Sunteți pe pagina 1din 6

SIMULARE_compusi_carbonilici_alcooli_fenoli_17_iunie_2016

Compusi_carbonilici_alcooli_fenoli B. C6H5-O-Na++H2O+CO2 → C6H5-OH +NaHCO3;


La intrebările de mai jos alegeți un singur răspuns C. C6H5-OH +NaOH→ C6H5-O-Na+ + H2O;
corect. D. CH3CH2O-Na+ +H2O → CH3CH2OH +NaOH;
1. Câţi alcooli, având un atom de carbon asimetric, E. Nici una dintre reacţii.
cu formula moleculară C6H14O, prin reacție cu 14. Prin care dintre următoarele reacţii se poate
K2Cr2O7 în mediu acid se transformă în compuși obtine 1-butanolul?
cu caracter reducător?A. 4;B. 10;C. 3;D. 1; E. 8 . A. Hidroliza acidă a clorurii de n-butil;B. Aditia
2. Câte perechi de enantiomeri prezintă 2,4- apei la 1-butenă;C. Oxidarea butanalului;
hexandiol?A.2;B. 4;C. 6;D. 5;E. Nici una pentru că D. Hidroliza bazică a acetatului de n-butil;E.
au o axă de simetrie. Reducerea butanonei.
3. Câte amine secundare izomere(inclusiv 15. Oxidarea alcoolilor la aldehide sau cetone se
stereoizomeri) corespund formulei C5H13N? poate realiza cu:A. Reactiv Fehling;B. Oxid de
A. 6;B. 2;C. 8;D. 7;E. 11. calciu;C. K2Cr2O7/H2SO4;D. Acid sulfuric
4. Câţi alcooli secundari cu carbon asimetric concentrat;E. Reactiv Tollens.
corespund formulei moleculare C5H12O? 16. Alcoolul etilic şi dimetil eterul se află în relaţie
A. 1;B. 2;C. 3;D. 4;E. 5. de:A. Izomerie de catenă;B. Izomerie de
5. Indicaţi numărul eterilor aciclici, corespunzători funcţiune;C. Izomerie de poziţie;D. Izomerie
formulei C5H10O, careprezintă izomeri sterică;E. Izomerie optică.
geometrici.A. 10;B. 4;C. 3;D. 6;E. 2. 17. Se obţine cantitatea de 4.4 kg de acetaldehidă
6. Indicaţi numărul alcoolilor, izomeri de poziţie şi prin oxidarea unei cantităţide etanol cu bicromat de
de catenă, care corespundformulei C 5H12O. potasiu în mediu de acid sulfuric. Care este
A. 10;B. 6;C. 9;D. 7;E. 8. volumul soluţiei1/3M de bicromat de potasiu care
7. Afirmaţia corectă este: oxidează alcoolul la acetaldehidă?A. 100 l;B. 80
A. Aminele aromatice sunt baze mai puternice ml;C. 60 l;D. 1000 ml; E.50 l.
decât aminele alifatice; 18. O cantitate de 412 g dintr-un amestec de benzen
B. Bazicitatea nu depinde de natura şi de numărul şi naftalină se supune nitrării.Prin reducerea
resturilor organice legate de atomul de azot; mononitroderivaţilor obţinuţi rezultă amestecul de
C. Aminele acceptă protoni pe care-i fixează la amine primare corespunzătoare, care se supun
perechea de electronineparticipanţi de la atomul de diazotării. Prin încalzirea la 500C a soluţiilor
azot; sărurilor de diazoniu, acestea se descompun
D. Aminele cedează protoni în reacţia cu apa; conform reacţiei:
E. Aminele reacţionează cu acidul clorhidric, Ar-N≡N]++ 2H2O → Ar-OH + N2 + H3O+
formând compuşi insolubili în apă. Azotul degajat ocupă în condiţii normale un volum
8. Butilamina nu prezintă:A. Izomerie de poziţie;B. de 89,6 l. Se cere să se determine numărul de moli
Izomerie de catenă;C. Izomerie optică ;D. Patru de benzene din amestecul de hidrocarburi.
izomeri amine primare;E. Patru izomeri amine A.1 mol ;B.2 moli ;C.3 moli ;D 2,5 moli.;E.1,5
secundare. moli.
