Sunteți pe pagina 1din 6

Programa cursului opțional

Literatură și film

Disciplina : Limba şi literatura română


Şcoala: COLEGIUL ,,Andronic Motrescu” RĂDĂUŢI
Clasa : a XII-a, anul școlar 2017-2018
Autori : profesor Vițega Cristina și profesor Paula Ciobîcă
Denumirea opţionalului : LITERATURĂ ȘI FILM
Tipul de opţional: Opţional ca altă disciplină decât cele menţionate în cadrul ariei
Durata: 1 an
Număr de ore pe săptămână: 1
Notă de prezentare

Curriculum-ul școlar pentru disciplina Literatură și film face parte din curriculum-ul la
decizia școlii pentru liceu, ariile curriculare Limbă și comunicare, beneficiind de un buget de
timp de o oră pe săptămână. Prezentul curriculum este o componentă a programei la disciplina
Limba și literatura română.

Disciplina ,,Literatură și film” este propusă elevilor în vederea unei viziuni integratoare
asupra diferitelor arte. Opționalul urmărește stimularea interesului acestora pentru descoperirea
temelor universale comune în literatură și film, a limbajelor specifice pe care le utilizează aceste
arte în transmiterea temelor, precum și inițierea lor în receptarea artei cinematografice.

Propunerea unui opțional integrat a avut în vedere și emiterea unor judecăți de valoare,
raportate la diversitatea de limbaje, specifică lumii (post)moderne (limbajul literaturii, limbajul
cinematografic, tehnologiile).

Având la dispoziție o bogată colecție de filme artistice, ecranizări ale unor capodopere
din literatura română și universală, dispunând în bibliotecile școlare de un număr suficient de
volume, considerăm justificată propunerea unui astfel de opțional.

Structura curriculum-ului include următoarele componente: Competențe generale,


Competențe specifice și unități de conținut, Valori și atitudini, Sugestii metodologice.

Competențele generale sunt preluate din curriculum-ul școlar de trunchi comun dezvoltat
pentru disciplina ,,Limbă și literatură română”. Competențele specifice au fost corelate cu
unitățile de conținut, cu precizarea că o anumită competență specifică poate să fie realizată prin
diferite unități de conținut. Valorile și atitudinile menționate evidențiază dimensiunea cognitivă
și afectiv-atitudinală a învățării, din perspectiva studierii acestei discipline.

Sugestiile metodologice au menirea de a orienta utilizatorul acestui curs în proiectarea și


realizarea efectivă a activităților didactice, în concordanță cu specificul disciplinei și cu statutul
de curs opțional.
COMPETENȚE GENERALE

I. Operarea cu elemente de limbaj specifice esteticii generale și teoriei artei


spectacolului.
II. Investigarea ecranizărilor cinematografice din perspectivă estetică.
III. Argumentarea oral sau în scris a propriilor opinii asupra unei ecranizări din literatura
română sau universală.

COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI


a. Diferențierea între diversele - Comedie, dramă, eseu
accepțiuni ale transpunerii cinematografic; viziune
cinematografice, în vederea operării cinematografică
cu acestea. - Film artistic, film de artă, ecranizare
- Filme pentru copii, filme pentru
b. Operare cu diverse concepte specifice adulți
criticii literare și de film pentru - Teme, motive, simboluri
realizarea de transferuri între cele - Autor, narator, personaj; text;
două arte compoziție; lector/regie, imagine,
scenariu, sunet, interpretare
c. Recunoașterea mijloacelor specifice actoricească; public
de exprimare în literatură și film, - Literatură: tehnici narative, tehnica
precum și compararea transpunerii în portretizării, perspectiva spațială și
cele două arte a unor teme universale. temporală, secvențialitate
- Tehnici cinematografice: travling,
focalizare, flashback, instantanee
d. Elaborarea unei argumentări scrise
referitoare la construcția unui - Referat
spectacol cinematografic - Eseu
- Cronică de film (cinematografică)

- Scenariu cinematografic
e. Elaborarea unui scenariu/videoclip - Videoclip
cinematografic după o operă din
literatura română sau universală.

VALORI ȘI ATITUDINI

- reflectarea sensibilă a unei varietăți de forme artistice


- cultivarea gustului estetic în domeniul spectacolului cinematografic
- conștientizarea contribuției literaturii la dezvoltarea artei cinematografice

SUGETII METODOLOGICE
Conținuturile învățării sunt grupate pe trei domenii: Arta spectacolului cinematografic,
Aplicații, Concepte operaționale.
În domeniul Arta spectacolului cinematografic se urmărește familiarizarea elevilor cu
principalele elemente ale spectacolului cinematografic: regie, scenografie, joc actoricesc,
tehnici cinematografice, în relație cu elementele specifice ale artei literaturii.
În domeniul Aplicații se va urmări punerea în practică a cunoștințelor teoretice prin
vizionarea unor ecranizări după capodopere ale literaturii române și universale, precum și
prin elaborarea de scenarii/videoclipuri cinematografice, în funcție de preferințele elevilor.
În domeniul Concepte operaționale se urmărește familiarizarea elevilor cu termenii
specifici criticii de film, în relație cu termenii criticii literare. Se vor avea în vedere, în acest
sens, Dicționar de cinema, 1997, respectiv Dicționar de critică literară, 1995.

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Parcurgerea programei se va realiza prin situații de învățare complexe, de tip atelier, în
care lucrul cu texte și filme suport (studiul de caz, critica de film etc.) va alterna cu
dezbaterea, problematizarea, punerea în contrast, simularea, exercițiile diversificate de
interpretare, redactarea etc.

MATERIALE SUPORT
Ecranizări ale unor capodopere ale literaturii române: M. Preda (Moromeții), L. Rebreanu
(Pădurea spânzuraților), I.L.Caragiale (De ce trag clopotele, Mitică?), G. Călinescu (Felix și
Otilia), M. Sadoveanu (Baltagul), M. Eliade (Șarpele).
Ecranizări ale unor capodopere ale literaturii universale: L. Lampedusa (Ghepardul), W.
Shakespeare (Hamlet, Romeo și Julieta), Lev Tolstoi (Război și pace, Anna Karenina), F.M.
Dostoievski (Crimă și pedeapsă, Frații Karamazov), Stendhal (Roșu și negru), É. Zola
(Germinal), Ernest Hemingway (Bătrânul și marea), Umberto Eco (Numele trandafirului),
Boris Pasternak (Doctor Jivago).

MODALITĂȚI DE EVALUARE
 studiul de caz
 proiectul
 portofoliul

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
1. Caranfil, Tudor – Dicționar de filme românești, Editura Litera, București, 2003
2. Corciovescu, C., Ripeanu, B. – Cinema... un secol și ceva: o istorie cronologică
a cinematografului mondial (1895-2000), Editura Curtea Veche, București,
2000.
3. Dinu, Mihai – Comunicarea, Editura Algros, București, 2000.
4. Lazăr, Ioan – Teme și stiluri cinemtografice, Editura Meridiane, București, 1987.
5. Cinemagia, Cinema Ines (reviste de specialitate), 2000-2007.
Disciplina opțională: Literatură și film
Planificare calendaristică
Semestrul I (18 săptămâni x 1 oră/săptămână = 18 ore)

Unitatea de învățare Competențe specifice Conținuturi Nr. Săpt. Obs.


ore
1. 1 I
Programa oră
2. a.Diferențierea între a.Tipuri de filme: comedie, 1 II
Tipologie cinema- diversele accepțiuni ale dramă, eseu cinematografic; film oră
topografică transpunerii artistic (ficțional), film documentar;
cinematografice, în film de artă, documentare; filme
vederea operării cu pentru copii, filme pentru adulți
acestea. b.Tehnici cinematografice: cadru,
montaj, decupaj, secvență; gros-
b.Operare cu diverse plan; travling, focalizare, flashback,
concepte specifice racord; cinéverité
criticii literare și de
3. film pentru realizarea a.Critică literară: autor, narator, 2 III
Critică literară. de transferuri între cele personaje; text; compoziție; teme, ore IV
Critică două arte motive, simboluri; limbaj, lector
de film b.Critică de film: regie, scenariu,
c.Recunoașterea sunet, imagine; interpretare
mijloacelor specifice de actoricească; public
exprimare în literatură
4. și film, precum și a.nuvela: subiect, compoziție, 2 V
Studiu de caz: compararea personaje; limbaj; perspectivă ore VI
,,Moara cu noroc” transpunerii în cele narativă; instanțele comunicării;
(V. Iliu/1957) două arte a unor teme registre stilistice
universale. b.film: regie, scenariu, imagine,
muzică, decoruri, costume; actori;
tehnici de film
d.Elaborarea unei
5. argumentări scrise a.romanul: subiect, compoziție, 2 VII
Studiu de caz: referitoare la personaje; limbaj; perspectivă ore VIII
,,Pădurea construcția unui narativă; instanțele comunicării;
spânzuraților” spectacol registre stilistice
(L. Ciulei/1965) cinematografic b.film: regie, scenariu, imagine,
e.Elaborarea unui muzică, decoruri, costume; actori;
scenariu/videoclip tehnici de film
cinematografic după o
6. operă din literatura a.romanul: subiect, compoziție, 2 IX
Studiu de caz: română sau universală. personaje; limbaj; perspectivă ore X
,,Felix și Otilia” narativă; instanțele comunicării;
(I.Mihu/1972) registre stilistice
b.film: regie, scenariu, imagine,
muzică, decoruri, costume; actori;
tehnici de film

7. a.romanul: subiect, compoziție, 2 XI


Studiu de caz: personaje; limbaj; perspectivă ore XII
,,Cel mai iubit...” narativă; instanțele comunicării;
(S. Marinescu/ 1992) registre stilistice
b.filmul: regie, scenariu, imagine,
muzică, decoruri, costume; actori;
tehnici de film

8. Proiect (la alegere): 2 XIII


Evaluare Scenariu ore XIV
cinematografic/videoclip
(după o operă din literatura
română)

10. a.romanul: subiect, compoziție, 2 XV


Studiu de caz: personaje; limbaj; perspectivă ore XVI
,,Ghepardul” narativă; instanțele comunicării;
(L. Visconti/1973) registre stilistice
b.filmul: regie, scenariu, imagine,
muzică, decoruri, costume; actori;
tehnici de film

11. a.romanul: subiect, compoziție, 2 XVII


Studiu de caz personaje; limbaj; perspectivă ore XVIII
,,Crimă și pedeapsă” narativă; instanțele comunicării;
(Kaurismäki/1983) registre stilistice
b.filmul: regie, scenariu, imagine,
muzică, decoruri, costume; actori;
tehnici de film

Semestrul al II-lea (17 săptămâni x 1 oră/săptămână = 17 ore)

Unitatea de învățare Competențe specifice Conținuturi Nr. Săpt. Obs.


ore
12. a.Diferențierea între a.romanul: subiect, compoziție, 2 I
Studiu de caz diversele accepțiuni ale personaje; limbaj; perspectivă ore II
,,Anna Karenina” transpunerii narativă; instanțele comunicării;
(B. Rose/ 1997) cinematografice, în registre stilistice
vederea operării cu b.filmul: regie, scenariu, imagine,
acestea. muzică, decoruri, costume; actori;
tehnici de film
b.Operare cu diverse
13, concepte specifice a. tragedia: subiect, compoziție, 2 III
Studiu de caz criticii literare și de personaje; limbaj; perspectivă ore
film pentru realizarea IV
,,Hamlet” narativă; instanțele comunicării;
(G. Kozânțev/1967) de transferuri între cele registre stilistice
două arte b.filmul: regie, scenariu, imagine,
muzică, decoruri, costume; actori;
c.Recunoașterea tehnici de film
mijloacelor specifice de
exprimare în literatură
14. a.romanul: subiect, compoziție, 2 V
și film, precum și
Studiu de caz personaje; limbaj; perspectivă ore VI
compararea
,,Roșu și negru” narativă; instanțele comunicării;
transpunerii în cele
(Autant-Lara/1954) registre stilistice
două arte a unor teme
b.filmul: regie, scenariu, imagine,
universale.
muzică, decoruri, costume; actori;
tehnici de film
15. d.Elaborarea unei a.romanul: subiect, compoziție, 2 VII
Studiu de caz argumentări scrise personaje; limbaj; perspectivă ore VIII
,,Germinal” referitoare la narativă; instanțele comunicării;
(C. Berry/1992) construcția unui registre stilistice
spectacol b.filmul: regie, scenariu, imagine,
cinematografic muzică, decoruri, costume; actori;
e.Elaborarea unui tehnici de film
scenariu/videoclip
16. cinematografic după o a.romanul: subiect, compoziție, 2 IX
Studiu de caz operă din literatura personaje; limbaj; perspectivă ore
română sau universală. X
,,Bătrânul și marea” narativă; instanțele comunicării;
(J. Sturges/1957) registre stilistice
b.filmul: regie, scenariu, imagine,
muzică, decoruri, costume; actori;
tehnici de film

17. a.romanul: subiect, compoziție, 2 XI


Studiu de caz personaje; limbaj; perspectivă ore XII
,,Numele trandafirului” narativă; instanțele comunicării;
(J.J. Annaud/1986) registre stilistice
b.filmul: regie, scenariu, imagine,
muzică, decoruri, costume; actori;
tehnici de film

18. a.romanul: subiect, compoziție, 2 XIII


Studiu de caz personaje; limbaj; perspectivă ore XIV
,,Doctor Jivago” narativă; instanțele comunicării;
(D. Lean/1965) registre stilistice
b.filmul: regie, scenariu, imagine,
muzică, decoruri, costume; actori;
tehnici de film

19. Proiect (la alegere): 2 XV


Evaluare Scenariu ore XVI
cinematografic/videoclip
(după o operă din literatura
universală)

20. Literatură și film: 1 XVII


Recapitulare finală o relație consensuală oră