Sunteți pe pagina 1din 6

Subiecte DSS 2016

Încercuiți răspunsul corect sau combinația de răspunsuri corecte:

1. Prestațiile de asigurări sociale sunt:


a) prestații care asigură un venit minim necesar susținerii traiului şi au la bază contribuția
asiguraților;
b) prestații noncontributive care asigură un venit minim necesar susținerii traiului;
c) prestații ce reprezintă venituri de înlocuire a câştigului profesional şi au la bază contribuția
asiguraților;
d) prestații noncontributive ce reprezintă venituri de înlocuire a câştigului profesional.

2. Prestațiile de asistență socială sunt:


a) prestații care asigură un venit minim necesar susținerii traiului şi au la bază contribuția
asiguraților;
b) prestații noncontributive care asigură un venit minim necesar susținerii traiului;
c) prestații ce reprezintă venituri de înlocuire a câştigului profesional şi au la bază contribuția
asiguraților;
d) prestații noncontributive ce reprezintă venituri de înlocuire a câştigului profesional.

1. În sistemul de pensii publice sunt asigurați obligatoriu, prin efectul legii, indiferent de nivelul
venitului brut realizat pe an calendaristic:
a) funcționarii publici;
b) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcții elective;
c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activități economice.

2. În sistemul de pensii publice se pot asigura (facultativ) pe bază de contract cu Casa Națională
de Pensii Publice:
a) persoanele care sunt deja asigurate obligatoriu prin efectul legii, dar care doresc să‐şi
completeze venitul asigurat;
b) persoanele care nu obțin venituri;
c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activități economice, care realizează un venit brut pe
an calendaristic mai mic decât echivalentul a de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

1. Sunt considerate perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul de pensii publice


perioadele în care asiguratul:
a) a beneficiat sau beneficiază de pensie pentru limită de vârstă;
b) a urmat cursuri de formare profesională organizate de angajator;
c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus.

2. Sunt considerate perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul de pensii publice


perioadele în care asiguratul:
a) a beneficiat sau beneficiază de pensie anticipată;
b) a beneficiat sau beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I;
c) o singură perioadă în care a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, pe durata
normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă.

3. În sistemul public de pensii, pentru salariați stagiul de cotizare se constituie din:


a) perioada în care s‐a datorat cota de contribuție de asigurări sociale prevăzută de lege, de
către angajator şi asigurat;
b) perioada în care s‐a datorat şi plătit cota de contribuție de asigurări sociale prevăzută de lege, atât
de către angajator cât şi de către asigurat.
1. Locurile de muncă din aviația civilă – pentru personalul navigant prevăzut în Anexa la Legea
263/2010 (piloti, instructori de zbor, insotitori de zbor, etc.), sunt:
a) locuri de muncă în condiții normale;
b) locuri de muncă în condiții deosebite;
c) locuri de muncă în condiții speciale.

2. Legea nr. 263/2010 prevede că pentru persoanele care beneficiază de indemnizație de şomaj
contribuția de asigurări sociale în sistemul de pensii publice se datorează astfel:
a) în întregime de către persoana care beneficiază de indemnizație de şomaj, la nivelul cotei
corespunzătoare condițiilor normale de muncă;
b) 10,5% din cota de contribuție stabilită anual pentru condiții normale de muncă de către
persoana care beneficiază de indemnizație de şomaj, iar diferența până la nivelul cotei de
contribuție stabilită pentru condiții normale de muncă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
c) în întregime din bugetul asigurărilor pentru şomaj, la nivelul cotei corespunzătoare
condițiilor normale de muncă.

3. Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru pensii (câştigul lunar brut
realizat sau venitul asigurat):
a) nu poate depăşi valoarea a de 3 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurarilor sociale de stat;
b) nu poate depăşi 5 salarii de bază minime brute lunare pe economie;
c) nu poate depăşi valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurarilor sociale de stat;
d) nu este limitată.

1. Conform prevederilor Legii nr. 263/2010, stagiul minim de cotizare pentru obținerea pensiei
pentru limită de vârstă va creşte eşalonat până la maxim:
a) 5 ani;
b) 10 ani;
c) 15 ani.

2. Asigurații pot solicita pensie anticipată cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstelor
standard de pensionare:
a) dacă au realizat stagiul complet de cotizare;
b) dacă au depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puțin 8 ani;
c) dacă au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

3. Potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010, pensionarii de invaliditate:


a) sunt supuşi obligatoriu revizuirii medicale periodice, indiferent de vârstă şi de natura
invalidității;
b) nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice dacă au împlinit vârstele standard de
pensionare;
c) nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice dacă prezintă o invaliditate de gradul III.

4. Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaş tot timpul vieții de la data la care a
împlinit vârsta standard de pensionare:
a) indiferent de durata căsătoriei;
b) dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 1 an;
c) dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 10 ani;
d) dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani.

1. Pentru calculul pensiei, punctajul mediu anual, realizat de asigurat în perioada de cotizare,
se determină prin împărțirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale
realizate de asigurat în perioada de cotizare la:
a) numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare;
b) numărul de ani corespunzător stagiului (perioadei) de cotizare realizat(ă)

2. Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr‐o activitate profesională, indiferent de nivelul
veniturilor respective:
a) copiii beneficiari ai unei pensii de urmaş, pe perioada şcolarizării, până la împlinirea
vârstelor
prevăzute de lege;
b) nevăzătorii;

1. Cuantumul lunar al indemnizației de maternitate este în prezent:


a) 75% din media veniturilor asigurate pe ultimele 10 luni;
b) 85% din media veniturilor asigurate pe ultimele 6 luni;
c) o sumă fixă, stabilită prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

2. Indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav se acordă:??


a) pentru o perioadă de maximum 45 de zile pe an pentru un copil, până la împlinirea de către
copil a vârstei de 7 ani (18 ani în cazul copilului cu handicap);
b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu handicap);
c) pentru o perioadă de 63 de zile după naştere.

1. În sistemul asigurărilor pentru şomaj sunt asigurați obligatoriu, prin efectul legii:
a) asociații în cadrul societăților comerciale;
b) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcții elective.

2. În sistemul asigurărilor pentru şomaj se pot asigura pe bază de contract de asigurare:


a) asociații în cadrul societăților comerciale;
b) persoanele autorizate să desfăşoare activități independente.

1. Angajatorii au obligația de a reține şi de a vira lunar contribuția individuală a salariaților la


bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cotă de:
a) 0,5% din salariul de bază lunar brut;
b) 1% din salariul de bază lunar brut;
c) 3% din salariul de bază lunar brut;
d) 4% din salariul de bază lunar brut.

2. Angajatorii au obligația de a plăti la bugetul asigurărilor pentru şomaj o contribuție,


calculată la suma câştigurilor lunare brute acordate persoanelor asigurate asupra cărora există
obligația
de plată a contribuției individuale, în cotă de:
a) 0,5%; c) 3%;
b) 1%; d) 4%.

1. Pentru a beneficia de indemnizație de şomaj, şomerii trebuie să îndeplinească anumite


condiții printre care:
a) să aibă un stagiu de cotizare de minim 12 luni în ultimele 24 luni premergătoare datei
înregistrării cererii;
b) să nu realizeze venituri sau să realizeze venituri mai mici decât valoarea indicatorului social
de referință în vigoare.

2. Şomerii cu un stagiu de cotizare de 9 ani beneficiază de indemnizație de şomaj pe o perioadă


de :
a) 3 luni; c) 9 luni;
b) 6 luni; d) 12 luni.
3. Cuantumul lunar al indemnizației de şomaj pentru persoanele asimilate şomerilor este de:
a) 50% din salariul de bază minim brut pe țară;
b) 75% din salariul mediu brut pe economie;
c) 50% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data stabilirii acestuia;
d) 75% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data stabilirii acestuia.

1. Stimulentul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani se acordă:


a) atunci când solicitantul îşi ia concediu şi nu mai obține venit;
b) atunci când solicitantul nu îşi ia concediu, desfăşoară activități şi obține venituri supuse
impozitului pe venit;
c) pe toată perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, indiferent dacă
solicitantul obține sau nu obține venituri.

2. Indemnizația pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani se acordă:


a) pentru primii 3 copii ai persoanei care are dreptul la aceste prestatii;
b) pentru primii 4 copii ai persoanei care are dreptul la aceste prestatii;
c) pentru toți copiii persoanei care are dreptul la aceste prestatii.

1. Beneficiază de concediu şi indemnizație pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani:


a) numai mama copilului;
b) numai tatăl copilului;
c) optional, oricare dintre parintii copilului.

2. Indemnizația pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani se acordă cu conditia ca in


ultimul an anterior datei nasterii copilului, solictantul sa fi realizat venituri profesionale supuse
impozitului pe venit:
a) timp de 12 luni;
b) timp de 6 luni;
c) timp de 1 lună.

3. Indemnizația şi stimulentul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani se plătesc:


a) din bugetul local;
b) din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii;
c) din bugetul pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

1. La stabilirea venitului net lunar al familiei si, dupa caz, al persoanei singure în vederea
acordării ajutorului social, se iau in considerare veniturile membrilor familiei sau ale singure
din:
a) salarii;
b) drepturi de asigurari sociale de stat;
c) asigurari de somaj;
d) burse de studiu.

