Sunteți pe pagina 1din 5

Test Chimie C2-HAFA

COMPLEMENT SIMPLU D. acidul acetic are aciditate mai mare decât


1. Prin clorurarea fotochimică a benzenului fenolul;
se obţine un produs pentru care E. fenolul are aciditate mai mare decât
nesaturarea echivalentă are valoarea: acetilena.
A. 1; 6. Dintre aminele de mai jos, indicati-o pe
B. 2; cea primara:
C. 3; A. etilfenilamina;
D. 4; B. benzilmetilamina;
E. 5.
2. Alcoolul butilic terţiar se prepară prin:
C. 1,5-diaminopentan;
A. adiţia acidului sulfuric la izobutenă şi D. N-metilanilina;
hidroliză compusului de adiţie format; E. dietilamina.
B. adiţia acidului sulfuric la 1-butenă şi 7. Sarurile de diazoniu se formeaza prin:
hidroliză compusului de adiţie format; A. reactia aminelor aromatice primare cu acid
C. adiţia acidului sulfuric la izobutenă şi azotic;
oxidarea compusului rezultat; B. reactia aminelor aromatice primare cu
D. oxidarea energică a izobutenei; azotat de sodiu si acid clorhidric (0-
E. adiţia clorului la izobutenă urmată de 5°C);
reacţia compusului format cu cianură de sodiu.
C. reactia aminelor aromatice primare cu
3. p-Toluidina se obtine prin reducerea: azotit de sodiu si acid clorhidric (0-
A. anilinei; 5°C);
B. p-nitrotoluenului; D. reactia aminelor aromatice cu acid azotos,
C. p-dinitrobenzenului; direct;
D. nitrobenzenului; E. reactia aminelor alifatice cu acid azotic.
E. α-nitronaftalinei. 8. Care dintre ecuaţiile reacţiilor
4. Prezenţa unui singur atom de chimice de mai jos este corectă:
halogen, legat covalent de un atom de A.
carbon care aparţine unui radical
alchil, generează: B.
A. structuri izomere care se deosebesc
prin poziţia atomului de halogen, dacă D.
radicalul hidrocarburii conţine cel puţin
trei atomi de carbon;
B. numai structuri izomere care conţin legături E.
duble;
C. numai structuri izomere care
conţin legături triple;
D. D.structuri izomere în care atomii
de carbon îşi schimbă starea de 9. În molecula
hibridizare în comparaţie cu cea din hexaclorciclohexanului sunt
hidrocarbura saturată care generează prezenţi şase atomi de clor care
radicalul; se caracterizează prin:
E.numai structuri izomere instabile. A. starea de hibridizare sp2;
5. Care dintre afirmaţiile de mai jos este B. starea de hibridizare sp3;
incorectă? C. starea de hibridizare sp;
A. alcoolii au aciditate mai mică decât
D. formarea a şase legături covalente nepolare;
fenolii;
E. participarea în stare fundamentală la
B. fenolul are aciditate mai mare decât acidul
formarea a şase legături covalente
carbonic;
simple carbon-clor.
C. acidul formic are aciditate mai mare decât
10. Bazicitatea aminelor aromatice se
acidul acetic;

