Sunteți pe pagina 1din 10

I

UNIVERSITATEADE.MEDICIN.A SI FARMACIE
"CAROL DAVILA" - BUCURESTI

FACULTATEA DE FARMACIE

EXAMEN DEADl\lITERE
IDLIE 2008
.. , .

.. " .

-----.-.~

. .

-.-.----------...,.....------

CAIETV ARIANTA' 2
ChimieJ}rganlca ~ Biologie Vegetala .
----

-~.

-.

--

.--.-.--------

..,~.,:.;.

-_-';--,

.--':-

. :..,...O-.:

Acest caiet este proprietatea exclusiva a


UMF "Carol Davila"

.,-.,,~-

. ,_;_.

/"

...

"

.\

-,
'\....

FARMACIE
CHIMIE ORGANICA - BIOLOGIE VEGETALA
VARIANTA 2

La lntrebarile de mai jos (1- 40) alegeti

D. 10

un singur raspuns corect.

E. 12

1. Aleoolii primari eu formula moleculara

7. Sunt detergenti en exceptia: .

CSH120 care contin


, atomi de carbon asimetric

A. sarurile acizilor alchilsulfonici


B. sarurile acizilor alchil-arilsulfonici

sunt in numar de (fara stereoizomeri):


A.I

C. clorura de trimetil-alchil

B.2

D. sarurile sulfatilor

C.3

E. poliesteri

aCID

amoniu
de alchil
."

;.;

D.4
E. nici unul

8. Referitor la eauciucul natural este gre~ita


afirmatia:

2. Intr-o reactie desubstitutie

pe nueleul
aromatic vor orienta eel de-al doilea
substituent in pozitiile orto i para eu
exceptia:

A. are formula -(C5~8)-n


B. poate da reactii de aditie
C. este solubil in alcool
D. este forma cis a poliizoprenului
E. este elastic

A. -C3H7

B. -NH2
C.-OH

9. Oxidul de etena nu reactioneaza eu:

D.Br

A. amine prim are


B. amine secundare
C. alcooli
D. benzen
E.HCl

E. -COOH
'.

3.Alcoolul benzilic se diferentiaza de


alcoolul alilie prin urmatoarele proprretati:

A. are grupa OH Iegata de un CSp3. ....


.
B. prin oxidar .cu KMn04$i H2S04' formeaza .
un acid monocarboxilic
.
C~ poate formaun.ester .eu CH3COCI
D. se poate hidrogena
E. se poate cbtine prin hidroliza unuiderivat .
halogenat
.
. .
..

.' .
, ., -'---;-4:-ueare-din-'compu~ii,de-mai-jos.nu.poate.c.,';
reactiona acidul acetic:

A~c~bonatul

de sodiu
B. fenoxid de sodiu
C. formiat de sodiu
D. etoxid de sodiu
E. hidroxid de sodiu

5. Care din compusii de mai jos are in


structura numai atomi de carbon seeundar:
A. etanul
B. izobutanul

C. ciclohexanul
D. benzenul
E. naftalenul
6. Din serina ~i cisteina se poate obtine un

numar de tripeptide mixte egal eu:


A.4

B.6
C.8

10. Sunt coredt afirmatiile eu exceptia: .


A. prin reducerea fructozei se obtine un
amestec echimolecular de sorbitol si manitol
B. zaharoza contine 0 legatura eterica
dicarbonilica
.
C. prin oxidarea glucozei ell reactivul Fehling'
~.-_,se_fol1TI~(i?:~
~~iggl!!~,Qgi<:;,..
D. maltoza este un dizaharid reducator
E. prin hidroliza unui mol de maltoza se
formeaza 1 mol de glucoza si un mol de
fructoza
z

11.
'Contine carbonin stare de hibridizare
3'
.
sp :

. A. acetilena
B. benzenul .

