Sunteți pe pagina 1din 20

Termeni si Conditii privind Serviciile de Plata (“TCSP”)

Anexa la Conditiile Generale de Afaceri pentru persoane juridice si alte entitati ale ING Bank
N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti (“CGA”)

TCSP stabileste regulile conform carora Banca presteaza serviciile de plata Clientilor sai care nu sunt
considerati consumatori in acceptiunea legislatiei aplicabile in domeniu si face parte din Contractul-cadru
dintre Client si Banca in domeniul serviciilor de plata, avand efecte obligatorii fata de parti.
Contractul-cadru completeaza orice contracte specifice aferente serviciilor de plata oferite de Banca si nu
substituie semnarea de catre Client a respectivelor contracte.

Serviciile de plata se deruleaza prin reteaua de Agentii si si ING Office-uri ale Bancii.

DEFINITII

In sensul prezentelor TCSP, termenii de mai jos vor avea urmatoarele intelesuri:

’Acceptare’: procedura prin care Banca recunoaste ca valabil un Ordin de plata receptionat, obligandu-se sa
execute transferul fondurilor conform Ordinului de plata;

‘Beneficiar’: titularul contului de plati in care se incaseaza suma ce face obiectul unei Operatiuni de plata.

‘Cod BIC’/ ‘Cod SWIFT’: (Bank Identifier Code/ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication):
sir/serie de caractere care identifica in mod unic la nivel international o institutie de credit;

‘Cod IBAN’ (International Bank Account Number): Codul unic de identificare care identifica in mod unic la nivel
international contul unui client la un PSP, utilizat pentru procesarea Operatiunilor de plata;

’Coduri de Securitate’/’Elemente de Securitate’ reprezinta elementele de identificare ale utilizatorilor


instrumentelor de plata cu acces la distanta de tip internet-banking oferite de Banca (ex. IBP CEE, Home
Bank);

’Cod unic de identificare’: combinatie de litere, cifre sau simboluri care, intr-o Operatiune de plata, identifica
cu precizie un utilizator al serviciilor de plata (Platitor/Beneficiar) si/sau contul de plati al acestuia, astfel cum i-
a fost indicata acestuia de catre PSP-ul sau;

’Cont curent’: cont de plati detinut de unul/mai multi utilizatori de servicii de plata, utilizat pentru executarea
Operatiunilor de plata;

’Contract - cadru’: inseamna contractul de servicii de plata ce reglementeaza conditiile de prestare a


serviciilor de plata prin Conturile curente ale Clientului deschise in evidentele Bancii, alcatuit din:
1. “Conditii generale de afaceri pentru persoane juridice si alte entitati ale ING Bank N.V.” (“CGA”);
2. „Termeni si conditii privind serviciile de plata” (“TCSP”);
3. „Termeni si conditii specifice utilizarii contului curent pentru persoane juridice si alte entitati” („TCSUC”);
4. „Termenii si conditiile utilizarii cardurilor pentru persoane juridice si alte entitati („TCUC”);
5. Listele de Taxe si Comisioane si/sau Listele de Dobanzi aplicabile.

’Data valutei’: data de referinta la care se va realiza decontarea intr-o Operatiune de plata, utilizata de PSP
pentru calcularea dobanzilor aplicabile fondurilor debitate din/creditate intr-un cont de plati;

’Executare’: procedura utilizata de PSP-ul Platitorului pentru finalizarea platii initiate prin Ordinul de plata,
respectiv punerea la dispozitia Beneficiarului a sumei ce face obiectul Operatiunii de plata, de catre PSP-ul
Beneficiarului;

Termeni si conditii privind serviciile de plata– versiunea 13 ianuarie 2018 1


’Instrument de plata’: orice dispozitiv si/sau set de proceduri agreate intre Client si Banca pentru a se initia un
Ordin de plata;

’Limite orare (cut-off time)’: reprezinta termenul limita stabilit de Banca pentru receptionarea (primirea)
Ordinelor de plata de la Clientii sai Platitori, in vederea procesarii acestora, respectiv termenul limita stabilit de
Banca pentru receptionarea pe circuitul bancar a Operatiunilor de plata, in vederea creditarii conturilor
Clientilor Beneficiari cu sumele aferente acestora Limitele orare stabilite de Banca pentru diverse Operatiuni
de plata se regasesc in urmatoarele documente: (a) “Lista de limite orare tip A”, aplicabila clientilor ce
beneficiaza de serviciile IBP CEE si MT101 sau (b) “Lista de limite orare tip B”, aplicabila clientilor ce beneficiaza
de serviciul Home Bank. Clientii care nu beneficiaza de niciunul dintre serviciile anterior mentionate pot
contacta Banca la datele de contact specificate in CGA, precum si la ghiseele acesteia pentru a solicita
informatii cu privire la lista de limite orare aplicabila.;

‘Mandat de debitare directa’: acord de vointa transmis in scris ori prin mijloace electronice, semnat sau a
carui autenticitate a fost verificata prin aplicarea unei proceduri de securitate, prin care Platitorul acorda o
autorizare singulara sau permanenta, dar revocabila in vederea debitarii contului sau de plati in Operatiunile
de plata prin debitare directa;

’Operatiune de plata’: actiune initiata de Platitorul/Beneficiarul platii, pentru a depune, transfera sau retrage
fonduri, ditinct de orice obligatie subsecventa intre Platitor si Beneficiar;

’Ordin de plata’: instructiune data de Platitor/Beneficiar Bancii, prin care se solicita executarea unei
Operatiuni de plata;

‘Platitor’: titularul contului de plati din care se efectueaza o Operatiune de plata;

’Plati SEPA’/’SEPA credit transfer’: Operatiuni de plata prin Transfer credit instructate in EUR, unde atat
contul Platitorului, cat si cel al Beneficiarului sunt deschise in evedentele unui/unor PSP aflat(i) pe teritoriul
Uniunii Europene (UE), care se executa in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.260/2012 de
stabilire a cerintelor tehnice si comerciale aplicabile operatiunilor de transfer credit si de debitare directa in
euro si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (”Regulamentul SEPA”).

’Plati non-SEPA’: Operatiuni de plata prin Transfer credit carora nu li se aplica cerintele tehnice si comeciale
prevazute de Regulamentul SEPA.

’Procedura de securitate’: procedura prin care Banca:


a) determina daca un Ordin de plata, o modificare sau o revocare a acestuia provine de la initiator;
b) detecteaza erorile in transmiterea sau in continutul Ordinului de plata ori a comunicarii de modificare sau
revocare a acestuia;

‘PSP’: prestator de servicii de plata, astfel cum e definit in legislatia specifica.

’Receptie’: procedura prin care Banca recunoaste primirea Ordinului de plata in vederea verificarii
autenticitatii acestuia prin Procedura de securitate, in scopul acceptarii si executarii acestuia.

’Reguli de comisionare’: metodele prin care partile implicate intr-o Operatiune de plata platesc comisioanele
aferente acesteia, dupa cum urmeaza:
 SHA (Sarcina Comuna): Platitorul plateste comisioanele aplicate de PSP-ul sau si de banca corespondenta a
acestuia, iar Beneficiarul plateste comisioanele aplicate de PSP-ul sau si de celelelate entitati implicate in
Operatiunea de plata;
 BEN (In sarcina Beneficiarului): Beneficiarul plateste toate comisioanele aplicate de entitatile implicate in
Operatiunea de plata;
 OUR (sau In sarcina Platitorului): Platitorul plateste toate comisioanele aplicate de entitatile implicate in
Operatiunea de plata;

Termeni si conditii privind serviciile de plata– versiunea 13 ianuarie 2018 2


’SEPA (Single Euro Payments Area)’: Zona Unica de Plati in EURO.

’Spatiul Economic European (European Economic Area)’: reprezinta, in intelesul TCSP, toate tarile membre la
tratatul initiat la 1 ianuarie 1994 si semnat pana in prezent de catre statele membre ale Uniunii Europene si
de Islanda, Norvegia si Liechtenstein. Orice modificare a listei tarilor semnatare va produce efecte in cadrul
acestui contract din momentul intrarii in vigoare a respectivei modificari.

’Termen de executare’: perioada maxima de timp, exprimata in Zile bancare consecutive, calculata de la
momentul receptionarii unui Ordin de plata de catre PSP-ul Platitorului, pana la creditarea contului de plati al
Beneficiarului respectivei Operatiuni de plata, de catre PSP-ul sau;

’Transfer credit’: actiune initiata de Platitor, ce presupune debitarea Contului sau curent deschis la PSP, in
scopul transferarii de fonduri in contul unui Beneficiar;

’Tari SEPA’: tarile care formeaza la un moment dat Zona Unica de Plati in EURO (SEPA). Orice modificari ale
listei de tari se vor considera a produce efecte in cadrul Contract cadru din momentul intrarii in vigoare a
acestora;

‘Zi lucratoare/bancara’: zi in care PSP-ul Platitorului/Beneficiarului implicat in executarea unei Operatiuni de


plata desfasoara activitate, ce permite executarea Operatiunilor de plata.

Capitolul I. Produse si servicii de plata

Sectiunea 1. Generalitati

1.1 Banca ofera Clientilor produse si servicii de plata in baza Contractului-cadru si/sau a contractelor specifice,
rezervandu-si dreptul de a selecta, la libera sa alegere, produsele si serviciile pe care le va furniza fiecarui
Client, in functie de particularitatile acestuia.

