Sunteți pe pagina 1din 7
& Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Universitatea din Craiova Facultatea de Drept si Stiinte Administrative Domeniul Drept lonescu 0. 7bRIAN yONUT SUBIECTE ADMITERE Sesiunea septembrie 2010 Caiet tip 2 Universitatea din Craiova Facultatea de Drept si Stiinte Administrative Concurs de Admitere — sesiunea septembrie 2010 TIP? ‘Violenta, ca viciu al posesiei: lare caracter temporar, in sensul c& de indats ce Violenfa a incetat posesia redevine utila; b) se aplicd numai in materia bunurilor mobile; © are caracter absolut, putiind fi invocat de orice persoana interesata. 2. Infractiunea de ucidere din culpa se refine in forma agravaté in cazul: @ uciderii a doua sau mai multor persoane; ») uciderii sofului sau unei rude apropiate; ©) in care victima este un judecator, procuror, politist, jandarm sau alt militar. 3. Violul care a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei se sivarseste: a) cu intentie directa; (6) cu intentie indirect; JGeuprccrintenie. 4. Tentativa nu se pedepseste la infractiunea de: a) talharie; (6) insusirea bunului gasit; ) furt. > 5, Concursul ideal de infractiuni consta in: ‘a) mai multe actiuni distincte ce au drept urmare sivarsirea mai multor infractiuni; 6) mai multe actiuni sau inactiuni distinete ce au J Reptunmare sivrirea mai multor infractiuni; 10 actiune sau o inactiune care intruneste elementele mai multor infractiun 6. in cursul procesului penal, aprecierea fiecdrei probe se face de organul de urmarire penal sau de instanfa de judecatd: a) potrivit convingerii lor, formata in urma examinarii tuturor probelor administrate si conducdndu-se dupa constiinta lor; 46) in urma examinarii tuturor probelor administrate, in scopul aflirii adevairului; ©) conduciindu-se dupa constiinfa lor. 7. Constituie infractiune de tilharie in forma agravati: a) fapta care a avut ca urmare vatmarea corporala. a victimei ce a necesitat pentru vindecare 15 zile grijiri medicale; b) fapta care a avut ca urmare vatmarea corporal a victimei ce a necesitat pentru vindecare 50 zile | ingrijiri medicale; ~ © fapta care a avut ca urmare moartea victimei. ~ 8. Conform jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, prin ,magistrat tmputernicit prin lege cu exercitarea atributiilor judiciare” in Ly sensul art.5 § 3 din Conventie se intelege: ~ @ un magistrat care si fie independent fafa de puterea executiva si fata de partis ‘'b) un magistrat care si fie independent atat faya de puterea executiva, cat si fat de puterea legislativas ) un magistrat care sf aibai plenitudine de competenti. 9. Actiunea penal nu poate fi pus in migcare daca: @ a intervenit amnistia; b) a intervenit gratierea; ©) a intervenit decesul partii vatamate. 10. Regimul represiv in materia infiingairii publicafiilor este specific: a) sistemelor politice totalitare in care libertatea presei este aproape inexistenti; 4b) sistemelor politice autoritare unde libertatea yresei este foarte mult ingradita; or liberale, unde sanctionarea ‘depasirii limitelor libertatii presei intervine ulterior {nfiinarii publicafiei i aparitiei articolelor de presi. 11. Conform jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului in materia art.11 din Conventie: @barourile sau uniunile de barouri reprezint& 0 modalitate de exercitare a libertijii de asociere a avocatilor, intrnd in sfera de aplicare a art.11 din Conventie; ) barourile sau uniunile de barouri intra in sfera de aplicare a art.11 din Conventie doar daci sunt recunoscute ca atare de dreptul intern; arourile sau uniunile de barouri sunt institutii ‘de drept public, ce urmaresc scopuri de interes general si nu intra in sfera de aplicare a art.11 din Conventie. 12, Constituie infractiune de primire de foloase necuvenite: a) primirea de bani de cAtre functionar dupa ce a indeplinit un act, dar in baza unei infelegeri anterioare; ») primirea unor sume de bani de catre functionar pentru anu indeplini un act ce intra in atributiile sale de serviciu: Uo primirea de bani de cdtre un functionar dupa ce a Indeplinit un act in virtutea functiei sale gi la care era obligat in temeiu! acesteia. = 13. Regimul de autorizare prealabili a mijloacelor de informare in masa se justified: a) pentru toate mijloacele de informare in mast pentru a se asigura protectia drepturilor persoanelor ce sunt vizate de campaniile de presi agresives ) pentru toate mijloacele de informare in masa pentru a se proteja interesele publice, in special siguranta national’; Caiet tip 2 O@00 Universitatea din Craiova Facultatea de Drept si Stiinte Administrative Concurs de Admitere — sesiunea septembrie 2010 TIP2 doar pentru societitile de radiodifuziune si de Televiziune din cauza constrangerilor tehnice de funcfionare a acestora. 