Sunteți pe pagina 1din 5

Zaharide

Arene
Derivati Carboxilici
Reactii de hidrogenare/reducere
Reactii de alchilare
Tipuri de reactii
1. 1g din fiecare triglicerid reactioneaza cu KOH. Care va fi triglicerida care va reactiona cu
cantitatea cea mai mare de KOH?
A) Tristearina
B) trioleina
C) dipalmitostearina
D) butirpalmitostearina
E) dibutirostearina
2. Afirmatia corecta privind dizaharidul format prin eliminarea apei in hidroxilul glicozidic al beta-
glucozei si hidroxilul de pozitia 4 a beta-fructozei, este:
A) prin alchilare cu iodura de metil formeaza un eter hexametilic
B) prin hidroliza acida formeaza un amestec echimolecular de beta-glucoza si beta
fructoza
C) oxideaza sarurile complexe ale metalelor grele (ex: Tollens)
D) nu contine in molecula legaturi de tip eter
E) este un eter cu legatura dicarbonilica
3. Daca monozaharidul manoza difera de glucoza numai prin configuratia unui atom de carbon,
structura beta-manozei este:

4. Hidrocarbura monoaromatica cu 9 atomi de carbon ce prin nitrare poate conduce la un singur


nitroderivat este:
A) n-propilbenzen
B) 1,3,5-trimetilbenzen
C) 1,2,3-trimetilbenzen
D) p-etiltoluen
E) o-etiltoluen
5. Prezinta numarul cel mai mare de pozitii de A) metanol
substitutie: B) etanol
A) naftalina C) izopropanol
B) benzen D) sec-butanol
C) toluen E) pentanol
D) antracen 10. Putem folosi oxidul de aluminiu in reactia
E) fenantren de:
6. Ce se obtine in urma oxidarii in prezenta de A) deshidratare
reactiv Bayer a stirenului: B) izomerizare
C) alchilare
A) 1-fenil-1,2-etandiol
D) A+B
B) acid benzoic
E) toate
C) acid maleic
11. Sunt adevarate, cu exceptia:
D) acid acetic si acid benzoic
A) pentru indepartarea dioxidului de
E) nu se poate oxida in prezenta
carbon din gazele industriale, putem
reactivului Bayer
folosi trietanolamina
7. Alegeti afirmatia adevarata:
B) Arenele se pot alchila cu alchene, si
A) Se pot obtine compusi , dar si
in prezenta unui acid, drept
substituiti in urma reactiilor de
catalizator
clorurare si sulfonare a naftalinei
C) Grasimile hidrogenate reprezinta
B) Oxidarea benzenului se realizeaza in
materii prime pentru obtinerea
prezenta agentilor oxidanti,
sapunului
produsul final de reactie fiind
D) Anilina poate fi izolata din
anhidrida maleica
gudroanele carbunilor de pamant
C) Oxidarea la catena laterala se poate
E) nitroderivatii se pot reduce la amine
realiza si in prezenta de catalizatori,
cu un donor de electroni (ex:HCl)
nu numai in prezenta agentilor
12. Alegeti aminoacidul ce nu se gasesti In
oxidanti
structura proteinelor:
D) Alchilarile Friedel Crafts au loc in
A) treonina
prezenta de clorura de fier
B) hidroxiprolina
E) In cazul unui raport molar
C) acid 2-aminopropanoic
benzen:hidrogen = 1:2 se va obtine
D) vitamina H
ciclohexena
E) metionina
8. La care dintre perechile de mai jos cea de-a
13. Atomul de oxigen din molecula esterilor
doua substanta nu este derivatul functional
provine din:
al celei dintai?
A) alcool
A) Acid acrilic acrilamida
B) acid
B) 2-butena - 2-clorobutan
C) apa
C) etanol dietileter
D) catalizator
D) acid maleic maleat de dietil
E) nu se poate preciza
E) acetona dimetilcianhidrina
14. Pentru a obtine dintr-un acid, o clorura
9. La esterificarea acidului acetic cu un alcool
acida, vom folosi:
monohidroxilic saturat aciclic se obtine un
A) un hidracid
ester care are masa moleculara cu 70% mai
B) un halogen
mare decat alcoolul. Esterificarea s-a facut
C) un derivat halogenat
cu:
D) oricare de mai sus
E) nicio varianta corecta B) prezinta fenomenul de mutarotatie
15. Care din derivatii de mai jos formeaza prin C) se transforma in forma carbonilica
hidroliza acetaldehida? D) este hidrolozata de o alfa-
A) Acetat de etil glicozidaza
B) acetonitril E) poate genera oglinda de argint
C) acrolinitril 21. Prin hidrogenarea catalitica a fuctozei,
D) acetat de vinil obtinem un poliol identic cu cel obtinut in
E) anhidrida acetica urma hidrogenarii:
16. Referitor la zaharide, e falsa afirmatia: A) galactozei
A) lactoza reactioneaza cu Tollens B) manozei
B) emulsina este o beta-gligozidaza C) sorbozei
C) zaharaza actioneaza pe legaturile D) maltozei
beta-gligozidice E) xilozei
D) anomerul alfa al glucopiranozei se 22. Volumul solutiei de permanganat de
obtine prin cristalizare din acid potasiu 0,1 M necesara oxidarii in mediu
acetic acid a 0,3 moli benzen este:
E) atat glucoza cat si fructoza adopta A) 16,3 L
forme piranozice in mod normal B) 10,3 L
17. O proba cu masa de 200g dintr-o solutie de C) 3,6 L
