acidului ortoftalic cu glicerin" D. se formea(" prin condensarea acidului tereftalic cu glicerol !. se numesc &i alc-idali "BC=! Prin 7&n2ensarea a7i2%l%i tere<tali7 7% etilen?li7&l se <&r#ea8* A. gliptali B. r"&ini alc-idice C. terilen D. nNlon :1: !. dacron "BC-! Re<erit&r la 7er%ri s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. sunt amestecuri de esteri organici B. sunt amestecuri de mai muli esteri1 aci(i liberi1 alcooli liberi1 alcani C. se formea(" prin condensarea aci(ilor monocarbo3ilici superiori cu alcooli superiori cu num"r par de atomi de carbon D. au rol de susinere %n plante !. au rol protector al plantelor "BC0! Re<erit&r la 7eara 2e al5ine, ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. este solubil" %n ap" B. este solubil" %n alcooli1 la temperatura camerei C. este un amestec de esteri ai aci(ilor C2/$C.1 cu aci(i liberi1 alcooli liberi &i n'alcani D. este solubil" %n sol eni organici !. se folose&te la obinerea fagurilor artificiali "BC/! Re<erit&r la 7eta7e% ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. este format din esterul acidului palmitic cu alcoolul cetilic B. are aspect alb1 sidefat C. se folose&te %n cosmetic" D. se nume&te &i ceara de spermaceti 0 !. se tope&te la temperaturi mai mari de 100 C "BCA! Re<erit&r la lan&lin s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se nume&te &i Valtrat B. se obine din l2na de oaie C. are drept component principal colesterolul D. repre(int" ba(" de unguent pentru cremele cosmetice !. amestecat" cu cetaceu formea(" eucerin" "BCB! Re<erit&r la ?rsi#i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. sunt esteri ai glicerinei cu aci(i monocarbo3ilici cu num"r par de atomi de carbon &i cu caten" liniar" B. sunt denumite generic &i lipide C. gr"simile lic-ide se numesc &i gliceride D. gr"simile solide se numesc &i gliceride

!. gr"simile solide se numesc &i uleiuri "BCC! Re<erit&r la ?rsi#i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. au temperaturi de topire fi3e B. sunt amestecuri de gliceride mi3te C. sunt solubile %n ap" D. cu apa formea(" emulsii !. se %nmoaie pe inter ale de temperatur" "C++! 9rsi#ile rea7 i&nea8 7%* A. )2> B. )2 C. Br2 D. 42 !. Ni "C+"! Rea7 ia 2e 1i2r&li8 a ?rsi#il&r are l&7* A. ire ersibil B. %n catali(" acid" C. %n catali(" ba(ic" D. sub aciunea luminii !. %n catali(" en(imatic" "C+,! Re<erit&r la 1i2r&?enarea ?rsi#il&r s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. are loc %n condiii normale de presiune &i temperatur" B. prin -idrogenare total" se formea(" margarina C. prin -idrogenarea parial" a uleiurilor egetale1 urmat" de emulsionare1 se formea(" margarina D. are loc catalitic !. prin -idrogenare total" se formea(" gliceride solide "C+=! De?ra2area &Gi2ativ a ?rsi#il&r 7&nst Dn* A. emulsionare B. -idroli(" acid" sau en(imatic" C. -idroli(" ba(ic" D. r2nce(ire !. polimeri(are "C+-! Re<erit&r la <&s<ati2e ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. sunt substane solide B. conin numai grupe polare C. conin numai grupe nepolare D. au rol %n transportul gr"similor %n organismul animal !. prin -idroli(" eliberea(" acid fosforos "C+0! S%nt <&s<ati2e* A. colina B. colamina C. serina D. cefalina !. lecitina "C+/! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. s"rurile de sodiu &i potasiu sunt solubile %n ap" B. s"rurile de calciu sunt solubile %n ap"

C. s"rurile de magne(iu sunt insolubile %n ap" D. s"punurile se obin prin -idroli(a ba(ic" a gr"similor !. s"punurile sunt s"ruri metalice ale alcoolilor gra&i superiori "C+A! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. s"rurile de aluminiu se folosesc la obinerea unor unsori consistente B. s"punurile aci(ilor nesaturai sunt moi C. s"punurile de sodiu sunt moi D. s"punurile de potasiu sunt tari !. s"punurile aci(ilor saturai sunt tari "C+B! Des$re ?rsi#i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. fac parte din clasa lipidelor B. din punct de edere c-imic sunt esteri naturali ai aci(ilor dicarbo3ilici cu diferii alcooli C. sunt triesteri ai glicerinei cu aci(ii gra&i D. sunt trigliceride !. sunt foarte solubile %n ap" "C+C! Des$re ?rsi#i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. au punct de topire fi3 B. la %nc"l(ire se topesc C. au densitate mai mic" dec2t a apei D. cu apa formea(" emulsii !. sunt solubile %n sol eni organici nepolari "C"+! A7i8ii 7are a$ar <re7vent Dn 7&#$&8i ia ?rsi#il&r s%nt* A. acidul acetic B. acidul butiric C. acidul palmitic D. acidul stearic !. acidul propanoic "C""! Re<erit&r la 1i2r&?enarea ?rsi#il&r s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. prin -idrogenare1 gr"simile lic-ide de in solide B. are loc %n condiii normale de presiune &i temperatur" C. are loc %n pre(ena unui catali(ator metalic 6Ni7 D. prin -idrogenare se formea(" leg"turi de -idrogen !. -idrogenarea parial" a uleiurilor egetale prin barbotare de -idrogen conduce la obinerea margarinei "C",! S%nt a2evrate a<ir#a iile* A. sicati area gr"similor const" %n o3idarea &i polimeri(area gr"similor nesaturate B. prin sicati are1 gr"simile nesaturate se transform" %ntr'o pelicul" solid"1 re(istent" C. reacia de -idroli(" acid" a gr"similor se nume&te saponificare D. prin -idroli(a gr"similor se formea(" %ntotdeauna glicol !. tristearina este esterul triplu al glicerinei cu acidul stearic "C"=! S%nt a2evrate a<ir#a iile* A. trigliceridele simple se formea(" prin reacia glicerinei cu un singur tip de acid gras B. trigliceridele mi3te se formea(" prin reacia glicerinei cu doi sau trei aci(i diferii C. la temperatur" normal"1 gr"simile se g"sesc numai %n stare solid" D. gr"simile lic-ide se mai numesc uleiuri !. tristearina este o gr"sime mi3t" "C"-! Re<erit&r la ?rsi#i s%nt a2evrate a<ir#a iile* 0/

A. pot forma leg"turi de -idrogen B. sunt lipide C. plutesc pe ap" D. uleiurile sunt triesteri ai glicerinei cu aci(i gra&i care conin %n compo(iia lor resturi de aci(i gra&i nesaturai !. gr"simile nesaturate e3ist" %n stare solid" la temperatura ambiant" "C"0! Re<erit&r la ?rsi#i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. acidul oleic este un acid saturat cu caten" fle3ibil" B. polinesaturarea gr"similor determin" o rigiditate mult mai mare a moleculei C. uleiurile polinesaturate sunt uleiuri sicati e D. opselele %n ulei sunt alc"tuite dintr'un colorant aflat %n suspensie %ntr'un mediu sicati !. esterii acidului linoleic cu glicerina sunt soli(i "C"/! Re<erit&r la ?rsi#i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. prin -idroli(a ba(ic" a unei gr"simi se reface glicerina B. reacia de -idroli(" ba(ic" a gr"similor se nume&te saponificare C. gr"simile repre(int" re(er a de combustibil a organismelor ii D. s"rurile de sodiu &i de potasiu ale aci(ilor gra&i sunt uleiuri !. s"punurile &i detergenii sunt ageni acti i de suprafa" "C"A! Re<erit&r la s$%n%ri s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. sunt s"ruri de sodiu1 potasiu1 calciu ale aci(ilor gra&i B. cele dou" componente specifice s"punurilor sunt radicalul -idrocarbonat &i o grup" funcional" C. radicalul -idrocarbonat &i grupa funcional" care alc"tuiesc s"punul sunt solubile %n ap" D. radicalul -idrocarbonat este -idrofil !. grupa funcional" este -idrofil" "C"B! Re<erit&r la s$%n%ri s%nt a2evrate a<ir#a iile* ' A. anionii *$C>> au caracter dublu1 polar &i nepolar ' B. anionii *$C>> au caracter polar C. radicalul -idrocarbonat poate p"trunde %n pic"turile mici de gr"sime1 i(ol2ndu'le ' D. grupa funcional" $C>> r"m2ne la suprafaa pic"turilor de gr"sime !. moleculele cu caracter polar se mai numesc surfactani "C"C! Re<erit&r la 2eter?en i s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. se obin prin saponificarea gr"similor B. sunt ageni acti i de suprafa" C. sunt surfactani de sinte(" D. pot fi polari &i nepolari !. modul lor de aciune este identic cu al s"punurilor "C,+! In <%n7 ie 2e nat%ra ?r%$el&r 1i2r&<ile, 2eter?en ii se 7lasi<i7 Dn* A. anionici B. neionici C. polari D. nepolari !. mic&ti "C,"! In <%n7 ie 2e nat%ra rest%ril&r 2e a7i8i ?ra>i $e 7are Di 7&n in Dn #&le7%l, triesterii ?li7erinei $&t <i* A. digliceride simple B. trigliceride simple C. digliceride mi3te 00

