Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECŢIE

DATA:
PROPUNĂTOR:
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Specială Baia Mare
CLASA: A VII-a A
DISCIPLINA: Consiliere şi orientare
MODUL: Calitatea stilului de viaţă
SUBIECTUL LECŢIEI: Alimentaţia sănătoasă
TIPUL LECŢIEI: dobândire de noi cunoştinţe/mixtă

COMPETENŢE GENERALE:
Importanţa alimentaţiei raţionale şi sănătoase

COMPETENŢE SPECIFICE:
Explicarea rolului factorilor care influenţează sănătatea, propunând reguli
pentru un stil de viaţă sănătos

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să se familiarizeze cu reguli de bază ale unei alimentaţii sănătoase
 Să cunoască piramida alimentelor, principalele alimente nutritive
 Să facă distincţia între alimente sănătoase şi alimente nesănătoase
 Să alcătuiască un meniu sănătos
 Să rezolve fişele de lucru propuse

RESURSE
I. METODOLOGICE:
STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, jocul, brainstorming
b) Mijloace de învăţământ: planşe, prezentări PPT, coală flipchart, laptop,
patafix,videoproiector, ecran, săculeţ cu alimente
c) Forme deorganizare: frontală, individuală
II. TEMPORALE: 45de minute
III. UMANE: 10 elevi
IV. BIBLIOGRAFICE:
Programă şcolară Consiliere şi orientare 2006
www.twinkl.com

METODE DE EVALUARE: observaţia curentă, conversaţia de verificare,


aprecierea
SCENARIU DIDACTIC
ETAPELE LECŢIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA EVALUARE
ELEVILOR
MOMENT Crearea unui climat educativ optim Elevii se pregătesc pentru
ORGANIZATORIC pentru desfăşurarea lecţiei lecţie

CAPTAREA Elevilor li se prezintă un săculeţ din care


Legaţi la ochi elevii vor Observaţia curentă
ATENŢIEI vor trebui să extragă câte ceva, legaţi la
extrage din săculeţ diverse
ochi şi să spună ce au extras. Pot pipăi şi
alimente pe care va trebui
mirosi ce au ales. să le recunoască după miros
şi pipăit.
ANUNŢAREA TEMEI Lecţia noastră de azi se numeşte: Elevii ascultă explicaţiile.
ŞI A OBIECTIVELOR „Alimentaţia sănătoasă”. Vom face
cunoştinţă cu Piramida alimentelor, vom
încerca să ne alcătuim un meniu sănătos.
DIRIJAREA Li se prezintă elevilor PPt-ul „O viaţă Elevii urmăresc Observaţia curentă
ACTIVITĂŢII sănătoasă”. Se discută împreună cu prezentarea. Răspund la Conversaţia de
elevii pe marginea celor vizionate. întrebările profesorului. verificare
Elevilor li se prezintă un alt PPT „Să fim
sănătoşi”, care cuprinde şi Piramida
alimentelor. Se discută cu elevii pe
marginea celor prezentate
Pe coala mare de flipchart elevii vor Elevii completează fişa de
veni pe rând să completeze Piramida flipchart.
alimentelor.
Li se prezintă elevilor jocul „Alimente Elevii aleg jetoane din
sănătoase în burtică” pungă, iar dacă consideră că
sunt sănătoase le vor pune
în burtica fetiţei/ a băiatului.
Li se prezintă elevilor jocul „Pune Elevii vor avea o piramidă a
alimentele în grupa potrivită” alimentelor pe care vor
trebui să pună alimentele la
locul potrivit
OBŢINEREA Elevii vor fi împărţiţi în trei echipe şi Elevii sunt împărţiţi în Observaţia curentă
PERFORMANŢEI vor avea sarcini de lucru diferite: echipe. Conversaţia de
- Să pună alimente în farfurie Lucrează în echipă pentru verificare
conform cerinţei de pe fişă rezolvarea sarcinilor de
- Să sorteze alimente sănătoase şi lucru.
nesănătoase
- Să sorteze alimentele după grupa
alimentară din care fac parte şi
apoi să le prezinte colegilor
ÎNCHEIEREA Se realizează împreună cu elevii o Răspund la întrebările Aprecierea
ACTIVITĂŢII variantă de meniu sănătos profesorului