Sunteți pe pagina 1din 30

Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-

TESTE COMPLEMENT SIMPLU


CHESTIONAR TIP I
Se ofera 5 raspunsuri din care trebuie ales un sinur raspuns corect!
CAPITOLUL I
STRUCTURA SI I"OMERIE
#! Care dintre ur$atorii co$pusi contine si ato$i de C %ibridi&ati sp'
a) alcoolul alilic;
b) ciclobutanona;
c) propadiena;
d) 1,2-difeniletena;
e) -metilstirenul.
(! Contine nu$ai ato$i in stare de %ibridi&are sp
)
*
a) fenilmetileter;
b) acroleina;
c) glicerina;
d) hidrochinona;
e) antrachinona.
)! +refate pe nucleul aro$atic, orientea&a cel de-al doilea substituient in po&itia meta, rupa*
a) O;
b) !";
c) !"CO;
d) !O
2
;
e) C"
2
O".
.! Care dintre ur$atoarele afir$atii nu este ade/arata'
a) i#obutanul si neopentanul sunt omologi de serie;
b) toti atomii de carbon din structura ben#enului sunt tertiar si hibridi#ati sp
2
;
c) grupa C! contine atomi hibridi#ati sp legati printr-o legatura $ 2;
d) !% & ', (, ) caracteri#ea#a compusii aromatici mononucleari;
e) alcanii si cicloalcanii nu pre#inta i#omeri de functiune.
5! Care este raportul electronilor 0p 1neparticipanti2 in co$pusul*
a) 2* 1;
b) (* 2;
c) 1* 1;
d) (* +;
e) )* +.
(
Chimie organica Teste grila pentru concursul admitere-
3! -Carotina este continuta in toate partile /er&i ale plantelor ca insotitor al clorofilei! Cati ato$i
ne%ibridi&ati contine structura ei'
H
)
C CH
)
CH CH C
OH
CH
)
CH
(
C CH
a) 1,;
b) 1(;
c) 1-;
d) 22;
e) 2(.
4! Cate leaturi si contine ur$atorul co$pus'
CH H
)
C CH C CH
CH
)
CH
)
CH CH
)
a) 1, si 2;
b) - si 2 ;
c) 2' si 2 ;
d) - si 11 ;
e) alt raspuns.
5! Cati i&o$eri ciclici cu 6!$! C
3
H
#(
contin ato$i de carbon cuaternari in structura'
a) 1;
b) 2;
c) ';
d) ,;
e) ..
7! Care este raportul leaturilor * leaturilor in co$pusul cu structura*
NH
(
C O
CH
(
Cl
a) (* 2;
b) (* 1;
c) 1* ';
d) '* 1;
e) alt raspuns.
#8! Nu sunt i&o$eri de functiune*
a) alcoolul ben#ilic si fenilmetileter;
b) acidul fenil acetic si formiatul de ben#il;
c) gluco#a si fructo#a;
d) acidul antranilic si p-nitrotoluenul;
e) /inilacetilena si ben#enul.
)
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
##! In ce stari de %ibridi&are se afla ato$ii nu$erotati din co$pusul de $ai 9os'
H
(
C C CH CH
Cl
CH
(
C CH
1 2
.
' (
a) 1-sp
2
; 2-sp
2
; .-sp
.
; '-sp; (-sp;
b) 1-sp
2
; 2-sp
2
; .-nehibridi#at; '-sp
2
; (-sp
2
;
c) 1-sp
2
; 2-sp; .-nehibridi#at; '-sp; (-sp;
d) 1-sp
2
; 2-sp
2
; .-sp
.
; '-sp; (-sp
2
;
e) nici o /arianta corecta.
#(! Cati ato$i de C %ibridi&ati sp
(
contine co$pusul cu structura*
O CH
(
CH
CH
(
a) 1,;
b) -;
c) 1);
d) 1-;
e) 12
#)! Cati i&o$eri cu 6!$! C
3
H
#(
nu decolorea&a solutia de :MnO
.
0H
;
1fara stereoi&o$eri2*
a) (;
b) +;
c) -;
d) 1,;
e) 12.
#.! Nu sunt i&o$eri de functiune*
a) i#oprenul si ciclopentena;
b) fenil acetilena si stirenul;
c) fenilmetileter si alcoolul ben#ilic;
d) formiatul de alil si acidul crotonic;
e) acroleina si .-hidro0iciclopropena.
#5! Cati i&o$eri aciclici pre&inta $olecula C
5
H
5
'
a) (;
b) +;
c) 1;
d) 1,;
e) alt raspuns.
#3! <intre aci&ii cu 6!$! C
3
H
#8
O
(
nu decolorea&a apa de bro$ un nu$ar de 1fara stereoi&o$eri2*
a) -;
b) 1;
c) 1.;
d) 1';
e) alt raspuns.
#4! A$idele cu nucleu aro$atic si cu for$ula $oleculara C
4
H
4
NO dau la %idroli&a*
a) . aci#i si o amina;
b) . aci#i si 2 amine;
c) 2 aci#i si . amine;
d) 2 aci#i si o amina;
e) 2 aci#i si 2 amine.
#5! Anali&a ele$entala cantitati/a ur$areste*
+
Chimie organica Teste grila pentru concursul admitere-
a) identificarea speciilor de atomi care compun substantele;
b) separarea si identificarea substantelor organice;
c) do#area elementelor care compun substanta;
d) purificarea substantelor din diferite amestecuri;
e) stabilirea formulei de structura a compusilor organici studiati.
#7! Contine o leatura co/alenta coordinati/a*
a) clorura de trimetil-butilamoniu;
b) clorura de -fenil-etil;
c) ben#oat de p-tolil;
d) tert-buto0idul de sodiu;
e) tereftalat de dimetil.
(8! Este incorecta afir$atia*
a) atomul de o0igen 2n alcooli, fenoli, eteri si apa este hibridi#at sp
.
;
b) 2n structura grupei C! atomii implicati sunt hibridi#ati sp, iar orientarea orbitalilor de legatura este
digonala;
c) toti atomii de carbon din structura C
)
"
)
sunt tertiari si hibridi#ati sp
2
;
d) toate hidrocarburile decolorea#a solutia de 34nO
'
5"O;
e) alchenele au p.f. mai mici dec6t alcanii corespun#atori.
(#! I&o$erul %eptenei care for$ea&a prin o=idare cu :
(
Cr
(
O
4
0H
;
doua cetone diferite este*
a) 2-heptena;
b) .-metil-2-he0ena;
c) 2-etilpentena;
d) 2,.-dimetil-2-pentena;
e) 2,.-dimetil-.-he0ena.
((! Care din ur$atoarele %idrocarburi for$ea&a prin clorurare la 588
8
C cel $ai $ic nu$ar de
i&o$eri $onoclorurati'
a) 1,.-dimetilciclopentena;
b) 1-etil-ciclobutena;
c) 1-metil-.-fenilciclopentena;
d) 1,.-dimetilciclohe0ena;
e) .-etiliden-1-metilciclopropena.
()! Cati i&o$eri $onosubstituiti for$ea&a prin $onoclorurare la 588
8
C #-$etil-)-propil-
ciclopentena'
a) 2;
b) .;
c) ';
d) 1;
e) reactia nu are loc.
(.! Cate diene i&o$ere prin o=idarea enerica cu :
(
Cr
(
O
4
0H
;
for$ea&a acid ben&oic, acid
cetopropanoic si acetofenona'
a) ';
b) );
c) -;
d) 1,;
e) 12.
(5! Cate alc%ene for$ea&a prin %idroenare )-$etil%e=an'
a) (;
-
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
b) );
c) +;
d) -;
e) 1;
(3! Prin tratarea (-$etil-(-pentenei cu Cl
(
la 588
8
C se obtin 1fara i&o$eri optici2*
a) un singur compus monoclorurat;
b) doi i#omeri monoclorurati;
c) trei i#omeri monoclorurati;
d) un deri/at trihalogenat /icinal;
e) un deri/at trihalogenat geminal.
(4! Pentru for$ula $oleculara a unui co$pus oranic nu este /alabila afir$atia*
a) indica speciile de atomi din compus;
b) indica numarul de atomi din fiecare specie;
c) indica totdeauna clasa din care face parte compusul;
d) este identica sau multiplu al formulei brute;
e) respecta regula paritatii sumei tuturor co/alentelor.
(5! Care dintre ur$atorii co$pusi contin leaturi ionice in structura*
a) ureea;
b) acidul cetopropanoic;
c) palmitat de 3;
d) acidul dicloroacetic;
e) cloralul 7tricloroetanal).
(7! Afir$atia incorecta este*
a) i#oprenul si 1,.-pentadiena sunt i#omeri de catena;
b) i#obutanul si neopentanul sunt omologi;