D. trigliceride mi3te !. monogliceride "C,,! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. la temperatura camerei1 gr"simile se g"sesc at2t %n stare lic-id"1 c2t &i %n stare solid" B. gr"simile solide se numesc s"punuri C. diferenele dintre gr"simi &i uleiuri sunt determinate de diferenele dintre aci(ii gra&i de la care pro in D. acidul stearic poate a ea catena lung"1 %n (ig'(ag !. acidul stearic este un acid dicarbo3ilic saturat "C,=! Re<erit&r la s$%n%ri ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. stearatul de sodiu este un s"pun lic-id B. stearatul de potasiu este un s"pun moale C. palmitatul de sodiu este un s"pun moale D. palmitatul de potasiu este un s"pun tare !. s"punurile medicinale conin substane antiseptice "C,-! Re<erit&r la s$%n%ri ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. stearatul de sodiu este o ba(" ' # B. grupa $C>> Na din structura stearatului de sodiu este solubil" %n ap" C. aci(ii gra&i se g"sesc %n cantit"i foarte mici 6sub 1e7 %n petrol D. s"punurile se obin prin -idroli(a gr"similor animale sau egetale cu ba(e tari !. este indicat" folosirea apei dure la sp"larea cu s"pun "C,0! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te re<erit&are la 2eter?en i* A. moleculele de detergent conin dou" grupe -idrofile B. moleculele de detergent conin dou" grupe -idrofobe C. moleculele de detergent conin o grup" -idrofil" &i una -idrofob"1 oluminoas" D. partea -idrofob" poate fi repre(entat" de catene alifatice !. partea -idrofil" poate fi repre(entat" de grupe funcionale ionice sau neionice "C,/! In <%n7 ie 2e nat%ra ?r%$el&r 1i2r&<ile, 2eter?en ii se $&t 7lasi<i7a Dn* A. alifatici B. aromatici C. anionici D. cationici !. neionici "C,A! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. clasificarea detergenilor se face dup" natura grupelor -idrofobe B. clasificarea detergenilor se face dup" natura grupelor -idrofile C. p'dodecilben(ensulfonatul de sodiu este un detergent anionic D. detergenii anionici sunt s"ruri cuaternare de amoniu ale unor alc-il'amine !. detergenii anionici sunt polieteri care conin un num"r mare de grupe eto3i "C,B! Re<erit&r la s$%n%ri >i 2eter?en i s%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. moleculele lor sunt alc"tuite din dou" p"ri componente B. aparin aceleia&i clase de compu&i organici C. conin o caten" lung" ce are la ambele e3tremit"i c2te o grup" funcional" solubil" %n ap" D. aparin unor clase diferite de compu&i organici !. conin un radical -idrocarbonat care are la una din e3tremit"i o grup" funcional" solubil" %n ap" "C,C! Deter?en ii a% %r#t&arele 7ara7teristi7i* A. conin %n structura lor numai grupe -idrofile 0:

B. conin %n structura lor numai grupe -idrofobe C. sunt ageni acti i de suprafa" D. partea -idrofob" este constituit" din catene alifatice &i aromatice !. detergenii neionici conin un num"r mare de grupe eto3i "C=+! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. acidul stearic poate lua o form" compact" B. gr"simile saturate sunt solide la temperatura camerei C. gr"simile conin %n molecul" atomi de -idrogen legai de atomi de o3igen D. lipidele sunt solubile %n ap" !. lipidele se di(ol " %n -idrocarburi &i %n alcooli "C="! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. acidul oleic are o molecul" lung" mai fle3ibil" dec2t molecula de acid stearic B. acidul linoleic este un acid gras polinesaturat C. esterii acidului linoleic cu glicerina sunt lic-i(i D. radicalii liberi au efect benefic asupra organismului uman !. opselele %n ulei sunt alc"tuite dintr'un colorant 6de tip pigment7 aflat %n suspensie %n ap" "C=,! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. gr"simile nesaturate sunt fluide B. grasimile saturate sunt solide C. s"rurile de sodiu sau de potasiu ale aci(ilor gra&i sunt s"punuri D. gr"simile au densitate mai mare dec2t a apei !. gr"simile reacionea(" cu soluii apoase de amoniac "C==! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. formula molecular" C18)./>2 poate corespunde acidului linoleic B. formula molecular" C10)2:>: poate corespunde 1121.'tributanoil'glicerolului C. trigliceridele mi3te se formea(" %n urma reaciei glicerinei cu 2 sau . aci(i gra&i diferii D. structura compact" a trigliceridelor e3plic" de ce gr"simile saturate sunt solide la temperatur" &i presiune normale !. gr"simile plantelor se g"sesc preponderent %n frun(ele lor "C=-! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. detergenii obi&nuii nu sunt biodegradabili B. s"punurile sunt biodegradabile C. detergenii biodegradabili au putere de sp"lare mai slab" dec2t detergenii nebiodegradabili D. detergenii neionici au a antaZul c" formea(" spum" %n ma&ina de sp"lat !. detergenii cationici au molecule liniare "C=0! Prin 1i2r&li8a ",,,=.tri&leil.?li7er&l%l%i re8%lt* A. acid oleic B. acid linoleic C. glicerin" D. glicerol !. acid stearic "C=/! Prin sa$&ni<i7area 2i$al#it&.stearinei 7% NaO: se $&ate <&r#a* A. palmitat de sodiu B. stearat de sodiu C. acid palmitic D. acid stearic !. glicerin" 0;

"C=A! Re<erit&r la sa$&ni<i7area tristearinei ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. poate a ea loc cu soluii apoase de Na>) sau K>) B. se reface glicerina C. este o reacie de policondensare D. este o reacie de -idroli(" !. se formea(" sarea acidului stearic "C=B! Re<erit&r la 1i2r&?enarea ?rsi#il&r, ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. nu are importan" practic" B. poate a ea loc %n pre(ena unui catali(ator pe ba(" de Oe C. se rup leg"turile duble D. are loc %n pre(ena unui catali(ator pe ba(" de Ni !. gr"simile nu se -idrogenea(" "C=C! S%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. acidul stearic este un acid gras polinesaturat B. acidul oleic este un acid gras mononesaturat C. acidul palmitic este un acid gras polinesaturat D. acidul butanoic este primul acid din seria aci(ilor gra&i !. acidul capronic este un acid gras saturat "C-+! S%nt <alse %r#t&arele a<ir#a ii* A. prin o3idare complet"1 gr"simile eliberea(" ap" &i o3igen B. prin ardere %n corp1 gr"simile se transform" %n dio3id de carbon &i ap"1 cu eliberare de energie C. prin -idroli(a alcalin" a gr"similor se eliberea(" glicerin" D. prin -idroli(a acid" a gr"similor se formea(" s"punuri !. prin -idrogenare1 gr"simile se transform" %n glicerin" &i ap" "C-"! S%nt <alse %r#t&arele a<ir#a ii* A. 1121.'tributanoil'glicerolul este o gr"sime lic-id" B. 1121.'tributanoil'glicerol este o gr"sime solid" C. 1121.'trilinoleil'glicerol este o gr"sime lic-id" D. 1'palmitil'2'stearil'.'oleil'glicerol este o gr"sime lic-id" !. 1'butanoil'2'stearil'.'palmitil'glicerol este o gr"sime solid" "C-,! S%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. acidul gras saturat cu nA10 atomi de carbon se nume&te acid capronic B. acidul gras saturat cu nA: atomi de carbon se nume&te acid lauric C. acidul gras nesaturat cu nA18 atomi de carbon &i o leg"tur" dubl" CAC se nume&te acid stearic D. acidul gras nesaturat cu nA18 atomi de carbon &i o leg"tur" dubl" CAC se nume&te acid oleic !. acidul gras saturat cu nA8 atomi de carbon se nume&te acid caprilic "C-=! Ale?e i ?r%$ele <%n7 i&nale 7are $&t <i 7&n in%te 2e 2eter?en ii ani&ni7i* A. $B B. $,>.Na C. $C)2$C)2$>$K D. $N)2 !. $>,>. 'Na# "C--! S%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. clasificarea detergenilor se poate face dup" natura grupelor -idrofile B. tristearatul de sodiu este un s"pun medicinal C. tristearina este un detergent acti de suprafa" 08

D. detergenii neionici au drept grup" de cap a moleculei grupa $>$C)2$C)2$>) !. lecitina din margarin" asigur" coe(iunea componenilor amestecului "C-0! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* 2# 2# A. s"punurile formea(" cu ionii de Ca &i +g precipitate insolubile %n ap" B. %n petrol se g"sesc cantit"i foarte mici 6sub 1 e7 de aci(i gra&i C. moleculele detergenilor sunt alc"tuite din dou" grupe -idrofile D. moleculele s"punurilor sunt alc"tuite din dou" p"ri -idrofobe !. aci(ii gra&i constitueni ai aci(ilor naftenici au fost descoperii de +arHo niHo "C-/! Re<erit&r la stearat%l 2e s&2i% ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. conine 1: atomi de carbon %n molecul" B. este o sare ' # C. grupa 'C>>Na este solubil" %n ap" &i ioni(ea(" %n soluie %n *'C>> &i Na D. este un s"pun solid !. este un detergent "C-A! Re<erit&r la s$%n%ri ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. se mai numesc detergeni B. sunt ageni acti i de suprafa" C. sunt surfactani de sinte(" obinui din detergeni D. s"punurile de potasiu sunt moi !. se pot obine prin -idroli(a ba(ic" a unor gr"simi animale "C-B! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. aci(ii gra&i se pot obine &i prin prelucrarea cu -idro3id de sodiu a unor fraciuni petroliere B. structura unor aci(i naftenici din petrolul rom2nesc a fost stabilit" %n 19.8 de c"tre C.D. Neniescu &i D. 4s"cescu C. toi detergenii obi&nuii sunt biodegradabili D. diferenele dintre gr"simi &i uleiuri sunt determinate de aci(ii gra&i de la care pro in !. tripalmitina este o triglicerid" mi3t" "C-C! C&nsisten a %nei ?rsi#i este 2eter#inat 2e* A. masa molar" a aci(ilor gra&i din compo(iia gr"simii B. natura substanelor din care pro in C. gradul de nesaturare a gr"simii D. raportul dintre aci(ii gra&i saturai &i nesaturai din compo(iia gr"simii !. forma de (ig'(ag a catenei "C0+! Prin 1i2r&li8a 2i$al#it&stearinei re8%lt* A. acid palmitic B. acid stearic C. acid butanoic D. glicerin" !. palmitat de sodiu "C0"! Prin 1i2r&li8a ".5%tan&il.,.$al#itil.=.stearil.?li7erinei re8%lt* A. 2 moli acid butanoic B. 2 moli glicerin" C. 1 mol acid butanoic D. 1 mol acid palmitic !. 1 mol acid stearic "C0,! Re<erit&r la a7i8ii ?ra>i 2in 7&nstit% ia tri?li7eri2el&r nat%rale s%nt a2evrate a<ir#a iile* 09

A. au num"r par de atomi de carbon B. au num"r impar de atomi de carbon C. au caten" ramificat" D. au caten" liniar" !. sunt monocarbo3ilici "C0=! S%nt tri?li7eri2e si#$le* A. 1121.'tributanoilglicerol B. 1'palmitil'2'stearil'.'butanoil'glicerol C. tristearina D. dipalmitostearina !. trioleilglicerol "C0-! S%nt tri?li7eri2e #iGte* A. 1121.'tristearilglicerol B. 1'palmitil'2'stearil'.'oleil'glicerol C. trioleina D. dioleopalmitina !. 1'butanoil'21.'dipalmitil'glicerol "C00! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. stuctura de mai Zos corespunde trioleinei C)2 >C>6C)27; C)AC) 6C)27; C) >C>6C)27; C)2 >C>6C)27; C)AC) C)AC) 6C)27; 6C)27;

C). C). C).