9. O monoamină aromatică conţine 13.08%N. Să se 19. Denumiţi compusul obţinut prin reacţia de
precizeze formula moleculară şi numărul aminelor bromurare 4-nitro-acetanilidei urmată de hidroliză.
izomere care se pot transforma in coloranți A. 2-Hidroxi-4-nitroacetanilida;
azoici.A. C7H9N, 4;B. C7H9N, 5;C. C8H11N, 5;D. B. 2-Hidroxi-4-nitroanilina;
C8H11N, 7;E. Nici una dintre variante nu este C. 2-Bromo-4-nitroacetanilida;
corectă. D. 2-Bromo-4-nitroanilina;
10. Alegeţi dintre următorii compuşi pe cei care pot E. 2-Bromo-4-aminofenol.
reacţiona cu alcoolul alilic.(I)Na; (II) NaOH; 20. Se diazotează 232,5 kg de anilină cu acid azotos.
(III)Cl2;(IV)NaHCO3;(V) Compusul obţinut se cupleazăcu β-naftol,
CH3COOH.A.I,II,III,IV,V;B. II,III,IV; C. obţinându-se un colorant azoic de culoare roşie.
II,III,IV,V ;D. II,IV;E.I,III,V. Ştiind că randamentul reacţiei de diazotare este de
11. Alcoolul izobutilic se poate obţine din 2- 80%, iar cel al reacţiei de cuplare de 65%,
metilpropanal prin:A. Hidroliză;B. Reducere ;C. cantitatea de colorant azoic care se obţine este:
Dehidrogenare;D. Oxidare;E. Tratare cu KOH. A. 1.3 kmoli;B. 2 kmoli;C. 2,5 kmoli D. 25
12. Alcoolaţii se obţin din:A. Alcooli şi apă;B. Fenoli moli ;E. 20 moli .
şi sodiu;C. Alcooli şi hidroxid de sodiu; 21. Nu formeaza alchene, la deshidratare,dintre
D. Alcooli şi carbonat acid de sodiu;E. Alcooli şi alcoolii:I:metanol;II:etanol;III:alcool benzilic;
sodiu. IV:tertbutanol;V:2-propanol;VI:etandiol,un numar
13. Care dintre reacţii dovedeşte că apa este un acid de compusi egal cu:A)3;B)4;C)5;D)6;E.alt raspuns.
mai tare decât alcoolii?
A. CH3CH2OH+Na → CH3CH2O-Na++1/2H2;
1
SIMULARE_compusi_carbonilici_alcooli_fenoli_17_iunie_2016

22. Numărul de alcooli izomeri optici stabilicu 36. O cantitate de fenol se nitrează pânăla
formula C5H10O care pot forma la deshidratare trinitrofenol. La nitrare s-au utilizat 630 g soluţie
izopren este: A)5;B)4;C)3; D)2; E.6. acid azotic de concentraţie 80%. La sfârşitul
23. Fie alcoolii:I:metanol;II:etanol;III:2- reacţiei, după îndepărtarea trinitrofenolului, soluţia
propanol;IV:tertbutanol.Ordinea cresterii aciditatii de acid azotic are o concentraţie de 35%.
este: A)I II III IV;B)I II IV III;C)IV III II I;D)III Cantitatea de fenol supusă nitrării este:
IV II I;E.alt raspuns. A.5 moli ; B. 2 moli; C.4 moli; D. 1,5 moli; E.1 mol.
24. Numarul de acizi carboxilici (exclusiv 37. Un diol saturat are raportul de masă
stereoizomerii) care se pot obtine prin oxidarea C:H:O=6:1.25:4. Câţi dioli stabili pot exista?
nedegradativa a alcoolilor monohidroxilici saturati A. 3;B. 4;C. 6;D. 5;E.8.
aciclici cu 5 atomi de carbon in molecula este egal 38. Nesaturarea echivalenta a dicetonei
cu: A)1;B)2;C)3;D)4;E.alt raspuns. obtinute la oxidarea antracenului cu aer la
25. Fiecompusii:I:fenol;II:anisol;III:hidrochinona;IV: 3500C în prezența V2O5este:
alcool benzilic;V:acid o-hidroxi-benzoic.Dau A)11;B)10;C)9;D)8 ;E)12.
