Sunteți pe pagina 1din 5

Test Chimie C3-CCD

COMPLEMENT SIMPLU E. 1 si 5.
1. Pentru identificarea acidului 2-pentenoic 7. Denumirea corecta a compusului urmator
dintr-un amestec cu acid pentanoic se poate este:
folosi:
A. Reactia cu bromul în prezenta unui solvent
inert;
B. Reactia cu carbonatul de sodiu; A. butanoat de etil;
C. Reactia cu oxidul de calciu; B. etanoat de n-propil;
D. Reactia cu sodiul; C. formiat de n-butil;
E. Reactia cu alcoolul metilic. D. propanoat de etil;
2. Sunt derivaţi funcţionali ai acizilor E. butanoat de metil.
carboxilici, cu excepṭia: 8. Anhidrida maleica este produsul final
A. esterii obtinut prin oxidarea catalitica
B. clorurile acide (V2O5/5000C) a:
C. anhidridele acide A. Naftalinei ;
D. aminele B. O -xilenului;
E. nitrilii C. P -xilenului;
3. Compusii carbonilici se pot obtine prin D. Benzenului ;
hidroliza bazica a compusilor: E. Antracenului .
A. Trihalogenati vicinali; 9. Referitor la etanal, alegeti afirmatia
B. Monohalogenati; incorecta:
C. Dihalogenati vicinali; A. Este gaz;
D. Trihalogenati geminali; B. Este solubil în apa;
E. Dihalogenati geminali. C. Temperatura sa de fierbere este mai
mica decât a etanolului;
4. Formula generala a unui acid
D. Are caracter reducator;
monocarboxilic saturat este:
E. Prin oxidare se transforma în acid acetic.
A. CnHnO2; 10. Câti moli de hidrogen se consuma la
B. CnH2nO2; hidrogenarea unui mol de 3-buten-2-
C. CnH2n-2O2; onei în prezenta Ni?
D. CnH2n+2O2; A. 2
E. CnH2n-1O2. B. 2,5
5. Structura de mai jos este: C. 3.5
D. 3
E. 4.
11. Numarul acizilor cu
A. un ester; formula moleculara
B. o anhidrida; C6H12O2 (exclusiv
C. o amida; stereoizomerii) este:
D. o amina; A. 3;
E. un nitril. B. 4;
6. Care dintre acizii mentionati poate C. 8;
forma anhidrida ciclica: 1) acid maleic; D. 6;
2) acid benzen 1,4-dicarboxilic; 3) acid E. 5.
fumaric; 4) acid benzen 1,3-dicarboxilic; 12. Alegeti afirmatia incorecta:
5) acid benzen 1,2-dicarboxilic? A. Anhidrida maleica se formeaza prin
A. 4 si 5; oxidarea catalitica (V2O5/5000C) a
B. 3 si 5; benzenului;
C. 1 si 2; B. Acidul benzoic se formeaza prin oxidarea
D. 2 si 3; catalitica