B. structura de mai Zos corespunde 1121.'tributanoil'glicerolului C)2 >C>6C)272 C). C) >C>6C)272 C)2 >C>6C)272 C). C).

C. structura de mai Zos corespunde glicerinei C)2 >C>C). C) >C>C). C)2 >C>C). D. structura de mai Zos corespunde distearo'oleinei C)2 >C>6C)27; C)AC) 6C)27; C). C) >C>6C)271: C)2 >C>6C)271: C). C).

!. structura de mai Zos corespunde tristearinei C)2 >C>6C)271: C). C) >C>6C)271: C)2 >C>6C)271/ C). C).

"C0/! Re<erit&r la ?rsi#i ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. fac parte din clasa (a-aridelor B. nu sunt solubile %n ap" C. sunt solubile %n sol eni anorganici nepolari D. conin catene oluminoase nepolare !. colesterolul este un compus indispensabil pentru buna :0 funcionare a organismului

"C0A! Re<erit&r la rea7 ia 2e 2e sa$&ni<i7are a ?rsi#il&r ale?e i in<&r#a iile 7&re7te* A. repre(int" reacia de -idroli(" acid" a gr"similor B. are loc %n mediu ba(ic C. conduce la formarea unor s"ruri de sodiu sau de potasiu ale aci(ilor gra&i din compo(iia gr"simii D. reface glicerina !. se refac aci(ii constituieni ai gr"simii "C0B! S%nt <alse %r#t&arele a<ir#a ii* A. gr"simile plantelor 6uleiuri7 se g"sesc preponderent %n seminele &i fructele acestora B. rolul esenial al gr"similor este de susinere &i re(isten" a tulpinilor lemnoase C. saponificarea este o metod" fi(ic" de determinare a structurii gr"similor D. gr"simile animale sunt folosite la fabricarea s"punurilor prin aciunea sodei caustice asupra lor1 la fierbere !. aci(ii gra&i care intr" %n constituia gr"similor au un num"r de atomi de carbon mai mic de patru "C0C! S%nt <alse %r#t&arele a<ir#a ii* A. gr"simile sunt amestecuri de esteri simpli sau mic&ti ai glicerinei cu aci(i gra&i saturai sau nesaturai B. detergenii biodegradabili pot fi distru&i de bacterii %m condiii aerobe C. %ntre p"rile -idrofobe ale catenelor din detergeni se formea(" leg"turi de -idrogen D. polifosfaii din constituia detergenilor confer" es"turilor str"lucire !. substanele fluorescente din constituia s"punurilor fa ori(ea(" de( oltarea microorganismelor &i a egetaiei ac atice "C/+! N% s%nt a2evrate %r#t&arele a<ir#a ii* A. %n stare natural"1 %n trigliceride1 catenele de acid gras se %nf"&oar" &i se %ntrep"trund unele %n altele B. gr"simile saturate conin obligatoriu acid stearic C. gr"simile nesaturate conin obligatoriu acid stearic D. gr"simile nesaturate sunt uleiuri olatile !. acidul linoleic este un acid gras polinesaturat "C/"! Re<erit&r la a#i2e ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. sunt deri ai ai amoniacului B. se numesc &i carbo3amide C. pot fi primare D. pot fi secundare !. pot fi teriare "C/,! A#i2ele 7% ?r%$a N:.CO in7l%s Dntr.%n 7i7l% se n%#es7* A. imide B. lactame C. lactide D. carbo3amide !. amide acilate "C/=! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C > N ) A. S'lactam" B. \'lactam" C. m'caprolactam" D. R'lactam"

!. 2'piperidon" "C/-! A#i2ele se $&t &5 ine $rin rea7 ia a#&nia7%l%i 7%* A. aci(i carbo3ilici B. ben(ensulfoclorur" C. an-idride acide D. cloruri acide !. esteri organici "C/0! Re<erit&r la a#i2e s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. toate sunt substane solide B. toate sunt solubile %n ap" C. termenii superiori sunt solubili %n sol eni organici polari D. formea(" asocieri moleculare !. au temperaturi de fierbere ridicate "C//! A#i2ele rea7 i&nea8 7%* A. )2 B. )2> 0 C. 52>0M t C D. Na>Br !. >. "C/A! Re<erit&r la a#i2e, ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. prin -idroli(" formea(" aci(i carbo3ilici B. prin des-idratare formea(" lactame C. prin reducere formea(" alcani D. prin degradare )ofmann formea(" amine !. prin reducere formea(" amine "C/B! Re<erit&r la 2i#etil<&r#a#i2, ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. este o substan" solid"1 frumos cristali(at" B. este solubil" %n ap" C. se folose&te la purificarea acetilenei D. este insolubil" %n sol eni organici !. se folose&te la fabricarea butadienei "C/C! A7eta#i2a se &5 ine $rin* A. reacia clorurii de formil cu amoniacul B. reacia an-idridei acetice cu amoniacul C. -idroli(a acetonitrilului %n mediu de acid sulfuric D. reacia formiatului de metil cu amoniac !. -idroli(a acetonitrilului cu ap" o3igenat" %n mediu alcalin "CA+! Se $&t &5 ine nitrili $rin* A. des-idratarea amidelor B. reacia s"rurilor de dia(oniu cu cianuri alcaline C. topirea s"rurilor aci(ilor sulfonici aromatici cu cianuri alcaline D. reacia compu&ilor -alogenai saturai cu cianuri alcaline !. reducerea amidelor "CA"! Re<erit&r la nitrili s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. termenii inferiori sunt lic-ide incolore B. termenii inferiori sunt insolubili %n ap"

C. au miros de migdale amare D. termenii superiori sunt soli(i !. termenii inferiori au temperaturi de fierbere mai sc"(ute dec2t ale aci(ilor corespun("tori "CA,! Nitrilii rea7 i&nea8 7%* A. )2> B. )2 C. *G'>) D. *'C>>) !. Ar'>) "CA=! Nitrilii rea7 i&nea8 7%* A. amoniac B. amide C. -idro3ilamin" D. fenil-idra(in" !. compu&i organo'magne(ieni "CA-! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. acrilonitrilul este un lic-id cu miros eterat1 pl"cut B. acrilonitrilul este folosit ca monomer C. acetonitrilul pre(int" risc carcinogenic D. acetonitrilul este folosit ca di(ol ant pentru lacuri !. ben(onitrilul este foarte to3ic "CA0! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. compusul cu structura C)2AC)$CN se nume&te cianur" de inil B. acrilonitrilul se folose&te ca monomer la obinerea butadienei C. ben(onitrilul se folose&te la obinerea poliacrilonitrilului D. ben(onitrilul se folose&te la obinerea ben(oguanaminei !. ben(onitrilul se folose&te la obinerea unor r"&ini "CA/! Re<erit&r la a7i2%l 7ar5&ni7 s%nt a2evrate a<ir#a iile* >>) > C >) A. are formula structural" B. nu poate fi i(olat %n stare pur" C. deri aii monoclorurai sunt stabili D. deri aii bifuncionali sunt stabili !. se cunosc muli deri ai esterici "CAA! C&#$%s%l 7% <&r#%la str%7t%ral COCl, se n%#e>te* A. acid carbamic B. uree C. clorur" de carbonil D. o3iclorur" de carbon !. fosgen "CAB! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. uretanii sunt esteri ai acidului carbamic B. acidul carbamic este monoamida acidului carbonic C. tioureea este diamida acidului carbonic D. etiluretanul este folosit ca citostatic !. uretanii sunt lic-ide olatile

"CAC! Re<erit&r la %ree, ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. este o carbo3iamin" B. este o substan" cristalin"1 incolor" C. este solubil" %n ap" D. este greu solubil" %n eter etilic &i -idrocarburi !. are miros de migdale amare "CB+! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. deri aii N'alc-ilai ai ureei se numesc ureide B. deri aii N'acilai ai ureei se numesc ureide C. ureea se folose&te la obinerea ureoplastelor D. ureida acidului acetic are aciune -ipnotic" !. bromo alul este ureida acidului U'bromoi(o alerianic "CB"! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. bromo alul este o ureid" ciclic" B. barbituraii au aciune -ipnotic" C. acetilureea are aciune slab -ipnotic" D. barbituraii sunt ureide ciclice !. bromo alul este diamida acidului carbonic "CB,! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. guanidina este o ureid" ciclic" B. guanidina este un compus cristalin1 i(olat din ciuperci C. arginina este un deri at al guanidinei D. streptomicina este un deri at al bromo alului !. arginina este un antibiotic "CB=! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C). C C>>) > A. acid acetilacetic B. acid acetilformic C. acid U'cetopropionic D. acid piru ic !. acid glio3ilic "CB-! C&#$%s%l 7% <&r#%la str%7t%ral 2e #ai E&s se n%#e>te* )>>C C C>>) > A. acid ceto3alic B. acid me(o3alic C. acid cetomalonic D. acid cetodicarbo3ilic !. acid cetopropandioic "CB0! Se <&r#ea8 a7i2 $ir%vi7 $rin* A. -idroli(a acidului dicloroacetic B. o3idarea etilenglicolului C. -idroli(a acidului U'-idro3imalonic D. -idroli(a nitrilului acidului U'cetopropionic !. o3idarea acidului U'-idro3ipropionic :/

