Sunteți pe pagina 1din 202
352 CONTINENTA SEXUALA ACINCEA NOAPTE A TANTREI Elevii lau intrebat pe maestrul tantric: »Oare telul pe care ni l-am fixat nu e dincolo de puterile noastre?“ La care maestrul a raspuns: »Deoarece prin tebnicile efectuate ati devenit constienti de fiinta voastri, aceasta inseamni cét puteti deveni constienti si de fiinga iubitd cu care impitrtiti placerea. Deoarece v-api stritduit sé vit dominati placerile trupesti, vefi cunoaste modalitatea prin care fiinja angrenati pe o cale tantrici, impirtind perceperea si plicerea cu o altd fiinta, va spori plicerea si o va controla perfect. Dacit felul ar fi usor de atins, ar avea pufind valoare. Controhel plicerii este ceea ce va amplifica plicerea voastra, iar generarea si controlul unei pléceri din ce in ce mai mari caracterizeaza calea cittre controlul total asupra propriei vieti si asupra Universului.“ Aranjamentul va fi acelasi ca in serile anterioare, iar cei doi iubiti vor consuma putin hidromel sau suc de fructe proaspete, asezati fiind Ja masa, apoi femeia incepe si se dezbrace lent sub privirile iubitoare gi transfiguratoare ale barbatului. Apoi ea se ageaza, deoarece birbatul incepe si se dezbrace, iar ea il priveste plina de iubire gi transfigurare. Apoi cei doi vor merge in baie gi se vor fmbaia in acelasi mod in care au procedat in serile anterioare. Cei doi se vor strata gi vor intra in cada pregatits din timp. Dupé ce vor iesi din baie, ei se vor ageza din nou cAteva minute la Cele 7 nopti ale tantrei - tehnici speciale pentru cuphuri 353 mast. Dupi aceasta, se vor ageza intr-o pozitie contemplativa, unul cu mainile pe genunchii celuilalt, complet goi si plini de iubire gi transfigurare. In timp ce se privesc vor emite mental mantra. Femeia se va apleca in fat’, citre barbat, cuprinzandu-i penisul (fingam-ul) si testiculele, in acelasi mod ca in noaptea precedenta. Barbatul va executa iardsi contractile musculare. Dupa ce acesta a realizat si cea de-a treia contractie, miinile femeii se vor intoarce pe genunchii barbatului. fn acest timp cei doi emit mental zvantra. Barbauul va ridica apoi mana sa dreapti de pe genunchiul femeii, se apleaca in fata si va introduce degetul aratator de la m4na dreapti in vaginul femeii, ugor, cu multi tandrete. Femeia va realiza, la randul su, contractile musculare, in acelagi mod ca in noaptea precedenta. Dupi ce femeia a realizat cea de-a treia contractie, barbatul igi va retrage degetul din vagin, il indreaptai ugor citre clitoris asupra ciruia exercita o presiune usoara, dupa care igi reaseaz4 mana pe genunchiul dreptal femeii. in toatd aceast’ perioada, cei doi emit cu fort’, mental, mantra. Dup& aceasta, femeia se va culca pe pat in pozitia de la tehnica perceperii, cu genunchii departati, tilpile lipite gi mainile pe abdomen. Barbatul se va aseza ling ea, cu trupul aproape de trupul femeii, dar fird si existe un contact intre trupurile lor, fara ca ei si se atinga. El este agezat in opozitie cu ea, cu miainile pe abdomen, privindu-i sini. Femeia inchide ochii, cmite mental mantra siti indreapta intreaga fort de concentrare asupra yuntra-ei perceperii. in cadrul acestei tehnici, birbatul si femeia nu au voie si se abat’ absolut deloc de !a prescriptiile tehnicii. Barbatul priveste femeia care tine ochii inchigi. E] rosteste mental mantra. Apoi el ridici incet mainile, ageazi degetele ariititoare de la ambele maini pe buzele femeii gi le mangaie cu blandeye in timp ce emite mental santra. Apoi isi ageazi mainile pe abdomen, dar igi va indrepta privirile asupra picioarelor, zonei erogene si abdomenului femeii. Femeia isi va mentine pozitia fara a se migca deloc. Ea va rosti mental mantra in timpul in care barbatul ii atinge zonele corpului, pe care ea insigi le-ar fi atins la tehnica perceperii, pastrand pe ecranul mental, cat mai clar yantra corpului siu, dar si constientizand cat mai bine senzatiile pe care le percepe atunci cand este atinsd de barbat. Barbatul isi aseaz4 apoi mainile peste ale ei, care se odihnesc relaxate pe abdomen. Apoi el va duce mainile in jos citre zona pubian4, peste muntele lui Venus, asez4ndu-le in vecinatatea orificiului vaginal, precum stim ci procedeazi femeia in cadrul tehnicilor de percepere gsi de control. Degetele mari ale mainilor barbatului despart acum labiile organului sexual al femeii, iar degetele arititoare exerciti o presiune usoari asupra clitorisului, atingandu-I cu blandete, in timp ce el emite mental mantra. Igi 354 CONTINENTA SEXUALA lasa degetele si alunece peste labii, pind in zona perineului, unde va exercita 0 presiune ugoara cu varfurile degetelor aratatoare. In tot acest rastimp, el va emite mental mantra. Dupi aceasta, relaxeazi mainile emitand mantra. Apoi deschide cu degetele mari de la mana labiile vaginale. Degetele lui apasi din nou clitorisul, iar femeia fi va comunica ceea ce simte in acel moment. Daci ei i se pare ca degetele lui nu se afla la locul potrivit, va trebui si conduc’ degetele barbatului pani in locul in care si-ar dori si simtd atingerea, Barbatul va trebui si constate vizual si tactil (mai ales tactil) care este exact locul in care femeia doreste sa fie exercitat’ aceast& presiune usoara. Acesta este un aspect foarte important. Apoi, el va indeparta degetele de pe clitoris, va elibera labiile gi igi va reageza mainile deasupra vaginului. Va emite mental mantra, lisind ca mainile si-i alunece peste labii gi perineu, pani ce degetele lui vor atinge mugchii orificiului rectal, unde vor exercita o presiune, emitind din nou mantra. In continuare, birbatul va deschide labiile vaginale cu degetele mari si va apisa clitorisul cu varfurile degetelor aratitoare. Va emite mental mantra si igi va introduce aratitorul miinii stngi nu prea adanc in vaginul femeii, in timp ce policarul (degetul inare) si arititorul de la mana dreapti maseaza ugor clitorisul. Fl va incepe s& crotizeze femeia, urmirind, pe cat posibil, si imite modul in care se autoerotizeaz’ ea. Barbatului ji este interzis si realizeze orice altceva in afara acestei stimuliri a femeii, in modul in care aceasta a fost descrisi anterior. Nici o alti parte a trupului birbatului nu trebuie si ating’ trupul femeii, cu exceptia mainilor de care are nevoie pentru ao stimula. Femeia va trebui si se concentreze asupra imaginii ei gi asupra senzatiilor resimtite in urma mangiierilor realizate de citre barbatul iubit. In timpul in care excitatia sporeste, ea va repeta mantra mental. Pana cind nu simte apropierea orgasmului, femeia nu trebuie si-gi indepirteze mainile de pe abdomen. in apropierea momentului orgasmului, ea va prinde mana dreapti a barbatului semnalizéndu-i astfel acest aspect, emitaénd mental, cu fort’, mantra, Barbatul va indeparta mainile din zona organului sexual al femeii imediat ce ea a semnalizataceasta. Birbatul se va mentine in pozitie nemigcat’, emitand mental mantra, cu fort’, cvitand orice atingere. Deoarece birbatul a privit zona deschiderii vaginului si a observat starea de excitare a femeii este de agteptat ca gi el si se afle intr-o stare avansat de excitare sexuala, de aceea este necesar si rosteascd mantra mental gi s4 se focalizeze foarte ferm asupra imaginii interioare. Acesta poate fi considerat unul din momentele dificile ale acestor exercitii tantrice. Birbatul gi femeia se afli in punctul culminant al unei intense excitatii erotice, iar dorinta de a fuziona erotic este foarte mare in Cele 7 nopgi ale tantrei — tebnici speciale pentru cupluri 355 aceste momente. insi fuziunea erotica nu trebuie si aiba loc pe intregul parcurs al realizdrii acestor exercitii, ceea ce confer un control deosebit. Aceste exercitii nu-si vor atinge telul propus daca nu se va mengine controlul pe intreaga durata a tehnicii. Adevaratul control este cel in care o fiinya se poate controla in conditiile in care o energie este extrem de mare, iar controlul se poate pierde ugor. Dac nu poate fi atins un control perfect se va incheia exercitiul, care se va relua ulterior in urmatoarele ore sau chiar in ziua urmatoare. Cu ajutorul emiterii mentale a mantra-ei gi a focalizarii mentale asupra acesteia si asupra yentra-ei corpului fizic, femeia va urmari si mentina un control cit mai bun, sé transmute si si sublimeze pe centrii de forti superiori energia ce a fost declangati prin aceasti stimulare. Barbatul se va indepirta de ea si se va interioriza, urmirind s4 emit mantra intr-o stare de focalizare mentala cat mai fermi gi si transmute si si sublimeze intreaga energie rezultat’ in urma acestui exercitiu. CAnd femeia simte ci. adobandit un control foarte: bun gi c& a reusit s4 trans- mute gi si sublimeze toata. acea energie rezultati, ea se va ridica de pe pat, dar nu-1 va atinge deloc pe birbat. Se va aseza acum birbatul pe pat, cu genunchii departati, cu tilpile lipite gi ochii inchigi. Va rosti mental mantra, in timp ce pe ecranul men- tal proiecteazi imaginea proprie, yantra corpului sau fizic, Femeia se va ageza in dreapta barbatului. Ea va tine miinile pliate in poala, fiind orientat& astfel incat si vad cat mai bine fata gi pieptul iubitului siu. Nici © parte a trupului séu nu va atinge trupul barba- tului, deoarece date fiind 356 ‘CONTINENTA SEXUALA conditiile anterioare s-ar putea s& aiba dificultigi cu mentinerea controlului. Dupi ce barbatul va avea cat mai bine fixat pe ecranul siu mental imaginea corpului sau fizic, yantra proprie, el va spune: Sumt pregatit. Femeia va ridica mainile si va atinge cu varful degetelor buzele barbatului pe care le mangiie in timp ce rosteste mental mantra. Apoi va cobori mainile c&tre sfarcurile pieptului barbatului, acoperindu-le cu palmele. Dup3 aceasta policarii (degetele mari) si degetele araititoare ale ambelor maini vor cuprinde sfarcurile si le vor masa cu o mare blandete, in timp ce ea va emite mental mantra. Dupi aceea igi va reaseza mAinile relaxate pe genunchi. Femeia se va intoarce, igi va schimba pozitia astfel incat si vada cit mai bine picioarele barbatului si organele sale genitale. [si va ageza mainile cu palmele in jos pe mainile birbatului care sunt agezate pe abdomenul acestuia. Dupi aceasta, femeia igiva lisa mainile si alunece prin zona pubian’ cuprinzind cu policarii (degetele mari) gi cu aratatoarele penisul (/ingam-ul), exercitind o ugoari presiune asupra acestuia, emigind mental mantra. Apoi va cuprinde baza penisului, pana in zona glandului. Dac’ birbatul va avea o reactie puternici (adicd va intra intr-o stare de erectie puternica), ea va apasa cu j atentie varful penisului intre yi degetul mare (policarul) gi cel ‘ ¥ ee arAtitor, pan’ cAnd va observa ci