Sunteți pe pagina 1din 4

LEGE Nr.

547 h) persoanele vîrstnice;


din 25.12.2003 i) persoanele cu dizabilităţi;
j) alte persoane şi familii aflate în dificultate.
DISPOZIŢII GENERALE

Capitolul respectiv este alcatuit din 6 articole: Noţiuni de bază; FINANTAREA,


Scopurile legii; Principiile asistenţei sociale; Obiectivele asistenţei
sociale; Aplicarea legii; Politica de asistenţă socială; Acţiunile de asistenţă socială se finanţează de la bugetul de stat, de la
bugetele locale, din Fondul de susținere a populației, din donaţii,
În acest capitol este descris sponsorizări, precum şi din contribuţiile beneficiarilor de asistenţă

SFERA DE APLICARE socială. ,


Aceasta lege se aplică în domeniul social și anume persoanele şi MODUL DE APLICARE A AP
familiile care, din cauza unor factori de natură economică, fizică,
psihologică sau socială, nu au posibilitate prin propriile capacităţi şi Modul de aplicare a legii se efectuează la trei nivele și
competenţe să prevină şi să depăşească situaţiile de dificultate, şi anume:
anume:
Asistenţa socială la nivel central
a) copiii şi tinerii ale căror sănătate, dezvoltare şi integritate fizică,
psihică sau morală sînt prejudiciate în mediul în care locuiesc; (1) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este autoritatea
b) familiile care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător obligaţiile din cadrul administraţiei publice centrale care coordonează activitatea
privind îngrijirea, întreţinerea şi educarea copiilor; de acordare a asistenţei sociale şi evaluează funcţionarea sistemului de
asistenţă socială.
c) familiile fără venituri sau cu venituri mici;
c1) persoanele afectate de violenţă în familie; Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea
c1) familiile afectate de violenţa intrafamilială;
d) persoanele fără familie, care nu pot gospodări singure, care (2)structura teritorială de asistenţă socială care: identifică problemele
necesită îngrijire şi supraveghere sau sînt incapabile să facă faţă sociale în raza administrativ-teritorială şi elaborează strategii de
nevoilor sociomedicale; dezvoltare şi prestare a asistenţei sociale în conformitate cu politica
socială a Guvernului, promovată de Ministerul Sănătății, Muncii și
f) familiile cu trei şi mai mulţi copii;
Protecției Sociale;
g) familiile monoparentale cu copii;
b) organizează şi acordă asistenţă socială în funcţie de necesităţile
identificate;

b1 ) organizează activităţi de prevenire a situaţiilor de risc pentru


copii şi susţin dezvoltarea capacităţilor familiei în îngrijirea şi educaţia
copilului;

autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi care:

iniţiază studierea situaţiei în sfera socială pe teritoriul subordonat;


b) analizează problemele sociale;
c) adoptă şi dezvoltă strategii locale de susţinere a persoanelor şi
familiilor defavorizate;
d) adoptă programe de asistenţă socială şi exercită controlul asupra
realizării acestora;
e) asigură resursele umane, materiale şi financiare pentru
implementarea programelor de asistenţă socială şi pentru soluţionarea
problemelor sociale stringente;
f) contribuie la asigurarea condiţiilor adecvate de activitate pentru
personalul structurii teritoriale de asistenţă socială, care activează în
teritoriul administrat;
g) monitorizează şi coordonează activitatea personalului din sistemul
de asistenţă socială în comun cu structura teritorială de asistenţă
socială.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, conform
necesităţilor identificate, în mod independent, pot crea servicii sociale
şi institui unităţi de personal.
Legea nr. 489 din 1999 b) este manager cu contract de management;
c) este membru al unei asociații familiale;
DISPOZITII GENERALE d) este autorizată să desfășoare activitate independentă;
e) este angajată în o instituție internațională dacă nu este asiguratul
Capitolul respective este alcatuit din 9 articole si anume: Noțiuni; acesteia;
Garantarea și exercitarea dreptului la asigurări sociale; Principiile f) este membru de cooperativă meșteșugărească;
organizării și funcționării sistemului public de asigurări sociale; g) desfășoară activitate în o unitate de cult recunoscută și nu are
Persoanele asigurate obligatoriu; Declarația privind evidența nominală încheiat contract individual de muncă;
a asiguraților și declarația de asigurare; Asigurarea socială pe bază de h) a atins vîrsta de 16 ani și nu întîmpină restricții în asigurarea
contract individual; Prestațiile de asigurări sociale; Codul personal de obligatorie conform prezentei legi;
asigurări sociale; Asigurările sociale în condițiile acordurilor și 6) persoana care realizează un venit anual echivalent cu cel puțin 3
convențiilor international. salarii medii lunare pe economie și se regăsește în una din situațiile
următoare:
SFERA DE APLICARE, a) are proprietate și/sau este arendaș de terenuri agricole și forestiere;
b) desfășoară activitate agricolă în cadrul gospodăriei țărănești sau
Persoanele asigurate obligatoriu activitate privată în domeniul forestier;
În sistemul public, sînt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: c) este membru al unei societăți agricole sau al altor forme de
1) persoana care desfășoară activitate pe bază de contract individual asociere din agricultură;
de muncă;
2) persoana care desfășoară activitate în funcție electivă sau este FINANTAREA,
numită la nivelul autorității executive, legislative sau judecătorești, pe
durata mandatului, ale cărei drepturi și obligații sînt asimilate, în Bugetul asigurărilor sociale de stat face parte din bugetul public
condițiile prezentei legi, cu cele ale persoanei prevăzute la pct.1); național și este independent de bugetul de stat.
3) persoana care beneficiază de ajutor de șomaj suportat din fondul (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile,
ajutorului de șomaj, în condițiile legii (denumită în continuare șomer); cheltuielile și rezultatele financiare ale sistemului public.
4) persoanele care beneficiază de indemnizație pentru incapacitate (3) Guvernul elaborează anual, pe baza propunerilor Casei Naționale,
temporară de muncă, pentru sarcină și lăuzie, de pensie de invaliditate, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe care îl supune
cu condiția suportării din fondurile respective; aprobării Parlamentului.
5) persoana care realizează un venit anual echivalent cu cel puțin 4 (4) Darea de seamă cu privire la realizarea bugetului asigurărilor
salarii medii lunare pe economie și se regăsește în una din situațiile sociale de stat se aprobă de Parlament, la prezentarea acestuia de către
următoare: Casa Națională pînă la 15 aprilie al anului următor anului de gestiune.
a) este asociat unic, comanditar, acționar sau manager în societate
comercială cu care nu a încheiat contract individual de muncă; STRUCTURA SISTEMULUI,
 Casa Națională de Asigurări Sociale instituție publică
autonomă care administrează sistemul public de
asigurări sociale;
 casă teritorială - instituție publică subordonată Casei
Naționale

S-ar putea să vă placă și