C. berizaldehida
D~stirenul
E. toluenul
12. Nu reactioneaza eu HeI:

A. propena
B. propina
C. butadiena

D. anilina
. E. fenolul

,.E

FARMACIE
CHIMIE ORGANICA - BIOLOGIE VEGETALA
VARIANTA2

C. HCl + I-hexina
D. Br2 + 1,3-butadiena (aditie 1,4)
E. Br2 + ciclopentena

,13. Alcanul cu numar de atomi de carbon

minim ~icarbon asimetric este un izomer al:


A. pentanului
B. hexanului
i C. heptanului
1 D. octanului
i E. decanului

19. Nu are caracter reducator:


A. glucoza
B. celobioza ' ,
C. maltoza
D. etanalul
E. zaharoza

I!

14. Care dintre afirmatiile urmatoare este


incorecta:
A. anomerii n.si f3ai glucozei sunt
I diastereoizomeri
1
B. in solutie apoasa la echilibru f3-g1ueozase
, afla ill concentratie mai mare decat o-glucoza
i
C. in o-glucopiranoza grupa OH de la C2 este
i
,,I in cis fata de grupa OH de la C3 '
,!
D. anomerii a si f3ai glucozei tree IIi solutie
j
apoasa unul in celalalt prin intennediul formei
'\
acic1ice
Ec in f3-fructofuranoza grupa OH de la C2 este
in cis, fata de grupa OH de la C3
jI 15. La care dinperechile de substante de
I mai jos cea de-a doua substanta nu este
i derivatul functional al primei substante:
'II A. acid acetic - N-acetihlllilina ",, B.'acid benzoic ..:.anhidrida benzoica
"'..1, c. acidbutiric.- butiramida
"'"
D.acetilena - acetaldehida
E. acid acetic - clorura de acetil
I

I,

20. Clorura de alil se obtine prin clorurarea


propenei la 500C. in amestecul de reactie se
afii produsul de substitutie A (produs utiI),
produsul de aditie B (produs secundar) si
propena nereactionata. !jtiind ca raportul
molar A:B = 15:1 ~iconversia utili (cu=90%),
conversia totalaa procesului (Ct) va fi:
A.90%
B.92%
C.95%
D.96%
E.98%

"

21. Alchina care are aceeasi.formula


molecularacuizoprenul
~ipoate reactiona
cu sndiulmetalic senumeste;
'.
"
A. t-butina
'
" B.2:-pentina
C. 3-IIletil-l-pentina
D. 2-meti1.::l-butina
:1 ,
" ..
"
"
E. 3-metil-l-butina
I 16. Care dintre urmatorii
compu~l
'
, ,"
,
'
'''+'carboniliei'poate'fi-eomponenta
-metilenidi~~-'---22~"Se-oxl(fe-aza
'S9';6T;CH,j;masur.af'in
intr-o reactie de condensare aldolica: \
conditii normale, in prezenta oxizilor,de,
A. benzaldehida
azot,pel1tr~obtiner~aformaldehidei.
D3:ca,
B. formaldehida
'. ,
react-hi are loc eu randament de 80%, ma~a
I C. 2,2.dimetilpropanalul
de f~rniol (solutie de aldehida f~rmica de .
D. 2-metil-propanalul'
,
concentratie 40%) este:'
,'
1 E. tricloroaeetaldehida
A. 110 g

i
!,

I
l

17 Nu se obtin esteri ai acizilor earboxilici __

B. 150 g
C.. 190 g
D. 240 g
E. 290 g

prin reactiadintre:
A. acizi carboxilici ~i a1cooli
B. cloruri ale acizilor earboxilici si alcooli
C. cloruri ale acizilor carboxilici si fenoxizi
D; acizi earboxiliei ~i anhidride
E. anhidride ale acizilor carboxilici si alcooli ,

23. Care dintre tripeptidele mixte are


acelasi continut procentual de ~,H:O, N ca
tripeptida simpla alanil-alanil-alanma:
,:
A. glicil-alanil-serina
'
B. glicil-valil-valina
C. glieil-glicil-valina
, D. alanil-alanil-serina
E. gllcil-glicil-serina