1|Test Chimie C2-HAFA


poate pune în evidenta prin reactia A. numai primare;
cu: B. primare, secundare, tertiare;
A. acidul sulfuric; C. secundare si tertiare;
B. anhidridele; D. primare si secundare;
C. clorurile acide; E. primare si tertiare.
D. hidroxidul de sodiu; 17. Care este compusul care nu da reactii
E. amoniacul. de cuplare cu sarurile de diazoniu?
11. Prin tratarea fenolului cu clor în exces se A. p-toluidina;
obţine: B. β-naftol;
A. orto- şi para-clorfenol; C. α-naftol;
B. meta-clorfenol;
C. 2,4-diclorfenol;
D. dimetilamina;
D. 3,5-diclorfenol; E. anilina.
E. 2,4,6-triclorfenol. 18. Se clorureaza metanul cu obtinerea
12. Aranjati in odinea crescatoare a unui amestec gazos CH3Cl:
reactivitatii urmatorii compusi: CH2Cl2:Cl2 = 1:2:5 (rapoarte
I. 1-clor-ciclopentan, II. Clorura de vinil, molare). Numarul de moli de clor
III. Bromura de alil, IV. Iodura de alil, V. necesar pentru obtinerea a 5 moli
de clormetan este de:
clorura de alil.
A. 10
A. II<I<V<III<IV B. 50
B. I<II<V<III<IV C. 80
C. IV<III<I<II<V D. 100
D. III<IV<II<V<I E. 150
E. III<V<IV<I<II COMPLEMENT GRUPAT
13. Care este substanta D din
19. Referitor la alcooli sunt adevărate
urmatoarea succesiune de reactii?
afirmaţiile:
1. au caracter slab acid
2. datorită caracterului acid
reacţionează cu NaOH formând
alcoxizi
3. au temperaturi de fierbere mari datorită
A. difenilamina; legăturilor de hidrogen intermoleculare
B. trifenilmetilamina; 4. au densitatea mai mare decât a apei
C. benzilamina; 20. Care sunt afirmatiile corecte
D. benzamida; referitoare la anilina?
E. α-naftilamina. 1. este o baza mai slaba decât metilamina;
14. Reactioneaza cu clorbenzenul: 2. da reactie cu clorura ferica;
A. Cianura de sodiu 3. cu o solutie de HCl, formeaza
B. Meditamina clorura de fenilamoniu.
C. Benzenul in prezenta de AlCl3 anhidre 4. este insolubila în apa;
D. Hidrogenul 21. Compuşii halogenaţi se pot clasifica în
E. Hidroxidul de sodiu funcţie de:
15. Nu se obtin derivati halogenati prin: 1. natura atomului de halogen
A. Aditia halogenilor la alchene 2. numărul atomilor de halogen
B. Aditia halogenilor la arene 3. natura radicalului hidrocarbonat de
C. Aditia HCl la clorura de vinil care se leagă halogenul
D. Reactia toluenului cu Cl2 in conditii 4. gradul de saturare al atomilor de carbon din
catalitice moleculă
E. Reactia acetilenei cu clor gazos. 22. Alcoolii se pot clasifica în funcţie de:
16. Aminele mixte pot fi: 1. natura catenei hidrocarbonate
2. numărul grupelor hidroxil din moleculă

2|Test Chimie C2-HAFA


3. tipul atomului de carbon de geminal
care este legată grupahidroxil 2. 2,3-dibromobutan este un compus halogenat
4. starea de agregare vicinal
23. Se dă schema de reacţii: 3. 1,3-dibromobutan este un compus
halogenat în care atomii de halogen
ocupă poziţii întâmplătoare
4. 1,3,6-triclorohexan este un compus
halogenat vicinal
29. Se dă schema de reacţii:

1. compusul Z este ciclohexanol


2. compusul Z este 1,2-ciclohexandiol
3. compusul W este ciclohexan-1,2-dionă
4. compusul W este acid dicarboxilic
24. Sunt compuşi halogenaţi aromatici: 1. compusul X este 1-bromoetan
1. clorobenzenul 2. compusul Y este izopropilamina
2. clorura de benzoil 3. compusul W este trietilamina
3. α-cloronaftalina 4. compusul W este dimetilizopropilamina
4. cloroetena 30. Prin deshidratarea 2-metil-2-butanolului se
25. Caracterul bazic al aminelor este indicat poate obţine:
prin comportarea fata de: 1. 2,2-dimetil-2-butenă
1. acizi; 2. 2,3-dimetil-2-butenă
2. donorii de protoni, în general; 3. 2,3-dimetil-1-butenă
3. apa. 4. 2-metil-2-butenă
4. acceptorii de protoni; 31. Sunt compuşi halogenaţi
alifatici saturaţi:
26. Alegeti afirmatiile incorecte în legatura cu
reducerea nitroderivatilor:
1. clorura de metil
2. clorura de metilen
1. reducerea se face cu hidrogenul furnizat de
3. clorura de metin
sistemul Fe/HCl;
4. cloroetena
2. prin reducere formeaza amine tertiare; 32. Referitor la halogenarea alcanilor
3. prin reducere formeaza amine primare; alegeţi afirmaţiile adevărate:
4. prin reducere formeaza amine secundare. 1. poate avea loc prin încălzire la 300-
27. Referitor la oxidarea alcoolilor 400°C, în cazul clorului şi bromului
alegeţi afirmaţiile corecte: 2. alcanii reacţionează direct cu fluorul la lumină
1. prin oxidarea etanolului cu 3. clorurarea poate avea loc fotochimic
dicromat de potasiu în soluţie de 4. cel mai reactiv halogen este iodul
acid sulfuric, culoarea se schimbă
33. Metiloranjul este:
din portocaliu în verde
2. alcoolii terţiari sunt stabili la 1. indicator acido-bazic
acţiunea K2Cr2O7 / H2SO4 2. amină acilată
3. prin oxidarea energică a alcoolilor 3. colorant azoic
terţiari se obţine un amestec de acizi 4. copolimer
carboxilici cu număr mai mic de atomi 34. Se consideră schema de reacţii:
de carbon
4. agentul oxidant K2Cr2O7 /
H2SO4 acţionează mai energic
decât KMnO4 / H2SO4
28. Alegeţi afirmaţiile adevărate: Alegeţi răspunsurile corecte:
1. 1,1,1-tricloroetan este un compus halogenat

