Sunteți pe pagina 1din 11

Competenta specifica Subcompetente Unitatea Tema lectiei Nr.

de Data Observații
de ore
invatare
Domeniul comunicarea 1.1 Identificarea informatiilor esentiale dintr-un mesaj Initial test 1
rostit clar in limbaj standart referitor la teme curente
Receptionarea mesajelor orale 2.2.Descrierea unor experiente personale, experiente
scolare,evenimente, activitati realizat, intentii,proiecte
2.3 Descrierea unor obiecte personale, presoane din
anturajul imediat, conditii de viata,locuri
familiare,utilizind un sir de expresii si fraze simple
4.1. Redactarea unor descrieri de obiecte, locuri, Lesson 1 1
Competenţa comunicativă şi peisaje reale sau imaginare structurate logic. UNIT I On Vacation
pragmatic:Producerea mesajelor 4.2. Redactarea de texte funcţionale.
scrise şi interacţiunea 4.3. Redactarea unor descrieri elementare de Your
evenimente, activităţi realizate, experienţe personale. Daily
4.4. Redactarea unor biografii a unor persoane reale Challenges
sau imaginare, utilizînd un şir de
Competenţa comunicativă şi 2.1. Emiterea de mesaje explicative pe teme familiare Lesson 2 1
pragmatică : Producerea referitoare la întîmplări, situaţii din universul imediat. Blackboard
mesajelor orale şi interacţiunea 2.2. Descrierea unor experienţe personale, experienţe vs. Computer
şcolare, evenimente, activităţi realizate intenţii,
proiecte.
2.3. Descrierea unor obiecte personale, persoane din
anturalui imediat, condiţii de viaţă, locuri familiare,
utilizînd un şir de expresii şi fraze simple
Domeniul Cultura 4. Redarea conţinutului unui text informativ referitor la Lesson 3 1
Competenţa socio/pluriculturală : monumentele istorice din ţara alofonă. Life Events
cunoaşterea obiceiurilor, 4. Cunoaşterea unor texte literare care aparțin
tradiţiilor, personalităţilor istorice patrimoniului cultural al ţării alofone.
şi culturale
2. Competenţa com. şi pragmatică 2.2. Descrierea unor experienţe personale, experienţe Lesson 4 1
: Producerea mesajelor orale şi şcolare, evenimente, activităţi realizate, intenţii, Time
interacţiunea proiecte. Management
3. Competenţa com.: Receptarea 3.2. Recunoaşterea formei şi organizării logice a unui
mesajelor scrise text non literar.
4.3. Redactarea unor descrieri elementare de
evenimente, activităţi realizate, experienţe personale.
Domeniul Conexiune 1. Scrierea şi pronunţarea corectă a unor unităţi de Lesson 5 1
Competenţa interdisciplinară : măsură. Civilization:
cunoaşterea asemănărilor şi 2. Identificarea mesajului unui text informativ referitor Fast Facts
deosebirilor interlingvistice şi la bogăţiile naturale din ţara alofonă.
interculturale 4. Redarea conţinutului unui text informativ referitor la
monumentele istorice din ţara alofonă.
2. Competenţa comunicativă şi 2.5. Emiterea unor scurte anunţuri pe teme familiare Lesson 6 1
pragmatică : Producerea cu un conţinut previzibil, redactate în prealabil şi Grammar
mesajelor orale şi interacţiunea memorizate prin repetare. Page
2.6. Stăpînirea competenţei pragmatice (adaptarea la
situaţii de comunicare a expresiilor simple memorizate
prin substituiri lexicale limitate, iniţierea, menţinerea
şi incheierea unei conversaţii simple, utilizarea
articulatorilor
2. Competenţa comunicativă şi Testarea nivelului de scris și / sau cunoștințe orale și Lesson 7 1
pragmatică : Producerea abilitățile dobândite în timp ce studia unitatea curentă. Round Up
mesajelor orale şi interacţiunea (I)
Aplicarea practică a cunoștințelor 2.5. Emiterea unor scurte anunţuri pe teme familiare
cu un conţinut previzibil, redactate în prealabil şi
memorizate prin repetare.
