Sunteți pe pagina 1din 6

Scoala Gimnazială ”Ion Agarici” Muntenii de Sus

Clasa: a V-a
Anul scolar 2018-2019
Profesor: Eugen Rău

PLANUL CALENDARISTIC SEMESTRIAL

CLASA a V-a – Semestrul I


Număr
Competente Măsuri de
Unitatea de învătare Continuturi de lectii Săptămâna
specifice reglare
alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
1.1. Recunoaşterea Modalităti de  Acţiunea aerului;
principalelor călire a  Expunerea la soare; 16 1-8
aspecte ale stării organismului  *Acţiunea apei;
generale de  Exerciţiile selecţionate trebuie să vizeze toate segmentele şi
sănătate grupele musculare ale corpului;
 Fiecare exerciţiu trebuie să aibă un număr optim de repetări;
1.2. Identificarea, Caracteristicile  Stabilire numărului optim de exerciţii în funcţie de colectivul
în activităţile de complexelor de de elevi;
educaţie fizică, a influentare  Exerciţiile utilizate în constituirea complexelor ISAL pot fi:
factorilor de permanent permanent
selectivă a libere, pe perechi, cu obiecte portative, la scară fixă, la banca
creştere a aparatului de gimnastică;
rezistenţei locomotor  Exerciţiile din ISAL se caracterizează prin: ritm, coordonare,
organismului la amplitudine, grad de încordare, corectitudine;
influenţele nocive
 Complexele ISAL se schimbă la 10-12 lecţii pentru
ale factorilor de
diversificare;
mediu Starea de sănătate si
 Scapulo-humerală;
dezvoltarea fizică Mobilitatea
2.1. Recunoaşterea  A coloanei vertebrale; permanent permanent
articulară
termenilor specifici  Coxo-femurală
dezvoltării fizice  Caracteristicile stării optime de sănătate, specifice vârstei şi
armonioase sexului;
 Măsurile de igienă individuală – înainte, pe parcursul şi după
2.2. Identificarea, desfăşurarea lecţiilor de educaţie fizică;
în cadrul  Caracteristicile atitudinii corporale corecte;
activităţilor de  Abaterile frecvente de la atitudinea corporală corectă şi cauzele
Cunostinte
educaţie fizică, a care le pot determina; permanent permanent
elementelor care teoretice
 Raportul corect dintre înălţimea şi greutatea corpului, specifice
definesc vârstei şi sexului;
dezvoltarea fizică  Principalele reguli de expunere a organismului la factorii de
armonioasă mediu;
 Segmentele corpului şi mişcările specifice acestora;
 Poziţiile corecte ale corpului în acţiuni statice şi dinamice;
Tehnici de  Mişcări compensatorii în plan lateral, antero-posterior
permanent permanent
reechilibrare executate cu membrele superioare, inferioare şi cu trunchiul;
 Încălţămintea utilizată să aibă o talpă moale şi suficient de
3.2. Manifestarea groasă;
pe parcursul Modalităti de  Suprafeţele de aterizare (atletism, gimnastică, sărituri) să fie
activităţilor a atenuare a suficient de moi; permanent permanent
șocurilor
atitudinii de
respect faţă de
Protectia individuală  Amortizare permanentă de către fiecare elev prin cedarea
regulile stabilite controlată din articulaţii;
 Importanţa „încălzirii”;
Cunostinte  Rolul respiraţiei în efort şi refacere;
permanent permanent
teoretice  Tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului / sprijinului în
execuţii;
3.1. Punerea în Forme de organizare Formatii de
practică a unor adunare în linie pe  Adunarea în linie pe un rând;
permanent permanent
activităţi motrice în un rând şi pe două  Adunarea în linie pe două rânduri;
formaţii de rânduri
adunare, de  Stând:
deplasare şi de Pozitia - pe ambele picioare
lucru, conform fundamentală - apropiat;
specificului permanent permanent
stând si derivatele - depărtat;
acestora acesteia - pe un picior - cu celălalt întins;
- cu celălalt îndoit;
Alinieri în linie şi  Intervalul;
permanent permanent
în coloană  Distanţa;
 La stânga;
Întoarceri de pe
 La dreapta; permanent permanent
loc
 La stânga împrejur
*Formarea
coloanei de  Pe patru şiruri; permanent permanent
gimnastică
*Pornire si oprire  Pornire de pe loc; 4 2-3
din mers  Oprire din mers;

1
*Treceri dintr-o
formatie în alta

- - -
-

01. 02. 03. 04. 05. 06.