1|Test Chimie C3-CCD


(V2O5/3500C) a benzenului; B. 560 kg;
C. Acizii monocarboxilici sunt izomeri de C. 620 kg;
functiune cu esterii cu aceeasi formula D. 720 kg;
moleculara; E. 420 kg.
D. Acidul benzoic rezulta prin oxidarea 19. Propionatul de potasiu nu reacţionează cu:
benzaldehidei cu reactiv Tollens; A. HCl;
E. Taria acizilor carboxilici alifatici scade cu B. C6H5OH;
cresterea catenei. C. Acidul malonic
13. Reacţia de esterificare directă se desfăşoară D. Acidul etanoic;
între: E. HCOOH.
A. două molecule de acizi carboxilici identici; 20. Referitor la propanona, alegeti afirmatia
B. două molecule de acizi carboxilici diferiţi; gresita:
C. molecula unui acid şi molecula A. Are caracter reducator;
unui compus hidroxilic, fiind o B. Nu se oxideaza;
reacţie reversibilă; C. Este bun solvent;
D. două molecule de alcooli identici; D. Este lichid volatil;
E. două molecule de alcooli diferiţi. E. Este miscibila cu apa.
14. Raportul molar de combinare dintre COMPLEMENT MULTIPLU
acetaldehida si reactivul Fehling este: 21. Sunt esteri:
A. 2:1; 1. trinitratul de glicerina;
B. 1:2; 2. nitrotoluenul;
C. 1:3; 3. metanoatul de metil.
D. 1:2,5; 4. acetofenona;
E. 1:1. 22. Acidul acetic se poate obtine prin hidroliza:
15. Denumirea compusului: 1. Etanoatului de metil;
2. Acetatului de benzil;
3. 1,1,1-tricloroetanului;
4. Acetatului de izopropil.
23. Compusul cu structura CH2=O se mai
A. Acid 3-etil-4-metil-pentanoic; numeşte:
B. Acid 4-etilhexanoic; 1. Aldehidă formică
C. Acid 2-etil-3-metil-pentanoic; 2. Formaldehidă
D. Acid 3-etil-2-metil-pentanoic; 3. Metanal
E. Acid 4-metilhexanoic. 4. Formol
16. Acidul folosit la fabricarea aspirinei este: 24. În funcţie de starea lor de
A. acidul 2-hidroxibenzoic; agregare, compuşii carbonilici
B. acidul benzoic; pot fi:
C. acidul formic; 1. Gaze
D. acidul 4-hidroxibenzoic; 2. Lichide
E. acidul 3-hidroxibenzoic. 3. Solide
17. Alegeti afirmatia incorecta 4. Soluţii apoase
referitoare la compusii carbonilici: 25. Afirmatiile corecte
A. Între moleculele acestora se exercita referitoare la acizii
interactiuni dipol- dipol; monocarboxilici saturati
B. Termenii inferiori sunt solubili în apa; sunt:
C. Dau reactii de aditie si condensare ; 1. Au formula generala CnH2nO2;
D. Starea de agregare depinde de masa lor 2. Au caracter acid mai puternic decât al
moleculara;
alcoolilor;
E. Termenii inferiori sunt insolubili în apa.
18. Masa de benzoat de sodiu care se obţine 3. Cu alcoolii, în mediu acid, formeaza esteri;
din 200 kg hidroxid de sodiu este de: 4. Caracterul acid creste cu cresterea catenei.
A. 280 kg; 26. Referitor la fabricarea industrială a

2|Test Chimie C3-CCD


aspirinei sunt adevărate afirmaţiile: 2. În soluţia apoasă de acid acetic există
1. prima etapă este obţinerea numai ioni acetat, CH3COO─
acidului salicilic prin procedeul 3. Sărurile acidului acetic se numesc acetaţi
Kolbe-Schmitt 4. Caracterul acid al acidului acetic se
2. a doua etapă constă în esterificarea manifestă numai în reacţiile cu metale
acidului salicilic cu anhidridă acetică
33. Referitor la reducerea compuşilor
3. a doua etapă este catalizată de H2SO4 carbonilici alegeţi afirmaţiile adevărate:
concentrat
1. Reducerea aldehidelor conduce la alcooli
4. are loc într-o singură etapă
primari
27. Proprietăţile comune acizilor
2. Reducerea aldehidelor conduce la alcooli
carboxilici şi acizlior minerali sunt:
secundari
1. Ionizarea în soluţie apoasă 3. Reducerea cetonelor conduce la alcooli
2. Reacţia cu metale alcaline secundari
3. Reacţia cu oxizi bazici 4. Reducerea cetonelor conduce la alcooli terţiari
4. Reacţia cu cu hidroxizi alcalini 34. Referitor la acidul salicilic alegeţi
28. Referitor la compuşii carbonilici afirmaţiile corecte:
alegeţi afirmaţiile adevărate: 1. în reacţia cu alcooli se esterifică grupa
1. Metanalul este un gaz carboxil
2. Acetona este lichidă 2. în reacţia cu cloruri acide ale
3. Punctele de fierbere ale compuşilor acizilor carboxilici se esterifică
carbonilici sunt determinate de grupa hidroxil
interacţiunile dipol-dipol dintre molecule 3. este un hidroxiacid
4. Punctele de fierbere ale compuşilor 4. în reacţia cu anhidride acide se esterifică
carbonilici sunt mai mici decât punctele grupa carboxil
de fierbere ale hidrocarburilor cu aceeaşi 35. Alegeţi afirmaţiile corecte:
masă moleculară 1. Acidul benzoic este mai slab decât acidul
29. Alegeţi afirmaţiile adevărate: formic
1. Metanalul are punctul de fierbere mai mare 2. Acidul etanoic este mai tare decât acidul
decât aldehida formică propionic
2. Etanalul are punctul de fierbere mai mare 3. Acidul formic este mai tare decât acidul
decât metanalul benzoic
3. Propanalul are punctul de fierbere 4. Acidul propanoic este mai tare decât acidul
mai mare decât propanona etanoic
4. Butanalul are punctul de fierbere mai mic 36. Se consideră schema de reacţii:
decât butanona
30. Referitor la acidul acetic alegeţi
afirmaţiile corecte:
1. Este un acid mai tare decât acidul formic
2. Este un acid mai tare decât acidul propanoic
3. Este un acid mai tare decât acidul clorhidric Alegeţi răspunsul corect:
4. În soluţie apoasă ionizează 1. Compusul X este 1-propanol
31. Acidul acetic reacţionează cu: 2. Compusul X este 2-propanol
1. Fe 3. Compusul Y este acetona
2. CaO 4. Compusul Y este acidul acetic
3. KOH 37. Se consideră schema de reacţii:
4. CaCO3
32. Referitor la acidul acetic sunt
adevărate afirmaţiile:
1. Prin reacţia cu carbonatul de calciu
formează acetat de calciu, dioxid de
carbon şi apă Alegeţi răspunsurile corecte:

