Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Propunător: prof. Data: ianuarie 2020


Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Specială
Clasa: a VIII-a A
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Obiectul: Formarea abilităților de comunicare
Subiectul lecţiei: Stejarul și ghinda La Fontaine
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoștințe
Obiective cadru:
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris;
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală;
Obiective operaţionale:
- să citească corect, cu intonație fabula
- să afle sensul/înțelesul cuvintelor necunoscute
- să rezolve exerciții
- să răspundă prompt solicitărilor profesorului şi să se mobilizeze pentru rezolvarea lor.
RESURSE:
A) Bibliografice:
- Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998;
- Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de Limba şi literatura română învăţământ primar şi gimnazial -
Consiliul Naţional pentru Curriculum, 2002, Bucureşti
- www.dklt.com
- www.dexonline.ro

B) Metodologice:
1
a) strategia didactică: activ – participativă
b) metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lectura model, lectura explicativă, învăţare prin cooperare,
aprecierea verbală;
c) mijloace didactice: - fișe cu lectura de studiat, fişe de lucru, planșă cu rebus, planşă exerciții, DEX
d) forme de organizare: frontală, individuală, semidirijată de cadrul didactic, desfăşurată de cadrul didactic.
C) Temporale: durata lecţiei: 45 minute;
D) Umane: - colectiv 10 elevi, cadrul didactic

SCENARIU DIDACTIC

2
Nr. Etapele lecţiei Conţinutul învăţării Resurse Evaluare
crt.
Procedurale Materiale
1. Organizarea Pregătirea elevilor pentru lecţii; Conversaţia Fișe cu
colectivului de elevi Pregătirea obiectelor necesare bunei desfăşurări a lecţiei; lectura
Asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a lecţiei. Aprecieri
verbale
2. Captarea atenţiei Li se citesc elevilor o serie de ghicitori pentru a găsi titlul lecției Explicaţia
Cine-i gros
Şi scorţos
Ghicitori
Şi aruncă ceşti pe jos? (Stejarul)

Ou de lemn (nu-i nucă) Observare


Aşezat în cupă, sistematică
De-l pui la rodit
Naşte un voinic,
Cu plete în vânt,
Vesel fremătând. (Ghinda)

3. Anunţarea subiectului Odată ce elevii răspund la întrebări se descoperă titlul lecției


şi a obiectivelor ,,Stejarul și Ghinda” La Fontaine Conversaţia
operaţionale Li se împart elevilor fișele de lectură Fișe de
lectură Aprecieri
4. Dirijarea învăţării Se citește lectura model de către profesor, elevii urmăresc Lectura verbale
3
lectura de pe fișele lor. model Planşe
Elevii sunt solicitați să citească singuri lectura și să sublinieze
Lectura
pe fișe cuvintele pe care nu le cunosc pentru a fi explicate
explicativă
Elevii care nu știu să citească bine vor sublinia doar cuvintele Fişe de
pe care le pot citi Lucru
Odată ce elevii au citit lectura se discută și se explică cuvintele Explicaţia
necunoscute găsite de elevi in text, aceștia își notează Observare
explicațiile pe foi sistematică

5. Fixarea cunoştinţelor Li se prezintă elevilor două planșe: una cu un exercițiu de pe


fișa lor și una cu un rebus Notare
Exercițiile de pe planșe se rezolvă cu ajutorul elevilor

6. Încheierea activităţii Se fac aprecieri verbale despre modul în care au lucrat elevii în
această ora, li se acordă note în catalog.

4
5