penisul va incepe si iasa din erectie. Acest lucru va micgora sensibilitatea glandului si va ajuta barbatul si-si mentina mai ugor controlul. Dupi aceasta, femeia igi va ageza mainile pe ambele parti ale organului sexual masculin, pe Jingam, si va rosti mental mantra. \n continuare, degetele fi vor aluneca in jos, in jurul testiculelor, exercitand apoi o presiune ugoard asupra perineului, in timp ce se va emite mental suantra de dou’ ori, dup’ care mAinile se vor destinde, rimanand pe loc, in timp ce femeia va rosti mental mantra. Cele 7 nopti ale tantrei = tebnici speciale pentru cupluri 357 Miinile femeii vor aluneca gi mai jos, pan’ cind ea va atinge cu degetele muschii orificiului rectal (anal); ajunse in acea zona, degetele vor apisa citre interior. Femeia va emite mental mantra de wei ori, apoi igi retrage mainile citre penis, unde le ageazi in jurul acestuia. Va emite mental mantra inci de trei ori, apoi va cuprinde /ingarul cu degetele mari si cu degetele arititoare, pe care le gliseazi de-a lungul trunchiului penisului. Astfel femeia va incepe sa-1 erotizeze pe barbat, urmirind si imite migcirile pe-care a vazut cd Ie executa el inseara in care I-a privit autoerotizindu-se, S-ar putea ca din /ingam-ul (penisul) birbatului sX curgi o picitur’ de lichid de hnbrifiere, ceea ce nu este acelasi lucru cu sperma, fiind un aspect normal in momentele de excitatie foarte mare, servind ca lubrifiant natural. Deoarece birbatul se afla intr-o stare de puternica excitatie chiar gi inaintea acestui exercitiu, nu va dura mult timp gi el va simti cd se apropie de starea de orgasm. In momentul in care birbatul va simgi ca se apropie de starea de or- gasm, va semnala acest aspect femeii, strangand-o ugor de brat. In momentul in care femeia a simit aceast strangere de brat, ea igi va ridica imediat mainile de pe trupul barbatului. Trebuie sa subliniem ci barbatul va trebui sd urmareasca sit ating un control desivarsit, acesta incluzand si faptul cit el isi va invinge doringa de a fi excitat de iubita sa pind la atingerea stirii de orgasm, altfel nu se va atinge scopul acestui exercifiu. Cand barbatul va simgi apropierea orgasmului, aceasti senzatie fiindu-i deja binecunoscutd, el va semnala acest aspect femeii, iar aceasta se va retrage. Barbacul va incepe din nou si emit% mental mantra si se va concentra ferm mentini cat mai mult imaginca mentala a trupului sau (yantra), pentru a mari controlul si pentru a reusi s& transmute si si sublimeze energia eroticl. Femeia se va indepiirta de birbat gi va astepta pani cind birbatul a dobandito stare de control desivargsit. Barbatul va urmiri s4-gi amplifice controlul si si-si trans- mute gi si sublimeze energia, dupi care se va ridica din pat. Cei doi iubiti vor evita orice atingere. Se vor ageza la mas unde vor servi © gustare usoara, pregititi dinainte. Cei doi vor urmiri si emiti mental mantra $i si pistreze un control desivarsit asupra energiei erotice. in timpul mesei, ei vor discuta despre senzatiile traite, urmarind s& se detaseze de starea de excitatie intensi pe care o resimte fiecare. Se va urmari pastrarea regulii de o ora. Dups ce s-a scurso ora, iubigii vor putea fuziona amoros, constatind o amplificare foarte mare.a plicerii amoroase gio crestere a duratei orgasmelor, urmirind s& controleze energia erotic’ gi st 0 canalizeze spre nivelurile superioare ale fiintei. Dupa aceasti fuziune eroticd, cei doi se vor retrage in camere separate, urmarind s& savureze efectele benefice ale fuziunii gi si decanteze senzatiile minunate pe care le-au triit. 358 CONTINENTA SEXUALA ASASEA NOAPTE A TANTREI Cei doi iubiti erau asezati in fata maestrului tantric, care le spunea: »Agi inaintat fiecare din ce in ce mai mult pe calea voastri. Initierea voastra se apropie de sfarsit. Insd mai existd unele intrebari, intrebari la care vit veti ritspunde singuri, daruindu-vé unul altuia. Cand veri petrece a sasea noapte, fiecare dintre voi il va cerceta profund pe celélalt si fiecare va dobéndi cunostinge tantrice despre celiilalt. Nu vd veti retine sau retrage. Tebnica vit va aduce noi bucurii, Si in placerea ei veti avea puteri de control din ce in ce mai mari asupra voastra si asupra altor energii din acest Univers. Trupul vostru este instrumentul unui muzician virtuos, cu ct il vezi cunoaste mai bine, cu atat veti putea canta variatiuni pe mai multe teme, deoarece doar prin explorarea sa controlata veti putea cunoaste citile citre stépénirea controlul stiu creativ.“ Ca si in noptile precedente, perechea se va ageza mai intai la masi, unde va consuma putin hidromel sau suc de fructe proaspat. Barbatul se va dezbrica ugor in fara femeii, apoi femeia se va dezbrica usor in fata barbatului. Este recomandat si se foloseasci un fundal sonor adecvat. DupS aceasta, cei doi vor merge in baie unde se vor spala, in cada pregatita dinainte. Dupi ce se vor spila, vor iegi din baie gi se vor duce in dormitor unde se vor ageza pe pat, unul in fata celuilalt, contemplindu-se si transfi- gurindu-se unul pe celalalt. Urmeaz’ exercitiile cu contractiile musculare, pe care le executs. amandoi; mai intai realizeazi bairbatul contractiile musculare, apoi femeia. Apoi, femeia se va culea pe pat in pozitia folosita la tehnica perceperii. Barbavul se ageaza langi ea, in dreapta ei, fri s-o ating’. El ii priveste capul gi sinii. Femeia inchide ochii, igi formeazd mental imaginea proiectici yantra-ice $i emite mental Cele 7 nopti ale tantrei —tebnici speciale pentru cupleri 359 mantra. Barbatul, cu ochii deschigi, emite si el mental mantra ridick mana si-i miangiie buzele cu degetul aratator. Apoi ii ageazd mana pe fata, se apleacd fnainte gi fi atinge buzele cu buzele lui fara a atinge deloc nici o alt parte a corpului, isi trece incet limba peste buzele ei si o siruti in timp ce emite mental de trei ori mantra. Apoi se indreapti si igi reia pozitia cu mainile relaxate pe langa corp. Cei doi vor urmiri si se controleze cat mai bine gi si emiti mental mantra, focalizand energia la nivel mental. Femeia nuva rspunde la sdrut, cu exceptia faptului cd va deschide buzele. Ea se va concentra exclusiv upra senzatiilor buzelor gi limbii ei. In continuare, barbatul va emite szantra gi igi va ageza mainile cu palmele in jos pe sinii femeii, fi va cuprinde sfarcurile intre degetul mare, policar si arititor, masandu-le cu foarte multa blandete si afectiune. Apoi ridicd mina stingi de pe sinul ei drept; mana dreapti raméne pe sinul stang pe care-I va masa ugor, in timp ce se apleaci in fayi cuprinzand cu gura sfarcul pe care-] maseazA usor, dupa care il va suge cu blandete, inconjurandu-l cu varful limbii, rosteste de trei ori mental mantra gi igi reia pozitia. in continuare, barbatul ridica mana dreapta de pe sanul sting al femeii gi ageazi mana sa sténga pe sanul dreptal femeii, pe care-l va masa cu blandete in timp ce se apleaca in fata pentru cuprinde cu gura sfarcul de Ja sanul drept, pe care-l va suge usor, il va cuprinde cu varful limbii, emigand mental mantra de trei ori. Apoi se va indrepta din nou. Dupi aceasta, birbatul igi va schimba pozitia, intorcindu-se in asa fel incat s poatd privi picioarele, organele genitale gi abdomenul femeii. Dupa aceasta igi va ageza mainile peste mainile femeii, care sunt asezate relaxat pe abdomen. Apoi mainile sale vor aluneca ugor in jos, peste muntele lui Venus, agezdindu-le pe ambele pirti ale orificiului vaginal. Dupa care desparte labiile si exerciti 0 presiune usoara si plicuti asupra clitorisului, in timp ce emite mental mantra de trei ori. Lasi apoi mainile si alunece mai jos, pani cand degetele lui vor atinge zona perineului, asupra c&reia va exercita o presiune usoar’ si plicut’, timp in care va emite mental mantra de trei ori. Se reintoarce cu miinile in zona deschiderii vaginale, las3 mAinile s4 alunece din nou in jos, cXtre zona perineului. Mainile vor mangiia acea zoni gi vor ajunge in zona rectului, unde vor exercita © presiune usoari asupra muschilor rectali, spre interiorul acestora, emigand mantra de trei ori. Mainile barbavului se vor intoarce in zona deschiderii vaginale, unde va deschide cu degetele mari labiile vaginale, va apisa clitorisul cu degetele aritatoare, in timp ce va emite mental mantra de trei ori. Apoi elibereaza labiile, agezandu-si mainile deasupra orificiului vaginului. Se apleacd usor, apropiindu-si capul de zona organului sexual feminin, de zona orificiului 360 CONTINENTA SEXUALA vaginal. Buzele hui vor atinge si vor uta partea interioar’ a coap- selor, intai partea sting’, apoi pe cea dreapti, iar limba lui va trece peste interiorul coapselor, spre orificiul vagi- nal. Cu degetul mare gi arititorul mainii drepte, barbatul va despargi labiile waginale. Buzele lui vor cuprinde fiecare labie in parte, va incepe cu cea din stinga gi va continua cu cea din dreapta, pe care 0 va suge ugor. In timp ce realizeaza aceasta, limba se va plimba ugor deasupra fiecrei labii in parte. Dupa care igi va indrepra limba in zona orificiului vaginal, patrunzand cu limba in interiorul vaginului. Dupa aceasta igi va retrage limba din acea zona si va urca cu limba in zona clitorisului pe care-l va stimula, exercitind asupra acestuia o apisare ugoard. Apoi va cuprinde clitorisul cu buzele, il va trage cAtre gura sa gi il va stimula cu limba. Femeia va rimane nemiscata in pozitia de bazii, culcata pe spate, cu genunchii departati si tilpile lipite. Barbatul va receptiona in mod constient reactia femeii gi va repeta, in cazul unei reactii puternice, stimularea care a produs acea reactie. Barbatul va putea introduce degetul mare, policarul, de la mana dreapta in vagin, lisindu-I nemigcat, pentru a provoca o excitare suplimentara. El va continua cu stimularea oral prin sugere, patrundere, sdrutare si lingere, in scopul de a aduce femeia in pragul orgasmului. Barbatul nu va atinge nici o alti parte a corpului femeii, iar femeia igi va mentine miinile pliate deasupra abdomenului, neavand voie si ating’ corpul birbatului. Cand femeia va simti apropierea stirii de orgasm, va semnala iubitului siu acest aspect, atingandu-] pe brat. La acest semnal, barbatul isi va indeprta gura si mainile din zona orificiului vaginal, indepartandu-se de femcic, ridicandu-se de pe pat si privind plin de transfigurare femeia. Femeie va emite mental mantra gi se va concentra asupra corpului perceput ca o yantra, urmarind sa transmute gi si sublimeze energia din zona Cele 7 nopti ale tantrei — tebnici speciale pentra cuphuri 361 sexuali citre zona fruntii. Ea igi va pastra mainile pe abdomen. Va mentine aceasti pozitie gi se va concentra puternic, in timp