Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii

Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

RAPORT
Lucrare de laborator nr.1
la Programarea Calculatoarelor

A efectuat:
st. gr. AI-181 C. Popa

A verificat:
dr., conf. univ. M. Kulev

Chişinău -2018
Lucrare de laborator nr.1

Tema: Programarea algoritmilor cu structură liniară

Scopul lucrării: Acumularea deprinderilor practice de elaborare şi programare a proceselor de calcul


liniare și deprinderilor de testare a programelor.

Condiţia problemei (sarcini de lucru) [1]: De calculat valorile variabilelor indicate în tabel după
formulele de calcul şi datele iniţiale indicate. De afişat rezultatele obţinute.

Varianta 16:
Formulele de calcul:

R = U=

Valorile datelor iniţiale :


a=2
y = 1.1
x = 0.3
t=3

Mersul lucrării:

Noţiuni din teorie şi metodele folosite:


În Programarea calculatoarelor algoritmul este un set finit de operatiuni (actiuni) pentru a rezolva
problema dată la calculator. Există mai multe forme de reprezentare a algoritmilor [2]:
- forma naturală;
- forma grafică;
- pseudocodul;
- programul scris intr-un limbaj de programare.

Algoritm cu structură liniară este caracterizat prin absenţa operaţiunilor de decizie [2].

Structura generală a unui program in limbajul C este urmatoarea [2 - 4]:


- directivele preprocesorului (după necisitate);
- declarațiile variabelelor globale și a funcțiilor programului (după necesitate);
- cudul functiei principale main( );
- codurile altor funcții programului (după necesitate).

Structura funcției în limbajul C [2 - 4] :


1. Antetul funcției, sau prima linie a codului funcției, care constă din 3 elemente: a) tipul funcției; b)
denumirea funcției; c) lista tipurilor și denumirelor a parametrilor funcției scrisă între parantezele
rotunde.
2. Corpul funcției scris între acoladele { }.

Analiza datelor și identificarea variabilelor:


a) date de intrare:
a, y, x, t - variabile simple de tip real, parametrii formulelor de calcul (de introdus de la tastatură).

b) date de ieşire:
R, U - variabile simple de tip real, valorile formulelor de calcul (de afişat pe ecran).

c) date intermediare: nu sunt.


Schema logică a algoritmului:

Start

“Inroduceti datele initiale a,y,x,t: “

a,y,x,t

R= ((1+((2*x-pow(y, 3))/log(a)))/(2+pow(cos(x*x),3)))

U= (exp(-a*x)*tan(a*x+y)-sqrt(fabs(y*t+x)))

“Rezultatele obtinute: ”

“R=”, R

“U=”, U

Stoparea
ecranului

Stop
Codul (textul) programului in limbajul C:

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>

int main ()
{
float x, y, a, t;
float R, U;
printf("Introduceti datele pentru x, y, a, t:\n");
scanf ("%f%f%f%f", &x, &y, &a, &t);
R = ((1+((2*x-pow(y, 3))/log(a)))/(2+pow(cos(x*x),3)));
U=
printf("Rezulatele obtinute:\n");
printf("R= %f\n", R);
printf("U= %f", U);
return 0;

Rezultatele rulării și testării programului (screenshot-uri):

Inroduceti datele initiale x,y,a,t: 0.3 1.1 2 3

Rezultatele obtinute:
R = -0.018277
U = -6.121350
Verificarea și validarea rezultatelor:
Pentru verificarea și validarea rezultatelor este utilizată aplicația online WolframAlpha [5]:
Analiza rezultatelor și concluzii:
1. Au fost obţinute deprinderi de elaborare, compilare, rulare și testare a unui program simplu în
limbajul de programare C.
2. Verificarea și validarea rezultatelor obţinute confirmă că programul elaborat lucrează corect.
3. Algoritmi liniari pot fi folosite pentru calcularea expresiilor matematice.
4. Avantajul programului elaborat este simplicitatea implementării algoritmului liniar.
5. Programul elaborat nu verifică datele de intrare, ce reprezintă un dezavantaj al algoritmului.
6. Programul elaborat poate fi dezvoltat ulterior prin adăugarea operațiilor de verificare a datelor
de intrare.
.
Bibliografie:
1. Carcea L., Vlas S., Bobicev V. Informatica: Sarcini pentru lucrări de laborator. Chișinău: UTM,
2005. - 19 p.
2. Conspectul prelegerilor al cursului Programarea Calculatoarelor pentru studenții gr. AI-181, AI-
182, CR-181, C-182 (lector: dr., conf. univ. M. Kulev). Chișinău, UTM, FCIM, 2018.
3. Tutorial in C language. http://devcentral.iftech.com/learning/tutorials/c-cpp/c/
4. http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/anul-1/semestrul-1/programarea-calculatoarelor.html
5. https://www.wolframalpha.com/