c) acidul malic si acidul fumaric sunt i#omeri de configuratie;
d) ciclohe0enolul si ciclohe0anona sunt tautomeri;
e) acetona si propanalul sunt i#omeri de catena.
)8! Nu sunt i&o$eri*
a) metilciclobutanul si 2-metil-2-butena;
b) i#oprenul si 1,.-pentadiena;
c) cianatul de amoniu si ureea;
d) 2,2-dimetilbutanul si 2-metil-1-pentena;
e) alcoolul /inilic si acetaldehida.
)#! Care dintre ur$atorii co$pusi oranici cu caracter acid nu poate for$a leaturi de %idroen
intra$oleculare*
a) acidul malic;
b) acidul salicilic;
c) acidul antranilic;
d) acidul fumaric;
e) o-nitrofenolul.
)(! Are nesaturarea ec%i/alenta eala cu (*
a) metanolul;
b) metanalul;
c) cloroformul;
d) dinitrometanul;
e) metilamina.
))! Are nu$ai leaturi co/alente*
a) bromura de ben#il;
b) acetilura de sodiu;
1
Chimie organica Teste grila pentru concursul admitere-
c) carbidul;
d) hidro0idul de sodiu;
e) clorhidratul metilaminei.
).! <oi co$pusi i&o$eri*
a) au aceleasi functiuni;
b) au acelasi caracter chimic;
c) pre#inta reactii chimice comune;
d) au aceeasi cifra de nesaturare;
e) au elemente diferite in constitutie.
)5! <oi co$pusi cu aceeasi $asa $oleculara*
a) au aceeasi formula moleculara;
b) au aceeasi cifra de nesaturare;
c) contin aceleasi elemente;
d) au aceleasi functiuni;
e) nici un raspuns nu este corect.
)3! Care dintre ur$atoarele for$ule repre&inta o substanta reala'
a) C
(
"
1(
O;
b) C
.
"
-
O!;
c) C
'
"
+
8
2
O
2
;
d) C
'
"
-
O
2
!
2
;
e) C
'
"
+
Cl
2
O
2.
)4! O %idrocarbura saturata contine nu$ai un sinur ato$ de C pri$ar! Hidrocarbura este*
a) 1,.-butadiena;
b)2-butena;
c)ciclopropanul;
d)ciclobutanul;
e)metilciclopropanul.
)5! In fenoli, ato$ii de o=ien au %ibridi&are*
a) d
2
sp
.
;
b) sp
.
;
c) sp
2
;
d) sp;
e) nu sunt hibridi#ati.
)7! Care din ur$atoarele substante sunt co$pusi ionici'
a) acidul be#ensulfonic;
b) sulfatul acid de alchil;
c) acidul ben#oic;
d) ben#ensulfonatul de sodiu;
e) ben#oatul de metil.
.8! Leaturile co/alente ale unui ato$ de C si N pre&inta si$etrie dionala atunci cand*
a) atomii sunt hibridi#ati sp
.
;
b) atomii sunt hibridi#ati sp
2
;
c) atomii sunt hibridi#ati sp;
d) atomii sunt hibridi#ati diferit;
e) molecula pe care o formea#a este diatomica.
.#! Confiuratia ato$ului de C saturat*
a) este digonala;
b) este trigonala;
c) corespunde atomului de C cu ' /alente;
1,
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
d) are ' /alente plane;
e) corespunde unui tetraedru regulat cu atomul de C in centrul tetraedrului si /alentele orientate dupa
directiile celor ' /arfuri ale tetraedrului.
.(! Operatia de separare prin subli$are se ba&ea&a pe proprietatea substantelor*
a) lichide de a trece direct in fa#a ga#oasa;
b) de a se di#ol/a diferit intr-un anumit sol/ent;
c) solide de a trece direct in fa#a ga#oasa fara a se topi;
d) de a se topi sau de a fierbe la temperaturi diferite;
e) de a se depune cu /ite#e diferite dintr-o suspensie.
.)! Reactia cu I
(
se utili&ea&a la*
a) identificarea -alaninei;
b) identificarea glicerinei;
c) identificarea gluco#ei;
d) identificarea proteinelor;
e) stabilirea gradului de nesaturare al grasimilor.
..! <o&area o=ienului dintr-un a$estec de a&e se reali&ea&a cu*
a) anilina;
b) p-toluidina;
c) pirogalol;
d) hidrochinona;
e) re#orcina.
.5! Repre&inta un siste$ reducator*
a) Cu si "Cl;
b) amalgam de argint si apa;
c) 34nO
'
si "
2
8O
'
;
d) 3
2
Cr
2
O
+
si "
2
8O
'
;
e) sodiu si alcool metilic.
.3! Este catali&ata de AlCl
)
*
a) dimeri#area acetilenei;
b) aditia "Cl la acetilena;
c) aditia "
2
O la 2-butina;
d) alchilarea aminelor;
e) i#omeri#area alcanilor.
.4! 6eCl
)
este folosit la identificarea*
a) alcoolilor;
b) aminelor;
c) aci#ilor carbo0ilici;
d) aminoaci#ilor;
e) fenolilor.
.5! Un ato$ de C cuaternar poate fi %ibridi&at*
a) sp
.
;
b) sp
2
;
c) sp
2
, sp
.
;
d) sp, sp
.
;
e) sp, sp
2
, sp
.
.
.7! Substanta A se identifica cu furfurol, iar substanta > cu reacti/ Tollens! A si > sunt*
a) ben#aldehida si acetaldehida;
b) anilina si acetaldehida;
c) acidul ben#oic si ben#aldehida;
d) anilina si fenolul;
11
Chimie organica Teste grila pentru concursul admitere-
e) neopentanolul si acidul stearic.
58! Reacti/ul Tollens se foloseste la identificarea*
a) fructo#ei;
b) #aharo#ei;
c) aldehidelor;
d) aminoaci#ilor;
e) aci#ilor carbo0ilici.
5#! Caracterul nesaturat al substantei 1A2 si pre&enta acetilenei intr-un a$estec de a&e 1>2 se
identifica*
a) 9* prin o0idare cu 34nO
'
; :* prin o0idare;
b) 9 si :* prin decolorarea apei de brom;
c) 9 si :* prin o0idare cu 34nO
'
;
d) 9* prin decolorarea apei de brom; :* prin reactie cu ;Cu7!"
.
)
2
<Cl;
e) 9* prin hidrogenare, :* prin reactie cu !a.
5(! In reactiile cu 6eCl
)
, trei co$pusi oranici solubili in NaOH dau coloratiile* albastru, >2 /iolet,
C2 /erde! Cele trei substante sunt*
a) 9* acid acetic; :* fenol; C* anilina;
b) 9* -naftol; :* fenol; C* re#orcina;
c) 9* o-cre#ol; :* -naftol; C* -naftol;
d) 9* o-cre#ol; :* - naftol; C* hidrochinona;
e) 9* fenol; :* p-cre#ol; C* acid ben#oic.
5)! Un a$estec de C
(
H
3
, C
(
H
(
si C
(
H
.
este trecut succesi/ prin ( /ase spalatoare care contin in
e=ces* A2 solutie de Cu1NH
)
2
(
Cl, >2 apa de bro$! +a&ele retinute sunt*
a) 9* C
2
"
)
; :* C
2
"
'
si C
2
"
2
;
b) 9,:* nici unul;
c) 9* C
2
"
2
; :* C
2
"
'
;
d) 9* nici unul; :* C
2
"
'
;
e) 9* C
2
"
'
; :* C
2
"
2
.
5.! Sulfatul de di$etil 1CH
)
2
(
SO
.
, se foloseste ca reactant pentru*
a) sulfonare;
b) aditia apei la alchene;
c) o0idare;
d) reducere;
e) alchilare.
55! Co$pusul cu for$ula NH
.
NCO poate fi folosit la*
a) obtinerea aminoaci#ilor;
b) identificarea aminelor;
c) obtinerea ureei;
d) reactia 3ucero/;
e) reactia de polimeri#are in calitate de inhibitor.
53! In reactia biuretului se for$ea&a co$binatii co$ple=e intre a$inoaci&ii proteinei si ionii de*
a) =b;
b) Cu;
c) >n;
d) ?e;
e) 9g.
12
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
54! Pre&inta eo$etrie liniara $olecula*
a) CO
2
;
b) !O;
c) "C!;
d) C
2
"
2
;
e) oricare din ele.
55! Nu contin ato$i de C, O sau N %ibridi&ati sp
)
*
a) ciclohe0anul;
b) fenilmetileter;
c) nitrilul acidului acrilic;
d) clorhidratul de anilina;
e) cumenul.
57! In catena ciclica*