ce barbatul o privegte plin de transfigurare. Cei doi iubigi au constatat cA exercitiile de cuplu realizate in noptile anterioare au inceput sa influenteze modul in care ei interactioneazi amoros si emotional, adicd au putut remarea faptul ci relawiile lor sunt din ce in ce mai armonioase $i cd energia transmutata si sublimati pe nivelurile superioare ii ajut si aib§ o relatie de cuplu din ce in ce mai armonioas’, dar si se gi controleze din ce in ce mai bine in viata cotidian’. Apoi iubita se va ridica de pe pat, dar cei doi nu vor vorbi, fiind interiorizati, emitand mental mantra gi urmarind si se controleze cat mai bine. Barbatul se va culca pe pat, in pozitia de la postura individual a percepe Seva relaxa, va continua si emit santra gi si pastreze starea de interiorizare profunda gi de control. Urmirind si aiba gi ea aceeagi stare de interiorizare gi de control, dar gi de transfigurare, femeia se va ageza ling’ barbat, Far a-l atinge, ea fi priveste fata si pieptul, plind de iubire si urmarind si-] identifice pe barbatul iubit cu Principiul Ultim Masculin, cu Barbatul Arhetipal, vizind nel perfectiunea ultima. Barbatul va mengine ochii inchigi pe intreaga perioad’ de desfagurare a tehnicii. Femeia igi va ridica mainile pe care le va duce pe buzele birbatului, apoi jiva mangaia buzele cu degetele mari si cu cele aritatoare. Femeia va rosti de trei ori mantra. Dupi aceasta, mainile ei vor cuprinde fata birbatului, ea se va apleca ugor gi va atinge cu buzele, ugor, diafan, buzele barbatului, in timp ce va rosti mental mantra de trei ori. Pe perioada acestui sarut usor, barbatul va ramne pasiv gi se va concentra asupra imaginii mentale a tot ceea ce se petrece, dar mai ales asupra senzatiilor resimtite. Dupai aceasta, femeia se va indrepta si va privi din nou, plina de transfigurare, birbatul. Apoi isi va ageza mainile, cu palmele in jos, pe pieptul barbatului. Va cuprinde sfarcurile, intre degetul mare si arStitor, pe care leva rula cu blandete. Va incepe din partea sang. In timp ce mana dreapti ramane pe sanul lui sting, ea igi va retrage mana stangé de pe pieptul lui, adica de pe sfarcul dreptal birbatului. Cu mana dreapti va masa zona pieptului gi sfarcul stang al birbatului, in timp ce se va apleca in fata, citre el si-i va cuprinde sfarcul cu gura, mangaindu-] cu limba gi emitand mental mantra de trei ori. Apoi isi va indeparta buzele si mana st4ngi de pe sanul lui stang. Va realiza acelasi lucru simetric, pe partea dreapti, sanul drept fiind atins cu mana dreapti. Dup aceasta, ea se va ridica gi isi va modifica pozitia astfel incat si poatad 362 CONTINENTA SEXUALA privi abdomenul, organcle genitale si picioarele barbatului. Femeia va rosti mental mantra de trei ori gi igi va ageza palmele pe abdomenul lui. Apoi le va lisa si alunece prin zona pubiani citre baza penisului (/ingam-ului), cuprinzndu-I cu degetele mari de la ambele maini si cu degetele araititoare. Va exercita o presiune ugoara, in timp ce va emite mental mantra, apoi degetele sale vor aluneca, mentinand presiunca, de-a lungul trunchiului penisului pana la gland. Femeia va strange portiunea glandului, va exercita o presiune usoara asupra acestuia cu degetele mari gi cele aritatoare, apoi reageaz miinile pe ambele parti ale organelor genitale ale barbatului. Pe parcursul realizarii acestei actiuni, femeia va emite mental mantra. Degetele ei se deplaseaz pe partea inferioard a penisului (lingam-ului), pani la radacina acestuia din scrot, unde va exercita 0 presiune in timp ce va emite mental santra de trei ori. Mainile ei vor aluneca acum peste zona perineului, unde vor apasa gor muschii orificiului anal. Femeia va emite de trei ori mantra gi va relaxa mainile. Dup& aceasta, ea se va intoarce cu mainile catre organele genitale ale barbatului, asezindu-si mainile de ambele parti ale organelor genitale ale barbatului. Degetele aritatoare gi degetele mari, policarii, cuprind baza penisului gi o string, exercitd o presiune in acea zon’, in timp ce femeia igi apleacd fata spre penis. Va cuprinde testiculele cu mana sting, cu aratitorul si degetul mare de la mana dreapti exercitind o presiune asupra penisului indreptat in sus, pand ce glandul va atinge abdomenul barbatului. Apoi ea isi va lipi buzele de baza penisului (/imgam-ului), pe ridicitura tubulard a uretrei gi le va urca pana in zona glandului. Dupi ce buzele ei au ajuns in dreptul glandului, isi retrage gura gi va mentine cu ajutorul mini drepte penisul (Jingam-ul) in unghiul lui nataral din timpul erectiei, adici perpendicular fata de corpul birbatului. Apoi va cuprinde lent penisul Cele 7 nopgi ale tantrei — tebnici speciale pentru cuphuri 363 cu gura, [Xsindu-I si pAtrund’ avét cit senzatia este plicuti. Femeie va suge Jingam-ul, apoi igi va retrage gura pani la nivelul glandului, dupa care va cobori din nou spre baza acestuia. Mana dreaptii se va mentine in jurul bazei penisului (/igara-ului). Acum migcirile ei fi vor aduce reactia rispuns din partea birbatului, Dac birbatul va reactiona puternic la o anumiti stimulare, femeia va repeta acea stimulare in scopul de a produce cit mai mult plicere birbatului i de a-I face si se apropie de orgasm. Barbatul se va mentine intr-o atitudine pasiva. Lui fi este cu desavarsire interzis si ating’ cumva femeia sau s& piarda controhul asupra energiei sexuale. La prinmul semn al apropierii stirii de orgasm, el va semnala aceasta iubitei sale, strngind-o usor de brag. Femeia se va indeparta imediat de barbat si chiar va parasi patul, pat cmitand mental mantra gi privindu-l pe barbat cu multi transfigurare gi iubire. Barbatul va semnala din timp, astfel incat s2 si cnergia crotici. Acest lueru |-a invagat deja prin practica exercitiilor individuale. Aceasta stare de control isi va ardta valoarea cfnd barbatul va trebui s¥ obtind controlul in cele mai dificile conditii. Imediat dupi ce a semnalat femeii ci se apropie de starea de orgasm, barbatul va emite cat mai intens mantra, simultan cu focalizarea cit mai ferma asupra imaginii mentale a corpului siu sacralizat, yantra, urmarind si sublimeze si s{ wansmute la niveluri superioare energia erotic’. Dupi ce el va simti ci a sublimat acea energie si ci a atins o stare de control desavargit, se va ridica din pat. Perechea se va ageza in liniste la mas, pentru a servi o mick gustare. in timp ce ma&nanc&, vor discuta despre starile pe care le-a simtit fiecare gi despre lucrurile care-i frimént4, timp de 0 or’, dup’ care vor putea incepe si fuzioneze amoros, observand nu numai amplificarea stirii de apropiere gi intimitate dintre ci, ci gi o stare de plicere din ce in ce mai mare, pe care cei doi o controleaza. poata controla orgasmu! Utilitatea tantricd a procedeelor de amor oral are in mod evident un scop dublu. in primul rand, intimitatea acestor proce dee genereazi o stare de intelegere mai profunds intre iubigi, iar actul in sine creeaz o baz durabili in vederea inliturarii orickrei inhibitii. Aceste procedee realizate inaintea fuziunilor erotice vor conduce la sporirea intimititii, excitatiei si dorintei dea produce placere celuilalt. Cu ajutorul acestor tehnici nu numai c& se va extinde propriul con- trol, dar se va observa o crestere a stiri de control a energiei sexuale in cuplu. 364 : CONTINENTA SEXUALA ASAPTEA NOAPTE A TANTREI Maestrul a spus urmitoarele: Ale voastre sunt bucuriile lui Kali (Shakti) si ale lui Mabakala (Shiva). Voi sa impéryiti plicerea, voi st vorbiti despre placere. Voi si cunoasteti placerea proprie, ca si placerea celuilalt. Fiti impreund, dar totusi fiecare pentru sine in aceasta noapte, ca si in toate celelalte nopti ale viepii voastre. Receptionati mai mereu pliceri noi, oferiti placere, placeri din ce in ce mai mari. Produceti energie din ce in ce mai mare pe care sii o stdpaniti. Faceti din viata voastré o cale de evolutie pe calea tantrici.“ Aceasti noapte va necesita pregitirile din nopyile anterioare. Cuplul va merge intai la mas&, unde va servi hidromel sau un suc de fructe proaspit. Dupa aceea iubitii vor merge in baie, unde se afla cada umpluti cu api si pregiitit’ pentru imbiierea lor. Se vor spila precum in celelalte nopti, iar dup3 ce vor iesi din baie se vor ageza in pozitia contemplativa, in care se vor privi plini de iubire si transfigurare, apoi vor realiza tehnica contractiilor musculare. Dup aceasta se vor ageza pe pat. FEMEIA Femcia sc va intinde pe pat in pozitia perceperii, cu picioarcle depirtate gi tilpile lipice. Barbatul se va aseza langi ea. De aceasta dati, femeia va tine ochii des Acum birbatul va efectua tehnica dup3 cum urmeaz4, iar femeia fi va comunica in acest interval de timp, in modul cel mai deschis si mai sincer posibil, senzatiile pe care le are ea, care fi sunt generate de anumite actiuni ale barbatului. Prin aceasti tehnic3, birbatul se va familiariza cu fiecare parte a trupului femeii, stiind din ce in ce mai bine ceea ce o exciti cel mai mult gi ce fi genereaza plicere din ce in ce mai mare. Barbatul va incepe prin a atinge buzele femeii, iar ea ii va comunica senzatia pe care a resimtit-o. Barbatul va siruta apoi buzele femeii, iar ea i va comunica ceea ce a simtit. De asemenea, fiecare dintre ei va urmiri si emiti mental, cu fort’, mantra. Barbatul va atinge si va masa sAnii femeii, iar in timp ce rulcazd sfarcurile intre ardtitor si degetul mare le si sirutd. Femeia ii va comunica ceeace simte, senzatiile care apar in fiinga ei. Acum birbatul se va intoarce astfel incdt si poata vedea picioarele, abdomenul si organele sexuale ale femeii. Dupa aceasta igi va ageza mainile pe abdomenul femeii, iar degetele sale vor aluneca ugor peste muntele lui Venus, citre zona deschiderii vaginale, va deschide labiile vaginale, va apiisa clitorisul. Apoi va relaxa degetele, iar femeia ii va descrie senzatiile pe Cele 7 nopti ale tantrei - tebnici speciale pentru cuphuri 365 care ea le-a avut. in continuare, birbarul va aluneca cu degetele cAtre zona perineului si va exercita o presiune, dup’ care se va relaxa, iar femeia ii va comunica senzatiile avute Dupi aceea, barbatul igi va ageza miainile deasupra vaginului, deschide labiile vaginale si incepe cu blindete si erotizeze femcia; dupa ce a stimulat-o astfel, ea ii va comunica senzatiile traite. Barbatul va ramane in picioare si va astepta ca femeia si aibi o stare de control desivargit. Cand femeia ii va comunica faptul ca este pregitita, barbatul se va aseza pe pat lang’ ea gi-i va face amor oral. Cand femeiaaajuns la o stare de excitatie maxim, el se va opri gi se va indepirta de langa ea. Femeia va urmiri si controleze cat mai ferm energia eroticd