3|Test Chimie C3-CCD


1. Compusul Z este etanolul amoniacul si la rece si la cald
2. Compusul W este acidul acetic 4. Acidul propionic este mai tare decat acidul
3. Compusul K este acetatul de etil izobutiric
4. Compusul W este acetaldehida 44. În compusul cu structura de mai jos se
38. Care dintre reacţiile de mai jos sunt găsesc:
posibile?
a) acid propanoic + CaO;
b) propanoat de metil + H2O;
c) acid propanoic + C6H5O-Na+;
d) acid propanoic + NaCN;
e) acid propanoic + C6H5-OH. 1. Un atom de carbon primar
1. a şi c; 2. Doi atomi de carbon primari
2. c şi d; 3. Doi atomi de carbon secundari
3. b şi d; 4. Doi atomi de carbon cuaternari
4. a şi e; 45. Care dintre afirmaţiile
39. Prin hidroliza cu exces de NaOH, esterii următoare sunt corecte?
cu formula moleculară C8H8O2 pot forma: 1. Acidul maleic este izomerul geometric
1. Benzoat de sodiu şi metoxid de sodiu; cis al acidului butendioic;
2. Acetat de sodiu şi fenoxid de sodiu;
3. Formiat de sodiu şi o-crezol; 2. Acidul benzoic se poate obţine
4. Benzoat de sodiu şi metanol. prin oxidarea benzaldehidei;
3. Acidul propenoic este un acid nesaturat.
40. Referitor la condesarea aldolică
alegeţi afirmaţiile adevărate: 4. Acidul tartric este un acid nesaturat
1. Poate avea loc între două molecule de ce prezinta 2 stereoizomeri
aldehide 46. Benzaldehida nu se poate condensa crotonic
2. Poate avea loc între două molecule de cetone cu:
3. Poate conduce la un aldol 1. Formaldehida
4. Poate conduce la un cetol 2. 2-fenil-2-propenal
41. Referitor la condensarea crotonică 3. Acroleina
alegeţi afirmaţiile adevărate: 4. Ea însăşi
1. Poate avea loc între două molecule de 47. Se formeză acid acetic prin:
aldehide 1. Oxiadrea energică a etanolului
2. Poate avea loc între două molecule de cetone 2. Oxidarea etanului
3. Poate conduce la o aldehidă nesaturată 3. Hidroliza clorurii de etilidin
4. Poate conduce la o cetonă nesaturată 4. Hidroliza cloroformului
42. Se consideră schema de reacţii: 48. Care dintre următorii compuşi
sunt acizi dicarboxilici saturaţi?
1. Acidul etandioic
2. Acidul propenoic
3. Acidul propandioic;
Alegeţi răspunsul corect:
4. Acidul fumaric.
1. Compusul X este izopropilbenzen
49. Referitor la uree sunt corecte afirmaţiile:
2. Compusul X este n-propilbenzen
1. Se obţine prin încălzirea cianatului de
3. Compusul Y este acidul benzencarboxilic amoniu;
4. Compusul Y este acidul 2-fenilacetic 2. Este diamida acidului carbonic;
43. Alegeţi afirmaţiile adevărate: 3. Prin hidroliza bazica sau acidă se
1. Reacţia dintre acid acetic şi hidroxid de descompune în C02 şi amoniac;
potasiu este o reacţie de neutralizare 4. Se găseşte în urină.
2. Prin reacţia dintre acidul acetic şi 50. Referitor la nitrili sunt corecte afirmaţiile:
hidroxizi alcalini (NaOH, KOH) se 1. se obţin din compuşi halogenaţi şi cianură de
formează acetaţi alcalini potasiu;
3. Acidul acetic reactioneaza cu 2. Prin hidroliza parţială formează amide;