H
(
C
H
(
C CH
(
CH
(

e=ista ?n@ ato$i de C pri$ari*
a) n&,;
b) n&1;
c) n&2;
d) n&.;
e) n&'.
38! Intr-un co$pus C
)
H
3
O toti ato$ii de carbon cu %ibridi&are sp
)
sunt secundari!
Acest co$pus este*
a) propanal;
b) acetona;
c) ciclopropanol;
d) alcool /inilic;
e) metil-/inil-eter.
3#! Acidul ben&oic se poate purifica prin*
a) sublimare;
b) e0tractie;
c) distilare simpla;
d) e0tractie cu sol/enti nepolari;
e) distilare fractionata.
3(! Puritatea unei substante oranice se /erifica prin*
a) efectuarea anali#ei elementare calitati/e;
b) efectuarea anali#ei elementare cantitati/e;
c) in/ariabilitatea constantelor fi#ice la repetarea purificarii;
d) testarea solubilitatii;
e) compararea cu constantele fi#ice ale apei.
3)! In %idrocarbura #-penten-)-$etil-.-ina ato$ii de C sunt %ibridi&ati*
a) sp
2
;
b) sp
2
si sp
.
;
c) sp si sp
.
;
1.
Chimie organica Teste grila pentru concursul admitere-
d) sp
2
si sp;
e) sp
.
, sp
2
, sp.
CH)

