Sunteți pe pagina 1din 6

PLANUL CALENDARISTIC

Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Unitatea de învăţământ: __________________________________________________
Anul școlar: 2015-2016
Cadrul didactic: prof. EFS _______________________________

CLASA a VIII-a – Semestrul I


Număr de Măsuri de
Competențe specifice Unitatea de învățare Conținuturi Săptămâna
lecții alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Determinarea
 Explicarea şi demonstrarea modului de
frecvenței cardiace
înregistrare a F.C. şi F. R.;
și respiratorii,
înainte și după  Înregistrarea F.C. (pulsaţii/minut) şi F.R. 2 P. S1-S2
(inspiraţie-expiraţie/minut) înainte şi după
1.1. desfășurarea
fiecare repetare\serie etc.;
1.2. efortului
Relația dintre Timpul de revenire
2.1.
parametrii  Pauza pasivă şi activă; permanent permanent
2.2. după efort
morfologici și
2.3. Perimetrele
funcționali
5.1. toracelui și  Perimetrul toracelui în inspiraţie;
2 P. S1-S2
5.2. elasticitatea  Perimetrul toracelui în expiraţie
acestuia
 Anatomia şi fiziologia efortului;
Cunoștințe
 Efectele nocive ale curelor de slăbire permanent permanent
teoretice
intensivă;
Structuri motrice
 Jocuri de mişcare;
adaptate, din Ori de câte ori
diferite discipline  Jocuri sportive cu reguli simplificate şi pe permanent permanent
este nevoie
teren redus;
sportive
 Activitate necompetiţională;
 Alergare de durată cu scopul întăririi stării de
sănătate şi divertisment;
 Se adresează tuturor categoriilor de vârstă;
Caracteristicile  Durata şi ritmul alergării este specific vârstei
corecte ale şi nivelului de antrenament; 2 P. S3
jogging-ului  Se evită zonele aglomerate şi industriale;
 Se desfăşoară în parcuri, malul apelor, zone cu
vegetaţie bogată;
 Timpul de alergare de la 5-10 minute până la
40-60 minute;
 Utilizarea unor aparate specifice pentru
Caracteristicile
1.1. dezvoltarea forţei;
activității într-o 2 S. S3
1.2.  Procedeul utilizat este cel al „ridicării de
sală de fitness
2.1. greutăţi”;
Compensarea
2.2.
fizică și psihică  Activitatea se desfăşoară cu acompaniament
2.3. muzical;
5.1. Caracteristicile  Se creează o ambianţă emoţională de bună
5.2. activității într-o dispoziţie;
1 S. S4
sală de gimnastică  Combate senzaţia de oboseală, dezvoltă
aerobică fantezia şi creativitatea;
 Formează capacitatea de muncă independentă
a elevilor;
 Stabilirea prealabilă a traseului;
 Dotarea cu echipament corespunzător zonei
Caracteristicile unde urmează a se efectua excursia, drumeţia;
desfășurării  Ţinuta trebuie să fie una lejeră; 1 S. S4
activității turistice  Dotarea cu o trusă de prim ajutor;
 Ritmul de deplasare adecvat tuturor
participanţilor;
Cunoștințe
 Asigurarea unui raport optim între activitate şi
teoretice despre
odihnă;
regimul echilibrat permanent permanent
 Regimul alimentar;
de viaţă (zilnic şi
săptămânal)  Echilibru între activităţile fizice şi de învăţare;
 Îmbrăcămintea şi încălţămintea adecvate
Caracteristicile
spaţiului de lucru şi condiţiilor atmosferice; permanent permanent
echipamentului
 Curat, lejer;
Modalități de
verificare a
funcționalității
 Examenul vizual şi funcţional; permanent permanent
1.1. aparaturii și
1.2. materialelor
2.1. Securitate și didactice
2.2. igienă Procedee de
 Verificarea echipamentului elevilor;
2.3. individuală asigurare a
 Aerisirea spaţiului de lucru;
5.1. condițiilor igienice permanent permanent
 Asigurarea iluminatului corespunzător;
5.2. specifice
activităților  Curăţirea locului de activitate;
Cunoștințe  Imobilizarea în caz de întinderi musculare,
teoretice despre crampe;
acordarea primului  Imobilizarea în caz de luxaţii, fracturi; permanent permanent
ajutor în cazul  Utilizarea de comprese sterile în cazul unor
accidentelor plăgi;

