Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Propunător:
Data:
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Specială
Clasa: a V-a A
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Obiectul: Limba şi literatura română
Subiectul lecţiei: Adjectivul - exerciţii de consolidare
Tipul lecţiei: de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor
Obiective operaţionale:
- să recunoască substantivele din imagini
- să recunoască adjectivul în diferite surse;
- să folosească adjective potrivite în comunicarea orală sau scrisă;
- să-şi dirijeze atenţia (văzul, auzul) către centrul de interes sugerat;
- să-şi coordoneze mişcările mânii pentru a scrie estetic pe fişe / a decupa, în timpul stabilit;
- să manifeste interes pentru rezolvarea sarcinilor date;
- să răspundă prompt solicitărilor profesorului şi să se mobilizeze pentru rezolvarea lor.
RESURSE:
A) Bibliografice:
- Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998;
- Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de Limba şi literatura română învăţământ primar şi gimnazial - Consiliul
Naţional pentru Curriculum, 2002, Bucureşti
- Viorica Ţirli, Comunicare si vocabular, Editura Nicolescu, 2001, Bucureşti
- softuri educaţionale Limba română clasele III-IV, Călătorie în jurul cuvintelor, Editura Edu Târgu Mureş
1
- www.didactic.ro
- www.twinkl.co.uk

B) Metodologice:
a) strategia didactică: activ – participativă
b) metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul de rol, învăţare prin cooperare, activităţi
inter- şi transdisciplinare, aprecierea verbală;
c) mijloace didactice: - fişe de lucru, planşe cu părţile de vorbire, planşe cu adjectivul, laptop, videoproiector, foarfece,
lipici
d) forme de organizare: frontală, individuală, colectivă – pe echipe, pe grupe; semidirijată de cadrul didactic,
desfăşurată de cadrul didactic.
C) Temporale: durata lecţiei: 45 minute;
D) Umane: - colectiv 12 elevi, cadrul didactic

SCENARIU DIDACTIC

2
Nr. Etapele lecţiei Conţinutul învăţării Resurse Evaluare
crt.
Procedurale Materiale
1. Organizarea Pregătirea elevilor pentru lecţii; Conversaţia Planşă cu
colectivului de elevi Pregătirea obiectelor necesare bunei desfăşurări a lecţiei; părţile de
Asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a lecţiei. vorbire Aprecieri
verbale
2. Captarea atenţiei Li se citeşte elevilor o scrisoaredin partea ghiocelului. Elevii Explicaţia
vor fi împărţiţi în două echipe: Albinuţele şi Zumzi

3. Reactualizarea Elevii primesc fiecare abţibilduri pe care trebuie să le sorteze pe


cunoştinţelor categorii: fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii. Planşe cu
Elevii sunt solicitaţi să spună câte-o însuşire a substantivelor Problemati- adjectivul Observare
identificate în abţibilduri. zarea sistematică

4. Anunţarea subiectului Azi vom face mai multe exerciţii, ne vom juca împreună pentru
şi a obiectivelor a cunoaşte mai multe lucruri despre adjectiv. Se reaminteşte
operaţionale elevilor definiţia adjectivului aflată pe o planşă expusă.

5. Dirijarea învăţării Se discută împreună cu elevii despre definiţia adjectivului care


se găseşte expusă pe tablă, pe o planşă.
Elevii primesc bileţelele pe care le-au scris cu săptămână în Conversaţia
urmă la ora de Consiliere, care conţin o caracteristică a unui alt
3
coleg din clasă care atunci a fost tras la sorţ. Fiecare elev citeşte
ce a scris despre colegul lui.
Elevii urmăresc explicaţiile care rulează pe calculator de pe un Laptop
soft educaţional. Explicaţia
Se discută împreună cu elevii pe marginea celor văzute, li se
explică cuvintele necunoscute şi explicaţiile de pe calculator Planşă
sunt reluate sub altă formă.
Cele două echipe primesc fişa de lucru în care trebuie să Aprecieri
lipească adjectivele potrivite. În fiecare echipă doi elevi Fişe de verbale
decupează, unul citeşte, altul lipeşte cuvintele la locul potrivit. Lucru
Ei sunt încurajaţi în permanenţă să colaboreze unii cu alţii.
Li se împart elevilor alte fişe de lucru diferenţiate între cele
două echipe. Sarcinile de lucru sunt de asemenea trasate Jocul
diferenţiat. didactic
Elevii care termină fişa de lucru mai repede sunt invitaţi să se Laptop
joace cu un joc care are ca obiectiv câştigarea unei curse cu Observare
ajutorul sortării corecte a adjectivelor în funcţie de însuşirea sistematică
cerută.
Problemati-
zarea
6. Fixarea cunoştinţelor Li se prezintă elevilor diverse obiecte (sticle, flori, foarfece
etc.), iar ei trebuie să spună câte un adjectiv potrivit fiecărui
obiect: sticlă goală/plină, floare mare/mică etc.
Fiecare grupă trebuie să îşi completeze inimioarele primite la Fişe de
începutul orei. lucru
4
Elevii cântă un cântecel de primăvară în care sunt evidenţiate
câteva adjective „Mi-a bătut primăvara-n geam”.

7. Încheierea activităţii Prestaţia elevilor din această oră este apreciată de către profesor Explicaţia Notare
cu: laude, aprecieri verbale, note în catalog, precum şi o
recompensă dulce. Conversaţia

5
6