Sunteți pe pagina 1din 3

COMPLEMENT SIMPLU 5.

2,2 dimetil butan


punctele de fierbere cresc în ordinea:
Prin adiţia acidului clorhidric la 1-metil- A. 1,2,3,4,5
1 ciclohexenă rezultă: B. 5,4,3,2,1
1. C. 4,3,2,1,5
D. 1,2,5,4,3
E. 2,3,4,5,1
8. Puritatea unui compus organic se poate
E.Nici unul dintre aceştia verifica prin:
2. Hidrocarbura saturata, optic activa, cu A. Invariabilitatea produşilor rezultaţi la ardere
numarul cel mai mic de atomi de carbon in B. Compararea volumelor de gaze rezultate prin
molecula, este: descompunerea termică
A. 3- metilpentanul C. Invariabilitatea constantelor fizice la
B. 2,2- dimetilpentanul repetarea purificarii
C. 3,3- metiletilhexanul D. Compararea constantelor sale fizice cu cele ale apei
D. 3- metilhexanul E. Analiza elementară calitativa
E. 2- metilbutanul 9. Care dintre următoarele hidrocarburi conţine
3. Prezinta izomerie optica un derivat atomi de carbon într-o singură stare de
monohalogenat al: hibridizare:
A. Metanului A. Metil ciclopropenă
B. Etenei B. 1-butenă
C. n- butanului C. 2-butenă
D. Izobutanului D. Acetilenă
E. Neopentanului E. Vinil acetilenă
4. Care dintre compuşii de mai jos are în 10. Relaţia dintre izopren şi 2-pentina este:
structură numai atomi de carbon secundari: A. Sunt omologi
A. Etanul B. Sunt izomeri de catenă
B. Izobutanul C. Sunt stereoizomeri
C. Ciclohexanul D. Sunt izomeri de funcţiune
D. Metil ciclopentanul E. Nu există nici un fel de relaţie între ei
E. Benzenul 11. Dintre izoalcanii următori cel care are un
5. Numărul de heptani izomeri ce conţin atomi atom de carbon asimetric şi masa moleculară
de carbon cuaternari este: cea mai mică este:
A. 1 A. 2,3-dimetilhexanul
B. 2 B. 3-metilhexanul
C. 3 C. 3-metilpentanul
D. 4 D. Izobutan
E. 6 E. 2-metilheptanul
6. Dintre afirmaţiile de mai jos singura corectă 12. Numărul de izomeri (exclusiv stereoizomerii)
este: care corespund formulei moleculare C 8H18, şi
A. Densitatea propanului în raport cu azotul este 3,12 au câte un singur atom de carbon cuaternar
B. În prezenţa de AlCl3, la cald, butanul se izomerizează este:
în izobutan A. 3
C. Atomul de carbon din metan este primar B. 5
D. Benzenul conţine atomi de carbon secundari C. 6
E. Mirosul urât al metanului permite D. 7
identificarea acestuia E. 4
7. Pentru compuşii: 13. Structura alchenei prin a cărei oxidare cu
1. N-heptan K2Cr2O7 în mediu de H2SO4 se formează acid
2. N-hexan acetic şi metil-izopropil cetona, este:
3. 2-metil pentan A. 3,4-dimetil-2-hexena
4. 2,3 dimetil butan B. 2,4-dimetil-2-pentena
C. 3,4-dimetil-2-pentena
Page 1
D. 2-hexena B. Propena
E. 3-metil-2-pentena C. Izobutena
14. Prin oxidarea cu K2Cr207 si H2S04 a D. 2-pentena
ciclopentenei rezultă: E. 3-hexena
A. Acid adipic 20. 300 litri amestec de metan, etena şi acetilena
B. Ciclopentanona sunt arşi consumându-se 750 litri O2. Dioxidul
C. Ciclopentanol de carbon rezultat este absorbit de către 10 kg
D. Acid glutaric soluţie KOH (formându-se carbonatul acid de
E. 1,2-dihidroxiciclopentanol potasiu) de concentrate 12,5%. Compoziţia
15. La fabricarea acetilenei prin procedeul amestecului în procente molare este:
arcului electric, gazele ce părăsesc cuptorul A. 25% CH4; 25% C2H4; 50% C2H2
de cracare conţin în volume: 10% C2H2, 23% B. 33% CH4; 17% C2H4; 50% C2H2
CH4 şi restul H2. Dacă se introduc în cuptor C. 33,33% CH4; 33,33% C2H4; 33,33% C2H2
2.000 m3 metan pur (c.N.), procentele (%) din D. 10% CH4; 75% C2H4; 15% C2H2
metanul iniţial care s-a transformat în E. 66,6% CH4; 13,4% C2H4, ; 20% C2H2
acetilenă, care s-a descompus în elemente şi
care a rămas netransformat sunt: COMPLEMENT GRUPAT
A. 32,5%; 30,1%; 37,4%
B. 23,5%; 23,5%; 53% 21. În prezenţa H2SO4 concentrat, izobutena:
C. 10%; 20%; 70% 1. Se transforma într-un ester anorganic;
D. 20%; 20%; 60% 2. Formează acid izobutansulfonic;
E. 10%; 23%; 67% 3. Formează sulfat acid de tertbutil;
16. Acidul clorhidric format la clorurarea catalitică 4. Formează sulfat acid de izobutil.
a toluenului se neutralizează cu 5 1 soluţie 22. În legătură cu alfa-naftolul sunt
NaOH de concentrate 0.9M. Cantitatea corecte afirmaţiile:
de toluen ce s-a clorurat este: 1. Prin reacţia cu HCI formează alfa-clor-naftalina;