Evaluarea Testarea cunoștințele și abilitățile dobândite în Lesson 8 1
această unitate. (I) Progress Test
Domeniul Comparaţie 3. Compararea obiectelor şi modalităţilor de a exprima
Competenţa socio/pluriculturală : sentimente şi stări, preferinţe şi gusturi, intenţii. Unit II Lesson 1 1
cultivarea deprinderilor de 3. Identificarea şi respectarea normelor de politeţe Choices Politeness
autoformare, autoghidare, verbală şi non verbală în funcţie de interlocutor
autoevaluare (vîrstă, funcție, statut social), în cadrul unor activităţi
Domeniul Cultura sociale şi culturale.
Competenţa socio/pluriculturală :
cunoaşterea obiceiurilor,
tradiţiilor, personalităţilor istorice
şi culturale
Domeniul Cultura 3.Identificarea şi respectarea normelor de politeţe Lesson 2 1
Competenţa socio/ pluricul-turală: verbală şi non verbală în funcţie de interlocutor It’s not about
cunoaşterea obiceiurilor, (vîrstă, funcție, statut social), în cadrul unor activităţi you. It’s about
tradiţiilor, personalităţilor istorice sociale şi culturale. the People
şi culturale around you
3. Competenţa comunicativă : 3.1. Identificarea unor informaţii de detaliu din texte Lesson 3 1
Receptarea mesajelor scrise simple (scrisori, broşuri, scurte articole de presă de To lie or not
informare generală) pe teme din universul imediat. to lie
1.1. Identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj
rostit clar în limbaj standard, referitor la teme curente.
1. Competenţa comunicativă : 2.1. Emiterea de mesaje explicative pe teme familiare Lesson 4 1
Receptarea mesajelor orale referitoare la întîmplări, situaţii din universul imediat. Jobs
2.2. Descrierea unor experienţe personale, experienţe
şcolare, evenimente, activităţi realizate, intenţii,
proiecte.
Domeniul Comunitate 2. Identificarea unor simboluri culturale şi istorice din Lesson 5 1
Competenţa civică: sensibilizarea ţara alofonă. Civilizations:
în formarea de atitudini şi valori 4. Redarea conţinutului unui text informativ referitor la Museums
Domeniul Conexiune monumentele istorice din ţara alofonă.
Competenţa interdisciplinară :
cunoaşterea asemănărilor şi
deosebirilor interlingvistice şi
interculturale
Domeniul Comparaţie 1. Compararea structurii, formei unor texte referitoare Lesson 6 1
Competenţa socio/pluriculturală : la viața cotidiană (scrisoare personală) din ţara Grammar
cultivarea deprinderilor de alofonă şi din Moldova. Page
autoformare, autoghidare, 4.4. Redactarea unor biografii a unor persoane reale
autoevaluare sau imaginare, utilizînd un şir de expresii şi fraze
memorizate, structurate logic.
2. Competenţa comunicativă şi Testarea nivelului de scris și / sau cunoștințe orale și Lesson 7 1
pragmatică : Producerea abilitățile dobândite în timp ce studia unitatea curentă. Round Up
mesajelor orale şi interacţiunea (I)
Aplicarea practică a cunoștințelor 2.5. Emiterea unor scurte anunţuri pe teme familiare
cu un conţinut previzibil, redactate în prealabil şi
memorizate prin repetare.