 Amenajarea spaţiului de lucru;
Rolurile care se
 Transportul materialelor;
atribuie elevilor în
 Conducerea unor secvenţe din lecţie (încălzire, ISAL); permanent permanent
lectia de educatie
fizică  Organizarea grupelor şi echipelor;
 Arbitraj;
1.1.  Corectitudine;
Dezvoltarea
1.2. trăsăturilor de Cerintele  Iniţiativă;
personalitate comportamentului  Fair-play; permanent permanent
2.3. în întreceri  Asumarea de responsabilităţi;
 Comportament civilizat;
Relatiile dintre
componentii unei  Colaborare;
permanent permanent
grupe / echipe în  Acordarea sprijinului şi ajutorului;
cadrul lectiei
 Viteza de reacţie la stimuli: vizuali, auditivi, tactili;
 Viteza de execuţie în acţiuni motrice simple;
Viteza 6 2-4
 Viteza de deplasare pe direcţie rectilinie şi cu schimbări de
direcţie.
 Coordonarea segmentelor faţă de corp;
 *Manevrarea de obiecte, individuală şi în relaţie cu parteneri;
1.2.  Echilibrul:
Îndemânarea 12 13-18
2.3. – în poziţii statice;
3.1. – în deplasare pe suprafeţe înguste, situate la diferite înălţimi;
Calităti motrice
3.2. –*în deplasare cu purtare, depunere, culegere de obiecte;
3.3.  Forţa dinamică segmentară;
Forta 10 8-12
 *Forţa segmentară în regim de rezistenţă;
 Rezistenţa cardio-respiratorie;
Rezistenta
 *Rezistenţa musculară locală;
Calităti motrice
- - - -
combinate
Cunostinte
 Principalele forme de manifestare a calităţilor motrice; 8 4, 6, 9, 10
teoretice
 Pe vârfuri;
 Ghemuit;
Mersul permanent permanent
 Cu pas fandat;
 *cu pas adăugat;
 Pasul de alergare;
 Pe direcţii diferite;
2.3. Recunoaşterea Alergarea  Cu ocoliri de obstacole; permanent permanent
exerciţiilor simple
pentru dezvoltarea Deprinderi de  *cu schimbări de direcţie;
locomotie
calităţilor motrice  Cu desprindere de pe unul şi de pe ambele picioare:
de bază de bază si combinate
- de pe loc;
Săritura permanent permanent
. - din deplasare;
- pe şi de pe obiecte/aparate;
Escaladarea - - - -
Tractiunea - - - -
Cătărarea-
- - - -
coborârea
Târârea - - - -
Deprinderi Tip propulsie - - - -
- demanipulare Tip absorbtie - - - -
De tip axial - - - -
Deprinderi de
- stabilitate
Posturi statice sau
- - - -
dinamice
 Elemente din şcoala alergării:
- Alergare cu joc de glezne;
- Alergare cu genunchii sus;
- Alergare cu pendularea gambei;
Alergări  Alergarea de viteză: 6 5-7
1.1 Atletism - Pasul alergător de accelerare;
1.2 - Startul de jos şi lansarea din start;
2.1 - Cunoştinţe teoretice despre: startul corect, păstrarea culoarului
2.3 de alergare;
2.4. Executarea
unor procedee
tehnice în structuri
motrice simple –  Elemente din şcoala aruncării;
specifice  Aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanţă;
disciplinelor Aruncări  Cunoştinţe teoretice despre: 4 8-9
sportive studiate - Depăşirea liniei de aruncare;
- Măsurarea lungimii aruncării.
 Cunoştinţe teoretice despre regula depăşirii adversarului
 Cunoştinţe teoretice despre regula măsurării lungimii săriturii
Cunostinte
teoretice  Cunoştinţe teoretice despre: 4 3, 5
- Depăşirea liniei de aruncare;
- Măsurarea lungimii aruncării.

