Sunteți pe pagina 1din 12

ANEXA 2

Recrutarea poliţiştilor

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale cu privire la recrutare

ART.1
(1) Recrutarea pentru admiterea în instituţiile de învăţământ are drept scop identificarea şi
atragerea candidaţilor care corespund condiţiilor legale şi criteriilor specifice în vederea formării
profesionale iniţiale a poliţiştilor.

(2) Recrutarea din sursă internă în vederea ocupării posturilor vacante are drept scop
identificarea şi atragerea candidaţilor care corespund cerinţelor postului, din rândul personalului
încadrat în unitatea în care este prevăzut postul sau în alte unităţi ale MAI.
(3) Recrutarea în vederea reîncadrării are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor
prevăzute la art. 9 alin. (2^1) (În raport cu nevoile operative ale structurilor Ministerului
Afacerilor Interne, pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante pot fi reîncadrate ca polițiști
persoane cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 alin. (1) lit. b), d)-
f) și j)care au studii corespunzătoare cerințelor postului și îndeplinesc condițiile legale, potrivit
categoriei din care au făcut parte)din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu
modificările şi completările ulterioare, care au studii corespunzătoare cerinţelor postului vacant
şi îndeplinesc condiţiile legale, potrivit categoriei din care au făcut parte.

Notă: art. 69 alin (1) lit. b) la pierderea capacității de muncă, în condițiile legii, cu excepția situației în
care a intervenit menținerea în activitate în condițiile art. 33^1 ((1) La cerere, polițistul încadrat într-un
grad de invaliditate, ca urmare a rănirii acestuia în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de
serviciu, poate fi menținut în activitate în funcții de polițist în unități ale Ministerului Afacerilor
Interne.(2) La cerere, persoana al cărei raport de serviciu a încetat, fiind încadrată într-un grad de
invaliditate, ca urmare a rănirii acesteia în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu,
poate fi numită, fără examen ori concurs, în funcții de polițist în unități ale Ministerului Afacerilor
Interne.(3) Menținerea sau numirea în funcții de polițist potrivit alin. (1) ori (2) se face prin ordin al
ministrului afacerilor interne, pe baza propunerii șefului unității din care acesta face parte, respectiv a
făcut parte și a avizului comisiei de expertiză medicală și evaluare a capacității de muncă.(4) Comisia de
expertiză medicală și evaluare a capacității de muncă constată dacă atribuțiile funcțiilor pe care urmează
să fie menținut, respectiv numit sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecțiunea fizică/psihică și pot fi
îndeplinite fără riscul de a o agrava.(5) Domeniile de activitate, condițiile, precum și procedura privind
menținerea sau numirea în funcții de polițist potrivit alin. (1) și (2) se stabilesc prin ordin al ministrului
afacerilor interne); d) la cerere;e) la numirea într-o altă funcție publică;f) prin demisie; j) pentru
alte motive sau nevoi ale Ministerului Afacerilor Interne, pe parcursul perioadei de punere la dispoziție
în condițiile art. 27^21 alin. (1)( (1) Polițistul este eliberat din funcție și pus la dispoziție, în
vederea numirii într-o funcție prin aplicarea prevederilor art. 27^31((1) Ordinea de prioritate în
vederea numirii în funcție este următoarea:a) în funcția ocupată anterior, corespunzătoare
postului ocupat, dacă este vacant, caz în care acordul polițistului nu mai este necesar; b) într-o
funcție similară, în unitatea din care face parte;c) într-o funcție similară, în altă unitate;d) într-o
funcție prevăzută cu un coeficient egal sau inferior celei ocupate anterior, în unitatea din care
face parte; e) într-o funcție prevăzută cu un coeficient egal sau inferior celei ocupate anterior, în
altă unitate; f) într-o funcție inferioară gradului profesional deținut, în unitatea din care face
parte;g) într-o funcție inferioară gradului profesional deținut, în altă unitate.(2) În vederea
numirii în funcție, polițistului i se prezintă funcțiile vacante în ordinea de prioritate prevăzută
la alin. (1). Dacă polițistul nu își exprimă acordul pentru una dintre funcțiile prezentate,
procedura se repetă, o singură dată. (3) În situația în care nu se realizează numirea în funcție
după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (2), polițistul este numit, fără acordul său, într-o
funcție potrivit ordinii de priorități prevăzute la alin. (1), în aceeași unitate sau într-o unitate din
aceeași localitate.(4) Pe parcursul procedurii de numire în funcție, la cerere, polițistul poate fi
numit direct în oricare dintre funcțiile vacante prevăzute la alin. (1)), în următoarele situații:
a) ca urmare a desființării efective a postului ocupat, prin reorganizarea activității Ministerului
Afacerilor Interne sau a unei unități; b) când nu poate fi repus în funcția deținută anterior, la
încetarea motivului numirii într-un stat anexă; c) ca urmare a clasării «apt limitat» de către
comisiile de expertiză medico-militară, atunci când nu mai poate îndeplini atribuțiile funcției
deținute; d) când nu sunt acordate sau când sunt retrase de către autoritățile competente avizele,
autorizațiile sau atestările necesare exercitării funcției; e) când un alt polițist este repus în
funcția deținută anterior, potrivit art. 27^29 (Atunci când s-a dispus clasarea, renunțarea la urmărirea
penală, achitarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum și în cazul
încetării procesului penal, polițistul este repus în funcția deținută și în toate drepturile avute la data
punerii la dispoziție sau suspendării, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat pe perioada
punerii la dispoziție sau suspendării)sau ca urmare a reintegrării, prin hotărâre judecătorească
definitivă; f) la solicitarea motivată, în scris, a polițistului) atunci când nu s-a putut realiza numirea
într-o funcție
(4) Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor
care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor
vacante.
(5) Recrutarea în vederea transferului are drept scop identificarea şi atragerea personalului din
cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională care îndeplineşte
condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante.