"CB/! Se <&r#ea8 a7i2 ?li&Gili7 $rin* A. -idroli(a acidului cetopropionic B. o3idarea etilenglicolului C. -idroli(a acidului dicloroacetic D. -idroli(a nitrilului acidului formic !. o3idarea nitrilului acidului formic "CBA! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. prin decarbo3ilarea acidului U'cetopropionic se formea(" alde-id" acetic" B. prin des-idratarea acidului piru ic se formea(" acetalde-id" C. prin decarbonilarea acidului U'cetopropionic se formea(" acid acetic D. prin o3idarea acidului U'cetopropionic se formea(" acid etanoic !. decarbo3ilarea acidului piru ic cu formare de acetalde-id" se reali(ea(" cu acid sulfuric concentrat "CBB! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. acidul cetopropionic este un intermediar esenial %n sinte(a bioc-imic" a aci(ilor gra&i B. acidul glio3ilic este stabil sub form" de -idrat C. acidul cetopropionic se poate forma prin fermentaie alcoolic" D. acidul piru ic se g"se&te %n toate celulele ii !. acidul glio3ilic se g"se&te %n toate celulele ii "CBC! S%nt a7i8i ].7ar5&nili7i* A. acidul piru ic B. acidul formilacetic C. acidul acetilacetic D. acidul o3alilacetic !. acidul glicolic "CC+! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. acidul acetilacetic se formea(" %n timpul degrad"rii o3idati e a aci(ilor gra&i B. esterii R'cetonici sunt substane stabile1 i(olabile C. esterul acetilacetic se utili(ea(" %n sinte(a fena(onei D. acidul o3alilacetic se utili(ea(" %n sinte(a aminofena(onei !. acidul S'ceto alerianic se obine prin fierberea gluco(ei cu acid clor-idric concentrat "CC"! Re<erit&r la a7i2%l #&n&7l&r&a7eti7 ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. se obine prin clorurarea acidului acetic %n pre(ena luminii B. este un compus cristalin1 -igroscopic C. se folose&te %n sinte(a unor barbiturice D. se obine prin de(aminarea U'alaninei !. se utili(ea(" la obinerea indigoului "CC,! Re<erit&r la 1i2r&Gia7i8i ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. sunt compu&i organici cu funciuni simple B. sunt compu&i organici cu funciuni mi3te C. pre(int" propriet"i caracteristice grupei carbo3il D. pre(int" propriet"i caracteistice grupei -idro3il !. se g"sesc %n natur" "CC=! :i2r&Gia7i8ii se $&t 7lasi<i7a Dn <%n7 ie 2e* A. natura catenei -idrocabonate B. po(iia grupelor -idro3il &i carbo3il una fa" de alta C. num"rul grupelor funcionale din molecul"

D. modelul spaiul al moleculelor !. aplicaiile lor practice "CC-! In <%n7 ie 2e nat%ra 7atenei 2e 1i2r&7ar5%r 2in #&le7%l, 1i2r&Gia7i8ii $&t <i* A. -idro3ilici B. carbo3ilici C. mic&ti nesaturai D. alifatici !. aromatici "CC0! :i2r&Gia7i8ii $&t <i* A. alifatici B. aromatici C. aci(i alcooli D. aci(i fenoli !. aldoli "CC/! Re<erit&r la 1i2r&Gia7i8i ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. aci(i alcoolii conin grupa '>) legat" de un atom de carbon dintr'un radical alifatic B. aci(i alcoolii conin grupa '>) legat" de un atom de carbon dintr'un radical aromatic C. aci(i alcoolii conin grupa '>) legat" de un atom de carbon din catena lateral" a unui compus aromatic D. aci(i fenolii conin grupa '>) legat" de un atom de carbon care face parte dintr'un ciclu aromatic !. aci(i fenolii conin grupa '>) legat" de un atom de carbon din catena lateral" a unui compus aromatic "CCA! Re<erit&r la n&#en7lat%ra 1i2r&Gia7i8il&r, ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. are priopritate grupa carbo3il fa" de grupa -idro3il B. are prioritate grupa -idro3il fa" de grupa carbo3il C. atomii de carbon din caten" se pot nota cu litere din alfabetul grecesc D. grupele -idro3il de pe nucleul aromatic se pot nota cu U1 R1 \ !. preci(area grupei '>) fa" de grupa 'C>>) pe nucleul aromatic se poate face cu literele o1 m &i p "CCB! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C>>) >)

A. acid U'-idro3iben(oic B. acid 2'-idro3iben(oic C. acid o'-idro3iben(oic D. acid 2' -idro3i'1'carbo3iben(enic !. acid salicilic "CCC! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C)2 C>>) >) A. acid -idro3iacetic B. acid -idro3ietanoic C. acid glio3alic D. acid o'-idro3iacetic !. acid glicolic ,+++! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se $&ate n%#i*

C)2 >)

C) C>>)

>) A. acid 112'di-idro3ipropanoic B. acid 21.'di-idro3ipropanoic C. acid U1R'di-idro3ipropanoic D. acid glicerolic !. acid gliceric ,++"! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se $&ate n%#i* C). C) C>>) >) A. acid 2'-idro3ipropanoic B. acid 1'-idro3i'1'carbo3ietanoic C. acid orto'-idro3ipropanoic D. acid U$-idro3ipropanoic !. acid lactic ,++,! In <%n7 ie 2e n%#r%l ?r%$el&r <%n7 i&nale 2in #&le7%l, 1i2r&Gia7i8ii $&t <i* A. mono-idro3i'monocarbo3ilici B. poli-idro3i'monocarbo3ilici C. mono-idro3i'policarbo3ilici D. poli-idro3i'policarbo3ilici !. poliaromatici ,++=! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. acidul lactic este un -idro3iacid aromatic B. acidul glicolic este un -idro3iacid aromatic C. acidul citric conine o singur" grup" -idro3il D. acidul tartric conine dou" grupe -idro3il !. acidul salicilic conine o singur" grup" -idro3il ,++-! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. acidul salicilic este un -idro3iacid alifatic nesaturat B. acidul lactic este un -idro3iacid mono-idro3i'monocarbo3ilic C. acidul tartric conine dou" grupe carbo3il D. acidul citric conine dou" grupe carbo3il !. acidul tartric conine trei grupe carbo3il ,++0! Re<erit&r la a7i2%l sali7ili7 ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. reacionea(" cu soluia apoas" de -idro3id de sodiu B. s"rurile acidului salicilic se numesc salicilai C. poate participa la reacii de esterificare doar cu grupa -idro3il D. poate participa la reacii de esterificare doar cu grupa carbo3il !. poate participa la reacii de esterificare cu ambele grupe funcionale ,++/! Re<erit&r la esteri<i7area a7i2%l%i sali7ili7 ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. %n reacie cu alcooli re(ult" un -idro3ieter B. %n reacie cu alcooli re(ult" un -idro3iester C. %n reacie cu cloruri acide se formea(" un carbo3ieter D. %n reacia cu cloruri acide se formea(" un compus cu funciune mi3t" 6carbo3il &i ester7 !. are loc %n mediu acid ,++A! :i2r&li8a as$irinei 7&n2%7e la* :;

A. acid acetilsalicilic B. acid salicilic C. salicilat de sodiu D. acid acetic !. ap" ,++B! Se 7&nsi2er %r#t&area s71e# 2e rea7 ii* # C>2M t1 p # Na # )Cl fenol B b = ' NaCl ' 1/2 )2 Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. compusul B este feno3id de sodiu B. compusul b este acid salicilic C. compusul b este salicilat de sodiu D. compusul = este acid salicilic !. compusul = este salicilat de sodiu ,++C! Se 7&nsi2er %r#t&area s71e# 2e rea7 ii* > C ).C > acid o'-idro3iben(oic # ).C C > Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este salicilat de metil B. compusul B este acid acetilsalicilic C. compusul B este aspirina D. compusul b este apa !. compusul b este acid acetic ,+"+! Se 7&nsi2er %r#t&area s71e# 2e rea7 ii* B # Cl2 / acid monocloroacetic # )2> / )> ' )Cl b # C).C>Cl =#B

B # b

' )Cl Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este etanol B. compusul B este acid acetic C. compusul b este acid lactic D. compusul b este acid glicolic !. compusul = este acid acetilacetic

,+""! Se 7&nsi2er %r#t&area s71e# 2e rea7 ii* etena # )2> )2,>/ B K2Cr2> ; / )2,>/ b *. Pollens = # Cl2 / ' )Cl I # )2> / )> ' )Cl ,

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul b este acid acetic B. compusul = este acid acetic C. compusul I este acid acetic D. compusul , este acid U'-idro3ietanoic !. compusul , este acid glicolic

,+",! Se 7&nsi2er %r#t&area s71e# 2e rea7 ii*


C2)2 # )Cl / t CM )gCl2
0

# )Cl

# )2 > = ' 2)Cl

8Ag6N).79>)

# Cl2 / ' )Cl

# )2> / )> ' )Cl

Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. compusul b este 112'dicloroetan B. compusul b este 111'dicloroetan C. compusul I este acetalde-ida D. compusul g este acetalde-ida !. compusul g este acidul -idro3iacetic ,+"=! Se 7&nsi2er %r#t&area s71e# 2e rea7 ii* B K 2Cr2>; / )2,>/ 2b # Cl2 / ' )Cl # )2> / )> = ' )Cl acid glicoli