4|Test Chimie C3-CCD


3. Prin reducere trei în amâne; de propil + apă;
4. se pot obţine din săruri de amoniu 2. Acid acetic + carbonat acid de sodiu
ale RCOOH în prezenţa P2O5. → acetat de sodiu + CO2 + H2O;
51. Sunt adevărate afirmaţiile: 3. Acid benzoic + NaOH → benzoat de sodiu +
H2O;
1. Acetalii sunt derivaţi funcţional ai
aldehidelor; 4. Acid formic + NaCN → formiat
2. Benzamida nu are caracter acid; de sodiu + HCN.
3. 1,2,3-triclorpropanul Se obţine din clorura 58. Se consideră schema de reacţii:
de alil printr-o reacţie de adiţie a clorului;
4. Prin fermentaţia acetică a etanolului se
formează acid acetic.
52. Sunt corecte afirmaţiile:
1. Amidele sunt substanţe neutre; Alegeţi răspunsurile corecte:
2. Formula fenilacetonitrilului este C6H5 - CN;
3. Prin reducerea nitrililor se obţin amâne; 1. Compusul X poate fi 2,3-dimetil-2,3-butandiol
4. Poliacrilonitrilul are formula -[CH2 = CH - 2. Compusul X poate fi 2,3-dimetil-1,4-butandiol
CN]-n. 3. Compusul Y este 2,3-dimetil-1,3-butadienă
53. Substanta cu formula C8H8O2 4. Compusul Y este 1,3-butadienă
reactioneaza cu NaOH. În urma 59. Ordonaţi compuşii de mai jos în sensul
reactiei se poate obtine: creşterii acidităţii.
A. Benzoat de sodiu si metanol I Fenol
B. acetat de sodiu si fenol II Acid acetic
C. formiat de sodiu si crezolat de sodiu III Acid carbonic
D. apa si etoxid de sodiu IV H2O
54. Ureea: V Metanol
1. se obţine prin încălzirea cianatului de amoniu 1. V<II< I< III< IV;
la 100°C 2. IV<V< III<I<II;
2. Este un produs de descompunere a 3. IV< V<III< II<I;
substanţelor proteice din organismul uman 4. V<IV<I< III< II;
3. Are NE= I 60. Se consideră următoarea schemă de reacţii:
4. Prin încălzire la 100°C se transformă în NH3
şi H2O
55. Referitor la compuşii carbonilici sunt
adevărate afirmaţiile: Alegeţi răspunsurile corecte:
1. Punctele de fierbere au valori apropiate
1. compusul X este acetofenona
pentru aldehidele şi cetonele cu acelaşi
număr de atomi de carbon 2. compusul X este 1-feniletenol
2. Glioxalul este un compus monocarbonilic 3. compusul Y este un alcool secundar
3. Punctele de fierbere sunt mai mici decât
4. compusul Y este 1-feniletanol
ale alcoolilor cu acelaşi număr de atomi
de carbon
4. Grupa carbonil este nepolară
56. Referitor la compuşii carbonilici sunt
adevărate afirmaţiile:
1. Sunt compuşi organici cu funcţiuni
monovalente
2. Sunt compuşi organici cu funcţiuni divalente
3. Sunt compuşi organici cu funcţiuni trivalente
4. Pot fi aldehide şi cetone
57. Care dintre reacţiile următoare sunt
corecte?
1. Acid formic + propanol → formiat

5|Test Chimie C3-CCD

S-ar putea să vă placă și