SECŢIUNEA a 2-a
Organizarea şi desfăşurarea recrutării candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de
învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI pe locurile destinate formării
iniţiale a poliţiştilor

ART.2
(1) DGMRU coordonează şi monitorizează activitatea de recrutare a candidaţilor pentru
admiterea în instituţiile de învăţământ.

(2) La începutul fiecărui an calendaristic, DGMRU comunică inspectoratelor generale/similare şi


celorlalte structuri beneficiare cifrele de şcolarizare stabilite pentru fiecare instituţie de
învăţământ.
(3) Modul de organizare şi desfăşurare a recrutării candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ
se stabileşte prin dispoziţie-cadru a directorului general al DGMRU.

(4) Anual, prin dispoziţie a directorului general al DGMRU sunt stabilite aspecte procedurale cu
privire la recrutarea candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ.

ART.3
Recrutarea candidaţilor pentru participarea la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ
se realizează de către unităţile/compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de
recrutare stabilite prin dispoziţia-cadru prevăzută la art. 2 alin. (3).

ART.4
Compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare desfăşoară, în principal,
următoarele activităţi:

a) identifică şi aplică metode şi tehnici de publicitate în vederea atragerii potenţialilor candidaţi


pentru admiterea în instituţiile de învăţământ;
b) prezintă persoanelor interesate oferta de formare a instituţiilor de învăţământ şi/sau traseul
carierei absolvenţilor acestor instituţii;

c) orientează candidaţii spre instituţiile de învăţământ şi îi consiliază cu privire la potenţialul lor


viitor profesional;

d) verifică existenţa documentelor necesare constituirii dosarului de recrutare, cu respectarea


cerinţelor de formă şi conţinut;

e) solicită efectuarea verificărilor în evidenţele Poliţiei Române şi ale Serviciului Român de


Informaţii cu privire la persoana candidatului;

f) întocmesc dosarele de recrutare pentru candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile
specifice de recrutare şi care au depus documentele necesare în perioada destinată activităţilor de
înscriere la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ;

g) întocmesc tabelele nominale cuprinzând candidaţii care participă la concursul de admitere în


instituţiile de învăţământ, pe suport hârtie şi în format electronic;

h) după caz, transmit instituţiilor de învăţământ dosarele de recrutare şi tabelele nominale


cuprinzând candidaţii care participă la concursul de admitere;

i) completează cu documente specifice dosarele de recrutare ale candidaţilor declaraţi „admis”;


j) efectuează, în volum complet, activităţile de cunoaştere a candidaţilor declaraţi „admis”,
materializând rezultatul acestora în Nota de cunoaştere;