reactii de culoare cu FeCl3 un numar de compusi 39. Numarul de compusi dicarbonilici C4H6O2
egal cu: A)2;B)3;C)4;D)5;E.alt raspuns. izomeri care pot reduce reactivul Tollens este:
26. Numarul de fenoli izomeri care corespund A)2;B)3;C)4;D)5;E)1.
formulei moleculare C8H10O este: 40. Volumul de solutie de K2Cr2O7 2M in mediu acid
A)3;B)6:C)8;D)9;E.alt raspuns. consumat la obtinerea a 660 g acetaldehida din
27. Fie compusii:I:fenol;II:p-nitrofenol;III:p- etanol este: A)2,5 l;B)5 l;C)1,8 l;D)15 l;E)10 l.
crezol;IV:p-clorfenol.Ordinea cresterii aciditatii 41. Prin condensarea crotonica a unui compus
este: A)IV III I II;B)I III IV II;C)III I IV II;D)III I carbonilic rezulta o substanta care contine 12,69
IV II;E.alt raspuns. % O in molecula.Compusul carbonilic initial este:
28. Fie compusii:I:fenol;II:apa;III:etanol;IV:acid A)etanal;B)propanona;C)butanal;D)aldehida
acetic;V:acid carbonic.Ordinea crescatoare a vinilacetica;E) benzenaldehida..
aciditatii este: A)II III I IV V;B)III II I V IV;C)III 42. Compusul monocarbonilic C10H12O are un atom
IV II I ;D)II III IV I;E.alt raspuns. de carbon asimetric si poate reactiona cu reactivul
29. Fie compusii:I:acid acetic;II:anhidrida Tollens.Acest compus este: A)2-
acetica;III:clorura de acetil;IV:acetat de fenilbutanalul;B)2-fenilizobutanalul;C)1-
sodiu;V:acid sulfuric. Fenolul se poate esterifica,cu fenilbutanona;D)3-fenilbutanona;E) 1-
randament ridicat,cu: A)I,II,III,IV,V;B)numai II si fenipropanona.
III;C)numai II,III si V;D)numai I,II,III;E.alt 43. M-nitrofenil-fenilcetona se poate obtine din:
raspuns. A) nitrobenzen si clorura m-nitrobenzoil;B)clorura
30. Compusul C7H8O2 care poate reactiona in raport de benzoil si m-nitrofenol;C)acid m-nitrobenzoic si
molar 1:1 atat cu NaOH apos,cat si cu acidul clorura de benzil;D)clorura de m-nitrobenzoil si
acetic este: A)un difenol derivat de la toluen;B)un benzen;E)clorura de m-nitrobenzoil si m-nitrofenol
alcool hidroxibenzilic;C)un hidroxieter;D)acid o- 44. Volumul de solutie de K2Cr2O7 2M in mediu acid
hidroxi-benzoic(salicilic) ;E.alt raspuns. consumat la obtinerea a 870 g propanal din
31. Bromura de p-metoxibenzil conduce la hidroliza propanol este: A)2,5 l;B)5 l;C)1,8 l;D)15 l;E)10 l.
bazica la: A) alcool p-metoxibenzilic;B)sare de 45. Depune in reactie cu reactivul Tollens o cantitate
sodiu a hidrochinonei;C)alcool p-hidroxibenzilic- maxima de precipitat un amestec care contine cate
sare de sodiu;D)p-crezolat de sodiu;E.alt raspuns. un mol de:A) 2-hexina;propanal,benzaldehida ;B)
32. Fie anionii:I:fenoxid;II:p-nitrofenoxid;III:p- 1-hexina, propandial, benzaldehida; C)1-
metilfenoxid.Ordinea scăderii bazicitatii acestor hexina,propandial, acetona; D)1-
anioni este: A)I III II;B)II I III;C)III I II;D)II III hexina,fenilacetilena,3-metil-1-pentina;E) 1-
I;E.alt raspuns. hexina; fenilacetilena, propanal.
33. Compusul rezultat din reactia fenoxidului de 46. În care dintre reacţiile următoare, reactivul
sodiu cu clorura de benzoil are raportul masic C:O Tollens acţionează ca oxidant?
egal cu: A)2,4375;B)4,635;C)4,875;D)5,25;E.alt A. acetonă + Cu(OH)2;
raspuns. B. propinal + 3[Ag(NH3)2]OH;
34. Un produs de polietoxilare al fenolului contine C. acetilenă + 2[Ag(NH3)2]OH;
32,96 % O in molecula. Numarul de atomi de D. acetona + 2[Ag(NH3)2]OH;
carbon primari din molecula este: E. glucoza + Cu(OH)2.
