Sunteți pe pagina 1din 13

1. Sunt derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici, E. o cetona aromatica.

cu excepṭia: 8. Formula corecta a acetilacetatului de benzil


A. esterii este:
B. clorurile acide A. CH3COCH2COOC6H5;
C. anhidridele acide B. CH3COCH2COOCH2C6H5;
D. aminele C. CH3COCH2CH2COOC6H5;
E. nitrilii D. CH3COCH2CH2COOCH2C6H5;
2. Care este afirmatia corecta? E. CH3COCH2COOC6H5.
A. acidul propanoic si acetatul de metil sunt izomeri de 9. Aldehida acetica se formeaza prin hidroliza:
pozitie; A. acetatului de etil;
B. acetatul de metil se obtine printr-o reactie de B. anhidridei acetice;
neutralizare; C. acetonitrilului;
C. acidul etanoic este un acid mai puternic decât acidul D. acetatului de vinil;
sulfuric; E. acetamidei.
D. acidul oxalic este un acid monocarboxilic; 10. Aldehida acetica se formeaza prin hidroliza:
E. acetatul de metil se obtine printr-o reactie de A. acetatului de propenil;
esterificare. B. anhidridei acetice;
3. Acidul folosit la fabricarea aspirinei este: C. acrilonitrilului;
A. acidul 2-hidroxibenzoic; D. formiatului de vinil;
B. acidul benzoic; E. formilmidei.
C. acidul formic; 11. Structura de mai jos este:
D. acidul 4-hidroxibenzoic;
E. acidul 3-hidroxibenzoic.
4. Alegeti afirmatia incorecta referitoare la acidul
salicilic: A. un ester;
A. se foloseste la fabricarea acidului acetilsalicilic; B. o anhidrida;
B. este acidul 4-hidroxibenzoic; C. o amida;
C. este solubil în apa; D. o amina;
D. sub forma de salicilat de sodiu se foloseste ca si E. un nitril.
conservant în industria alimentara ; 12. Nu hidrolizeaza nici în mediu bazic:
E. este un hidroxiacid. A. acetatul de etil;
5. Denumirea corecta a compusului CH3CH2CH2- B. acetatul de metil;
O-CO-CH3 este: C. N-metilanilina;
A. propionat de metil; D. benzoatul de metil;
B. acetat de n-propil; E. benzoatul de etil.
C. acetat de etil; 13. Formula benzamidei este:
D. acetat de metil; A. C6H5-NH2;
E. propionat de etil. B. C6H5-CH2NH2;
6. Denumirea corecta a compusului urmator este: C. C6H5COCH3;
D. C6H5-CONH2;
E. C6H5-CO-NH-C2H5.
14. Numarul de esteri corespunzator formulei
A. butanoat de etil; moleculare C5H10O2 este:
B. etanoat de n-propil; A. 7; B. 6; C. 10 ; D. 8; E. 9.
C. formiat de n-butil; 15. Care este denumirea corecta a esterului saturat
D. propanoat de etil; R-COOC2H5, daca raportul masic H:O=1:4?
E. butanoat de metil. A. etanoat de etil;
7. Compusul de mai jos este: B. stearat de etil;
C. butirat de etil;
D. formiat de etil;
E. propionat de etil;
A. o anhidrida; 16. Etanoatul de amil se poate obtine din alcool
B. un ester; amilic si:
C. un eter; A. acid acetic, în mediu de H2SO4;
D. o aldehida; B. acid propionic, în mediu bazic;
C. acid metanoic, în mediu de H2SO4;
Tema 15 Derivati 2017 Page 1
meditatiimedicina@yahoo.com
0764.828.318/ 0734.098.091
D. acid acetic , în mediu bazic; E. Clorura de benzil
E. acid propionic, în mediu de H2SO4. 22. Precizati denumirea compusului X ce respecta
17. Fie succesiunea de reactii: schema:

A. etanol;
B. propanol;
stiind ca substanta D este un acid monocarboxilic C. butanol;
saturat cu 53,33% oxigen, care este substanta E? D. izobutanol
A. acetat de etil; E. secbutanol
B. acetat de metil; 23. Se da ecuatia reactiei:
C. formiat de metil;
D. formiat de etil;
stiind ca B este benzamida, rezulta ca A este:
E. propanoat de metil.
A. C6H5-Cl;
18. Referitor la compusul de mai jos, care sunt
B. C6H5-COCl;
afirmatiile corecte?
C. C6H5-COOCl;
D. C6H5-CH2-COCl;
A. este un nitril; E. clorura de acetil
B. este un derivat functional al compusilor carbonilici; 24. Esterii izomeri cu formula moleculara
C. este o amida; C4H8O2 sunt în numar de:
D. este o amina; A. 1; B. 2; C. 3; D. 4; E.5.
E. este un nitroderivat. 25. Acetanilida este:
19. In sirul de reactii: A. un ester al acidului acetic;
B. un derivat functional al acidului benzoic;
C. o amida substituita la azot;
D. un monomer vinilic
E. o amina alchilata
Compusul A este:
A. propanol; 26. Câti izomeri cu formula moleculara
B. 2-clorpropanol; C4H8O2 exista?
C. acetona; A. 1; B. 5; C.3; D. 2; E. 4.
D. acetaldehida; 27. Nu formeaza prin hidroliza acizi carboxilici:
E. propina A. clorurile acide;
20. Se dǎ ecuatia reactiei: B. cetonele;
C. esterii
D. nitrilii
E. amidele
28. Din reactia:
Care este compusul B, dacǎ substanta A este
fenilamina?
A. anilida rezulta:
B. acetanilida; A. difenilmetan si clor;
C. anilina; B. diclorfenilmetan;
D. Benzenamida C. orto- si para-clor-difenilmetan si HCl;
E. benzanilida D. difenil- si diclormetan
21. Fie ecuatia reactiei: E. meta-clor-fenilmetan
29. Reacţia dintre un acid carboxilic şi un alcool se
numeşte reacţie de esterificare şi se desfăşoară:
A. la temperatură şi în cataliză acidă (HCl, H2SO4);
Substanta A din aceasta schema este : B. la temperatură şi în vase sub presiune;
A. C6H5-CH=O; C. la temperatură şi în prezenţa nichelului fin divizat;
B. C6H5-COCl; D. la temperatură şi în prezenţa pentoxidului de vanadiu
C. C6H5-COOH; (V2O5);
D. C6H5-CH3; E. numai în cataliză eterogenă.