rezultati, emitind cu fermitate mantra. Apoi vor schimba locurile, adic birbatul se va ageza pe spate, iar femeia vaveni ling’ el, incepind si-I erotizeze. AARBATUL Dupi fiecare comunicare a barbatului referitoare la senzatiile traite, femeia igi va relaxa mAinile timp de cAteva clipe, pentru a continua tehnica. Artatorul si degetul mare (policarul) mainii drepte cuprind si apasa baza penisului (/ingam7-ului), iar mana ei sting’ cuprinde testiculele. Femeia se va apleca in fata si va incepe sa-I stimuleze oral pe barbat. Barbatul ii va descrie senzatiile declansate de fiecare migcare a ei. Dupi ce femeia a parcurs toate fazele stimulirii orale, ea indepirteaz4 gura gi mainile de pe organele genitale ale barbatului si reia pozitia in sezut lang’ barbat. Atat barbatul, cat si femeia trebuie si inteleagi ci aceasti tehnic’ trebuie si le stimuleze capacitatea de a percepe, atat pe ei insisi, cat gi pe fiinta iubitd, si sx imbunatateascd profund comunicarea intre cele dou fine. Scopul nu este doar producerea excitatiei, cu toate cX actiunile sunt foarte excitante. Se va emite si mantra de control, dar se va urmari mentinerea unui control foarte 366 CONTINENTA SEXUALA mare si si nu sc ajungs la declansarea starii de orgasm. Cand cei doi iubig vor fila o oarecare distant’, timp de citeva minute, ei vor inchide ochii si vor emite mental mantra, apoi se vor focaliza in interior asupra ecranului mental gi vor vizualiza cit mai exact imaginea yantra-ei propriului corp. Inaintea fazei urmitoare este foarte important atingerea stirii de control, deoarece este bine ca ambii iubiti si aibi un control desavarsit. In continuare, barbatul se va intinde pe spate in pozitia pe care a adoptat-o la tehnica individuala a perceptiei. Va inchide ochii gi va rosti de trei ori mantra, mental. Apoi va urmiri si vizualizeze imaginea propriului corp ca pe o yantra. Femeia va rimne in picioare si va astepta ca barbatul s aib’ o stare de control desavargit. Cand barbatul fi va comunica faptul ci este pregitit, ea se va aseza pe pat lang el si va cuprinde baza penisului (ingam-ului) cu degetul aritator gi degetul mare (policarul) de la mana dreapti. Degetele aluneca apasind ugor de-a lungul penisului (lingam-ului), pana la gland gi peste gland, dupa care va indeparta mainile. Femeia va face doar o data acest lucru, daci penisul (/ingam-ul) s-a rigidizat. Daca nu s-a rigidizat, ca va cuprinde si a doua oar baza penisului (ingam-ul), repetand procedeul anterior. Este necesar si fie amintit faptul c& degetele trebuie sd alunece dinspre baza spre gland, dupi care mana ei se va desprinde de pe penis. Dupa ce penisul (ingam-ul) s-a rigidizat, femeia va incheia acest procedeu. Dupi aceasta, ea se va ageza in genunchi, cu picioarele departate peste abdomenul birbatului, cu bustul ridicat gi faa indreptati spre capul lui. Femeia va cuprinde penisul (/ingar-ul) cu degetul aratator si degetul mare ale mainii drepte. Mana stangi se afla pe coapse sau in alti pozitie care-iasigur’ mentinerea unui echilibru corect. Ea igi va ridica goldurile deasupra penisului (lingam-ului) si il va introduce in vagin, apoi isi va cobor? trupul pan’ cand penisul (Zingam-ul) este introdus in vagin atat de adanc cat ii este posibil si ii. Ea va rimanc nemiscati in aceasta’ posturi, de asemenea gi Femeia va aseza miinile peste mainile barbatului, care sunt plasate pe abdomen. Ea va inchide ochii. Barbatul va folosi acum imaginea mentald fermi a contractiilor musculare. El se va concentra asupra muschilor gi a canalelor din interiorul penisului (/ingam-ului) $i igi imagincaza foarte ferm c& acestea se umplu atunci cand el incordeaz’ mugchii PC, ai zonei inghinale si ai pantecului. Fl va mentine contractia atat timp va putea face aceasta, dupa care se va relaxa. Femeia va simi migcarile de contractie ale penisului barbatului in vagin si-i va comunica birbatului ceea ce a simtit. Barbatul repetd contractia Cele 7 nopfi ale tantrei ~tebnici speciale pentru cupluri 367 apoi se relaxeazi. Dup& 0 clipX de concentrare, barbatul repeti a treia oard contractia, o mentine cft va putea de mult, dupa care se relaxeazi. Cei doi vor mentine aceast pozitie in ticere. Apoi femeia isi va indrepta puterea de concen- trare asupra musculaturii vaginale, pastrand ochii inchisi. Dup’ ce imaginea mentala si concentrarea au atins nivelul dorit, ea igi va incorda cat va putea de mult muschii vaginali. Barbatul simte cum acesti muschi fi string penisul (lingam-ul). Dupi ce contractia s-a incheiat, el va comunica . iubitei senzatia pe care a resimtit-o. Ea va repeta contractia, dupi care se va relaxa. Apoi, femeia execut a treia contractje, atat de puternica gi atat de indelungata ca durati, cat fi este posibil si realizeze acest lucru. ‘Acum percchea va zabovi linistita in aceasta pozitie, urmarind si emita mental mantra gi si aib3 o cat mai clara’ imagine mental’ a yantra-eiin vederea pistrarii controlului. Dupa aceasta, birbatul isi va relaxa picioarele si le va intinde. Femeia igi va migca goldurile intr-un mod in care s4-i provoace plicere ei, cat gi barbatului. Cuphul va incepe fuziunea erotic’ in aceasti pozitie. Amindoi pot actiona in aceast4 pozitie cu miscari ale trupului, cu atingeri si stimulari in scopul generarii placerii. Este foarte i important s& se mentind controlul. Intotdeauna cind unul dintre ei simte apropierea starii de orgasm si faptul ci nu poate controla aceasta, va semnala acest aspect fiingei iubite prin strangerea bratului. in acest caz, fuziunea erotic’ amoroasi se va intrerupe imediat, pana la redobandirea complet’ a controlului. Cuplul va continua jocul amoros in aceasta pozitie pana cind fiecare a atins macar o dati punctul in care si solicite intreruperea in vederea redobandirii controlului deplin. Combinatia dintre mantra, yantra si focalizarea puternici 368 i CONTINENTA SEXUALA mentalii va trebui si fie folosits de iubiti atunci cind unul dintre ei a semnalat intreruperea migc&rilor. In acest mod, jocul amoros va putea avea o durati care depinde doar de dorinta iubitilor, dar in care va fi mentinuti o stare de control perfect al energiei erotice. Apoi femeia va indeparta penisul din vagin gi se va culca alaturi de barbat. Din acest moment, ei se vor putea bucura de jocul plicerilorin orice mod dorese. Maestrii tantrici recomanda preluarea alternativa a rolului activ gi pasiv, deoarece prin aceasta se va ugura controlul gi se va putea prehungi starea de placere. Indiferent de pozitia pe care o va adopta cuplul in timpul fuziunii amoroase, se va folosi semnalul de intrerupere a interactiunii amoroase cand unul dintre cei doi iubiti va simgi cd a pierdut controlul, iar daca practica controlului energiei erotice va fi exersaté in orice postura amoroasa sau in orice situatie amoroasa, controlul va fi tot mai usor de mentinut. Atit preludiul, cat si actul amoros propriu-zis pot fi extinse in acest nod atat timp cit dorese ambii iubiti, iar orgasmele ce vor surveni in aceasta interactiune amoroasi vor fi controlate gi vor avea o mai mare intensitate decat cele din angrendrile amoroase obignuite. Cei doi iubiti vor emite men- tal mantra si vor urmiri si canalizeze intreaga energie amoroasi surveniti in urma acestei fuziuni catre centri superiori sau in directii in care ei consider’ ci manifesti un deficit de energie. Dupi ce aceasta fuziune amoroasa s-a incheiat, va urma etapa de postludiu, in care cei doi se vor imbratisa gi vor urmiri si-si impirtiseasci triirile minunate din timpul acestei fuziuni amoroase, dar gi de pe parcursul celorlalte nopti. Vor merge si se vor aseza la masi unde vor servi o hran’ ugoara si vor avea o conversatie despre cele petrecute in cele 7 Nopti ale Tantrei, care s-au incheiat. Dupi aceasta, maestrul tantric a continuat si vorbeasci celor doi: » Vegi pasi intr-un nou mod pe paimantul de sub privirile voastre. Afi devenit constiengi de esenga voastrd cea mai Iduntricit, de ceea ce este divin in voi. Datorité acestui lucru sunteti constienti de marea placere si marea forta pe care 0 stipaniti. Acum sunteti ca niste nou nascufi in ceea ce poate fi numit esen{a viefii tantrice. Fiecare nou pas il vefi face gandit si il vepi stapani. Pe propria voastrat cale vei ajunge la indiltimi spirituale nebinuite. Tebnicile pe care le-afi cunoscut vor spori din ce in ce mai Cele 7 nopti ale tantrei - tebnici speciale pentru cupluri 369 mult energia si forta voastrii, in miasura in care acestea vor fi practicate. Fiecare zi a vietii pe care o veti triti in mod tantric va va oferi mai multa cunoastere a unor capacitati mai mari de a primi placere si de a oferi plicere, energie mai mare si o frutere mai mare de control a acesteia, un control mai bun al vietii voastre gi a tot ceea ce veti descoperi in acest Univers, deoarece veti fi uniti cu voi insiva, uniti cu pamdantul, unifi cu tofi ceilalti, uniti cu Universul, constiengi de esenta voastrit, iar astfel veti avea posibilitatea de a fi in contact cu esenta voastrit nemuritoare care este aceeasi cu cea a intregii existente. Faceti fiecare pas cu certitudinea cit acesta va fi mai plin de placere decdt orice placere afi cunoscut pana acum, deoarece este o existenqa ca esenta a plicerii, iar trupul vostru este cheia, este sediul tuturor acestor forte creatoare. Acum voi suntefi 0 parte a unitittii tuturor esentelor care au existat si vor exista vreodata. Vi se va destadinui forta, plicerea si puterea peste toate lucrurile. “ Cele 7 nopti ale Tantrei gi tehnicile individuale pentru barbati gi femei au dezvaluit principiile de baza ale sexualitatii tantrice, ceea ce conduce la intensificarea sexualititii, a controlului energiei sexuale gi vitale, la capacitatea dea utiliza aceasta energie rezultati citre celelalte domenii ale vieqii. Practica tehnicilor prezentate ii va ajuta pe toti cei care se iubese si se cunoascd mai bine si s4 aprofundeze orice relatie de iubire in cuplu. Nu trebuie si se uite ci pe maestru il face intotdeauna exercifiul, asa c& tehnicile individuale, dar si cele de cuplu trebuie si fie practicate o anumita perioada de timp, astfel incat si se ating’ un control desivarsit al energiei erotice la nivel individual, dar si la nivelul relatiei de cuplu. Pe masuri ce fiintele vor aprofunda aceste tehnici, vor aprofundarea placcrii va conduce catre o cunoastere plenara a propriei fiinte. Astfel se poate ajunge la desivargirea armoniei intr-un cuplu care practici continenta sexuala, Deschiderea permanenta fati de fiinta iubit’ gi deplina tolerangi fa de aceasta, transfigurarea fiintei iubite, comuniunea cu energiile subtile benefice din Macrocosmos, revelarea dimensiunii sacre a iubirii, iubirea sublima si neconditionatd, iati primele roade ale practicii acestei tehnici profund spirituale, care va face si se instaleze in universul fiintei noastre o fericire coplesitoare. 