Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Disciplina: Limba şi literatura română


Anul şcolar: 2019-2020
Profesor: Student Vrabie Nicoleta-Georgiana
Şcoala:
Clasa: a V-a A
Subiectul lecţiei: Planul simplu de idei
Tipul lecţiei: Lecţie mixtă

COMPETENŢE GENERALE:

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi


producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

COMPETENŢE SPECIFICE:

1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare


explicite şi/sau a comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, monologate sau
dialogate
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei,
exprimând opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii pe teme familiare, de
interes sau pornind de la textele ascultate/citite
1.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue,
discontinue şi multimodale
1.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită
îmbunătățire
4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înţelegere şi de exprimare
corectă a intenţiilor comunicative

Obiective operaționale:
a)Obiective cognitive:
Oc 1 - să citească în ritm propriu un text narativ, respectând semnele de punctuație;
Oc 2 - să analizeze conținutul textului formulând enunțuri logice despre sensul global al lecturii,
despre personaje și fapte prezentate în ordine cronologică;
Oc 3 - să identifice fragmentele unui text, marcându-le corespunzător;
Oc 4 - să formuleze ideile principale , întocmind planul simplu de idei;
Oc 5 - să rezolve corect cerințele aplicațiilor propuse, utilizând cunoştinţele asimilate;
b) Obiective psihomotorii:
Opm 1 - să adopte o poziție corectă in bancă în timpul scrisului și pe tot parcursul orei;
Opm 2 - să se deplaseze în liniște în spațiul clasei pentru a soluționa sarcinile primite;
c) Obiective afective:
Oaf – să manifeste interes pentru lecție.

Strategia didactică:
 Metode şi procedee: conversaţia, lectura, explicaţia, explozia stelară, exerciţiul,
învăţarea prin descoperire.
 Forme de organizare a activităţii didactice: activitate frontală, activitate pe grupe şi
activitate individuală.
 Resurse: capacităţile normale şi receptive ale elevilor, cunoştinţele lor anterioare, timp
de lucru: 50 de minute, tabla, creta.
 Materiale didactice: Manualul de Limba şi literatura română pentru clasa a V-a,
Editura Paralela 45, Bucureşti, 2017.
Bibliografie didactică:
 Emanuela Ilie, Didactica limbii şi literaturii române, Editura Polirom, Iaşi, 2014;
 Constantin Cucoș, Pedagogie, Editura Polirom, București, 2006;
Scenariul didactic