2. Au dreptul la ajutor social familiile ale căror venituri sunt :


a) sub nivelul venitului minim garantat;
b) sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară;
c) sub nivelul câştigului salarial mediu brut lunar pe economie.

3. Potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, stabilirea dreptului la ajutor
social se face prin dispoziția scrisă a:
a) primarului;
b) prefectului;
c) ministrului muncii şi solidarității sociale;
d) inspectorului fiscal.

1. Potrivit Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, tinerii în vârstă de peste 18
ani:
a) beneficiază de alocație de stat pentru copii până la terminarea cursurilor învățământului
liceal sau profesional organizat potrivit legii;
b) beneficiază de alocație de stat pentru copii până la terminarea studiilor, fără a depăşi vârsta
de 26 de ani;
c) nu beneficiază de alocație de stat pentru copii.

2. Cuantumul alocației de stat pentru copii:


a) este o sumă fixă pentru orice copil care îndeplineşte condițiile de acordare;
b) este o sumă care diferă în funcție de situația financiară a părinților;
c) este o sumă care diferă în funcție de numărul de copii ai familiei respective.

1. Beneficiază de alocație pentru susținerea familiei:


a) orice familie care realizează venituri nete lunare pe membru de familie sub nivelul minim
prevăzut de lege;
b) orice familie cu doi sau mai mulți copii;
c) numai familiile cu trei sau mai mulți copii, care realizează venituri nete lunare pe membru de
familie sub nivelul minim prevăzut de lege.

2. Cuantumul alocației pentru susținerea familiei:


a) este o sumă fixă pentru orice familie;
b) este o sumă care diferă în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familiei şi de
numarul de copii.

1. Asistentul personal al persoanei cu handicap îşi desfăşoară activitatea în baza:


a) contractului individual de muncă încheiat cu persoana căreia îi acordă supraveghere,
asistență şi îngrijire;
b) contractului individual de muncă încheiat cu primăria localității de domiciliu sau de
reşedință a persoanei cu handicap grav;
c) prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

2. Au obligația de a angaja persoane cu handicap într‐un procent de cel puțin 4% din numărul
total de angajați, persoanele jurdice care au cel puțin:
a) 20 de angajați;
b) 50 de angajati;
c) 100 de angajați.

1. Concediul paternal:
a) este un concediu ce se acordă tatălui copilului nou‐născut sau mamei, dacă tatăl renunță la
acest concediu;
b) este un concediu plătit pentru asigurații sistemului asigurărilor sociale de stat;
c) se acordă oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an;
d) are o durată, de regulă, de 5 zile lucrătoare.

2. Concediul paternal se acordă la cerere:


a) în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului;
b) în primii 2 ani de la data naşterii copilului;
c) în primele 6 săptămâni de la naşterea copilului;
d) în primul an de la naşterea copilului.
1. O salariată poate cere concediu de risc maternal:
a) oricând pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani;
b) oricând în cursul unei perioade de 6 luni de la data la care a născut, chiar dacă angajatorul a
repartizat‐o la un alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, conform
recomandării medicului, cu menținerea veniturilor salariale;
c) înainte de data solicitării concediului de maternitate, dacă anunță în scris angajatorul că este
gravidă, iar angajatorul, din motive obiectiv justificate, nu poate să îi modifice condițiile
şi/sau orarul de muncă şi nici să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru
sănătatea sau securitatea sa.

2. Este interzis angajatorului să dispună concedierea salariatelor gravide, care au născut recent
sau care alăptează:
a) pe durata concediului de maternitate;
b) pe durata concediului de risc maternal;
c) pe o perioadă de 9 luni de la revenirea în unitate a salariatei care a beneficiat de concediu de
risc maternal.

1. Cuantumul lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de


accidente de muncă sau boli profesonale este de:
a) 85% din media veniturilor lunare asigurate pe ultimele 10 luni;
b) 80% din media veniturilor lunare asigurate pe ultimele 6 luni;
c) sumă fixă, stabilită prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

2. Indemnizația pentru trecerea temporară în alt loc de muncă acordată asiguraților care, din
cauza unei boli profesionale sau unui accident de muncă, nu îşi mai pot desfăşura activitatea la
locul de muncă anterior manifestării riscului asigurat se acordă:
a) pe toată perioada trecerii temporare în alt loc de muncă;
b) pentru cel mult 180 de zile într‐un an calendaristic;
c) pentru cel mult 90 de zile într‐un an calendaristic.