Sunteți pe pagina 1din 36
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE $I CERCETARM STUNTIFICE _ CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A. iNVATAMANTULUI PROFESIONAL $I TEHNIC Anexa ne 4 la OMENCS re 4121 /13.062016 STANDARD DE PREGATIRE PROFESIONALA Calificarea profesional: TEHNICIAN PROIECTANT PRODUSE FINITE DIN LEMN Nivel 4 Domeniul de pregitire profesional’: Fabricarea produselor din lemn 2016 cet standard de preg profes fox sao eda proc “Curiam Revit Davita Proteins Tae (CREPE) 1D SES? Proll fost flaunt din FONDUL SOCIAL EUROPEAN ‘Program Operational Sxl emolnea Ress Unane 20072013, ‘sap “edsat !formare profernal asp reptiles evoke ae pe casper” ‘omen jr deimarenie "Acer! coun! omar profesional nal eat” Te poe raleelca ; GRUPUL DE LUCRU: MARIA PENTILESCU profesor dr, grad I, $1. Suceav BLVIRAGEORGESCU profesor grad I, Colegiul Tebnic ,Peuu Mugat” Suceava FELICIA NEACSU profesor grad I, Liceu Tehnologic,Constantn Brincus” Piet COORDONARE CN.DALP-T, FLORENT CLAUDIA DUMITRU - inspector de specialitate/ expert curriculum LILIANA DRAGHICI litate/ expert curriculum inspector de speci Cicero Tabor tant prod neem 2 1. NOTAINTRODUCTIVA Tithlcalifcdi: Tehnician profctant produse finite din lem Deserierea suceinti a calificiri: Califisrea Tebnician proiectant produse finite din lemn asigrd dobindrea de deprinder sabia eu privie la: proiectare si stele produselor finite din lem, ‘orgarizarea gi coordonatea atviiilo speciticetehnoloiilor de oyinere a poduselr finite din lem, a nivel atelierlor de proiectare si produce Ocupatilo COR* (Clasfiearen Ocupatilor din Romina) ce pot ft practicate, incluiv eodurie din cor: ‘7 314302 tehniian proiectant in industaizarealemnulut * NOTA: Lista ocupatilor COR care pot fi practicate este dati cu tit de exemplu. Absolventit care dobindese aceast calificare pot practica si alte ocapati din domenia, de acclgi nivel sau de nivel inferior in functie de deciza angajatorali. Lista unitilor de rezutat ae inva ‘Unité de rezultae ale ini tence generale |. Uilizatea materi prime sa materialelortchnologice in industria lemnul 2 Aplicaea normelor generale de repreentare In desena produsclor simple din mn 5. Debitarea materilulti lermnos 4 Folosires mateo prime sa materalelor tehnologice la fbricaresprodusclor din len 5. Reprezentarea in desen a produselr finite din lem 6. Fonmatea stuturilor pent produse finite din lem 7 Tntocmirea documenta tenie pentru produse finite din ema + Uniti de rezultate ale fav tchnice specialize 8. Organizarea proeselortehnologice de fabricare a produelo finite dia lem 9, Aplicarea principio esttc a proiectare produseor finite din lem, 10, Proietarea asst de cleulator Competentcle cheie, vizte de califiearea descrisi prin standardul de pregitire profesional, specific celor $ domenii de competente chee, deserise prin Legea educafil nationale nr-/2011 ‘unt integrate fn uaitie de rezultate ale fnvatieltehnice generale sau specialzate, aga cum sunt preventate in rezltatele invitiritdeserise in continuare, pentru fecare unitate de reaultate le vir, Acesten sunt evidenfiate ex caractere italics, [Nivel de clifiare conform Cadralui naional al ealifieirilor ~ 4 Oportunititi la finalizarea programulai de formare: angajarea pe piaja muncit in wna din ‘ocupailespecficate sau continuarea studio intr- calificare de nivel superior. Feareepeonee a re spon Cate fai oak pt plete 3