1.2 Banca va permite Clientilor efectuarea Operatiunilor de plata doar pe baza consimtamantului
Persoanelor Autorizate de Client in acest scop, astfel cum acestea sunt identificate in formularele speciale
inregistate in Banca, conform politicii de semnaturi si limitelor de tranzactionare stabilite de Client, in
vigoare la data efectuarii acestora si exprimat in modalitatile convenite contractual, in functie de
Instrumentul de plata utilizat. In plus, Banca poate stabili limite valorice pentru Operatiunile de plata ce
pot fi executate printr-un anumit Instrument de plata.
1.3 Banca va accepta instructiuni si Ordine de plata de la Client:
a) la ghiseele sale, in orele de program (9.00-16.30);
b) in conditiile de functionare ale automatelor pentru operatiuni fara numerar (AST), respectiv ale
ghiseelor automate de banca (ATM);
c) conform conditiilor specifice aplicabile serviciilor de internet banking ale Bancii;

si le va executa conform Limitelor orare specifice respectivelor tipuri de operatiuni, astfel cum sunt
prevazute in lista de limite orare aplicabila.
Instructiunile si Ordinele de plata primite dupa incheierea programului de lucru cu publicul sau in afara
intervalelor de functionare si operare mai sus mentionate, vor fi considerate ca fiind primite de catre
Banca in urmatoarea Zi bancara.

1.4 In legatura cu orice Operatiune de plata, Clientul va furniza Bancii informatii corecte, complete, clare,
Banca fiind autorizata sa actioneze pe baza informatiilor continute de Ordinul de Plata. Banca are dreptul
de a solicita Clientului orice documente pe care le considera necesare pentru a asigurarea conformitatii
acesteia cu cerintele legale si cu procedurile Bancii. Clientul are responsabilitatea obtinerii tuturor
autorizatiilor si aprobarilor necesare, precum si a punerii la dispozitia Bancii, in timp util, a documentelor
solicitate de aceasta pentru executarea Operatiunii de plata.

Termeni si conditii privind serviciile de plata– versiunea 13 ianuarie 2018 3


1.5 Pentru toate Operatiunile de plata avand ca Platitor / Beneficiar un Client si care implica o conversie
monetara, daca nu se specifica expres in prezentul document in mod diferit, Banca va efectua conversia
monetara la cursul de schimb oficial al Bancii, valabil la momentul efectuarii operatiunii. De asemenea, la
libera sa apreciere, Banca poate acorda un curs de schimb negociat pentru Operatiuni de plata care
implica o conversie monetara.

Sectiunea 2. Operatiuni de plata cu numerar

Operatiunile de plata cu numerar pot fi efectuate de Clienti la casieriile Bancii, prin utilizarea formularelor
Bancii si/sau la ATM-uri, prin intermediul cardurilor bancare.

Depunerea si retragerea de numerar in/ din Contul curent

2.1 Depunerea si retragerea de numerar se efectueaza la casieriile Bancii pe baza formularelor specifice,
insotite de documentul „Declaratie privind identitatea beneficiarului real” pentru sume mai mari de
15.000 EUR sau echivalent in orice alta valuta si poate fi efectuata de Persoanele Autorizate sau prin
intermediul Persoanelor Delegate de Client in acest sens, pe baza delegatiilor in vigoare la data
operatiunii si inregistrate in Banca.

2.2 Clientul isi exprima consimtamantul pentru executarea de catre Banca a instructiunii de
depunere/retragere numerar prin inmanarea catre functionarul bancar a formularului specific,
completat si semnat de Persoanele Autorizate, moment de la care instructiunea e considerata
receptionata de catre Banca si irevocabila.

2.3 In cazurile in care Clientul intentioneaza:


a)sa depuna o suma intr-o valuta (cu exceptia RON) pentru care nu detine cont sau
b) sa depuna/retraga o suma in valuta intr-un/dintr-un cont deschis intr-o alta valuta sau
c) sa retraga o suma intr-o valuta pentru care nu detine un cont,
functionarul bancar ii va comunica cursul de schimb aplicat de Banca, valabil la momentul solicitarii
efectuarii operatiunii. Cursul comunicat de functionarul bancar si acceptat de Client va fi inscris pe
formularul aferent operatiunii.

2.4 Clientii pot depune/retrage numerar la casieriile Bancii in urmatoarele valute: RON, EUR, USD, GBP, in
Limitele orare stablite de Banca pentru aceste tipuri de operatiuni si cu aplicarea corespunzatoare a
plafoanelor legale in vigoare la momentul efectuarii operatiunii.

2.5 Operatiunile de depunere si retragere numerar la ATM-uri se efectueaza in conditiile prevazute in TCUC,
serviciul fiind disponibil numai la ATM-urile Bancii, pe baza cardurilor emise de ING Bank.

Sectiunea 3. Servicii de plata fara numerar

3.1. Operatiuni de plata prin Transfer credit.

Plati

3.1.1. Banca poate executa plati prin Transfer credit, in RON si valuta, intra si interbancare, domestice sau
transfrontaliere.

3.1.2. Platile prin Transfer credit pot fi ordonate de Clienti:


a) prin ordin de plata pe hartie, la ghiseele Bancii si/sau
b) prin ordin de plata electronic, prin intermediul serviciului de internet banking, daca beneficiaza de
respectivul serviciu si/sau la AST-urile Bancii (doar pentru plati domestice in RON), accesate prin
intermediul cardurior emise de ING Bank si care detin respectiva functionalitate

Termeni si conditii privind serviciile de plata– versiunea 13 ianuarie 2018 4


3.1.3. Banca proceseaza platile prin Transfer credit conform regulilor sistemelor de plata nationale sau
internationale, care mentioneaza perioade de executare diferite in functie de valuta, suma, tara
beneficiarului platii, data si ora prezentarii Ordinului de plata.
Banca accepta Ordine de plata spre procesare in Limitele orare stabilite de Banca si va transmite
instructiunile de plata ale Clientului in termenele prevazute de legislatia in vigoare, care sa permita
respectarea Datei de valuta si a perioadei maxime de executare prevazute in prezentul document.

3.1.4. In vederea executarii corecte a platilor prin Transfer credit, indiferent de modalitatea de ordonare,
Ordinele de plata trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:
a) date privind Platitorul: denumire, Cod unic de identificare a contului de plati deschis la PSP-ul sau
b) codul BIC al PSP-ului Platitorului (cu exceptia platilor domestice in lei si a Platilor SEPA, in cazul
carora nu reprezinta element obligatoriu a fi completat de platitor);
c) date privind Beneficiarul: nume/denumire, Cod unic de identificare a contului de plati deschis la
PSP-ul Beneficiarului;
d) denumirea PSP-ului Beneficiarului si codul BIC (cu exceptia platilor domestice in lei si al Platilor
SEPA in cazul carora nu reprezinta element obligatoriu a fi completat de Platitor);
e) suma in cifre si, pentru formularele pe hartie, si suma in litere, cea din urma prevaland in caz de
discrepante;
f) detaliile (descrierea) continutului economic al operatiunii;
g) data emiterii Ordinului de plata.

3.1.5. In cazul Ordinelor de plata prin Transfer credit al caror Beneficiar este Trezoreria Statului, Clientul
platitor va trebui sa furnizeze o serie de informatii suplimentare o fata de cele mentionate la art
3.1.4.:
a) codul de identificare fiscala al Platitorului;
b) codul de identificare fiscala al Beneficiarului;
c) numarul de evidenta a platii, alocat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
d) numarul Ordinului de plata de Transfer credit dat de Platitor;
e) detalii privind continutul economic al operatiunii.

3.1.6. Operatiunilor de plata prin Transfer credit, le sunt aplicabile urmatoarele Reguli de comisionare:
1) Regula de comisionare SHA - pentru Operatiunile de plata prin Transfer credit ordonate de
Clientul Platitor catre un cont de plati al Beneficiarului deschis la un PSP localizat intr-una din
tarile Spatiului Economic European, indiferent de valuta Ordinului de plata. (Nota: pentru
Operatiunile de plata prin Transfer credit in alte valute decat EUR, ordonate de Clientul Platitor
prin Serviciul Home Bank, sunt disponibile in sistem si Clientul poate opta intre Regulile de
comisionare BEN, OUR sau SHA)
2) Pentru orice alte Operatiuni de plata prin Transfer credit, Clientul Platitor poate opta pentru
oricare din Regulile de comisionare BEN, OUR sau SHA.
Clientul este de acord ca, in cazul in care nu indica Regula de comisionare SHA intr-un Ordin de plata
aferent unei Operatiuni de plata prin Transfer credit prevazute la punctul 1, Banca sa proceseze
respectivul Transfer credit cu aplicarea Regulii de comisionare SHA, fara a lua in considerare optiunea
(BEN/ OUR) indicata de Client in Ordinul de plata. De asemenea, in cazul in care Clientul nu si-a
exprimat optiunea cu privire la regula de comisionare prin metodele specifice instrumentului de plata,
Banca va procesa Operatiunea de plata utilizand regula de comisionare SHA.

3.1.7. Clientul poate ordona efectuarea unei plati prin Transfer credit, intr-o valuta (alta decat RON) diferita
de cea a Contului curent platitor (de ex. plata in EUR dintr-un cont in USD), caz in care Banca va
efectua schimbul valutar, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor clauzei 1.5 din Sectiunea 1
„Generalitati” a acestui capitol si va transfera suma corespunzatoare in contul PSP-ului Beneficiarului.

Ordine de plata prin Transfer credit pe hartie

3.1.8. Prin inmanarea catre functionarul bancar a formularului specific completat si semnat de Persoanele
Autorizate, Clientul isi exprima consimtamantul pentru executarea de catre Banca a Ordinului de

Termeni si conditii privind serviciile de plata– versiunea 13 ianuarie 2018 5


plata prin Transfer credit, moment de la care instructiunea e considerata receptionata de catre Banca
si irevocabila.

3.1.9. In cazul in care, aplicand Procedura de securitate, functionarul bancar constata ca Ordinul de plata
prin Transfer credit este completat eronat sau este incomplet sau nu este semnat de Persoanele
Autorizate, il va returna Clientului. In cazul in care Ordinul de plata prin Transfer credit indeplineste
conditiile pentru a fi acceptat, functionarul bancar va accepta formularul aferent, aplicand stampila
corespunzatoare pe exemplarul Clientului.