2.6. Stăpînirea competenţei pragmatice (adaptarea la
situaţii de comunicare a expresiilor simple memorizate
prin substituiri lexicale limitate, iniţierea, menţinerea
şi incheierea unei conversaţii simple, utilizarea
articulatorilor
Evaluarea Testarea cunoștințele și abilitățile dobândite în Lesson 8 1
această unitate. (II) Progress Test
Domeniul comunicrea 1.1 Identificarea informatiilor esentiale dintr-un mesaj Unit III Lesson 1 1
Receptionarea mesajelor orale rostit clar in limbaj standart referitor la teme curente Heroes of our
2.3 Descrierea unor obiecte personale, presoane din Lifestyle time
anturajul imediat, conditii de viata,locuri
familiare,utilizind un sir de expresii si fraze simple
4.3. Redactarea unor descrieri elementare de
evenimente, activităţi realizate, experienţe personale.
Domeniul comunicarea 1.1Identificarea informatiilor esentiale dintr-un mesaj Lesson 2 1
rostit clar in limbaj standart referitor la teme curente The way we
Domeniul Cultura 2.4.Participarea la interactiuni orale pe teme familiare dress
Domeniul Comunitate- si emiterea de raspunsuri la intrebari simple ,directe
repetate sau reformulate eventual de un interlocutor
cooperant.
3.5.Identificarea unor informatii de detaliu din texte
functionale
4.Cunoasterea unor texte literare care apartin
patrimoniului cultural al tarii alofone
Identificarea unor simboluri din tara alofona
Domeniul Cultura 11. Cunoaşterea unor personalităţi celebre din ţara Lesson 3 1
Competenţa socio/pluriculturală : alofonă (teatru, știință, literatură). Who Am I?
cunoaşterea obiceiurilor, 3. Identificarea şi respectarea normelor de politeţe
tradiţiilor, personalităţilor istorice verbală şi non verbală în funcţie de interlocutor
şi culturale (vîrstă, funcție, statut social), în cadrul unor activităţi
sociale şi culturale.
Domeniul Cultura 8. Descrierea unor interese şi preocupări ale Lesson 4 1
Competenţa socio/pluriculturală : adolescenţilor. Body Image
cunoaşterea obiceiurilor, 2.2. Descrierea unor experienţe personale, experienţe The story of 1
tradiţiilor, personalităţilor istorice şcolare, evenimente, activităţi realizate, intenţii, Helen Keller
şi culturale proiecte.
1. Competenţa comunicativă : 1.4. Identificarea subiectului unei discuţii dintre Lesson 5 1
Receptarea mesajelor orale locutori nativi, rostite lent şi clar articulate. Civilization:
1.5. Reperarea relaţiei dintre interlocutori dintr-o Body
conversaţie. Language
1.6. Reperarea expresiilor şi cuvintelor-cheie
referitoare la domenii de prioritate imediată
(informaţii esenţiale personale şi familiare,
cumpărături, geografie locală, activităţi şcolare).
1. Competenţa comunicativă : 1. Identificarea şi respectarea normelor de comporta- Lesson 6 2
Receptarea mesajelor orale ment verbal şi nonverbal în cadrul interacţiunilor orale Grammar
şi scrise (a solicita şi a da sfaturi, explicaţii, a solicita page
informaţii, a exprima opinii şi a le justifica, a relata un
şir de evenimente, a exprima o comparaţie).
Testarea nivelului de scris și / sau cunoștințe orale și Lesson 7 1
Aplicarea practică a cunoștințelor abilitățile dobândite în timp ce studia unitatea curentă. Roun Up
(I)
2.5. Emiterea unor scurte anunţuri pe teme familiare
cu un conţinut previzibil, redactate în prealabil şi
memorizate prin repetare.
Evaluarea Testarea cunoștințele și abilitățile dobândite în Lesson 8 1
această unitate. (III) Progress Test
Domeniul Cultura 8. Descrierea unor interese şi preocupări ale Unit IV Lesson 1 1
Competenţa socio/pluriculturală : adolescenţilor. Boredom is
cunoaşterea obiceiurilor, 3. Identificarea şi respectarea normelor de politeţe At Leisure not an option
tradiţiilor, personalităţilor istorice verbală şi non verbală în funcţie de interlocutor
şi culturale (vîrstă, funcție, statut social), în cadrul unor activităţi
sociale şi culturale.