16. PRELUDIVL, LUDIVL, POSTLUDIVL SI EFECTUL TAINIC DE .AVALANSA“ in perioada contemporan& majoritatea fiingelor umane fac o mare greseali si anume faptul c3 toati atentia lor este focalizati, in principal, asupra momentului orgasmului cu ejaculare, iar dupa ce acesta a fost atins urmeaza 0 perioada de apatie si dezinteres. De obicei, de aceasta situatie este responsabil birbatul deoarece el tinde si ating’ orgasmul ca ejaculare cu repeziciune, cel mai adesea fark a 0 satisface deloc pe femeie. Actul amoros nu trebuie privit ca un ,sprint de o suti de metri*, care se va sfarsi intr-un colaps total. Aceasti situatie tragic tinde s& creeze adeseori stiri intense de frustrare si de gol care genereaza resentimente in celalalt (in femcic, mai ales) fenomen cunoscut in mod umanim ca depresie post-coitum. Cand cuplul continent se familiarizeza cu necesitatile sexuale ale celuilalt, ale fiintei iubite, adaptarea reciprocd generatoare de fericire gi implinire este naturala si foarte facila. Orice stimulent sexual, erotic poate face parte din preludiu dac& acesta produce o armonizare fizicd si subtili a cuplului. Invagaturile orientale secrete afirmi ci femeia, la fel ca si apa, fierbe greu si se riceste greu dup’ aceea. Reversul este valabil in cazul barbatului, care este comparat cu focul si care, daci nu este continent, se aprinde repede gi se stinge cu repeziciune. Cu toate acestea, daci cei doi sunt continengi gi corect echilibrati, se vor transforma foarte mult unul pe celalalt. Echilibrul ,,focului* gi al ,,apei*, in cazul cuplului perfect continent, da nastere la ,vapori“, care se ,,ridic3“ in mod natural. Aceast’ migcare care apare in cazul cuplului perfect continent este analoagi ascensiunii (sublimarii) energiei vitale prin canalele (nadi-urile) i centrii de forta subtili (chakra-ele). in timpul uniunii sexuale, realizate cu continent, aceast’ ascensiune are loc spontan atunci cand exists armonie gi echilibru in jocul amoros. Dac pasiunea amoroasi clocoteste in unul dar de-abia se trezeste in celalalt, atunci cuplul trebuie si urmireasc% si armonizeze cit mai bine aceste doui stiri. Jocul amoros trebuie intotdeauna realizat, mai curand, cu dorinta sincer’ a implinirii gi fericirii absolute a celuilalt decét pentru obtinerea unei satisfactii egoiste. Preludiul, ludiul, postludiul si efectul tainic de avalansit 371 Sfarsitul jocului arnoros este la fel de important ca si preludiul. Fractal paradisiac al dragostei se va putea coace doar prin hranirea atenta gi sistematic’ a copacului in care el creste. Dup& atingerea orgasmului fard ejaculare (descircare), cei doi iubiti trebuie si riména in uniune intima’ un scurt interval de timp, iar dupa aceea ei trebuie si urmireasci si se afle la cel putin citiva kilometri distanyi unul de celalalt. Aceasta permite atunci amplificarea transfigurarii si a cosmizarii relatiei si totodata asigura schimbul reciproc de energii subtile la distanta si absorbtia amplificata prin EFECTUL DE AVALANSA a fluidelor vitale, care fi revitalizeazi profund. Acesta este momentul tainic cind cei doi se pot cunoaste pe o cale paranormal, reciproc, multmai bine, intr-un mod inefabil non-verbal, subtil, spiritual. Impartasind astfel de fiecare dati o nou’ experienti extatici, ei vor avea multe de asimilat unul de la cellalt daca vor fi atenti la ceea ce se produce atunci in fiinta lor. Este recomandati meditatia in timpul imbratisirii intime, avand Lingam-ul introdus in Yoni firi a atinge ins’ orgasmul cu ejaculare (descarcare), Dupa efortul fizic intens al actului amoros si dup4 starea de delicioasi cliberare pe care o face si apari orgasmul fara ejaculare (descarcarc), corpul fieciiruia se gaseste intr-o stare de unici relaxare. Acum este momentul in care postludiul amoros urmeazi cao necesitate a firii, moment in care cei doi iubiti urmiresc si Impirtaseasc cat mai mult din trairile avute si si fact 372 CONTINENTA SEXUALA sa creasca starea de iubire si de intimitate dintre ei. Aceasti stare beatific’ este foarte favorabil3 meditatiei si absorbtiei reciproce. intingi amAndoi, nemigcagi, cu bratele si cu picioarele intim inlinguite, rimanand cel mai bine cu organele sexuale in uniune, cei doi iubiti pot experimenta atunci contopirea euforici completa a identititii lor diferite. Folositi din plin aceste momente privilegiate pentru a va focaliza ferm mintea asupra unei mantra, asupra unui sunet subtl, permitand astfel valurilor de extaz si-si continue fluxul lor neintrerupt. Urmatriti si chiar refuzagi inceperea uniunii intime amoroase fara preludiu. Textele strdvechi insistdé asupra preludiului si asupra armonizarii depline dintre cei doi iubiti. Un savant care a studiat psihologia feminind povesteste despre confidengele pe care i le-a ficut o femeie: »Ob, voi biérbazilor cure doriti sit castigati afectiunea femeii si ca acest sentiment sit ritmand nealterat in inima ei, dezmierdati-o indelung inaintea actului sexual si nu neglijati nici un amanunt pentru ao pregiti cum se cuvine in vederea penectriarii. Explorati-o in toate intimitatile ei, negindindu-ve la nimic altceva in timpul acela. Ciutati sit-i ghiciti dorinjele si nu pierdeti momentul favorabil pentru a incepe actul erotic propriu-zis, adicit atunci cénd ii vedeti ochii umexi si buzele intredeschise. Atunci incepeti, dar nu inainte de a o aduce in aceasti stare. Apoi penetrati-o ugor, si, daca veti avea griji si vi miscati in mod convenabil pentru ea, plicerea ei va fi uriagi. Strangeti-o la piept, presdrati sirutari pe obrajii ei gi pastrati mereu /ingam-ul in vaginul ei, ciutand ca ea si ating’ orgasmul, deoarece acest lucru va va incununa de succes opera. Dack prin gratia lui Dumnezeu Cel Preainalt, ati reusit aceasta, aveti griji simu vi retrageti membrul viril, ci pistrati-lin vagin, coplesind astfel femeia cu o plicere fara de egal. Apropiati-vi urechea gi ascultati-i gemetele gi suspinele caci ele dovedese cat de mare este plicerea pe care i-ati produs-o. Prebudiul, hudiul, postludiul si efectul tainic de avalansa 373 Cand incetarea penetrarii pune capit jocului amoros, nu va ridicati brusc, ci retragefi-vd cu precaugie membrul si ritmanegi lingd iubitd, intingi pe partea dreapta. Nu fiti asemenea unui catar care se arunca pe femela lui, ci fiti fidel adevaratelor principii ale artei de a inbi. Nu procedati deci, ca acela care atunci cand nu mai simte nici o plicere se ridicd, retritgandu-si lingam-ul. Acest prost obicei trebuie indepitrtat deoarece nu face nici o placere iubitei. In concluzie, un amant veritabil nu trebuie si uite aceste recomandari daci doreste ca relatia sa amoroasé sa fie implinitoare.“ (Nefzani- Griidina desfatarilor) Tati si pirerea unei curtezane: »O, tu cel care ma intrebi, cea ce-ti atrage iubirea si aprecierea femeii in timpul actului sexual sunt tocmai jocurile si imbratigirile care il preced, iar mai apoi, controlul deplin asupra ejacular: Crede-mi ci sirutirile, mugciturile usoare, imbritisirile, plimbarca buzelor pe sanii ei astfel incat si-i umezesti cu saliva proaspat’, acestea sunt lucrurile care ii vor cAgtiga afectiunea gi totodat’ pasiunea fai de tine. Actionand astfel, orgasmele celor doi vor fi simultanc, punctul culminant al placerii avand loc in acelagi timp, atat la barbat cat gi la femeie. Membrul viril va resimg orgasmul femeii, ficind astfel ca iubigii si resimtad o plicere uriasi. Tata secretul iubirii, iar daci lucrurile nu se desfisoara astfel, femeia nu va ayea parte de o plicere deplina gi nu va cunoaste deliciile orgasmului dilatat in nemarginire. Afla c4 femeia nu igi va vedea dorintele satisficute si nu il va iubi pe cel care nu va fi capabil si o aduca in pragul orgasmului; in schimb barbatul care va reusi aceasti performanyi, va cunoaste cea mai pasional’ iubire din partea iubitei lui, chiar daci aspectul sau fizic este mai putin reusit. Astfel, ia aminte si pune totul in joc pentru a face ca orgasmele inbitilor sa aibé loc simultan, deoarece aceasta este cheia amorului per- fect.“ (Nefzani- Gridina desfiitarilor) Zonele erogene sunt in realitate nite focare de rezonan{’ cu anumite sfere nesfarsite de energie benefici ce existi in Macrocosmos. Ele sunt mai mult sau mai putin extinse, mai mult sau mai putin numeroase si mai mult sau mai putin sensibile, adica trezite, la o fing’ umani, in functie de sexul acesteia, in funcyie de semul zodiacal gi de persoan’. Pentru a dovedi fiintei iubite cd o iubim gi cé dorim si o cunoastem mai bine este necesar si incepem si-i cunoastem zonele erogene, care ne pot dezvahui multe secrete gi care ne pot aduce apoi satisfactii nebinuite, dar pot si creste gradul de intimitate dintre cei doi iubiti. Aceste zone erogene sunt parti 374 Le eheghe CONTINENTA SEXUALA privilegiate ale trupului care sunt cu mult mai bogate in receptori senzuali si care sunt si mult mai sensibile decit restul corpului. Atunci cind sunt stimulate prin tandre si experte mangaieri, ele trimitmesaje complexe la creier, care este sediul excitatiei si care integreaz4 imediat aceste mesaje si le transforma in influx nervos, Acest influx este apoi retransmis imediat la organele genitale sub formé de senzatii intense gi delicioase care ne umplu de fericire. Prin urmare, cel putin din acest punct de vedere, se poate spune ci egalitatea dintre barbati si femei este o problema deja rezolvat’: in cazul ambelor sexe, zona erogend principala, care este in mod egal comuni, este si rimane crcierul. Se mai poate spune c zonele erogene sunt imp&rtite in dow’ categorii. Astfel, avem zonele eragene primare, a ciror excitare este foarte necesar’ pentru provocarea orgasmului. Acestea sunt strict localizate in zona genitala. Barbatul nu detine decat o singuri asemenea zon’, glandul Lingam-ului, spre deosebire de femei, care au sapte asemenea zone: colul (cervix-ul), anusul, labiile, uretra, punctul G, clitorisul i canalul vaginal. Aceste gapte zone sunt independente dar, cu toate acestea, ele pot totusi si actioneze la unison, intr-o tainicd sinergie, care se manifest mai ales in cazul amorului cu continengd. Adeseori zonele primare trebuie si fie puse in stare de receptivitate maxima prin stimularea intensi si prelungiti a zonelor eragene secundare, care singure, sunt insuficiente pentru a provoca orgasmul fri descArcare sau ejaculare. De fapt, dupa considerentele sexologiei contemporane, clitorisul se prelungeste la uncle femei foarte