18. Nu prezinta izomerie geometrica


'
compusii rezultati in reaetiile de aditie (mol
la mol) dintre:
A. Br2 + 2-hexina
B. HEr + aeid butindioic
2

FARMACIE
CHIMIE ORGANICA -: BIOLOGIE VEGETALA
VARIANTA2

29. Nu reactioneaza eu NaOH:

24. Sunt corecte afirmatiile eu exceptia: ,


A. formula moleculara generals a cornpusilor
carbonilici saturati aeicliei este CnH2n-20 .
B. aldehidele saturate aciclice si alcoolii

A. ~-nafi:olul
B. hidrochinona
C. alcoolul o-hidroxibenzilic
D. acidul acetic
E. t-butanolul

aeiclici nesaturati eu 0 dubla legatura In


molecula cu aceeasi formula moleculara sunt
izomeri de functiune
Ciprin hidrogenarea cetonelor se obtin alcooli
secundari
D. prin hidrogenarea aldehidelor se obtin
alcooli primari
E. aldehidele si cetonele pot forma legaturi de
hidrogen eu moleculele de apa

30. Este corecta afirmatia:


A. prinhidroliza compusilor .dihalogenati
saturati vicinali se obtin compusi earbonilici

B. denumirea corecta a compusului halogenat .'

B. difenil

CH2=CH-CHBr-CH2Br
este I,2-dibromo:-3- -.
butena
.. ~
c.. p:in s~ponificarea unei glieeride rezulta
;~
.aClZIgrasi
,IT
D. hidroliza esterilor acizilor c~boxillci poate
"
~
avea loc atat in mediu acidcatsi in me diu ....
~
bazic
_ ,
.

C. antracen

E. compusii trihalogenati

Do' fenantren

prin hidroliza dioli stabili'

t .

25. Nesaturarea echivalenta egala ell 8


corespunde la:
A. naftalen

'.,'. ,:",~,','
,1
-.1;

;~ ]

".

31. Referitor la oze este corecta afrrmatia: '..~ f


A. glucozei,spre deds~bire de fructoza ii .',.
.~ ]
corespund doi anomerl
", '. - ' .. .....';
,

26. Clucoza aciclica poate fi transformata


in enantiomerul.sau prin inversarea
configuratiei unui numar de atomi de
carbon asimetrlc egal ell: ,. '
A.I
. '-

:I~

i]

B.in n-fruotofuranozagrupa.Ol'i
de la C2 ~s~e"il
in ~is.eu g~l?a ORdel.a ~4 .
C. pnn pohcondensareatat
a- cat~~-gllfc()~a;::~
.I
A'

.: .'.

K2'

.c 3

~~:::~o:at
.

,D. 4

E.5

.:

'

'.'

.~.,.

sbl~tie::~.;;