2
01. 02. 03. 04. 05. 06.
 Elemente statice:
- Cumpăna pe un genunchi şi pe un picior;
- Semisfoara;
- Podul de jos;
- Stând pe omoplaţi;
1.2. - *stând pe mâini, cu sprijin;
1.3. Gimnastică - *sfoara (fete);
12 13-18
2.3. Gimnastică acrobatică  Elemente dinamice:
3.2. - Rulări;
- Rostogolire înainte şi înapoi din ghemuit în ghemuit;
- Rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat;
- *răsturnare laterală (roata laterală);
 Variante de legare a elementelor acrobatice însuşite;
 Cunoştinţe teoretice despre greşeli frecvente de execuţie;
Sărituri la aparate - - - -
 Pasa cu o mână de la umăr, de pe loc şi din deplasare;
 Prinderea cu două mâini, de pe loc şi din deplasare;
 Driblingul simplu;
 Aruncarea la poartă de pe loc;
 Aruncarea la poartă cu paşi adăugaţi;
 *aruncarea la poartă din alergare;
 Poziţia fundamentală;
 Procedee tehnice specifice portarului;
1  Repunerea mingii în joc de către portar, 1-18
Handbal 36
 Depăşirea;
 *replierea;
1.1  Marcajul adversarului aflat în posesia mingii şi demarcajul;
1.2  *intercepţia;
2.1  Sistemul de atac în semicerc;
2.3  Aşezarea în apărare în sistemul 6:0;
2.4. Executarea  Variante de joc cu temă;
unor procedee  Cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: paşi, fault, dublu
tehnice în structuri dribling;
motrice simple – Anul I de instruire
specifice  lovirea mingii cu interiorul labei piciorului, de pe loc şi din
disciplinelor Jocuri sportive deplasare
sportive studiate  şutul la poartă, de pe loc şi din deplasare
 preluarea mingii cu interiorul piciorului
3.3. Manifestarea  conducerea mingii
atitudinii de  repunerea mingii în joc de la margine
respect faţă de  deposedarea adversarului de minge din faţă
partenerii şi Fotbal 1  procedee tehnice specifice portarului - - -
adversarii din  sistemul de joc 1-3-2
întrecere  marcajul şi demarcajul
 depăşirea
 variante de joc cu temă
 cunoştinţe privind regulile jocului de fotbal pe teren redus:
henţ, fault, repunere din lateral
 informații cu caracter sportiv

Baschet 1 - - - -
Oină 1 - - - -
Volei 1 - - - -
**Torbal - - - -
**Goalbal - - - -
Badminton - - - -
Cicloturism - - - -
Dans sportiv - - - -
Dans folcloric - - - -
Gimnastică ritmică - - - -
Înot - - - -
Korfball - - - -
Discipline sportive Orientare sportivă - - - -
-
alternative Patinaj - - - -
Rugby-tag - - - -
Sanie - - - -
Schi alpin - - - -
Schi fond - - - -
Sport aerobic - - - -
Șah - - - -
Tenis de masă - - - -
 1 notă pentru calitate motrică VITEZA - Naveta 10x5 m;
 1 notă pentru calitate motrica FORTA (3 grupe musculare/
1.3.
EVALUARE 1 exercitiu) 3 4,12,17
2.1.  1 notă – GIMNASTICA ACROBATICA – elemente tehnice
izolate