Tema 15 Derivati 2017 Page 2


meditatiimedicina@yahoo.com
0764.828.318/ 0734.098.091
30. Deshidratarea totală a sărurilor de amoniu ale 38. Referitor la molecula acidului acetic este
acizilor carboxilici în vederea obţinerii valabilă afirmaţia:
nitrililor, are loc: A. toţi atomii de carbon şi cei de oxigen sunt
hibridizaţi sp2;
A. în prezenţa pentoxidului de vanadiu (V2O5); B. toţi atomii de carbon şi cei de oxigen sunt
B. în prezenţa paladiului otrăvit cu săruri de plumb; hibridizaţi sp3;
C. în prezenţa pentoxidului de fosfor (P2O5); C. atomul de carbon primar este hibridizat sp2;
D. în prezenţa clorurii mercurice depusă pe cărbune activ; D. N.E.=1, gradul de nesaturare fiind datorat grupei
E. în tuburi ceramice în prezenţa NaOH. funcţionale carboxil;
31. Precizaţi numărul de structuri chimice izomere E. un atom de oxigen este hibridizat sp.
ce corespund formulei moleculare C4H8O2, dacă 39. Prin reacţia de anhidrizare a acidului ftalic se
cei doi atomi de oxigen aparţin unei grupe obţine un compus caracterizat prin:
funcţionale carboxil: A. acţiune reducătoare;
A. 1; B. 3; C. 2; B. acţiune catalitică;
D. 5; E. 7. C. N.E.=7;
32. Acidul maleic se poate transforma în acid D. NE nr fractionat
succinic, prin: E. izomerie geometrică.
A. oxidare; 40. Care afirmaţie referitoare la fenol nu este
B. hidrogenare corectă?
C. deshidratare; A. are constanta de aciditate (Ka) mai mare decât crezolul;
D. alchilare; B. se colorează cu clorura ferică;
E. hidroliză. C. degajă hidrogen în reacţia cu zincul;
33. Reacţia chimică dintre acidul acetic şi alcoolul D. formează un compus ionic cu hidroxidul de sodiu
n-propilic, în cataliză acidă, este o: (NaOH);
A. alchilare; E. formează un ester aromatic cu clorura de benzil, în
B. oxidare; mediu bazic.
C. esterificare; 41. Esterii se denumesc prin analogie cu sărurile
D. dehidrogenare; acizilor carboxilici:
E. condensare aldolică. A. folosind numele radicalilor compuşilor hidroxilici de la
34. Ce volum va ocupa (c.n.) hidrogenul degajat care provin;
din reacţia chimică dintre zinc şi 120 g acid B. folosind numele grecesc al numărului de atomi de
acetic? oxigen din moleculă;
A. 22,4 L; B. 33,6 L; C. 11,2 L; C. folosind numele numărului de atomi de carbon primari
D. 44,8 L; E. 5,6 L. din molecula alcoolului;
35. Tereftalatul de dimetil se poate obţine din p- D. folosind numele numărului de atomi de carbon primari
xilen prin: din molecula acidului;
A. oxidarea cu reactiv Tollens urmată de E. folosind numele numărului de atomi de hidrogen.
deshidratare; 42. Acetatul de etil este un ester:
B. reducere urmată de hidroliză acidă; A. mixt, provenind de la un acid alifatic şi un fenol;
C. oxidare urmată de esterificare cu metanol; B. mixt, provenind de la un acid aromatic şi un alcool
D. adiţie de halogeni urmată de dehidrohalogenare; alifatic;
E. adiţia apei urmată de oxidarea catalitică. C. alifatic, provenind de la acidul acetic şi alcoolul
36. Anhidrida ftalică se poate obţine prin: etilic;
A. oxidarea o-xilenului sau a cumenului; D. alifatic, provenind de la acidul acetic şi alcoolul
B. oxidarea o-xilenului sau a naftalinei; metilic;
C. oxidarea o-xilenului sau a benzenului; E. alifatic, provenind de la acidul acetic şi alcoolul
D. oxidarea o-xilenului sau a toluenului; izopropilic.
E. oxidarea o-xilenului sau a stirenului. 43. Benzoatul de metil este:
37. La hidroliza fenil-triclormetanului, în molecula A. un ester aromatic;
produsului final se află: B. un ester alifatic;
A. patru atomi de carbon hibridizaţi sp2; C. un ester mixt;
B. cinci atomi de carbon hibridizaţi sp2; D. un ester solubil în apă;
C. şase atomi de carbon hibridizaţi sp2; E. un ester mixt solubil în apă.
D. şapte atomi de carbon hibridizaţi sp2; 44. Reacţia de esterificare directă se desfăşoară
E. opt atomi de carbon hibridizaţi sp2. între:
A. două molecule de acizi carboxilici identici;
Tema 15 Derivati 2017 Page 3
meditatiimedicina@yahoo.com
0764.828.318/ 0734.098.091
B. două molecule de acizi carboxilici diferiţi; 51. Pentru a forma un ester cu formula moleculară
C. molecula unui acid şi molecula unui compus hidroxilic, C4H8O2, acidul formic se esterifică cu:
fiind o reacţie reversibilă; A. alcool metilic;
D. două molecule de alcooli identici; B. alcool etilic;
E. două molecule de alcooli diferiţi. C. alcool propilic sau alcool izopropilic;
45. Deplasarea spre dreapta a echilibrului reacţiei D. butanol;
