Sunteți pe pagina 1din 12

Managementul proiectelor

Ia-tți tratamentul! Ai dreptul la viatțaă!


A. DESCRIEREA PROGRAMULUI DE FINANȚARE:
Programul ‘’Fondul ONG1’’ face parte din Mecanismul Financiar al Spațiului Economic
European, 2009-2014. Prin intermediul acestui program se alocă o sumă de 30.000.000 de euro în
scopul finanțării proiectelor din cadrul Societății Civile din România.
Operatorul Fondului ONG în România este Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, împreună
cu partenerii săi, Fundația pentru Parteneriat și Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi.
Peste o treime din alocarea bugetară pentru finanțarea proiectelor va acoperi domenii esențiale legate
de democrație, drepturile omului inclusiv drepturile minorităților (etnice, religioase, lingvistice și
privind orientarea sexuală), buna guvernare și transparența, democrație participativă, combaterea
rasismului și xenofobiei, antidiscriminare, inegalități sociale, sărăcie și excluziune socială inclusiv în
mediul rural, egalitate de gen și violență de gen.
Un procent de peste 20% din alocarea totală a Programului va fi dedicat furnizării de servicii sociale
și servicii de bază pentru grupurile vulnerabile, în timp ce minim 10% din alocarea totală a Programului
va urmări finanțarea organizațiilor și activităților ce vizează copii si tineri. De asemenea, o sumă
importantă va fi alocată protecției mediului și schimbărilor climatice.
Programul va avea 2 runde de finanțare. În cadrul fiecărei runde se vor lansa cereri de propuneri de
proiecte distincte pentru fiecare dintre cele 5 componente ale programului în parte.

o Componenta 4 – Servicii sociale și de bază:


- obiectiv general: creșterea accesului și furnizării de servicii sociale și de bază pentru grupuri
vulnerabile.
- Data estimativă a lansării: 29 aprilie 2013

 Termen limită: 29.07.2013.


 Depunere începând cu: 29.04.2013.

Granturi mari
Tip grant Granturi mici Granturi medii
de la 5.000 la de la 35.001 Euro de la 75.001 Euro
Sumă 35.000 Euro la 75.000 Euro la 250.000 Euro

între 12 și 28 luni
Durată între 6 și 18 luni între 6 și 28 luni

1
http://fondong.fdsc.ro/informatii-generale-fond-ong, accesat în mai 2014;

2
2.400.000 Euro
Alocare 960.000 Euro 1.440.000 Euro

 Obiectivele programului:

Obiectivul general al Programului este sprijinirea dezvoltării societății civile și consolidarea


contribuției la justiția socială, democrație și dezvoltare durabilă.

 Solicitanți eligibili:

Solicitanții eligibili în cadrul Fondului ONG sunt organizații neguvernamentale și nonprofit,


înființate legal în România, organizate și conduse conform legislației în vigoare, respectiv asociații,
fundații și federații.

În afară de acestea, vor fi eligibile Crucea Roșie Română și structurile sale cu personalitate juridică.

 Condiții de eligibilitate:

Solicitantii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 să fie capabili, conform statutului lor, sa acționeze în domeniul abordat prin proiect;
 sa fie independenți de guvern și alte autorități publice locale, regionale și naționale;
 să fie independenți de partide politice și de organizații comerciale;
 să fie direct răspunzători pentru elaborarea și managementul proiectului și să nu acționeze ca
intermediari

 Activități eligibile:
Programul urmărește o serie de aspecte orizontale precum combaterea discursului instigator la ură
(hate speech), extremismului și infracțiunilor motivate de ură (hate crime), rasismului și xenofobiei,
homofobiei, antisemitismului, hărțuirii sexuale, violenței împotriva femeilor, traficului de persoane,
promovarea toleranței/înțelegerii multiculturale și sprijinirea populației Romă.

- evaluarea nevoilor și accesibilității la servicii, evaluarea situației actuale a accesului la servicii, a


lipsei accesului și a diferențelor întâlnite la accesarea serviciilor existente;

3
- identificarea de nevoi specifice privind serviciile, a unor categorii vulnerabile/ potențiali
beneficiari prin metode participative și implicarea beneficiarilor, lucrătorilor din domenii
relevante, a voluntarilor;

- dezvoltarea de servicii suport ( consiliere, terapie, recuperare);

- sprijin pentru persoanele care întâmpină dificultăți în procesele de tranziție de-a lungul vieții;

- identificarea de soluții pentru creșterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii adecvate.

