Sunteți pe pagina 1din 2

Compendiu de legislaţie şcolară

(mic) COMPENDIU DE LEGISLAŢIE SCOLARĂ

martie 2017

 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;


 ROFUIP – Regulament-cadru organizare funcționare unități învățământ preuniversitar (în
vigoare 1 septembrie 2016);
 Ordinul nr. 5144/26.09.2013 privind aprobarea Strategiei Anticorupție în Educație;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei;
 CODUL MUNCII ( Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003)- actualizat;
 ORDIN Nr. 3597 /18.06.2014 . pentru modificarea și completarea Metodologiei de
evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar şi anexele ;
 ORDIN nr. 946 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând
standardele de management/control intern la entitățile publice si pentru dezvoltarea
sistemelor de control managerial - MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE;
 Legea nr.257 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă;
 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar,
anexă la ordinul ministrului nr. 5720/2009;
 Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 Anexa la Ordinul 5562/2011 – Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere
si echivalare a creditelor transferabile;
 ORDIN 5346_2011_criterii generale de admitere în învățământul postliceal;
 Ordinul M.E.N. nr. 5005/02.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și
desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților
învățământului postliceal;
 OMECTS nr.3477/8.03.2012, privind dezvoltarea Strategiei Naţionale de Acţiune
Comunitară ;
 Ordin MECTS Nr. 5.561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă
a personalului din învățământul preuniversitar;
 Ordin nr. 786 din 02/09/2005 (Ordin 786/2005) privind modificarea şi completarea
Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea
Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 OMEN nr 3946/01.06.2001 privind normele de prevenire si stingere a incendiilor;
 Codul de etică în învăţământul preuniversitar;
 Metodologie "Şcoala altfel";
 Ordin 3160/2017pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;pentru
modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului
de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;
 Ordin 4742/2016 - Statutul elevului;