de esterificare directă se poate realiza prin: E. pentanol.
A. adăugarea unor catalizatori ca pentoxidul de vanadiu
sau metale fin divizate; 52. În funcţiunea esterică atomul de carbon este:
B. mărirea presiunii; A. hibridizat sp3;
C. adăugarea de apă; B. hibridizat sp2;
D. folosirea unui exces din unul dintre reactanţi; C. hibridizat sp;
E. folosirea catalizatorului paladiu otrăvit cu săruri de D. nehibridizat;
plumb. E. ionic.
46. La desfăşurarea reacţiei de esterificare, apa se 53. Din cei patru esteri alifatici cu formula
elimină între: moleculară C4H8O2, singurul care conţine un
A. două grupe funcţionale carboxil; radical hidrocarbonat n-propil este:
B. gruparea hidroxil din grupa carboxil şi atomul de A. butiratul de metil, CH3-CH2-CO-O-CH3;
hidrogen din gruparea oxidril a alcoolului; B. acetatul de etil, CH3-CO-O-C2H5;
C. două grupe funcţionale hidroxil identice; C. formiatul de propil, H-CO-O-C3H7;
D. grupa funcţională hidroxil a alcoolului şi D. formiatul de izopropil, H-CO-O-CH(CH3)2;
hidrogenul grupei carboxil; E. formiatul de butil, H-CO-O-(CH2)3-CH3.
E. o grupă funcţională carboxil şi o moleculă de apă. 54. Formulei moleculare C4H8O2 îi corespund:
47. Dacă reacţia de esterificare se desfăşoară între A. trei structuri izomere de acid monocarboxilic şi trei
un acid carboxilic şi un alcool monohidroxilic structuri izomere de ester alifatic;
cu atomul de oxigen marcat izotopic, se obţine: B. două structuri izomere de acid monocarboxilic şi
A. un ester cu un atom de oxigen marcat izotopic; trei structuri izomere de ester alifatic;
B. o moleculă de apă cu atomul de oxigen marcat izotopic; C. două structuri izomere de acid monocarboxilic şi
C. atomul de oxigen marcat se transferă moleculei patru structuri izomere de ester alifatic;
acidului; D. trei structuri izomere de acid monocarboxilic şi
D. atomul de oxigen marcat dispare; două structuri izomere de ester alifatic;
E. esterificarea nu mai are loc. D. trei structuri izomere de acid monocarboxilic şi
48. La esterificarea cu etanol a 400 kg soluţie 75% patru structuri izomere de ester alifatic.
acid acetic, pentru un randament de 80%, se 55. Ce cantitate de acetat de fenil se obţine din 580
obţin: g fenoxid de sodiu?
A. 4,00 kmoli de acetat de etil; A. 10 moli;
B. 6,66 kmoli de acetat de etil; B. 15 moli (2040 g);
C. 5,00 kmoli de acetat de etil; C. 5 moli (680 g);
D. 2,50 kmoli de acetat de etil; D. 4 moli;
E. 3,00 kmoli de acetat de etil. E. 3 moli.
49. Pentru formula moleculară C4H8O2 corespund 56. Pentru obţinerea a 1360 g acetat de fenil este
patru structuri chimice corespunzătoare unor necesară o cantitate de clorură de acetil de:
esteri, din care: A. 785 g; B. 755 g; C. 78,5 g; D. 157 g; E. 1260 g.
A. una provine de la acidul propionic, una provine de la 57. Referitor la obţinerea esterilor prin reacţiile
acidul acetic şi două de la acidul formic; alcoolilor sau fenolilor cu cloruri acide sau
B. una provine de la acidul propionic iar celelalte trei anhidride, este adevărată afirmaţia:
provin de la acidul acetic; A. esterii nu se pot obţine prin aceste reacţii chimice;
C. una provine de la acidul propionic iar celelalte trei B. esterii se obţin cu randamente bune, echilibrul fiind
provin de la acidul formic; deplasat spre dreapta;
D. una provine de la acidul propionic iar celelalte trei C. esterii se obţin cu randamente bune, echilibrul fiind
provin de la acidul butiric; deplasat spre stânga;
E. una provine de la acidul propionic iar celelalte trei D. esterii se obţin cu randamente slabe, ca reacţii directe;
provin de la acidul benzoic. E. esterii se obţin numai în prezenţă de catalizatori
50. Precizaţi câte structuri chimice de ester metalici.
corespund formulei moleculare C4H8O2:
A. 2; B. 1; C. 3; D. 4; E. 5.
Tema 15 Derivati 2017 Page 4
meditatiimedicina@yahoo.com
0764.828.318/ 0734.098.091
58. Hidroliza esterilor este un proces care se B. acidul acetic;
desfăşoară în mediul bazic prin deplasarea C. acidul propionic;
echilibrului spre dreapta, şi conduce la: D. acidul butiric;
A. un mol de alcool şi un mol de sare a acidului carboxilic; E. acidul pentanoic.
B. un mol de alcool şi un mol de acid carboxilic; 66. Prin hidroliza nitrililor se obţin acizi
C. un mol de alcool şi doi moli de sare a acidului carboxilici, conform reacţiei:
carboxilic; R-C≡N + 2H2O → R-COOH + NH3.
D. un mol de alcool şi doi moli de acid carboxilic; Ce cantitate de apă se consumă pentru a obţine 2 moli
