Sunteți pe pagina 1din 2

DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA

”societate administrata in sistem dualist’’


Prin mandatar, CEZ Romania SA
”societate administrata in sistem dualist’’
C.R.C.............................
Nr. ____________ / ______________

CERERE CHESTIONAR
pentru obtinerea avizului de amplasament/coexistenta

Utilizator NONCASNIC: ... ………………………………...…………………………., inregistrat la


O.R.C. cu nr.........................CUI........................... cont bancar
........................................................... deschis la banca........................... cu sediul in localitatea :
……………………………, cod postal: ………… , str.: ……………………………, nr.:……..,
bl…….., ap………, judet: ……………., telefon: …………….., fax: …………., reprezentata prin
Director: ……………………., Director economic: …………………..
sau
Utilizator CASNIC: Subsemnatul ………………………………………….. cu domiciliul în
localitatea …………….…………....., str. ……………..………… nr ......…, bl............ sc ......
ap.........., judeţul..........................., telefon acasa ........ …………......., tel serviciu
......................................, mobil ...................................... fax…………..................... avand B.I./C.I.
seria ….…, nr. ……….............., C.N.P.......................................,

solicit emiterea unui aviz de amplasament/coexistenta pentru :

obiectivul (constructii cladiri/drumuri, instalatii apa/gaze, retele CATv/LTc/FO,


panouri/benere publicitare, s.a. :
....………………………………………………………...........................................

.....................................................................................................................................................
cu destinatia :
……………………………………………………………………................................
situat in localitatea (oras/comuna): …………………….,satul......................... str.:
………….......,
nr.: ………, judetul : ……………………

Prin prezenta solicitare ma oblig ca, in conformitate cu legile in vigoare, dupa realizarea obiectivului
propus sa garantez accesul echipelor Distributie Energie Oltenia SA la instalatiile proprii.
Precizez cã specificul activitãtii ce se va desfãsura in obiectivul mentionat mai sus nu presupune
emiterea unor factori poluanti care sã afecteze ìn mod negativ instalatiile electrice din zonã.

Anexez la prezenta solicitare urmatoarele acte, dupa caz:


certificatul de urbanism, în copie; acesta este confruntat cu originalul apoi este restituit
solicitantului ;
plan de încadrare în teritoriu, la scară, în două exemplare, vizat de către emitentul
certificatului, anexă la certificatul de urbanism;
plan de situaţie, in coordonate stereo 70, respectiv plan privind construcţiile subterane, la
scară convenabila, în două exemplare, cu amplasarea obiectivelor investiţiei, vizat de către
emitentul certificatului, anexă la certificatul de urbanism. Din acestea trebuie să rezulte clar
coordonatele viitoarei construcţii sau instalaţii, în plan orizontal şi vertical faţă de puncte de
reper fixe existente în teren, pentru a putea fi stabilită poziţia faţă de reţelele electrice din zonă;
Certificat de nomenclatura stradala, in situatia in care adresa viitorului loc de
producere/consum, si-a schimbat denumirea, fata de cea din actul de proprietate valabil;
Pagina 1/2
01-03-01_P02-F01_Cerere chestionar pentru obtinere AA_AC_rev02
alte date suplimentare , daca este nevoie ;
dovada achitarii tarifului pentru emitere aviz de amplasament/coexistenta.
Pentru coexistenta sunt necesare si urmatoarele acte, dupa caz:
Studiul de coexistenta privind calculul mecanic si stabilirea conditiilor de coexistenta intre
instalatiile electrice existente si echipamentele care se vor monta, intocmit de o societate de
proiectare atestata ANRE si va fi avizata in CTE a Distributie Energie Oltenia SA;
Autorizatia de functionare ( Licenta de emisie ) emisa de autoritatile competente;
Odata cu aceste instalatii se vor monta si un numar de ............ amplificatoare/panouri
publicitare sau (altele) ............................................................

Avizul de amplasament/coexistenta solicitat imi este necesar pentru : ……………….............


......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

• Mentionez ca pentru acest obiectiv intentionez sa solicit / sa nu solicit racordarea la reteaua


electrica de distributie pentru o putere instalata de cca …………. kW, la tensiunea de utilizare
de ………..kV, respectiv bransament monofazat / trifazat .
• Mentionez ca pentru acest obiectiv supus desfiintarii (in cazul obtinerii autorizatiei de desfintare)
voi solicita operatorului de distributie debransarea de la reteua electrica de distributie, in
conformitate cu legislatia in vigoare.

Am luat la cunostiinta ca aceasta cerere nu constituie cerere de racordare la reteaua electrica ,


aceasta urmand sa fie facuta ulterior eliberarii avizului de amplasament/coexistenta si dupa
obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivul mentionat mai sus.

S-a achitat suma de : ___________ lei (reprezentand tariful pentru emiterea avizului de
amplasament), cu chitanta/OP nr. __________________ /__________

Prezenta constituie si cerere de restituire a 70% din tariful de emitere a avizului de amplasament in
cazul in care este necesara intocmirea unui studiu de solutie eliberare amplasament/coexistenta si
s-a primit comanda de realizare a acestuia.
Suma se restituie in contul
......................................................................................................................
deschis la : .....................................................................................

Data: Semnatura (stampila) solicitantului


…………………….. ......................

S-a verificat in SAP si s-a constatat ca solicitantul are / nu are creante la Distributie Energie Oltenia
SA;

Reprezentant CRC : Nume prenume, ………………………….

Semnatura …………………………

*) Pentru comunicarea rapidă cu solicitantul privind completare documentatie, etc, se va completa


nr. tel/fax unde poate fi contactat

Pagina 2/2
01-03-01_P02-F01_Cerere chestionar pentru obtinere AA_AC_rev02