glucoza si zaharoza este tratata cu reactiv D) 12 L
Fehhling in exfes. Dupa filtrare si uscare, E) niciun raspuns
precipitatul rosu cantareste 2,88g. O alta 23. Un compus organic A se trateaza cu
proba identica cu prima este incalzita in amestec sulfonitric conducand la un singur
prezenta unui acid si apoi tratata cu compus B. Prin reducere cu Fe, in solutie de
Fehlling. Acum, se formeaza 10,08 g HCl, substanta B formeaza un compus C, cu
precipitat. Raportul molar glucoza:zaharoza formula moleculara C8H11N. Substanta A
in solutia analizata este: este:
A) 3:2 A) etilbenzen
B) 1:1 B) ortoxilen
C) 2:5 C) paraxilen
D) 3:5 D) 1,3-dimetilbenzen
E) 1:4 E) ortometiletilbenzen
18. Putem obtine maltoza sub actiunea: 24. Prin hidroliza enzimatica, celuloza
A) amilazei salivare formeaza:
B) amilazei pancreatice A) alfa-glucoza
C) amliazei intestinale B) beta-fructoza
D) A+B C) beta-glucoza
E) toate D) dextrine
19. Sunt beta glicozidaze, cu exceptia: E) niciun raspuns corect
A) invertazei 25. Bicromatul de potasiu isi schimba culoarea
B) emulsinei in reactia cu:
C) celulaza A) naftalina
D) lactazei B) benzen
E) toate sunt beta glicozidaze C) antracen
20. Despre trehaloza putem afirma: D) toate de mai sus
A) reduce reactivul Fehlling E) niciuna
26. Esterii fenolilor 32. Sunt pro kekule:
1. reactioneaza cu NaOH formand doua 1. raportul C:H = 1:1
saruri 2. aditia clorului
2. se obtin din fenoxizi tratati cu acizi 3. existenta unui izomer monosubstituit
carboxilici 4. existenta celor 3 izomeri disubstituiti
3. pot participa la reactii de substitutie la 33. Afirmatiile adevarate sunt:
nucle 1. fructoza este mai dulce ca glucoza
4. nu hidrolizeaza 2. glucoza se utilizeaza ca materie prima in
27. Esterii: obtinerea vitaminei C
1. se obtin doar prin reactii de substitutie 3. glucoza s-a folosit in obtinerea oglinzilor
2. reactioneaza cu amoniacul prin reactii 4. fructoza este sensibila fata de Fehlling
de substitutie 34. Alegeti afirmatiile adevarate:
3. reactiile lor de obtinere sunt reversibile 1. fenolul, in prezenta unui catalizator, va
4. sunt agenti de acilare pentru amoniac putea fi acilat cu clorura acida la grupa
28. Reactioneaza cu NaOH: OH
1. feniacetatul de metil 2. din izomerizarea n-pentanului,
2. cisteina proportia cea mai mare o va avea
3. fenolul neopentanul
4. naftalina 3. etilenoxidul se poate folosi ca agent de
29. In legatura cu naftalina, sunt incorecte alchilare, in prezenta argintului
afirmatiile: 4. fenolii se pot alchila cu oxidul de etena
1. distantele C-C sunt egale 35. Referitor la alchilarea aminelor, sunt
2. caracterul aromatic este mai slab decat corecte afirmatiile:
la benzen 1. este o reactie prin care se protejeaza
3. prezinta 3 pozitii de substitutie gruparea aminica
4. pozitiile alfa sunt mai reactive decat 2. n-metilanilina se poate obtine din
beta alchilarea amoniacului
30. Sunt adevarate afirmatiile: 3. prin alchlarile atomului de N, obtinem
1. la trecerea unei monozaharide din mereu, cel putin, amina secundara
forma aciclica in forma ciclica, numarul 4. clorura de alil este un agent de alchilare
izomerilor acesteia creste bun
2. fructoza formeaza prin reducere doi 36. Reactioneaza cu HCl:
epimeri 1. acizii carboxilici
3. hidroxilul glicozidic la cetoze se afla la 2. fenolul
carbonul 2 3. anhidridele
4. toate gruparile oh din molecula glucozei 4. glucoza
reactioneaza cu metanol 37. Afirmatiile adevarate sunt:
31. Pentru sistemele aromatice sunt adevarate 1. antracenul sublimeaza
afirmatiile: 2. acidul maleic si acidul fumaric sunt
1. este caracteristica reactia de substitutie stereoizomeri
2. nesaturarea creste cu cresterea 3. halogenii sunt substituenti de ordinul 1
numarului de nuclee aromatice ce dezsactiveaza nucleul
3. benzenul nu se oxideaza cu 4. toluenul are punctul de topire mai mare
permanganat de potasiu decat benzenul datorita masei
4. existenta celor 3 izomeri disubstituiti moleculare
sustin teoria kekule 38. Afirmatiile adevarate sunt:
1. clorurarea fotochimica a toluenului a 39. Putem obtine benzen (direct) din:
conduce la grefacea clorului in pozitiile 1. acetilena
orto sau para, radicalul metil fiiind un 2. acid benzensulfonic
substituent de ordin 1 3. gudroane
2. tetralina poate polimeriza 4. hexena
3. oxidarea antracenului are loc mai greu 40. Sunt agenti de alchilare:
decat la naftalina sau benzen, de aceea 1. oxidul de etena
nu se utilizeaza pentaoxid de vanadiu, 2. propena
fiind ineficient 3. kelen
4. tetralina este un compus aromatic cu 4. metanol
catena laterala ciclica