Sunteți pe pagina 1din 5

Test Chimie C4-ZPGI

COMPLEMENT SIMPLU dreapta


1. Într-un compus cu formula moleculara C. Prin reducere apare un nou atom de carbon
C6H12O toti atomii de carbon cu asimetric
hibridizare sp3 sunt secundari. Care este D. prin oxidare cu oxidanţi energici conduce
compusul? la obţinerea acidului gluconic
A. alil-izopropil-eter; E. Are caracter reducător
B. 2-hexanona; 7. Reactia de hidrogenare este caracteristica:
C. hexanal; A. numai grasimilor ce contin
D. ciclohexanol; resturi de acizi saturati în
E. 1-hexanol. molecula;
2. Referitor la compusul cu structura de mai B. grasimilor solide;
jos alegeţi afirmaţiile greşite: C. grasimilor lichide, ce contin acizi nesaturati;
D. tuturor grasimilor;
E. nici unul din raspunsuri nu este corect.
8. Referitor la acizii graşi sunt false
afirmaţiile:
A. sunt acizi carboxilici cu catenă
liniară şi număr par de atomi de
A. are un atom de carbon asimetric carbon (n ≥4)
B. prezintă cinci atomi de carbon terţiari B. acizii graşi saturaţi conţin legături σ C–C
C. contine un atom de carbon secundar C. acizii graşi nesaturaţi conţin cel puţin
D. conţine doi atomi de carbon secundari o legătură dublă C=C în moleculă
E. conţine un atom de carbon primar D. se găsesc în principal sub formă
3. Referitor la saponificarea tristearinei de esteri cu glicerina
alegeţi afirmaţiile gresite: E. sunt numai în stare lichidă
A. poate avea loc cu NaOH sau KOH 9. Ce grupe functionale prezinta
B. se reface glicerina tirosina, compus ce are
C. este o reacţie de policondensare urmatoarea structura?
D. este o reacţie de hidroliză
E. se formează sarea acidului stearic
4. Despre fructoză sunt greşite afirmaţiile:
A. conţine o grupă cetonică
B. Posedă două grupe alcool primar
C. Nu are caracter reducător
D. este cea mai dulce monozaharidă A. -OH alcoolic, amina secundara, -CHO;
E. Este o pentoză B. -OH fenolic, amina primara, -COOH;
5. Denaturarea proteinelor nu poate C. -OH alcoolic, amina secundara, -COOH;
avea loc: D. -OH fenolic, amina secundara, -COOH;
A. prin încălzire E. -OH fenolic, amina primara, -CHO.
B. cu ultrasunete 10. Referitor la amidon sunt adevărate
C. în mediu bazic afirmaţiile:
D. în mediu acid A. este un dizaharid format din resturi de glucoză
E. în mediu neutru B. Este alcătuit doar din amiloză
6. Referitor la glucoză sunt adevărate C. Este alcătuit doar din amilopectină
următoarele afirmaţii: D. este o substanţă unitară
A. α-D-glucoza conţine grupa OH legată E. Are formula generală (C6H10O5) n
de carbonul anomeric orientată spre 11. Alegeti afirmatia incorecta:
stânga A. în legatura covalenta dubla, atomii de
B.. β-D-glucoza conţine grupa OH legată carbon se gasesc în starea de
de carbonul anomeric orientată spre hibridizare sp2;

1|Test Chimie C4-ZPGI


B. legatura covalenta simpla rezulta prin D. acidul palmitic
punerea în comun a câte doi electroni E. acidul lauric
de catre fiecare atom; 16. Alegeti afirmatia incorecta referitoare
C. legaturile covalente simple se mai numesc la aminoacizi:
si legaturi sigma; A. aminoacizii naturali sunt α-aminoacizi;
D. în legaturile covalente simple, atomii B. au solubilitate foarte mica în solventi
de carbon participa cu câte un orbital nepolari;
monoelectronic; C. aminoacizii esentiali nu pot fi
E. legatura covalenta dubla rezulta prin sintetizati de organismul uman;
punerea în comun a câte doi electroni din D. structura dipolara explica temperaturile de
partea fiecarui atom. topire ridicate;
12. Precizati numarul atomilor de carbon E. sunt greu solubili în solventi polari.
nular, primar, secundar, tertiar si 17. Care este forma predominanta a
cuaternar din compusul cu structura de lisinei în solutie cu pH=12?
mai jos:

A. 1, 2, 3, 4, 0;
B. 0, 3, 4, 3, 0;
C. 1, 3, 2, 2, 2;
D. 0, 2, 3, 2, 3;
E. 0, 2, 4, 2, 0.
13. Ce relatie exista între urmatoarele
structuri?