A)26;B)24;C)20;D)10;E.alt raspuns. 47. Care dintre următoarele condensări sunt posibile?
35. Alcoolul care formeaza la tratare cu sodiu un A.Benzaldehida + acetaldehida;
compus ionic in care procentul de metal este 23,96 B. Benzaldehida + benzaldehida;
% are in molecula un numar de atomi de carbon C. 2,2-Dimetilpropanal + formaldehida;
egal cu: A)1;B)2;C)3;D)4;E.alt raspuns. D. Formaldehida + neopentanal;
2
SIMULARE_compusi_carbonilici_alcooli_fenoli_17_iunie_2016

E. Metanal + benzaldehida. D. termenii cu catene hidrocarbonate cu număr mare de


48. La condensarea crotonică a formaldehidei, atomi de carbon sunt insolubili în apă
acetonei și butanonei în raport molar 1:1:1 rezultă E. solubilitatea în apă scade odată cu creşterea numărului
teoretic și fără stereoizomeri un număr maxim de de atomi de carbon din radicalii hidrocarbonaţi
copmuși izomeri:A. 6;B. 5;C. 3;D. 7;E. 4. 57. Precizaţi care dintre compuşii de mai jos nu se
49. Care dintre următoarele substanţe se transformă poate condensa cu el însuşi:A. diterţbutilcetonaB.
cel mai uşor în cetonă? fenilacealdehidaC. AcetofenonaD. acetaldehidaE.
A.CH3-HC(OH)-C6H5. acetona
B.CH3-CH2-HC(OH)-CH2-CH3 58. Referitor la compuşii carbonilici sunt adevărate
C.CH3-CH2-C(OH)=CH2; afirmaţiile cu exceptia:
D.C6H5-CH2-CH(OH)-C6H5; A. sunt compuşi organici cu funcţiuni divalente
E. CH2=CH-CH(OH)-CH3. B. formeaza cu DNPH precipitate colorate în nuanțe
50. În reacţia Kucerov a 1-pentinei şi a 2- pentinei se galben-oranjC. pot fi aldehide şi cetone
formează:A. Doi alcooli izomeri de poziţie;B. Un D. metanalul este in condiții normale o substanța
alcool;C. O cetonă şi o aldehidă;D. Două cetone;E. gazoasa.
Două cetone izomere de poziţie. E. propanalul are pf mai mare decat propanona
51. Care dintre perechile de compuşi formează, prin 59.Un amestec echimolecular de propena, 2-butena si
condensarea crotonică, doi produşi izomeri? 2,4-hexadiena se oxideaza cu o solutie acida de
A. Butandiona şi benzaldehida;B. Benzaldehida şi permanganat de potasiu 0,5 M, iar acidul organic obitnut
formaldehida;C.3-Pentanona şi benzaldehida;D. Benzil- se dizolva in 2250 g apa obtinandu-se o solutie cu
metilcetonă şi metanalul;E. Metanalul şi propanona. concentratia 25%. Volumul de solutie de permanganat de
52. Ce compus se formează în reacţia de condensare postasiu este :A.18 L ;B. 27 L ; C. 36 L ; D. 9 L ; E. 72 L.
crotonică dintre benzaldehidă şi ciclohexanonă în 60. Prin arderea a 0,2 moli alchenă se consumă 40,32
raport molecular 1:1? L O2 (c.n.). Ştiind că alchena prezintă izomerie
A. Benzilidenacetona;B. Dibenzilidenacetona;C. geometrică, aceasta poate fi:A.3-hexena; B. 2,3-
Fenilbutanona;D. 2-Benzilidenciclohexanona;E. 2,6- dimetil-1-butena; C. 2,3-dimetil-2-butena; D.2,2-
Dibenzilidenciclohexanona. dimetil-1-butena; E. 2-hepena.