1
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Criterii echitabile
de constituire a  Grupe/echipe de nivel valoric egal; permanent permanent
grupelor/ echipelor
Rolurile de
 Căpitan de echipă;
conducere permanent permanent
 Arbitru;
îndeplinite de elevi
 Încălzirea individuală;
Autoorganizare și
 Exersarea individuală; permanent permanent
autoconducere
 Activitatea independentă;
 Asigurarea unor arbitraje competente şi
Soluții de
obiective;
Dezvoltarea prevenire/ aplanare/
4.1.  Cunoaşterea regulamentelor sporturilor
trăsăturilor de rezolvare a permanent permanent
4.2. practicate în şcoală;
personalitate situațiilor
conflictuale  Argumentarea parcurgerii unei anumite
structuri a lecţiei;
 Performanţa motrică; La sfârşitul
Criterii de evaluare La sfârşitul
 Progresul individual şi colectiv; ciclurilor
a rezultatelor ciclurilor tematice
 Atitudinea faţă de disciplina educaţie fizică; tematice
Întreceri și
concursuri cu  Constituirea echipelor de către elevi;
permanent permanent
adversari stabiliți  Stabilirea căpitanilor şi ocuparea posturilor;
între elevi
Cunoștințe  Fairplay şi formele sale de manifestare;
permanent permanent
teoretice  Olimpismul;
 Viteza de reacţie şi execuţie în acţiuni motrice
complexe;
 Viteza de deplasare pe distanţe progresive;
Viteza  Viteza de deplasare în condiţii variate; 3 S. S1-S2
 *viteza de reacţie, execuţie şi deplasare în
regim de îndemânare;
 *viteza de deplasare în regim de rezistenţă;
1.1.  Orientarea corpului în spaţiu şi coordonarea
1.2. mişcării segmentelor;
2.2. Îndemânarea  Îndemânare specifică probelor şi disciplinelor 4 S. S5-S6 -
2.3. sportive predate;
3.1.  Echilibru;
3.2.
Calități motrice  Forţa dinamică segmentară;
3.3.  Detenta;
6 P. S12-S14
3.4. Forța  Forţa segmentară în regim de rezistenţă;
4.1. 6 S. S7-S9
 *rezistenţa specifică probelor şi disciplinelor
4.2. sportive predate;
5.1.  Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi
5.2. aerobe;
 Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi
Rezistența mixte; 4 S. S2-S3 -
 Rezistenţa musculară locală;
*rezistenţa specifică probelor şi disciplinelor
sportive predate;
Calități motrice
 Viteză-coordonare; - -
combinate
1.1. Deprinderi
Acțiuni combinate  Mers, alergare, săritură, aruncare, prindere; permanent permanent
1.2. motrice de bază
2.2.
2.3.
Deprinderi
3.1.  Căţărare, escaladare, tracţiune, împingere,
motrice utilitar- Acțiuni combinate - -
3.2.3.3. târâre, transport de obiecte;
aplicative
3.4.4.1.
4.2.5.1.5.2.
 Alergarea de viteză cu start de jos:
- Alergarea de viteză cu start de jos pe
distanţe între 10-60 m, sub formă de
concurs;
 Alergarea de rezistenţă:
- -
Alergări - Alergare de rezistenţă pe distanţe de 400-
6 P. S4-S6
1000 m, sub formă de concurs;
- *alergare pe teren variat;
 *Alergare cu trecere peste obstacole:
- Atacul obstacolului;
1.1. - Ritmul paşilor între obstacole;
1.2.  Elemente din şcoala săriturii:
2.3. - plurisalt;
3.1.  Săritura în lungime cu elan cu 1½ paşi în aer:
3.2. - Etalonarea elanului;
3.3. - Bătaia şi desprinderea în zona precizată;
Atletism Sărituri - Zborul şi aterizarea; - -
3.4.
4.1.  Săritura în înălţime cu păşire:
4.2. - Etalonarea elanului;
5.1. - Bătaia, desprinderea, zborul şi aterizarea;
5.2.  *săritura în înălţime prin alte procedee;
5.3.  Elemente din şcoala aruncării:
- Aruncări azvârlite şi lansate cu o mână;
- *aruncări lansate şi împinse cu ambele
braţe;
Aruncări  Aruncarea mingii de oină cu elan la distanţă: 6 P. S7-S9
- Elanul;
- Blocarea;
- Mişcarea braţului;
- Traiectoria optimă;
Cunoștințe  Arbitraj, organizare şi conducere, în
2 S7
teoretice desfăşurarea probelor de atletism;

2
01. 02. 03. 04. 05. 06.
1.1.  Elemente acrobatice statice şi dinamice:
1.2. Gimnastică - Înlănţuiri de elemente însuşite în clasele
8 P. S15-S18
2.3. acrobatică anterioare şi linii acrobatice;
3.1. - Exerciţiu acrobatic liber ales;
3.2.  Săritura cu rostogolire înainte cu picioarele
3.3. Sărituri la aparate întinse pe lada de gimnastică; 6 P. S16-S18 -
Gimnastică
3.4.  Săritura în sprijin depărtat peste capră;
4.1.
4.2.
5.1. Cunoștințe  Arbitraj, organizare şi conducere, în
2 S15
5.2. teoretice desfăşurarea concursurilor de gimnastică;
5.3.
Baschet 3 - - - -
Fotbal 3 - - - -
 Acţiuni tehnico-tactice specifice sistemului de
1.1. atac cunoscut;
1.2.  Acţiuni tehnico-tactice specifice sistemului de
2.3. apărare cunoscut;
3.1.  Variante de joc cu temă, de joc cu efectiv
3.2. Handbal 3 redus, pe teren redus; 27 S1-S14
3.3.
Jocuri sportive  Integrarea acţiunilor tehnico-tactice în jocul
3.4.
bilateral, în condiţii regulamentare;
4.1.
 Cunoştinţe teoretice despre arbitraj, organizare
4.2.
şi conducere a jocului de handbal;
5.1.
5.2.  Informaţii sportive;
5.3. Oină 3 - - - -
Volei 3 - - - -
**Torbal - - - -
**Goalbal - - - -
Badminton - - - -
Cicloturism - - - -
Dans sportiv - - - -
Dans folcloric - - - -
Gimnastică ritmică - - - -
Înot - - - -
Korfball - - - -
Discipline Orientare sportivă - - - -
- sportive Patinaj - - - -
alternative Rugby-tag - - - -
Sanie - - - -
Schi alpin - - - -
Schi fond - - - -
Sport aerobic - - - -
Șah - - - -
Tenis de masă - - - -
Trântă - - - -
 1 notă, calitatea motrică viteza - alergarea de
rezistență 800m și 1000m;
 1 notă din aruncarea mingii de oină
1.3.
EVALUARE  1 notă, cumulativ, din două probe de forţă 8 P. S6, S9, S14, S18
2.1. pentru segmente diferite;
 1 notă – media notelor de la elementele
acrobatice și săritura la un aparat

3
PLANUL CALENDARISTIC
Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Unitatea de învăţământ: __________________________________________________
Anul școlar: 2015-2016
Cadrul didactic: prof. EFS _______________________________

CLASA a VIII-a – Semestrul al II-lea


Număr de Măsuri de
Competențe specifice Unitatea de învățare Conținuturi Săptămâna
lecții alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Determinarea
 Explicarea şi demonstrarea modului de
frecvenței cardiace
înregistrare a F.C. şi F. R.;
și respiratorii,
înainte și după  Înregistrarea F.C. (pulsaţii/minut) şi F.R. 2 P. S19
1.1. (inspiraţie-expiraţie/minut) înainte şi după
desfășurarea
1.2. fiecare repetare\serie etc.;
Relația dintre efortului
2.1.
parametrii Timpul de revenire
2.2.  Pauza pasivă şi activă; permanent permanent
morfologici și după efort
2.3.
funcționali Perimetrele
5.1.
toracelui și
5.2. - - - -
elasticitatea
acestuia
Cunoștințe  Anatomia şi fiziologia efortului;
permanent permanent
teoretice Efectele nocive ale curelor de slăbire intensivă;
Structuri motrice
 Jocuri de mişcare;
adaptate, din Ori de câte ori
 Jocuri sportive cu reguli simplificate şi pe permanent permanent
diferite discipline este nevoie
teren redus;
sportive
 Activitate necompetiţională;
 Alergare de durată cu scopul întăririi stării de
sănătate şi divertisment;
 Se adresează tuturor categoriilor de vârstă;
Caracteristicile  Durata şi ritmul alergării este specific vârstei
corecte ale şi nivelului de antrenament; 1 S. S22
jogging-ului  Se evită zonele aglomerate şi industriale;
 Se desfăşoară în parcuri, malul apelor, zone cu
vegetaţie bogată;
 Timpul de alergare de la 5-10 minute până la
40-60 minute;
 Utilizarea unor aparate specifice pentru
1.1. Caracteristicile
dezvoltarea forţei;
1.2. activității într-o 1 S. S21
 Procedeul utilizat este cel al „ridicării de
2.1. sală de fitness
Compensarea greutăţi”;
2.2.
fizică și psihică  Activitatea se desfăşoară cu acompaniament
2.3.
muzical;
5.1.
Caracteristicile  Se creează o ambianţă emoţională de bună
5.2.
activității într-o dispoziţie;
1 S. S25
sală de gimnastică  Combate senzaţia de oboseală, dezvoltă
aerobică fantezia şi creativitatea;
 Formează capacitatea de muncă independentă
a elevilor;
 Stabilirea prealabilă a traseului;
 Dotarea cu echipament corespunzător zonei
Caracteristicile unde urmează a se efectua excursia, drumeţia;
desfășurării  Ţinuta trebuie să fie una lejeră; 1 S. S27
activității turistice  Dotarea cu o trusă de prim ajutor;
 Ritmul de deplasare adecvat tuturor
participanţilor;
 Asigurarea unui raport optim între activitate şi
Cunoștințe odihnă;
permanent permanent
teoretice  Regimul alimentar;
 Echilibru între activităţile fizice şi de învăţare;
 Îmbrăcămintea şi încălţămintea adecvate
Caracteristicile
spaţiului de lucru şi condiţiilor atmosferice; permanent permanent
echipamentului
 Curat, lejer;
Modalități de
verificare a
funcționalității
 Examenul vizual şi funcţional; permanent permanent
1.1. aparaturii și
1.2. materialelor
2.1. Securitate și didactice
2.2. igienă Procedee de  Verificarea echipamentului elevilor;
2.3. individuală asigurare a
 Aerisirea spaţiului de lucru;
5.1. condițiilor igienice permanent permanent
 Asigurarea iluminatului corespunzător;
5.2. specifice
activităților  Curăţirea locului de activitate;
 Imobilizarea în caz de întinderi musculare,
crampe;
Cunoștințe
 Imobilizarea în caz de luxaţii, fracturi; permanent permanent
teoretice
 Utilizarea de comprese sterile în cazul unor
plăgi;

4
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Criterii echitabile
de constituire a  Grupe/echipe de nivel valoric egal; permanent permanent
grupelor/ echipelor
Rolurile de
 Căpitan de echipă;
conducere permanent permanent
 Arbitru;
îndeplinite de elevi
 Încălzirea individuală;
Autoorganizare și
 Exersarea individuală; permanent permanent
autoconducere
 Activitatea independentă;
 Asigurarea unor arbitraje competente şi
Soluții de
obiective;
Dezvoltarea prevenire/ aplanare/
4.1.  Cunoaşterea regulamentelor sporturilor
trăsăturilor de rezolvare a permanent permanent
4.2. practicate în şcoală;
personalitate situațiilor
conflictuale  Argumentarea parcurgerii unei anumite
structuri a lecţiei;
 Performanţa motrică; La sfârşitul
Criterii de evaluare La sfârşitul
 Progresul individual şi colectiv; ciclurilor
a rezultatelor ciclurilor tematice
 Atitudinea faţă de disciplina educaţie fizică; tematice
Întreceri și
concursuri cu  Constituirea echipelor de către elevi;
permanent permanent
adversari stabiliți  Stabilirea căpitanilor şi ocuparea posturilor;
între elevi
Cunoștințe  Fairplay şi formele sale de manifestare;
permanent permanent
teoretice  Olimpismul;
 Viteza de reacţie şi execuţie în acţiuni motrice
complexe;
 Viteza de deplasare pe distanţe progresive;
5 P. S22-S24
Viteza  Viteza de deplasare în condiţii variate; -
6 S. S30-S32
 *viteza de reacţie, execuţie şi deplasare în
regim de îndemânare;
*viteza de deplasare în regim de rezistenţă;
1.1.  Orientarea corpului în spaţiu şi coordonarea
1.2. mişcării segmentelor;
2.2. Îndemânarea  Îndemânare specifică probelor şi disciplinelor 10 S. S19-S22 S33-S34
2.3. sportive predate;
3.1.  Echilibru;
3.2.  Forţa dinamică segmentară;
Calități motrice
3.3.  Detenta;
5 P. S19-S21
3.4. Forța  Forţa segmentară în regim de rezistenţă;
5 S. S24-S25 S30
4.1.  *rezistenţa specifică probelor şi disciplinelor
4.2. sportive predate;
5.1.  Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi
5.2. aerobe;
 Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi
Rezistența mixte; - -
 Rezistenţa musculară locală;
 *rezistenţa specifică probelor şi disciplinelor
sportive predate;
Calități motrice
- - - -
combinate
1.1. Deprinderi
Acțiuni combinate  Mers, alergare, săritură, aruncare, prindere; permanent permanent
1.2. motrice de bază
2.2.
2.3.
Deprinderi
3.1.  Căţărare, escaladare, tracţiune, împingere,
motrice utilitar- Acțiuni combinate 1 S22 -
3.2. târâre, transport de obiecte;
aplicative
3.3.
3.4.4.1.4.2.5.1. 5.2.
 Alergarea de viteză cu start de jos:
- Alergarea de viteză cu start de jos pe
distanţe între 10-60 m, sub formă de
concurs;
 Alergarea de rezistenţă:
6 P. S25-S27
Alergări - Alergare de rezistenţă pe distanţe de 400-
- -
1000 m, sub formă de concurs;
- *alergare pe teren variat;
 *Alergare cu trecere peste obstacole:
- Atacul obstacolului;
1.1. - Ritmul paşilor între obstacole;
1.2.  Elemente din şcoala săriturii:
2.3. - plurisalt;
3.1.  Săritura în lungime cu elan cu 1½ paşi în aer:
3.2. - Etalonarea elanului;
3.3. - Bătaia şi desprinderea în zona precizată;
Atletism Sărituri 6 P. S30-S32
3.4. - Zborul şi aterizarea;
4.1.  Săritura în înălţime cu păşire:
4.2. - Etalonarea elanului;
5.1. - Bătaia, desprinderea, zborul şi aterizarea;
5.2. *săritura în înălţime prin alte procedee;
5.3.  Elemente din şcoala aruncării:
- Aruncări azvârlite şi lansate cu o mână;
- *aruncări lansate şi împinse cu ambele
braţe;
Aruncări  Aruncarea mingii de oină cu elan la distanţă: 3- -
- Elanul;
- Blocarea;
- Mişcarea braţului;
Traiectoria optimă;
Cunoștințe Arbitraj, organizare şi conducere, în
3 28,34,37
teoretice desfăşurarea probelor de atletism;

5
01. 02. 03. 04. 05. 06.
1.1. Gimnastică  Elemente acrobatice statice şi dinamice:
- -
1.2. acrobatică - Exerciţiu acrobatic liber ales;
2.3.  Săritura cu rostogolire înainte cu picioarele
3.1. Sărituri la aparate întinse pe lada de gimnastică; - -
3.2.  Săritura în sprijin depărtat peste capră;
3.3.
Gimnastică
3.4.
4.1.
4.2. Cunoștințe Arbitraj, organizare şi conducere, în
- -
5.1. teoretice desfăşurarea concursurilor de gimnastică;
5.2.
5.3.
Baschet 3 - - - -
Fotbal 3 - - - -
 Acţiuni tehnico-tactice specifice sistemului de
1.1. atac cunoscut;
1.2.  Acţiuni tehnico-tactice specifice sistemului de
2.3. apărare cunoscut;
3.1.  Variante de joc cu temă, de joc cu efectiv
3.2. 29 P. S19-S35
Handbal 3 redus, pe teren redus;
3.3. 2 S. S36
Jocuri sportive  Integrarea acţiunilor tehnico-tactice în jocul
3.4.
bilateral, în condiţii regulamentare;
4.1.
 Cunoştinţe teoretice despre arbitraj, organizare
4.2.
şi conducere a jocului de handbal;
5.1.
5.2.  Informaţii sportive;
5.3. Oină 3 - - - -
Volei 3 - - - -
**Torbal - - - -
**Goalbal - - - -
Badminton - - - -
Cicloturism - - - -
Dans sportiv - - - -
Dans folcloric - - - -
Gimnastică ritmică - - - -
Înot - - - -
Korfball - - - -
Discipline Orientare sportivă - - - -
- sportive Patinaj - - - -
alternative Rugby-tag - - - -
Sanie - - - -
Schi alpin - - - -
Schi fond - - - -
Sport aerobic - - - -
Șah - - - -
Tenis de masă - - - -
Trântă - - - -
 1 notă, cumulativ, din două probe de forţă
pentru segmente diferite;
 1 notă din calitatea motrică viteza prin
1.3. S21, S27, S32,
EVALUARE alergarea de viteză 50m cu start de jos 8
2.1. S34
 1 notă din săritura în lungime cu ½ pași în aer
 1 notă la handbal, cu cele 3 variante de
notare;