Sunteți pe pagina 1din 10

Colegiul Andronic Motrescu Rădăuți

Motto: La români,mai întâi se aud cântecele şi apoi răsare soarele.( N.Iorga)

PROGRAMA CURSULUI OPŢIONAL


Cultură și civilizație românească

1. - Tipul: Opțional ca disciplină nouă (Limba şi literatura română)


2. - Clasa: a XI-a – profil Științe sociale
3. - Durata: 1 an (2017-2018)
4. - Număr de ore pe săptămana: 1 oră
5. - Autori/titulari de curs: prof. Ciobîcă Paula și prof. Vițega Cristina

ARGUMENT

Astăzi tendinţa este aceea de a accede spre modernitate. Uitam însă, de cele
mai multe ori, de unde s-a pornit în această ascensiune.Împrumutăm chiar unele
aspecte şi obiceiuri din viaţa occidentalilor, le punem în practică, ne bucurăm de ele
şi le acordăm întâietate pentru că presa şi televiziunea se ocupă cu punerea în
circulaţie a datelor despre ele.

Practicile şi obiceiurile noastre tradiţionale au fost însă uitate undeva iar


tinerii, chiar să vrea, ajung cu greu la acest tip de informaţii. Opţionalul propus
vizează întocmai familiarizarea elevilor cu modul de desfăşurare a unor ritualuri
străvechi întrucât multe dintre aceste obiceiuri, practici şi rituri se mai practică şi
astăzi. Consider că temele propuse spre abordare vor stârni curiozitate şi interes din
partea elevilor şi-i va ajuta, în aceeaşi măsură, să cunoască, să înţeleagă şi să facă faţă
cu succes, din acest punct de vedere, în momentele cruciale ale vieţii: naşterea, nunta,
moartea.

OBIECTIVE CADRU

1. Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere a tradiţiilor şi a obiceiurilor româneşti;


2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare;
3. Dezvoltarea gustului estetic al elevilor;
4. Dezvoltarea atitudinii de empatie culturală.

1
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere a tradiţiilor şi a obiceiurilor din zona natală

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare


Elevul va fi capabil: Se recomandă următoarele activităţi:
exerciţii de lectură a unor texte folclorice cu tematică
tradiţională;
exerciţii de identificare a unor cuvinte/ regionalisme
şi expresii noi;
1.1 să recunoască specificul tradiţiilor şi
exerciţii de povestire a unor experienţe proprii
obiceiurilor (din zona natală) româneşti;
referitoare la tradiţii şi obiceiuri;
exerciţii de redactare a unor compuneri conform
propriului univers afectiv, de la obiceiuri practicate în
familie;
exerciţii de înţelegere a semnificaţiilor tradiţiilor de
1.2. să identifice etapele specifice pe care le naştere şi de nuntă;
au aceste tradiţii exerciţii de identificare a etapelor specifice de
naştere şi de nuntă în texte adecvate;
exerciţii de prezentare a unor
obiceiuri specifice de Crăciun şi de Paşte;
1.3 să identifice obiceiurile religioase şi laice
exerciţii de comentare succintă a unor texte literare
care sunt reprezentative pentru aceste obiceiuri;
exerciţii pentru dezvoltarea simţului artistic, audiţii
muzicale;
1.4 să manifeste interes pentru cunoaşterea
exerciţii de interpretare a unor cântece populare;
jocului românesc;
exerciţii de învăţare a unor elemente specifice jocului
din zona natală;
activităţi de grup în care elevii să formuleze întrebări
1.5.să identifice cauzele care duc la pierderea
şi să dea răspunsuri referitoare la cauzele care duc la
unor obiceiuri
pierderea unor obiceiuri;

1.6. să se preocupe de conservarea şi exerciţii de consemnare – prin interviuri a unor


transmiterea obiceiurilor româneşti din zonă; obiceiuri cu arie restrânsă de răspândire;

2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare


2
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare

Elevul va fi capabil: Se recomandă următoarele activităţi:

2.1 să utilizeze formulele specifice dialogului exerciţii de construire a unui dialog pe o temă dată;

2.2 să susţină un monolog oral exerciţii de realizare a unui interviu;


exerciţii de alcătuire a unui plan de idei suport
pentru relatarea unei întâmplări; exerciţii de
relatare a unor întâmplări;
2.3 să prezinte unele obiceiuri din zonă exerciţii de prezentare a diferitelor obiceiuri
specifice din zonă;

exerciţii de relaţionare a textului cu imaginea

2.4 să argumenteze un punct de vedere exerciţii de identificare a argumentelor într-un text


folcloric dat;

exerciţii de formulare a unor întrebări pentru


exprimarea opiniilor;

3.Dezvoltarea gustului estetic al elevilor

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare

Elevul va fi capabil Se recomandă următoarele activităţi

3.1 să diferenţieze produsul artistic de cel exerciţii de sesizare a diferenţelor valorice


nonartistic dintre produsul artistic şi cel nonartistic;

exerciţii de identificare a figurilor de stil şi de


explicare a semnificaţiilor acestora în context;

exerciţii de ilustrare prin desen, grafică, pictură,


colaje, etc. a unor fragmente din textele
studiate.