53. Precizaţi compusul care se obţine în reacţia de 61. Se tratează o soluţie slab bazica de KMnO 4 0,1 M
condensare crotonică trimoleculară a propanalului. cu 134,4 g alchena si se constata o crestere a masei
A. 4,6-Dimetil-3,5-heptadien-2-ona; moleculare cu 60,71%. Volumul de soluţie de
B. 2,6-Dimetil-2,5-heptandien-4-ona; KMnO4 necesar este:A.12 L; B. 8 L; C. 3 L;
C. Diizopropilidenacetona; D. 16 L E. 5 L
D. 2,4-Dimetil-2,4-heptadienalul; 62. Un litru solutie KMnO4 0,18 M în mediu acid
E. 2,4-Dimetil-3,5-dihidroxi-heptanalul este necesar pentru a oxida 12,6 g alchenă a cărei
54. Prin condensarea crotonică a 2-metilpropenalului daer=2,91. Câte grupări metil are alchena în moleculă?
cu metil -etil cetona în raport molecular 2:1 se A. 1; B. 2; C. 3; D. 4; E. 5
obține: 63. Prin oxidarea energică a unei alchene se
A. 6-Metil-4,6-heptadien-3-ona; formează 3-pentanonă şi acid acetic. Alchena este:
B. 2-Formil-4-metil-1,3-hexadiena; A.1-hexena;B. 2-metil-1-pentena;C. 2-etil-3-pentena;
C. 3,5-Dimetil-3,5-hexadien-2-ona; D. 3-etil-2-pentena;E. 2-metil-2butena
D. 2-Metil-1,3-heptadien-6-ona; 64. Para-benzoilbenzoatul de etil este izomer cu:
E. 2,4,8-Trimetil-1,3,6,8-nonatetraen-5 ona. A.p-tereftalul de etil si fenil;B.p,p*-
dimetoxibenzofenona;
55. Care dintre alchinele de mai jos vor forma, prin C. p-propionilbenzoatul de benzil;
reacţia Kucerov, o cetonă ce conţine carbon D.p-acetilbenzoatul de benzil;E.1-hidroxi-1,4-difenil-2,3-
asimetric? pentandiona.
A. 3-Metil-1-pentina;B. 5-Metil-1-hexina; 65. Se consideră sinteza:glucoză
C. 3,3-Dimetil-1-butina;D. 2-Hexina;E. 3-Hexina.
alcool etilic acid acetic.
56. Referitor la compuşii carbonilici alegeţi
afirmaţiile adevărate cu exceptia: Stiind că:
A. primii termeni sunt solubili în apă -fermentația acetică are loc cu un rahdament 23%;
B. solubilitatea în apă a termenilor inferiori se datorează - fermentația alcoolică are loc cu un rahdament 18%;
legăturii de hidrogen care se stabileşte între atomul de -s-au obținut 5 kg de oțet de concentrație 6%,masa de
oxigen al grupei carbonil şi atomul de hidrogen din glucoză necesară sintezei este:
moleculele apei A. 0,9;B. 0,45;C. 10,87; D. 21,47;E. 5,44
C. termenii inferiori sunt mai puţin solubili în apă decât La următoarele întrebări răspundeți cu:
termenii superiori A - dacă numai soluțiile 1,2 și 3 sunt corecte;
B - dacă numai soluțiile 1 și 3 sunt corecte;

3
SIMULARE_compusi_carbonilici_alcooli_fenoli_17_iunie_2016

C - dacă numai soluțiile 2 și 4 sunt corecte; 1. Numarul de alcooli secundari (inclusiv stereoizomerii)
D - dacă numai soluția 4 este corecta; care corespund formulei C5H12O este 5.
E - dacă toate cele patru soluţii sunt corecte sau 2. Doza letala de metanol pentru un om de 70 kg este
false. 0,15 g Kg/corp.
3. Ordinea crescatoare a solubilitatii in apa a substantelor:
66. Referitor la compuşii carbonilici alegeţi I: 1-propanol;II:hexitol;III:1-hexanol este III I II.
afirmaţiile adevărate: 4.Ordinea crescatoare a temperaturilor de fierbere a
1. prin adiţia apei la vinilacetilenă în mediu de substantelor I:metanol;II:etanol;III:2-butanol;IV:2-
Hg2SO4 /H2SO4 se obţine metilvinilcetonă propanol este I II IV III.
2. prin adiţia acidului bromhidric la propenă în 74. Sunt adevărate afirmaţiile :
prezență de R-O-O-R 2-bromopropan. 1. 2-metil-2-butanol se deshidrateaza mai usor la
3. acroleina (propenalul) se obţine prin incalzire cu acid sulfuric concentrat decat3-metil 1-
deshidratarea glicerinei cu acid sulfuric butanol.