~i ~-gl~~OZ~n~ eXiS~~'fu

E. atat

a>; cat

~oii ,.
I

si ~-gl~coza intra in structura

..~ (
.'...~ 1

~~
~~~i~~!~~~
.,I;

Bi o-xilen

decat aeidul acetic

C. m-divinilbenzen

C;. in grupa carboxil atomul de oxigen . -'.'.


hidroxilic arepolaritate negativain urma ,
deplasarii electronilor p ai acestuiatom
. ,'..
D. fenoxidul de sodiu reactioneazacu acidul

D. m-xilen
E. p-divinilbenzen

'.'.,.

j.

r,

I]

A. numarul atomilor din substanta

:'~J~;lp-metilbenzoice:teun

B. tipul si raportul masic a1 atomi1or dintr-o .


molecula .
.
C. tipul si raportul numeric a1 atomilor unei

decat acidul benzoic

acid
..,

~ ]

m~islab
.

'I ~

33. .Nu pot partieipa la reactii de cuplare: '. ~


'"

.'

D. felul si numarul atomilor din molecula unei


substante
E. cota de participare a fiecarui element dintrun mol de substanta .

'; (
W]

28. Ce reprezinta formula bruta:

substante,

,j;'

apoasa: l

zaharozei

geminali formeaza
,

de clorura de acetil (AICIJ).Produsul


'.' .
obpnut se reducecuNasi alcool, apoise
dehidrateaza obtinaJi'du";se:
A. o~divinilbenze~'

E. vinilbenzen

27. Se,trateaza benzenul su~cesiy~~2

A. ~-naftolul
B. nitrobenzenul .

't;i

C. N,N-dimetilanilina
. D. anilina
E. p-metoxifenolul

',"

.,
(

'i )

J
'~

FARMACIE
CHIMIE ORGANICA - BIOLOGIE VEGETALA
VARIANTA 2

! --------------------------------~~~~~----------------------------------

34. Care dintre compusi

nu corespund
formulei moleeulare C6H120?

C. 4>5>3> 1>2
D. 2> 1>3>5>4-

E. 5>4>3>2> 1

A.2-hexenol
B. hexanona
. C. ciclohexanol
D. ciclohexanona
i E. hex anal

40. . Nu reactioneaza
eu sodiu:
,
A. propina
Bialcoolul benzilic
C. o-crezolul
D. dimetilamina
K acidul formic

35. Compusul eu formula moleculara


; C3H60 nu corespunde:
i, A. unei aldehide aciclice saturate
j

B. unui alcool nesaturat cu

dubla legatura

urmatoarelo
lntrebari
. (41-60)
raspundeti cu:
,
A - daca numai solutiile1,
2
~i
3
sunt
,
corecte;
B - .daca numai solutiile 1 ~i 3 sunt
corecte;
C - daca numai aolutiile 2~i 4 sunt
. corecte;
D - daca numai solutia4 este corecta;
E - daca toate cele' patru solutii sunt
corecte.
La

~ C. unui alcool eiclic saturat .


; D. unui eter acidic eu 0 dubla legatura
~
E. unui eter cic1ic nesaturat
~

36. Doua molecule de glucopiranoza pot


I forma un numar de dizaharide care nul'
;; reduc reactivul Tollens de:
~
jj A.5
l! B 1
il

'2

C~2

. ,~1 E.D.34

e',

3..)

41. Difenilcetona se obtine printr-o reactie de:


1. oxidare a difenilmetanolului
2. hidroliza a dic1orodifenilmetanului.
3. acilare a benzenu~i cu clorura de benzoil
4. hidroliza a benzoatului de fenil

37. Pentru oxidarea unui mol de .toluen 1a

J' acid benzoic curiw-dainent de 100.% este


necesar unvolumde solutieapoasa'de
I KMn041M egal cu:
'
..

."

.~ A. 0,1 L

j B~0,5 L
.i . c. 1 L

'._

.,~,;L.D
. ..2,L.;..._.....
__ -,.:._'_c._.

42. Aflrmatiilecorecte
sunt:
.
1. prin reactia acidului acetic cu ferioxidul de
sodiu se formeaza acetat.de fenil

.,E.
3L-;:~;::~~:~:~~~~:!f::~~~e
. __ .__

......:.::;;.:"'-'--~~__ I

,~ 38. Din careizomer al heptanului se poate


obtine numarul maxim de derivati
,I monoclnrurati:

l
j

A.2-metil-hexan