4.Dezvoltarea atitudinii de empatie culturală

3
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare

Elevul va fi capabil Se recomandă următoarele activităţi

4.1 să identifice valorile culturale şi realizarea de mape, portofolii, pliante,


experienţele umane descoperite în creaţiile albume; organizarea de programe artistice,
folclorice, în viaţa comunităţii şezători,serbări,

implicarea în evenimentele culturale ale


comunităţii;

Modalităţi de evaluare
a. Realizarea unor portofolii, desene, mape, albume foto, postere etc.;
b. Organizarea unor concursuri şi dramatizări ;
c. Realizarea unor expoziţii tematice ;
d. Pregătirea şi susţinerea unor spectacole ;
e. Prezentarea unor texte culese pe teren .

Standarde minime de performanţă

Obiective cadru
Standarde minime de performanţă
- Să exemplifice cel puţin trei tradiţii
legate de naştere şi de nuntă din zona
1.Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere a natală;
tradiţiilor şi a obiceiurilor din zona natală - Să identifice dintr-un text dat cel puţin
câte trei obiceiuri specifice de Crăciun
şi de Paști.
- Să realizeze un dialog, pe o temă dată,
2.Dezvoltarea capacităţii de comunicare folosind formulele specifice acestui
mod de expunere, în opt minute ;

- Să ilustreze, prin desen, o scenă/un


3.Dezvoltarea gustului estetic al elevilor
personaj dat, în cincisprezece minute;

- Să culeagă, din folclorul local, cel puţin


4.Dezvoltarea atitudinii de empatie culturală
cinci exemple.

4
Sem C.S. Conţinuturi Nr.ore Metode şi prodedee

1.1 Precizari terminologice

Etnografia, etnologia şi 1 Expunerea


I antropologia culturală.

3 Explicaţia
Folclorul obiceiurilor:
2.1
datina si obiceiurile
Problematizarea

Mitul şi Ritul
2.3 3

Arhetipul şi Magia
Expunerea
Obiceiurile tradiţionale
2.3 (introducere) 3

Dialogul

A. Obiceiuri de iniţiere şi de
2.4 trecere: Observaţia
a.Naşterea 4
b.Nunta

4.5 c.Înmormântarea

B. Obiceiurile calendaristice:

4.6 Obiceiurile de iarnă : 4


a. Colindul

b. Umblatul cu
plugul.Pluguşorul
3.7 Conversaţia euristică

Explicaţia

3
II C.Poezia riturilor de vindecare
4.5
a. Descântatul

b. Descântecele

5
c. Fermecele (*)

4.6 Observaţia

Lectura

D. Literatura aforistică şi Dialogul


enigmatică

a. Proverbele şi zicătorile
2.2 b. Ghicitoarea sau cimilitura Învăţarea prin
descoperire
2

E. Epica populară în versuri şi


în proză
Expunerea
Legenda

Basmul
1.7 2
Snoava

Povestirea
Conversaţia euristică
2
Balada (cântecul bătrânesc)

4.5 1
Capodopere ale baladei
populare:
Dezbaterea
„Miorita”

„Meşterul Manole”

1
Expunerea
4.6 F. Lirica populară sau cântecul
propriu-zis
3
Doina
1.2

Literatura populară - Punerea în contrast


4.1 caracteristici 2

BIBLIOGRAFIE

 I.Ghinoiu Obiceiurile populare de peste an, ed. Dictionar, Buc., 1997


6
 Arnold Van Genepp Rituri de trecere,Iasi, 1996
 Mihai Pop si Pavel Ruxandoiu Folclor literar românesc
 Constantin Brailoiu Ale mortului. Din Gorj, 1936
 Cercetările lui Paul Dealep si Teodor T.
 Mihai Pop Măştile de lemn…, revista de folclor, an III, nr. i, Buc., 1958
 Totem si Tabu Opere I, Buc., 1991
 D. Caracostea Poezia tradiţională, vol. I
 Al. Amzulescu C’ntece bătraneşti, Buc., 1974
 A. Fochi Coordonate S-E europene ale baladei…
Paralele folclorice

Coordonatele culturii carpatice, Buc., 1984

Mioriţa. Tipologie, circulaţie, geneză, texte, ed. Academiei, 1964

 Lucian Blaga Spaţiul Mioritic in volumul Trilogia culturii, ed. Pentru literatura,Buc., 1969
 Mircea Eliade De la Zalmoxis la Ghenghis hun, ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,Buc., 1990,
Capitolul VIII Mioara năzdravană

Semestrul Unitatea de învăţare Competenţe Titlul lecţiei Nr.ore


specifice

7
Precizări terminologice - Conceptul de folclor. 1

- Foclorul – sursă de inspiraţie pentru


scriitori şi poeţi.

- Etnografia,etnologia şi antropologia 1
1.1 culturală.

Folclorul obiceiurilor: datina - Datina/obiceiurile (definirea 1


şi obiceiurile. termenilor).

- Datinile şi credinţele poporului român.

- Mitul şi ritul (definirea termenilor). 1

- Miturile fundamentale româneşti.


2.1
I - Arhetipul şi magia (definirea 1
termenilor).

Categoriile folclorului literar. A. Obiceiurile de iniţiere şi de trecere 1


din ciclul vieţii omului:
- Obiceiurile tradiţionale naşterea,nunta,înmormântarea.
(obiceiuri din ciclul
familial,obiceiuri Rituri intermediare: intrarea în ceata de
calendaristice) feciori,prinderea fetelor în horă,recrutarea
2.3
şi plecarea în armată.

Naşterea. 1
A. Obiceiurile de iniţiere
şi de trecere Ursitorile.Cumetria.Schimbarea
copilului.Vânzarea copilului (sau datul pe
fereastră)

Nunta. 1

Oraţiile.Cântecul
miresei/mirelui.Cântecul nunului.Masa
mare.
2.4
Înmormântarea. 1
3.7
Bocetul.Cântecele zorilor şi al bradului.
4.5

B. Obiceiurile calendaristice (de peste 1


an) – prezentare generală
B. Obiceiurile
Obiceiurile de iarnă sau sărbătorile 1
calendaristice Crăciunului şi Anului Nou

Colindul- structura tematică a 1


colindului.Clasificarea colindelor.

- Colindatul cu măşti (Ursul,Cerbul).

- Colindatul copiilor (Moş 1


Ajunul,Sorcova)

8
4.6 Umblatul cu plugul.Pluguşorul- textul 1
poetic.

Ora de lectură (texte specifice) 1

C. Poezia rituilor de vindecare 1

C. Poezia rituilor de 2.3 Universul magico-religios.Actul ritual-


II vindecare ceremonial.Fiinţe mitice.

Descântatul. 1

Descântecul ca fenomen.Structura
descântecului.Descântece,fermece şi vrăji.

Descântecele. 1

Fermecele. 1

(observaţie: ”fermece”,nu ”farmece”)

Vrăjile.

D. Literatura aforistică şi D.Literatura aforistică şi enigmatică. 1

enigmatică. Cartea de înţelepciune şi norme de


comportament.Expresie concludentă a
2.4 virtuţilor limbii române.Universal şi
autohton.

Proverbele şi zicătorile. 1

Ghicitoarea sau cimilitura. 1


4.1
Ora de lectură 1
(proverbe,zicători,ghicitori)

E. Epica populară în 1. Epica populară în proză. 1


versuri şi în proză.
Funcţia cultă.Categorii
principale:legenda,basmul,snoava,povesti
rea.
4.1 Legenda.Basmul. 1

Ora de lectură (legende,basme) 1

Şcoala altfel

Snoava.Povestirea. 1

Ora de lectură 1

2.Epica populară în versuri. 1

Cântecul bătrânesc sau balada populară.

1.7 Vechimea baladei populare.

9
4.5 Capodopere ale baladei populare. 1

Mioriţa.

Meşterul Manole. 1

F. Lirica populară sau F.Lirica populară sau cântecul propriu- 1


cântecul propriu-zis zis.

Cea mai veche formă de manifestare


”artistică” a omului primitiv.

Tematica predilectă a cântecului liric.

Doina. 1

Ora de lectură (doine) 1

- Caractere specifice ale literaturii 1


populare:(tradiţional,colectiv,anonim,
Literatura populară -
caracteristici sincretic,oral)

10