A. 41.4 g 2. se obţine prin topirea alcalină a acidului alfa-
B. 82,8 g naftalinsulfonic;
C. 368g 3. Prin oxidare formează naftochinona;
D. 414g 4. Da reacţie de culoare cu FeCl3.
E. 386,4 g 23. Sunt corecte afirmaţiile:
17. Alcanul a cărui densitate este de 2,178 în
1. la adiţia acidului formic la acetilena se obţine
raport cu un amestec ce conţine 70% oxid de
formiat de etil;
carbon şi 30% hidrogen (în volume) este:
2. Alcoolul vinilic şi acetaldehida sunt tautomeri;
A. Metanul
3. Sulfaţi de alchil se obţin prin reacţia dintre
B. Etanul
aminele alifatice cu H2SO4;
C. Propanul
D. Butanul 4. Benzaldehida se poate obţine prin acilarea C 6H6
cu clorura de formil.
E. Pentanul
24. Decolorează apa de brom:
18. Hidrocarbura cu formula moleculară C9H14,
1. Glucoză;
care prin oxidare cu KMnO4 în mediu de
2. Ciclohexenă;
acid sulfuric formează butandiona şi un acid
ce prin decarboxilare formează acid metil- 3. Uleiul de in;
propionic este: 4. 2-butina.
A. 1,1 -dietil-2,4 cicloheptadiena 25. Se pot obţine direct din hidrocarburi
B. 1,1-dietil-2.4 ciclopentadiena aromatice prin sulfonare şi topire alcalină:
C. 3,4-dimetil-1, 3 cicloheptadiena 1. β-naftolul;
D. 1,1,3,4-tetrametil-2,4 ciclopentadiena 2. 1,3-dihidroxibenzenul;
E. 1,1,3,3-tetrametil-2,4 ciclohexadiena 3. P-crezolul;
19. Alchena folosită la alchilarea benzenului 4. Hidrochinona.
pentru a obţine o hidrocarbură cu raportul 26. Au în structura lor două inele benzenice:
masic C: H=60:7 este: 1. Antrachinona;
A. Etena 2. Dibenziliden ciclohexanona;
Page 2
3. Difenilinetanul; 4. Decan-eicosan.
4. Tetralina. 35. Cu care din amestecurile următoare
27. Prin oxidarea blândă, cu KMnO4 în soluţie reacţionează HCI:
apoasă neutră, a acidului 1,3-butadien-1- 1. Etanol, propina, metan, izobutena;
carboxilic se poate obţine un compus care: 2. Propena, propina, benzen, izobutena;
1. Este un acid aldonic; 3. Metan, propena, propina, propanol;
2. Este solubil în apă cu ionizare; 4. Etanol, propina, propena, izobutena, propanol.
3. Este mai slab acid decât H2SO4; 36. Se poate obţine toluen prin:
4. Prin alchilare cu CH3 - OSO3H formează un 1. Decarboxilarea acidului fenilacetic;
ester tetrametilat. 2. Hidroliza clorurii de fenilmagneziu;
28. Alchena cu un număr maxim de atomi de 3. Alchilarea benzenului cu clorura de metil/AlCI 3;
carbon cuaternari este: 4. Trimerizarea propinei.
A. 2-metil-l-pentena 37. Pentru obţinerea butadienei se pot folosi
B. 2,3-dimetil-2-butena reacţiile:
C. 3,3-dimetil-l-butina 1. Deshidratarea cu acid fosforic a 1,4-butandiolului;
D. 2-metil-2-pentena 2. Deshidratarea şi dehidrogenarea simultană
E. 2,3-dimetil-l-butena a etanolului;
29. Reacţia clorului în exces cu acetilenă în faza 3. Dehidrogenarea catalitică a n-butanului;
gazoasă conduce la: 4. Adiţia hidrogenului la vinilacetilenă în prezenţa
A. Cis-dicloretenă de paladiu otrăvit cu saruri de plumb.
B. Trans-dicloretena 38. La legături duble C = C din diverşi compuşi
C. Amestec de cis- şi trans-dicloretena
nesaturaţi se pot adiţiona:
D. 2C + 2HC1
E. 1,1,2,2-tetracloretan 1. Acid iodhidric;
30. Sunt reacţii Friedel-Crafts: 2. H2
3. H2O;
1. Clorura acidă a acidului m-metilbenzoic + benzen;
4. Benzen.
2. Benzen + clorura de izopropionil;
39. Se pot obţine printr-o reacţie de acilare
3. Benzen + clorura de izopropil;
4. Clorciclohexan + fenoxid de sodiu. Friedel-Crafts:
31. Produsul reacţiei de oxidare a tetralinei la 1. Benzofenona;
500°C în prezenţa V2O5 este: 2. Acetofenona;
A. Acidul malonic 3. Benzil-fenil-cetona;
B. Acidul fumaric 4. Benzaldehida.
C. Acidul maleic 40. Referitor la sulfatul acid de izopropil sunt
D. Anhidrida o- ftalica corecte afirmaţiile:
E. Anhidrida maleică 1. Rezulta prin adiţia sulfitului acid de sodiu la propenă;
32. Etinil-vinil-cetona poate reacţiona cu: 2. Este un acid mai tare decât acidul 3-iod-propionic;
1. H2O; 3. Rezultă din propan şi acid sulfuric;
2. H2; 4. Degaja CO2 în reacţia cu NaHCO3.
3. Cl2;
4. Na.
33. Prezintă izomerie geometrică
1. Poliizoprenul;
2. 3-clor-propena:
3. Acidul crotonic;
4. Acidul izopropilidenacetic.
34. Care din perechile de mai jos sunt alcătuite
din omologi:
1. Nonan-decan;
2. Decan-dodecan;
3. Undecan-dodecan;

Page 3

S-ar putea să vă placă și