Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Investeşte în oameni!

Achizitor Fundaţia „Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală”

Procesul-verbal de selectare a ofertei câştigătoare

Nr. 1 din data 30.08.2010

Încheiat astăzi data de mai sus, în vederea atribuirii contractului de achiziţie: Contract de furnizare –
Achiziţia de papetărie, materiale consumabile şi rechizite de birou având ca obiect consumabile şi
rechizite de birou, respectiv accesorii de birou, organizatoare de birou, articole mărunte de birou, tonere etc.
cod CPV: 30192000-1, 30197000-6,  30125100-2 etc., în conformitate cu specificaţiile tehnice din
documentaţia de atribuire, contract finanţat în cadrul proiectului „Sprijin pentru dezvoltarea economiei
sociale în comunităţi multietnice din Regiunile de dezvoltare Nord-Vest şi Centru din România”, ID proiect
POSDRU/84/6.1/S/57485, din FSE prin POSDRU.

Procedura de selectare a ofertelor se realizează în conformitate cu Prevederile ghidului solicitantului şi a


procedurilor anexe, c u Prevederile manualului beneficiarului, Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 5/9 din data
04.02.2009, respectiv 07.07.2009.

Până la data limită de primire a ofertelor au fost înregistrate un număr de 1 (una) ofertă după cum
urmează:
1. S.C. RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A. nr. înreg. 6/26.08.2010.
2. -- nr. înreg. --
3. -- nr. înreg. --

Toate ofertele primite au fost evaluate din punct de vedere al cerinţelor minime, prescripţiilor,
caracteristicilor de natură tehnică stabilite prin documentaţia pentru ofertanţi transmisă operatorilor
economici.

Următoarele oferte nu îndeplinesc cerinţele minime, prescripţiile, caracteristicile de natură tehnică şi sunt
declarate oferte necorespunzătoare:

Nr. Denumire ofertant Motivele pentru care oferta nu corespunde


crt. cerinţelor minime
1. Nu este cazul Nu este cazul
2. Nu este cazul Nu este cazul

Pentru ofertele care au îndeplinit cerinţele minime, prescripţiile, caracteristicile de natură tehnică etc
descrise în documentaţia elaborată pentru achiziţia : de papetărie, materiale consumabile şi rechizite
de birou s-a aplicat criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.

În urma aplicării criteriului de atribuire a rezultat următoarea situaţie:

Nr. crt. Denumire ofertant Preţul ofertat Ierarhie


lei, fără TVA
1. S.C. RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A. 42.935,12 LEI 1
2. -- -- 2
3. -- -- 3
În conformitate cu prevederile documentaţiei pentru ofertanţi elaborată pentru Achiziţia de papetărie,
materiale consumabile şi rechizite de birou oferta selectată şi declarată câştigătoare este oferta
depusă de S.C. RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A., cu sediul în Bucureşti, sector 6, str. Drumul Sabareni
nr. 24-26, pentru preţul oferit de 42.935,12 lei, fără TVA.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare.

Comisia de Evaluare

Gábor ÁDÁM, manager de proiect – preşedinte ________________

Călin BOARIU, office manager – membru ________________

Cristina Camelia MITRUŢ, juristă – membru ________________

L.S.