1. Competenţa comunicativă : 1.1. Identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj Lesson 2 1
Receptarea mesajelor orale rostit clar în limbaj standard, referitor la teme curente. Teen
1.2. Identificarea sensului global al unui mesaj Bestsellers
1. Competenţa comunicativă : 1.5. Reperarea relaţiei dintre interlocutori dintr-o Lesson 3 1
Receptarea mesajelor orale conversaţie. Never give up
2. Competenţa comunicativă şi 1.6. Reperarea expresiilor şi cuvintelor-cheie
pragmatică : Producerea referitoare la domenii de prioritate imediată
mesajelor orale şi interacţiunea (informaţii esenţiale personale şi familiare,
cumpărături, geografie locală, activităţi şcolare).
2.1. Emiterea de mesaje explicative pe teme familiare
referitoare la întîmplări, situaţii din universul imediat.
2.2. Descrierea unor experienţe personale, experienţe
şcolare, evenimente, activităţi realizate, intenţii,
proiecte.
1. Competenţa comunicativă : 1.6. Reperarea expresiilor şi cuvintelor-cheie referi- Lesson 4 1
Receptarea mesajelor orale toare la domenii de prioritate imediată (informaţii Travelling to
4. Competenţa comunicativă şi esenţiale personale şi familiare, cumpărături, geo- the World of
pragmatică : Producerea grafie locală, activităţi şcolare). Stars
mesajelor scrise şi interacţiunea 11. Cunoaşterea unor personalităţi celebre din ţara
alofonă (teatru, știință, literatură).
4.1. Redactarea unor descrieri de obiecte, locuri,
peisaje reale sau imaginare structurate logic.
Evaluarea Testarea cunoștințele și abilitățile dobândite
Domeniul Cultura 10. Descrierea unor evenimente importante Lesson 5 1
Competenţa socio/pluriculturală : din ţara alofonă. Civilization :
cunoaşterea obiceiurilor, 11. Cunoaşterea unor personalităţi celebre din Welcome to
tradiţiilor, personalităţilor istorice ţara alofonă (teatru, știință, literatură). the World of
şi culturale Wanderlust!
3. Competenţa comunicativă : 3.2. Recunoaşterea formei şi organizării logice a unui Lesson 6 1
Receptarea mesajelor scrise text non literar. Grammar
3.3. Identificarea relaţiei dintre personaje din texte Page
diverse (familiară, amicală, oficială).
Aplicarea practică a cunoștințelor Testarea nivelului de scris și / sau cunoștințe orale și Lesson 7 1
abilitățile dobândite în timp ce studia unitatea curentă. Round Up
(I)
2.5. Emiterea unor scurte anunţuri pe teme familiare
cu un conţinut previzibil, redactate în prealabil şi
memorizate prin repetare.
Evaluarea Testarea cunoștințele și abilitățile dobândite în Lesson 8 1
această unitate. (IV) Progress Test
Domeniul Cultura 6. Descrierea unor sărbători tradiţionale şi naţionale, Unit V Lesson 1 1
Competenţa socio/pluriculturală : a unor tradiţii şi obiceiuri specifice din ţara alofonă. Holidays
cunoaşterea obiceiurilor, tradi- Celebra-
ţiilor, personalităţilor istorice şi tions
culturale
Domeniul Cultura 5. Compararea sărbătorilor tradiţionale din ţara Lesson 2 1
Competenţa socio/pluriculturală : alofonă şi din Moldova. Presents and
cunoaşterea obiceiurilor, tradi- 6. Descrierea unor sărbători tradiţionale şi naţionale, wishes
ţiilor, personalităţilor istorice şi a unor tradiţii şi obiceiuri specifice din ţara alofonă
culturale
Domeniul comunicarea 1.2.Identificarea sensului global al unui mesaj oral Lesson 3 1
2.2.Descrierea unor experiente personale, experiente School
scolare, evenimente, activitati realizate, intentii, traditions
3.1.Identificarea unor informatii de detaliu din texte
simple pe teme din universal imediat
Domeniul Cultura 3.2. Descrierea unor interese şi preocupări ale Lesson 4 1
Competenţa socio/pluriculturală : adolescenţilor. Enjoying
cunoaşterea obiceiurilor, 3.3.Identificarea şi descrierea unor genuri Together
tradiţiilor, personalităţilor istorice muzicale
şi culturale 3.5. Identificarea unor informaţii de detaliu din texte
funcţionale (articole publicitare, pliante turistice,
anunturi, meniu, site Internet etc.).