B. Proiecte finanțate prin programul „Fondul ONG”:

Denumire proiect: Denumire solicitant:


Punți pentru incluziune socială-Copil-Familie-
Fundația Sfântul Dimitrie
Comunitate

Creștem împreună prin Art-Terapie Asociația Clara


Dezvoltarea de abilități motorii la persoane cu Sindrom Fundația Special Olympics din România
Down - etapa esențială spre o viață independentă
Dezvoltarea unui sistem integrat de servicii socio- Fundatia Hospice Casa Speranței
medicale de îngrijire paliativă pentru pacienți cu boli
amenintătoare de viață

C. Schița proiectului:

Descrierea solicitantului:
ARAS - Asociaţia Română Anti-SIDA, filiala Iaşi este o organizaţie non guvernamentală,
nonprofit, apolitică şi umanitară ce a fost înfiinţată în luna aprilie 1995 de către un colectiv cu iniţiativă,
mobilizat de o mamă al cărui copil a fost infectat în sistemul sanitar. La nivel naţional există 9 filiale
(Bucureşti, Bacău, Braşov, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi, Piatra Neamţ, Timişoara) şi un punct de lucru
în Arad.
Misiune ARAS este crearea unui mediu propice dezvoltării unui comportament non-
discriminatoriu şi de toleranţă în care toate categoriile de populaţie să aibă acces la informaţii cu privire
la HIV/SIDA şi alte infecţii cu transmitere sexuală, la servicii medicale, psihologice şi sociale din
domeniu.

4
Scopul: Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor afectate de HIV/SIDA şi a persoanelor aflate la
risc de infectare.
Adresa:
str. Păcurari, nr.66, Iaşi, jud. Iaşi, cod 700514
Tel./Fax: (0232) 210 024
E-mail: contact@arasiasi.ro, aras.iasi@gmail.com
SIDA Helpline: 0 800 800 033

JUSTIFICARE:
După cum se cunoaşte tratamentul antiretroviral (ARV) este unul dintre cele mai importante
progrese înregistrate de medicină în ultimele decade. O dată cu instituirea tratamentului ARV putem
aprecia că speranţa de viaţă a unui pacient infectat HIV aflat sub medicaţie este foarte lungă, fiind
apreciată de unele studii ca fiind aproape egală cu cea a unei persoane seronegative. De asemenea
tratamentul ARV conduce la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA. În
România începând cu anul 2002 accesul la tratament este gratuit pentru toţi cei care se califica, fără nici
un fel de discriminare, conform Legii 584/2002. Programul de tratament este coordonat de către
Ministerul Sănătăţii şi este finanţat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
Conform statisticilor CNALS, la 31 decembrie 2013 s-a constatat un număr de 12.273 persoane
infectate HIV/SIDA în viaţă (19.261 total cumulativ, începând cu anul 1985) din care 10.261 în evidență
activă și aproximativ 8000 dintre aceștia fiind în tratament antiretroviral. Distribuţia pe sexe a cazurilor
noi de infecţii HIV/SIDA depistate în aceeaşi perioadă, arată că dintr-un număr de 797, un procent de
30% sunt femei, respectiv 70% bărbaţi (sursa: Compartimentul pentru Monitorizarea şi Evaluarea
Infecţiei HIV/SIDA în România – INBI “Prof. Dr.M.Balş”).
Perioada lungă de tratament, perioada lungă de luptă cu boala, fac ca aceste persoane să fie
vulnerabile şi să necesite sprijin şi susţinere continuă pentru a se asigura succesul în lupta cu virusul
HIV. Potrivit afirmațiilor făcute de Iulian Petre, Directorul Executiv al UNOPA, în ultimii ani se constată
o creştere alarmantă a numărului de persoane seropozitive care au probleme în aderenţa la tratament şi
ajung în eşec terapeutic. Această situaţie se suprapune acum şi peste desele întreruperi ale accesului la
tratament din cauza lipsei bugetului necesar şi ale unui management defectuos ale programului de
tratament HIV. Într-un raport de cercetare efectuat de UNICEF România, aproximativ două treimi din
participanți au declarat că au existat situații în care nu și-au primit medicamentele ARV de la centrul
regional/spitalul de la care luau de obcei. Totodată, din cauza aşa numitei “oboseli terapeutice”, în iunie
2013, un număr de 264 pacienţi au renunţat din proprie iniţiativă la tratament, în continuare

5
înregistrându-se o tendinţă în creştere (sursa: comunicatele de presa UNOPA, ADV). Din aceste
considerente, ne propunem prin acest proiect facilitarea comunicării între pacienţii seropozitivi, medici,
psihologi şi reprezentanţi ai asociaţiilor de pacienţi într-o abordare cuprinzătoare, menită să asigure o
informare cât mai completă şi corectă a acestora cu privire la tratamentul ARV, efecte secundare,
sănătatea reproducerii, protecţie socială.

Scurtă descriere a proiectului:


Scopul proiectului este acela de a asigura o calitate crescută a vieţii pentru persoanele
seropozitive din regiunea N-E, în vederea asigurării succesului terapeutic şi integrării sociale.

Obiectivele proiectului:
1 - Organizarea de întâlniri în 6 județe din regiunea N-E cu participarea persoanelor infectate şi afectate
de HIV, cu participarea medicilor specialişti, a psihologilor şi reprezentanţilor asociaţiilor de pacienţi în
vederea creșterii aderenței la tratamentul ARV.
2 - Crearea unui centru de consiliere permanentă și testare gratuită in zona Tătărași, județul Iași.
3 – Creşterea nivelului de constientizare a comunitatii iesene cu privire la diferentele de integrare sociale
a persoanelor seropozitive din România.

Grupul țintă al proiectului este format din:


- peste 150 persoane infectate și afectate de virsul HIV/SIDA care au renunțat sau care nu au început
încă un tratament ARV.
- 50 de persoane afectate de HIV/SIDA, persoane care interacționează cu ele și vor să se informeze în
cadrul centrului.
- 5000 - 6000 persoane din comunitatea ieșeană care participă la activitățile de conștientizare.

Activități:
Activitatea 1:
- Organizarea unui număr de 8 întâlniri cu persoanele seropozitive, în fiecare dintre județele:
Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău şi Vaslui. La fiecare întâlnire vor participa un număr de
aproximativ 200 persoane infectate cu virusul HIV și aparținători interesați de tratamentul celor
pe care îi au în grijă, cel puțin un medic infecționist, un psiholog, reprezentanții ARAS și alți

6
invitați. Întâlnirea va dura aproximativ 3 ore și se vor aborda în principal teme legate de aderența
la tratament și efecte secundare. Întalnirile se vor desfășura sub forma unui dialog, moderat și
animat de reprezentanții ARAS.

Activitatea 2:
- Amenajarea unui spaţiu aflat în zona Tătărași, județul Iaşi și dotarea acestuia cu materialele
necesare pentru consiliere permanentă şi testare gratuită.
- Colaborarea cu medicii de familie din fiecare județ și mass-media în vederea informării
populației despre existența centrului.

Activitatea 3:
- Realizarea de evenimente stradale de conștientizare si informare a opiniei publice cu privire la
HIV/SIDA, desfășurate cu ocazia Zile Mondiale SIDA si Memorialul Internațional al
Lumânărilor Aprinse.
- Realizarea unor pliante de informare și tipărirea unui număr de 6000 de exemplare. Acestea vor
conține informații despre HIV/SIDA, căile de transmitere și prevenire, mesaje de informare în
direcția combaterii discriminării și vor fi destinate comunității. Pliantele vor fi distribuite cu
ocazia evenimentelor publice și a campaniiilor de informare.
- Conferințe de presă organizate în cele 6 județe unde au loc întâlniri cu pacienții seropozitivi, în
cadrul cărora se vor prezenta problemele persoanelor seropozitive.
- Concurs de desene pe asfalt „Fundița compasiunii”; grupuri de tineri seropozitivi își vor alege
cate un parc în fiecare din cele 6 județe unde vor desena cu cretă roșie cele mai frumoase fundițe
pe asfalt.

Buget:
1. Bugetul va fi alcătuit în conformitate cu liniile si subliniile de buget specifice.
Bugetul proiectului va fi întocmit în Euro, preferabil în format Excell. Cursul de
schimb de utilizat în pregătirea bugetului va fi 1 Euro = 4.41 RON.

LINII DE BUGET Unitatea de Număr de Costul unitar Costuri


(includeţi categoriile măsură unităţi (Euro) totale ale
bugetare după cum proiectui
este necesar) (Euro)
0 1 2 3 4 (2 x 3)

I. Costuri de euro 1 1010 1010


deplasare / transport

7
II. Echipamente şi 0
bunuri
III. Costuri de sediu euro 1 2000 2000
IV. Alte costuri si euro 6 12.33 74
servicii specifice
implementarii
proiectului
V. Costuri de euro 1 2000 2000
extindere, renovare
şi modernizare de
imobile
(Maxim 50% din IX.
total costuri
eligibile)
VI. Total costuri euro 9 5022.33 5084
directe eligibile
aferente proiectului
VII. Costuri euro 1 977.67 977.67
administrative
(Maxim 7% din VII.
total costuri directe
eligibile aferente
proiectului)

VIII. TOTAL COSTURI euro 10 6000 6061.67


ELIGIBILE

Activităţi de sustenabilitate:
- Activitățile de sustenabilitate se fundamentează pe următoarele variabile:
- Sociale – prin consilierea, informarea si motivarea persoanelor infectate si afectate de
HIV/SIDA;
- Politice – prin tratarea în mod egal a diferiților participanți;