B. 3-metil-hexan
2,3-dimetil-pentan
D.2,4-dimetil-pentan
E. 2,2,3-trimetil-butan

Il

39. Referitor la compusii:

cat mai mari de ester se poate face fiefolosind


un exces de reactant, fie eliminand continuu
unul din produsii reactiei '.'
.'.
.3; esterii-au puncte de fierbere superioare
a1coolilor ~i acizilordiri care provin.
4. in reactia deesterificare,
acidul carboxilic
elimina grupahidroxil
din gruparea carboxil,
iar alcoolul elimina hidrogenul din grupa
hidroxil

e.

] 1: CH3-NH2
1 2: (CH3hNH
:1'
3: C6HSCH2NH2
4: (C6HS)2NH
:1
5: C6Hs-NH2
.j
ordinea descrescatoare
;1

-1 A.

43. Care din


urmatoarele
.

reactii
. , nu conduc
la obtlnerea aldehidei propionice:
.

1. oxidarea propanolului

cu 0 .solutie de

KMn04/H+
2. reactia propinei cu apa
3. reactia unei solutii apoase de NaOH eu
1,1,2-tricloropropan
4. hidroliza bazica a 1,1-dicloropropanului

a bazicitatii lor este: .

1>2~3>4>5

1 B. 2>1>5>4>3

iI

FARMACIE
CHIMIE ORGANICA...., BIOLOGIE VEGETALA
VARIANTA2

44. Alchilarea benzenului se poate face cu:


1. halogenuri de alchil / AICi)
2. alcooli / rr'
3. alchene / H+
4. anhidride

51. La hidrogenarea hidrocarburilor


diverse condirii se pot obtine:
1. cicloalcani
2. alchene '
3. alcani
4. hidrocarburi bicic1ice

45. Doi moli de zaharoza se supun hidrolizei


acide. Sunt adevarate afirmatiile:
1. solutia finala contine 4 moli monozaharide
2. prin adaugarea de reactiv Fehling In exces
in solutia finala se pot obtine 2 moli .de Cu20
3. solutia initiala de zaharoza este dextrogira
4. solutia obtinuta dupa hidroliza zaharozei
este levogira
46. Care dintre urmatorii
dehidrata:
1. neopentanolul
2. difenilmetanolul
3. .alcoolul benzilie
,4. t-butanolul

52. Acizii grasi care intra in structura


grasimilor au:
1.4-24 atomi de carbon
2. numar par de atomi de carbon
3. catena saturata sau nesaturata '
4. catena ramificata si liniara
53. Valina poate reactiona cu:
1. CH3CI
2.HCl

alcooli nu se pot

47. Contin.in structura lor unitap de

In

3. CH30H

4. NaOH
54. Condensarea crotonica a doi compusi ce
con tin
, .' functiuni carbonilice urmata de '
reactia eu reactivul Tollens poate sa
conduca la:
1. C6HsCH2-CH=CRCOOH
. 2. CHi',;CH-COOH ,',
,
3. C6HsC(CH3)~C(CH3)-"COOH
4. CH3.:CH=CH-COOH

0.-

glucopiranoza:
1. zaharoza
2. maltoza
3. amiloza
4.,celuloza

48. Sunt corecte afirmatiile:


'1. enantiomerii unui compus organicchiral
55. Indicaridenumirea corecta a
rotese planulluminii polarizate In serismi'
compusuluicare se obtine la condensarea
".cc,-'~,opuse-cu~aeela~i,imghi-____
,----..=."""----,---;~roJ~~j.~~~,~Jr~L~gJLQ~~_o.~,~~~o.~a:
'
2. atomii de carbon asimetricdin doi
' 1. 4,6-dimetil-3,5-heptadien-2-ona
enantiomeri pereche au configuratii opuse'
2.2,6..;dietil-2,3-heptadien-4-ona
3. amestecuI racemic este amestecul
,3. 2,6~dim'eiil-2,5..heptadien=l-ona
echimolecular formatdin izomerii dextrogir $i
4.4,6-dimetil-3,5-heptadien-4-ona
levogir ai aceluiasi compus chiral 56. Sunt eoreete afirmatiile despre
4. mezoforma este un diastereoizomer lipsit de
fru cto p iran oza:
activitate optics
'
1: are formula moleculara C6H1206
49. Alcanii pot da reactii de:
2. se poate prezenta sub forma a 2 anomeri
1. substitutie
3. contine patru grupe de alcool secundar
2.oxidare
4. coniine patru centre de chiralitate
3. cracare
4. .izomerizare
57. Fenilamina poate reactiona eu:
1. clorura de acetil
.
2. acidul acetic
3. clorura de benzendiazoniu
4. HN02 +HCl

50. Apar Ioni de amoniu:


1. In reactia etilaminei cu clorura de metil
2. la alchilarea amoniaculuicu bromura de
benzil
3. in structura detergentilor cationici
4. in reactia
, anilinei CD acid sulfuric
,

FARMACIE
CHIMIE ORGANICA - BIOLOGIE VEGETALA
VARIANTA2

.~
'1

58, Se obtin nitroderrvati prin reactiile


dintre:
;i
i 1. celuloza si HN03/fhS04
2. p-nitrofenol ~i HN03
-. 3. glicerina si HN03lfhS04
JJ.
4. naftalen si HN031H2S04 "

64. Denumirea ~tiinfifica pentru soia este:


A. Robinia pseudacacia
B. Glycine hispida
C. Rubus caesius
D. Hyosciamus niger
E. Stipa joanis

Sunt incorecte afirmatiile:


! 59.
1. conformatia proteinelor nu este afectata de

65. In formula florala, K(5) simbolizeaza:


A. cinci petale libere
B. cinci sepale lib ere
C. cinci petale eonereseute
D. perigon eu cinci tepale eoncrescute
E. cinci sepale conereseute

1
J

modificari de pH ~i temperatura
2. amfionul unui aminoacid
monoaminomonocarboxilic reactioneaza eu .
bazele formand cationulaminoacidului
3. valil-valil-serina este 0 dipeptida mixta
:t
4. in formarea glueopiranozei prin ciclizarea
'~
glucozei sunt implicate grupa -OH dinpozitia
5 ~i grupa carbonil din pozitia 1
)

66. Fructele multiple se formeaza:


A. dintr-o inflorescenta
B. din gineeeu eu numeroase carpele lib ere
C. din gineeeu monocarpelar
D. din gineceu cu carpele unite
E. din carpele si reeeptaeul

tj

60. Consuma aceeasi cantitate de hidroxid


de sodiu amestecul de reactie
, rezultat la
i hidroliza unui mol din fiecare compus:
im 1. 1,2-dicioroetan'
2. acetat de etil'
3. clorura de benzoil
4.
feniltriclorometan
:"

67. Tesutul
de sustinere
alcatuit din celule
,
,
vii, co peretii inegal ingrosati este numit:
A. sc1erenchim
B. suber
C. exoderma
D~colenchim
E. endoderma

I
II

La lntrebarllede.mai

,~

<

"'.

jos (61: 80) ~!egeti

:1 Un singlir raspuns corect.

'

ii
rolul
,J predominant in ascensiunea sevei brute il
:;_.-;--are: . ,.'
. '. --_' _.'_'..'-..'
-"--.:..c.::..-:.:.......:....",~~~,
. A. forta
, . de suctiune
,
. B. presiunea radiculara
, C. temperatura
D. pH-ul .
.
j E. continutul in substante toxice al .sohilui .

,68. Indicatiprocesul
prln care se realizeaza
trecerea de la generatia gametofitica la cea

'~ 61. Dupa aparitia frunzelor,

,~~~~~t!~a:.

.'

B. mitoza

1t
1

C. fecundatie
D. polenizare
E. germinare

.'

69. Indican

bazele azotate pirimldinice


aflate In structura nucleotidelor din ADN:
A. adenina, guanina
B. citozina, uracil
C. citozina, timina
D. guanina, timina
E. adenina, citozina

62. Lichenii saxicoli se dezvolta :

j,

A. pe sol

.B. p~ scoarta arborilor


Cin apa

.~

D. pe stanci
~
, E. in trunchiul arborilor

1
.~
;
t

.j

63. Graunciorul

de polen reprezinta:

A. microsporange

70. Heterogametangiogamia se'lntaln~te la:


A. Incrcngatura Bazidiomycota

B. macrosporange

B. Increngatura Zygomycota

~J. C. microspar
~ D. macrospor.
~

C. Increngatura Lychenophyta
D. Increngatura Bryophyta
.E. Increngatura Ascomycota

,\

;
;l

:i

E. microgamet
6

FARMACIE
CHIMIE ORGANICA - BIOLOGIE VEGETALA
VARIANTA 2

71. Cambiul:

C. ceridele sunt lipide simple


D. proteinele au in cornpozitie C,N,O,H
E. lipidele au rol energetic si plastic

A. este meristem primar


B. este tesut definitiv secundar
C. determina crestere in lungime a organelor
'plantei
D. nu se intalneste la plantele perene
E. este meristem lateral

72. Algele rosii se caracterizeaza

78. La care dintre speciile urmatoare


au petale lib ere ~i gineceu inferior,
bicarpelat?
A. ehimen

prin:

florile

B. petunie

A. sporofit dominant
B. spori eu 2-4 flageli
C. spori imobili
.D. gametangiogamie
E. rodospori biflagelati

C. rapita
D.omag

E. musetel
79. Cromoplastele pot fi evidentiate In
~ ~
Ji t
.~
~ 1
;{

celula vegetala Ia:


A. Solanum tuberosum - tubercul
B. Allium cepa - bulb
C. Daucus carota - radacina
D. Elodea canadensis - frunze
E. Secale sp. - spie .

73. Inflorescenta mascula la Zea mays este


numita:
A. palee
B. stiulete
C. panusa
D.panicul
E. glumela

~ 2

,-.~

specifice .

B. ribozomi
C. proteine "

.1

'.J

V/,i

. . D. plasmalema .

Jt

8
~. 1

E.ADN

j!

A. nucleoid

A. virionul infectios
B. genomul viral
C. bacteriosagul in timpul multiplicarii
D. invelisul celulozie al virusului
E.ltrveli:;ml proteie al virusului irifeetios,'
matur

.B

80. Indican elemente structurale


celulei procariote:

74. Capsida reprezinta:

il

'.~

.~ 2
,$

75. Indicati caract~re ale dicotiled()natelor:


- ..-.A ...flori.pentaciclice.jrimere
.
-c,

.'

.'

~
ii' 3.

__ .

B. lipsa cambiului
C. tulpini aeriene neramificate

E. frunze sesile, eu nervatiune


arcuata

. raspundetl cu:
A ..; dacanumal

D. frunze petiolate, eu nervatiune


palmate

solutiile

B,;....daca numai solutiile

i.~

1,2 ~i 3 sunt

8
1

1 ~i 3 sunt .12

j
.C ~ daca numai solutiile 2 ~i 4 sunt; 4.
corectet .
.: .
I 8;
D .; daca numai solutla 4 este corecta: i

paralela sau .

sinteza.proteinelor
transportul intracelular
producerea energiei celulare
sinteza hidratilor de carbon
produce~ea secretiilor

77. Care dintre afirmatiile urmatoare


sunt corecte:

'il

corecte;

penata sau
.. ....

76. Reticulul endoplasmatic are rol .


important in:
A.
B.
C.
D.
E.

'--L-~-. _-~-~u-t-I!1-~~-J-Q_-t!r-_~-"-te-~-._-.. -In-j-x~-'-b-, a-~r-,j--.-{8-1---1-00---').j4

corecte;

3.

E- daca toatecelo patru solutii suntl


corecte.

'----~------------'Jl

.1,

2.
3,

81. Categorii sistematice infraspecifice

4,

sunt:

1. subfamilia

nu

2. varietatea
3. subclasa

A. fosfolipidele intra in structura membranei


celulare
B. fitosterolii sunt lipide cornplexe '.

4; subspecia

I
11

"

81
1,
2.

,.,

::l.

(1

4,
7

FARMACIE
CHIMIE ORGANICA - BIOLOGIE VEGETALA
VARIANTA 2

j,
I

82. Ovulul adult la Angiospermae este .


din:
1. integument extern si integument intern

90. Indicati specii avasculare din regnul


Metaphyta:
1. Polytrichum commune
2. Chondrus crispus
3. Marchantia polymorpha
4. Ficaria verna

I format

2. nucela
3. sac embrionar
, 4. carpels

J
1