E. doi moli de alcool. de acid butandioic prin hidroliza nitrilului
59. Reacţia chimică a unui ester cu amoniacul se corespunzător, randamentul reacţiei fiind de 90%?
desfăşoară conform ecuaţiei chimice: A. 180 g;
A. R-CO-R' + NH3 → R-CHO + R'-NH2; B. 144 g;
B. R-CO-R' + 2NH3 → R-CO-NH2 + R'-NH2 + C. 216 g;
H2O; D. 288 g
C. R-CO-O-R' + NH3 → R-CO-NH2 + R'-OH; E. 360 g.
D. R-CO-O-R' + NH3 → R-CO-NH2 + R'-OH + 67. Esterul cu formula R-COOC2H5 are raportul
H2O; de masă H:O = 1:4. Câţi esteri carboxilici
E. R-CO-O-R' + NH3 → R-CN +R'-NH3 + 2H2O. izomeri respectă acest raport?
60. Prin reacţia amoniacului cu 468,051 kg acetat A. 3;
de etil de 94% puritate, pentru un randament B. 4;
de 80%, se obţin: C. 5;
A. 2 kmoli de acetamidă (176 kg); D. 6;
B. 2,5 kmoli de acetamidă (220 kg); E. 7.
C. 3 kmoli de acetamidă (177 kg); 68. Formula acetilacetatului de metil este:
D. 4 kmoli de acetamidă (236 kg); A. CH3-CO-CH2-COOCH3;
E. 5 kmoli de acetamidă (236 kg). B. CH3-CO-CH2-COOC2H5;
61. Din 12,2 g acid benzoic, se obţin: C. CH3-CO-CH2-OOCC2H5;
D. CH3-CO-CH2-OOC-CH3;
A. 15 g benzoat de metil (0,1 moli);
E. CH3-COO-CH2-OOC-C2H5.
B. 15 g benzoat de etil (0,2 moli); 69. Denumirea corectă a compusului CH2=CH-
C. 15 g benzoat de etil (0,1 moli); COO-CH3 este:
D. 15 g benzoat de metil (0,2 moli); A. Izobutanoat de metil;
E. 15 g benzoat de etil (1 mol). B. Acetat de vinil;
62. Amonoliza unui ester reprezintă reacţia C. Propenoat de metil;
acestuia cu: D. Propionat de metil;
A. amoniacul, formând săruri de amoniu; E. Propenilmetoxicetona.
B. amoniacul, formând amidă şi alcool; 70. Se hidrolizează cu randament de 100% câte 1 g
C. amoniacul, formând acizi carboxilici şi alcooli; din următorii compuşi:
D. săruri de amoniu, formând esteri; I) etanoat de metil; II) clorură de
E. săruri de amoniu, formând amide şi alcooli.
acetil; III) anhidridă acetică; IV)
63. Dacă din reacţia alcoolului etilic cu 60 g acid
acetamidă;
acetic glacial se obţin 66 g acetat de etil,
valoarea randamentul reacţiei de esterificare V) acetonitril.
este: Cea mai mare cantitate de NaOH se consumă la
A. 70%; B. 65%; C. 68%; neutralizarea amestecului rezultat prin hidroliza
compusului:
D.78%; E.75%..
A. I;
64. Din reacţia alcoolului etilic cu acizii
B. II;
monocarboxilici saturaţi izomeri care au
C. III;
formula moleculară C4H8O2, se obţin:
D. IV;
A. doi esteri aromatici, insolubili în apă;
E. V.
B. doi esteri alifatici, izomeri;
C. doi acizi monocarboxilici diferiţi; 71. Formula N-fenil-izobutanamidei este:
A. (CH3)2CH-CO-NH2;
D. trei esteri alifatici; B. C6H5-CH2-CH(CH3)-CO-NH2;
E. un ester şi doi acizi monocarboxilici. C. CH3-CH2-CO-NH-C6H5;
65. Pentru a forma un ester cu formula moleculară D. (CH3)2CH-CO-NH-C6H5;
C8H16O2, n-butanolul este esterificat cu: E. C6H5-CH(CH3)-CO-NH-C6H5.
A. acidul formic; 72. Acidul 5-aminopentanoic formează prin
Tema 15 Derivati 2017 Page 5
meditatiimedicina@yahoo.com
0764.828.318/ 0734.098.091
deshidratare intramoleculară:
A. Un ester ciclic;
B. O cetoaldehidă;
C. O amidă liniară;
D. O amidă ciclică;
E. O amidă ramificată. 79. Ordinea crescătoare a bazicităţii anionilor: (1)
73. Prin hidroliza în anumite condiţii a CH3O-, (2) CH3-C≡C-, (3) CH3-CH2-COO- (4)
benzonitrilului se poate obţine: CH3COO, (5) C6H5O-, (6) HO-, (7) HCOO-,
A. C6H5-CH=O şi NH3; este corectă în:
B. C6H5-COONH2; A. 2<1<6<5<3<4<7
C. C6H5-CH2-NH2; B. 5<3<4<7<6<1<2
D. C6H5-NH2; C. 6<1<2<5<3<4<7
E. C6H5-COOH.
D. 7<4<3<5<6<1<2
74. Care este formula moleculară a anhidridei
E. 7<3<4<5<6<2<1
propanoice?
A. (C2H5CO)2O;
B. C6H6O3;
C. C6H8O;
D. C6H10O3;
E. (C3H7CO)2O. 80. Fenil-propil-cetona se obţine din benzen şi:
75. Câte anhidride pot forma acizii benzen- A. clorură de izobutil
tricarboxilici? B. Clorură de propil
A. 1; C. Clorura de izopropil
B. 4; D. clorura de butiril
C. 3; E. Clorură de butil
D. 2;
E. Nici o anhidridă.
76. Formula de structură corectă a N-metil
propanamidei este:
A. CH3-CO-NH-CO-CH3; COMPLEMENT GRUPAT
B. CH3-CH2-CO-NH-CH3;
C. CH3-CH2-CH2-NH2; 81. Sunt esteri:
D. CH3-CH2-COONH-CH3; 1. trinitratul de glicerina;
E. CH3-CO-NH-CH3. 2. nitrotoluenul;
77. Prin monoclorurarea catalitica a N-fcnil- 3. metanoatul de metil.
benzamidei rezultă un număr de derivaṭi egal 4. acetofenona;
cu: 82. Care din formulele de mai jos corespund unor
A. 1 derivati functionali ai acizilor monocarboxilici?
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