D. MODALITĂȚI DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚILOR


PROIECTULUI:

Monitorizarea proiectelor se face de către managerul de proiect, în vederea urmăririi îndeplinirii


indicatorilor stabiliţi prin contract pentru măsurarea obţinerii rezultatelor prevăzute.
Pentru realizarea monitorizării fizice a proiectelor managerul de proiect va desfăşura următoarele
activităţi:

8
a) verificarea conţinutului documentelor de raportare (rapoarte de progres trimestriale) elaborate si
transmise de către beneficiar (activităţi desfăşurate/progresul fizic);
b) vizite de monitorizare care îşi propun verificarea stadiului fizic al implementării proiectului la fata
locului/sediul beneficiarului (anunţate si ad-hoc).
c) monitorizarea durabilităţii investiţiilor.

a) Verificarea documentelor
Verificările documentelor vor asigura că rapoartele de progres elaborate de către beneficiar sunt
complete şi corecte, că respectă modelul convenit în Contractul de finanţare, că proiectul este
implementat în conformitate cu legile comunitare şi naţionale. De asemenea vor urmări evoluţia în timp
a indicatorilor stabiliţi prin Contractul de finanţare, realizările faţă de ţintă propusă, procent de realizare.

b) Vizita de monitorizare
Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la fața locului realizarea fizică a unui proiect,
sistemul de management al proiectului şi de a permite echipei de monitorizare să colecteze unele date
suplimentare față de cele cuprinse în rapoartele de progres, în vederea aprecierii valorii indicatorilor
faţă de ţintele propuse şi a acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar.

Scopul vizitei de monitorizare este:


- să asigure faptul că proiectul progresează sub aspect de realizare fizică in conformitate cu
calendarul activităţilor inclus in contractul de finanţare;
- să identifice posibile probleme cât mai curând cu putinţă şi să emită sugestii de
îmbunătăţire a implementării;
- să identifice elementele de succes ale proiectului;
- să asigure o comunicare strânsă între beneficiari şi managerul de proiect care sa conducă la
o buna conlucrare in vederea implementării cu succes a proiectului (realizarea tuturor
indicatorilor prevăzuţi in contract in perioada de timp prevăzută).

c) Monitorizarea durabilităţii investiţiilor

9
Pentru operaţiunile din cadrul componentei „Servicii sociale și de bază”, beneficiarul va comunica
anual managerului de proiect, pe o perioadă de 2 ani de la terminarea proiectului, dacă a intervenit / nu a
intervenit o modificare substanţială la proiectul finanţat prin Fondul ONG.

Rezultate aşteptate / indicatori


R1 - Aproximativ 150 de persoane seropozitive îşi vor dezvolta abilităţi de viaţa independentă şi
sănătoasă.
R2 - O bună colaborare între medicii de familie şi asociaţiile din cele 6 judeţe prin organizarea de
campanii de promovare a existenţei "caravanei" în oraşul lor .
R3 - Un număr de 10 voluntari au fost instruiţi cu privire la activităţile desfăşurate cu ocazia Zilei
Mondiale SIDA şi Memorialul Internațional al Lumânărilor Aprinse.
R4 - Am informat 80% din populaţia regiunii N-E despre HIV/SIDA și testare.
R5 - Am motivat un număr de 150 de persoane seropozitive să nu renunțe la tratament.

E. DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE:
Nu s-au semnalat dificultăţi deosebite în scrierea proiectului, mai greu ne-a fost
atunci când am fost puşi în temă cu diverse proceduri noi, aferente scrierii proiectului, care însă au fost
soluţionate de către specialiştii din cadrul Asociaţiei Romane Anti - Sida. S-au organizat seminarii de
pregătire în vederea punerii cap la cap a primei cereri de rambursare. Speram să îndeplinească cerinţele
din punctul de vedere al cuantificării rezultatelor, cât şi a efectelor pe termen lung.

10
ANEXE

Graficul activităților

Activități Data începerii Durata Data finalizării


1. Realizarea pliantelor de
informare și tipărirea 05.11.2014. 20 zile 25.11.2014.
acestora.
2. Organizarea desfășurării
întâlnirilor pentru cele 6 10.11.2014. 61 zile 10.01.2015.
județe.

11
3. Organizarea desfășurării
evenimentelor stradale
20.11.2014. 11 zile 30.11.2014.
cu ocazia Zilei Mondiale
SIDA
4. Amenajarea spațiului
pentru consiliere și 10.01.2015. 59 zile 10.03.2015.
testare.

5. Realizarea unui spot


publicitar în vederea
informării populației 28 zile 05.03.2015.
despre existența
centrului.
05.02.2015.

12