Ordine de plata prin Transfer credit electronice, instructate prin serviciul de internet banking

3.1.10. Procedura de exprimare a consimtamantului, de autorizare, verificare, acceptare a Ordinelor de plata


electronice este detaliata in sectiunea specifica serviciului, din prezentul document.

Ordine de plata prin Transfer credit electronice, instructate prin AST

3.1.11. Clientul care detine card cu functionalitatea de accesare a AST-ului isi exprima consimtamantul
pentru executarea de catre Banca a unui Ordin de plata prin Transfer credit instructat la AST prin
introducerea codului PIN al cardului, moment de la care instructiunea e considerata receptionata de
catre Banca si irevocabila.

Incasari

3.1.12. Banca va credita conturile Clientilor cu contravaloarea fondurilor primite efectiv in cazul Operatiunilor
de plata prin Transfer credit ordonate de Platitor cu Regula de comisionare OUR sau SHA. In cazul
Operatiunilor de plata prin Transfer credit ordonate de Platitor cu Regula de comisionare BEN, Banca
poate retine din contravaloarea fondurilor primite efectiv comisioanele de corespondenta, conform
Listei de Taxe si Comisioane aplicabila.Toate sumele aferente Ordinelor de plata avand beneficiari
Clientii ING Bank, primite in Limitele orare stabilite de Banca, vor fi creditate in conturile Clientior in
aceeasi Zi bancara. Sumele aferente Ordinelor de plata primite de Banca dupa Limitele orare, vor fi
creditate in conturile Clientilor in Ziua bancara urmatoare.

3.1.13. In cazul unei Operatiuni de plata prin Transfer credit avand ca beneficiar un Client, la primirea
fondurilor denominate in alta valuta decat RON, destinate Contului sau curent, daca valuta contului
beneficiar este diferita de valuta Ordinului de plata, Banca va converti automat valuta primita in
valuta care corespunde contului beneficiar specificat in instructiunea de plata, cu aplicarea
corespunzatoare a prevederilor art.1.5 din Sectiunea 1 a acestui capitol.

3.1.14. Cand ING Bank primeste o notificare de a credita o suma intr-un cont al unui Client, este posibil ca ING
Bank sa crediteze respectiva suma in contul Clientului inainte de a o primi efectiv. In acest caz, data
inregistrarii incasarii este Ziua bancara in care suma este creditata in Contul curent al Clientului de
catre Banca, in timp ce Data valutei este data in care ING Bank primeste efectiv suma pe circuitul
bancar si o are la dispozitie. In cazul in care Clientul retrage sau transfera din cont suma creditata de
ING Bank inainte ca aceasta sa o fi primit efectiv, ceea ce conduce la inregistrarea unui sold debitor in
Contul curent al Clientului, situatie ce nu s-ar fi inregistrat daca ING Bank nu ar fi creditat suma
inainte de a o fi primit in fapt, Clientul este obligat sa plateasca dobanzi penalizatoare pentru soldul
debitor, conform Listei de taxe si comisioane/Listei de dobanzi aplicabile, in vigoare la data
retragerii/transferului. In cazul in care ING Bank nu primeste neconditionat suma respectiva la libera
sa dispozitie, ING Bank poate, fara notificare prealabila, sa reverseze inregistrarea creditarii prin
debitarea aceleiasi sume din contul Clientului. In cazul in care, la momentul creditarii contului
Clientului in conditiile prevazute la primul paragraf, suma ce face obiectul operatiunii a fost
schimbata intr-o alta moneda, ING Bank poate face ca inregistrarea reversarii intr-o astfel de valuta
sa se faca la un curs de schimb determinat de ING Bank la momentul executarii debitarii contului.
Toate costurile legate de reversare sunt in contul Clientului.

Termeni si conditii privind serviciile de plata– versiunea 13 ianuarie 2018 6


3.1.15. Clientul este obligat sa notifice imediat Banca cu privire la orice incasare in Contul sau curent pe care
nu o recunoaste sau nu este indreptatit sa o primeasca si despre care cunoaste ca nu o poate folosi,
sub sanctiunea legii aplicabile. Daca Banca este informata sau constata ca, din eroare, au fost
efectuate creditari in contul Clientului, acesta consimte ca Banca are dreptul de a le corecta, prin
debitarea contului respectiv cu sumele creditate incorect/ eronat, fara a fi necesara notificarea
Clientului. Banca va instiinta Clientul de corectia efectuata, prin intermediul extrasului de cont. In
cazul in care un Cont al Clientului este creditat in mod eronat cu o suma, Clientul nu va avea dreptul
sa o retraga, sa o transfere sau sa dispuna in orice fel de aceasta. In cazul in care, incalcand obligatia
asumata prin aceasta clauza, Clientul dispune in orice fel, total sau partial de suma creditata incorect,
Clientul datoreaza Bancii suma utilizata, cu aplicarea corespunzatoare a clauzelor 3.6 si 4.2 din CGA.

Conformitate SEPA

3.1.16. Principalele caracteristici ale Platilor SEPA sunt:


 utilizeaza IBAN-ul ca element identificator pentru conturile de plati ale Platitorului si Beneficiarului
implicati in Operatiunea de plata prin Transfer credit;
 PSP implicati utilizeaza formate standard ISO 20022 XML pentru mesajele aferente Operatiunilor
de plata prin Transfer credit;
 pentru a putea fi procesata o Plata SEPA, Platitorul trebuie sa furnizeze urmatoarele
informatii/elemente:
(i) numele Platitorului si/sau IBAN-ul Contului curent al Platitorului;
(ii) suma Transferului credit;
(iii) IBAN-ul Contului curent al Beneficiarului platii;
(iv) numele Beneficiarului platii, atunci cand este cunoscut;
(v) orice informatii privind remiterea.
 pentru transmiterea electronica de loturi de Plati SEPA, Clientul Platitor trebuie sa utilizeze mesaje
in format standard ISO 20022 XML;
 costurile corespunzatoare Platilor SEPA transfrontaliere trebuie sa fie aceleasi cu cele ale Platilor
SEPA domestice.

3.2. Serviciul MT 101 – instructiuni de Transfer credit receptionate via SWIFT

3.2.1. Prin intermediul mesajelor MT101 transmise prin reteaua S.W.I.F.T., conform standardelor prevazute
de regulile S.W.I.F.T, se pot instructa urmatoarele tipuri de Operatiuni de plata:
a) transferuri de fonduri intre conturile Clientului;
b) plati prin Transfer credit din Contul curent al Clientului, initiate de catre terti cu care Clientul are o
conventie in acest scop.

3.2.2. ING Bank actioneaza ca banca receptoare a mesajului MT101 trimis de o banca initiatoare, la ordinul
tertului indicat de Client in mandatul specific serviciului, oferind astfel un serviciu de management al
fondurilor adecvat relatiei dintre o companie si subsidiarele sale sau intre companii din cadrul
aceluiasi grup.

3.2.3. Pentru executarea serviciului MT101 de catre ING Bank, prin mandatul specific acordat, Clientul:
a) autorizeaza in mod explicit Banca sa ii debiteze Contul curent cu sumele indicate in mesajele
SWIFT MT101 trimise de banca initiatoare la instructiunea tertului;
b) individualizeaza prin nume si adresa tertul la care se face referire la litera a);
c) individualizeaza prin cod SWIFT banca initiatoare a mesajelor MT101 la care se face referire la
litera a).

3.2.4. ING Bank efectueaza operatiunile prevazute la art.3.2.1, in baza si in limitele mandatului dat de Client
si conform mesajului MT101, asa cum este acesta standardizat in regulile SWIFT.

Termeni si conditii privind serviciile de plata– versiunea 13 ianuarie 2018 7


3.2.5. Momentul Receptiei Ordinului de plata de catre Banca este momentul primirii mesajului MT101 prin
canalul SWIFT de la banca initiatoare.

3.2.6. Banca va transmite Ordinele de plata ale Clientului in termenele prevazute de legislatia in vigoare,
care sa permita respectarea Termenelor de executare prevazute in prezentul document.

3.2.7. Regulile de comisionare mentionate la art. 3.1.6 al acestui Capitol sunt aplicabile Ordinelor de plata
primite prin mesaje MT101.

3.2.8. Executarea acestui serviciu de catre ING Bank este conditionata de existenta unui acord intre ING
Bank si banca initiatoare. Furnizarea serviciului de catre ING Bank inceteaza automat la data incetarii
respectivului acord, caz in care Banca va notifica de indata Clientul asupra incetarii furnizarii
serviciului MT101.

3.3. Serviciul de Debitare directa

Generalitati

3.3.1. Serviciul de Debitare Directa consta in debitarea Contului curent al unui Platitor de catre PSP-ul
acestuia (denumit in prezenta sectiune „Institutia Platitorului” si/sau „Banca Platitoare”) exclusiv pe
baza si in limitele mandatului de debitare directa dat de Platitor (denumit in prezenta sectiune
„Mandatul”, ce include „Mandatul SEPA”) in format hartie sau electronic la solicitarea Beneficiarului
platii si creditarea Contului curent al Beneficiarului de catre PSP-ul acestuia (in sensul prezentei
subsectiuni „Institutia Colectoare” si/sau „Banca Colectoare”), in baza angajamentului de debitare
directa (in sensul prezentei subsectiuni „Contractul de Debitare Directa”) existent intre aceasta din
urma si Beneficiar.
In cazul Serviciului de Debitare Directa interbancara, specificatiile utilizate sunt cele prevazute de
schemele SEPA RON (CORE si B2B) aplicabile debitarii directe interbancare in Lei, disponibile spre
consultare pe site-ul Asociatiei Romane Bancilor la adresa www.arb.ro.