3. Competenţa comunicativă : 3.5. Identificarea unor informaţii de detaliu din texte Lesson 5 1
Receptarea mesajelor scrise funcţionale (articole publicitare, pliante turistice, Civilization:
Domeniul Cultura anunturi, meniu, site Internet etc.). Old and New,
Competenţa socio/pluriculturală : 5. Descrierea unor monumente din ţara alofonă. Different and
cunoaşterea obiceiurilor, 6. Descrierea unor sărbători tradiţionale şi naţionale, the same
tradiţiilor, personalităţilor istorice a unor tradiţii şi obiceiuri specifice din ţara alofonă.
şi culturale
3. Competenţa comunicativă : 3.2. Recunoaşterea formei şi organizării logice a unui Lesson 6 1
Receptarea mesajelor scrise text non literar. Grammar
3.3. Identificarea relaţiei dintre personaje din texte Page
diverse (familiară, amicală, oficială)
Aplicarea practică a cunoștințelor Testarea nivelului de scris și / sau cunoștințe orale și Lesson 7 1
abilitățile dobândite în timp ce studia unitatea curentă. Round Up
(I)
2.5. Emiterea unor scurte anunţuri pe teme familiare
cu un conţinut previzibil, redactate în prealabil şi
memorizate prin repetare.
Evaluarea Testarea cunoștințele și abilitățile dobândite în Lesson 8 1
această unitate. (V) Progress Test
Domeniul Cultura 7. Descrierea unor mijloace moderne de comunicare şi Unit VI Lesson 1 1
Competenţa socio/pluriculturală : informare: presa, radio. The News
cunoaşterea obiceiurilor, 10. Descrierea unor evenimente importante The you care
tradiţiilor, personalităţilor istorice din ţara alofonă. Observer about
şi culturale 11. Cunoaşterea unor personalităţi celebre din
ţara alofonă (teatru, știință, literatură).
Domeniul Cultura 5. Descrierea unor monumente din ţara alofonă. Lesson 2 1
Competenţa socio/pluriculturală : 11. Cunoaşterea unor personalităţi celebre din ţara Things we see
cunoaşterea obiceiurilor, alofonă (teatru, știință, literatură). around us
tradiţiilor, personalităţilor istorice
şi culturale
Domeniul Cultura 3. Identificarea şi respectarea normelor de politeţe Lesson 3 1
Competenţa socio/pluriculturală : verbală şi non verbală în funcţie de interlocutor Good comes
cunoaşterea obiceiurilor, (vîrstă, funcție, statut social), în cadrul unor activităţi from doing
tradiţiilor, personalităţilor istorice sociale şi culturale. Good
şi culturale
Domeniul Cultura 3. Identificarea şi respectarea normelor de politeţe Lesson 4 1
Competenţa socio/pluriculturală : verbală şi non verbală în funcţie de interlocutor Be wise as
cunoaşterea obiceiurilor, (vîrstă, funcție, statut social), în cadrul unor activităţi snakes,
tradiţiilor, personalităţilor istorice sociale şi culturale. innocent as
şi culturale doves
3. Competenţa comunicativă : 3.5. Identificarea unor informaţii de detaliu din texte Lesson 5 1
Receptarea mesajelor scrise funcţionale (articole publicitare, pliante turistice, Civilization:
Domeniul Cultura anunturi, meniu, site Internet etc.). The streets of
Competenţa socio/pluriculturală : 5. Descrierea unor monumente din ţara alofonă. London
cunoaşterea obiceiurilor, 6. Descrierea unor sărbători tradiţionale şi naţionale,
tradiţiilor, personalităţilor istorice a unor tradiţii şi obiceiuri specifice din ţara alofonă.