4. prin oxidarea toluenului cu dicromat de potasiu 2. 2 dintre izomerii C4H10O dau la oxidare blanda
se obţine benzaldehidă aldehide.
67. Se pot condensa aldolic, în raport molar 1/2: 3. Randamentul obtinerii unui alcool dintr-un ester este
1. benzaldehida cu aldehida formică mai mare atunci cand esterul se trateaza la cald cu solutie
2. acetaldehida cu benzaldehida apoasa de hidroxid de sodiu.
3. izobutanalul cu formaldehida 4.Numarul maxim de alcooli stabili C5H10O care pot
4. acetona cu metanalul forma la deshidratare izopren este 6.
68. Alegeţi afirmaţiile adevărate: 75. Sunt adevărate afirmaţiile :
1. între moleculele de aldehide se stabilesc 1.Ordinea cresterii aciditatii
legături dipol-dipol alcoolilor:I:metanol;II:etanol;III:2-
2. p-crezolatul este mai bazic decât etanolatul. propanol;IV:tertbutanol este:IV III II I .
3. soluţia apoasă de metanal de concentraţie 40 2. La esterificarea alcoolului alilic cu acidul benzoic
% se numeşte formol rezulta un ester cu nesaturarea echivalenta egala cu 6.
4. metanalul se poate condensa aldolic cu 3.Oxidarea energica a metanolului cu KMnO 4 in exces,in
aldehida benzoică mediu acid,conduce la: CO2 si H2O.
69. Se poate obţine fenilmetilcetonă prin: 4.Numarul de acizi carboxilici (exclusiv stereoizomerii)
1. acilarea benzenului cu clorură de acetil, în care se pot obtine prin oxidarea nedegradativa a
prezenţa AlCl3 alcoolilor monohidroxilici saturati aciclici cu 5 atomi de
2. oxidarea 2-fenilpropenei carbon in molecula este egal cu4.
3. hidroliza 1,1-dicloro-1-feniletanului 76. Sunt adevărate afirmaţiile :
4. adiţia apei la fenilacetilenă 1.Hidroliza amestecului de esteri izomeri C4H8O2
70. Ciclohexanona poate reacţiona cu: conduce la3 acizi si 4 alcooli.
1. K2Cr2O7/H2SO4 2.Alcoolii inrosesc turnesolul datorita caracterului lor
2. benzaldehidă acid.
3. reactiv Fehling 3.Numarul compusilor C8H18O,care au toti atomii de H
4. ea însăşi legati de atomi de C de acelasi tip este1.
71. Se consideră schema de reacţii: 4. Alcoolul care formeaza la tratare cu sodiu un compus
ionic in care procentul de metal este 33,82 % are in
molecula un numar de atomi de carbon egal cu 3.
77. Sunt adevărate afirmaţiile :
Alegeţi răspunsurile corecte: 1.-naftolul se poate obtine prin metoda topirii
1. compusul Y este alcool o-hidroxibenzilic alcaline,după sulfonarea naftalinei la 180 oC.
2. compusul Y este alcool p-hidroxibenzilic 2.In procedeul petrochimic de obtinere a fenolului
3. compusul Z este o,o’-dihidroxidifenilmetan materiile prime utilizate sunt benzen,propena,aer,acid
4. compusul Z este p,p’-dihidroxidifenilmetan sulfuric.
72. Sunt adevărate afirmaţiile : 3.Pirogalolul se utilizeaza pentru dozarea O 2 din
1.La trecerea vaporilor de alcooli primari sau amestecurile de gaze.
secundari peste cupru metalic fin divizat ,l280-300 4. Crezolii au proprietati antiseptice si sunt folositi
o
C,rezulta compusi carbonilici. ca dezinfectanti in solutii apoase de sapun.
2.Oxidarea energica a ciclohexanolului conduce la 78. Sunt adevărate afirmaţiile :
acid adipic. 1.Din reactia fenoxidului de sodiu cu acidul carbonic
3.O solutie acida de dicromat de potasiu nu se rezulta cele doua substante care nu pot reactiona.