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este 1'buten" B. compusul B este 2'buten" C. compusul B este n'butan D. compusul b este acetalde-id" !. compusul b este acidul etanoic ,+"-! Se 7&nsi2er %r#t&area s71e# 2e rea7 ii* C 2) 2 # )2> / ) B K+n>/ / )2,>/ b # Cl2 / ' )Cl = # )2> / )> ' )Cl I

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este etanal B. compusul b este etanol C. compusul b este acid etanoic D. compusul I este acid monocloroacetic !. compusul I este acid -idro3iacetic ,+"0! In a7i2%l tartri7 eGist* A. un atom de carbon primar B. doi atomi de carbon primari C. un atom de carbon secundar D. doi atomi de carbon secundari !. patru atomi de carbon secundari ,+"/! In a7i2%l Y.1i2r&Gi<enila7eti7 eGist* A. un atom de carbon primar B. doi atomi de carbon primari C. un atom de carbon secundar D. &ase atomi de carbon nulari !. &apte atomi de carbon secundari ,+"A! In a7i2%l 7itri7 eGist* A. doi atomi de carbon primari B. trei atomi de carbon primari C. doi atomi de carbon secundar D. trei atomi de carbon secundar !. un atom de carbon teriar

,+"B! In a7i2%l ^.1i2r&Gi1eGan&i7 eGist* A. un atom de carbon primar B. doi atomi de carbon primari C. trei atomi de carbon secundar D. patru atomi de carbon secundar !. un atom de carbon teriar ,+"C! In a7i2%l ?li7eri7 eGist* A. un atom de carbon primar B. doi atomi de carbon primari C. un atom de carbon secundar D. doi atomi de carbon secundar !. trei atomi de carbon secundar ,+,+! A7i2%l ?li7&li7 se $&ate &5 ine $rin* A. -idroli(a 112'dicloroetanului B. adiia apei la acetalde-id" C. -idroli(a acidului monocloroacetic D. o3idarea 2'cloroetanalului cu reacti Pollens !. o3idarea 2'cloroacetalde-idei cu reacti Oe-ling ,+,"! Ale?e i rea7 iile 7&re7te* A. C>>) >) # 2Na>) ' 2)2> B. C>>) >) # )> C 2) 0 ) C>>C2)0 >) # ) 2> C>> Na > Na

C. C>>) >) ) # C).C>Cl C>>C2)0 >) # )Cl

D. C>>) >) # C).C>Cl !. ) C>>) >C>C). # )Cl

> Na # C>2 pM t C
0

C>> Na

,+,,! Ale?e i rea7 iile 7&re7te* A. C>>) >) C>> Na # Na>) > Na

# 2)2>

B. > Na pM t C # C>2 C. >) C>>Na D. > Na # )Cl !. C>>) >C>C). # ) 2> C>>) >) # C).C>>) >) C>>) # NaCl # )Cl >) C>>) # NaCl
0

>) C>>Na

,+,=! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se ?ses7* )>>C C) C) C>>) >) >) A. &apte leg"turi simple E B. nou" leg"turi simple E C. cincispre(ece leg"turi simple E D. (ero leg"turi F !. dou" leg"turi F ,+,-! In 7&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se ?ses7*

C>>) >) A. o leg"tur" F B. trei leg"turi F C. patru leg"turi F D. (ece leg"turi simple E !. &aispre(ece leg"turi simple E ,+,0! C&#$%s%l 7% <&r#%la #&le7%lar C-:/O= $re8int* A. doi i(omeri geometrici cu caten" liniar" B. patru i(omeri geometrici cu caten" liniar" C. trei i(omeri 6f"r" stereoi(omeri7 D. patru i(omeri 6f"r" stereoi(omeri7 !. cinci i(omeri 6f"r" stereoi(omeri7 ,+,/! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. acidul lactic conine o grup" carbo3il &i o grup" -idro3il B. acidul salicilic conine dou" grupe -idro3il &i o grup" carbo3il C. acidul salicilic conine un nucleu ben(enic D. acidul citric conine trei grupe carbo3il &i dou" grupe -idro3il !. acidul tartric conine dou" grupe carbo3il &i dou" grupe -idro3il ,+,A! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. compusul cu structura de mai Zos se nume&te acid lactic C>>) >) B. compusul cu structura de mai Zos se nume&te acid glicolic C)2 C>>) >) C. compusul cu structura de mai Zos se nume&te acid salicilic C) C>>) >) D. compusul cu structura de mai Zos se nume&te acid tartric )>>C C) C) C>>) >) >) !. compusul cu structura de mai Zos se nume&te acid citric )>>C C)2 C) C)2 C>>) C>>) ,+,B! Ale?e i a<ir#a iile a2evrate* A. laptele conine acid lactic B. l"m2ile conin acid citric C. florile de mu&eel conin acid acetilsalicilic D. strugurii (drobii conin acid tartaric

!. l"m2ile conin aspirin" ,+,C! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ie* ) # C2)0>) acid o'-idro3iben(oic # C).C>Cl Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este acid acetilsalicilic B. compusul B este salicilat de etil C. compusul b este salicilat de etil D. compusul b este acid acetilsalicilic !. compusul b este aspirina ,+=+! Se 7&nsi2er s71e#a 2e rea7 ii* ) # C2)0>) C:)0 C) C>>) >) # C).C>Cl ) b # )Cl B # ) 2> ) b # ) 2> B # ) 2>

Ale?e i rs$%ns%rile 7&re7te* A. compusul B este acetat de fenil B. compusul B este 2'fenil'2'-idro3iacetat de etil C. compusul b este acid 1'acetil'1'fenilsalicilic D. compusul b este acid 1'acetil'1'fenilacetic !. compusul b este acid 1'acetat'1'fenilacetic ,+="! C&#$%s%l 7% str%7t%ra :O@C:,@COO: se n%#e>te* A. acid lactic B. acid citric C. acid piru ic D. acid glicolic !. acid U'-idro3iacetic ,+=,! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C). C) C>>) >) A. acid glio3ilic B. acid malic C. acid lactic D. acid U'-idro3ipropanoic !. acid citric ,+==! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te*

C)2 C C)2

C>>) >) C>>)

C>>) A. acid gliceric B. acid malic C. acid -idro3icarbalilic D. acid -idro3i'21.'dibutanoic !. acid citric ,+=-! Se $&t &5 ine Y.1i2r&Gia7i8i $rin 1i2r&li8a* A. cian-idrinelor B. aci(ilor S'-alogenai C. aci(ilor R'-alogenai D. aci(ilor U'-alogenai !. aci(ilor \'-alogenai ,+=0! Se $&ate &5 ine a7i2 =.1i2r&Gi$r&$an&i7 $rin* A. -idroli(a acidului .'cloropropionic B. -idroli(a acidului .'bromobutiric C. tratarea R'alaninei cu acid a(otos D. reducerea acidului piru ic !. adiia acidului cian-idric la o3id de eten"1 urmat" de -idroli(" ,+=/! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. prin des-idratarea intermolecular" a R'-idro3iaci(ilor se formea(" diesteri ciclici B. prin des-idratarea intramolecular" a R'-idro3iaci(ilor se formea(" aci(i U1 R'nesaturai C. prin des-idratarea intermolecular" a U'-idro3iaci(ilor se formea(" lactide D. prin des-idratarea intermolecular" a S'-idro3iaci(ilor se formea(" S'lactone !. prin des-idratarea intramolecular" a \'-idro3iaci(ilor se formea(" esteri ciclici ,+=A! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. acidul glicolic se folose&te %n industria polimerilor biodegradabili B. acidul lactic se obine prin fermentaia lacto(ei C. acidul tartric se folose&te %n industria ade(i ilor D. acidul 21.'di-idro3isuccinic se folose&te la prepararea pulberilor efer escente !. sarea ,eignette repre(int" tartratul dublu de potasiu ,+=B! Re<erit&r la a7i2%l 7itri7 ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. este un omiti puternic B. se nume&te &i antimonil C. este un intermediar %n metabolismul -idrailor de carbon D. se foloseste %n cosmetic"1 la obinerea unor loiuni astringente !. se poate obine prin fermentaia citric" a (a-aro(ei cu `Aspergillusa ,+=C! Re<erit&r la $r&sta?lan2ine s%nt a2evrate a<ir#a iile* A. sunt aminoaci(i cu 20 de atomi de carbon B. sunt -idro3iaci(i gra&i cu inel cicloalcanic C. se g"sesc %n glandele se3uale ane3e D. in-ib" agregarea plac-etar" !. formarea prostaglandinelor este blocat" de aspirin" ;/

,+-+! C&#$%s%l 7% str%7t%ra 2e #ai E&s se n%#e>te* C>>)

)> >)

>)

A. acid citric B. acid malic C. acid galic D. acid .1/10'tri-idro3iben(oic !. acid salicilic ,+-"! Se $&ate &5 ine a7i2 $.1i2r&Gi5en8&i7 $rin* A. dia(otarea acidului p'aminoben(oic B. reacia Kolbe',c-mitt a feno3idului de potasiu C. reacia Kolbe',c-mitt a feno3idului de sodiu D. topirea alcalin" a acidului p'carbo3iben(ensulfonic !. topirea alcalin" a acidului ben(ensulfonic ,+-,! A7i2%l $.1i2r&Gi5en8&i7 2 %r#t&arele rea7 ii* A. decarbonilare B. decarbo3ilare C. esterificare D. acilare !. cu clorur" feric"1 c2nd re(ult" o coloraie galben" ,+-=! Ale?e i a<ir#a iile 7&re7te* A. acidul o'-idro3iben(oic este folosit la obinerea aspirinei B. acidul salicilic ser e&te ca agent de cuplare %n sinte(a coloranilor a(oici C. acidul galic este un reduc"tor puternic D. acidul .1/10'tri-idro3iben(oic este un o3idant puternic !. cu clorura feric"1 acidul galic formea(" o coloraie ro&ie