Nr. Etapele lecţiei Timp Obs Activitatea profesorului şi a Strategii didactice Forme de
crt . elevilor evaluare
. Forme de Metode Mijloace
organizare
1. Moment 1’  elevii sunt salutaţi de Activitate Conversaţia Catalogul -
organizatoric profesor; frontală
 se notează absenţele în Activitate
catalog; individuală
 Se pregătește materialul
didactic necesar;
 Se asigură un mediu propice
studiului;
2. Reactualizarea 3’ Profesorul va purta un dialog cu Activitate Conversația Caietele Aprecieri
cunoștințelor elevii pentru a verifica dacă aceștia frontală elevilor verbale
dobîndite și-au însușit cunoștințele din lecțiile
anterior anterioare. Activitate
Verificarea temei este realizată individuală
frontal.
3. Captarea 3’ Se realizează printr-o scurtă Activitate Laptop Aprecieri
atenţiei prezentare powerpoint care conține frontală Conversaţia Videoproiecto verbale
câteva informații despre Ion Activitate r
Creangă. individuală
4. Anunţarea 2’ Se notează pe tablă titlul lecției. Activitate Conversaţia Tablă -
temei şi a Se comunică într-un limbaj frontală
obiectivelor accesibil obiectivele lecţiei şi Cretă
performanţele aşteptate: citirea
corectă, povestirea, delimitarea unui Caietele
text în fragmente logice, formularea elevilor
ideilor principale, îmbogăţirea
vocabularului, înfrumuseţarea
exprimării.
5. Dirijarea 24’ O1 Fiecare elev va citi individual Activitate Aprecieri
procesului de O2 textul, după care, profesorul va frontală Lectura Caietele verbale
învățare O3 numi doi/trei elevi care să îl mai elevilor
O4 citească încă odată, dar de această
O5 dată cu voce tare.
Se analizează textul împreună cu Activitate Conversaţia
elevii: individuală
 Despre ce este vorba în text? Manuale (pg.
 Care sunt personajele despre 28-29)
care se vorbește în text?
 Ce pățește Smărăndița?
Se verifică dacă elevii au
întâmpinat cuvinte necunoscute. Activitate
Profesorul solicită delimitarea frontală
textului în fragmente logice. Caiete albe
Marchează împreună cu elevii
fragmentele logice. Învăţarea
Se solicită citirea textului pe Activitate prin
fragmente. Se solicită povestirea pe individuală descoperire
fragmente și scurtarea povestirii
pănă la o idee.
Se alcătuiește planul simplu de idei. Exerciţiul
Plan simplu de idei Conversația
1. Așezarea satului Humulești;
2. Hărnicia și bucuria de a trăi Explicația
a humuleștenilor;
3. Școala părintelui Ioan și doi
dintre elevii săi: Smărăndița
și Nică;
4. Darurile de școală nouă:
Sfântul Neculai și Calul
Bălan;
5. Pedepsirea Smărăndiței;
6. Îmbunarea copiilor speriați;
6. Obținerea Analiza integrală a textului se va Activitate Conversația Caietele Aprecieri
performanței face de elevi, prin intermediul pe grupe elevilor verbale
metodei numită Explozia stelară.
Profesorul va împărți clasa în cinci
echipe egale și le va împărți Explozia
acestora câte o steluță, fiecărei stelară
steluțe corespunzându-i câte o Steluțe
întrebare de tipul: CINE? CE? Activitate
UNDE? DE CE? CÂND? Pe frontală
steaua mare se desenează sau se
scrie ideea centrală( anexa 2).
Elevii au la dispoziție zece minute
pentru a formula întrebările
corespunzătoare. După cele zece Foi albe
minute, câte un reprezentant al
fiecărei echipe va citi întrebarea sa
cu voce tare, urmând ca elevii din
celelalte echipe să răspundă la
întrebări.
Sugestii de întrebări:
1. Cine este naratorul textului?
(Naratorul textului este Nică).
2. Unde se petrece acțiunea?
(Acțiunea se petrece la școală.)
3. Ce pățește Smărăndița?
(Smărăndița este invitată să urce
pe calul bălan.)
4. De ce a fost pedepsită
Smărăndița?
(Smărăndița a fost pedepsită
pentru că a fost neascultătoare și
a râs de părinte.)
5. Când s-au întâmplat toate
cele povestite?
(Întâmplările au avut loc în
copilăria naratorului.)
Profesorul va desemna echipa
câștigătoare, în funcție de
corectitudinea răspunsurilor date și
de multitudinea de întrebări
formulate.

7.. Asigurarea 1’ Se realizează prin încurajarea Activitate Conversația - Aprecieri


feed-back-ului elevilor cu aprecieri verbale frontală verbale
(Foarte bine!, Bravo!, Mulţumesc!)
şi prin îndrumarea acestora, atunci
când este necesar.
8. Încheierea 1’ Elevii vor avea de realizat un scurt Activitate Conversaţia Caietele -
activității și text narativ cu titul „La școală”, în frontală elevilor
tema pentru care vor trebui să povestescă o
acasă întâmplare deosebită care a avut loc
în viața lor de elevi și care i-a
marcat într-un fel sau altul. Elevii
doritori își vor putea citi în fața
clasei compunerea.
Anexa 1

Sugestii de întrebări:
1. Cine este naratorul textului?
2. Unde se petrece acțiunea?
3. Ce pățește Smărăndița?
4. De ce a fost pedepsită Smărăndița?
5. Când s-au întâmplat toate cele povestite?

S-ar putea să vă placă și