1. 1 si 2;
2. 5;
3. 3 si 4;
78. Referitor la benzanilida nu este corectă 4. toate;
afirmaţia: 83. Care din reactiile de mai jos nu sunt posibile?
A. poate hidroliza 1. acid propanoic si hidrogenocarbonat de sodiu;
B. Prin reducere formează o amină secundară 2. propanoat de sodiu si acid carbonic;
C. la mononitrarea să rezultă majoritar 2 produşi 3. etoxid de sodiu si acid benzoic;
D. se poate monoclorura conducând la 3 produşi 4. metanoat de sodiu si acid butanoic.
E. Este o substanţa solidă care se poate obţine şi prin 84. În conditii adecvate, pot hidroliza:
acilarea anilinei cu C6H5COCI în prezenţa AICI3 1. esterii;
2. alchinele;
3. derivatii halogenati saturati.
Tema 15 Derivati 2017 Page 6
meditatiimedicina@yahoo.com
0764.828.318/ 0734.098.091
4. aminele; 92. Alegeţi afirmaţiile corecte:
85. Referitor la formulele structurale de mai jos, 1. prin hidroliza acidului acetilsalicilic rezultă acidul
afirmatiile incorecte sunt: salicilic şi acid acetic
2. acidul salicilic se poate recunoaste cu FeCl3
3. hidroliza aspirinei în organism are loc sub acţiunea
unei enzime
4. aspirina dă reacţie de culoare cu FeCl3
93. Referitor la acidul salicilic alegeţi afirmaţiile
corecte:
1. în reacţia cu alcooli se esterifică grupa carboxil
2. în reacţia cu cloruri acide ale acizilor carboxilici se
esterifică grupa hidroxil
1. I este ester al acidului propanoic; 3. este un hidroxiacid
2. II prin oxidare formeaza acidul butiric; 4. în reacţia cu anhidride acide se esterifică grupa
3. I este formiatul de n-propil, IV este propionatul de carboxil
metil; 94. Se consideră schema de reacţii:
4. I, II, III si IV sunt izomeri de functiune.
86. Sunt ireversibile:
1. hidroliza esterilor în mediu acid;
2. ionizarea acizilor carboxilici în solutie apoasa;
Alegeţi răspunsurile corecte:
3. izomerizarea alcanilor; 1. compusul X este fenolatul de sodiu
4. hidroliza bazica a derivatilor trihalogenati geminali; 2. compusul Z este acidul salicilic
87. Esterii în care raportul masic H:O = 1:4 sunt: 3. compusul W este aspirina
1. formiatul de propil; 4. compusul X este acidul benzoic
2. propionatul de metil;
95. Alegeţi afirmaţiile corecte:
3. formiatul de izopropil; 1. în reacţia de esterificare dintre un acid carboxilic şi un
4. acetatul de n-propil; alcool, acidul participă cu protonul grupei–OH, iar
88. Sunt izomeri urmatorii compusi: alcoolul cu grupa hidroxil
1. acid butanoic; 2. acidul maleic este un acid nesaturat
2. etanoat de etil; 3. acidul tartric are un singur carbon asimetric
3. metanoat de n-propil; 4. acidul fumaric are în moleculă o legătură dublă C=C
4. butanoat de metil.
96. Se consideră schema de reacţii:
89. Referitor la reacţia de esterificare dintre un
acid şi un alcool, sunt adevărate afirmaţiile:
1. are loc în prezenţa unui acid tare (HCl, H2SO4)
2. pentru a realiza desfăşurarea reacţiei în sensul formării
esterului, se foloseşte unul din reactanţi în exces
Alegeţi răspunsurile corecte:
3. pentru a realiza desfăşurarea reacţiei în sensul formării
1. compusul X este acidul acetilsalicilic
esterului, se îndepărtează din vasul de reacţie produsul
2. compusul X este aspirina
cel mai volatil (esterul)
3. compusul Y este acidul salicilic
4. are loc în mediu bazic
4. compusul Y este acidul o-hidroxibenzoic
90. Alegeţi afirmaţiile corecte:
97. Alegeţi afirmaţiile neadevărate:
1. salicilaţii de sodiu şi potasiu sunt substanţe ionice
1. compusul cu structura de mai jos se numeşte acid 3,3–
2. aspirina se obţine industrial în două etape principale
dimetilhexanoic
3. acidul salicilic este folosit drept conservant în industria
alimentară
4. acidul salicilic este folosit ca medicament sub
denumirea de aspirină
91. Referitor la fabricarea industrială a aspirinei
sunt adevărate afirmaţiile:
2. esterii acidului maleic pot forma prin hidroliza acid si
1. prima etapă este obţinerea acidului salicilic prin
alcool in raport molar 1:2
procedeul Kolbe-Schmitt
3. acizii capronic, caprilic şi caprinic conţin un număr
2. a doua etapă constă în esterificarea acidului salicilic cu
impar de atom de carbon
anhidridă acetică
3. a doua etapă este catalizată de H2SO4 concentrat 4. acidul maleic poate forma in reactia cu apa, acid malic
4. are loc într-o singură etapă 98. Alegeţi afirmaţiile adevărate:

Tema 15 Derivati 2017 Page 7


meditatiimedicina@yahoo.com
0764.828.318/ 0734.098.091
1. compusul CH3COOC2H5 se numeşte acetat de etil
2. compusul C6H5COOCH3 se numeşte benzoat de metil 1. A nu este toluenul ;
3. acizii monocarboxilici saturaţi au formula moleculară 2. B este acidul benzensulfonic;
CH3(CH2)nCOOH 3. D este fenolul;
4. reacţia de esterificare dintre un acid şi un alcool este o 4. Daca pentru secventa C -> D, NaOH este in exces
reacţie de polimerizare produsul de reactie este fenoxidul de sodiu;
99. Sunt neadevărate următoarele afirmaţii: 107. Care dintre următoarele afirmaţii,
1. culoarea indicatorilor acido-bazici oferă informaţii referitoare la caracterul acid al acizilor
calitative despre structura acizilor carboxilici, sunt corecte?
2. caracterul de acid al acidului acetic se manifestă în 1. Solutiile apoase ale acizilor carboxilici au pH>7;
reacţiile chimice cu metale nobile 2. Acizii carboxilici schimbă culoarea indicatorilor
3. în reacţia de esterificare cu un alcool, acidul cedează de pH (turnesol, metiloranj);
protonul grupei carboxil 3. La dizolvarea în apă, acizii carboxilici pun în
4. reacţia de esterificare dintre un acid organic şi un libertate ion hidroxil;
alcool este o reacţie de echilibru 4. Acizii carboxilici sunt acizi mai slabi decat acidul
100. Nitrilii sunt derivaţii funcţionali ai clorhidric.
acizilor carboxilici din care aceştia se refac prin 108. Derivaţii funcţionali ai acizilor
reacţia chimică de: carboxilici sunt:
1. Anhidridele;
1. reducere catalitică; 2. Amidele;
2. deshidratare; 3. Nitrilii;
3. oxidare cu reactiv Tollens. 4. Esterii.
4. hidroliză în soluţii apoase de acizi sau baze; 109. Care dintre compuşii enumeraţi mai jos
101. Sunt derivati functionali: sunt esteri?
1. esterii;
1. Trinitratul de gliceril;
2. fenolii;
2. Butirat de sodiu;
3. anhidridele acide;
3. Sulfatul acid de etil.
4. Alchenele
4. Benzensulfonatul de sodiu;
102. Sunt esteri :
110. Esterul obţinut prin reacţia unui mol de
1. nitropropanul;
acid benzen-1,4 -dicarboxilic (acid tereftalic) cu
2. nitroglicerina;
2 moli de 1,2-etandiol se numeşte:
3. acidul benzensulfonic;
1. Ftalat de divinil;
4. sulfatul acid de etil
2. Tereftalat de dietilenglicol;
103. Amidele pot participa la reactii de:
3. Divinil tetraftalat;
1. hidroliza;
4. Tereftalat de di(β-hidroxietil);
2. oxidare;
3. alchilare; 111. Clorura de acetil poate fi folosită ca
4. acilare reactant la obţinerea:
104. Hidroliza amidelor poate conduce la 1. Esterilor;
2. Acetofenonei.
urmatorii compusi:
3. Acidului acetilsalicilc;
4. Benzoatului de fenil;
1. acizi carboxilici;
2. amoniac; 112. Prin hidroliza acetatului de fenil se
3. amine primare; formează:
4. amine secundare 1. Acid acetic şi fenol;
105. Acizii carboxilici se pot prepara direct 2. Acid etanoic şi fenol;
3. Acid acetic şi hidroxibenzen.
din:
4. Acid benzoic şi fenol;
113. Care dintre următoarele transformări
1. cloruri acide;
2. alchene; este o reacţie de esterificare?
3. aldehide; a) acid acetic + alcool metilic;
4. gaz de sinteza b) acid acetic + NaOH;
106. Se da schema de reactii: A -> B -> C -> c) acid acetic + metilamină;
D. Daca A are formula bruta (CH)n rezulta ca d) acid salicilic + anhidridă acetică.
sunt corecte afirmatiile: 1. a şi c;
2. b şi d;
Tema 15 Derivati 2017 Page 8
meditatiimedicina@yahoo.com
0764.828.318/ 0734.098.091
3. a şi b; izomerie?
4. a şi d; 1. A şi C;
114. Care dintre reacţiile de mai jos sunt 2. A şi B;
posibile? 3. B şi D;
a) acid propanoic + CaO; 4. C şi E.
b) propanoat de metil + H2-O; + 121. Precizaţi denumirea amidei care are
c) acid propanoic + C6H5O Na ; formula moleculară C3H7NO:
d) acid propanoic + NaCN; 1. N-Etil-formamidă;
e) acid propanoic + C6H5-OH. 2. Propanamidă;
1. a şi c; 3. N,N-Dimetil-formamidă;
2. c şi d;
4. N-Metil-acetamidă;
3. b şi d;
122. Din punct de vedere funcţional,
4. a şi e;
115. Care dintre următoarele reacţii sunt acetanilida este:
posibile? 1. Un derivat funcţional al acidului acetic;
I) CH3COOC2H5 + HOH; 2. O amidă substituită la azot;
II) CH3COOC2H5 + HCl; 3. O amină aromatică acilată;
III) CH3COOC2H5 + NaOH; 4. Produsul de acilare a anilinei.
IV) CH3COCl+ CH3OH; 123. Identificaţi substanţele X, Y, Z, U, V
V) CH3COOH + KOH. din ecuaţiile următoarelor reacţii:
1. III; a) CH3COOH+X→CH3COOC3H7+Y;
2. I; b) Z+KOH→CH3-CH2-COOK+H2O;
3. IV; V. c) CH3COCl+U→CH3COOC6H5+NaCl;
d) 2CH3COOH+V→(CH3COO)2Zn+H2.
4. II; 1. C3H7OH, H2O, CH3-CH2-COOH,
116. În reacţia dintre un acid carboxilic şi un C6H5ONa, Zn ;
alcool, se poate deplasa echilibrul spre 2. n-Propanol, apă, acid acetic, fenol, zinc;
formarea esterului, dacă: 3. n-Propanol, apă, acid propanoic, fenoxid de sodiu,
1. Se lucrează cu exces de apă; zinc;
2. Se lucrează cu exces de alcool; 4. C2H5OH, H2O, CH3COOH, C6H5OH, Zn.
3. Se distilă alcoolul; 124. Compusul cu formula de mai jos se
4. Se distilă esterul; poate obţine prin:
117. Esterii carboxilici se pot obţine prin
reacţia:
1. Acizilor carboxilici cu alcoolii; COOH
2. Acizilor carboxilici cu fenolii;
3. Anhidridelor de acizi cu alcoolii sau cu fenolii; COOH
4. Acizilor carboxilici cu alcoxizii; NO2
118. Formula de structură a acetatului de
vinil este: 1. Oxidarea α-nitronaftalinei;
1. CH2=CH-COOCH3; 2. Oxidarea alcoolului 2-hidroxi-3-nitro-benzilic;
2. CH3-COO-CH=CH2;
3. HC≡C-OOC-CH3; 3. Oxidarea alcoolului 2-metil-3-nitro-benzilic;
4. H2C=CH-OOC-CH3. 4. Oxidarea alcoolului 2,3-dimetil-4-nitrobenzilic;
119. Substanţa cu formula de structură O2N- 125. Prin hidroliza cu exces de NaOH, esterii
C6H4-COO- C 6H4-CH3 este: cu formula moleculară C8H8O2 pot forma:
1. O anhidridă de acid; 1. Benzoat de sodiu şi metoxid de sodiu;
2. Un compus cu funcţiuni mixte. 2. Acetat de sodiu şi fenoxid de sodiu;
3. O cetonă aromatică; 3. Formiat de sodiu şi o-crezol;
4. Un ester carboxilic; 4. Benzoat de sodiu şi metanol.
120. Se dau următorii compuşi: 126. Preciza ţi care dintre afirmaţiile
A) fenil metil cetona; referitoare la acidul etanoic sunt corecte.
B) fenilacetaldehida; 1. Este al doilea acid din seria acizilor
C) etanoatul de metil; monocarboxilici saturaţi;
D) oxalatul de dietil; 2. Este izomer cu formiatul de metil;
E) formiatul de etil; 3. Conţine doi atomi de carbon primari;
F) butandioatul de dimetil. 4. Este un acid mai tare decât acidul formic.
Între care dintre compuşii menţionaţi există relaţie de 127. Care dintre următorii compuşi sunt

Tema 15 Derivati 2017 Page 9


meditatiimedicina@yahoo.com
0764.828.318/ 0734.098.091
acizi dicarboxilici saturaţi? 1. Nu sunt la fel de reactive în reacţii de substituţie la
1. Acidul etandioic nucleu:
2. Acidul propenoic 2. Prima este produsul de reducere al celeilalte;
3. Acidul propandioic; 3. Prima este mai bazica decât a doua;
4. Acidul fumaric. 4. Conţin câte un singur atom de carbon primar.
128. Precizaţi care este structura corectă a
compusului rezultat prin tratarea acidului
salicilic cu NaOH. R:D

133. Căutaţi afirmaţiile incorecte. Amidele


substituite:
1. Sunt totdeauna mai bazice decât cele corespunzătoare
substituire;
2. Formează prin reducere amine primare:
3. Formează prin hidrolizA totală amoniac, hidrocarbura
(i) şi un acid carboxilic;
4. Sunt gazoase sau lichide după natura acidului din
compoziţia lor.