3.! Co$pusul cu structura* H)C
AAAA
C
AAAA
C C
AAAA
C BCH(

CH) CH)
pre&inta ?n@ ato$i de C cuaternari*
a) n&,;
b) n&1;
c) n&2;
d) n&.;
e) n&'.
35! Care dintre alc%enele ur$atoare nu contin ato$i de C in doua stari de %ibridi&are'
a) 1-butena;
b) propena;
c) etena;
d) i#obutena;
e) 2-metil-2-butena.
33! Ce tip de i&o$erie pre&inta substantele cu for$ulele structurale'
OH O
a) i#omerie geometrica;
b) i#omerie de catena;
c) tautomerie;
d) i#omerie de po#itie;
e) i#omerie optica.
34! Ce relatie e=ista intre $etilciclobutan si #-pentena'
a) sunt i#omeri de functiune;
b) sunt i#omeri de catena;
c) sunt i#omeri sterici;
d) metilciclobutanul este omologul inferior al 1-pentenei;
e) nu e0ista nici un fel de relatie.
35! I&o$erii cu catena aciclica cu for$ula $oleculara C
.
H
3
sunt in nu$ar de*
a) 1;
b) .;
c) ';
d) (;
e) 2.
37! I&o$erii cu structura ciclica cu for$ula $oleculara C
.
H
3
sunt in nu$ar de*
a) 2;
b) .;
c) ';
d) (;
1'
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
e) 1.
48! #,5-He=adiena si ciclo%e=ena sunt i&o$eri*
a) de po#itie;
b) de functiune;
c) de catena;
d) geometrici;
e) optici.
4#! Cati i&o$eri $onoclorurati 1fara stereoi&o$eri2 se obtin la $onoclorurarea ter$ica a
.-$etil-%eptanului'
a) ';
b) (;
c) );
d) +;
e) 12.
4(! Cate alc%ene i&o$ere pot for$a prin %idroenare co$pusul (,5-di$etil%e=an
1fara stereoi&o$eri2'
a) 1;
b) 2;
c) .;
d) ';
e) (.
4)! Pentru co$pusul cu for$ula $oleculara C
4
H
#3
se poate scrie un nu$ar de i&o$eri eal cu
1fara stereoi&o$eri2*
a) -;
b) 1;
c) 1,;
d) 11;
e) 12.
4.! Cate alc%ene i&o$ere pot for$a prin %idroenare (-$etil pentanul 1fara stereoi&o$eri2'
a) 2;
b) .;
c) ';
d) (;
e) ).
45! Cati i&o$eri ai C
4
H
#3
contin ato$i de C cuaternari'
a) 2;
b) ';
c) .;
d) (;
e) nici unul.
43! Se obtin . i&o$eri prin $onoclorurarea fotoc%i$ica a*
a) n-he0anului;
b) 2,2-dimetil-butanului;
c) 2-metil-pentanului;
d) .-metil-pentanului;
e) 2,.-dimetil-butanului.
1(
Chimie organica Teste grila pentru concursul admitere-
44! Se dau for$ulele*
CH
)
CH
(
CH
(
CH
(
CH
(
CH
(
CH
)
C
CH
)
CH
(
CH CH
(
CH
(
CH
)
C
CH
)
I2
II2
CH
)
CH CH
(
CH
(
CH
(
CH
)
C
CH
)
III2
CH
)
CH
(
CH
(
CH
(
CH CH
)
C
CH
)
ID2
CH CH
(
CH
(
CH
(
CH
)
C
H
)
C
H
)
C
D2
CH
)
CH
(
CH
(
CH
(
CH
(
CH
) C
DI2
CH CH
(
CH
H
)
C
H
)
C
CH
)
CH
)
DII2
CH
)
CH CH
(
CH CH
)
CH
)
CH
)
DIII2
C
Cati co$pusi sunt repre&entati $ai sus'
a) unul singur 7heptanul);
b) patru;
c) cinci;
d) sase;
e) opt.
45! Nu sunt i&o$eri de catena*
a) ciclohe0anul si metilciclopentanul;
b) 1,2-dimetilciclopentanul si 1,.-dimetilciclopentanul;
c) 1-butena si i#obutena;
d) 2-pentanolul si .-metil-2-butanolul;
e) 2-he0ina si '-metil-2-pentina
47! Cati alcani i&o$eri pot e=ista asfel incat acestia sa contina* 3 C pri$ari, ( C secundari, ( C
cuaternari '
a) (;
b) );
c) +;
d) -;
e) alt raspuns.
58! A$estecul a&os re&ultat prin arderea a ..,5 L cicloalcan E, reactionea&a total cu 5 L solutie
NaOH )N! Nu$arul total de i&o$eri saturati pentru cicloalcanul E este*
a) -;
b) 1;
c) 11;
d) 12;
e) 1..
5#! Cati alcani cu n F 3 nu se pot obtine prin %idroenarea totala a unor alc%ine*
a) .;
b) 2;
c) ';
d) (;
e) ).
5(! La de%idroenarea %e=anului se obtine un a$estec for$at din*
a) 2 alchene;
b) 2 alchene si 2 alcani;
c) . alchene;
d) ' alchene;
e) ( alchene.
1)
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
5)! I&obutena se poate obtine prin des%idratarea unui nu$ar de*
a) 1;
b) 2;
c) .;
d) ';
e) ( alcooli i#omeri.

5.! Cate diene i&o$ere for$ea&a prin o=idare cu :MnO
.
si H
(
SO
.
un a$estec ec%i$olecular de
acid acetic, acid propionic si acid cetopropanoic'
a) 2;
b) ';
c) );
d) -;
e) 1,.
55! Cati deri/ati $ono%aloenati for$ea&a cu Cl
(
la 588
o
C #,)-di$etil-#-ciclopentena' 1fara
stereoi&o$eri2
a) 1;
b) 2;
c) .;
d) ';
e) 1,.-dimetil-1-ciclopentena nu reactionea#a cu Cl
2
in aceste conditii.

53! Cate %idrocarburi cu $asa $oleculara 35 aditionea&a HCN'
a) 2;
b) .;
c) ';
d) 1;
e) nici una.
54! Cati i&o$eri aro$atici cu catena laterala for$ata din ) ato$i de carbon 1fara i&o$eri
eo$etrici2 pot fi posibili pentru co$pusul* C
3
H
5
-C
)
H
5
'
a) 2;
b) .;
c) ';
d) (;
e) nici un raspuns e0act.
55! Cati i&o$eri $onosubstituiti for$ea&a prin %aloenare la 588
8
C %idrocarbura aciclica cu 6!$!
C
3
H
#(
care pre&inta i&o$erie eo$etrica si are # ato$ de C cuaternar 1fara stereoi&o$eri2 '
a) 1;
b) 2;
c) .;
d) ';
e) (.
57! Cati i&o$eri 1fara optici2 pre&inta for$ula $oleculara C
5
H
4
Cl'
a) -;
b) );
c) 1;
d) 11;
e) alt raspuns.
78! Care dintre arenele $ononucleare de $ai 9os da prin $onoclorurare ) co$pusi diferiti*
1+
Chimie organica Teste grila pentru concursul admitere-
7#! Prin %idroli&a ba&ica a deri/atilor di%aloenati e$inali ai p-etilcu$enului se pot obtine
co$pusi carbonilici cu caracter reducator 1fara i&o$eri optici2*
a) 1;
b) 2;
c) .;
d) ';
e) ,.
7(! Pentru for$ula $oleculara C
5
H
#(
O

pot e=ista 1fara i&o$eri optici2*
a) + alcooli si ) eteri;
b) - alcooli si ) eteri;
c) - alcooli si ( eteri;
d) ) alcooli si ' eteri;
e) ) alcooli si ( eteri.
7)! Nu$arul de i&o$eri cu for$ula $oleculara C
)
H
3
O, care dea9a %idroen in reactia cu Na
$etalic, este de*
a) 1;
b) 2;
c) .;
d) ';
e) nici unul.
7.! Cati din i&o$erii co$pusului C
.
H
#8
O

nu reactionea&a cu Na $etalic'
a) 2;
b) .;
c) ';
d) (;
e) ).
75! Cati dintre i&o$erii co$pusului cu for$ula $oleculara C
4
H
5
O

reactionea&a cu NaOH'
a) 1;
b) 2;
c) .;
d) ';
e) (.
73! Cati dintre i&o$erii co$pusului cu for$ula $oleculara C
4
H
5
O au caracter neutru'
a) 1;
b) 2;
c) .;
d) ';
e) (.
74! <intre a$inele C
.
H
##
N nu reactionea&a cu clorura de acetil*
a) 1;
1-
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
b) 2;
c) .;
d) ';
e) toate reactionea#a cu clorura de acetil.
75! Se da reactia*
R-COCl ; A
AAAAA
> > ; HCl
<intre a$inele C
)
H
7
N dau o astfel de reactie un nu$ar de*
a) 2;
b) 1;
c) .;
d) toate;
e) nici una.
77! Nu$arul teoretic al co$pusilor re&ultati prin condensarea aldolica a unui a$estec for$at din
propanal si butanona este de 1fara stereoi&o$eri2*
a) 2;
b) .;
c) ';
d) (;
e) ).
#88! <intre co$pusii dicarbonilici i&o$eri cu for$ula $oleculara C
3
H
#8
O
(
nu reduc reacti/ul
Tollens un nu$ar de*
a) 1;
b) 2;
c) .;
d) ';
e) ).
#8#! Cati i&o$eri corespund for$ulei C
)
H
3
O
(
'
a) 2;
b) .;
c) ';
d) (;
e) nici un raspuns corect.
#8(! Cate structuri cu for$ula $oleculara C
5
H
#8
O