18. Sunt proteine fibroase:


A. gluteina si keratina;
B. fibroina si caseina ;
C. keratina si colagenul;
A. sunt izomeri de pozitie; D. zeina si hemoglobina;
B. sunt identice; E. fibrinogenul si fibroina.
C. sunt izomeri geometrici; 19. Despre monozaharide nu se poate afirma
D. sunt izomeri de catena; că:
E. nici o relatie. A. Sunt substanţe polare, uşor solubile în apă;
14. Trigliceridele lichide pot fi B. Sunt insolubile în solvenţi organici;
transformate în trigliceride solide: C. Nu hidrolizează;
A. Prin reacţia de substituţie cu halogeni; D. Se pot purifica prin sublimare;
B. Prin saponificare; E. Sunt compuşi naturali cu funcţiuni mixte.
C. Prin hidrogenare; 20. Zaharidele se clasifică în funcţie de:
D. Prin reacţii cu metale, cu oxizi bazici sau cu A. Numărul atomilor de carbon;
baze; B. Solubilitatea în apă;
E. Prin oxidare. C. Numărul atomilor de carbon asimetrici;
15. Nu sunt acizi graşi saturaţi: D. Comportarea lor în reacţia de hidroliză;
A. acidul hexanoic E. Comportarea lor în reacţia cu iodul.
B. acidul capronic 21. Câte grame de Cu2O se formează prin
C. acidul heptanoic tratarea a 27 g de soluţie de glucoză 20%

2|Test Chimie C4-ZPGI


cu reactiv Fehling? 2. aparţin aceleiaşi clase de compuşi organici
A. 8.64 g; 3. conţin un radical hidrocarbonat care are la
B. 2.16 g; una din extremităţi o grupă funcţională
C. 4.32 g; solubilă în apă
D. 5.12 g; 4. conţin o catenă lungă ce are la ambele
E. 3.21 g; extremităţi câte o grupă funcţională solubilă
COMPLEMENT GRUPAT în apă
22. Aminoacizii au urmatoarele caracteristici: 29. Aminoacizii care la pH=7 contribuie
1. în stare solida au structura dipolara; la încarcarea electrica negativa a
2. în stare solida au structura de amfion; proteinelor sunt:
3. structura de amfion rezulta în urma 1. fenilalanina;
transferului protonului de la grupa - 2. acidul 2-aminopentandioic;
COOH la grupa -NH2; 3. serina;
23. Proprietatile fizice ale aminoacizilor sunt:
4. acidul aminobutandioic.
1. au caracter amfoter; 30. În molecula 2,4-dimetil-2-hexenei se
2. sunt substante cristaline; gasesc:
3. au solubilitate mare în solventi polari. 1. un atom de carbon secundar;
4. au temperaturi de topire scazute; 2. un atom de carbon cuaternar;
24. Despre grăsimi sunt adevărate afirmaţiile: 3. 2 atomi de carbon tertiar;
1. fac parte din clasa lipidelor 4. 4 atomi de carbon primar.
2. din punct de vedere chimic sunt esteri 31. Aminele şi amidele au în comun
naturali ai acizilor dicarboxilici cu următoarele caracteristici:
diferiţi alcooli 1. desemnează aceeaşi clasă de substanţe
3. sunt triesteri ai glicerinei cu acizii graşi 2. sunt compuşi cu grupe funcţionale
4. sunt foarte solubile în apă monovalente
25. Care sunt afirmatiile corecte? 3. sunt compuşi cu grupe funcţionale trivalente
1. acetaldehida si alcoolul vinilic sunt tautomeri; 4. conţin în moleculă heteroatomi
2. alcoolul etilic si dimetileterul sunt 32. Referitor la stearatul de sodiu alegeţi
izomeri de functiune; afirmaţiile adevărate:
3. propanona si 2-propenolul sunt izomeri de
1. este o sare
functiune.
2. grupa -COONa este solubilă în apă şi
4. α-alanina si β-alanina sunt izomeri de pozitie; ionizează în soluţie în R-COO- şi Na+
26. Legăturile triple se pot forma între:
3. este un săpun solid
1. carbon şi oxigen
4. este un detergent
2. carbon şi carbon
3. carbon şi halogen 33. În legatura cu α-aminoacizii, sunt
4. carbon şi azot adevarate afirmatiile:
27. Sunt adevărate afirmaţiile: 1. grupa -COOH este legata de atomul de
1. trigliceridele simple se formează prin reacţia carbon învecinat cu grupa -NH2;
glicerinei cu un singur tip de acid gras
2. grupa -COOH si grupa -NH2 sunt legate de
acelasi atom de carbon;
2. grăsimile lichide se mai numesc uleiuri
3. grupa -NH2 este legata de primul atom de
3. trigliceridele mixte se formează prin
carbon, de lânga grupa -COOH.
reacţia glicerinei cu doi sau trei acizi
diferiţi 4. grupa -NH2 este legata direct de grupa -
4. la temperatură normală, grăsimile se găsesc COOH;
numai în stare solidă 34. Prin hidroliza acidă sau enzimatică a
28. Referitor la săpunuri şi detergenţi zaharozei se formează:
sunt adevărate următoarele 1. două molecule de β-glucopiranoză
2. α-D-glucopiranoză şi β-D-fructofuranoză
afirmaţii:
3. Două molecule de β-D-fructofuranoză
1. moleculele lor sunt alcătuite din două
4. zahăr invertit
părţi componente