RSPUNSURI TESTE C:IMIE OR9ANIC @ SEMESTRUL I @ ,+"".,+", 1D 2C .B /B 0B :B ;D 8C 9C 10D 11C 12C 1.B 1/D 10D 1:B 1;! 18C 19C 20D 21C 22C 2.D 2/B 20A 2:! 2;C 28C 29C .0C .1B .2C ..B ./B .0A .:A .;D .8D .9D /0D /1C /2B /.D //! /0A /:D /;C /8C /9C 00D 01B 02B 0.C 0/B 00B 0:C 0;B 08B 09D :0C :1C :2C :.! :/B :0C ::D :;B :8! :9D ;0A ;1! ;2A ;.C ;/B ;0C ;:B ;;C ;8B ;9C 80B 81B 82D 8.! 8/B 80C 8:A 8;B 88! 89C 90D 91D 92! 9.D 9/C 90B 9:C 9;D 98! 99C 100B 101C 102D 10.B 10/C 100D 10:C 10;B 108! 109B 110D 111B 112C 11.C 11/A 110! 11:A 11;D 118D 119C 120D 121! 122C 12.B 12/! 120B 12:A 12;C 128B 129B 1.0D 1.1C 1.2C 1..A 1./B 1.0C 1.:B 1.;C 1.8C 1.9! 1/0D 1/1B 1/2! 1/.C 1//D 1/0B 1/:D 1/;A 1/8! 1/9A 100B 101C 102C 10.C 10/C 100A 10:D 10;A 108B 109A 1:0C 1:1D 1:2D 1:.B 1:/D 1:0! 1::B 1:;A 1:8C 1:9B 1;0B 1;1B 1;2D 1;.B 1;/! 1;0C 1;:B 1;;A 1;8! 1;9C 180D 181A 182D 18.C 18/C 180D 18:B 18;B 188A 189C 190D 191C 192C 19.C 19/! 190B 19:! 19;! 198B 199A 200D 201! 202C 20.B 20/C 200C 20:D 20;! 208D 209D 210B 211D 212C 21.C 21/C 210D 21:B 21;B 218B 219B 220D 221B 222C 22.B 22/D 220C 22:B 22;B 228C 229B 2.0C 2.1D 2.2D 2..C 2./B 2.0D 2.:C 2.;B 2.8! 2.9B 2/0D 2/1AB! 2/2BCD 2/.ABC 2//ABC 2/0ABCD 1 2/:BCD 2/;BD! 2/8ACD 2/9D! 200BD 201BD 202AB 20.BD! 20/AC! 200AD 20:CD! 20;CD! 208AB! 209BC! 2:0AB 2:1CD 2:2ABD 2:.B! 2:/AC 2:0BCD! 2::ABD 2:;AD! 2:8AC! 2:9ABCD 2;0CD 2;1C! 2;2ACD 2;.BC 2;/ABD 2;0CD! 2;:BD! 2;;ACD! 2;8BC! 2;9A! 280CD 281BD 282BD 28.ABD! 28/ABC 280CD 28:AC! 28;ABCD 288ABC! 289BC 290BC! 291CD 292ABCD 29.AD 29/BCD 290C! 29:ABCD 29;BC 298BC 299AB .00AC .01ABC .02ACD .0.BC .0/ABD .00CD .0:ABCD .0;D! .08ABC .09CD .10AC! .11A! .12ABC .1.ABC! .1/BCD .10BCD .1:ACD .1;AC! .18AB! .19CD .20D! .21ABD .22BC! .2.ABD .2/AB .20BC .2:B! .2;AB .28BC .29CD ..0AB ..1BCD ..2AD ...ABCD ../CD! ..0ABD! ..:CD! ..;BCD ..8ABC ..9BC ./0AD ./1ABD! ./2ABCD ./.ACD .//B! ./0B! ./:AB ./;BD! ./8AD! ./9BD! .00ACD .01BC! .02ACD .0.BCD! .0/BC! .00AD! .0:A! .0;AC .08CD .09BC! .:0BC .:1B! .:2AD! .:.A! .:/CD .:0BD! .::CD .:;AC! .:8A! .:9BC! .;0AD .;1BCD .;2A! .;.BCD .;/A! .;0B! .;:AC! .;;BC .;8BC! .;9AC .80ABCD .81ABCD .82AD! .8.ABCD .8/AB .80BC .8:AC! .8;ABCD .88ABD! .89BD! .90BC! .91ABC! .92BC

.9.ABD .9/BCD .90AD .9:AB! .9;BC .98BC! .99ABD /00ACD /01BC! /02BCD /0.ABD! /0/AC /00BC! /0:AB /0;ABD! /08AD! /09AC /10C! /11BD /12ACD /1.BD! /1/BD /10BC! /1:AB! /1;AB! /18AB /19AD /20AC! /21ACD /22AB! /2.BD! /2/BCD /20ABD! /2:ACD! /2;ABCD /28BD! /29ABD /.0ABC /.1AC /.2CD /..ACD /./CD! /.0CD! /.:ABCD /.;ABCD /.8AB /.9B! //0BC //1AC! //2BC! //.ABD

///AC! //0AC //:B! //;C! //8BD //9CD /00AB! /01B! /02BC /0.AC! /0/AD! /00BD! /0:ACD /0;AD! /08AB! /09BCD /:0C! /:1ABC /:2B! /:.AC /:/BC! /:0ABD /::BC! /:;ACD /:8AB! /:9ABD! /;0CD /;1BC! /;2BD /;.AB /;/A! /;0AB /;:AB /;;BCD /;8ABCD /;9CD! /80BD /81BD /82A! /8.AB /8/BCD /80A! /8:AC /8;ABD /88BD /89AB /90ACD /91ABCD /92BC /9.BC! /9/ABC

/90B! /9:AB /9;CD! /98AC /99AB 000AD 001D! 002AB 00.BD! 00/ABD! 000AC! 00:A! 00;CD! 008BC 009AD! 010BCD 011BD 012ABCD 01.BC! 01/AC! 010ABD! 01:CD 01;ABC 018BD! 019ABCD 020CD 021AB 022AB 02.CD! 02/BCD! 020ABC 02:CD 02;AC 028BC 029AC 0.0BC 0.1AC! 0.2AD! 0..BD 0./BC 0.0AD! 0.:C! 0.;ABC 0.8ACD 0.9ACD! 0/0ABC 0/1A! 0/2CD 0/.C! 0//AC! 0/0ABC

0/:CD 0/;BC 0/8ABC 0/9BCD 000CD 001ABC 002CD 00.ABD 00/BD 000ABC! 00:ABCD 00;AD 008ABC 009ABC 0:0BD 0:1AC! 0:2ABC 0:.CD 0:/ABC 0:0AB! 0::AC 0:;AD 0:8AC 0:9ABC! 0;0AB 0;1AC 0;2AB 0;.ABC 0;/ABCD 0;0BC 0;:BD 0;;BCD! 0;8BCD 0;9ACD! 080ABD 081ABCD 082BC 08.ABD! 08/AB 080BC 08:BC! 08;CD 088AD! 089BD 090AB 091BD 092BC 09.ABCD 09/ABCD 090BD

09:AC! 09;ABD 098BC 099BD :00BC :01ABCD :02ABCD :0.A! :0/ACD :00BC! :0:BD! :0;ACD :08BC :09B! :10BC :11ACD :12ABCD :1.BD :1/AD :10BC! :1:AC :1;AC! :18ACD! :19AB :20ABC :21ACD! :22ACD! :2.BC :2/AC! :20D! :2:CD :2;AC :28CD! :29ABD! :.0ABC :.1D! :.2ABCD :..ABCD :./BC! :.0D! :.:AB! :.;ABCD :.8BCD :.9ABC! :/0BC! :/1BCD :/2ABD :/.BC ://BCD :/0BC :/:ACD 2

:/;AC :/8BC :/9ACD :00BC :01BC! :02CD :0.AB! :0/ACD! :00CD! :0:BCD :0;C! :08BCD :09A! ::0BC ::1AB! ::2BD ::.BD! ::/ABD! ::0AC! :::BD! ::;BC! ::8AD! ::9BCD :;0ACD :;1D! :;2AB :;.BD :;/BD! :;0ABD :;:BD :;;BD :;8BD! :;9BD! :80ABD :81C! :82AC! :8.ACD :8/ACD :80BC :8:AB! :8;ABD :88BD :89BC :90AD! :91AC! :92CD :9.BD! :9/CD :90BD :9:AB :9;ABD

:98BCD! :99ABC! ;00AB! ;01B! ;02A! ;0.ACD ;0/AB ;00BC! ;0:AB! ;0;CD ;08AC ;09BD! ;10AB ;11C! ;12BC ;1.ABC ;1/ABD! ;10ACD ;1:AD! ;1;ABCD ;18ABC ;19D! ;20AC! ;21BC ;22ABC! ;2.CD! ;2/ABC ;20AC! ;2:BC! ;2;CD! ;28BCD ;29AB! ;.0BD! ;.1AB ;.2BCD! ;..ABC ;./BCD ;.0ABCD ;.:ABC! ;.;ABC ;.8BCD! ;.9AC ;/0AC ;/1BC ;/2ABD ;/.ABC ;//AC ;/0D! ;/:ABC ;/;BCD ;/8AD

;/9CD! ;00ABC ;01BC ;02BC! ;0.ABD! ;0/BCD! ;00ABC ;0:CD! ;0;ACD ;08CD ;09AC! ;:0ABCD ;:1BD! ;:2ABCD ;:.CD! ;:/AC ;:0A! ;::AC ;:;ABCD ;:8BC! ;:9BCD ;;0CD! ;;1AB! ;;2AD ;;.ABD ;;/AC ;;0ABD! ;;:BC ;;;ABC ;;8BC! ;;9BD ;80BC ;81A! ;82AC ;8.CD! ;8/BCD ;80ABCD ;8:AC ;8;AD ;88AC! ;89BC ;90ABC ;91B! ;92AB ;9.BC! ;9/AC! ;90BD ;9:ABCD ;9;CD ;98ABD!