coloreaza in verde la tratare cu1-etil,1-ciclohexanol 2.Se obtine anisol din reactia fenoxidului de sodiu cu
4. Metanol se poate obține din gazul de sinteză. iodura de metil.
73. Sunt adevărate afirmaţiile :
4
SIMULARE_compusi_carbonilici_alcooli_fenoli_17_iunie_2016

3.Dintrecompusii:I:fenol;II:anisol;III:hidrochinona;IV:alc 85. Un alcool monohidroxilic saturat care contine


ool benzilic;V:acid o-hidroxi-benzoic dau reactii de 68,18%C prezintă mai mulţi izomeri. Câţi dintre
culoare cu FeCl3 un numar de compusi egal cu 3. izomerii alcooli sunt rezistenţi la acţiunea soluţiei
4.La tratarea -naftolului cu clorura ferica se observa de K2Cr2O7/H2SO4?
aparitia culorii verde. 1. 5;
79. Sunt adevărate afirmaţiile : 2. 4;
1.La tratarea crezolilor cu clorura ferica se observa 3. 2;
aparitia culorii albastru. 4. 1;
2.Fenoxidul de sodiu formeaza un amestec de acetat de 86. 11. Indicaţi structura alcoolului cu formula
fenil si clorură de sodiu la tratare cu clorura de acetil. moleculară C6H14O care la deshidratare cu H2SO4
3.Fenolul este mai putin reactiv in substitutia la nucleu formează o alchenă care prin oxidare cu
decat fenoxidul de sodiu. K2Cr2O7/H2SO4 formează două molecule de
4. Pentru a separa un amestec de fenol si acid benzoic acetonă.
amestecul se trateaza intr-o prima etapa cu solutie apoasa 1. Alcoolul 2,3-dimetil-2-butilic;
de NaHCO3. 2. 3,3-Dimetil-2-butanolul;
80. Sunt adevărate afirmaţiile: 3. 2,3-Dimetil-2-butanolul;
1. Hidrochinona nu se poate obtine dintr-o arena, prin 4. 3-Hexanolul.
sulfonare,urmata de topire alcalina: 87. Cu privire la 3-hexen-2-ol, alegeți afirmațiile
2. Ordinea crescatoare a aciditatii corecte:
compusilor:I:fenol;II:apa;III:etanol;IV:acid acetic;V:acid 1. Prezintă 4 stereoizomeri;
carbonic este III II I V IV. 2. Cu reactiv Baeyer se transformă într-un
3.Ordinea cresterii aciditatii compusilor:I:fenol;II:p- compus ce prezintă 8 stereoizomeri
nitrofenol;III:p-crezol;IV:p-clorfenol este 3. La temperatură și în prezența Cu se
III I IV II. transformă într-un croton;
4.Se dizolva complet intr-o solutie apoasa de NaOH 4. Nu decolorează soluția de brom.
amestecul de pirogalol si anisol 88. Alegeţi dintre următorii compuşi pe cei care pot
81. Sunt adevărate afirmaţiile: reacţiona cu alcoolul alilic.
1.Dintre compusii:I:acid acetic;II:anhidrida 1. Na;K;Mg;Al;
acetica;III:clorura de acetil;IV:acetat de sodiu;V:acid 2. Cl2;Br2;
sulfuric fenolul se poate esterifica ,cu randament ridicat 3. CH3COOH;
numaicu II si III. 4. Oxidul de etenă;
2.Compusul C7H8O2 care poate reactiona in raport molar 89. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la
1:1 atat cu NaOH apos,cat si cu acidul acetic este un comportarea chimică a fenolilor.
alcool hidroxibenzilic . 1. Restul aromatic (aril) şi grupa funcţională
3.Bromura de p-metoxibenzil conduce la hidroliza bazica hidroxil se influentează reciproc;
la alcool p-metoxibenzilic. 2. Fenolii prezintă proprietăţi asemănătoare
4.Urmele de fenol dintr-o solutie benzenica de anilina se alcoolilor, datorită grupei OH;
pot indeparta prin tratare cu o solutie de NaOH 3. Ca şi arenele, fenolii dau reacţii de substituţie
82. Esterii alcoolilor monohidroxilici inferiori sunt pe nucleul aromatic.
cu mirosuri plăcute și unii dintre ei sunt utilizați ca 4. Sub influenţa grupei hidroxil, reacţiile de
arome alimentare și în parfumerie. substituţie la nucleu au loc mai greu decât la
1.acetatul de n-octil are miros de portocale; benzen;
2.acetatul de benzil are miros de iasomie; 90. Care dintre reacţiile de mai jos sunt legate de
3. formiatul de etil este esenta de rom; caracterul acid al fenolului?