3|Test Chimie C2-HAFA


1. compusul X este 1,2-dicloropropanul 42. Alegeţi afirmaţiile corecte:
2. compusul X este clorura de alil 1. alcoxizii alcalini sunt substanţe ionice
3. compusul Z este propina 2. alcoolii au caracter acid foarte slab
4. compusul Z este propadiena 3. alcoolii inferiori sunt solubili în apă
35. Referitor la glicerină alegeţi afirmaţiile 4. reacţia metalelor alcaline cu alcoolii este
corecte: mai violentă decât cu apa deoarece alcoolii
1. este un triol au aciditate mai puternica decat a apei.
2. are vâscozitate mare 43. Referitor la diazotarea anilinei
3. este un lichid incolor sunt adevărate afirmaţiile:
4. are gust dulce 1. se efectuează cu acid azotos, la 0-5°C, în
36. Referitor la clorobenzen alegeţi prezenţa unui acid tare
afirmaţiile adevărate: 2. se efectuează cu acid azotic
1. este un compus halogenat nesaturat concentrat, la temperatura
2. prin hidroliză în condiţii normale camerei
formează hidroxibenzen 3. se formează o sare de benzendiazoniu
3. are rol de agent de alchilare Friedel-Crafts 4. se formează azoderivaţi
4. are reactivitate scăzută 44. Compusul cu structura:
37. Referitor la metanol alegeţi afirmaţiile
corecte:
1. este miscibil cu apa în orice proporţie
2. se confundă uşor cu etanolul se numeşte:
3. nu este o otravă
4. este toxic 1. alcool terţbutilic
38. Nu se pot diazota: 2. alcool izobutilic
1. aminele primare alifatice 3. alcool secbutilic
4. 2-metil-1-propanol
2. aminele secundare aromatice
45. Clorbenzenul nu poate participa la:
3. aminele terţiare aromatice 1. O reacţie Friedel-Crafts;
4. aminele secundare alifatice 2. Dehidrohalogenare;
39. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la 3. O reacţie fotochimica;
alcooli: 4. Polimerizare.
1. metanolul este foarte
46. Oxidul de etenă poate reacţiona cu:
inflamabil şi arde cu o flacără
1. CH3-ONa
albastru-deschis
2. C2H5OH
2. TNG se descompune prin autooxidare
3. C6H5-CH3
3. prin descompunerea TNG se obţin
numai compuşi gazoşi 4. H2O
4. trinitratul de glicerină se obţine prin 47. Derivaţii halogenaţi:
reacţia dintre glicerină şi acid azotos 1. Au densitatea mai mica decât
40. Reacţia de cuplare are loc la tratarea cea a hidrocarburilor
soluţiei apoase de sare de diazoniu cu: corespunzătoare;
1. fenoli 2. Au densitatea mai mare decât a
2. alcooli hidrocarburilor corespunzătoare;
3. amine aromatice 3. Sunt solubili în apă;
4. Sunt solubili în hidrocarburi.
4. amine alifatice
48. Alegeţi afirmaţiile adevărate:
41. Reacţionează cu HBr:
1. solubilitatea în apă a
1. Clorura de vinil; alcoolilor scade cu mărirea
2. Acrilonitrilul; radicalului hidrocarbonat
3. Vinil acetilena; 2. alcoolii reacţionează cu metalele
4. Stirenul. alcaline cu degajare de hidrogen
3. alcoolaţii sunt compuşi puternic ionizaţi