3
Scoala Gimnazială ”Ion Agarici” Muntenii de Sus
Clasa: a V-a
Anul scolar 2018-2019
Profesor: Eugen Rău

PLANUL CALENDARISTIC SEMESTRIAL


CLASA a V-a – Semestrul al II-lea
Număr
Competente Măsuri de
Unitatea de învătare Continuturi de lectii Săptămâna
specifice reglare
alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
 Acţiunea aerului;
Modalităti de călire a
 Expunerea la soare; 6 2-4
organismului
 *Acţiunea apei;
 Exerciţiile selecţionate trebuie să vizeze toate segmentele şi grupele
musculare ale corpului;
 Fiecare exerciţiu trebuie să aibă un număr optim de repetări;
Caracteristicile
 Stabilire numărului optim de exerciţii în funcţie de colectivul de
complexelor de
elevi;
influentare selectivă permanent permanent
 Exerciţiile utilizate în constituirea complexelor ISAL pot fi: libere, pe
a aparatului
locomotor perechi, cu obiecte portative, la scară fixă, la banca de gimnastică;
1.1.  Exerciţiile din ISAL se caracterizează prin: ritm, coordonare,
amplitudine, grad de încordare, corectitudine;
1.2. Starea de  Complexele ISAL se schimbă la 10-12 lecţii pentru diversificare;
2.1. sănătate si
 Scapulo-humerală;
2.2. dezvoltarea Mobilitatea
 A coloanei vertebrale; permanent permanent
2.3. fizică articulară
 Coxo-femurală
 Caracteristicile stării optime de sănătate, specifice vârstei şi sexului;
 Măsurile de igienă individuală – înainte, pe parcursul şi după
desfăşurarea lecţiilor de educaţie fizică;
 Caracteristicile atitudinii corporale corecte;
 Abaterile frecvente de la atitudinea corporală corectă şi cauzele care
Cunostinte teoretice le pot determina; permanent permanent
 Raportul corect dintre înălţimea şi greutatea corpului, specifice vârstei
şi sexului;
 Principalele reguli de expunere a organismului la factorii de mediu;
 Segmentele corpului şi mişcările specifice acestora;
 Poziţiile corecte ale corpului în acţiuni statice şi dinamice;
Tehnici de  Mişcări compensatorii în plan lateral, antero-posterior executate cu
permanent permanent
reechilibrare membrele superioare, inferioare şi cu trunchiul;
 Încălţămintea utilizată să aibă o talpă moale şi suficient de groasă;
 Suprafeţele de aterizare (atletism, gimnastică, sărituri) să fie suficient
Modalităti de
2.1. Protecția de moi; permanent permanent
atenuare a jocurilor
2.3. individuală  Amortizare permanentă de către fiecare elev prin cedarea controlată
din articulaţii;
 Importanţa „încălzirii”;
Cunostinte teoretice  Rolul respiraţiei în efort şi refacere; permanent permanent
 Tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului / sprijinului în execuţii;
 Adunarea în linie pe un rând;
Formatii de adunare permanent permanent
 Adunarea în linie pe două rânduri;
 Stând:
- pe ambele picioare
Pozitia fundamentală
- apropiat;
stând si derivatele permanent permanent
- depărtat;
acesteia
- pe un picior - cu celălalt întins;
- cu celălalt îndoit;
3.1.  Intervalul;
Forme de Alinieri permanent permanent
3.2.  Distanţa;
organizare
3.3.  La stânga;
Întoarceri de pe loc  La dreapta; permanent permanent
 La stânga împrejur
*Formarea coloanei
 Pe patru şiruri; permanent permanent
de gimnastică
*Pornire si oprire  Pornirea de pe loc;
permanent permanent
din mers  Oprirea din mers;
*Treceri dintr-o
- - - -
formatie în alta

4
 Amenajarea şi întreţinerea spaţiului de lucru;
Rolurile care se
 Transportul materialelor;
atribuie elevilor în
 Conducerea unor secvenţe din lecţie (încălzire, ISAL); permanent permanent
lectia de educatie
fizică  Organizarea grupelor şi echipelor;
 Arbitraj;
 Corectitudine;
3.1. Dezvoltarea Cerintele  Iniţiativă;
3.2. trăsăturilor de comportamentului în  Fair-play; permanent permanent
3.3 personalitate întreceri  Asumarea de responsabilităţi;
 Comportament civilizat;