;99ABC 800BCD! 801ABC 802D! 80.A! 80/AB 800AB! 80:BCD 80;ABC 808CD! 809AB! 810BCD 811BC 812AD 81.BCD 81/ABC 810ABC! 81:ACD 81;ABC 818AB! 819ABC! 820AD 821BC! 822ABCD 82.ABC 82/ACD 820ACD 82:ABC! 82;BD 828B! 829ABCD 8.0ABD 8.1A! 8.2ABD 8..BCD 8./AC! 8.0ABCD 8.:ABD 8.;AC! 8.8AB 8.9AD! 8/0BCD 8/1AC 8/2ABD! 8/.ABC 8//AC! 8/0D! 8/:ABD 8/;BD 8/8BC

8/9AB 800ABC 801BC 802ABD 80.BC 80/AB! 800ABC! 80:ABC 80;ABCD 808AC 809ABD! 8:0BCD 8:1BCD! 8:2ABD! 8:.ABD 8:/AC 8:0ABC 8::ABD 8:;ABD 8:8AD 8:9CD! 8;0ABC 8;1AC! 8;2ABC! 8;.BC 8;/ACD! 8;0ACD 8;:AB 8;;BD 8;8CD 8;9AB 880AB 881AC! 882B! 88.ABC 88/D! 880AB! 88:BC 88;BD 888AD! 889CD 890BD 891CD 892BD! 89.ABC 89/BC 890ABCD 89:AD! 89;AC! 898BD

899BCD 900BCD! 901B! 902ABC 90.AD! 90/ABC 900BD! 90:BC! 90;BD! 908B! 909B! 910AC! 911AC 912B! 91.BD! 91/BC 910BC! 91:AC! 91;BD! 918AC 919AD 920BC! 921BC 922AB! 92.BC! 92/ACD 920AC! 92:AB 92;AC! 928A! 929CD! 9.0CD 9.1C! 9.2ABC! 9..BCD 9./ACD 9.0BCD! 9.:CD! 9.;BD 9.8ABC 9.9AB! 9/0BC! 9/1ABCD 9/2ABCD 9/.A! 9//AB 9/0AC! 9/:AD! 9/;BC 9/8ACD .

9/9ABC 900BD 901AC 902ABCD 90.BD 90/AC! 900D! 90:ABD 90;BD 908C! 909AC 9:0BD! 9:1BD 9:2ABC 9:.ABC 9:/CD! 9:0ABCD 9::B! 9:;ABD 9:8ABC! 9:9AC! 9;0ACD 9;1ABD 9;2AC! 9;.BCD! 9;/BD 9;0AD! 9;:ABD 9;;AC 9;8AD 9;9CD! 980ABCD 981AB! 982AB 98.ABD! 98/ACD 980ABC 98:ACD! 98;BC 988AD 989AD! 990AC 991AC! 992BD! 99.AC! 99/BD 990AD 99:BD 99;AD 998ABD

999BC 1000ACD 1001ABD 1002C! 100.A! 100/BC 1000BC 100:BD! 100;ABC 1008AD! 1009BC! 1010AB! 1011ABD 1012B! 101.AC! 101/ABD 1010BCD 101:AB 101;BC 1018BCD 1019ABC! 1020AD 1021BCD 1022AD! 102.BC! 102/BD 1020BD! 102:ABC 102;ABC! 1028AD 1029BCD 10.0BC! 10.1B! 10.2BC 10..AB! 10./BC 10.0AD! 10.:CD 10.;AD! 10.8BC 10.9ABCD 10/0AB! 10/1BD 10/2BC 10/.A! 10//BCD 10/0BCD 10/:BCD 10/;BCD! 10/8CD

10/9ABD 1000ACD! 1001AD! 1002BCD! 100.D! 100/ACD 1000ABCD 100:B! 100;AD 1008BCD 1009AC! 10:0BCD 10:1ABC 10:2ABCD 10:.ACD! 10:/AB! 10:0AC 10::BCD 10:;ACD 10:8ABC 10:9AC! 10;0ABC 10;1BD 10;2ACD! 10;.BCD 10;/ABD 10;0BD! 10;:AC 10;;ABD 10;8AB 10;9BCD 1080D! 1081CD! 1082AC 108.BC! 108/ABC 1080AC 108:BCD 108;BCD! 1088AC 1089BCD! 1090BC! 1091AB 1092CD! 109.BD! 109/BD 1090AC! 109:AB! 109;AB 1098BD

1099C! 1100BD 1101BC 1102ACD 110.AB 110/BC 1100ABC 110:ABD 110;ABC 1108BC 1109BC! 1110ABCD 1111BCD 1112BD 111.C! 111/BD 1110BCD! 111:AC 111;AB! 1118AC 1119BCD! 1120BCD 1121CD! 1122AC 112.AD 112/B! 1120ABD 112:BCD! 112;B! 1128ABC! 1129AB! 11.0AC! 11.1ABCD 11.2BD 11..ABC 11./BD! 11.0BCD 11.:ABCD 11.;AB 11.8BD 11.9ABC 11/0CD! 11/1BD! 11/2BC 11/.AB 11//ACD! 11/0ABC 11/:CD 11/;ABC 11/8ABC

11/9ABCD 1100AB! 1101BC 1102BC 110.AC! 1100AC! 110:ABCD 110;CD 1108BCD 1109ACD 11:0BD! 11:1AB! 11:2BD 11:.BCD 11:/ABD 11:0ABD 11::AD 11:;BCD 11:8ABD 11:9ABD! 11;0ABC 11;1BCD 11;2ABD! 11;.BC 11;/A! 11;0ABC 11;:BCD 11;;AB 11;8BC! 11;9AB 1180BCD 1181ABCD 1182C! 118.C! 118/ACD! 1180ACD! 118:B! 118;CD! 1188BD! 1189AC! 1190BD! 1191A! 1192ABD 119.ACD 119/CD 1190AD! 119:BC 119;BC! 1198ACD! 1199B!

1200BC 1201AD! 1202AD 120.B! 120/AB 1200ACD! 120:BD 120;C! 1208AD 1209D! 1210BD 1211CD! 1212D! 121.ABCD 121/BCD 1210AD! 121:C! 121;AC! 1218AB 1219A! 1220AB! 1221A! 1222B! 122.AC 122/AC 1220B! 122:CD 122;BCD 1228BD 1229ABC 12.0ABC 12.1ACD 12.2ABC 12..ACD 12./ABD 12.0BC! 12.:BCD 12.;ABC 12.8ABD! 12.9AD! 12/0AC! 12/1ACD 12/2ABCD 12/.BC! 12//AB 12/0BD! 12/:BD! 12/;ABC! 12/8ABCD 12/9BD!

1200A! 1201BC! 1202ABCD 120.BD 120/AC 1200AD! 120:AB 120;ABD 1208CD! 1209AC 12:0AB 12:1ABC 12:2ABD 12:.ABD! 12:/ABD! 12:0AC 12::C! 12:;AB! 12:8ACD 12:9ABCD 12;0BCD 12;1ABD! 12;2BCD 12;.D! 12;/ABCD 12;0BCD 12;:A! 12;;ABD 12;8A! 12;9ABD 1280BD 1281AB 1282B! 128.BCD 128/BD 1280ABCD 128:ACD 128;BD 1288BC! 1289BD 1290AC! 1291ABCD 1292ABC 129.BCD 129/ACD! 1290CD! 129:CD! 129;ABC! 1298AC! 1299AB! /

1.00ABC 1.01BC 1.02BD 1.0.BD 1.0/BD 1.00AC 1.0:AD! 1.0;A! 1.08BC! 1.09BC 1.10CD 1.11AD! 1.12BCD 1.1.AD! 1.1/BCD 1.10ABD! 1.1:A! 1.1;BD! 1.18BD 1.19BCD 1.20AD! 1.21ABC 1.22ABD! 1.2.BCD 1.2/ABD 1.20BC! 1.2:BC! 1.2;AD 1.28BCD 1.29AC! 1..0ABD! 1..1AC! 1..2BC! 1...BCD! 1../BD! 1..0AB 1..:BD 1..;AB! 1..8ACD 1..9B! 1./0ACD 1./1AB! 1./2BD 1./.AD! 1.//ACD 1./0BCD 1./:CD 1./;B! 1./8ACD! 1./9BD!

1.00ACD 1.01CD 1.02CD 1.0.ABC! 1.0/AD! 1.00ABC 1.0:BD! 1.0;AC! 1.08ABCD 1.09BD 1.:0ABD 1.:1BC! 1.:2BD 1.:.AD 1.:/BCD! 1.:0BD! 1.::ABD 1.:;BCD 1.:8BC! 1.:9AD 1.;0AC! 1.;1AD! 1.;2ABCD 1.;.CD! 1.;/AD! 1.;0BCD! 1.;:BC 1.;;ACD 1.;8CD! 1.;9ABC! 1.80ABC 1.81BD 1.82C! 1.8.B! 1.8/BD 1.80AC 1.8:ABC! 1.8;ABC 1.88AD! 1.89BD 1.90BD 1.91ABC 1.92ABC 1.9.ABC! 1.9/ACD 1.90BD 1.9:BC 1.9;CD 1.98ABD! 1.99AD

1/00A! 1/01CD 1/02BCD! 1/0.AD! 1/0/ABC 1/00AD! 1/0:AC! 1/0;ABD 1/08ABCD 1/09ACD! 1/10AD 1/11AD 1/12ABCD 1/1.BD 1/1/AC! 1/10ACD 1/1:AC 1/1;D! 1/18BD! 1/19BCD! 1/20ABD 1/21A! 1/22ABD 1/2.D! 1/2/AB! 1/20ABC! 1/2:ABCD 1/2;BCD! 1/28AD! 1/29ACD 1/.0ACD 1/.1AD! 1/.2ABD 1/..ABD 1/./AB! 1/.0CD 1/.:BC! 1/.;A! 1/.8BD 1/.9BCD! 1//0BCD 1//1BC 1//2CD 1//.AB! 1///CD 1//0ABD 1//:AC 1//;CD 1//8AC! 1//9CD

1/00BC! 1/01AB! 1/02ABC 1/0.CD! 1/0/AD! 1/00AD 1/0:C! 1/0;C! 1/08ABC 1/09ABC 1/:0AC 1/:1BC 1/:2BD 1/:.BCD! 1/:/AC! 1/:0ABCD 1/::AC 1/:;B! 1/:8ABCD 1/:9ACD 1/;0CD! 1/;1ACD 1/;2ABC 1/;.ACD 1/;/BC! 1/;0ABC! 1/;:B! 1/;;BC 1/;8AB 1/;9BCD 1/80AB 1/81A! 1/82D! 1/8.AC 1/8/BD! 1/80BC! 1/8:ABC 1/8;BCD 1/88BD! 1/89AD 1/90BC 1/91D! 1/92ABC 1/9.BD 1/9/ABC 1/90AB 1/9:AD 1/9;AB 1/98BC 1/99D!

