Sunteți pe pagina 1din 5

Evaluare anuală

Varianta I
Data: ________________
Clasa a VII-a
Numele, prenumele elevului _________________________________

1. Indicaţi corespondenţa dintre noţiunile din coloana stîngă şi definiţiile din coloana dreaptă:

a) sistem de numeraţie 1) tabel ce indică modul de reprezentare a informaţiilor în calculator.


b) bit 2) şir finit format din opt cifre binare, multiplul bitului.
c) octet 3) cifra binară, unitate de măsură a cantităţii de informaţie.
d) cod 4) totalitatea regulilor de reprezentare a numerelor împreună cu mulţimea
cifrelor.

2. Care din afirmaţiile de mai jos sînt adevărate?


a) Codificarea este o operaţie de transformare a imaginilor color în imagini monocrome.
b) Decodificarea este o operaţie inversă codificării.
c) Codificarea este o operaţie de transformare a informaţiei în secvenţe de cifre binare.
d) Codificarea şi decodificarea informaţiei se realizează de către procesorul calculatorului.
e) Decodificarea este o operaţie de transformare a secvenţelor de cifre binare în informaţii accesibile omului.

3. Completaţi propoziţiile cu unităţile funcţionale a calculatorului.


a) __________________________________ prelucrează datele conform programului din memoria internă.
b) __________________________păstrează datele şi instrucţiunile care indică secvenţa (ordinea) calculelor.

4. Enumeraţi operaţiile care pot fi efectuate asupra unui tabel:


_________________________ __________________________ ______________________________
_________________________ __________________________ ______________________________
_________________________ __________________________ _______________________________

5. Care este destinaţia:


- ferestrei de aplicaţie? ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
- ferestrei de dialog? _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Selectaţi din lista ce urmează proprietăţile caracterelor încercuind litera corespunzătoare.


a) fontul d) culoarea de afişare g) indentarea
b) indentarea primei linii e) efectele speciale h) stilul de afişare
c) spaţiul dintre linii f) alinierea i) dimensiunea

7. Numiţi operaţiile care se referă la formatarea paragrafelor:


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Scrieţi ce înţelegeţi prin:


c) aplicaţie: ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
d) interfaţă om-maşină: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Evaluare anuală
Varianta II
Data: ______________
Clasa a VII-a
Numele, prenumele elevului _____________________________________________________________

1. Indicaţi corespondenţa dintre obiectele din coloana stîngă şi destinaţia acestora din coloana
dreaptă:
1) listă a) evidenţierea paragrafelor din text care au acelaşi font;
2) tabel b) introducerea, păstrarea şi actualizarea datelor necesare pentru crearea diagramelor;
c) evidenţierea paragrafelor din text care sînt legate printr-un subiect comun;
3) diagramă d) prezentarea într-un mod lizibil a unui volum mare de date omogene;
4) foaie de date e) introducerea, păstrarea şi actualizarea datelor numerice;
f) redarea valorilor datelor numerice prin obiecte grafice.

2. Selectaţi varianta pentru care afirmaţia ce urmează devine adevărată:


Reţele de calculatoare se utilizează pentru...
a)... a mări capacitatea memoriei interne a fiecărui calculator din reţea.
b)... a mări capacitatea de prelucrare a procesorului fiecărui calculator din reţea.
c)... a asigura interacţiunea mai multor calculatoare.
d)... a micşora costul fiecărui calculator.

3. Completaţi propoziţiile cu unităţile funcţionale a calculatorului.


a) ___________________________________________ păstrează cantităţi mari de informaţie, care
trebuie aduse rapid în memoria internă.
b)_____________________________________________________ introduce informaţia în calculator.