83. Proteinele de transport sunt implicate in:'

91. Alegeti algele pluricelulare,


macroscopice:
1. Ulva lactuca
2. Ceramium rubrum
3. Porphyra sp.
4. Cystoseira barbata

i 1. transport pasiv

'I

:] 2. transport aetiv
~ 3. difuzie ~iosmoza
'j

4. functionarea pompei Na - K

~ 84. Factori interni care influenteaza


~
i transpiratia:
il
1. densitatea stomatelor
.J
~ 2.vantul
~ 3. suprafata de transpiratie
4. umiditatea relative a aerului
.;:

2. alge brune

3. alge rosii
4. alge verzi

i 85. Androeeul

93. Specii ell corola gamopetala sunt:

92. Ficocianina se intalneste Ia:


1. alge albastre-verzi

.~

reprezinta:

1. totalitateacarpelelor

dintr-o floare
.~ 2. totalitatea sepalelor dintr-o floare
,.j 3. totalitatea anteridiilor
i 4. totalitatea staminelor dintr-o floare .

;j

}~~nze

1. papadia
2. maselarita
3. ardeiul
4. gutuiul

:"

94. La pin:
1. conurile mascule reprezinta flori mascule
2. embrionul are mai multe cotiledoane

penat-lobate se intlilnesc,la: -.

.. 2. salcam
~ .3. vita de vie
Jj
0) j 4. stejar

"-1,...
-....
--..---.....
-----.--

3. semintele sunt aripate


4. conurile femele reprezinta
..-Jemele_
....- ...~.._."
'C"""'c,'"

nt ~ 87. .Indicati bacterioze:


~ 1. holera
nt
2. tuberculoza
i 3. sifilis
nt i 4. encefalita

~.temperatura
3. apa -,
4. sarurile minerale

. 1

88. in stru~tura primara, cilindrul c~ntral .


I~t! la radaeina se deosebeste de eel de la
tulpina prin:
.

96. Gametofitulla

I 1. prezenta
i

fetigi:

rizodermei
2, prezenta scoartei
3. prezenta maduvei
4. tipul fasciculelor conducatoare

1. este predominant
2. cuprinde protonema si organele sexuale
3. este reprezentat de planta cu sori ~i sporangi
4. cuprinde spori, protal, arhegoane si anteridii

89. Peretele celular:

97. .Indicati holoproteine


cerealelor:

;.

_..., .....

95. Factorii externi care influenteaza


,
intensitatea fotosintezei sunt:
1. lumina

.....

inflorescente

.. j

I
1

'I

!,

..

1. este component neprotoplasmatic

1. cromoproteine

2. este invelis rigid al celulei vegetale


3. are in structura substante incrustante
(lignina, suberina, cutina)
4. este component protoplasmatic

2. gluteine
3. enzime
. 4. prolamine

din semintele

FARMACIE
CHIMIE ORGANICA - BIOLOGIE VEGETALA
VARIANTA 2

98. Fermentatia, butirica:


1. este produsa de Clostridium pasteuriamim
2. poate avea importanta Ia topirea inului si a
canepei
3. poate fi produsa si de Bacillus amylobacter
4; are aplicatie 1a obtinerea aluatu1ui pentru
paine

100. Interfaza:
1. este etapa cea mai lunga a cic1ului celular
2. este subdivizata in trei perioade
3. este etapa metabolica in care se sintetizeaza
ADN, ARN i proteine
4. se caracterizeaza prin aspect granulos reticulat al nucleului

99. Alegeti crucifere eu utilizari In tratarea


unor afectiuni:
1. Sinapis alba
2. Atropa belladona
3. Capsella bursa pastoris
4. Rosa canina

~------------------------------~
Mase atomice

.~~H-1

C -12
0-16
CI- 35,5
K-39
. Mn - 55

..

, ..
.... ,._ . ----.-.--."-

.. ---.-.-.--~.

--_"-_

.. -. -.--..:..-~--.-.-.--..,....-

. r:'>

. ,:..=.:.-..: ...-~.: ...:: - ," ", ~

..

. .. - - ...

.r"

S-ar putea să vă placă și