Sunteți pe pagina 1din 4

87.140g de alchena adifioneaza complet 4,627 I clor masurat la 15atm $i 1 SOX.

Alchena este:
A. etena
B. propena
C. 1 -butena
D. 1 -pcntena
E. 1 -hexena
88.Alcoolul monohidroxilic saturat cu catena normala ce confine 18,18% oxigen $i prezinta activitate
optica este:
A. 2-butanol
B. 3-pentanol
C. 2-pentanol
D. 2-hexanol
E. 3-hexanol
89.Formeaza prin hidroliza bazica un mol de acetaldehida:
A. anhidrida aceticS
B. acetatul de etil
C. acetamida
D. dietileterul
E. acetatul dc vinil
90.Alcanul care prin cracare termica trece in compu$ii B $i C. compusul B fiind primul, iar C al
doilea din seriile omologe respective, este:
A. propanul
B. butanul
C. pentanul
D. izopentanul
E. hexanul
91.Compusul 4-hidroxi-2-pentena:
A. nu prezinta stereoizomeri
B. prezinta mezoforme
C. prezinta doar 2 stereoizomeri
D. prezinta 3 stereoizomeri
E. prezinta 4 stereoizomeri
92.Formula corecta este:
A. CH3(COO)2Ca
B. CHjCOOMg
C. (CH3-CH2-COO)2AI
D. (COO)2Ca
E. HCOOMg
93.Benzofenona se obfine in urma reacfiei dintre:
A. benzen $i clorura de benzil
B. benzen $i clorura de benzoil
C. benzen $i clorura de benziliden
D. benzen $i bcnzaldehida
E. clorbenzen $i acetona
94.Alehina care prin reaefie Kucerov conduce la o cetona cu carbon asimetric este:
A. 3-metil-l-pentina
B. 4-metil-l-pentina
C. 3,3-dimetil-l-butina
D. 2-hexina
E. 3-hexina
95.Trimetilamina se poate acila cu:
A. acizi carboxilici
B. anhidridc ale acizilor carboxilici
C. cloruri acide
D. esteri
E. nici un raspuns

119

97

98

99

10
0

101

Afirmatia incorecta referitoare ia acctilena este:


A. confine numai atomi de carbon hibridizafi sp
B. adifioneaza HC1 in prezenfa de HgCI2 !a cald
C. acetilena decoloreaza solufia de Br2 in CCI4
D. acetilena reacfioneaza cu unele combinafii ale metalelor tranzifionale: Cu (1) $i Ag (1) $i
se obfin compu$i hidrosolubili
E. este parfial solubila in apa
Alchcna care prin oxidare cu K^Cr^ (H2S04) formeaza acid izobutiric $i metiltertbutil-cetona este:
A. 2,2,4-trimetil-3-hexena
B. 2,3,4,5-tetrametil-3-hcxcna
C. 2,3,5-trimctil-3-hexena
D. 2,2,3,5-tetrametil-3-hexena
E. 2,3,4-trimetil-3-hexena
Este detergent cationic:
A. clorura de metilalchilamoniu
B. clorura de trimetilalchilamoniu
C. bromura de dimetilalchilamoniu
D. clorura de trimetilamoniu
E. bromura de trimetilamoniu
Numarul de amine izomere (inclusiv izomerii de configuratie), cu formula moleculara CjHuN care
formeaza in reacfia cu acidul azotos (conform reacfiei generale urmatoare R-NH 2 + HN02 ROH + N2 + H20) alcooli primari este:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6
Afirmatia corecta este:
A. acetamida este izomcra cu nitroetanul
B. compu$ii trihalogenati geminali formeaza prin hidroliza (in solufie apaosa de NaOH)
hidroxicetone sau hidroxialdehide
C. palmitatul de K este solid
D. glicil-serina este amfotera
E. stearatul de Ca este solubil in apa
Daca monozaharidul manoza difcra de glucoza numai prin configuratia C2. atunci structura 0manozei este:
OH

B.

OH H

103

104

105

106

Toatc afirmapile sunt corecte cu exceppa:


A. un atom de azot hibridizat sp poate forma 4 covalenfe
B. un atom de carbon fiicand parte dintr-un ciclu poate fi primar
C. un atom de carbon hibridizat sp se poate lega de maxim doi alp atomi de C
D. unghiul dintrc legaturile C-O-H este, In majoritatea alcoolilor, de 109
E. un atom de oxigen hibridizat sp: se poate lega de un carbon terpar
Compusul
C6H5- CH CH2 CH - CQH5 OH
CH3
A. este aldolul rezultat prin condensarea acetofenonei cu benzaldehida
B. este alcoolul rezultat prin rcduccrca produsului de condensare crontonica
a dou
molecule de metilbenzaldehida
C. este alcoolul rezultat prin reduccrca produsului de condensare crotonicS a doua molecule
de acetofenonS
D. prezinta 3 stereoizomeri
E. prin deshidratare rezulta un compus care nu prezinta stereoizomeri
Un copolimer obtinut din 2 monomeri in raport molar 1:1 formeaza prin oxidare cu KMn0 4 in
mediu acid, numai acid 6-ceto-heptanoic. Cei 2 monomeri sunt:
A. butadiena $i propena
B. izoprenul $i propena
C. izoprenul $i ctena
D. izoprenul $i butadiena
E. butena $i butadiena
75g dintr-o solupe apoasa conpnand cantitap echimoleculare de etanol $i hidrochinona reacponeaza
cu 82,8g natriu. Cantitatile de etanol i hidrochinona din aceasta solupe sunt:
A. 4,6g etanol $i 11 g hidrochinona
B. 9,2g etanol $i 55g hidrochinona
C. 23g etanol $i 1 lg hidrochinona
D. 46g etanol i 22g hidrochinona
E. 23g etanol $i 55g hidrochinona
Sunt corecte reacpile. cu
exceppa:
CH-CO
\ AIO3
A. CeH6
CgHsCOCH = CH-COOH
l-CO
CH

B CeHg- ONa + CgHs COOH ------------


-------- C6H5COOCeHg + NaOH
NaOH
B. C6H5 OCOCeH5 + H20----------------
-------- CeHs ONa + CgH5COONa
C. C6H5-COCI + CH3-CH2-OH C6H5-COO-CH2-CH3+ HCI
E CeHs-CO-O-CgHs ^ NH3----------------
------ C5H5 CO NH2 + C6H5 OH