k) transmit instituţiilor de învăţământ ale MAI, dosarele de recrutare completate, precum şi fişele
de personal ale candidaţilor declaraţi „admis” la forma de învăţământ cu frecvenţă/cu frecvenţă
redusă şi propun, după caz, înmatricularea/neînmatricularea/exmatricularea în/din instituţia de
învăţământ;
l) restituie candidaţilor declaraţi „respins”, la solicitarea acestora, pe bază de semnătură,
documentele personale din dosarele de recrutare;

m) comunică, în scris, candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice de


recrutare, motivul/motivele respingerii cererii de înscriere la concurs, respectiv al/ale
îndepărtării/exmatriculării.
ART.5
(1) În vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii
parcurg următoarele etape premergătoare desfăşurării concursului:

a) completează cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă luarea la


cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a
concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul
pentru efectuarea verificărilor specifice;

b) depun la dosarul de recrutare, cu respectarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a


concursului, documentele necesare potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) din Anexa nr. 3 la ordin

ART 59

((1) Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant prin reîncadrare
ca poliţist, încadrare directă sau transfer din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională conţine următoarele documente: a) cererea de înscriere şi CV; b) copii legalizate ale
documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor
documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de
căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; e) autobiografia şi
tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului; f) cazierul judiciar; g) o fotografie color
9×12 cm; h) fişa medicală-tip de încadrare în MAI; i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării
condiţiilor de recrutare)

(2) Pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii, candidaţii declaraţi „admis” în instituţiile de


învăţământ superior ale MAI, cu excepţia celor care au absolvit studiile liceale în anul
participării la concursul de admitere în instituţia de învăţământ superior, trebuie să depună la
secretariatul instituţiei de învăţământ superior, odată cu cererea de înmatriculare, dovada
achitării contravalorii studiilor superioare de lungă durată, studiilor universitare de licenţă sau
echivalente acestora, în situaţia în care au beneficiat gratuit de şcolarizare în cadrul unui astfel de
program de studii universitare finanţate de la bugetul de stat, sau, după caz, o declaraţie din care
să rezulte că nu au beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii
universitare de licenţă sau echivalent.
(3) Modelele documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc în dispoziţia-cadru a
directorului general al DGMRU prevăzută la art. 2 alin. (3) (Modul de organizare şi desfăşurare
a recrutării candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ se stabileşte prin dispoziţie-cadru a
directorului general al DGMRU.)

SECŢIUNEA a 3-a
Condiţii legale şi criterii specifice de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în
instituţiile de învăţământ

ART.6
(1) Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe
locurile destinate formării iniţiale a poliţiştilor sunt următoarele:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care
participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;


h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
(2) Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la alin. (1) lit. d) se constată de structurile de
specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit
reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru
oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea
psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
(3) Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă
care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat
examenul de bacalaureat.

(4) Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor prevăzuţi la alin. (1) la examenele de
admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, sunt următoarele:
a) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; candidaţii pentru instituţiile
de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să
aibă înălţimea de minimum 1,60 m;

b) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de


vară;
c) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia
candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii
Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
d) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
(5) Verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b) se realizează cu ocazia
examinării medicale.

(6) Pentru admiterea în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională, altele decât cele din subordinea MAI, pe locurile rezervate MAI, candidaţii
trebuie să îndeplinească, după caz, şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.
(7) Candidaţii care au fost declaraţi „admis” la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ
nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.
(8) Agenţii de poliţie care se înscriu la concursul de admitere pe locurile aprobate la programul
de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică” din cadrul Academiei de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, potrivit locurilor aprobate
pentru MAI şi repartizate unităţilor de poliţie beneficiare, trebuie să îndeplinească condiţiile
prevăzute la alin. (1) lit. d), precum şi următoarele criterii specifice de recrutare:
a) la data înscrierii au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor MAI, în calitate de
agent de poliţie, subofiţer sau maistru militar;

b) au obţinut calificativul de cel puţin „bine”, la ultima evaluare anuală;


c) nu sunt puşi la dispoziţie ori nu sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau
ale art. 27^25 lit. a) şi b) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
ART 27 21

Polițistul este pus la dispoziție când față de acesta s-a pus în mișcare acțiunea penală, cu excepția
situației în care acțiunea penală a fost pusă în mișcare pentru o infracțiune din culpă care nu este în
legătură cu serviciul.