senzuale si vitale printr-o zona care urci de-a lungul peretelui anterior al vaginului gi este consolidac la cealalta parte prin intermediul aga numitului punct G. Aceasti zona erogena primar, care este bifocal in cazul femeii, este 0 zona continua din punct de vedere anatomic gi Preludiul, kediul, postludiul si cfectul tainic de avalangit 375 adesea este extrem de sensibili la unele femei. in plus, ambele ei extremitagi pot fi excitate in mod independent. De unde gi distinctia intre orgasmele clitoridiene, clitorido-vaginale, urinare, anale, cervico-uterine, totale gi cele vaginale. Suprafata relativ mare a acestei zone si complexitatea ei extraordinard explici de ce o femeie care a suferit 0 excizie a clitorisului poate cu toate acestea si ajunga la starea de orgasm fara descircare. Pe de alt4 parte, atat glandul la barbat cat gi clitorisul la femeie sunt bransate direct cu creierul. Mesajele senzitive foarte plicute care sunt transmise gi receptate utilizeaza un sistem reflex arhaic, dar care este foarte eficient gi care folosegte ca intermediari muschii, si care face ca influxul energetic s4 urce direct pana la creier. In plus s-a observat ci acest sistem functioneazi in ambele sensuri: astfel, dorinta amoroasi intensi poate fi activati atat dinspre creier in jos, cat i de jos cAtre in sus. In ceea ce priveste zonele erogene secundare, distingem trei localizz a ciror putere erogend merge in sens crescitor: 1. Zonele erogene extra-genitale, a ciror putere gi suprafaté sunt foarte variabile de la o persoana Ia alta, in functie de gradul de trezire erotica si de vitalitate; par a fi mai sensibile la femeile care au atins deja o anumiti stare de senzualitate. 2. Zonele erogene para-genitale (partea de jos a abdomenului, regiunea vintrelor gi cea a perineului), sunt cvasi-identice atat la barbat cat gi la femeie, gi au in ambele cazuri aproape aceeagi putere erogen’. 3. Zonele erogene genitale, care cuprind ansamblul organelor genitale externe (scrotul, inveligul Lingam-ului, buzele vulvare, intrarea vaginului, pubisul). Aceste zone erogene secundare sunt accesibile oricdrui gen de stimulare erotica persistent. Sensibilitatea lor este chiar foarte bogatd, cuprinzind orice gama, inclusiv pe cea a durerii (cu toate ci in mod normal nu este necesar si experimentdm acest aspect). Insi chiar daca sunt suprastimulate, ele nu conduc imediat la starea de orgasm. Ne putem juca astfel ore in sir fara ca efectele lor si depigeasci un anumit prag sau, in cazul continenei amoroase, si fie epuizate. Aceasta spre deosebire de zonele erogene primare, care, o dati activate, conduc in cele din urma la orgasm fara descircare sau ejaculare dar care pot si dea dovada si de momente refractare. In acest context atat birbatii, sau mai ales barbatii, cat si femeile nu trebuie si uite ca preludiul prelungit, iar apoi postludiul in cadrul fuxiunilor amoroase cu continenta si transfigurare sunt foarte importante, acestea putand sé conduct la amplificarea starii de iubire si la tritirea ulterioara 4 unor stéri extatice. iy 376 CONTINENTA SEXUALA ZONELE EROGENE LA FEMEIE »Dumnezeu a creat saruturile pe buze, obraji si pe gat, pentru ca atingerea buzelor fragede si provoace rapid erectia biérbatului. $i tot El, in marea Sa ingelepciune, 4 infrumusetat pieptul femeii cu sani voluptosi, iar obrajii i-a facut imbujorati si stralucitori. A inzestrat-o cu ochi frumosi, care inspira iubire, cu gene lungi sé tdioase ca niste sitbii ascutite. In plus a infrumusejat-o cu un pintece rotund, aviéind la mijloc un buric atragétor. A binecuvantat-o, de asemenea, cu solduri majestuoase, fucind ca toate aceste minunafii sii fie sustinute de doud fese rotunde minunate. Intre cele doud coapse a fost creaté arena confruntarilor care, fiind carnoasé, seamind cu capul unui len, fiind numitd vulva. Ab! Cati oameni au murit din cauza ei, si cati eroi sunt printre ei!! Dummnezeu a mai ditruit acestei fiinte neaseniuite o gura, o limbi, si doudt buze, ficind-o sé semene cu urma piciorului unei gazele in nisipurile desertului. Toate aceste frumusefi sunt sustinute de doua coloane mirifice, care sunt dovezi vii, graitoare ale puterii si inelepciunii divine; le-a modelat astfel incit sa fie nici prea lungi, dar nici prea scurte, impodobindu-le cu genunchi, cu pulpe si cu glezne delicate. Atotputernicul, a scufundat femeile, se spune, intr-un ocean de splendori, de voluptati si de delicii neinchipuite; le-a acoperit cu vesminte scumpe, cu centuri strélucitoare si cu surasuri excitante. Slavit fie Cel care a creat femeile cu nurii si formele lor apetisante, cu pirul, talia, bustul, séinii care se umflé de dorintd, cu gesturile lor lascive. Stapdnul universului le-a dat puterea de a seduce orice barbat; fie ca este slab sau puternic, el va deveni in final umilul lor adorator si servi- tor. Femeile aduc unirea sau dezbinarea, bucuria sau necazul. (...) Eu, supusul lui Dumnezeu, ti multumesce pentru faptul ca nimeni nu este ferit de iubire pentru frumoasele femei si pentru faptul ci nici un barbat nu se poate sustrage dorintei de a le iubi, nici dacé se desparte de ele, nici daca igi schimmbé toate obiceiurile, si nici daca fuge in orice colt al lumii.“ (Nefzani- Gridina desfitarilor) 1.Parul si piclea capului Aceasti zona este foarte excitanta mai ales datorita destinderii considerabile pe care o confera intregii fiinte, inainte sau dupa fuziunea amoroasa. Din motive inc& putin cunoscute, aceasti regiune extrem de vascularizata (fiind zona care sfngereazi cel mai abundentin cazul unei rani) pare a fi mai sensibila la femeie. Preludiul, ludiul, postludiul i efece tainic de avalangi 377 2. Fata Epiderma fetei femeii este mai find, prin urmare ea este cu mult mai sensibili dec&t cea a barbatului. Acest aspect este adevirat si pentru buze, pentru pielea fruntii, pentru cea a tamplelor sau chiar pentru pleoape. Micile siruturi pe globii oculari sunt cu atat mai excitante cu cat, ea avand atunci ochii inchisi, igi imagineaza mult mai greu ceea ce va urma. 3. Gura In fuziunea amoroasi sarutul este mai intai o modalitate mai intima dea face cunostiny’ cu Ginga celuilalt. Din nefericire, in cazul anumitor cupluri sau fiinte, sirutul se uzeaz’ in timp, cind intimitatea este obtinuta si cand apare chiar o anumiti stare de plictiseala. La femeile foarte senzuale gi trezite amoros, gura, foarte energizati erotic, le face si triiascd starea inefabila si profunda de orgasm oral, atunci cind ele se joacd foarte adinc si transfigurator cu Lingam-ul erect al iubitului lor. 4, Gatul Gitul femeii este foarte sensibil, atat la exterior cat gi in interior, in momentul cand face amor oral iubitului siu. Adesea aceasta este prima regiune, dupi fay’ gi gura, catre care barbatul coboari inainte de a se aventura mai jos. Supletea sa permite miscari foarte senzuale. 5. Ceafa Ca gi in cazul birbatului, senzatiile intense care sunt oferite de aceasti zona sunt mai amplificate, mai ales in partea cea mai de sus a coloanei. 6. Subsuorile Acestea participa plenar la starea de excitare, in principal prin intermediul secretiilor de feromoni. In aceasti directie este necesar si cunoastem faptul ci mai ales mirosul pregnant al barbatului viril si putcrnic este cel care atrage ferneia, sinu invers. 378 CONTINENTA SEXUALA 7. Bratele Asemenea pliului genunchiului sau al gleznelor, a caror picle este deosebit de fina, fegele interne si posterioare ale brayelor se pot revela ca fiind foarte sensibile gi receptive la mangaieri. 8. Abdomenul Ca gi in cazul parti superioare a coapselor, pielea abdomenului, si mai ales cea din partea de jos a acestuia (cea de la nivelul uterului) este foarte receptivi la toate formele de mangaieri si atingeri senzuale, la anumite femei. In ceea ce priveste ombilicul, aceasta este una din zonele erogene cu totul extraordinare in cazul femeii. 9. Adancitura salelor . Cu alte cuvinte, zona lombara. In cazul femeii trezite erotic, aceasti regiune este de asemenea un focar extrem de important al senzualitatii, care poate fi angrenat in toate tipurile de pozitii erotice. 10. Fesele Atunci cind sunt rotunde, mari si fermecitoare, ele sunt un principal punet al atractiei erotice (in cazul ambelor sexe). Desi putin inervat’, regiunea fesieri provoaci in realitateo jy gam complexi de senzatii erotice la femeile care sunt foarte vitale gi trezite erotic. 11. Coapsele Mangaicrile foarte incitante realizate la nivelul partii interioare a coapselor corespund unui adevarat semmal sexual tip ... bomba, care este cu atét mai excitant cu cat urcim mai sus cdtre bazin. Dupa acest semnal, vom putea zibovi cat dorim, pentru a provoca senzatii erotice coplesitoare. 12. Regiunea plantar Ca gi fesele, talpa piciorului este o regiune puternic investita de anumiti Preludiul, ludiul, postludiel si efectal tainic de avalansa 379. barbati. Cel care are anumite fantasme cu privire la eleganga unui pantof cu toc subtire va putea acorda un interes deosebit degetelor dezgolite de la picioare. Femeile care se gadila s3 nu se abtina de la savurarea acestor senzatii, care le fac s§ transmute in flux aproape continuu potentialul sexual, mai ales cand ele nu pot atinge starea de orgasm. 13. Sanii Puterea erogenf a sinilor este atat de mare incat poate conduce, daci nu la orgasm (in cazul femeilor extrem de senzuale), cel putin la pragul acestuia in cazul multor femei, atunci cand sanii lor sunt sarutati de catre iubitii lor. Aceasta sensibilitate uriagi, a cdrei centru este mamelonul, este sustinuta de o adevarati reyea de nervi care este legati direct de centrii sexuali ai creierului. Dar anumite mangdieri prea apasate pot deveni dezagreabile, mai ales la sfargitul ciclului menstrual sau sub influenga anumitor pilule contraceptive. 14. Perineul Ca gi in cazul barbatilor, mangiierile intense si persistente la acest nivel sunt extrem de eficiente erotic gi tocmai de aceea ele joac& adeseori un rol major. 