1000BD 1001ABC 1002CD 100.B! 100/BC 1000C! 100:BC! 100;ACD! 1008BD 1009BCD 1010AB 1011BCD 1012AC 101.BC 101/AC 1010AB! 101:BCD! 101;ACD! 1018AC 1019ABC 1020CD! 1021BC! 1022 AB! 102.BCD 102/ABD 1020BD 102:BD! 102;AC! 1028ABD 1029BC! 10.0ACD! 10.1C! 10.2BCD! 10..AD 10./BC! 10.0ACD 10.:BC! 10.;AD 10.8AD 10.9AD 10/0BC! 10/1BC! 10/2BC! 10/.CD 10//BD! 10/0BCD 10/:AB! 10/;AB! 10/8ABCD 10/9ABCD

1000AC! 1001BC! 1002ABD 100.BD! 100/BD 1000BD! 100:BCD 100;BD! 1008BD 1009ABD! 10:0ABC! 10:1ACD 10:2BC 10:.BC 10:/C! 10:0BC! 10::BD! 10:;ABD 10:8ABC! 10:9BC! 10;0AD 10;1BD 10;2ABCD 10;.ACD 10;/CD 10;0AB 10;:ACD 10;;BD 10;8ABCD 10;9BD 1080AC 1081ABC 1082BC! 108.ABCD 108/AD 1080AC 108:BCD 108;AB! 1088AC 1089BC! 1090ABD! 1091AD! 1092B! 109.BD 109/ACD! 1090AB! 109:BD 109;BCD 1098A! 1099D!

1:00BD 1:01D! 1:02AC! 1:0.B! 1:0/BC 1:00B! 1:0:B! 1:0;C! 1:08ABCD 1:09AB 1:10AD 1:11AC! 1:12BD 1:1.ABD 1:1/BD 1:10BD 1:1:B! 1:1;B! 1:18B! 1:19BD 1:20C! 1:21C! 1:22BD! 1:2.AC! 1:2/B! 1:20ABC! 1:2:AD 1:2;AC! 1:28ACD 1:29BC! 1:.0ABC 1:.1BD! 1:.2ABC! 1:..ABD 1:./ABCD 1:.0BD! 1:.:CD 1:.;BC! 1:.8A! 1:.9BC! 1:/0B! 1:/1ABD! 1:/2BD! 1:/.CD! 1://D! 1:/0BD! 1:/:AC! 1:/;B! 1:/8AB! 1:/9BC! 0

1:00BD 1:01BC! 1:02ABD 1:0.ABD 1:0/AD! 1:00ACD 1:0:AD! 1:0;BD! 1:08AB 1:09AD 1::0AD 1::1BC 1::2ABD 1::.BD 1::/BD 1::0CD 1:::ACD 1::;ABC 1::8BC 1::9AB 1:;0ACD 1:;1AD 1:;2C! 1:;.B! 1:;/BC! 1:;0D! 1:;:ABC 1:;;AB! 1:;8BD! 1:;9BC! 1:80BCD 1:81B! 1:82BC! 1:8.C! 1:8/AC 1:80AD! 1:8:A! 1:8;BC! 1:88AD! 1:89BD! 1:90ABD 1:91AB 1:92AB 1:9.ACD 1:9/AC 1:90BCD! 1:9:ABCD 1:9;AC 1:98AB 1:99CD!

1;00BC 1;01AB! 1;02ABC 1;0.BCD! 1;0/ABCD 1;00BD 1;0:ABD! 1;0;AD! 1;08ABC! 1;09ABD! 1;10CD! 1;11ABD! 1;12ABC 1;1.C! 1;1/D! 1;10ACD! 1;1:AC 1;1;AD 1;18BC! 1;19BCD 1;20ABCD 1;21ABC! 1;22BCD 1;2.ABC 1;2/ABD 1;20BD! 1;2:ABCD 1;2;AD 1;28AB! 1;29ACD 1;.0ACD 1;.1BC 1;.2BCD! 1;..ABCD 1;./BD 1;.0BC 1;.:AC! 1;.;AB 1;.8ABD! 1;.9D! 1;/0BC! 1;/1AC! 1;/2AC! 1;/.ABC 1;//AC! 1;/0CD! 1;/:ABD! 1;/;BCD 1;/8ACD 1;/9BC!

1;00BD 1;01ABC! 1;02D! 1;0.ACD 1;0/ABC 1;00ABD 1;0:B! 1;0;BC 1;08BC! 1;09C! 1;:0BC 1;:1AD! 1;:2BC! 1;:.BD! 1;:/ABCD 1;:0B! 1;::BD 1;:;AD 1;:8C! 1;:9AB! 1;;0BD! 1;;1ABC! 1;;2BD! 1;;.ACD 1;;/ABD 1;;0A! 1;;:D! 1;;;AC! 1;;8BD 1;;9BD! 1;80ACD 1;81BD 1;82BD 1;8.AC! 1;8/B! 1;80ACD 1;8:AB 1;8;CD 1;88BC 1;89BC 1;90BC! 1;91ACD 1;92BC 1;9.BCD! 1;9/ABC! 1;90BD! 1;9:BD! 1;9;A! 1;98CD 1;99ACD

1800BD! 1801B! 1802ACD! 180.D! 180/AB 1800ABD 180:CD 180;BCD 1808ABC 1809ABC 1810CD 1811AB 1812BD 181.ABC 181/BCD 1810AC 181:AD! 181;BCD 1818C! 1819AB! 1820BD 1821B! 1822BCD 182.BD! 182/BD! 1820CD 182:AB 182;BC! 1828BD 1829BD 18.0AC 18.1BD 18.2ABD 18..C! 18./AC 18.0BCD! 18.:B! 18.;B! 18.8AB! 18.9AD 18/0ABC 18/1AB 18/2AB 18/.BCD 18//ABCD 18/0BC! 18/:ACD 18/;AC! 18/8CD 18/9BD

1800ACD! 1801C! 1802AB 180.BCD 180/ABCD 1800CD 180:BD 180;CD! 1808AC! 1809D! 18:0ACD! 18:1B! 18:2ACD 18:.C! 18:/BC! 18:0AD! 18::AD! 18:;BD! 18:8BC! 18:9BC! 18;0C! 18;1ABC! 18;2CD! 18;.AC! 18;/AB 18;0BCD! 18;:AC 18;;ABC! 18;8C! 18;9ABC 1880AB! 1881BD 1882AD! 188.ABC 188/ABD 1880ACD 188:BC 188;CD! 1888BC 1889ABD! 1890AB! 1891AB! 1892BC! 189.C! 189/BC! 1890CD! 189:ABCD 189;BCD 1898ABCD 1899BD!

1900ABCD 1901BC! 1902CD! 190.BD! 190/AD 1900D! 190:ACD 190;AB! 1908ACD 1909BCD! 1910BCD 1911AC! 1912AB! 191.ABD 191/BCD 1910BCD 191:ABC! 191;AB! 1918ACD 1919BC! 1920AB 1921BD 1922ACD 192.B! 192/BCD 1920CD! 192:CD! 192;BC 1928AD! 1929CD! 19.0AB! 19.1BC 19.2ABC 19..BCD 19./AB! 19.0ACD 19.:AB! 19.;ABD! 19.8CD 19.9BD! 19/0AD! 19/1AD 19/2D! 19/.B! 19//AD! 19/0AB! 19/:BCD 19/;BD! 19/8ABD 19/9CD

1900ABD 1901CD! 1902AD! 190.AC! 190/BD! 1900ABD 190:BD! 190;BCD 1908BC! 1909CD! 19:0BCD 19:1BCD! 19:2BD 19:.B! 19:/ACD! 19:0CD! 19::ABD 19:;AD! 19:8BC 19:9BC! 19;0ACD 19;1AD! 19;2ABC! 19;.AC! 19;/BD! 19;0AD! 19;:BD 19;;CD! 19;8BCD 19;9BCD 1980BC! 1981BCD 1982BC 198.CD 198/BC! 1980D! 198:BC 198;AC 1988ABCD 1989BCD 1990ABC 1991ABC! 1992BCD! 199.ABC 199/D! 1990ABCD 199:ACD 199;AC! 1998BC! 1999AB! :

2000BC! 2001AD! 2002ABCD 200.CD! 200/BC 2000AB! 200:BD! 200;BD 2008ACD 2009BC! 2010BD 2011BD! 2012B! 201.B! 201/AC! 2010BD 201:AC 201;BC! 2018BD 2019BC 2020CD! 2021ABD 2022BC! 202.C! 202/C! 2020AC 202:AC! 202;BD 2028ABD 2029BD! 20.0B! 20.1D! 20.2CD 20..C! 20./AD 20.0AC! 20.:BC! 20.;ABD 20.8CD! 20.9BCD! 20/0CD 20/1ABD 20/2BCD 20/.ABC