134. Acetatul de etil nu poate reacţiona cu:


1. Metanol;
2. Amoniac;
3. KOH;
129. Compusul H2N - CO - O - CO - NH2 4. Sodiu.
135. Carbonatul de amoniu şi carbamatul de
poate forma prin hidroliză:
amoniu
1. Amoniac;
2. Dioxid de carbon; 1. Au aceiaşi formula moleculari;
3. Acid carbonic; 2. Sunt seruri;
4. Glicocol. 3. Derive din acidul formic;
4. Sunt derivate din acidul carbonic.
136. Anhidrida ftalică se obţine prin
130. Sunt incorecte afirmaţiile: oxidarea cu O2 pe catalizator de V2O5 la t° a:
1. Ureea este derivat funcţional al acidului carbonic; 1. O-xilenului;
2. Ureea este o diamină; 2. Tetralinei;
3. Ureea este o bază foarte slabă; 3. Naftalinei;
4. Ureea nu se condensează cu aldehidele. 4. O-dietilbenzenului.
T14 130
137. Benzanilida:
131. Se monoclorurează catalitic anhidrida 1. Se obţine prin reacţia anilinei cu clorura de benzoil;
ftalică: 2. Este o amină acilată;
1. Rezultă un singur produs monoclorurat; 3. Este o amidă N- substituită;
2. Rezultă doi produşi monocloruraţi, în amestec; 4. Are caracter bazic în soluţie apoasă.
3. Reacţia decurge prin adiţie;
4. Reacţia decurge prin substituţie.

132. N-metil-bcnzilamina şi N-metil- 138. Hidroliza în mediu bazic (NaOH) a


benzamida: esterului metilic al acidului o-hidroxi-benzoic
conduce la: RASPUNS C
Tema 15 Derivati 2017 Page 10
meditatiimedicina@yahoo.com
0764.828.318/ 0734.098.091
3. Ureea este o diamidă;
4. Din formiat de etil şi amoniac se obţine acetamida.
144. Afirmaţiile corecte sunt:
1. Prin amonoliza esterilor se formează amida şi alcoolul
corespunzător;
2. Deplasarea echilibrului chimic în reacţia de
esterificare se face fie folosind în exces un reactant, fie
eliminând continuu unui dintre produşii reacţiei;
3. În reacţia de esterificare, acidul carboxilic pierde
gruparea -OH din -COOH, iar alcoolul elimina
hidrogenul grupei -OH:
4. Esterii au puncte de fierbere superioare alcoolilor şi
acizilor din care provin.
145. Dau reacţii de hidroliza:
1. Acetatul de izopropil;
2. Clorura de etil-magneziu;
3. Acetanilida;
4. Butironitrilul.
146. Rezultă amoniac din reacţiile:
139. Care dintre următoarele afirmaţii 1. Acetilena + reactiv Fehling →
despre p-metoxi-benzanilida sunt adevărate? 2. Acetona + reactiv Tollens →
1. Conţine o grupare amino acilata; 3. Benzaldehida + reactiv Fehling →
2. Participă la reacţii de oxidare; 4. Acetamida + H20 →
3. Este neutră în soluţie apoasă; 147. Reacţia dintre propionatul de metil şi
4. Se diazotează uşor. amoniac este o reacţie de:
1. Substitute;
2. Acilare a NH3;
3. Amonoliză;
4. Hidratare.

148. Care compuşi formează prin încălzire


140. Sunt adevărate despre acrilonitril
anhidride?
afirmaţiile:
1. Acidul o-ftalic;
1. Azotul este hibridizat sp;
2. Acidul fumaric;
2. Are N.E.=2;
3. Acidul maleic;
3. Se obţine prin adiţia HCN la C2H2;
4. Acidul tereftalic.
4. Se poate obţine prin amonoxidarea CH4.
149. În legătură cu izobutiramida sunt
141. Ureea se poate obţine din:
corecte afirmaţiile:
1. Cianat de amoniu;
2. Oxid de carbon şi amoniac; 1. Rezultă din izobutiratul de amoniu la t°;
3. Dioxid de carbon şi amoniac; 2. Rezulta prin hidroliza butiratului de izobutil;
4. Carbonat de amoniu. 3. Rezulta prin acilarea amoniacului cu clorura de
142. Rezultă uree în reacţiile: izobutiril;
4. Are caracter puternic bazic în soluţie apoasă
1. CH4 + NH3 + O2 
150. Afirmaţiile corecte cu privire la
2. C02 + 2NH3
3. C2H2 + NH3 anhidridele acizilor carboxilici sunt:
4. NH4NCO (t°)  1. Anhidrida acidului fumaric este o substanţă solidă;
2. Prin reacţia unui mol de anhidrida acetică cu un mol
143. Referitor la amide sunt incorecte de etanol rezultă un mol de apă;
afirmaţiile: 3. Anhidrida ftalică rezulta prin oxidarea energiei a
benzenului;
1. cu excepţia formamidei, toate celelalte amide primare
4. Anhidrida acetică Serveşte ca agent de acilare.
sunt substanţe solide (c. N.);
2. se pot obţine prin hidroliza parţială a nitrililor;