3.3.2. Debitarea Directa este intrabancara cand atat Contul curent al Platitorului cat si Contul curent al
Beneficiarului sunt deschise la acelasi PSP. Debitarea Directa este interbancara cand Contul curent al
Platitorului cat si Contul curent al Beneficiarului sunt deschise la PSP diferiti, participanti la Schemele
SEPA de debitare directa in RON, caz in care toate operatiunile de debitare directa efectuate in
temeiul Mandatului de debitare directa interbancara („Mandatul SEPA”) vor fi procesate conform
regulilor respectivelor scheme, Mandatul SEPA urmand a fi inscris in Registrul Unic al Mandatelor.

3.3.3. ING Bank actioneaza exclusiv ca intermediar intre Platitorii si Beneficiarii platilor prin Debitare Directa,
neputand fi atrasa raspunderea Bancii pentru nicio pierdere sau costuri directe/indirecte suportate de
acestia ca urmare a procesarii oricarei Instructiuni de Debitare Directa, in temeiul si in limitele unui
Mandat in vigoare.

Conditii privind Serviciul de Debitare Directa pentru Clientul Platitor

3.3.4. Clauzele „Generalitati” si „Conditii privind Serviciul de Debitare Directa pentru Clientul Platitor” sunt
aplicabile tuturor mandatelor de debitare directa pe care Clientii le acorda ING Bank (denumiti in
cadrul sectiunii, „Platitor” si/sau „Debitor”), de la data intrarii in vigoare a prezentei TCSP.

3.3.5. Mandatul de debitare directa este format din:


a) Clauzele la care se face referire in art.3.3.4, impreuna cu celelalte prevederi ale TCSP si CGA, ce se
vor aplica oricarui aspect care nu este reglementat in mod expres in prezenta sectiune;
b) formularul corespunzator de mandat de debitare directa, in formatul pus la dispozitie de Banca,
continand detaliile Mandatului, precum dar fara a se limita la: tip de debitare directa, schema,
suma/ limita maxima (dupa caz), validitate, detalii Platitor (denumire, CUI, adresa, cont, banca,

Termeni si conditii privind serviciile de plata– versiunea 13 ianuarie 2018 8


cod de identificare la beneficiar), detalii Beneficiar (denumire, CUI, adresa) etc., completat si
semnat de Persoanele Autorizate ale Platitorului.

3.3.6. Autorizare. Pentru a beneficia de Serviciul de Debitare Directa, Clientul Platitor va da un Mandat scris
sau prin mijloace electronice (AST sau serviciul de internet banking Home Bank), prin care acorda ING
Bank o autorizare permanenta sau singulara, dupa caz, dar revocabila, sa debiteze Contul sau curent
denominat in lei, deschis la ING Bank si indicat in Mandat („Contul Platitorului”), cu suma specificata in
instructiunea de debitare directa emisa de Beneficiarul identificat in respectivul Mandat
(„Instructiunea de Debitare Directa”) si receptionata de ING Bank. Clientul Platitor va acorda ING Bank
cate un Mandat distinct pentru fiecare Beneficiar fata de care doreste efectuarea platilor prin Serviciul
de Debitare Directa.
Clientul ia cunostinta de serviciul optional de reinstructare automata a Instructiunilor de Debitare
Directa oferit de ING Bank la solicitarea expresa a clientilor sai Beneficiari, constand in repetarea
automata a procesarii Instructiunilor de Debitare Directa intrabancara primite de la acestia si refuzate
la data indicata initial ca data a decontarii, zilnic, pentru o perioada de 1-5 zile bancare ulterioare
datei refuzului respectivei Instructiuni de Debitare Directa, pana la decontarea acesteia sau pana la
implinirea termenului de reinstructare anterior mentionat.
Clientul Platitor autorizeaza ING Bank sa debiteze Contul sau Platitor cu suma prevazuta in
Instructiunea de Debitare Directa reinstructata, in situatia in care Beneficiarul opteaza pentru acest
serviciu.
Lista actualizata a Beneficiarilor care in cadrul aranjamentelor de debitare directa au optat pentru
serviciul mai sus mentionat, este disponibila la sediile Bancii si/sau prin intermediul serviciului de
internet banking de care beneficiaza.

3.3.7. Consimtamant. Clientul Platitor isi exprima consimtamantul asupra executarii Instructiunilor de
Debitare Directa emise de Beneficiar si asupra debitarii Contului Platitorului, astfel:
a) prin semnarea olografa a formularului pe format hartie mentionat in art.3.3.5 lit. b) din prezenta
sectiune, completat corespunzator;
b) prin introducerea codului PIN la AST, dupa completarea detaliilor Mandatului;
c) prin introducerea codului de raspuns in aplicatia de internet banking HomeBank, dupa
completarea detaliilor Mandatului.

3.3.8. Executarea Mandatului. Urmare a acceptarii Mandatului, Banca va actiona ca Banca Platitoare si,
pentru si in numele Clientului Platitor, va intocmi, completa si semna toate documentele bancare
necesare si va executa toate operatiunile necesare indeplinirii Mandatului.
ING Bank va executa Instructiunile de Debitare Directa primite de la Beneficiar sau de la Institutia
Colectoare, debitand contul Clientului Platitor cu sumele prevazute in acestea, in limitele Mandatului
acordat si cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art.2.2) din Cap.II „Conditii generale privind
produsele si serviciile de plata” al TCSP.

3.3.9. Limite. In cazul in care Platitorul stabileste prin Mandat o suma fixa sau o limita maxima, Platitorul
confirma si este de acord ca daca suma dintr-o Instructiune de Debitare Directa depaseste limitele
Mandatului, ING Bank nu va debita Contul Platitor, iar plata datorata Beneficiarului de catre Platitor nu
va fi efectuata.

3.3.10. Rambursare. In termen de 8 (opt) saptamani de la data debitarii fondurilor, Platitorul poate solicita in
scris Bancii rambursarea sumei dintr-o Operatiune de plata autorizata, daca sunt indeplinite
cumulativ urmatoarele conditii:
a) autorizarea data de Beneficiar nu specifica suma exacta a Operatiunii de plata la momentul la
care a fost data,
b) suma operatiunii de plata a depasit suma la care Mandantul s-ar fi putut astepta in mod
rezonabil, tinand cont de profilul cheltuielilor sale anterioare si circumstantele relevante pentru
cazul respectiv.
La cererea ING Bank, Platitorul va furniza date concrete legate conditiilor de mai sus.

Termeni si conditii privind serviciile de plata– versiunea 13 ianuarie 2018 9


Prin exceptie, pentru debitarile executate in baza unui Mandat SEPA in schema SEPA B2B, nu pot fi
adresate solicitari de rambursare.

3.3.11. Modificarea Mandatului. Platitorul poate modifica limita maxima de suma prevazuta intr-un Mandat
de debitare directa intrabancara, prin completarea formularului specific al Bancii in format hartie sau
electronic. Pentru Mandatele SEPA, Platitorul poate efectua, prin completarea corespunzatoare a
formularului specific al Bancii, in format hartie, urmatoarele tipuri de modificari:
 Contul Platitor, doar daca noul Cont Platitor este detinut de Platitor tot la ING Bank;
 Suma fixa/limita maxima;
 Denumire si/sau adresa Platitorului;
 Detalii/cod de identificare a Platitorului/Mandatului la Beneficiar;
 Persoana in numele careia se face plata, daca este cazul.
Modificarile intra in vigoare dupa un termen de 2 Zile bancare in cazul Mandatelor de debitare directa
intrabancara, repectiv in 10 Zile bancare in cazul Mandatelor SEPA.
Orice alte modificari ale unui Mandat se realizeaza prin revocarea sa de catre Platitor si acordarea
unui nou Mandat catre ING Bank, conform conditiilor aplicabile in vigoare la momentul respectiv, fiind
raspunderea Platitorului pentru efectuarea platilor scadente catre Beneficiar pe perioada in care nu
exista un Mandat in vigoare.

3.3.12. Durata Mandatului. Un Mandat intra in vigoare dupa un termen de maximum 10 Zile bancare de la
data receptionarii acestuia de catre ING Bank, cu conditia sa fie complet, corect si semnat
corespunzator de catre Platitor, acesta fiind unicul responsabil pentru orice plata datorata
Beneficiarului inaintea intrarii in vigoare a Mandatului.
Mandatul pentru plata singulara se considera expirat dupa executarea respectivei plati. Mandatul
pentru plata recurenta, poate contine o data a expirarii Mandatului, respectiv data ultimei colectari
indicate de Platitor in formularul specific („Data Expirarii”), data de la care Mandatul se va considera
revocat si va inceta sa produca efecte. Daca Platitorul nu stabileste o Data a Expirarii Mandatului,
acesta se considera incheiat pe perioada de 1 (un) an de la data intrarii in vigoare si se va reinnoi
automat cu perioade succesive de cate 1 (un) an.

3.3.13. Incetarea Mandatului are loc prin revocare de catre Platitor, gratuit, in orice moment, opozabila
Bancii in urmatoarea Zi bancara primirii de catre aceasta a formularului specific, completat si semnat
corespunzator de Platitor sau la Data Expirarii mentionata in Mandat sau prin renuntarea la acesta de
catre Banca, notificand corespunzator Clientul cu 30 (treizeci) de zile inainte de data incetarii. In cazul
in care o poprire sau alta forma de sechestru este instituita in mod legal asupra Contului Platitorului
ING Bank poate renunta la Mandat in orice moment fara notificare sau alta formalitate prealabila si
fara a fi necesara interventia niciunei instante de judecata.
In toatre cazurile de incetare a Mandatului, ING Bank va procesa Instructiunea de Debitare Directa
data in baza Mandatului si receptionata de Banca inainte de momentul incetarii Mandatului,
neputand fi atrasa raspunderea sa pentru niciuna dintre consecintele executarii respectivei
Instructiuni de Debitare Directa si debitarii Contului Platitor dupa momentul incetarii Mandatului.

