Sunteți pe pagina 1din 4

65.

Cantitatca dc carbur de calciu de puritate 64% din care sc ob|in 73,846 I acetilena la 27C i 2 atm
cu un randament de 60% este egala cu:
A. 548,33 g
B. lOOOg
C. 360g
D. 147,4 g
E. 718,75 g
66.Ce volum dc acr (c.n. $i aerul cu 20% oxigen) este necesar pentru a oxida 48,75kg benzen la 500C
/V205? Cc cantitatc de produs de reactie se obfine la randament de 80%?
A. 315 1 $i 49 g
A.
B.
C.
D.
E.

nici unul
1
2
3
4

B. 315m3$i49kg
C. 252 m3 $i 49 kg
D. 315 m3 i 58 kg
E. 252 m3 $i 72,5 kg
67.Cali atomi de carbon asimetrici are compusul obfinut prin reaclia propanalului cu benz- aldchida in
raport molar 1:2 (la temperatura camerei $i mediu bazic) ?
68.Prin reducerea unui mol din compusul rczultat la punctul anterior cu Hi $i catalizatori de Ni. la
180C se consuma un volum dc H2(c.n.) egal cu:
A. 11,21
B. 22,4 1
C. 44.8 1
D. 156,81
E. 224 1
69.Daca se trateazS fenolul cu o solufie de NaOH $i apoi se barboteaza C0 2 se obfine:
A. fenoxid dc sodiu
B. acid carbonic
C. fenol
D. acid benzoic
E. acid carbarnic
70.In procesul dc hidrogenare catalitica a 28,2g fenol se consuma 0,8moli hidrogen. Raportul molar
ciclohexanol:ciclohexanona din produsul de reacfie este:
A. 1:1
B. 1:2
C. 1:3
D. 2:1
E. 3:1
71.Diena care prin oxidare cu K2Cr20? $i H2S04 formeaza acid decandioic, C02 $i H20 in raport molar
1:2:2 este:
A. 1,11-dodecadiena
B. 1,9-decadiena
C. 2,11-dodecadiena
D. 2,8-decadiena
E. decalina
72.Compusul cu formula H,C-CHCH=CHCHpCH,
OH

116

se oxideaza cu K2Cr207 (H2S04). Volumul de solufie de K 2Cr2C>7 M/3 folosita pentru a oxida 1
mol din compusul de mai sus este egal cu:
A. 2,51
B. 4 1
C. 5 1
D. 21
E. 7,5 I
Cantitaple de clorura dc vinil $i acctat dc vinil nccesarc pcntru a ob|ine 100 kg copolimer, $tiind ca
cei doi monomeri se afla in raport molar de 1:0,038, sunt:
A. 50 kg $i 50 kg
B. 80 kg $i 20 kg
C. 75 kg i 25 kg
D. 95 kg $i 5 kg
E. 15 kg $i 85 kg
74 2,055 g monobromalcan A este tratat cu o solujie alcoolica de KOH. Produsul rezultat reacponeaza
cu H2 in prezenja catalizatorului de Ni i rezulta 252 ml gaz (c.n.) B, in condifiile unui randament
global al reacpilor de 75%. Care este compusul A, $tiind ca nu prezinta izomcrie optica, iar prin
tratare cu brom formeaza patru derivap dibromurap?
A. l-brom-3-metilbutan
B. bromura de sec-butil
C. l-brom-3,3-dimetilbutan
D. bromura de izobutil
E. 1-brom-butan
75 Izomerii de funcpune ce corespund formulei moleculare C3H7O2N sunt:
A. 1 -nitropropan. azotat de propil $i a-alanina
B. a-alanina, azotit de propil $i (J-alanina
C. P-alanina, azotit de propil $i 2-nitropropan
D. azotat de izopropil, 2-amino-1-propanol $i a-alanina
E. azotit de propil, acetilmetilamina $i 2-nitropropan
(OBS. Azotitii sunt esteri ai acidului azotos HNOj care au formula generala R-0-N=0)
76 Acidul clorhidric degajat la clorurarea fotochimica a toluenului formeaza prin dizolvare in apa 6 I
solutie de concentrate 3 molar. $tiind ca amestecul de reaepe coniine clorura de benzil, clorura de
benziliden, feniltriclormetan $i toluen nereaeponat in raport molar de 3:1:1:0.5, volumul de toluen
(densitatea=0.9g/cm) introdus in reaepe este de:
A. 1024,65cm
B. 1265cm5
C. 277,21
D. 931,5cm3
E. 1686,61
77 Prin hidrogenarea parpaia a unei alchine A care coniine 11,11% hidrogen rezulta hidrocarbura
B. Care este alchina A $tiind ca este gaz in condifii obi$nuite?
A. acetilena
B. propina
C. 1-butina
D. 2-butina
E. 1-pentina
78 Un acid monocarboxilic confine 19,75% O $i are N.E.= 6. $tiind ca se obpne prin condensarea
crotonica dintre aldehida benzoica i o alta aldehida alifatica saturata, urmata de oxidare cu reactiv
Tollens, formula structurala a acidului este:
A CeHe C = CH COOH

CH3

B CSH5 CH =CH CH
COOH C CftHc C= C
COOH

II

CH3 CH3

D CgH5 CH= C- COOH

CH3

E C5H5 CH = CH COOH

79

80

81

82

83

84

85

86

Aminoacizii au caracter:
A. putemic acid
B. puternic bazic
C. slab acid
D. slab bazic
E. amfoter
Prin oxidarea benzenului cu K2Cr20? (H2S04) rezulta:
A. acid ftalic
B. anhidrida ftalicA
C. acid maleic
D. anhidrida maleica
E. reacjia nu arc loc
Dintrc compu$ii cu formula molecular^ C5H10 nu exists sub forma de izomeri geometrici un
numar de:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 8
E. nici un rSspuns corect
Acidul monocarboxilic cu caracter reducator este:
A. adipic
B. benzoic
C. formic
D. oxalic
E. acetic
Volumul de bioxid de carbon (c.n.) degajat prin fermentarea a 2.000g de glucoza de puritate 90%,
in condifiile unui randament de 50%. este egal cu:
A. 2,24 1
B. 448nv
C. 44.81
D. 276,5 1
E. 224 1
Prin clorurarea fotochimica a benzenului se obtine hexaclorciclohexan. Cantitatea de benzen
introdusa pentru a obtine 200 kg masa finala de reac|ie cu 58.2% hexaclorciclohexan este:
A. 20 kg
B. 80.5 kg
C. 5,44 kg
D. 114,66 kg
E. 120 kg
Este o monoamina alifatica primara:
A. metilamina
B. fenilamina
C. etilendiamina
D. etil-fenil-amina
E. dictilamina
Alcanul cu formula moleculara CgH|g care prin monoclorurare fotochimica conduce la un singur
derivat este:
A. 2,3-dimetilpcntan
B. 2,4-dimetilhexan
C. 2,3,4-trimetilpentan
D. 2,2,3,3-tetrametilbutan
E. 2,2,3-trimetilbutan