15. Regiunea anala Dupi cea fost multi vreme un subiect tabu, mangaierea anali (cu sau fara introducerea degetului sau a Lingam-ului) s-ar prea cX este foarte apreciat’ in mod spontan de femeile care sunt natural inzestrate ca sd savureze orgasinul anal. 16. Organele genitale externe Bogat inervate si extrem de sensibile, aceste zone (altfel spus muntele lui Venus, foarte proeminentla femeile foarte senzuale, buzele mari gi cele mici, intrarea vaginului), chiar dac& sunt secundare au totusi o important’ consi- derabila, deoarece stimularea lor foarte puternica, mai ales cu limba si buzcle, conditioneazi deseori acceptarea de citre femeie a actului amoros cu continenti, generand stiri de plicere de o intensitate foarte mare. 17. Clitorisul . Stimularea manuala direct a glandului clitoridian, care este extrem de sensibil, risci s4 devina destul de dureroasi, si de aceea unele femei prefera si le fie mangaiata aceast4 zon4 numai cu limba. In felul acesta, multe femei traiesc stari de orgasm clitoridian de o intensitate coplegitoare. Sensibilitatea cu totul aparte a clitorisului la femeile care sunt supersenzuale nu este legat4 nici de marimea, nici de forma lui gi nici macar de situarea lui mai mult sau mai putin ascunsi. BBO Gk eae oie Orgasmul clitoridian ford descarcare fi permite femeii si traiasci primele stiri inefabile androginale daca este trait plenar si profund de peste 21 de ori. 18. Focarul G Acest punct misterios extraordinar de excitant este zona de corespondenta la nivelul trupului femeii a lui Yoni Chakra, care este Centrul secret de forta al orgasmului fara descircare. Acesta se afla plasat in vagin si sc giseste cam la 2-3 cm sub deschizitura uretrei. El poate fila inceput trezit si dinamizat printr-o mangiiere circulara, care este realizati cu varful limbii, mai ales atunci cind femeia are vezica urinard suficient de plina gi ea este capabilé s4-si induca starea de orgasm urinar. 19. Uretra Zona uretrei si deschizatura acesteia ii procura femeii stiri de plicere cu totul formidabile, mai ales atunci cand ea are orgasm urinar gi las sa-i tagneasci mici jeturi de urind in timp ce este viguros penetrata cu Lingam-ul de iubitul ei. Acesta poate fi un minunat substitut pentru orgasmul fird descircare, pe care unele femei (destul de multe la numir) nu sunt deocamdati capabile si-l atingé altfel. Femeia poate si-i ceara iubitului ci si o dezmierde cu limba si cu buzele la deschizitura uretrei. Pentru a-i crea stiri extraordinare de plicere, barbatul poate s4-si introduc varful limbii in deschizatura uretrei iubitei sale, facdnd-o astfel si se deschidi progresiv, in timp ce femeia igi induce o stare iminenti de orgasm urinar. 20. Colul (cervixul) Atunci cind cei doi iubiti sunt perfect compatibili din punct de vedere sexual si femeia triegte stiri foarte intense de orgasm cervico-uterin (fara descircare), colul ei incepe si se dilate in mod gradat si, mai ales atunci, iubitul ei poate si o penetreze cu Lingam-ul chiar in deschizitura atunci dilalaltd a colului. Stirile amoroase pe care le triiegte astfel femeia sunt de neuitat, iar intensitatea starii de orgasm este, mai ales atunci, maxima. CONTINENTA SEXUALA Preludiul, udiul, postudiul i efectul tainic de avalansit i 381 ZONELE EROGENE ALE BARBATULUI »Un barbat, ca st merite admiratia si compania femeilor, trebuie sd aibi un membru puternic si viguros, care intré in erectie, se ingroaga si devine dur; de asemencea, el trebuie si isi poati suspenda la nesfirsit ejacularea. Un asemenea birbat este apreciat de cittre femei deoarece se stie cit, in general, femeia iubeste barbatul cu atat mai mult cu cit acesta ii poate détrui mai multa piacere in timpul jocului amoros transfigurator. Pentru aceasta este necesar, in cele mai multe cazuri, ca lingam-ul birbatului sa fie mare si destul de lung pentru a reusi sa o satisfacd pe deplin, pieptul lui sit fie larg si puternic, iar fesele tari si musculoase; este necesar ca el sit-si controleze ejactlarea si sit intre rapid in erectie, membrul situ sit penetreze pand in profunzimile vaginului femeii i si-i atingit cele mai indepirtate zone. Numai acela va fi adorat cu adevitrat de femei.“ (Nefzani- Gritdina desfutérilor) 1. Mainile Fiind sediul principal al atingerii i instrumentul mangaierii prin excelenti, care este in legatur’ cu centrul afectiv, mainile nu fac altceva decat si ofere o mare plicere. Ele sunt foarte bogate in receptori nervosi, mai ales palma, care se arata a fi foarte sensibila la cea mai ugoar’ atingere sau mAngaiere amoroasa. 2. Ochii In cazul barbatului, mai mult decat la femeie, rolul vederii este foarte important. Multi birbati pot astfel si fie excitagi de un trup feminin nud si armonios, chiar inainte de a fi atins macar in treacat femeia iubit’. In aceasta directie, se spune chiar c& barbatii au ochi ca si vada frumusetea iubitei, iar femeia are ochi ca s4 fie vazuta de mbitul ei. 3.Gura Puterea erotica a gurii este aproape aceeasi atat la barbat cat si la femeie. Sarutul frenetic implica atat atingerea, cat si gustul si mirosul, srutul profund mobilizeaza cinci dintre cele 12 perechi de nervi cranieni. 382 CONTINENTA SEXUALA 4. Urechile Atragem aici atentia asupra zonei din spatele urechilor, care este foarte bogati in yesuturi nervoase, sau a celei de la nivelul lobilor, care poate fi muscata ugor sau mAngaiat’ in trecere cu pirul, in timpul unui sirut. 5. Gatul Mai ales partile laterale ale acestuia, care sunt traversate de nervi senzitivi importanti, se reveleazi a fi extrem de receptive. Un simplu si mic sarut pe gat poate fi un stimul erotic direct. 6. Pieptul S-ar parca ci barbatii pe care stimularea propriilor mameloane fi excita foarte mult sunt destul de putini. De fapt, puterea erogeni a mameloanelor este in general destul de redusa la barbat, aceasta insi in folosul restului suprafetei pieptului, care este foarte sensibila la stimularea erogend care este exercitati de mameloanele erectile ale femeii in timpul imbritisirii fara in fark. 7. Ceafa Cu toate ci ceafa nu este foarte erogend in adeviratul sens al cuvantului, totusi, partea cea mai de sus a coloanei vertebrale este foarte receptivi erotic. Masati aceasta zona cu degetele gi cu palmele, iar masele musculare care se gisesc aici vor provoca o destindere formidabila; mai ales atunci cind continuim masajul erotic, coborind de-a lungul coloanei pani in zona lombara. 8. Spatele Spatele este 0 zoni foarte erogeni, atat pentru barbat cat si pentru femeie, mai ales adancitura salelor, altfel spus, regiunea lombari care este punctul de inalgime al tuturor nervilor distribuiti in tot bazinul pani la perineu. 9. Interiorul si partea din spate a coapselor Deseori aceasti zon este foarte receptiva, iar aceasti receptivitate se amplificd adeseori cu atat mai mult cu cat urcim citre organele genitale. Preludiul, ludiul, postludiul si efectul tainic de avalansit 383 10. Pulpele Unora dintre birbati, dar nu tuturor, le place si le fie mangaiatd aceasta zoni cu partea superioara a tilpii piciorului femeii. 11. Organele genitale Scrotul Lingam-ului, baza lui, toate aceste regiuni sunt foarte erogene, si la acestea se adaugi zona care este situat’ intre testicule si anus. Dar in cazul unui birbat care nu controleazi inca foarte bine potentialul erotic, masind aceast’ zon riscati si creati conditiile unei ejaculiri fulgeratoare, care nu este catugi de putin de dorit. 12. Glandul E] si numai el este cel care, ca zon erogen’ proprin-zisi, conduce la orgasm fara ejaculare in cazul birbatului. 13. Regiunea anal Stimularea acestei zone este apreciati intr-un mod destul de variabil de diversi barbati, asa incat vi recomandam si procedati cu mult prudent’. 14. Fesele In timpul fuziunii amoroase, femeia il prinde deseori in mod ferm dar senzual pe iubitul ei de fese cu ambele miini, dirijandu-l in mod expert astfel incat migcarile si conducd la o crestere maxim a plicerii ambilor iubiti. ‘Tratatele sexuale Taoiste si Tantrice subliniaz’ importanya uriagi a completei armoniziri la cei doi iubii. Orice act sexual fortat in care trairea afectiv’a nu este adecvati (dragostea transfiguratoarc) este profund vitaimator psihicului si sin: i Maestrul taoist Tung oferi urmatoarele sfaturi care sunt utile in armonizarea starii dintre iubiti: »El trebuie sit-i cuprindd cu tandvete talia find si si-i mangiie corpul ca jadul, Vorbindu-i dupit acea de puternica legatura dintre ei, facand-o si pe ea sii simta ci amandoi au acum o singura inimd si un unic fel, ei trebuie si se imbriijiseze cu dragoste si sit se sitrute, apoi ei trebuie sii se lipeascét unul de altul, sii-si mange reciproc urechile si capul. Calménd in mod adecvat partea de sus gi stimuland cat mai bine partea de jos se reveleazd pentru cei doi iubiti multe mistere. Apoi femeia trebuie sit-i ia Tija de Jad (Lingam-ul) in mana stingi, in timp ce el ii mangdie incantat Poarta de Jad (Yoni) cu mana dreapta; activatd la maxim de forta vitali a elementului feminin, Tija de Jad (Lingam-ul) devine excitatd; stimulatit intens de forta vitala a elementului 384 CONTINENTA SEXUALA masculin, Poarta de Jad (Yoni-ul) incepe sit debordeze de nectar amoros, ca un suvoi ce curge intr-o vale. Cand acest punct este atins, inseamnd, fara indoialé, cét s-a realizat armonizarea stérilor.“ C4nd un cuplu continent, unit gi iubitor, doreste si fact dragoste, el trebuie mai intai s¥ inceap3 cu un preludiu astfel incat stirile lor si se armonizeze, cici numai astfel ei vor putea deveni deschisi emotional. Excitarea puternica a simturilor este intotdeauna esentiali pentru armonizarea interioara. Textele indiene clasice sugereazi folosirea sugestiilor mediului inconjur3tor (de exemplu o muzic erotic’ rafinat’) pentrua ajuta din plin la armonizarea stirilor, si, de asemenea, se mai indici utilizarea celor 64 de Arte, oricind este necesar. ‘Toate tratatele sexuale orientale afirma in unanimitate cX niciodata actul amoros nu trebuie si fie realizatin graba, deoarece atunci el nu face posibil’ armonizarea depling a stirilor celor 2 iubiti. »El trebuie atuncé sa-i desfact cingdtoarea si nodul vestmantului ei si ridicéndu-i poalele rochiei trebuie sit-i maseze in mod senzual pulpele goale. Apoi el o va invata citeva din cele 64 de Arte.