3.3.14. Clientul Platitor isi poate retrage consimtamantul privind executarea Instructiunilor de Debitare
Directa, in scris, prin revocarea Mandatului, cel tarziu in Ziua lucratoare care precede ziua convenita
cu Beneficiarul pentru debitarea fondurilor, dar nu mai tarziu de ora 12.00.

3.3.15. Pentru fiecare operatiune de debitare directa executata in temeiul unui Mandat, ING Bank va percepe
Platitorului comisioanele si taxele specificate in brosura Tarife si Comisioane pentru persoane juridice.

Conditii privind Serviciul de Debitare Directa pentru Clientul beneficiar

3.3.16. Clientul, in calitate de Beneficiar, beneficiaza de Serviciul de Debitare Directa in temeiul contractului
specific si cu conditia mentinerii unui Cont Curent deschis la ING Bank.
Prin acest contract, Clientul Beneficiar recunoaste si este de acord:
(i) ca este unicul responsabil pentru relatia contractuala cu Platitorul si

Termeni si conditii privind serviciile de plata– versiunea 13 ianuarie 2018 10


(ii) ca este singurul raspunzator pentru existenta si exigibilitatea creantei a carei plata o solicita
printr-o instructiune de debitare directa.

3.3.17. Instructiunile de Debitare Directa se transmit catre ING Bank, in formatul standard comunicat de
Banca, prin intermediul modulului DiDe din serviciul de internet banking IBP CEE, prin:
a) incarcarea de fisiere continand seturi de Instructiuni de Debitare Directa;
b) completarea detaliilor unei tranzactii singulare de debitare directa;
c) folosirea machetelor predefinite.

3.3.18. Exprimarea consimtamantului Clientului Beneficiar pentru executarea Instructiunilor de Debitare


Directa se efectueaza in modalitatile specifice de autorizare a instructiunilor in Serviciul IBP CEE,
descrise in sectiunea specifica din prezentul document. Receptia unei Instructiuni de Debitare Directa
de catre Banca, constituie momentul irevocabilitatii acesteia.

3.3.19. Decontarea de catre Banca a unei Instructiuni de Debitare Directa va fi efectuata la data indicata in
cuprinsul acesteia, in Contul curent al Beneficiarului, odata cu perceperea comisionului aferent
operatiunii, conform Listei de taxe si comisioane aplicabile.

3.4. Serviciul de emitere si acceptare la plata a cardurilor

3.4.1. ING Bank ofera serviciul de emitere a cardurilor pentru persoane juridice si alte entitati in conditiile
prevazute in anexa TCUC.

3.4.2. ING Bank ofera serviciul de acceptare la plata a cardurilor prin terminale de plata electronica (POS)
si/sau aplicatia e-commerce, in baza contractului specific.

3.4.3. In vederea realizarii serviciilor de acceptare la plata, Banca utilizeaza retele care includ terminalele de
plata electronica (POS) sau aplicatia de e-commerce, software-ul pentru decontarea tranzactiilor,
precum si alte dispozitive dupa caz.

3.4.4. Pentru furnizarea serviciului de acceptare la plata a cardurilor, Clientul trebuie sa detina la Banca cel
putin un Cont curent si un cont de acceptare destinat decontarii tranzactiilor cu cardul. In contul de
acceptare se crediteaza sumele brute aferente tranzactiilor realizate cu cardul al caror Beneficiar este
Clientul, conform intervalului de decontare stabilit de catre Banca, in Contul curent putand fi
transferate sumele nete rezultate dupa perceperea comisioanelor aferente tranzactiilor efectuate in
conditiile prevazute in contractul specific.

3.4.5. Informarea asupra incasarilor prin serviciul de acceptare la plata a a cardurilor si asupra costurilor
aferente serviciului se realizeaza prin extrasul de cont. Optional, Banca poate furniza in format
electronic, cu frecventa zilnica, saptamanala sau lunara, liste cu tranzactiile realizate defalcate pe
punctele de lucru ale Clientului sau pe fiecare POS instalat la Client.

3.5. Servicii de emitere a instrumentelor de plata cu acces la distanta. Servicii de internet banking.

ING Bank ofera urmatoarele servicii de emitere de instrumente de plata cu acces la distanta, de tip
internet banking: (a) Serviciul InsideBusiness Payments CEE (IBP CEE) si (b) Serviciul Home Bank in
conditiile de emitere si utilizare prevazute in contractele specifice.

3.5.1. Serviciul Inside Business Payments CEE (IBP CEE)

3.5.1.1. Inside Business Payments CEE acopera o gama extinsa de servicii bancare, precum: servicii de plata,
schimb valutar, depozite, extrase de cont, informatii despre soldul si tranzactiile inregistrate in cont,
alte informatii financiare.

Termeni si conditii privind serviciile de plata– versiunea 13 ianuarie 2018 11


3.5.1.2. Accesul la sistemul IBP CEE este diferentiat in functie de drepturile acordate utilizatorilor imputerniciti
de Client si se face pe baza numelui de utilizator, a PIN-ului aferent si a unui certificat digital unic,
stocat pe un card, care identifica in mod unic utilizatorul si care cripteaza informatia folosind o
pereche de chei publica/privata si de a asigura non-repudierea tranzactiilor (respectiv recunoasterea
semnaturii electronice, conferindu-i aceeasi valoare cu cea a semnaturii olografe). Clientul are
posibilitatea de a stabili limite de utilizare in materie de plati pentru fiecare utilizator.

3.5.1.3. Pentru transmiterea catre Banca a instructiunilor prin IBP CEE, Clientul trebuie sa urmeze trei etape:
1) Introducerea instructiunilor, prin una dintre urmatoarele metode:
 capturarea instructiunilor in ecranul aplicatiei;
 utilizarea machetelor deja salvate in aplicatie;
 importul de fisiere.
2) Semnarea instructiunilor - selectarea Ordinelor de plata si semnarea acestora prin mijloacele
mentionate la art.3.5.1.2, de catre utilizatorii cu drept de semnatura, in vederea trimiterii catre
Banca pentru procesare.
3) Trimiterea instructiunilor – reprezinta momentul in care Clientul isi exprima consimtamantul ca
instructiunile selectate prin semnare (conform punctului 2) sa fie transmite Bancii spre procesare.
Momentul trimiterii este considerat momentul in care Clientul apasa butonul „Trimite” si
reprezinta simultan si momentul de la care instructiunea este considerata receptionata de catre
Banca si irevocabila.
Cand Clientul a solicitat Bancii ca executia unei instructiuni de plata sa inceapa la o data viitoare,
momentul receptionarii instructiunii este considerat a fi data specificata de Client sau Ziua bancara
urmatoare, daca data indicata de Client nu este o Zi bancara.

3.5.1.4. Ratele de schimb si de dobanda utilizate de Banca in vederea executarii tranzactiilor in IBP CEE sunt
actualizate in sistemul IBP CEE. In momentul efectuarii unei tranzactiei, rata de schimb utilizata este
afisata in ecranul tranzactiei, fiind valabila timp de 30 de minute de la deschiderea acestuia, cu
aplicarea corespunzatoare a art.1.5 din Sectiunea 1 a Cap.1 din prezentul document.

3.5.1.5. Revocarea unui Ordin de plata cu data viitoare de executie transmis de Client prin IBP CEE poate fi
efectuata in aplicatie, pana cel mai tarziu in ziua dinaintea zilei stabilite pentru executarea Operatiunii
de plata.

3.5.1.6. Urmatoarele optiuni sunt disponibile in IBP CEE:


a) ’Intra-Company Payment (INTC)’: Operatiuni de plata prin Transfer credit intre entitatile
apartinand aceluiasi grup economic, care se initiaza selectand optiunea „Intra Company
payment”, la rubrica dedicata din modulul de plata SEPA Credit Transfer.
b) ’Treasury Payment (TREA)’: Operatiuni de plata prin Transfer credit in EUR, in regim de urgenta,
cu decontare in aceeasi zi, care se initiaza selectand optiunea ‘EUR credit transfer real time’ la
rubrica ‘Categoria platii’ din modulul de plata SEPA Credit Transfer. Aceste plati sunt executate
similar platilor non-SEPA (platile carora carora nu li se aplica cerintele tehnice si comerciale
impuse de Regulamentul SEPA).

3.5.1.7. IBP CEE este o platforma compatibila cu sisteme de gestiune de tip ERP (Enterprise Resource Planning)
prin intermediul unor interfete, definite dupa cum urmeaza:

Fast Pay: convertor de plati in format IBP CEE - interfata intre sistemul contabil al Clientului sau orice
alt fisier sursa (de tip tabel text delimitat) si IBP CEE, prin intermediul careia pot fi generate plati in lei
intrabancare si interbancare.
Aplicatia Fast Pay importa in IBP CEE, spre procesare, fisierul initial de plati din sistemul contabil al
Clientului/din fisierul sursa, evitandu-se astfel dubla introducere a datelor, valideaza in mod automat
conturile IBAN ale Beneficiarilor si verifica denumirea bancii beneficiare.