ART. 2725

a) este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu;

b) se află sub control judiciar sau control judiciar pe cauțiune și s-a dispus interdicția exercitării
profesiei

d) nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

(9) Dacă până la momentul înmatriculării intervine una dintre situaţiile prevăzute la alin. (8) lit.
c) şi d), înmatricularea nu se realizează.

SECŢIUNEA a 4-a
Condiţii legale şi cerinţe de ocupare a posturilor prevăzute pentru încadrarea în funcţii de
poliţist prin reîncadrare ca poliţist, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor
din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională

ART. 7
(1) Condiţiile legale de recrutare pentru încadrarea în funcţii de poliţist prin reîncadrare ca
poliţist, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine
publică şi securitate naţională, sunt următoarele:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
(2) Candidaţii care au fost declaraţi „admis” la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante
prevăzute a fi încadrate cu poliţişti prin reîncadrare ca poliţist sau încadrare directă, nu trebuie să
aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.
(3) Nu pot fi recrutate în vederea reîncadrării ca poliţist, persoanele care se află în următoarele
situaţii:
a) le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g) – i), k), l) şi n) din
Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare

Articolul 69

(1) Încetarea raporturilor de serviciu ale polițistului se dispune în mod corespunzător de către
persoanele care, potrivit art. 15, au competența de acordare a gradelor profesionale și are
loc:a) la împlinirea vârstei și a celorlalte condiții necesare pensionării în sistemul public de
pensii pentru instituțiile din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad professional g) la destituirea din poliție;h) la acordarea
calificativului nesatisfăcător, de două ori; i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească
rămasă definitivă, cu excepția cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub
supraveghere sau amenzii penale pentru infracțiuni săvârșite din culpă, pe baza aprobării
persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15

ART 15 ((1) Acordarea gradelor profesionale se face prin avansare de către:

a) Președintele României, pentru ofițerii de poliție la gradul de chestor de poliție, chestor


principal de poliție, chestor-șef de poliție și chestor general de poliție, la propunerea ministrului
afacerilor interne;

b) ministrul afacerilor interne, pentru:(i) conducătorii unităților Ministerului Afacerilor Interne


pe care le coordonează direct și adjuncții acestora;(ii) conducătorii unităților aparatului central
și subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum și adjuncții acestora, la propunerea
secretarului de stat/secretarului general care coordonează activitatea structurii în care sunt
încadrați polițiștii;(iii) polițiștii din unitățile aparatului central și unitățile subordonate
Ministerului Afacerilor Interne ai căror conducători nu au calitatea de ordonatori de credite, la
propunerea șefului unității;
c) inspectorul general al Poliției Române pentru polițiștii din inspectoratul general și unitățile
din subordinea inspectoratului general ai căror conducători nu au calitatea de ordonatori de
credite, precum și pentru conducătorii unităților subordonate inspectoratului general și
adjuncții acestora;

d) șeful unității Ministerului Afacerilor Interne care are calitatea de ordonator de credite,
pentru polițiștii din subordine, alții decât cei prevăzuți la lit. b) și c);

e) șeful unității Ministerului Afacerilor Interne care exercită competențe de coordonare și


control metodologic al serviciilor publice comunitare, pentru polițiștii din cadrul serviciilor
publice comunitare sau detașați la aceste servicii.;

