Sunteți pe pagina 1din 3

125.

Este incorecta afirmafia:


A. prin tratarea unei amine terfiare cu un compus halogenat se obfine o sare cuatemara de
amoniu
B. intre moleculele de compu$i carbonilici $i moleculele apei se pot stabili Icgdturi de
hidrogen
C. raportul molar de combinarc dintre acetaldchida $i reactivul Cu(OH)2 este 2:1
D. atat aldehidelc, cat $i cetonele formeaza cu 2,4-dinitrofcnilhidrazina precipitate colorate in
nuan|e de galben-oranj
E. acidul o-hidroxibcnzoic se ob(inc prin hidroliza o-hidroxibenzonitrilului
126.Volumul de solufie de brom 0,25M in CCU care reaefioneaza complet cu un amestec echimolecular
ce confine cate 1 mol din compu$ii de la intrebarea 124. este egal cu:
A. 61
B. 121
C. 24 1
D. 481
E. nici un rSspuns nu este corcct
127.Un amestec echimolecular format din cate un mol din compu$ii de la intrebarea 124. reaefioneaza
cu reactiv Tollens. Masa de argint depusS este egala cu:
A. 108g
B. 216g
C. 324g
D. 432g
E. 648g
128.Amestccul echimolecular care reaefioneaza cu cantitatea minima de clorura diaminocuproasa este:
A. acetilena + propina + butindiina
B. acetilena + propina + 1-butina
C. acetilena + propina + fenilacetilena
D. acetilena + propina + 2-butina
E. propina + fenilacetilena + butindiina
129.Produ$ii de condensare crotonica a trei molecule diferite de butanona, propanona i ciclohcxanona,
considerand ciclohcxanona numai componenta mctilenica, sunt in numar de (exclusiv
stereoizomerii):
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6
130.Cat precipitat brun vor depune 4,2g alchena, daca la oxidarea cu permanganat de potasiu (H^O.
Na2COj) ii create masa moleculara cu 48,57%:
A. 3,1 lg
B. 3,48g
C. 6,98g
D. 4,2g
E. 8,7g
131.Nu este substituent de ordinul I:
A. -OCCX:H3
B. -NHCOCHj
C. -NH2
D. -COCH3
E. -OH
132.Un amestec format din 3 moli de acid acetic, 2 moli de etanol, 1 mol de acetat de etil $i 1 mol de
apa se incaize$te pana la atingerea starii de echilibru. Constanta de echilibru fiind egala cu 4,
compozifia procentuala molara a amestecului final este:
A. 25% acid acetic, 25% etanol, 25% acetat de etil $i 25% apa
B. 40% acid acetic, 10% etanol, 25% acetat de etil $i 25% apa
C. 24,85% acid acetic, 10,57% etanol, 32,28% acetat de etil, 32,28% apa
D. 37,5% acid acetic, 25% etanol, 12,5% apa $i 12,4% acetat de etil
E. nici un raspuns corect

125

133 Nu reactioneazd cu hidroxidul de sodiu:


A. acidul salicilic
B. clorura de dimetilamoniu
C. dipalmitostearina
D. hidrochinona
E. fructoza
134
92g etanol se oxideaza bland. tiind ca produsul obpnut formeaza prin tratare cu reactiv
Fehling 214,5g precipitat ro$u, caniitatea de alcool neoxidata este:
A. 69 g
B. 60 g
C. 23 g
D. 56 g
E. nici un raspuns corect
135 Din 25,5m' acctilcna masurap la 100C i 1,5 atm se obpn prin react ie Kucerov 50 kg acetaldehida cu
puritatea 88%. Randamentul reacpci este:
A. 50%
B. 60%
C. 88%
D. 80%
E. 100%
136 Volumul de solupe de K2Cr20? M/3 folosit pentru a obfine 60 g produs la oxidarea 2,3-difenil-2butenei este:
A. 0,25 1
B. 0,5 1
C. 0,75 1
D. 1 1
E. 1,5 1
137 Izomerii de pozipe corespunzatori formulei moleculare C3I IJC12F sunt in numar de:
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
E. 9
138 Raportul dintre numarul de electroni x $i numarul de electroni p (neparticipanp) din compusul cu
formula de mai jos C= CH

a
este:
A. 2:1
B. 5:2
C. 1:1
D. 1:2
E. 6:7
139 Acetilena reacponeaza violent (reacpe putemic exoterma) cu:
A. solupa de Br2 in CCI4
B. Cl2 in faza gazoasa
C. clorura diaminocuproasa
D. reactiv Tollens
E. nici un raspuns corect

140 RaportuI molar fenantren : H2 la hidrogenarea complete a fcnantrenului este:


A. 1:1
B. 1:2
C. 1:3
D. 1:5
E. 1:7
141 Din 235,5 g clorurS de alchil rezultS 144 g alcool cu un randament de 80%. NumSrul izomerilor
alcoolului este:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
142 Sarurile cuatemarc dc amoniu cu formula molecularS C6H|6NI sunt in numar de:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 7
143 Molecula de DDT, un compus halogenat cu rol de insecticid confine:
A. 3 atomi de clor
B. 1 atom de carbon primar
C. 3 nuclee benzenice izolate
D. 3 atomi de brom
E. nici un rSspuns corect
144 Un ester izomer cu acidul fumaric provine de la un acid dicarboxilic $i nu decoloreazS apa dc
brom. El este obfinut din:
A. acid oxalic $i alcool vinilic
B. acid oxalic $i mctanol
C. acid oxalic $i etanol
D. acid oxalic $i etandiol
E. acid nialonic i metanol
145 34.4 g grSsime se saponifies cu 400 cm' solufie KOH 0,5 M. DupS saponificarea totals a grSsimii,
excesul de hidroxid dc potasiu este neutralizat de 40 g solufie HC1 cu concentrafia 7,3%. Indicele
de saponificare a grSsimii este:
A. 159,6
B. 195,3
C. 170,8
D. 200,5
E. 150,8
OBS. Prin indice de saponificare se infelege cantitatea de hidroxid de potasiu, exprimatS in
miligrame, capabilS sS neutralizeze acizii grai rezultafi din hidroliza completS a unui gram de
grisime.
146 Se trateazS 0,445 g dintr-un aminoacid optic activ cu acid azotos rezultand 112 ml N 2 (c.n.).
Aminoacidul este:
A. glicocol
B. valinS
C. acid asparagic
D. a-alaninS
E. a- sau p-alaninS
OBS. Acidul azotos reacponeazS cu gruparea amino primarS conform reaefiei:
R-NH2 + HNO2
R-OH + N2 + H2O