se pot o=ida la aci&i cu reacti/ Tollens'
a) 2;
b) .;
c) ';
d) (;
e) alt raspuns.
#8)! Cati dintre co$pusii cu for$ula bruta C
.
H
)
O
(
nu se pot des%idrata intern'
a) 2;
b) ';
c) .;
d) 1;
e) toti.
#8.! Cati aci&i pot fi obtinuti prin o=idarea cu :MnO
.
0H
;
a %e=anolilor pri$ari 1nu se tine cont de
stereoi&o$eri2'

a) 2;
11
Chimie organica Teste grila pentru concursul admitere-
b) ';
c) );
d) -;
e) 1,.
#85! Nu$arul esterilor i&o$eri 1fara stereoi&o$eri2 ai for$ulei $oleculare C
5
H
#8
O
(
este*
a) );
b) +;
c) -;
d) 1;
e) 1,.
#83! Se dau co$pusii*
A! clor%idrat de p-toluidinaC
>! ben&en sulfonat de sodiuC
C! etil%idroc%inonaC
<! clorura de ben&oilC
E! carbid!
E=ista leaturi ionice in co$pusii*
a) 9, :, %;
b) :, @, %;
c) C, @;
d) :, @, C;
e) @, %.
#84! Se dau co$pusii*
A! clorura de etilfenila$oniuC
>! ben&oilanilinaC
C! -alaninaC
<! =antoenat de celulo&aC
E! /alilalanina!
E=ista leaturi ionice in co$pusii*
a) 9 si @;
b) toti compusii pre#inta legaturi ionice;
c) 9, C, @; %;
d) : si @;
e) 9, :, C, @.
#85! Se dau co$pusii*
A! acetat de fenila$oniuC
>! ciclo%e=anono=i$aC
C! reacti/ Sc%Gei&erC
<! reacti/ TollensC
E! -caprolacta$a!
E=ista leaturi coordinati/e in co$pusii*
a) 9, %;
b) 9, C, @;
c) :, C;
d) C, @;
e) :, C, @.
#87! Care dintre co$pusii de $ai 9os pre&inta i&o$erie eo$etrica'
A! acid #,.-butendioicC
>! acidul crotonicC
C! #-$etilciclobutenaC
2,
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
<! -$etilstirenulC
E! acid -fenilacrilic!
a) toti compusii;
b) :, C, @;
c) :, C, %;
d) 9, C, @;
e) 9, :, @, %.
##8! Se considera ur$atoarele reactii*
A! des%idratarea dietilcian%idrineiC
>! condensarea crotonica a acetoneiC
C! o=idarea naftalinei cu O
(
la )58
8
C in pre&enta D
(
O
5
C
<! tratarea clorurii de sec-butil cu :OH0EtOHC
E! aditia H
(
la (-butina in pre&enta Pd0Pb
(;
!
Se obtin produsi ce pre&inta i&o$erie eo$etrica in reactiile*
a) 9, @;
b) :, C, %;
c) 9, C, @, %;
d) 9, @, %;
e) 9, C, %.
###! Se considera ur$atoarele reactii*
A! aditia Cl
(
la ciclobutenaC
>! o=idarea cu reacti/ >aeHer a ciclo%e=eneiC
C! des%idratarea )-pentanoluluiC
<! aditia # $ol de HCl la propinaC
E! des%idratarea licerinei!
Se obtin produsi ce pre&inta i&o$erie eo$etrica in reactiile*
a) 9, :, C, @;
b) C, @;
c) :, C, %;
d) 9, :, C;
e) 9, C, %.
##(! La o=idarea co$pusului cu for$ula $oleculara C
#)
H
#3
re&ulta acid acetic, acid propionic si
acid tereftalic! Care din afir$atiile ur$atoare este ade/arata'
a) compusul are 2 i#omeri de configuratie;
b) compusul are . i#omeri de configuratie;
c) compusul are ) i#omeri de configuratie;
d) molecula este simetrica;
e) compusul are ' i#omeri de configuratie.
##)! Cati i&o$eri eo$etrici au %idrocarburile care for$ea&a prin o=idare deradati/a, acid
cetopropanoic, acid acetic, CO
(
si H
(
O'
a) 1;
b) 2;
c) .;
d) ';
e) (.
##.! Cati i&o$eri sunt posibili pentru co$pusul aro$atic disubstituit cu for$ula $oleculara
C
7
H
#8
O care reactionea&a cu solutia alcalina de :MnO
.
si cu NaOH'
a) ';
b) );
c) 1;
21
Chimie organica Teste grila pentru concursul admitere-
d) -;
e) 12.
##5! Reactia (-pentinei cu HCl in raport $olar de # * (, ur$ata de %idroli&a duce la obtinerea*
a) 2-hidro0ipentenei;
b) 2,.-dihidro0ipentanului;
c) 2-pentanonei;
d) .-pentanonei;
e) alt raspuns.
##3! Prin decarbo=ilarea acidului alic se obtine piroalolul! Nu$arul de $oli de NaOH cu care
poate reactiona # $ol de acid alic este de*
a) 1;
b) 2;
c) .;
d) ';
e) (.
##4! Cati i&o$eri 1aci&i si esteri2 pre&inta for$ula $oleculara C
5
H
5
O
(
'
a) -;
b) 12;
c) 1,;
d) );
e) 1.
##5! Care dintre i&o$erii cu for$ula $oleculara C
7
H
#8
pre&inta i&o$erie eo$etrica'
a) -metil-stirenul;
b) alilben#enul;
c) o-metilstirenul;
d) 1-fenil-propena;
e) p-metil-stirenul.
##7! Cati dintre i&o$erii cu for$ula $oleculara C
4
H
#(
for$ea&a acetiluri 1fara stereoi&o$eri2'
a) -;
b) 1,;
c) 12;
d) +;
e) 11.
#(8! Cate dintre a$inele corespun&atoare for$ulei $oleculare C
5
H
##
N dau reactia de dia&otare'
a) );
b) -;
c) 1,;
d) 1;
e) alt raspuns.
#(#! Nu$arul de i&o$eri aro$atici cu caracter neutru corespun&atori for$ulei $oleculare C
5
H
#8
O
este de*
a) .;
b) ';
c) );
d) (;
e) -.
22
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
#((! Se dau co$pusii* alcoolul feniletilic 1#2, alde%ida $etilben&oica 1o,m,p2 1(2, ben&ofenona 1)2,
/inilfenolul 1o,m,p2 1.2, fenil/inileterul 152, fenil-etanal 132, fenil-$etil-eter 142! Sunt i&o$eri ai
co$pusului obtinut prin reactia 6riedel-Crafts dintre ben&en si clorura de acetil, ur$atorii*
a) toti;
b) 2,',),+;
c) 1,.,(,+;
d) 2,',(,);
e) 1,.,),+.
#()! Sa se deter$ine co$pusul A cu for$ula $oleculara C
4
H
5
O
(
si care pre&inta ur$atoarele
proprietati* # $ol A reactionea&a cu ( ato$i ra$ de Na sau cu # $ol de NaOH, iar prin
$ononitrare poate for$a ( substante i&o$ere*
a) acidul p-hidro0iben#oic;
b) aldehida p-hidro0iben#oica;
c) alcoolul p-hidro0iben#ilic;
d) alcoolul m-hidro0iben#ilic;
e) alt raspuns.
#(.! (-Hidro=ibutena si butanona sunt*
a) i#omeri de po#itie;