3|Test Chimie C4-ZPGI


35. Următoarele afirmaţii despre zaharide 42. Referitor la compusul cu structura CH3–
sunt eronate: (CH2)14–COOH sunt adevărate afirmaţiile:
1. Monozaharidele sunt 1. se numeşte acid palmitic
polihidroxialdehide care hidrolizează 2. se numeşte acid stearic
2. Monozaharidele sunt 3. este un acid gras saturat
polihidroxicetone care hidrolizează 4. este un acid gras nesaturat
3. Monozaharidele sunt compuşi 43. Compusul cu structura CH3–C≡N se
polihidroxicarboxilici care hidrolizează
numeşte:
4. Oligozaharidele sunt zaharide de
1. acetonitril
policondensare
2. etanonitril
36. În formulele ciclice ale monozaharidelor: 3. nitrilul acidului acetic
1. Grupa –OH care se formează la atomul de C al 4. nitrometan
grupei carbonil se numeşte hidroxil furanozic
44. Afirmatiile corecte în legatura cu
2. Grupa –OH care se formează la atomul de C al
triglicerida de mai jos sunt:
grupei carbonil se numeşte hidroxil glicozidic
3. grupa –OH care se formează la atomul de C al
grupei carbonil se numeşte hidroxil alcoolic
4. Grupa –OH care se formează la atomul de C al
grupei carbonil este mult mai reactivă decât
celelalte grupe – OH
37. Amidonul: 1. reprezinta 1,3-dioleil-2-stearil-glicerolul;
1. este o proteină sintetică 2. are un atom de carbon asimetric;
2. Este o polizaharidă de rezervă în regnul 3. se poate hidrogena catalitic;
vegetal 4. reprezinta 1,3-dipalmitil-2-stearil-glicerolul
3. Este format din amiloză şi acetonă
45. Săpunurile sunt:
4. este format din amiloză şi amilopectină
1. Esteri ai acizilor graşi cu glicerolul;
38. Proteinele insolubile sunt: 2. Săruri de sodiu ale acizilor graşi;
1. globulinele; 3. Săruri de sodiu ale acizilor alchil-sulfonici;
2. fibroina; 4. Săruri ale acizilor graşi cu diverşi cationi.
3. caseina; 46. Referitor la enoli sunt adevărate
4. colagenul. afirmaţiile:
39. Referitor la săpunuri alegeţi 1. sunt compuşi polihidroxilici
afirmaţiile adevărate: 2. grupa –OH este legată de un atom de carbon
1. se mai numesc detergenţi implicat într-o legătură dublă
2. sunt agenţi activi de suprafaţă 3. grupa –OH este legată de un atom de carbon
3. sunt surfactanţi de sinteză obţinuţi din care face parte dintr-un ciclu aromatic
detergenţi 4. sunt instabili
4. săpunurile de potasiu sunt lichide 47. Aminele:
40. Referitor la acidul oleic sunt 1. sunt compuşi organici care conţin în
incorecte afirmatiile: moleculele lor grupa funcţională amino, -
NH2
1. intra în compozitia unor grasimi;
2. are N.E.= 2
2. pot fi primare (conţin un singur radical legat
3. are formula moleculara C18H34O2. de azot)
4. este un acid monocarboxilic saturat; 3. pot fi secundare (conţin doi radicali legaţi de
41. Denaturarea proteinelor se face prin azot)
acţiunea: 4. pot fi terţiare (conţin trei radicali legaţi de
1. căldurii azot)
2. apei 48. Alcoolii pot fi:
3. radiaţiilor 1. alcooli saturaţi, de exemplu: C6H5-
CH2-OH, CH2=CH-CH2-OH
4. presiunii atmosferice
2. alcooli nesaturaţi, de exemplu: CH2=CH-
CH2-OH, CH3-CH=CH-CH2-OH

