Sunteți pe pagina 1din 3

242

243

244

245

246

248

CHj - NH3* este un acid mai tare decat:


A. QHJ-NHJ*
B. C6H5-NH2*-C6H,
C. CH}-NH2*-CH3
In urma reacpei cu Na, C2H2 devine:
A. reactant radicalic
B. reactant elcctrofil
C. amfion
D. carbocation
E. carbanion
Dintre compuii dc mai jos, cea mai tare baz& este:
A. dietilamina
B. metiiamina
C. acetanilida
D. anilina
E. p-acetilanilina
Compusul in care atomul de N are hibridizare sp' tetragonal^ este:
A. acrilonitril
B. benzilamina
C. clomrS de benzendiazoniu
D. a-alanina la pH = 1
E. uree
Hidrogenarea totala a difenilului conduce la:
A. tetralina
B. decalina
C. diciclohexil
D. naftalinS
E. 1,1-diciclohexenil
247La tratarea unui mol de celuloza (n = 3.000) in vederea objinerii alcalicelulozci primare se consuma
o cantitate de NaOH egala cu:
A. 100 kg
B. 120 kg
C. 160 kg
D. 200 kg
E. 240 kg
Care dintre compu$ii dc mai jos nu reac|ioncaza cu reactivul Tollens?
A. glucoza
B. celobioza
C. 1-butina
D. acetaldehida
E. amidonul
249Dupa separarea frac|iunilor Cl i C2 rezultate din n-butan la 700 C, amestecul rimas este folosit la
alchilarea C6H.
Ca|i compui se ob|in (fSra stereoizomeri)?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

140

252

253

254

255

256

257

258

250 Prin barbotarea a 44,8 I C2H2 (condijii normale) se poate decoiora cantitativ urmStorul volum de
KMn04 in mediu slab bazic:
A. 2 1 solufie 3,33 M
B. 1 1 solufie 3,55 M
C. 1 1 solufie 4,66 M
D. 1 1 solufie 5,33 M
E. 1 I solufie 5,66 M
251 S-au obfinut 2,43 t acid cianhidric prin amonoxidarea CH4 cu un n = 90%. Volumul dc CH4 de
puritate 99% in volume, mSsurat in condifii normale, utilizat in procesul dc fabricate este:
A. 2.262,6 mJ
B. 2.217,6 m3
C. 1.832,72 m}
D. 1.796,25 m3
E. 1.616,16 m3
Nu confine exclusiv glucoza:
A. celobioza
B. amidonul
C. glicogenul
D. ceiuloza
E. zaharoza
Este incorecta afirmafia:
A. toluenul se nitreaza mai u$or decat benzenul
B. o-fenilendiamina nu se obfine prin reacfia o-diclorbenzenului cu amoniacul
C. prin oxidarea cu KjC^O? in mediu acid a 3-hidroxi-l -butenei se obfine acid lactic
D. reducerea cu Na $i alcool a aldehidei crotonice conduce la un compus care prezinta
stereoizomeri
E. iodura de etil se poate obfine din reacfia etanolului cu HI
Este incorecta afirmafia:
A. benzoilarea anilinei decurge printr-o reacfie de substitute
B. din condensarea valinei cu serina pot rezulta opt tripeptide
C. numarul minim de atomi de carbon asimetrici dintr-o aldoza este egal cu 1
D. acidul oxalic in solufie apoas&, ca $i dietilamina, sufera o reactie de hidrolizd
E. acrilonitrilul da prin hidrolizd parfiala acrilamid
Este reversibila reaefia:
A. obtinerea benzoatului de etil din acid benzoic $i etanol
B. obtinerea acidului benzofenon-orto-carboxilic din anhidrida flalica i benzen
C. hidroliza bazica a unui glicerid
D. hidroliza proteinelor in mediu bazic
E. esterificarea alcoolului benzilic cu HCOOH, intr-un exces de alcool benzilic
Cate alchene cu formula CjnH4n.4 prezinta izomerie E-Z?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Un tripeptid format din glicocol, a-alanina $i valina are un numar de atomi de carbon asimetrici de:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Este incorecta afirmatia:
A. fcnolul sc nitreaz& mai u$or decat acidul benzoic

141

259

B. hidrocarburile: naftalina, propina i etenS reactioncaza cu Na metalic


C. 1,3,5 trifcnolul da prin nitrarc un singur produs
D. la oxidare blanda, butadicna da un tetraol
E. hidrochinona are proprietaji reducatoare remarcabile
Reacjia care nu are loc este:
A. anhidrida ftalica + NHj > ftalamida
B. C6H5COOH + PCI, -> QH, - COCI
C glucoza + 5CH3 - COCI -> pentaacetil-glucoza
D. ribozS + H2 ribitol

260

261

262

263

264

265

reactiv
Schwa zer

E. glucoza add gluconic


A firmapa incorecta este:
A. eterii alcoolilor inferiori sunt relativ inerti chimic, ceea ce pennite utilizarea lor ca solvenp
B. anisolul este eterul metilic al fenolului
C. acctatul de vinil este un ester vinilic stabil
D. fenolul $i ciclohexenolul nu sunt tautomeri
E. eterii alcoolilor inferiori hidrolizeaza foarte greu
Este corecta afirmatia:
A. atomii de hidrogen ai grupelor =CH nu au caractcr acid
B. la transformarea glicerinci in acroleina. raportul atomilor care i$i schimba hibridizarea /
atomi totali = 2:7
C. anilina nu se poate obline prin arilarea amoniacului
D. naftalina $i o-xilenul conduc prin oxidare cu 02 (cat.) la acela$i produs
E. o aldohexoza nu difera de o cetohexoza prin produsul rcacftei de reducere
Este incorecta afirmapa:
A. I - clor- 2- (3, 4- diclorfenil)- etena prczinta 2 izomeri geometrici
B. proteinele sunt catalizatori biologici
C. aldehida glicerica nu rote$te planul luminii polarizate
D. prin reac|ia dintre oxidul de etilena i alcooli se obpn monoetcri ai glicolului
E. nitroglicerina nu este un nitroderivat alifatic
Este corecta afirmapa:
A. aldehida benzoicS se ob}ine prin reducerea acidului benzoic
B. prin oxidarea l,2,4,5 tetrametil-1,4 ciclohexadienei (K2Cr207/H2S04) rezulta acid
dimetilmaleic
C. benzaldehida se condcnseaza crotonic cu benzofenona
D. prin hidroliza clorurii de benziliden rezulta alcool benzilic
E. condensarea crotonica a aldehidei butirice, urmata de hidrogenarc totals gcnereaza 2 etil-1
hexanol
O incSrcare 8' la un atom de carbon este prezenta in:
A. etanol
B. etanal
C. iodura de metilmagneziu
D. bromura de metil
E. iodura de metil
Un radical inc&rcat negativ la pH fiziologic prczinta:
A. cisteina
B. tirozina (p- hidroxi- fenilalanina)
C. glicina
D. acidul asparagic
E. fenilamina

142