şi culturale
3. Competenţa comunicativă : 3.2. Recunoaşterea formei şi organizării logice a unui Lesson 6 1
Receptarea mesajelor scrise text non literar. Grammar
3.3. Identificarea relaţiei dintre personaje din texte Page
diverse (familiară, amicală, oficială).
Aplicarea practică a cunoștințelor Testarea nivelului de scris și / sau cunoștințe orale și Lesson 7 1
abilitățile dobândite în timp ce studia unitatea curentă. Round Up
2.5. Emiterea unor scurte anunţuri pe teme familiare
cu un conţinut previzibil, redactate în prealabil şi
memorizate prin repetare.
Evaluarea Testarea cunoștințele și abilitățile dobândite în Lesson 8 1
această unitate. (VI) Progress Test
Domeniul Conexiune 2. Identificarea mesajului unui text informativ referitor Unit VII Lesson 1 1
Comp. interdisciplinară : la bogăţiile naturale din ţara alofonă How much do
cunoaşterea asemănărilor şi 1. Compararea structurii, formei unor texte referitoare My Home you know
deosebirilor interlingvistice şi la viața cotidiană (scrisoare personală) din ţara Country about
interculturale alofonă şi din Moldova. Moldova?
Domeniul Comparaţie
Com.socio/pluriculturală :
cultivarea deprinderilor de
autoformare, autoghidare.
Domeniul comunicarea 1.2.Identificarea sensului global al unui mesaj oral2.1. Lesson 2 1
Emiterea de mesaje explicative pe teme familiare Economic and
3. Competenţa comunicativă : referitoare la intimplări, situaţii din universul imediat. Social Life
Receptarea 2.4.Participarea la interactiuni orale pe teme familiare
mesajelor scrise si emiterea de raspunsuri la intrebari simple ,directe
repetate sau reformulate eventual de un interlocutor
cooperant turistice, anunturi, meniu,site internet
4.1. Redactarea unor descrieri de obiecte, locuri,
peisaje reale sau imaginare structurate logic.
3. Competenţa comunicativă : 2.4.Participarea la interactiuni orale pe teme familiare Lesson 3 1
Receptarea si emiterea de raspunsuri la intrebari simple ,directe National
mesajelor scrise repetate sau reformulate eventual de un interlocutor Heritage
Domeniul Cultura cooperant turistice, anunturi, meniu,site internet3.2.
Recunoaşterea formei şi organizării logice a unui text
non literar.
4.1. Redactarea unor descrieri de obiecte, locuri,
peisaje reale sau imaginare structurate logic.
4. Cunoaşterea unor texte literare care aparțin
patrimoniului cultural al ţării alofone.
Domeniul Comunitate 3. Identificarea unor caracteristici ale societăţii ţintă, Lesson 4 1
Competenţa civică: sensibilizarea ale unor aspecte semnificative ale vieţii cotidiene din Home Sweet
în formarea de atitudini şi valori spaţiul alofon. Home
2. Identificarea unor simboluri culturale şi istorice din
ţara alofonă.
Domeniul Comunitate 2. Identificarea unor simboluri culturale şi istorice din Lesson 5 1
Competenţa civică: sensibilizarea ţara alofonă. Civilization:
în formarea de atitudini şi valori 4. Redarea conţinutului unui text informativ referitor la From the Past
Domeniul Conexiune monumentele istorice din ţara alofonă to the Future
Competenţa interdisciplinară :
cunoaşterea asemănărilor şi
deosebirilor interlingvistice şi
interculturale
3. Competenţa comunicativă : 3.2. Recunoaşterea formei şi organizării logice a unui Lesson 6 1
Receptarea mesajelor scrise text non literar. Grammar
3.3. Identificarea relaţiei dintre personaje din texte Page
diverse (familiară, amicală, oficială).