Termeni si conditii privind serviciile de plata– versiunea 13 ianuarie 2018 12


Smart Statement: convertor al extrasului de cont din IBP CEE - interfata intre sistemul IBP CEE si
sistemul contabil al Clientului, prin intermediul careia extrasul de cont electronic generat din IBP CEE
in format SWIFT MT940 este transformat intr-un format accesibil Clientului, ce poate fi interpretat de
sistemul contabil in vederea realizarii unei reconcilieri automate.
Aplicatia Smart Statement are la baza un ecran de selectie a formatului fisierului ce urmeaza a fi
generat pe baza extrasului de cont (ex. Excel, tab delimited), cu posibilitatea validarii coloanelor de
informatie precum descrierea tranzactiei, referinta bancara, numarul de cont, valuta contului, suma
tranzactiei, detalii despre platitor/beneficiar, data de valuta, detaliile tranzactiei etc.

e-Customs - confirmare electronica a platilor efectuate in favoarea Birourilor Vamale - serviciu


destinat eficientizarii platilor efectuate de Client in favoarea birourilor vamale, aferente importurilor.
Aplicatia e-Customs asigura printr-o interfata electronica transferul informatiei intre Client, vama si
Banca cu privire la plata datoriilor vamale in mod eficient, prin inlocuirea exemplarului justificativ pe
suport de hartie al Ordinelor de plata, necesar acordarii liberului de vama, cu confirmarea electronica
a respectivelor plati.

3.5.2. Serviciul Home Bank

3.5.2.1. Serviciul Home Bank, cu digipass sau fara digipass (pe baza de parola si SMS), poate fi utilizat de catre
utilizatorii desemnati de Client, prin accesarea site-ului www.homebank.ro pe baza Elementelor de
securitate puse la dispozitie de catre Banca.

3.5.2.2. Prin intermediul serviciului Home Bank pot fi efectuate mai multe tipuri de operatiuni, precum:
Operatiuni de plata prin Transfer credit in lei si/sau valuta, schimburi valutare, constituire/desfiintare
depozite, vizualizare extrase cont, etc.

3.5.2.3. Consimtamantul Clientului pentru efectuarea unei operatiuni initiate in Home Bank este dat, in
conditiile prevazute in contractul specific, fie prin apasarea butonului „OK/Confirma/Autorizeaza”, fie
prin introducerea codului de raspuns generat de digipas sau a parolei si confirmarea suplimentara a
tranzactiei, daca este cazul, moment de la care instructiunea e considera receptionata de Banca si
irevocabila.

Sectiunea 4. Servicii conexe de administrare a comisioanelor si soldurilor Conturilor curente

4.1. Banca poate furniza, la cererea Clientului si cu aplicarea corespunzatoare a art.1.1 din Sectiunea 1 a
acestui capitol, urmatoarele servicii:
a) Transferul automat de solduri: la sfarsitul sau pe parcursul Zilei bancare, soldurile
pozitive/negative ale Conturilor curente ale unui Client pot fi transferate intr-un/pot fi acoperite
dintr-un Cont curent al aceluiasi Client, serviciul fiind disponibil numai intre conturi denominate in
aceeasi valuta.
b) Evidentierea separata a comisioanelor: consta in crearea unui cont special in care sunt
inregistrate centralizat cheltuielile Clientului rezultate din perceperea comisioanelor si spezelor
bancare aferente Operatiunilor de plata efectuate (“Cont de comisioane”). Contul curent va
inregistra valoarea bruta a Operatiunii de plata, iar Contul de comisioane va inregistra debitele
aferente comisioanelor percepute pentru fiecare Operatiune de plata executata. Soldul debitor al
Contului de comisioane se acopera automat, la sfarsitul Zilei bancare, din Contul curent indicat de
Client.
c) Depozite automate overnight: reprezinta un serviciu de transfer automat al soldului unui Cont
curent intr-un cont special de depozit overnight, in baza contractului specific incheiat intre Banca
si Client.

Termeni si conditii privind serviciile de plata– versiunea 13 ianuarie 2018 13


Sectiunea 5. Extrase de cont;

5.1. Banca informeaza Clientul cu privire la Operatiunile de plata efectuate prin Contul sau curent, inclusiv
taxe si comisioane percepute si soldul acestuia prin intermediul extrasului de cont, furnizat gratuit, in
format electronic prin serviciul de internet banking si/sau, dupa caz, la AST-urile Bancii.

5.2. La cererea Clientului, Banca poate furniza extrasul de cont pe suport hartie, cu aplicarea
corespunzatoare a comisioanelor prevazute in Listele de taxe si comisioane aplicabile, in vigoare la
momentul solicitarii. Extrasele de cont sunt opozabile Clientului fara vreo semnatura sau alta
certificare din partea Bancii.

5.3. Clientul este obligat sa verifice continutul extrasului de cont si al oricaror documente similare
(confirmari, note etc.) imediat dupa primire, pentru a se asigura ca instructiunile sale au fost corect
executate de catre Banca si sa notifice de indata Bancii, in scris, orice inadvertenta sau eroare
descoperita.

5.4. Toate tranzactiile, extrasele de cont ale Bancii cu privire la serviciile de plata vor fi considerate ca fiind
aprobate de catre Client daca nu sunt contestate in scris de acesta, in termen de 13 (treisprezece)
luni de la data inregistrarii tranzactiei in Contul curent. Daca Banca descopera o eroare de
inregistrare, greseala de calcul etc. in oricare din documentele anterior mentionate, va rectifica o
astfel de eroare fara a avea obligatia de a-l notifica pe Client, operatiunea fiind evidentiata in extrasul
de cont.

5.5. In acord cu reglementarile legale privind serviciile de plata, Banca si Clientul convin ca pentru Platile
SEPA ordonate prin Serviciul IBP CEE al caror Beneficiar este Clientul, informatiile suplimentare
transferate odata cu Operatiunea de plata (ex. beneficiar final, categoria platii, E2E-referinta platii)
vor putea fi puse la dispozitia Clientului in extrasul de cont, in format standard ISO 20022 XML.

5.6. Serviciul MT 940 (Customer statement message) si MT942 (Interim transactions report)

5.6.1. Informatia continuta in extrasul de cont poate fi comunicata prin intermediul mesajelor SWIFT MT
940, unei terte parti, indicate de Client in formularul de autorizare transmis catre ING Bank. Mesajul
MT940 se transmite in fiecare Zi bancara, o singura data pe zi si reflecta situatia Zilei bancare
precedente. Mesajele MT942 se transmit in fiecare Zi bancara, de mai multe ori pe zi. Mesajele MT942
se transmit imediat dupa ce o tranzactie a fost inregistrata in Contul curent al Clientului si reflecta
tranzactiile inregistrate pe acel cont in Ziua bancara curenta, de la inceputul acesteia si pana la
momentul transmiterii mesajului MT942.

5.6.2. In scopul efectuarii serviciilor prezentei sectiuni, Clientul va completa formularul specific al Bancii prin
care va autoriza Banca sa furnizeze mesajele MT 940 si/sau MT 942 catre:
a) o terta parte, identificata prin denumire, cod unic de indentificare/cod BIC si adresa
b) o terta banca, identificata prin denumire, adresa si cod BIC, care va primi de la ING Bank mesajul
MT 940/942 spre a-l comunica tertei parti identificate la punctul a).

5.7. Serviciul Alerte

5.7.1. Serviciul Alerte (optiunea SMS sau optiunea Push) pus la dispozitia Clientului in baza contractului
specific incheiat, consta in transmiterea catre Client a unei notificari/alerte de tip SMS sau Push prin
care este informat cu privire la (i) creditarea/debitarea Contului curent in lei si/sau valuta cu suma
aferenta Operatiunii de plata si (ii) soldul Contului curent in lei si/sau valuta la momentul generarii
notificarii.

5.7.2. Serviciul Alerte nu este disponibil pentru conturile de economii, conturile de depozit si conturile de
imprumut.

Termeni si conditii privind serviciile de plata– versiunea 13 ianuarie 2018 14


5.7.3. Pentru incheierea contractului specific, Clientul furnizeaza Bancii mai multe informatii (detaliile
Serviciului Alerte), respecitv tipul operatiunii (debitare/creditare), suma minima a Operatiunii de plata,
Contul curent in care se va efecuta Operatiunea de plata si tipul de notificare (SMS/Push). Suma
minima stabilita de Client nu poate fi mai mica decat suma minima stabilita de Banca pentru oferirea
serviciului care difera in functie de tipul serviciului (optiunea SMS sau optiunea Push).

5.7.4. Conditiile privind incheierea, modificarea si incetarea serviciului sunt stabilite prin contractul specific.

Capitolul II. Conditii generale privind produsele si serviciile de plata

Sectiunea 1. Executarea Operatiunilor de plata

1.1. Banca executa Operatiunile de plata, indiferent de modalitatea de instructare, in conformitate cu


Codul unic de identificare al Beneficiarului specificat in Ordinul de plata, fara a verifica corespondenta
dintre numele Beneficiarului si Codul unic de identificare al acestuia. Ordonatorul (Platitorul/
Beneficiarul, dupa caz) este singurul responsabil pentru completarea corecta a acestuia. O
Operatiune de plata executata in conformitate cu Codul unic de identificare este considerata corect
executata in ceea ce priveste Beneficiarul sau.

1.2. Banca va intreprinde, la solicitarea Clientului, actiuni rezonabile de recuperare a fondurilor implicate
intr-o Operatiune de plata avand un Cod unic de identificare incorect, fara insa a garanta recuperarea
fondurilor. Pentru efectuarea acestor diligente, Banca poate percepe comisioane, conform Listelor de
taxe si comisioane.

1.3. Clientul isi asuma intreaga responsabilitate privind legalitatea, valabilitatea, corectitudinea si
caracterul complet al informatiilor, Ordinelor de plata si documentelor transmise Bancii.
In cazul in care Banca apreciaza ca instructiunile Clientului sunt: neclare sau incomplete, includ
stersaturi, modificari sau corecturi sau sume inscrise diferit in litere si in cifre, precum si in cazul in
care formularul este rupt sau murdar (dupa caz, in functie de instrumentul de plata utilizat), Banca
are dreptul de a amana sau refuza executarea acestora, solicitand Clientului completarea lor sau
transmiterea unor noi instructiuni, dupa caz.

1.4. Ordinele de plata trebuie sa fie datate si semnate/autorizate in sitemele de internet banking, de catre
Persoanele Autorizate sa execute respectivele operatiuni, conform limitelor de tranzactionare si
politicii de reprezentare stabilite de Client, astfel cum acestea sunt inregistrate in evidentele Bancii.

Sectiunea 2. Refuzul executarii unui Ordin de plata

2.1. Banca va avea dreptul sa nu execute un Ordin de plata , daca suspecteaza ca acesta nu a fost
autorizat in mod corespunzator de catre Client sau ca procedurile generale de securitate ale Clientului
au fost incalcate si/sau Elementele de securitate aferente instrumentului de plata utilizat au fost
pierdute/ furate/ divulgate catre persoane neautorizate/utilizate in mod necorespunzator, Banca
urmand sa initieze orice actiune de verificare in acest sens, in conditiile legislatiei aplicabile in
domeniu.

2.2. Banca nu va avea obligatia de a executa un Ordin de plata al Clientului decat daca sunt intrunite,
cumulativ, urmatoarele conditii:
a) Ordinul de plata este completat corect si complet, semnat/autorizat de Client,
b) Contul curent din care urmeaza sa fie debitate fondurile nu este inchis;
c) soldul Contului curent este suficient pentru a permite efectuarea operatiunii si plata comisioanelor
aferente;

Termeni si conditii privind serviciile de plata– versiunea 13 ianuarie 2018 15


d) efectuarea Operatiunii de plata nu este in vreun fel restrictionata de existenta unei popriri sau a
unei alte forme de sechestru asupra Contului curent al Clientului sau din orice alte motive
prevazute de lege sau de orice titlu executoriu sau de alte circumstante similare;
e) exista fonduri suficiente pe piata interbancara;
f) cursul de schimb specificat de Client in Ordinul de plata corespunde cu rata negociata cu dealerii
Bancii, in cazurile prevazute la art.1.5 din Sectiunea 1 a Cap I din prezentul document;
g) Operatiunea de plata instructata de Client este realizata intr-o valuta cu care Banca desfasoara
operatiuni;
h) Nu exista suspiciuni ca operatiunea de plata este neconforma cu reglementarile legale si/sau cu
procedurile interne ale Bancii;
i) Ordinul de plata nu incalca dispozitii, decizii, hotarari, ordine etc. ale autoritatilor judiciare,
organelor administrative, jurisdictionale, ale executorilor judecatoresti sau ale creditorilor fiscali,
ale organelor de cercetare si urmarire penala sau ale oricaror autoritati/ institutii ale statului
competente in acest sens;
j) Clientul prezinta Bancii autorizatiile/ documentele prevazute de lege sau de actele constitutive ale
Clientului, in baza carora operatiunea se efectueaza/ s-a efectuat, precum si orice alte
docuemente justificative pe care Banca isi rezerva dreptul de a le solicita, conform procedurilor
sau deciziilor sale interne;
k) nu a intervenit un caz de Forta Majora/ Caz fortuit sau ca urmare a altor situatii similare, ce
determina imposibilitatea obiectiva a Bancii de a executa Operatiunea de plata;
l) instrumentul de plata nu este blocat ca urmare a suspiciunii Bancii de utilizare improprie sau
neautorizata;
m) Banca Beneficiarului exista si functioneaza;
n) Operatiunea nu este ordonata direct sau indirect din/catre tari sau catre persoane fizice si/sau
entitati cu domiciliul/sediul in tari cu care Banca, in baza unor prevederi legale si/sau politici proprii
nu deruleaza operatiuni;
o) Operatiunea nu implica in mod direct sau indirect (ca afiliat sau in alt mod) orice persoana fizica
sau juridica mentionata in documentele emise de autoritatile romane sau straine competente in
monitorizarea si/sau lupta impotriva spalarii banilor, finantarii actelor teroriste sau altor activitati
interzise.

2.3. Banca va informa Clientul cu privire la refuzul justificat de a executa un Ordin de plata si, daca este
posibil si nu este interzis prin lege, motivele si procedurile de remediere, in modalitatile prevazute in
capitolul „Notificari” din CGA, cu aplicarea corespunzatoare a comisionului preavazut in Lista de taxe
si comisioane aplicabila, Banca nefiind responsabila pentru niciuna consecintele neexecutarii unui
Ordin de plata ca urmare a neindeplinirii conditiilor cumulative mentionate la art.2.2 din prezenta
sectiune.

Sectiunea 3. Cerinte privind securitatea instrumentelor de plata

3.1. Clientul se obliga sa pastreze in siguranta formularele si Elementele de securitate aferente


instrumentelor de plata electronica prin intermediul carora transmite Bancii instructiuni de plata,
scop in care va lua toate masurile necesare pentru asigurarea securitatii acestora, pentru prevenirea
fraudei si/sau a utilizarii necorespunzatoare a acestora, conform cerintelor prevazute in prezentul
document si in contráctele specifice. Consecintele intrebuintarii necorespunzatoare de catre Client a
oricaror formulare, mijloace de comunicare si de transfer de date, instrumente de plata electronica
vor fi in intregime pe seama si pe riscul acestuia.

3.2. Clientul are obligatia sa notifice ING Bank imediat in situatia in care ia cunostinta de pierderea, furtul
formularelor si/sau Elementelor de securitate ce-i apartin, de folosirea fara drept a instrumentului sau
de plata sau de orice alta utilizare neautorizata a acestuia, inregistrarea de tranzactii neautorizate in
Contul sau curent. Notificarea trebuie transmisa la numerele de telefon special puse la dispozitie de
Banca in acest scop, mentionate in contractele/anexele specifice si/sau printr-o cerere scrisa,
semnata de Persoanele Autorizate de Client. Pana la momentul primirii notificarii de catre Banca,

Termeni si conditii privind serviciile de plata– versiunea 13 ianuarie 2018 16


Clientul este deplin raspunzator si va suporta orice pierdere si/sau prejudiciu rezultat dintr-o
Operatiune de plata neautorizata ca urmare a intervenirii oricareia dintre situatiile mentionate in
acest articol

3.3. Ca urmare a notificarii efectuate de Client conform art. 3.2 de mai sus, precum si in cazurile in care
exista motive justificate obiectiv legate de securitatea instrumentului de plata sau exista suspiciunea
de uilizare neautorizata/ frauduloasa a acestuia, Banca va proceda la blocarea instrumentului de
plata, nefiind raspunzatoare pentru orice pierderi suferite de Client ca urmare a utilizarii
necorespunzatoare a instrumentului pana in momentul primirii notificarii de la Client, respectiv pana
la momentul blocarii instrumentului de plata ca urmare a deciziei Bancii. Clientul suporta pierderile
legate de orice Operatiuni de plata neautorizate care rezulta din utilizarea unui instrument de plata
pierdut sau furat, precum si pierderile care rezulta din folosirea fara drept a instrumentului de plata,
in cazul in care nu a pastrat in siguranta Elementele de securitate personalizate, pana la momentul
notificarii realizate conform art. 3.2.

3.4. Banca va notifica Clientul in caz de suspiciune de frauda sau frauda reala sau in cazul unor amenintari
la adresa securitatii unui serviciu si/sau Instrument de plata, conform procedurilor sale interne,
precum si cu privire la blocarea Instrumentului de plata si motivele acesteia in cel mai scurt timp, cu
exceptia cazului in care furnizarea acestor informatii aduce atingere motivelor de siguranta justificate
in mod obiectiv sau este interzisa de alte dispozitii legislative relevante.

Sectiunea 4. Raspunderea juridica

4.1. Banca este tinuta responsabila pentru executarea corecta a Operatiunilor de plata initiate de Client,
cu exceptia cazului in care, daca este relevant, demostreaza Clientului ca PSP-ul Beneficiarului a
receptionat suma Operatiunii de plata in Termenul de executare corespunzator. Banca nu va fi
rapunzatoare pentru neexecutarea/executarea defectuoasa a acestora, in cazul in care Codul unic de
identificare al Beneficiarului a fost specificat eronat in Ordinul de plata.

4.2. Orice Operatiune de plata care, conform evidentelor Bancii, a fost ordonata prin utilizarea unui
Instrument de plata pus la dispozitia Clientului de catre ING si cu utilizarea corespunzatoare a
Codurilor/Elementelor de securitate emise acestuia, va fi considerata autorizata si consimtita de
Client. In cazul in care Clientul nu isi indeplineste obligatia de a pastra in siguranta formularele
aferente Ordinelor de plata, Elementele de securitate ale instrumentelor de plata sau le pastreaza
intr-o modalitate in care sunt accesibile unor terti neautorizati, precum si in caz de frauda sau
neindeplinirea obligatiilor sale mentionate in Sectiunea 5 a acestui capitol cu intentie sau din
neglijenta grava, Clientul este pe deplin responsabil atat pentru prejudiciile suportate de acesta, cat si
fata de Banca, pentru orice prejudicii pricinuite acesteia si/sau pentru orice costuri pe care Banca le-ar
putea suporta in vederea prevenirii/limitarii prejudicierii sale sau a cocontractantilor sai.

4.3. Pana la proba contrara, utilizarea unui instrument de plata sau a unui Element de securitate de catre
un tert neautorizat constituie dovada suficienta a neindeplinirii de catre Client a obligatiei prevazute
la art.4.2 din prezenta sectiune.

