Sunteți pe pagina 1din 4

PARTEA I

Anul 186 (XXX) — Nr. 977 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Luni, 19 noiembrie 2018

SUMAR

Nr. Pagina Nr. Pagina

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE 905. — Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului
General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de
Decizia nr. 500 din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 154 alin. (1) bugetul de stat pe anul 2018 ...................................... 11
lit. d) și ale art. 155 alin. (4) din Codul penal, precum
și ale art. 18 din Codul de procedură penală.............. 2–4 DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
Decizia nr. 607 din 27 septembrie 2018 referitoare la obiecția 293. — Decizie privind înființarea Comitetului pentru elaborarea
de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Planului național pentru autism pentru perioada
Ordonanței Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea 2020—2022................................................................ 12
și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998
privind organizarea și desfășurarea activității de turism ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
în România ................................................................ 5–9
284. — Ordin al directorului Serviciului de Informații Externe
ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI unor ofițeri din Serviciul de Informații Externe............ 13
98. — Ordonanță de urgență privind modificarea art. 2 285. — Ordin al directorului Serviciului de Informații Externe
alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 115/1999 pentru privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei
ratificarea Acordului de împrumut dintre România, unui maistru militar și unor subofițeri din Serviciul de
Informații Externe ...................................................... 13
reprezentată prin Ministerul Finanțelor, și Fondul
Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind 1.453 — Ordin al ministrului sănătății pentru aprobarea
Proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în Regulamentului de organizare și funcționare și a
valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la organigramei pentru Serviciul de Ambulanță București—
10 mai 1999................................................................ 10 Ilfov al Municipiului București și al Județului Ilfov ...... 14–29
6.025. — Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării
904. — Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de regionale și administrației publice, pentru modificarea
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la
bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Brad, incendiu a construcțiilor, Partea a III-a — Instalații de
județul Hunedoara, în vederea asigurării continuității detectare, semnalizare și avertizare”, indicativ P 118/3-2015,
serviciului public de alimentare cu energie termică în aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale
sistem centralizat a populației .................................... 11 și administrației publice nr. 364/2015 ........................ 30–32
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 977/19.XI.2018

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor,
Partea a III-a — Instalații de detectare, semnalizare și avertizare”, indicativ P 118/3-2015,
aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 364/2015
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) și (3) din Regulamentul privind activitatea de reglementare în construcții și
categoriile de cheltuieli aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 2 din 18 septembrie 2018 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 10 —
Instalații și echipamente aferente construcțiilor și Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 24 octombrie 2018 al Comitetului tehnic de
coordonare generală al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
în temeiul prevederilor art. 5 pct. 31 și ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite prezentul ordin.

Art. I. — Reglementarea tehnică „Normativ privind dizabilități sau lipsite de adăpost, cu aria desfășurată mai mare
securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a — Instalații de 150 m2;
de detectare, semnalizare și avertizare”, indicativ P 118/3-2015, • învățământ/educație antepreșcolar(ă) (0—3 ani/creșe,
aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și centre de zi) și/sau de învățământ preșcolar (3—6 ani/grădinițe,
administrației publice nr. 364/2015, publicat în Monitorul Oficial centre de zi)/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/
al României, Partea I, nr. 243 și 243 bis din 9 aprilie 2015, se adăpostirea copiilor antepreșcolari și preșcolari, cu aria
modifică după cum urmează: desfășurată mai mare de 150 m2;
1. Punctul 3.2.2 va avea următorul cuprins: f) clădiri ori spații civile subterane, cu excepția locuințelor, cu
„3.2.2 Documentația tehnico-economică stabilește măsurile, aria desfășurată mai mare de 300 m2;
tehnicile, procedeele și organizarea instalațiilor de detectare, g) parcaje subterane potrivit reglementărilor specifice;
semnalizare și alarmare la incendiu.” h) parcaje supraterane închise, cu mai mult de 50 de autoturisme;
2. Punctele 3.3.1 și 3.3.2 vor avea următorul cuprins: i) clădiri ori spații civile, cu excepția locuințelor, cu peste
„3.3.1 (1) Echiparea cu instalații de detectare, semnalizare și 300 de persoane sau cu aria desfășurată mai mare de 1.000 m2;
alarmare la incendiu se asigură în mod obligatoriu la construcții j) clădiri închise ori spații de producție și/sau depozitare
și/sau spații (o încăpere sau mai multe încăperi, inclusiv având risc mare sau foarte mare de incendiu și aria desfășurată
circulațiile lor comune): mai mare de 600 m2;
a) toate categoriile de construcții/compartimente/spații k) depozite închise cu stive având înălțimea mai mare de 4 m.
prevăzute, conform reglementărilor specifice, cu sisteme de (2) Pentru clădirile ori spațiile enumerate la alin. (1) trebuie
supravegheate suplimentar următoarele zone:
evacuare a fumului sau sisteme de evacuare a fumului și
• puțurile lifturilor și spațiile destinate transportului și
gazelor fierbinți, cu instalații automate de stingere cu apă tip
transmisiei;
sprinklere, sprinklere deschise — drencere sau pulverizatoare,
• canalele și puțurile de cabluri;
ceață de apă, ori cu substanțe speciale, în condițiile în care
• instalațiile de climatizare, de aerisire și de ventilație, precum
acționarea acestora se face prin astfel de instalații;
și canalele de admisie și evacuare a aerului;
b) construcții închise de importanță excepțională — A și
• canalele și puțurile pentru materiale și deșeuri, precum și
deosebită — B, încadrate conform legislației specifice; incintele de colectare ale acestora;
c) clădiri înalte, cu excepția clădirilor cu destinația de • spațiile de depozitare a materialelor combustibile, altele
locuințe, și foarte înalte, indiferent de destinație; decât cele de la alin. (1);
d) săli aglomerate și spațiile aferente acestora; • spațiile delimitate de tavane/plafoane false ori suspendate
e) clădiri închise ori spații civile având destinație: și de pardoseli tehnice/supraînălțate;
• administrativă, cu aria desfășurată mai mare de 600 m2; • compartimente ale încăperilor în care sunt amenajate spații
• de cultură, cu aria desfășurată mai mare de 600 m2; pentru depozitare pe verticală la care marginea superioară se
• de comerț, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu află la o distanță mai mică de 0,5 m de tavan sau de alte
600 m2; elemente aflate la partea superioară a încăperii.
• de sport, în care se pot afla simultan mai mult de (3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) spațiile de
200 de persoane; depozitare pentru cereale în vrac.
• de cult, cu peste 300 de persoane; (4) La clădirile ori spațiile de turism, cu mai puțin de 25 de
• de învățământ, care adăpostesc peste 200 de persoane; camere sau 50 de locuri de cazare, precum și în fiecare locuință
• de turism, cu cel puțin 25 de camere sau 50 de locuri de dispusă la mansardele amenajate sau realizate la clădiri de
cazare; locuit colective cu mai mult de patru niveluri supraterane se
• de cazare a elevilor, studenților, sportivilor, având mai mult prevăd detectoare de fum autonome, standard de referință
de 100 de locuri de cazare; SR EN 14604-2006/AC:2009. Detectoarele autonome de fum
• de sănătate, cu paturi staționare/pentru supravegherea, se prevăd și în fiecare locuință dispusă în subsolul sau demisolul
îngrijirea ori cazarea/adăpostirea bătrânilor, persoanelor cu clădirilor de locuit colective.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 977/19.XI.2018 31

3.3.2 (1) Gradul de acoperire cu instalații de detectare, Tabelul 3.5 — Distanța maximă orizontală (DH) de la un punct
semnalizare și alarmare la incendiu pentru construcțiile și al tavanului la cel mai apropiat detector de căldură (SR EN 54-5)
spațiile prevăzute la pct. 3.3.1 trebuie să fie cel de acoperire DH (m)
Suprafața maximă supravegheată de
totală cu detectoare de incendiu și declanșatoare manuale, fiind detector, Amax (m2) (* )
α ≤ 20º α(*) > 20º
supravegheate toate spațiile din clădire, cu excepția celor
menționate la pct. 3.3.3. ≤ 10 2,5 3,3
(2) Pentru celelalte construcții și spații care nu sunt indicate 10 < Amax ≤ 12 2,7 3,6
la pct. 3.3.1, gradul de acoperire cu instalații de detectare, 12 < Amax ≤ 14 3,0 3,9
semnalizare și alarmare la incendiu poate fi și/sau: 14 < Amax ≤ 16 3,2 4,1
— acoperire parțială: este supravegheat, la fel ca și în cazul
16 < Amax ≤ 18 3,4 4,4
acoperirii totale, numai spațiul vulnerabil la incendiu;
— acoperire locală: este supravegheat un echipament sau o 18 < Amax ≤ 20 3,5 4,6
zonă locală care nu trebuie izolată de restul clădirii, ea oferind 20 < Amax ≤ 22 3,7 4,8
un nivel mai ridicat de protecție decât cel al clădirii. 22 < Amax ≤ 24 3,9 5,1
(3) Gradul de acoperire parțială și locală cu instalații de 24 < Amax ≤ 26 4,0 5,3
detectare, semnalizare și alarmare la incendiu se stabilește de 26 < Amax ≤ 28 4,2 5,5
către proiectant.”
28 < Amax ≤ 30 4,4 5,7
3. La punctul 3.3.6, litera c) va avea următorul cuprins:
„c) ECS trebuie să dispună de afișaj de semnalizare sinoptic, 30 < Amax ≤ 32 4,7 5,9
iar cele cu afișaj alfanumeric, cu posibilitatea afișării mesajelor 32 < Amax ≤ 34 — 6,0
și în limba română. Memoria de evenimente va putea fi 34 < Amax ≤ 36 — 6,2
descărcată sau citită pe afișajul local.” 36 < Amax ≤ 38 — 6,4
4. Punctul 3.3.13 va avea următorul cuprins: 38 < Amax ≤ 40 — 6,6”
„3.3.13 La o cale de transmisie se pot conecta dispozitive
amplasate pe o suprafață desfășurată a construcției de 7. La punctul 3.7.13, alineatul (2) va avea următorul
maximum 6.000 mp.” cuprins:
5. Punctul 3.3.19 va avea următorul cuprins: „(2) Distanța maximă de parcurs din orice punct al clădirii
„3.3.19 La clădirile de locuit foarte înalte trebuie să se până la cel mai apropiat declanșator de alarmă nu va depăși
prevadă instalații de detectare, semnalizare și avertizare a 20 m în cazul clădirilor înalte sau cu aglomerări de persoane,
incendiului obligatoriu pentru spațiile comune precum: circulațiile respectiv 15 m la clădirile foarte înalte ori cu persoane care nu
(orizontale sau verticale) funcționale și de evacuare a se pot evacua singure.”
utilizatorilor în caz de incendiu (holuri, coridoare, vestibuluri, 8. La punctul 3.8.2.5, alineatul (1) va avea următorul
case de scări/scări de evacuare închise, degajamente protejate, cuprins:
tuneluri de evacuare etc.), depozite, centrală termică de bloc „3.8.2.5 (1) Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel cu
etc.” cel puțin 5 dB deasupra oricărui alt sunet care ar putea să
6. Tabelul 3.4 — Distanța maximă orizontală (DH) de la un dureze pe o perioadă mai mare de 30 de secunde, dar nu mai
punct al tavanului la cel mai apropiat detector de fum mic de 65 dB. Dacă alarma are scopul de a trezi persoane din
punctual (SR EN 54-7) și tabelul 3.5 — Distanța maximă somn, atunci nivelul minim trebuie să fie de 75 dB.”
orizontală (DH) de la un punct al tavanului la cel mai 9. Punctul 3.8.4.1 va avea următorul cuprins:
apropiat detector de căldură (SR EN 54-5) vor avea „3.8.4.1 În zone în care nivelul zgomotului ambiental
următorul cuprins: depășește 90 dB, în zone în care este necesară o protecție la
zgomot și în zonele în care se pot afla persoane cu dizabilități
„Tabelul 3.4 — Distanța maximă orizontală (DH)
auditive, precum și în alte situații stabilite de proiectanții
de la un punct al tavanului la cel mai apropiat
sistemului de securitate se prevăd numai dispozitivele de
detector de fum punctual (SR EN 54-7)
alarmare vizuale.”
DH (m) 10. Punctul 3.9.1.7 va avea următorul cuprins:
Suprafața maximă supravegheată
de detector, Amax (m2) (* )
„3.9.1.7 La intrările destinate accesului forțelor de intervenție
α ≤ 20º α(*) > 20º
trebuie amplasat un dispozitiv de alarmare optică.”
≤10 2,3 2,9 11. Punctul 3.9.2.4 va avea următorul cuprins:
10 < Amax ≤ 20 3,3 4,1 „3.9.2.4 Dacă este necesară montarea ECS în spații care nu
îndeplinesc condițiile de la pct. 3.9.2.1 și 3.9.2.2, atunci
20 < Amax ≤ 30 4,1 5,0 amplasarea echipamentelor de control și semnalizare aferente
30 < Amax ≤ 40 4,7 5,8 IDSAI se realizează în încăperi special destinate separate prin
40 < Amax ≤ 50 5,2 6,5 elemente de construcții incombustibile clasa de reacție la foc A1
ori A2-s1d0, cu rezistența la foc minimum REI60 pentru planșee
50 < Amax ≤ 60 5,7 7,1 și minimum EI60 pentru pereți. Golurile de acces în aceste
60 < Amax ≤ 70 6,2 7,7 încăperi vor fi protejate cu uși rezistente la foc EI230-C. Aceste
încăperi se prevăd cu minimum o priză de 16 A/230 V pentru
70 < Amax ≤ 80 6,6 8,2
lămpi și unelte (scule, accesorii) portabile, alimentată din
80 < Amax ≤ 90 7,0 8,7 circuitele sistemelor cu rol de securitate la incendiu.”
90 < Amax ≤ 100 7,4 9,2 12. Punctul 3.9.2.5 se abrogă.
13. Punctul 3.9.2.6 se abrogă.
100 < Amax ≤ 110 7,7 9,6
14. Punctele 3.9.2.7 și 3.9.2.8 vor avea următorul cuprins:
„3.9.2.7 În încăperile în care sunt amplasate ECS se va
(*)α — este unghiul de înclinare față de orizontală a tavanului sau instala un post telefonic dedicat, conectat la sistemul de
acoperișului. telefonie interioară a obiectivului ori la alte mijloace care asigură
Pentru înclinări diferite se va considera cea mai mică înclinare. transmisia la distanță.
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 977/19.XI.2018

3.9.2.8 Pentru localizarea rapidă, ușoară și fără ambiguitate 17. Punctul 5.3.6 va avea următorul cuprins:
a alarmei și pentru a lega indicația centralei de poziția oricărui „5.3.6 În clădirile înalte, foarte înalte și spitale, sistemele de
detector sau declanșator manual trebuie furnizate cel puțin: cabluri între ECS și dispozitivele de alarmare trebuie să reziste
zona alarmată sau elementul din zonă care a declanșat alarma, la foc cel puțin 90 de minute pentru a asigura continuitatea în
un text care să furnizeze informații de localizare a alarmei, funcționare și/sau transmisia semnalului.”
diagrame de conectare, avertizări optice pentru indicarea la 18. Punctul 5.8.1 va avea următorul cuprins:
distanță a stării elementului de detectare sau declanșatorului „5.8.1 În cazul în care se folosește un sistem adresabil de
manual (vezi 3.9.2.2a).” detectare, trebuie să se identifice cu precizie detectorul automat
sau manual care a declanșat alarma de incendiu. Identificarea
15. Partea introductivă a punctului 5.2.5 va avea
detectorului se va face la ECS prin intermediul afișajului.”
următorul cuprins:
Art. II. — În tot cuprinsul reglementării tehnice, sintagma
„5.2.5 Pentru protecția mecanică, protecția la foc și „instalații de detectare, semnalizare și avertizare” se înlocuiește
reducerea efectelor perturbațiilor electromagnetice din cauza cu sintagma „instalații de detectare, semnalizare și alarmare”.
apropierii de circuitele electrice de joasă tensiune, circuitele Art. III. — Contractele pentru serviciile de proiectare
IDSAI se separă prin:”. încheiate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se
16. La punctul 5.3.5 alineatul (2), litera c) va avea finalizează cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare la
următorul cuprins: data semnării acestora.
„c) conectarea dintre ECS și panourile repetoare pentru Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
semnalizare și/sau de comandă;”. României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,


Paul Stănescu

București, 25 octombrie 2018.


Nr. 6.025.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYEJT|098423]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977/19.XI.2018 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1453—4495