Relatiile dintre
 Colaborare;
componentii unei permanent permanent
 Acordarea sprijinului şi ajutorului;
grupe / echipe în
cadrul lectiei
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Viteza - - - -
Îndemânarea - 6 1-3 -
1.2.
2.3.  Forţa dinamică segmentară;
Forta - -
 *Forţa segmentară în regim de rezistenţă;
3.1. Calități
motrice  Rezistenţa cardio-respiratorie;
3.2. Rezistenta 10 8-16
 *Rezistenţa musculară locală;
3.3. Calităti motrice
 Viteză-coordonare; 12 10-16
combinate
Cunostinte teoretice  Principalele forme de manifestare a calităţilor motrice; 2 3
 Pe vârfuri;
 Ghemuit;
Mersul permanent permanent
 Cu pas fandat;
 *cu pas adăugat;
 Pasul de alergare;
 Pe direcţii diferite;
Alergarea permanent permanent
 Cu ocoliri de obstacole;
1.2.  *cu schimbări de direcţie;
2.3. Deprinderi de  Cu desprindere de pe unul şi de pe ambele picioare:
3.1. locomotie - de pe loc;
Săritura permanent permanent
3.2. de bază si - din deplasare;
3.3. combinate - pe şi de pe obiecte/aparate;
 Prin apucare şi păşire pe aparat; 10-16
Escaladarea 12
 Prin apucare şi rulare pe partea anterioară a corpului;
 Pe banca de gimnastică; 10-16
Tractiunea 12
 Pe perechi;
 La scara fixă; 10-16
Cătărarea-coborârea 12
 Pe plan înclinat;
10-16
Târârea  Pe genunchi şi pe coate; 12
1.2.  Lansare, rostogolire, voleibolare, ricoşare; 12
2.3.  Aruncare; 10-16
Tip propulsie
3.1. Deprinderi de  Lovire cu mâna, lovire cu piciorul;
3.2. manipulare  Lovire cu obiecte (rachetă, paletă, crosă);
3.3.  Prindere cu mâna goală; 12 10-16
Tip absorbtie
 Prindere cu o mănuşă;
1.2. 12 10-16
De tip axial  Îndoire, întindere, răsucire, întoarcere, balansare;
2.3.
3.1. Deprinderi de  Posturi ortostatice; 12
3.2. stabilitate Posturi statice sau  Rostogoliri; 10-16
3.3. dinamice  Starturi;
 Fente;
 Elemente din şcoala alergării:
- Alergare cu joc de glezne;
- Alergare cu genunchii sus;
- Alergare cu pendularea gambei;
 Alergarea de rezistenţă:
Alergări 8 4-7
- Pasul alergător lansat de semifond;
- Startul de sus şi lansarea de la start;
- Alergarea în grup;
1.2. - Coordonarea respiraţiei cu ritmul paşilor de alergare;
1.3. - Cunoştinţe teoretice despre regula depăşirii adversarului;
2.3. Atletism -
3.2.  Elemente din şcoala aruncării;
 Aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanţă;
Aruncări  Cunoştinţe teoretice despre: 4 8-9
- Depăşirea liniei de aruncare;
- Măsurarea lungimii aruncării.
 Cunoştinţe teoretice despre regula depăşirii adversarului;
 Cunoştinţe teoretice despre regula măsurării lungimii săriturii.
Cunostinte teoretice  Cunoştinţe teoretice despre: 4 5, 11
- Depăşirea liniei de aruncare;
Măsurarea lungimii aruncării.
1.2. 
1.3.
 Săritura în sprijin ghemuit pe lada de gimnastică situată transversal,
2.3. Gimnastică
Sărituri la aparate urmată de coborâre prin săritură dreaptă; 6 1-3
3.2.  Cunoştinţe teoretice despre greşelile de execuţie;

5
01. 02. 03. 04. 05. 06.
 Pasa cu o mână de la umăr, de pe loc şi din deplasare;
 Prinderea cu două mâini, de pe loc şi din deplasare;
 Driblingul simplu;
 Aruncarea la poartă de pe loc;
 Aruncarea la poartă cu paşi adăugaţi;
 *aruncarea la poartă din alergare;
 Poziţia fundamentală;
 Procedee tehnice specifice portarului;
1  Repunerea mingii în joc de către portar,
Handbal 36 1-16
 Depăşirea;
 *replierea;
 Marcajul adversarului aflat în posesia mingii şi demarcajul;
 *intercepţia;
 Sistemul de atac în semicerc;
 Aşezarea în apărare în sistemul 6:0;
 Variante de joc cu temă;
 Cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: paşi, fault, dublu
1.2. dribling;
1.3.  lovirea mingii cu interiorul labei piciorului, de pe loc şi din
2.3. Jocuri sportive deplasare
3.2.  şutul la poartă, de pe loc şi din deplasare
 preluarea mingii cu interiorul piciorului
.  conducerea mingii
 repunerea mingii în joc de la margine
 deposedarea adversarului de minge din faţă
1  procedee tehnice specifice portarului
Fotbal - - -
 sistemul de joc 1-3-2
 marcajul şi demarcajul
 depăşirea
 variante de joc cu temă
 cunoştinţe privind regulile jocului de fotbal pe teren redus:
henţ, fault, repunere din lateral
 informații cu caracter sportiv
-
Baschet 1 - - - -
Oină 1 - - - -
Volei 1 - - - -
**Torbal - - - -
**Goalbal - - - -
Badminton - - - -
Cicloturism - - - -
Dans sportiv - - - -
Dans folcloric - - - -
Gimnastică ritmică - - - -
Înot - - - -
Korfball - - - -
Discipline sportive Orientare sportivă - - - -
-
alternative Patinaj - - - -
Rugby-tag - - - -
Sanie - - - -
Schi alpin - - - -
Schi fond - - - -
Sport aerobic - - - -
Șah - - - -
Tenis de masă - - - -
 1 nota saritura in sprijin ghemuit pe banca de gimnastica –
saritura dreapta
1.3.
EVALUARE  1 notă – Alergare de rezistenta (4 min) 6 3, 7, 15
2.1.  1 notă - Procedee tehnice izolate din jocul de Handbal FETE
 1 nota - Procedee tehnice izolate din jocul de Fotbal BAIETI