2 14, Punerea in miscare a actiunii penale se face: a) inrem; J® in personam; c) in rem sau in personam. 15, Pentru faptele ilicite savargite, rispund civil: =) si minorii peste 14 ani, ‘b, numai minorii peste 16 ani c. numai minorii peste 14 ani. 16. Contractul de vinzare-cumparare incheiat intre sof @ese sanctionat cu nulitatea relativa; ) este sanctionat cu nulitatea absolut; ©) este valabil, cu condifia s& nu aiba o cauzi imorala sau ilicita. ~ 17. Nu se urmireste la plangerea prealabilA a parti vatimate furtul savargit: J) de un minor in paguba tutorelui: ~® intre vecini ©) de catre cel care locuieste impreund cu persoana vatamata. 18. Cand exist& pericol de disparitie a unor mijloace de proba sau de schimbare a unor situatii de fapt si este necesara Kimurirea urgent a unor fapte, organul de urmarire penala foloseste: un specialist; ~b) un expert; c) un medic. — 19. in conformitate cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in materia art.10 din Conventie, libertatea de exprimare a unui om politic ales de cdtre corpul electoral intr-o functie publica: ) poate fi restrans mai mult decat in cazul persoanelor particulare, intrucat, oamenii politici, alegdnd aceast cariera, se expun constient unui all control mai mare; ~.® poate fi restr’nsa mai putin decat in alte cazuri ‘deoarece oamenii politici, exercitindu-si aceasti libertate, ii reprezinta pe cei care i-au ales, prezint& preocuparile lor gi le apaira interesel ©) poate fi supusa acelorasi limitiri ca si in cazul persoanelor particulare, orice distinetie din acest punct de vedere dintre oamenii politici si persoanele particulare fiind discriminatorie. +) 20, Suspendarea judecatii in procesul civi ispune prin incheiere, care poate fi atacati numai odat& cu fondul; se dispune prin incheiere, care poate fi atacatit Separat cu recurs; ¢) se dispune prin hotaraire. =) 21. Instanta de judecat& nu pronunfa rezoluyiunea | -ynui contract: a) céind debitorul isi executd obligatia in recurs; \. cnd debitorul isi executd obligatia dupa rimnerea definitiva a hotararii prin care se constati indeplinite conditiile rezolutiunii, c. cfind neexecutarea obligatiilor de catre debitor este imputabild acestuia. 22. in cazul in care, in timpul urmaririi penale se constati cd infractiunea a fost sAvarsita de un minor de 13 ani, procurorul dispune: a) achitarea; +b) incetarea urmaririi penale; €) scoaterea de sub urmarire penala. Riscul contractului in contractul de vanzare ~ cumparare este suportat de: a. cumparatorul bunurilor de gen, dac’ pana la predare intervine o imposibilitate de executare b. cumparatorul bunului cert, individual determinat, in ipoteza vanzirii unui bun viitor \vanzatorul unui bun cert, care a pierit din cauze fortuite inainte de a fi fost predat cumparatorului — devenit proprietar — daca, inainte de pieirea bunului, a fost pus in intarziere. 24. in cazul proprietatii anulabile: a) actul juridic translativ de proprietate anulabil poate fi confirmat numai de dobinditor; (6) actul juridic translativ de proprietate anulabil nu ate fi confirmat de dobanditor; Jactul juridic translativ de proprietate anulabil poate fi confirmat de dobinditor. 25, Suspendarea judecafii in procesul civil este Jasaté de lege la aprecierea instantei (suspendare facultativa), in cazul in care: a) partile, desi legal citate, nu se infatigeaza la judecata si nici nu s-a cerut judecarea in lips’; b) cnd se ivese indiciile sivarsirii unei infractiuni a clrei constatare ar avea o inraurire hotiritoare asupra cauzei; Y © derlegarea pricinii atid, in totul sau in parte, fe existenta sau inexistenfa unui drept ce formeazi obiectul altei judecati. ~ 26. Conform jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului in domeniul art. 5 §3din To ‘onventie: ae ocazia analizei necesitatii prelungirii sau lenfinerii masurii arestarii preventive, instanfele ‘sunt obligate sa i: considerare din oficiu masurile alternative prevazute de legislatia national, chiar in lipsa unei cereri in acest sens din partea inculpatul b) cu ocazia analizei necesitatii prelungirii sau menfinerii masurii arestarii preventive, instanjele Caiet tip 2 2 Oo@e@00