b) i#omeri de catena;
c) i#omeri optici;
d) tautomeri;
e) nu sunt i#omeri.
#(5! Aci&ii i&o$eri cu $etacrilatul de $etil, ce pot fi obtinuti prin condensarea crotonica a doua
alde%ide ur$ata de o=idarea cu reacti/ Tollens sunt in nu$ar de 1fara stereoi&o$eri2*
a) .;
b) ';
c) (;
d) -;
e) alt raspuns.
#(3! Alc%inele i&o$ere a/and catena ra$ificata si for$ula $oleculara C
3
H
#8
sunt in nu$ar de*
a) 2;
b) .;
c) ';
d) (;
e) ).
#(4! Ce relatie e=ista intre ur$atoarele structuri'
C
(
H
5
CH
)
CH
)
H
(
C H
)
C
a) i#omerie de catena;
b) stereoi#omeri;
c) i#omerie de po#itie;
d) structuri identice;
e) nici o relatie.
#(5! Aparitia i&o$eriei eo$etrice este deter$inata de*
a) e0istenta in molecula a cel putin unei legaturi duble;
2.
Chimie organica Teste grila pentru concursul admitere-
b) e0istenta asimetriei moleculare;
c) blocarea rotirii libere a 2 atomi de carbon legati prin legatura dubla sau care fac parte dintr-un ciclu
plan;
d) neidentitatea substituentilor la acelasi atom de carbon, simultan pentru doi atomi de carbon /ecini;
e) nici un raspuns e0act.
#(7! I&o$erii eo$etrici se deosebesc prin po&itia substituentilor fata de planul*
a) unei legaturi ;
b) legaturii ;
c) unui ciclu;
d) unui ciclu sau unei legaturi ;
e) nici un raspuns corect.
#)8! I&o$eria eo$etrica $odifica*
a) numai proprietatile fi#ice;
b) numai proprietatile chimice;
c) proprietatile fi#ico-chimice;
d) numai constantele fi#ice 7=
t
, =
f
);
e) nu modifica nici una din proprietati.
#)#! Cati din i&o$erii aro$atici corespun&atori for$ulei $oleculare C
5
H
5
O
reactionea&a cu HCN'
a) 2;
b) .;
c) ';
d) (;
e) ).
#)(! Co$pusii re&ultati prin aditia HOCl la ciclo%e=ena si prin aditia HCl la ciclo%e=anona sunt*
a) i#omeri de po#itie;
b) molecule identice;
c) i#omeri de functiune;
d) tautomeri;
e) compusi diferiti.
#))! 6or$ulele substantelor de $ai 9os corespund la*
O
Cl
CH
)
H
)
C Cl
OH
a) i#omeri optici;
b) i#omeri de po#itie;
c) tautomeri;
d) molecule diferite;
e) molecule identice.
#).! Co$pusii a/and for$ulele*
2'
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
OH
HO OH
O
O O
Sunt*
a) i#omeri optici;
b) molecule diferite;
c) i#omeri de po#itie;
d) tautomeri;
e) molecule identice.
#)5! Co$pusii a/and for$ulele*
OH
OH
O
O
Sunt*
a) tautomeri;
b) i#omeri de functiune;
c) i#omeri de po#itie;
d) compusi identici;
e) compusi diferiti.
#)3! Care din ur$atoarele specii de ato$i participa la for$area de leaturi c%i$ice nu$ai in stare
funda$entala'
a) -O-;
b) -!-;
c) Cl-;
d) -C-;
e) - C&
#)4! Ce tip de %ibridi&are pre&inta ato$ul de o=ien in eteri'
a) nu este hibridi#at;
b) sp
.
;
c) d
2
sp
.
;
d) sp
2
;
e) sp.
#)5! Co$pusul cu for$ula C
.
H
5
O
(
poate fi*
a) un acid carbo0ilic;
b) o hidro0ialdehida;
c) o hidro0icetona;
d) un ester;
e) oricare dintre ei;
#)7! Cati i&o$eri de po&itie si eo$etrie pre&inta dioleopal$itina'
a) . i#omeri de po#itie si + i#omeri geometrici;
b) 2 i#omeri de po#itie si ) i#omeri geometrici;
c) . i#omeri de po#itie si ' i#omeri geometrici;
d) 2 i#omeri de po#itie si + i#omeri geometrici;
e) 2 i#omeri de po#itie si - i#omeri geometrici.
#.8! Aci&ii carbo=ilici liniari cu for$ula $olecula C
5
H
5
O
(
sunt in nu$ar de*
a) .;
2(
Chimie organica Teste grila pentru concursul admitere-
b) ';
c) (;
d) );
e) alt raspuns.
#.#! (,.-He=adiena pre&inta un nu$ar de i&o$eri de confiuratie eal cu*
a) 2;
b) .;
c) ';
d) (;
e) ).
#.(! Cate $onoliceride for$ea&a prin %idroli&a acid oleic 1fara i&o$eri optici2 !
a) 2;
b) .;
c) ';
d) );
e) alt raspuns.
#.)! Cate diliceride for$ea&a prin %idroli&a acid oleic 1fara stereoi&o$eri2'
a) ';
b) );
c) -;
d) 12;
e) alt raspuns.
#..! Prin inlocuirea unui ato$ de %idroen cu unul de >r din fenilacetona nu$arul de i&o$eri re&ultati
este de 1fara stereoi&o$eri) este de*
a) .;
b) ';
c) (;
d) );
e) +.
#.5! <intre a$inele cu for$ula $oleculara C4H7N for$ea&a saruri de dia&oniu stabile un nu$ar de*
a) 1;
b) 2;
c) .;
d) ';
e) (.
#.3! <eri/atii tri%aloenati ai pentanilor i&o$eri care prin %idroli&a for$ea&a aci&i sunt in nu$ar
de 1fara stereoi&o$eri2*
a) 1;
b) 2;
c) .;
d) ';
e) (.
#.4! <intre co$pusii cu for$ula $oleculara C
)
H
3
O se pot o=ida cu reacti/ul Tollens*
a) 1;
b) 2;
c) .;
d) ';
e) nici unul.
2)
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
#.5! Un co$pus oranic este for$at din carbon, %idroen si o=ien, a/and su$a ato$ilor
eala cu 7! <aca substanta are M B .3 si contine un sinur ato$ de o=ien, cati i&o$eri de
functiune poate pre&enta'
a) .;
b) 2;
c) ';
d) 1;
e) nici unul.
#.7! O %idrocarbura cu MB#(8 are raportul nu$arului de ato$i de C * H B ) * .! Nu$arul de
i&o$eri posibili ai %idrocarburii este de*
a) );
b) -;
c) ';
d) 1,;
e) alt raspuns.
#58! Co$pusul oranic cu for$ula $oleculara C
5
H
5
O poate a/ea un nu$ar de i&o$eri de functiune
eal cu*
a) .;
b) ';
c) 2;
d) (;
e) ).
#5#! Nu$arul de i&o$eri de functiune, aci&i si esteri, pentru for$ula $oleculara C
.
H
5
O
(
este de*
a) ';
b) );
c) .;
d) (;
e) -.
#5(! <intre alcoolii C
5
H
#(
O