j) pentru alte motive sau nevoi ale Ministerului Afacerilor Interne, pe parcursul perioadei de
punere la dispoziție în condițiile art. 27^21 alin. (1)( (1) Polițistul este eliberat din funcție și pus
la dispoziție, în vederea numirii într-o funcție prin aplicarea prevederilor art. 27^31(
(1) Ordinea de prioritate în vederea numirii în funcție este următoarea:a) în funcția ocupată
anterior, corespunzătoare postului ocupat, dacă este vacant, caz în care acordul polițistului nu
mai este necesar; b) într-o funcție similară, în unitatea din care face parte;c) într-o funcție
similară, în altă unitate;d) într-o funcție prevăzută cu un coeficient egal sau inferior celei
ocupate anterior, în unitatea din care face parte; e) într-o funcție prevăzută cu un coeficient
egal sau inferior celei ocupate anterior, în altă unitate; f) într-o funcție inferioară gradului
profesional deținut, în unitatea din care face parte;g) într-o funcție inferioară gradului
profesional deținut, în altă unitate.(2) În vederea numirii în funcție, polițistului i se prezintă
funcțiile vacante în ordinea de prioritate prevăzută la alin. (1). Dacă polițistul nu își exprimă
acordul pentru una dintre funcțiile prezentate, procedura se repetă, o singură dată. (3) În
situația în care nu se realizează numirea în funcție după parcurgerea procedurii prevăzute
la alin. (2), polițistul este numit, fără acordul său, într-o funcție potrivit ordinii de priorități
prevăzute la alin. (1), în aceeași unitate sau într-o unitate din aceeași localitate. (4) Pe
parcursul procedurii de numire în funcție, la cerere, polițistul poate fi numit direct în oricare
dintre funcțiile vacante prevăzute la alin. (1).), în următoarele situații: a) ca urmare a
desființării efective a postului ocupat, prin reorganizarea activității Ministerului Afacerilor
Interne sau a unei unități; b) când nu poate fi repus în funcția deținută anterior, la încetarea
motivului numirii într-un stat anexă;c) ca urmare a clasării «apt limitat» de către comisiile de
expertiză medico-militară, atunci când nu mai poate îndeplini atribuțiile funcției
deținute;d) când nu sunt acordate sau când sunt retrase de către autoritățile competente avizele,
autorizațiile sau atestările necesare exercitării funcției; e) când un alt polițist este repus în
funcția deținută anterior, potrivit art. 27^29(Atunci când s-a dispus clasarea, renunțarea la
urmărirea penală, achitarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei,
precum și în cazul încetării procesului penal, polițistul este repus în funcția deținută și în toate
drepturile avute la data punerii la dispoziție sau suspendării, inclusiv de compensare a celor de
care a fost privat pe perioada punerii la dispoziție sau suspendării.) sau ca urmare a
reintegrării, prin hotărâre judecătorească definitivă; f) la solicitarea motivată, în scris, a
polițistului;) atunci când nu s-a putut realiza numirea într-o funcție; k) când nu promovează
examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5)( Polițistului care intră în corpul ofițerilor
de poliție în condițiile art. 9 alin. (2)( Ofițerii de poliție pot proveni și din rândul agenților de
poliție absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai instituțiilor de învățământ superior cu
profil corespunzător specialităților necesare poliției.) și absolventului cu diplomă de licență al
unui program de studii organizat la forma de învățământ cu frecvență redusă în cadrul
Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne i se acordă
gradul profesional în funcție de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel
:a) sub 5 ani - subinspector de poliție;b) între 5 și 10 ani - inspector de poliție;c) peste 10 ani -
inspector principal de poliție.); l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliție,
chiar dacă aceasta situație a fost depistată ulterior; n) când polițistul nu a susținut, din motive
imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu
în condițiile art. 27^25 lit. h).( nu susține evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la
reluarea activității, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacității de muncă sau
când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenței unor indicii comportamentale
temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice)

b) nu îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 6 alin. (4) lit. b)(tatuaje, semne particulare)

c) prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade
profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
d) prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade
profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat
concurs.
(4) Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care se află în
următoarele situaţii:
a) nu îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 6 alin. (4) lit. a)( să aibă înălţimea de minimum 1,70
m bărbaţii şi 1,65 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de
poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m;),
cu excepţia candidaţilor recrutaţi în vederea încadrării directe pe posturi didactice, posturi
prevăzute cu specialităţi medicale, precum şi sportivii de performanţă;

b) nu îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 6 alin. (4) lit. b);

c) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade
profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
d) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade
profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat
concurs.
(5) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), prevederile art. 6 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(6) Verificarea cerinţelor prevăzute la alin. (3) lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi b) se realizează cu ocazia
examinării medicale.

ART.8
Prevederile art. 4 se aplică în mod corespunzător şi compartimentelor de resurse umane care
desfăşoară activităţi de recrutare a personalului în vederea ocupării prin concurs a posturilor de
conducere vacante, respectiv a posturilor de execuţie vacante prin trecere în corpul ofiţerilor de
poliţie, reîncadrare ca poliţist, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul
de apărare, ordine publică şi securitate naţională, după caz.

S-ar putea să vă placă și