Tema 15 Derivati 2017 Page 11


meditatiimedicina@yahoo.com
0764.828.318/ 0734.098.091
151. Afirmaţiile corecte cu privire la uree 1. Esterii;
sunt: 2. Anhidridele acide;
1. Este un derivat al acidului carbonic; 3. Nitrilii;
2. Are aceeaşi formulă moleculară ca şi cianatul de 4. Clorurile acide.
amoniu; 160. Sunt adevărate afirmaţiile:
3. Se poate condensa cu CH20; 1. Acetalii sunt derivaţi funcţional ai aldehidelor;
4. Este diamina acidului carbonic. 2. Benzamida nu are caracter acid;
152. Afirmaţiile corecte sunt: 3. 1,23-triclorpropanul Se obţine din clorura de alil
1. Esterii fenolilor se obţin prin acilarea fenoxizilor cu printr-o reacţie de adiţie a clorului;
cloruri acide; 4. Prin fermentaţia acetică a etanolului se formează acid
2. Deplasarea echilibrului chimic în reacţia de acetic.
esterificare, în sensul formării unei cantităţi cât mai 161. Referitor la nitrili sunt corecte
mari de ester se poate face fie folosind un exces de afirmaţiile:
reactant, fie eliminând continuu unul din produşii 1. se obţin din compuşi halogenaţi şi cianură de potasiu;
reacţiei; 2. Prin hidroliza parţială formează amide;
3. În reacţia de esterificare, acidul carboxilic elimina 3. Prin reducere trei în amâne;
gruparea -OH din gruparea carboxil, iar alcoolul 4. se pot obţine din săruri de amoniu ale RCOOH în
elimina hidrogenul din gruparea hidroxil; prezenţa P2O5.
4. Esterii au puncte de fierbere superioare alcoolilor şi 162. Hidroliza RCONH - C6H4 - CONHR
acizilor din care provin. conduce la:
1. Aminoacid;
153. Afirmaţiile corecte privind benzamida 2. Amină;
sunt: 3. Acid;
1. Este o anilida; 4. Aminocetona.
2. Rezulta prin hidroliza cianurii de benzil;
3. se obţine prin benzoilarea anilinei;
4. se obţine prin amonoliza benzoatului de etil.
154. Referitor la acetanilida sunt corecte 163. Compusul C6H5NH - CO - CH3 este:
afirmaţiile: 1. N fenil-acetamida;
1. Este o amină aromatica acilata; 2. Acetanilina;
2. Se obţine prin reacţia anilinei cu acidul acetic; 3. Acetanilida;
3. Este un compus solid; 4. Metil-aminofenil-cctona.
4. Este un derivat funcţional al anilinei. 164. Referitor la benzamida sunt corecte
155. Sunt corecte afirmaţiile: afirmaţiile, cu excepţia:
1. Amidele sunt substanţe neutre; 1. Este o anilidd;
2. Formula fenilacetonitrilului este C6H5 - CN; 2. Rezulta prin hidroliza cianurii de benzil;
3. Prin reducerea nitrililor se obţin amâne; 3. Se obţine prin benzoilarea anilinei;
4. Poliacrilonitrilul are formula -[CH2 = CH - CN]-n. 4. se obţine prin amonoliza benzoatului de etil.
156. Din clorura de benzoil şi substanţe 165. Nitrilii pot participa la reacţii de:
organice sau anorganice se obţin: 1. Adiţie;
1. Benzoatul de fenil; 2. Polimerizare;
2. Benzanilida; 3. Hidroliza;
3. Benzamida; 4. Copolimerizare.
4. Benzofenona. 166. Sunt posibile reacţiile:
157. B 1. RCOCI + NH3→RCONH2 + HCI
158. Referitor la uree sunt corecte 2. RCOCI + R2NH → R2NCOR- + HCI
3. RCOCI + H2O → RCOOH + HCI
afirmaţiile:
4. RCOCI + C6H5ONa→RCOOC6H5 + NaCl
1. Se obţine prin încălzirea cianatului de amoniu; 167. Ureea:
2. Este diamida acidului carbonic;
1. se obţine prin încălzirea cianatului de amoniu la 100°C
3. Prin hidroliza bazica sau acidă se descompune în C02
2. Este un produs de descompunere a substanţelor
şi amoniac;
proteice din organismul uman
4. Se găseşte în urină.
3. Are NE= I
159. Sunt derivaţi funcţionali ai acizilor
4. Prin încălzire la 100°C se transformă în NH3 şi H2O
carboxilici:
Tema 15 Derivati 2017 Page 12
meditatiimedicina@yahoo.com
0764.828.318/ 0734.098.091
168. Referitor la esteri următoarele enunţuri 4. Prin hidroliza acestora pot rezulta amine primare,
sunt adevărate: secundare şi terţiare.
1. Esterii alcoolilor monohidroxilici inferiori sunt 176. Se hidrolizeaza in mediu acid substanta
insolubili în apă; cu formula moleculara C8H8O2. In masa de
2. Esterii sunt izomeri funcţionali cu acizii carboxilici; reactie, gasim la finalul acesteia:
3. Prezintă izomerie de compensate; 1. metanol
4. Hidroliza lor în mediu bazic este o reacţie reversibilă. 2. benzoat de metil
169. N-propil-benzamida este izomeră cu: 3. acid benzoic
4. apa
1. N-benzil-acctamida
2. P-propil benzamida 177. Substanta cu formula C8H8O2
3. N-fenil-propionamida reactioneaza cu NaOH. În urma reactiei se
4. N, N-dimetil- α-fenilacetamida poate obtine:
1. acid benzoic.
170. Hidroliza amidelor poate conduce la
2. m-crezol
următorii compuşi: 3. fenol
1. Acizi carboxilici 4. metanol
2. Amoniac 178. Substanta cu formula C8H8O2
3. Amine primare reactioneaza cu NaOH. În urma reactiei se
4. Amine secundare poate obtine:
171. Se formează legături amidicee în 1. Benzoat de sodiu si metanol
reacţiile: 2. acetat de sodiu si fenol
1. Orto-toluidina + clorura de benzoil; 3. formiat de sodiu si crezolat de sodiu
2. Acid alfa-aminoacetic + alanina; 4. apa si etoxid de sodiu
3. Încălzirea cianatului de amoniu; 179. Substanta cu formula C8H8O2
4. Clorura de alil + NH3. reactioneaza cu NaOH. În urma reactiei se
172. Compuşii care prin reducere formează poate obtine:
aceeaşi amină sunt: 1. α-fenil-acetat de sodiu
1. N-benzil-acetamida; 2. metoxid de sodiu
2. Produsul de condensare (cu eliminare de apă) al 3. apa
benzilaminei cu acetaldehida; 4. acid formic
3. N-benzoil-etilamina; 180. Sunt corecte afirmaţiile:
4. N-fenil-propionamida. 1. Formula fenil-acetonitrilului este:
173. N-benzil-N-fenil-benzamida se poate
obţine prin:
1. N-benzoilarea fenil-benzilaminei;
2. Reacţia N-benzoil-benzilaminei cu clorura de fenil;
3. N-alchilarea cu clorura de benzil a benzanilidei; 2. Ureea este o diamida;
4. Reacţia benzamidei la gruparea - NH2 cu clorura de 3. Poliacrilonitrilul are formula: -[-CH2 = CH - CN-]-n;
fenil, urmată de N-alchilarea cu clorura de benzil. 4. HCN se poate obţine prin deshidratarea compusului
174. Se formează legături amidice în CH2=N OH.
reacţile: 181. Amidele pot participa la reacţii de:
1. O-toluidina + clorura de benzoil; 1. Hidroliză;
2. Acid a-aminoacetic + anhidrida acetică; 2. Alchilare;
3. Încălzirea cianatului de amoniu; 3. Reducere;
4. Clorura de alil + NH3. 4. Policondensare.
175. Referitor la amidele acidului acetic cu
formula moleculară C6H13ON sunt corecte
afirmaţiile:
1. Există o singură structură care are carbon asimetric;
2. Există o singură structură care conţine 6 atomi de
carbon primari;
3. Prin reducerea acestora rezultă amine secundare şi
terţiare;

Tema 15 Derivati 2017 Page 13


meditatiimedicina@yahoo.com
0764.828.318/ 0734.098.091

S-ar putea să vă placă și