for$ea&a, prin o=idare cu :
(
Cr
(
O
4
0H
;
, alde%ide, un nu$ar de
1fara stereoi&o$eri2*
a) 1;
b) 2;
c) .;
d) ';
e) (.
#5)! Cate diene i&o$ere for$ea&a prin o=idare enerica cu :
(
Cr
(
O
4
0H
;
acid ben&oic,
acid cetopropanoic si acetona'
a) ';
b) );
c) -;
d) 1,;
e) 12.
#5.! #,.-<ifenil-#,)-butadiena pre&inta*
a) 2
n
i#omeri geometrici,unde n repre#inta numarul de duble legaturi;
b) 2 i#omeri geometrici;
c) . i#omeri geometrici;
d) ' i#omeri geometrici;
e) nu pre#inta i#omerie geometrica.
#55! Nu$arul deri/atilor %aloenati aro$atici cu for$ula $oleculara C
5
H
7
Cl este 1fara
stereoi&o$eri2*
2+
Chimie organica Teste grila pentru concursul admitere-
a) ) i#omeri;
b) 1 i#omeri;
c) 11 i#omeri;
d) 1' i#omeri;
e) alt raspuns.

#53! Cati esteri i&o$eri pot fi atribuiti for$ulei C
)
H
5
O
.
S'
a) 1;
b) 2;
c) .;
d) ';
e) alt raspuns.
#54! Se dau co$pusii*
A! /alinaC
>! acid picricC
C! =antoenat de celulo&aC
<! ciclo%e=anonaC
E! ben&oat de etil!
E=ista leaturi ionice in co$pusii*
a) :, C, @;
b) 9, C;
c) C;
d) :, C;
e) 9, :, C, @.
#55! Se dau co$pusii*
A! clorura de tri$etilfenila$oniuC
>! li&inaC
C! fructo&aC
<! clorura de ben&ilC
E! acetat de sodiu!
Nu e=ista leaturi ionice in co$pusii*
a) 9,%;
b) :,C,@;
c) C,@;
d) @,%;
e) 9,:,%.
#57! <intre co$pusii*
A! crotonalde%idaC
>! -$etilstirenC
C! )-$etil-(-pentenaC
<! acid -$etilsuccinicC
E! $etacrilat de $etil!
pre&inta i&o$erie eo$etrica*
a) 9,:,C,%;
b) :,C,%;
c) 9,C,@;
d) :,C,%;
e) 9,C.
#38! <intre co$pusii*
A! acid oleicC
>! ciclo%e=enaC
C! #,.-difenil-#,)-butadienaC
<! acid -cloroacrilicC
2-
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
E! dipal$itostearina!
Pre&inta i&o$erie eo$etrica*
a) :, C, @;
b) :, %;
c) 9, C, @;
d) 9, C;
e) C, @.
#3#! Se dau reactiile*
A! condensarea aldolica a acetalde%ideiC
>! %idroli&a an%idridei $aleiceC
C! o=idarea ben&enului la 588I

C cu O
(
in pre&enta D
(
O
5
C
<! des%idratarea alcoolului tertbutilicC
E! de%idro%aloenarea clorurii de sec-butil!
Re&ulta co$pusi ce pre&inta i&o$erie eo$etrica in ca&urile*
a) :,C,%;
b) 9,:,@;
c) C,@,%;
d) :,%;
e) 9,:,%.
#3(! Se dau reactiile*
A! condensarea crotonica a acetoneiC
>! aditia clorului la ciclo%e=enaC
C! aditia H
(
la (-butina catali&ata de Pd0Pb
(;
C
<! reactia i&obutanului cu i&obutena in pre&enta H
(
SO
.
C
E! aditia #,. a Cl
(
la #,)-butadiena!
Re&ulta co$pusi ce pre&inta i&o$erie eo$etrica in reactiile*
a) 9, C, %;
b) :, @, %;
c) :, C, @;
d) 9, :, C, @;
e) :, C, %.
#3)! Co$pusul cu structura*