4. propionatul de benzil are aroma de iasomie. 1. C6H5OH + NaOH → C6H5O–Na+ + H2O;
83. Sunt adevărate afirmaţiile: 2. C6H5O–Na+ + H2O + CO2→ C6H5OH
1.Componentă odorantă a uleiului de violete,ianona se +NaHCO3;
poate prepara printr-o reactie de crotonizare. 3. C6H5O–Na+ + HCOOH → C6H5OH +
2. Mentona are NE=2. HCOONa;
3.Adrenalina poate reacționa cu acidul clorhidric 4. C6H5OH + 3H2→ C6H11OH;
4.Cuminolul are caracter reducător. 91. Câţi izomeri ce conţin un nucleu benzenic se pot
84. Sunt adevărate afirmaţiile: scrie pentru formula moleculară C 8H10O?
1.Treonina si hidroxiprolina au aceeasi nesaturare 1. 5 eteri;
echivalentă. 2. 9 fenoli;
2.Dimetilforamida este un solvent selectiv pentru 3. 5 alcooli.
purificarea acetilenei. 4. 3 fenoli;
3.Aminoacizii nu se pot identifica cu FeCl3. 92. 19. Precizaţi care dintre următorii compuşi
4.Acetatul de amil are 7 atomi de carbon în moleculă reacţionează cu fenolul.
5
SIMULARE_compusi_carbonilici_alcooli_fenoli_17_iunie_2016

1. H2CO3. 1. au caracter acid slab, mai puternic decât alcoolii


2. CH2=O; 2. aciditatea mai mare a fenolilor faţă de alcooli
3. CH3COOH; poate fi demonstrată prin reacţia cu hidroxid de
4. NaOH; sodiu
93. Fenoxizii alcalini se pot obţine din: 3. nu impresionează indicatorii
1. Fenoli şi metale alcaline; 4. echilibrul de ionizare a fenolilor este mult
2. Fenoli şi hidroxid de potasiu; deplasat spe dreapta.
3. Fenoli şi Na2CO3; 100. Fenolul nu poate reacţiona la nucleu cu:
4. Acidul salicilic prin descompunere termică; 1. Cl2
94. Care dintre afirmaţiile de mai jos referitoare la 2. Br2
fenol sunt corecte? 3. CH3COCl
1. Are caracter slab acid, reacţionând cu 4. NaOH
hidroxizii alcalini;
2. Formează esteri prin tratare cu cloruri de
acizi în mediu bazic;
3. Este un acid mai slab decât acidul carbonic,
fiind deplasat de acesta din sărurile sale.
4. Grupa hidroxil măreşte reactivitatea
nucleului aromatic în poziţia meta,favorizând
substituţia în această poziţie;
95. Alegeţi afirmaţiile corecte:
1. La descompunerea unui mol de TNT se
formează, la temperatura de reacție, 44 moli
substanțe gazoase
2. La descompunerea unui mol de TNG se
formează, la temperatura de reacție, 7,25 moli
substanțe gazoase
3. La descompunerea unui mol de acid picric se
formează, la temperatura de reacție, 36 moli
substanțe gazoase
4. Acidul picric,având proprietăți antiseptice, se
folosește în medicină la tratarea externă a
arsurilor ușoare.
96. Alegeţi afirmaţiile corecte:
1. prin monoetoxilarea etanolului se formează
celosolv
2. prin actiunea oxidului de etenă asupra alcoolilor
grași se obțin produși polietoxilați
3. timolul este un dezinfectant slab și face parte din
clasa fenolilor
4. orcina este 3 –meti-1,3 benzendiol
97. Referitor la alcooli alegeţi afirmaţiile corecte:
1. glicerina are vâscozitate mare datorită asocierilor
moleculare
2. în molecula de alcool electronegativitatea
atomilor componenţi creşte în ordinea H<C< O
3. alcoolii inferiori sunt lichizi
4. p.f. al etanolului este mai mic decât p.f. al
glicerinei
98. Despre alcoolul etilic sunt adevărate afirmaţiile:
1. se poate obţine printr-un proces de fermentaţie
acetica
2. consumat în cantităţi mari este toxic
3. prin combustie conduce la monoxid de carbon şi
apă
4. prezenţa etanolului în organism poate fi detectată
cu ajutorul unei fiole care conţine K2Cr2O7
99. Referitor la fenoli, alegeţi afirmaţiile adevărate:
6

S-ar putea să vă placă și