Aplicarea practică a cunoștințelor Testarea nivelului de scris și / sau cunoștințe orale și Lesson 7 1
abilitățile dobândite în timp ce studia unitatea curentă. Round Up
(I)
2.5. Emiterea unor scurte anunţuri pe teme familiare
cu un conţinut previzibil, redactate în prealabil şi
memorizate prin repetare.
Evaluarea Testarea cunoștințele și abilitățile dobândite în Lesson 8 1
această unitate. (VII) Progress Test
Domeniul comunicare 1.2.Identificarea sensului global al unui mesaj oral Unit VIII Lesson 1 1
1. Competenţa comunicativă : 2.1.Emiterea de mesaje explicative pe teme familiare Friends of the
Receptarea mesajelor orale referitoare la intimplări, situaţii din universul imediat. Save our Earth, Unite!
3.1.Identificarea unor informaţii de detaliu din texte Crowded
simple (scrisori, broşuri, scurte articole de presă de Planet
informare generală) pe teme din universul imediat.
2. Competenţa comunicativă şi 2.1. Emiterea de mesaje explicative pe teme familiare Lesson 2 1
pragmatică : Producerea referitoare la întîmplări, situaţii din universul imediat. Be respectful
mesajelor orale şi interacţiunea 12. Educarea conștiinței ecologice. of the nature
Domeniul Cultura
Competenţa socio/pluriculturală :
cunoaşterea obiceiurilor,
tradiţiilor, personalităţilor istorice
şi culturale
Domeniul Cultura 2. Cunoaşterea şi respectarea unor norme de Lesson 3 1
Competenţa socio/pluriculturală : comunicare scrisă pe teme referitoare la viața Protect the
cunoaşterea obiceiurilor, cotidiană (scrisoare personală). Beauty of the
tradiţiilor, personalităţilor istorice Countryside!
şi culturale
Domeniul Comunitate 3. Identificarea unor caracteristici ale societăţii ţintă, Lesson 4 1
Competenţa civică: sensibilizarea ale unor aspecte semnificative ale vieţii cotidiene din Today
în formarea de atitudini şi valori spaţiul alofon. “Green”
means
someone who
cares about
the
Environment
Domeniul Comunitate 3. Identificarea unor caracteristici ale societăţii ţintă, Lesson 5 1
Competenţa civică: sensibilizarea ale unor aspecte semnificative ale vieţii cotidiene din Civilization:
în formarea de atitudini şi valori spaţiul alofon. British Tastes
Domeniul Comparaţie 3. Compararea obiectelor şi modalităţilor de a exprima
Competenţa socio/pluriculturală : sentimente şi stări, preferinţe şi gusturi, intenţii.
cultivarea deprinderilor de
autoformare, autoghidare,
autoevaluare
3. Competenţa comunicativă : 3.2. Recunoaşterea formei şi organizării logice a unui Lesson 6 1
Receptarea mesajelor scrise text non literar. Grammar
3.3. Identificarea relaţiei dintre personaje din texte Page
diverse (familiară, amicală, oficială).
Aplicarea practică a cunoștințelor Testarea nivelului de scris și / sau cunoștințe orale și Lesson 7 1
abilitățile dobândite în timp ce studia unitatea curentă. Round Up
(I)
2.5. Emiterea unor scurte anunţuri pe teme familiare
cu un conţinut previzibil, redactate în prealabil şi
memorizate prin repetare.
Evaluarea Testarea cunoștințele și abilitățile dobândite în Lesson 8 1
această unitate. (VIII) Progress Test
Evaluarea Testarea cunoștințele și abilitățile dobândite în acest Final Test 1
an