4|Test Chimie C4-ZPGI


3. alcooli nesaturaţi, de exemplu: CH2=CH- 3. atomii de carbon asimetrici se întâlnesc
OH, CH3- CH=COH-CH3 numai la monozaharidele din seria L
4. alcooli aromatici, de exemplu: alcool 4. Apartenenţa monozaharidelor la una din
benzilic, 1- fenil-2-propanol seriile D sau L se face în funcţie de poziţia
49. Monozaharidele: grupei hidroxil legată de atomul de carbon
secundar cel mai îndepărtat de grupa carbonil
1. Sunt polihidroxialdehide care hidrolizează
2. sunt compuşi 55. Sunt legături omogene:
polihidroxicarbonilici care nu 1. C=O
hidrolizează 2. C=C
3. Sunt polihidroxicetone care hidrolizează 3. C=N
4. Sunt polihidroxicetone care nu hidrolizează 4. C≡C
50. Referitor la fructoză, alegeţi 56. Sunt aminoacizi alifatici cu catenă liniară:
afirmaţiile corecte: 1. lisina
1. se obţine în urma hidrolizei acide a celulozei 2. glicina
2. Este 1,3,4,5,6–pentahidroxi-2-hexanonă 3. alanina
3. Nu prezintă activitate optică 4. valina
4. Prin reducere cu hidrogen molecular 57. Sunt aminoacizi monocarboxilici:
apare un nou atom de carbon asimetric
51. Referitor la aminoacizi, alegeţi
1. lisina
afirmaţiile corecte:
2. alanina
1. prin condensarea a două molecule
3. glicina
identice de aminoacid se formează o 4. acidul glutamic
peptidă simplă 58. Hidrogenarea grasimilor se
2. prin condensarea a două molecule de realizeaza prin aditia hidrogenului
aminoacizi diferiţi se pot forma două in prezenta unui catalizator la
peptide simple temperatura si presiune. Sunt
3. prin condensarea a două molecule de adevarate urmatoarele afirmatii:
aminoacizi diferiţi se pot forma două 1. catalizatorul este nichelul fin divizat;
peptide mixte 2. grasimile nesaturate devin grasimi solide;
4. se cunosc 20 de aminoacizi esenţiali 3. grasimile lichide devin grasimi solide;
52. Care dintre urmatoarele variante de 4. catalizatorul este sulfatul de mercur.
raspuns sunt adevarate? 59. Referitor la reactivul Fehling
1. indicele de iod reprezinta grame de iod alegeţi afirmaţiile adevărate:
aditionate la 100 g grasime; 1. Este hidroxid de cupru (II)
2. dipalmitostearina este o triglicerida mixta; 2. este izomer cu reactivul Tollens
3. grasimile sunt solubile in solvent organici 3. Este un agent oxidant
nepolari. 4. este un agent reducător
4. grasimile saturate sunt lichide; 60. Se consideră schema de reacţii:
53. Sunt legături heterogene: Alegeţi răspunsurile corecte:
1. C–Cl
2. O–O
3. O–H
4. C≡C 1. compusul X poate fi glucoză
54. Referitor la monozaharide, 2. compusul Y este D-sorbitol
următoarele afirmaţii sunt false: 3. Compusul Y este D-hexitol
1. în cazul aldozelor, numerotarea atomilor de 4. Compusul X este alcool etilic
carbon în catenă se face începând cu atomul
de carbon de la marginea catenei, cel mai
îndepărtat de grupa carbonil
2. În cazul cetozelor, numerotarea atomilor de
carbon în catenă se face începând cu atomul
de carbon din grupa carbonil

5|Test Chimie C4-ZPGI

S-ar putea să vă placă și