pre&inta un nu$ar de i&o$eri de confiuratie eal cu*
a) 2;
b) ';
c) );
d) -;
e) alt raspuns.
#3.! Indicati cati aci&i pentanoici se pot obtine prin o=idarea pentanolilor corespun&atori
1fara stereoi&o$eri2*
a) .;
b) ';
c) (;
d) );
e) -.
21
CH
H
H
HC HC H
)
C
CH CH
)
Chimie organica Teste grila pentru concursul admitere-
#35! Care din afir$atiile de $ai 9os sunt incorecte'
a) in legatura co/alenta dubla atomii de C se gasesc in stare de hibridi#are sp
2
;
b) cicloalcanii sunt hidrocarburi saturate si contin numai legaturi in structura;
c) legaturi co/alente duble pot forma atomii cu co/alenta cel putin 2;
d) alchinele, cu e0ceptia acetilenei, contin atomi de C in 2 stari de hibridi#are;
e) legatura co/alenta tripla este formata din . legaturi .
#33! Cati i&o$eri corespund la 6!$! C
.
H
5
Cl
(
1fara stereoi&o$eri2'
a) 1;
b) 12;
c) );
d) 1,;
e) (.
#34! Cati i&o$eri $onoclorurati 1fara stereoi&o$eri2 se obtin la $onoclorurarea ter$ica a
)-$etilpentanului*
a) .;
b) ';
c) (;
d) 2;
e) -.
#35! Cati i&o$eri pre&inta co$pusul cu for$ula $oleculara C
5
H
#8
1fara stereoi&o$eri2 '
a) ';
b) );
c) -;
d) 1,;
e) 11.
#37! Cati i&o$eri corespund la 6!$! C
5
H
##
>r 1fara stereoi&o$eri2'
a) (;
b) -;
c) 11;
d) 1,;
e) ).
#48! Cati deri/ati dibro$urati se pot obtine din i&obutan'
a) .;
b) 2;
c) 11;
d) 1;
e) '.
#4#! Cati i&o$eri se pot scrie pentru 6!$!* C
(
H
(
Cl
(
'
a) .;
b) 2;
c) 1;
d) ';
e) nici unul.
#4(! Cati dintre co$pusii cu 6$* C
5
H
7
Cl 1fara stereoi&o$eri2 pot conduce prin %idroli&a in $ediu
ba&ic la alcooli'
a) 2;
b) .;
c) ';
d) (;
.,
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
e) -.
#4)! Cati co$pusi i&o$eri cu for$ula $oleculara C
.
H
7
Cl 1fara stereoi&o$eri2 se pot scrie'
a) );
b) (;
c) ';
d) .;
e) 2.
#4.! Cati dintre i&o$erii triclorurati deri/ati de la i&obutan dau prin %idroli&a co$pusi ce pre&inta
doua functiuni oranice diferite 1fara stereoi&o$eri2 '
a) (;
b) ';
c) .;
d) 2;
e) 1.
#45! Cati i&o$eri se pot scrie pentru 6!$!* C
)
H
3
>rCl 1fara stereoi&o$eri2'
a) +;
b) );
c) (;
d) ';
e) ..
#43! Nu$arul total de i&o$eri cu 6!$! C
5
H
#)
N, care in reactia cu acidul a&otos for$ea&a alcooli
pri$ari este 1fara stereoi&o$eri2*
a) 2;
b) .;
c) ';
d) (;
e) ).
#44! Cati alcooli pri$ari 1fara stereoi&o$eri2 cu 6$* C
3
H
#.
O se pot scrie'
a) 1;
b) 2;
c) ';
d) );
e) -.
#45! Cati fenoli si cati alcooli se pot scrie pentru 6$* C
5
H
#8
O'
a) - fenoli si ) alcooli;
b) 1 fenoli si ( alcooli;
c) + fenoli si + alcooli;
d) - fenoli si - alcooli;
e) ) fenoli si ) alcooli.
#47! Care dintre ur$atoarele afir$atii este incorecta'
a) atomul de o0igen din apa, alcooli, fenoli si eteri este hibridi#at sp
.
;
b) in structura grupei C! atomii implicati sunt hibridi#ati sp;
c) toti atomii de C din stiren sunt hibridi#ati sp
.
si sunt tertiari;
d) alcanii contin atomi de C hibridi#ati sp
.
si atomi de " nehibridi#ati;
e) alcadienele nu pot contine atomi de C hibridi#ati sp.
.1
Chimie organica Teste grila pentru concursul admitere-
#58! Care dintre ur$atoarele substante oranice contin in structura leaturi co/alent-coordinati/e'
a) clorura de trimetil-butilamoniu;
b) ben#oatul de p-tolil;
c) i#opropilatul de sodiu;
d) tereftalatul de dimetil;
e) p-aminoben#oatul de etil.
#5#! Are nu$ai ato$i de carbon tertiari*
a) metilciclohe0anul;
b) etanul;
c) ben#enul;
d) i#obutanul;
e) 1,.-butadiena.
#5(! Cate leaturi J si K contine ur$atorul co$pus'
H
)
C CH CH C
CH
)
CH
)
CH CH CH
)
a) 1,A si 2B;
b) -A si 2B;
c) 2'A si 2B;
d) -A si 11B
e) alt raspuns.
#5)! Cati ato$i de C %ibridi&ati sp
(
contine co$pusul cu structura*
O
CH
(
CH CH
(
a) 1,;
b) -;
c) 1);
d) 1-;
e) 12.
#5.! Cati i&o$eri ciclici cu 6$! C
3
H
#(
contin ato$i de C cuaternari in structura'
a) 1;
b) 2;
c) ';
d) 1,;
e) ..
#55! Care dintre ur$atorii co$pusi contin si ato$i de C in stare de %ibridi&are sp'
a) alcoolul alilic;
b) ciclobutanona;
c) propadiena;
d) 1,2-difeniletena;
e) -metilstirenul.
#53! Cati i&o$eri cu 6!$! C
3
H
#(
nu decolorea&a solutia de :MnO
.
0HO
-
1fara stereoi&o$eri2'
a) (;
b) +;
.2
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
c) -;
d) 1,;
e) 12.
#54! In care dintre ur$atorii co$pusi toti ato$ii de C si O sunt %ibridi&ati sp
)
'
a) fenil-alil-eter;
b) metil-/inil-eter;
c) glicerina;
d) p-ben#ochinona;
e) re#orcina.
#55! Care din ur$atoarele afir$atii nu este ade/arata'
a) i#obutanul si neopentanul sunt omologi de serie;
b) toti atomii de C din structura ben#enului sunt tertiari si hibridi#ati sp
2
;
c) grupa C! contin atomi de C hibridi#ati sp legati printr-o legatura A$2B;
d) !% & ', (, ) caracteri#ea#a compusii aromatici mononucleari;
e) alcanii si cicloalcanii nu pre#inta i#omeri de functiune.
#57! Care dintre ur$atoarele perec%i contin substante care nu au aceeasi for$ula $oleculara'
a) m-cre#olul si fenilmetileter;
b) acidul o-toluic si acetatul de fenil;
c) gluco#a si fructo#a;
d) acidul antranilic si m-nitrotoluenul;
e) ben#oatul de etil si acrilatul de fenil.
#78! Care este raportul de leaturi J, leaturi K in co$pusul cu structura*
O
C
O
NH CH
(
CH
)
CH CH
(
a) (* 2;
b) (* 1;
c) 1* ';
d) '* 1;
e) alt raspuns.
#7#! Nu sunt i&o$eri*
a) acetatul de ben#oil si formiatul de p-tolil;
b) dialdehida succinica si butadiona;
c) dietileterul si neopentanolul;
d) fenilmetileter si m-cre#olul;
e) acidul crotonic si formiatul de alil.
#7(! Care dintre ur$atoarele afir$atii nu este ade/arata'
a) atomii de hidrogen si halogen forma#a numai co/alente simple in stare nehibridi#ata;
b) pentru ca o formula moleculara sa apartina unei substante reale, trebuie ca nesaturarea echi/alenta sa
fie un numar intreg si po#iti/, inclusi/ #ero;
c) formula moleculara a unui compus organic nu da informatii legate de modul in care se leaga atomii
componenti intre ei;
d) i#omerii de functiune au formula moleculara si !.%. identice;
e) atomii de C hibridi#ati sp
.
nu pot fi decat primari si secundari.
#7)! Cati i&o$eri aciclici pre&inta for$ula $oleculara C
5
H
5
'
a) (;
..
Chimie organica Teste grila pentru concursul admitere-
b) +;
c) 1
d) 1,
e) alt raspuns
#7.! Nu sunt i&o$eri de functiune*
a) alchenele si cicloalcanii;
b) eterii si fenolii;
c) aci#ii carbo0ilici si esterii;
d) aminoaci#ii si nitroderi/atii;
e) aci#ii carbo0ilici si aldehidele.
#75! Au aceeasi co$po&itie procentuala*
a) fenilmetileterul si p-cre#olul;
b) propina si /inilacetilena;
c) cumenul si stirenul;
d) p-toluidina si p-aminofenilmetileter;
e) formiatul de o-tolil si ben#oatul de metil.
#73! Nu sunt i&o$eri de functiune*
a) i#oprenul si ciclopentena;
b) fenilacetilena si stirenul;
c) fenilmetileter si alcoolul ben#ilic;
d) formiatul de alil si acidul crotonic;
e) acroleina si .-hidro0iciclopropena.
#74! <espre i&o$erii aciclici ai 6!$! C5H5 nu sunt ade/arate ur$atoarele /ariante*
a) un singur i#omer pre#inta i#omerie geometrica cis-trans;
b) unul dintre ei polimeri#ea#a si formea#a un polimer nesaturat cu proprietati elastice;
c) doi dintre ei formea#a acetiluri alcaline prin reactie de substitutie;
d) trei dintre ei contin si atomi de C hibridi#ati sp;
e) trei dintre ei au catene ramificate nesaturate.
.'