“ (KAMASUTRA) Tratatele ezoterice disting, in general, patra etape ale actului amoros care sunt intim legate de cei patru centri psihici principali unde energia sexuali este apoi concentrati si transformata. Cele patru etape ale actului amoros reflecti o cosmologic important care leag& intre ele impatrita amplificare a emotiei, procesele psihice, consacririle spirituale, tipurile de constiingi, centrii psihici, meditatiile, sunetele primordiale, culorile, formele, viziunile gi bucuriile extatice de cele patru Momente sacre ale Uniunii ce sunt numite Varietate, Dezvoltare, Desivargire si Transcendenta. In tantra-e se intalneste in repetate randuri afirmatia:,, Totul se desfisoara in patru etape*. Aceasta se aplicd mai ales pe calea sexualitatii cosmice transfiguratoare ce se gaseste in invapiturile sacre orientale. Intelegand geneza naturali a actului amoros, cuplul perfect continent poate controla gi canaliza extazul sexual intr-un sens ascendent, evolutiv. Orgasmul cosmic se poate ridica pe un alt orgasm anterior care la randul siu este legat de experiente spirituale profund personificate. Evolutia impatrita a extazului de la zambetul erotic fermecator la actul amoros este legati de modificirile biofizice care apar intre ambii iubiti si de experientele psiho-fizice. Valul beatific al extazului amoros trece prin patru tirdmuri spirituale ale doringei, de la contactul fizic la aspiragie, pasiune elevati sine face s& ne scufundam in transcendengi. In aceste patru etape sentimentul cuforic al iubirii este amplificat i sublimat. Pentru a ingelege perfect invataturile taoiste si tantrice, este foarte im- portant si invatim s4 recunoastem natura impatrita a sexualitatii in toate Preludiul, ludiul, posthudiul si efectul tainic de avalansit 385 manifestirile ei. Tantra-ele afirma ci zimbetul erotic fermecator, privirea erotic’ si imbratisarea amoroasa intima sunt toate niveluri lumesti ale sexualitiii, in timp ce uniunea sexual fizicd, propriu-zis este nelumeasca sau cu alte cuvinte ,subtila“. In mod similar, elementele pamant, ap’, foc gi aer care corespund centrilor subtili de fortd ai sexualitagii pana la nivelul buricului siinimii, se refer la mentinerea existentei fizice, in timp ce elementul spatiu si centrul subtil de fort’ al capului se afla in stransi legatura cu transcendenta si de aceea se raporteaza la existenta non-fizica. Cele patru momente si Cele Patru Bucurii care le corespund sunt profund inefabile si nu pot fi descrise; aproape ci nici nu exist cuvinte pentru a vorbi despre ele. Acestea trebuic sa fic expcrimentate constient si cu bucurie de cStre un cuplu deschis, unit, tandru, iubitor si perfect continent. Meditand asupra imptritului mister al erotismului elevat gi transfigurator, inima poate sa bat mai bine gi la unison cu altele. Tantra-ele secrete disting patru tipuri fundamentale de femei (aceste patru tipuri corespund predominantei in microcosmosul fiintei unei femei a energiilor pamantului, a energiilor apei, a energiilor focului si a energiilor aerului), iar barbatii sunt sfituiti si cunoasci toate cele Patru Tehnici ce opereaza atét la nivel fizic, cat si la nivel psihic: 1) coborarea, 2) retentia, 3) ascensiunea gi 4) satisfactia. El trebuic si stic ci toate acestea sunt strans legate de trezirea si producerea celor Patru Mari Bucurii. Un text tibetan le explica astfel: 386 CONTINENTA SEXUALA 1, COBORAREA Este intocmai precum actiunea unui fierar ce mesteregte o oglindd metalica; se determina gradat coborarea lenta a celor Patru Tipuri de Incantare, procedand precum in cazul mersului unei broaste testoase, de la cap catre regiunea sexual, pentru a realiza astfel rind pe rand incantarile in ordinea lor fireasca. 2. RETENTIA Consti in trezirea si mentinerea la fel de intens% a stirii de plicere asemenea unei lAmpi care este pistrat aprinsi pe timp de furtuna. 3. ASCENSIUNEA Energia intensa declangata de starea de placere coplesitoare trezita in fling’ este ajutat si ascensioneze gi si energizeze nivelurile superivare ale structurii fizice gi subtile ale celor doi iub: 4, SATISFACTIA Este intocmai precum actiunea unui fermier care-si uda recolta grijuliu; cei care realizeaza acesta o fac pentru a fi astfel siguri ci fiecare por al pielii lor este pe deplin incircat cu fort gi satisficut de desivargirea iubirii. Avand in minte cat mai clara si mai neintreupti imaginea vizualiia celor Patru ‘Tehnici, cuplul continent poate invta si intre profund in rezonanyi cu energia subtilt uriasé a valurilor iubirii , nesfargite care exist’ in Macrocosmos gi si canalizeze cu adevarat cele Patru Momente pentru trezirea gi amplificarea celor Patru Fericiri. Cele Patru Fericiri mai sunt denumite: Fericirea Emotionald, Fericirea Perfecta, Fericirea Léuntricdé si Fericirea Divina Absoluté. Manifestérile lor exterioare sunt: zambetul Sfermecitor, privirea incércaté de dragoste, imbriatisarea plinad de inbire si unirea amoroasa profunda totala. Ele mai sunt denumite si Varietate, Dezvoltare, Perfectiune gi Transcendenté. (HEVAJRA TANTRA) Preludiad, budiul, posttudiul iefectu tainic de avalansit 387 EFECTUL TAINIC DE ,,AVALANSA“ Un aspect tainic ce urmeaza fuziunii amoroase il constituie distantarea jubitilor dupa realizarea fuziunii amoroase cu toate fazele sale, preludiul, Indiul si postladiul. Acest aspect tainic a fost cunoscut in traditiile spirituale strivechi gi folositin mod intelept de fiintele care se iubeau. Efectul tainic de ,,avalangi“ a trairilor gi starilor avute in timpul fuziunii ainoroase poate avea loc dac4, dupa fuziunea amoroasi, unul dintre iubiti se va depiirta la o distang de minim 7 km, pe o perioadi de timp de minim 24 de ore. in acest perioada de timp se vor reactualiza triirile din timpul fuziunii amoroase, adica fiecare dintre cei doi iubiti va urmiri si le retrdiasci mental cit mai plenar. In acest mod, tainic, gindurile si triirile iubitilor vor intalni energii benefice din univers si se vor intoarce amplificate la fiecare dintre ei. Astfel, cei doi iubigi vor resimti o amplificare a tuturor stirilor minunate pe care le-au savurat pe parcursul fuziunii amoroase, pe fundalul unei stiri de bine si de fericire. Fenomenul tainic de ,,avalangi* — poate fi asimilat cu fenomenul de feedback, din electronic’, cu bucla de curent ce apare intr-un circuit elec- tric gi care se mareste, avand ca element declangator, in cazul acestui fenomen tainic, dorul de fiinta iubita. Prin realizarea acestei distantari care si poata sa facd posibila manifestarea acestui fenomen tainic, fiintele care se tubesc vor putea si-si mentini jubirea vie si si evite aparitia stiri de saturatie de fiinta iubiti, fenomen ce apare descori in cuplurile care nu cunosc acest efect care le poate mentine vie iubirea gi atractia. Acest fenomen tainic conduce la o apropiere mai profunda a fiinyelor care s¢ iubesc, conducand la o crestere a stiri de atractic dintre ele, dar gi la o cunoastere subtil inai profunds, o cunoastere paranormal a triirilor si stirilor fiintei iubite. Cei care se iubesc vor putea sesiza cu mai multa claritate fenomenele subtile ce se petrec intre ei. Multi dintre cei care au constientizat efectul tainic de , avalang&“ au relatat ulterior ci simyeau sufletul fiintei iubite ca propriul suflet. De fapt, are loc o dezvoltare a empatiei care ne permite, chiar la mare distant’, si percepem inefabil, sufletul fiingei iubite, intocmai ca si cum ne simgim pe noi ingine, cu intreaga bogitie de triiri si aspiratii mimunate. De asemenea, mai apare gi un sentiment de libertate interioara asociata cu trezirea superioari a intuitiei Insotitd de o stare de profunzime a cunoasterii fard confuzie. »Dupa o fuziune amoroasd cu iubitul meu, de care eram foarte indragostiti, am plecat acasé si, spre sear, am simgit cum el era proiectat asupra men, cu intreaga lui fiinga si iubire. Aceasta m-a fitcut sit intru 388 CONTINENTA SEXUALA intr-o forma de extaz. Ma simteam foarte implinita si fericita, din suftetul meu tasnea o bucurie imensa, Am simtit dintr-o data cum mi se ridicé energia KUNDALINI si am expirat brusc, rapid, fitrit ca apoi sit mai pot inspira, ceea ce la inceput m-a speriat, dar, dupd aceea, mi-am dat seama cit aceasta nu mai era necesar. Nu mai puteam si-mi misc deloc corpul fizic. Mat simteam coplesita de iubirea unei prezente divine, care atunci era pentru mine extrem de realit. Parcit cineva imi aspira fiinta undeva citre in sus, pentru a ma simfi mai aproape. Aceasta experienta unificatoare si plind de iubire mi-a vindecat sufletul si m-a Siicut sti ma simt foarte puternica.“ (L.C., Bucuresti) »Am fiicut dragoste, cu continenta si transfigurare, cu iubitul meu timp de mai multe ore. Tritirile pe care le-am experimentat la unison ne-au facut sa ne simtim foarte aproape de arhetipul cuplului divin, Shiva — Shakti. Dupa ce am incheiat jocul amoros cu postludiul, iubitul meu m-a condus acasd. Circumstantele care au urmat acelei intélniri au ficut ca noi sti nu ne intalnim deloc $i nici st comunicitm pe alte citi (telefon, e-mail etc.) timp de 0 siptimana. Pe intreaga durata a acestei saptimani am tréit la unison cu iubitul meu tot ceea ce simgea si tritia el, fara si vorbim despre aceasta. Stérile pe care le-am experimentat in timpul fuziunii amoroase s-au amplificat si s-au rafinat, iar eu aveam perceptia asupra lui ca si ciind ar fi fost o parte din mine. La reintalnirea cu el, dupa o sitptdiménd, mi-a povestit stirile pe care le-a triit si ceea ce a simjit, relatarea lui fiind 0 confirmare a ceea ce percepusem eu raporténdu-mii la el in perioada in care nune-am intilnit.”-(C.M., Bucuresti) 417. CALITATILE VNVI BARBAT CONTINENT SEXVAL SI ALE UNEI FEMEI] CONTINENTE SEXVAL »Dacit un barbat face dragoste fiird si-si risipeasca stimanta, esenta sa vitala este fortificata, Daca face aceasta de doud ori, auzul ii va deveni mai fin, iar vederea mai clara. Dacit face astfel de trei ori, toate bolile (fizice ti vor fi vindecate. A patra oarét el va incepe si simtd pacea profunda a sufletului. A cincea oard circulatia sangelui situ va fi amelioraté. A sasea oar organele sale genitale vor dobindi 0 noud vigoare. A saptea oard coapsele si fesele ti vor deveni mai ferme. A opta oard, corpul sdu va iradia o sindatate perfectd. A noua oard, durata vietii sale va creste.“ (Discurs asupra celui mai inalt Tao din Paradis) Unii barbati par a avea un magnetism special prin care atrag atentia. Ei par a umple intregul spatiu in care intra si magnetizeaz’ toate privirile. Ei manifest& o stare de fascinatie. Barbatii puternici fi privese cu admiratie gi respect, in timp ce barbatii cu personalitate slaba ii privesc cu invidie sau sunt intimidagi. Femeile sunt rivigite de un asemenea birbat. fi recunosc puterea, indiferent daca sunt constiente sau nu de accasta. Sunt atrase de el din punct de vedere fizic, chiar daca trasiturile sale nu sunt de actor de televiziune, dar el eman4 prin toati fiinta sa o forti gio masculinitate care sunt de-a dreprul irezistibile pentru femei. El este cel care inspira imaginatia femeilor. Acesti birbati au o charisma special care fascineazi. Dar si vedem ce inseamna de fapta fascina. A fascina inseamni a avea o mare putere de atractie, charisma, seductie exercitata asupra altor fiinte umanc cu ajutorul unci energii subtile gigantice. Aceasta are drept consecint’ imediata atractia irezistibild a unei alte persoane gi chiar captivarea, seducerea celuilalt, care uneori se manifest printr-o stare limit in care campul constiintei sale se ingusteazi foarte mult. Fiinta umané in cauzi fiind literalmente absorbita de o alti persoani, fri a fi hipnotizata in mod direct, este profund impresionati gi