4|Test Chimie C2-HAFA


4. în alcooli grupa funcţională hidroxil 55. Au gust dulce:
poate fi legată de un atom de carbon 1. Glicolul;
hibridizat sp2 2. Glicerina;
49. AlCl3 catalizează reacţiile:
3. Zaharidele;
1. Acilarea arenelor;
2. Oxidarea benzenului; 4. Etanolul.
3. Izomerizarea alcanilor; 56. Explozia 2,4,6-trinitrotoluenului produce:
1. C02;
4. Halogenarea arenelor, la catenă laterală.
2. N2;
50. Alegeţi afirmaţiile adevărate referitoare la
alcooli: 3. H20;
1. 1–butanolul şi 2–butanolul sunt izomeri de 4. 02.
poziţie 57. Referitor la reacţia de alchilare a aminelor
2. 1–butanolul şi ciclobutanolul sunt izomeri de cu derivaţi halogenaţi, alegeţi afirmaţiile
funcţiune corecte:
3. 1–butanolul şi metil–propil–eterul 1. reactivitatea aminelor creşte treptat de
sunt izomeri de funcţiune la amina terţiară la amina primară
4. 1–butanolul şi 1–butanalul sunt izomeri de 2. cele mai reactive halogenuri sunt iodurile
funcţiune 3. cele mai puţin reactive halogenuri sunt
51. Se consideră schema de reacţii: bromurile
4. se pot obţine săruri cuaternare de amoniu
58. Referitor la compusul cu structura de mai
jos alegeţi afirmaţiile adevărate:

Alegeţi răspunsurile corecte:

1. compusul X este 2,4,6-trinitrobenzen


2. compusul X este 1,3,5-trinitrobenzen
3. compusul Y este 1,2,3-triaminobenzen
4. compusul Y este 1,3,5-triaminobenzen
52. Cloroprenul este: 1. numărul atomilor de carbon terţiari este 6
1. 3-clor-1, 2-butadiena; 2. numărul atomilor de carbon terţiari este 5
2. Produsul de monodehidrohalogenare a 3. numărul atomilor de carbon cuaternari este 2
3,4-diclor-1 - butenei; 4. numărul atomilor de carbon cuaternari este 3
3. Un polimer important; 59. Alegeţi afirmaţiile corecte:
4. Produsul de adiţie a HCI la vinilacetilenă. 1. fenolul are caracter acid mai slab decât acidul
carbonic
53. Pot reacţiona cu sodiu metalic:
2. acidul benzoic are caracter acid tare decât
1. fenolul
fenolul
2. alcoolul benzilic
3. acidul acetic este un acid mai tare decât
3. alcoolul alilic
fenolul
4. xilenii
4. acidul carbonic este un acid mai tare decât
54. Referitor la amina cu structura de mai
apa
jos alegeţi afirmaţiile adevărate:
60. Alegeţi afirmaţiile adevărate:
1. prin hidroliza clorurii de metil se formează
metanol
2. prin hidroliza 1,1-dicloroetanului se
1. conţine trei atomi de carbon hibridizaţi sp3 formează acetaldehidă
2. conţine patru atomi de carbon hibridizaţi sp3 3. prin hidroliza 1,2-dicloroetanului se
3. conţine doi atomi de carbon hibridizaţi sp2 formează 1,2- etandiol
4. conţine doi atomi de carbon hibridizaţi sp 4. prin hidroliza clorobenzenului se formează
fenol (conditii normale)

5|Test Chimie C2-HAFA

S-ar putea să vă placă și