4.4. Fara a aduce atingere art.5.1 din Sectiunea 5 a acestui capitol si/sau altor limitari de raspundere din
prezentele TCSP, in cazul executarii unei Operatiuni de plata neautorizate, Banca va rambursa imediat
Clientului suma aferenta respectivei operatiuni . Dupa caz, va readuce Contul curent al Clientului in
situatia in care s-ar fi aflat daca Operatiunea de plata neautorizata nu s-ar fi efectuat. Daca ING este
raspunzatoare pentru neexecutare sau executarea defectuasa a unei Operatiuni de plata, va
rambursa Clientului Platitor suma aferenta respectivei tranzactii, fara intarziere, respectiv va credita
imediat suma corespunzatoare in contul Clientului Beneficiar, dupa caz.
4.5. Banca raspunde numai in caz de culpa grava sau de incalcare cu intentie a obligatiilor sale si numai in
limita pierderii efective directe suferite de Client prin neefectuarea Operatiunii de plata. Banca nu va fi
raspunzatoare pentru prejudiciile indirecte care pot rezulta si care pot include, fara insa a se limita la

Termeni si conditii privind serviciile de plata– versiunea 13 ianuarie 2018 17


pierderi ale profitului, ale afacerii, ale oportunitatii de afaceri, pierderi ale fondului de comert, pierderi
de castiguri anticipate sau pierderi reputationale si de imagine ale Clientului.

4.6. In cazurile in care Banca este raspunzatoare, aceasta va acorda Clientului despagubiri limitate la:
(i) valoarea Operatiunii de plata neexecutate sau executate necorespunzator si dobanda la Contul
curent al Clientului deschis la ING Bank, aferenta perioadei intre momentul
neexecutarii/executarii necorespunzatoare a tranzactiei de catre Banca si pana la data creditarii
de catre Banca a contului curent al Clientului cu valoarea tranzactiei neexecutate/executate
necorespunzator,
(ii) suma necesara refacerii situatiei contului Clientului, corespunzator momentului anterior
efectuarii de catre Banca a tranzactiei neautorizate de Client/Utilizator, pe care o va credita in
Contul curent al Clientului in termen de o Zi bancara de la data la care Clientului i s-a recunoscut
dreptul la aceasta prin orice modalitate prevazuta de prezentul contract sau de legislatia
aplicabila.

Sectiunea 5. Solutionarea reclamatiilor

In cazul in care Clientul constata o Operatiune de plata neautorizata sau executata incorect, va sesiza
Banca in vederea corectarii acesteia, in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 13 (treisprezece) luni
de la data debitarii respectivei Operatiuni de plata.
In completarea prevederilor capitolului „Notificari”din CGA, Clientul poate efectua sesizarea telefonic
si/sau in scris, prin fax si e-mail, la datele de corespondenta ale Bancii mentionate in CGA.
De asemenea, Clientul poate adresa Bancii sesizari in legatura cu orice produse si servicii de plata de
care acesta beneficiaza, in conditiile prevazute in prezentele TCSP sau in contractele specifice, dupa
caz.

5.1. Contestatia/sesizarea va cuprinde: datele de identificare ale Clientului, tipul tranzactiei efectuate,
precum si motivele de fapt si temeiurile de drept ale contestatiei.

5.2. Banca va raspunde sesizarii Clientului in maxim 15 (cincisprezece) Zile bancare de la primirea ei de
catre Banca, printr-o instiintare scrisa transmisa de catre Banca Clientului. In situatii in care, din
motive independente de vointa Bancii, nu poate fi dat un raspuns in termenul anterior mentionat,
aceasta va transmite un raspuns provizoriu motivand intarzierea si va comunica termenul in care va
furniza un raspuns definitiv, care nu va depasi 35 (treizecisicinci) de Zile bancare de la data primirii
sesizarii

5.3. In cazul in care Clientul nu este multumit de solutia furnizata de Banca, acesta poate apela la
procedurile extrajudiciare de solutionare a disputelor astfel cum sunt acestea prevazute in legislatia
privind serviciile de plata.

5.4. In situatia in care o disputa nu se solutioneaza in mod amiabil prin procedurile anterior mentionate,
acestea vor fi inaintate instantelor de judecata competente de la sediul Bancii din Bucuresti.

Capitolul III. PREVEDERI FINALE

Sectiunea 1. Modificarea TCSP

1.1. Banca isi rezerva dreptul de a modifica prezentele TCSP in orice moment. Clientul consimte ca TCSP
si/sau modificarile aduse acestuia ii pot fi comunicate/notificate prin oricare din modalitatile
prevazute la art.2.2 al Capitolului „Dreptul Bancii de a modifica CGA” din CGA si este de acord ca acest
lucru va constitui o suficienta notificare si publicare a modificarilor catre Client.

1.2. Toate modificarile vor intra in vigoare si se vor aplica fata de toti Clientii dupa implinirea unui termnen
de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data la care au fost notificate si/sau puse la dispozitia
acestora.

Termeni si conditii privind serviciile de plata– versiunea 13 ianuarie 2018 18


1.3. Modificarile propuse de Banca se vor considera acceptate de catre Client daca, inainte de data
propusa pentru intrarea lor in vigoare, Clientul nu notifica Bancii in scris neacceptarea acestora. In caz
de neacceptare a modificarilor, Clientul are dreptul ca inainte de data propusa pentru aplicarea
modificarilor sa inceteze Contractul-cadru imediat si in mod gratuit, in conditiile Capitolului „Incetarea
relatiei contractuale” din CGA.

1.4. Limitele de sume pentru efectuarea de operatiuni stabilite de Banca, Limitele orare, cursul de schimb
sau rata de dobanda utilizate de Banca conform Contractului-cadru, vor putea fi modificate de Banca
fara notificare prealabila si vor fi aplicate imediat, fiind facute disponibile Clientilor pe pagina de
internet a Bancii, in aplicatiile de internet banking, precum si la sediile Bancii.

1.5. In cazul modificarilor de natura legislativa, Banca va notifica Clientul asupra modificarii obligatorii a
clauzelor contractuale. Notificarea va produce efecte depline de la data primirii sale de catre Client,
modificarile urmand sa intre in vigoare la data mentionata in notificare. Notificarea respectiva va
avea valoarea unui act aditional la Contractul-cadru incheiat de Client cu Banca. In cazul in care
Clientul notifica Bancii refuzul de a accepta modificarea obligatorie a Contractului-cadru, acesta se va
considera desfiintat, de la data intrarii in vigoare a modificarilor, indicata in notificare,.

Sectiunea 2. Incetarea Contractului-cadru

2.1. Contractul- cadru va inceta in oricare in modalitatile prevazute in art.9.1 din Capitolul 9 „Incetarea
relatiei contractuale” din CGA si cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentei sectiuni.

2.2. Denuntarea unilaterala, poate fi efectuata de catre oricare dintre partile contractante, in baza unei
notificari scrise, prealabile, transmise celeilalte parti. Contractul-cadru se considera desfiintat de plin
drept dupa trecerea unui termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificarii de catre cealalta
parte.

2.3. Rezilierea poate fi initiata de catre oricare dintre parti, ca urmare a neexecutarii, executarii
necorespunzatoare sau cu intarziere, de catre cealalta Parte a obligatiilor asumate prin Contractul-
cadru. Rezilierea va opera de plin drept, fara nici o somatie, fara a fi necesara punerea in intarziere
sau interventia instantei de judecata si fara nici o alta formalitate, la expirarea unei perioade de 10
(zece) Zile bancare de la primirea de la cealalta parte a unei notificari scrise in acest sens, neurmata
de remedierea de catre partea in culpa a obligatiei astfel incalcate.

2.4. La data inchiderii de catre Banca a unui Cont curent al Clientului, Contractul- cadru inceteaza sa mai
produca efecte cu privire la respectivul cont. Contractul-cadru inceteaza de plin drept la data
inchiderii tuturor Conturilor curente ale Clientului, din orice motive;

2.5. In completarea prevederilor CGA mentionate la art.2.1 de mai sus, in cazul intrarii in
vigoare/modificarii legislatiei aplicabile sau a unei luarii unei decizii de catre autoriatea competenta
de natura a interzice, oferirea de catre Banca a unuia dintre produsele/ serviciile de plata, incetarea
va produce efecte doar cu privire la produsul sau serviciul in cauza.

2.6. In caz de incetare a Contractului-cadru, partile raman pe deplin raspunzatoare pentru indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract si care trebuiau indeplinite anterior datei incetarii contractului.

2.7. Toate Operatiunile de plata ordonate de catre Client si neexecutate de catre Banca, din motive
neimputabile acesteia la momentul incetarii Contractulu-cadru, nu vor mai fi executate neputand fi
atrasa raspunderea ING pentru pierderile suferite de Client ca urmare a incetarii Contractului-cadru,
cu exceptia cazurilor de reziliere determinate de fapta cu intentie sau din culpa grava a Bancii.

Termeni si conditii privind serviciile de plata– versiunea 13 ianuarie 2018 19


Sectiunea 3. Acceptare expresa

3.1. Clientul declara a ca citit, intelege si accepta prevederile prezentei Anexe si in mod expres
urmatoarele clauze din prezenta anexa :
 Capitolul I: art.1.1, 1.5 din Sectiunea 1, art.3.1.6, 3.1.13- 3.1.15, 3.3.3, 3.3.12 si 3.3.13 din Sectiunea
3;
 Capitolul II: art.1.1, 1.3 din Sectiunea 1, art.2.1-2.3 din Sectiunea 2, art.4.1- 4.3 si 4.5 din Sectiunea
4, art.5.5 din Sectiunea 5;
 Capitolul III: art.1.1 si 1.4 din Sectiunea 1, art.2.2 si 2.7 din Sectiunea 2.

Capitolul IV. Limite orare (cut-off times), data de valuta si timpul maxim de executare pentru instructiuni
de plata

Anexe:

 Lista de limite orare (A) - aplicabila clientilor beneficiari ai serviciilor de internet banking IBP CEE si
MT101

 Lista de limite orare (B) - aplicabila clientilor beneficiari ai serviciului de internet banking Home’Bank

Termeni si conditii privind serviciile de plata– versiunea 13 ianuarie 2018 20