4. Enumeraţi tipurile de ferestre ale interfeţelor grafice:


________________________________________ ______________________________________
________________________________________ ______________________________________
________________________________________
5. Care este destinaţia:
ferestrei de navigare ? __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
fereastră de document? __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Selectaţi din lista ce urmează proprietăţile paragrafelor prin încercuirea literei corespunzătoare.
a) fontul d) culoarea de afişare g) indentarea
b) indentarea primei linii e) efectele speciale h) stilul de afişare
c) spaţiul dintre linii f) alinierea i) dimensiunea

7. Numiţi operaţiile care se referă la formatarea paginilor.


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. Scrieţi ce înţelegeţi prin:
a) sistem de calcul: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
b) sistem de operare: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
EVALUARE ANUALĂ
Obiectul : Informatica
Profesorul :
Clasa a VII-a
Data :
Total elevi :
Prezenți :
Absenți:

BAREM DE EVALUARE

Item Descrierea in detalii Raspunsul asteptat Punctaj Punctaj


total
1. Se acorda cite 1 pct pentru fiecare Varianta I. 4*1 4
corespondenţă indicate corect a) – 4
b) – 3
c) – 2
d) – 1
Varianta II.
1) – c
2) – d
3) – f
4) – b
2. Se acordă 1 pct. pentru selectarea Variana I. 1*1 1
afirmaţiei adevărată b), c) , e)
Varianta II.
c)

3. Pentru fiecare cuvînt corect se acordă 1 Variana I. 2*1 2


pct. a) Procesorul,
b) memorie internă
Varianta II.
a) Memorie externă
b) Dispozitivele de intrare
4. Se acordă 2 pct. pentru enumerarea Variana I. 2*1 2
corectă a cuvintelor solicitate. Stergerea, copierea, împărţirea în 2,
redimensionarea cel.rind.col., adăugarea
unui rînd, coloană ; unirea a 2 celule,
împărţirea unei celule,
Varianta II.
De aplicaţii, de dialog, de navigare, de
explorare, de document
5. Se acorda cîte 1 pct pentru definirea Variana I. 2*1 2
corectă a notiunilor solicitate Fereastra de aplicaţie : asigură comunicarea
utilizatorului cu programul în curs de
execuţie.
Fereastra de dialog : asigură conversaţia
dintre programe şi utilizator.
Varianta II.
Fereastra de navigare : afişează conţinutul
unei componente a sistemului de calcul.
Fereastra de document : apare în interiorul
ferestrelor de aplicaţie şi conţine informaţia
supusă prelucrării.
6. Pentru fiecare selectare corectă se Variana I. 5*1 5
acordă cîte 1 pct. a), d), e), h), i)
Varianta II.
b), c), e), f), g)
7. Pentru numirea corectă a operaţiilor Variana I. 3*1 3
solicitate se acordă 3 pct. Aliniere, identare, identarea primei linii,
spaţiul dintre liniile paragrafului, spaţiul de
dinainte şi de după paragraf, efecte speciale
la nivel de paragraf.
Varianta II.
Dimensiune, orientare, margini,
dimensiunile antetului şi ale subsolului,
alinierea pe verticală a textului
8. Se acordă cîte 1 pct pentru fiecare Variana I. 2*1 2
definiţie scrisă corect. a) Aplicaţie – programele destinate
prelucrării informaţiei
b) Interfaţă om-maşină : totalitatea
mijloacelor prin care utilizatorul
poate comunica cu un sistem de
calcul
Varianta II.
a) Sistem de calcul : ansamblul format
din calculator, echipamente
periferice şi programele ce asigură
funcţionarea lor.
b) Sistem de operare : ansamblul de
programe ce asigură şi facilitează
exploatarea eficientă a
calculatorului.
9. TOTAL PUNCTAJ Varianta I
Varianta II
21 pct.

Punctajul acordat pentru fiecare item :

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Punctaj 4 1 2 2 2 5 3 2 21

Barem de notare
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Nr.maxim de pct 21 19 17 15 12 9 7 5 3 1
Nr. minim de pct. 20 18 16 13 10 8 6 4 2 0

ANALIZA EVALUĂRII

Obiectul : Informatica
Profesorul :
Clasa a VII-a
Data:
Total elevi :
Prezenți :
Absenți:

Nr. Numele, prenumele Itemii Total Nota


elevului pct.
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nota medie:

% calităţii:

Profesor: