Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECTE DE LUNGĂ DURATĂ:EDUCAȚIA FIZICĂ CLASAVI-a

Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. ore Data Resurse Evaluare Observații

Modulul Atletizmul
Descrierea beneficiilor practicării Beneficiile practicării Planșe
atletizmului din perspectiva dezvoltării Regulile de securitate 1
fizice armonioase Leptop
EI
Conformarea la regulile de securitate și Mișcări specifice: Leptop
normelor deigienă în cadrul practicării -Alergări cu pași adăugați,cu 1
atletizmului pași încrucișați
-Sărituri în lungime,în
înălțime,în adîncime
Demonstrarea comentată a mișcărilor Conținuturi practice:exerciții Pistă de alergare
locomotorii specifice atletizmului aplicative:trasee aplicative în
grup 1
Alergări:variante de exerciții
speciale ale alergătorului
Coordonarea abilităților Alergare de viteză pe Pistă de alergare
intelectuale,psihomotoriceși comportale distanțe scurte,startul de sus
în procesul aplicării mijloacelor din 2 Linie de start și de EFE
atletizm finiș cronometru
Alergare de suveică Cronometru,cretă
1 4bucăți de lemn

Mers în tempou rapid pe Pistă pentru alergări


teren accidentat 1

Alergare de rezistență în Pistă pentru


tempo uniform și variat pe 2 alergări,cronometru
teren accidentat EFE
PROIECTE DE LUNGĂ DURATĂ:EDUCAȚIA FIZICĂ CLASAVI-a

Sărituri :exerciții speciale ale Linia de marcare a


săritorului săritorului
1

Coordonarea abilităților Săritura în lungime de pe loc Linia de marcare,


intelectuale,psihomotorice și cu extensie cretă,panglica
comportamentale în procesul aplicării 2 metrică EFE
mijloacelor din atletizm
Sărituri de pe loc și din Bancă de
elan cu trecerea diferitelor gimnastică,mingi,corzi
obstacolelor 1

Modulul Baschet, clasa a VI-a


PROIECTE DE LUNGĂ DURATĂ:EDUCAȚIA FIZICĂ CLASAVI-a

Unități de Nr.
Detalieri de conținut Activități de învățare Data Evaluare Observații
competență ore
A 3.1. Descrierea - Beneficiile practicării Învățare prin sarcini de lucru: descrierea
beneficiilor - Reguli de securitate. condițiilor sigure, modalităților de protecție
practicării jocului personală și a celor din jur în timpul 1
de baschet din practicării jocurilor sportive.
EI
perspectiva
dezvoltării fizice Conținuturi practice: Conținuturi specifice: Observarea, demonstrația și explicarea
armonioase. -Deplasări,oprirea în doi poziției și mișcărilor segmentelor corpului,
1
A 3.2Conformarea pași,pivotarea Reguli de joc: factorilor – cheie, la îndeplinirea
la. regulile de - Prindereași pasarea teren,durata elementelor și procedeelor tehnice specifice
securitate și mingii cu două mâini de jocului,minut de jocului în funcție de caracteristicile spațio - 1
normele de igienă la piept întrrupere temporale, eventual cu suport video/digital;
în cadrul - Prinderea și pasarea
practicării jocului mingii cu două mâini de Procedee tehnice ale 1
de baschet. sus și de jos :pasării,prinderii,arun
- Prinderea și pasarea cării,driblingului,depl Practicarea și demonstrarea elementelor și Pasa mingii
A3.3. mingii cu o mână de pe asărilor procedeelor tehnice specifice jocurilor în 1 EF cu o mână
Demonstrarea loc și în mișcare diferitor poziții și cu îmbinarea a diferitor de la umăr
comentată a - Dribling cu ocolirea Elemente tehnice: mișcări ale corpului;
mișcărilor obstacolelor pasarea, prinderea, 1
locomotorii -Aruncarea la coș după aruncarea, dribling Practicarea elementelor de posesie și
specifice jocului manipulare a mingii prin exerciții, ștafete, 1
oprire prin săritură
de baschet. -Acțiuni tactice în atac și jocuri de mișcare, pregătitoare și
A3.4. Coordonarea apărare:depășirea,pătrund convenționale (cu sarcini); 1 Dribling cu
abilităților erea EF ocolirea
intelectuale, -Acțiunea tactică:DĂ ȘI obstacolelo
Dezvoltarea calităților motrice specifice 1
psihomotrice și DU-TE
comportamentale -Apărarea om la om pe Acțiuni tehnico-tactice: (viteză, capacități coordinative) prin
depășirea,pătrunderea. elemente și procedee tehnice ale jocului.
în procesul 1
teren redus
aplicării .
mijloacelor din
jocul de baschet.
PROIECTE DE LUNGĂ DURATĂ:EDUCAȚIA FIZICĂ CLASAVI-a

Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. ore Data Resurse Evaluare Observații

Modulul Joc de dame


Descrierea beneficiilor practicării a Beneficiile practicării Tablă de joc, EI
jocului de dame din perspectiva Regulile de securitate 1 piese
dezvoltării fizice armo nioase
Conformarea la regulile de securitate Reguli de joc:tabla,piese,amplasarea Tablă de joc
și normele deigienă în cadrul pieselor pe tabla de 1 ,piese
practicării jocului de dame joc,mutăriledamelor,diagonala
principală,linii
duble,triple,remiza,câștig,pierdere,notația
Demonstrarea comentată a mișcărilor Conținuturi practice:Debut:clasificarea Tablă de joc EF
locomotorii specifice jocului de dame debuturilor,regulile de dezvoltare a 2 ,piese
pieselor

Coordonarea abilităților Jocul de mijloc:definiția Tablă de joc


intelectuale,psihomotorice și combinației,ideea și mecanizmul unei ,piese
comportamentale în procesul aplicării combinații,importanța coloanelor,pionul 2
mijloacelor din joc de dame de aur

Finalul:transformarea în damă,varietatea Tablă de joc


de lațuri,capcane pentru capturarea 1 ,piese
damei,patru dame contra unei
dame,lupta pieselor

1 ES
Evaluare sumativă

Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. ore Data Resurse Evaluare Observații

Modulul Gimnastica
PROIECTE DE LUNGĂ DURATĂ:EDUCAȚIA FIZICĂ CLASAVI-a

Descrierea beneficiilor practicării Planșe ,leptop


gimnasticii din perspectiva Beneficiile practicării 1
dezvoltării fizice armonioase
Conformarea la regulile de Regulile de securitate.Asigurarea Leptop EI
securitate și normele de igienă în partenerului 1
cadrul practicării gimnasticii
Demonstrarea comentată a Poziții și mișcări la aparate: Banca de
mișcărilor locomotorii specifice Poziții:atîrnări,sprijin 1 gimnastică,scara de
gimnasticii Mișcări:balansare,urcare,coborîre gimnastică

Coordonarea abilităților Conținuturile practice: Cretă,linii de marcaj


intelectuale,psihomotorice și Exercițiilede front și formație
comportamentale în procesul -regrupări în coloane pe loc și în 2
aplicării mijloacelor din gimnastică deplasare
-desfășurări și strângeri
Desfășurare prin arcuire înainte și Sala sportivă, linii de EFE
înapoi 1 marcaj

Exerciții pentru dezvoltarea fizică


armonioasă
-complexe de exerciții cu și fără 2
obiecte
Exerciții aplicative: Banca de
-parcursuri aplicative cu elemente gimnastică,scara de
de 2 gimnastică
mers,alergări,sărituri,târâri,cățărări
și escaladări
Exerciții acrobatice: Saltele
-stând pe mâini cu balansul unui
picior și bătaie cu celălalt 1 EFE
PROIECTE DE LUNGĂ DURATĂ:EDUCAȚIA FIZICĂ CLASAVI-a

-Elemente acrobatice statice în Saltele


perechi:
-răsturnare laterală 2
-rostogolire înainte în lungime de
pe loc
Combinații acrobatice din 4-6 Saltele
însușite 1

Elemente de ritmică și dans: Leptop


Pași ritmici de bază
Întoarceri și sărituri 2
Gimnastica aerobică
Modulul Volei

Unități de competențe Detalieri de conținut Nr de Data Resurse Evaluare Observații


ore
Descrierea beneficiilor practicării Beneficiile practicării: 1 LEPTOP
a voleilui din perspectiva
dezvoltării fizice armonioase
Conformarea la regulile de Regulile de securitate 1 Leptop EI
securitate și normelor de igienă în
cadrul practicării voleilui
Reproducerea comentată a Reguli de joc :schimbarea 1 Minge de
mișcărilor locomotorii specifice terenurilor de joc ,lovirea volei,fileu
voleilui dublă,minge ținută

Coordonarea abilităților Procedeele tehnice:ale 1 Minge de


intelectuale,psihomotorice și pasării,serviciului,preluării volei,fileu
comportamentale în procesul
aplicării mijloacelor din voleilui
PROIECTE DE LUNGĂ DURATĂ:EDUCAȚIA FIZICĂ CLASAVI-a

Conținuturi practice: 1 Minge de volei,


-Poziții fileu
fundamentale,deplasări

Pasa cu ambele mâini de 1 Minge de volei,


sus și de jos pe loc, fileu
urmată de deplasare

Preluarea mingii de sus ,de 1 Minge de


jos,în mișcare volei,fileu

Serviciul de jos din față cu 1 Minge de


diferite traiectorii volei,fileu

Acțiuni tehnico-tactice 2 Minge de EF


compuse din preluare,pasă volei,fileu
și transmiterea peste fileu

Modulul Tenis

Unități de competențe Detalieri de conținut Nrde Data Resurse Evaluare Observații


ore
Descrierea beneficiilor practicării Beneficiile practicării 1 Masa de
a tenisului din perspectiva tenis,fileu,minge
dezvoltării fizice armonioase de tenis, palete
Conformarea la regulile de Regulile de securitate 1 Masă de tenis
securitate și normele de igienă în Reguli de joc:masa de ,fileu,minge de
PROIECTE DE LUNGĂ DURATĂ:EDUCAȚIA FIZICĂ CLASAVI-a

cadrul practicării tenisului tenis,fuleul,serviciul și tenis,palete


punctul,setul,meciul
ordinea jocului
Demonstrarea comentată a Conținuturi practice:Poziția 1 Masă de
mișcărilor locomotorii specifice fundamentală tenis,fileu, minge
tenisului de tenis,palete

Coordonarea abilităților Priza clasică a paletei 1 Masă de


intelectuale,psihomotorice și tenis,fileu,minge
comportamentale în procesul de tenis ,palete
aplicării mijloacelor din tenis

Exerciții cu paleta și cu 1 Masă de tenis, EF


mingea fileu ,minge de
tenis,

Lovituri drepte,forhandul și 1 Masă de tenis,


reverul simplu fileu minge de
tenis,palete

Serviciul cu forhandul și 2 Masă de


reverul din poziționare tenis,fileuminge
diferită față de masă de tenis,palete

Evaluare sumativă 1 ES