Sunteți pe pagina 1din 4

Cod Document: [cod]-PS-03

[Compania] Procedură de Sistem Ediția / Revizia: 01 / 0


[adresa] AUDIT INTERN Exemplar: [exemplar]
tel / fax: [telefon] / [fax] Pag. 1/9

P
Prroocceedduurrăă ddee S
Siisstteem
m
A
AU UDDIITT IIN
NT TE
ERRN N

Cod: [cod]-PS-03

REFERENŢIALE:

SR EN ISO 9001:2008

ÎNTOCMIT VERIFICAT APROBAT


RMC Director General
Nume [Întocmit] [Verificat] [Manager]
Semnătura
Data [DataCompletare] [DataVerificare] [DataAprobarii]

Prezentul Document este proprietatea ThesanCo SRL. Orice multiplicare fără acordul emitentului este interzisă şi se sancŃionează conform
legilor în vigoare.

Referențial: ISO 9001:2008 Data: [DataCompletare]


Cod Document: [cod]-PS-03
[Compania] Procedură de Sistem Ediția / Revizia: 01 / 0
[adresa] AUDIT INTERN Exemplar: [exemplar]
tel / fax: [telefon] / [fax] Pag. 2/9

LISTA DE CONTROL AL REVIZIILOR / MODIFICĂRILOR

Nr. Pagina,
Data Cauza actualizării / modificării
rev paragraf

0. [DataCompletare] - Elaborare iniţială

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Prezentul Document este proprietatea ThesanCo SRL. Orice multiplicare fără acordul emitentului este interzisă şi se sancŃionează conform
legilor în vigoare.

Referențial: ISO 9001:2008 Data: [DataCompletare]


Cod Document: [cod]-PS-03
[Compania] Procedură de Sistem Ediția / Revizia: 01 / 0
[adresa] AUDIT INTERN Exemplar: [exemplar]
tel / fax: [telefon] / [fax] Pag. 3/9

1. SCOP

1.1. Procedura are drept scop stabilirea modului de efectuare a auditului intern, astfel încât să
se asigure că toate procesele şi activităţile se desfăşoară în conformitate cu cerinţele
Sistemului de Management al Calității din cadrul [Compania] şi că acesta este efectiv
implementat şi menţinut.

2. DOMENIU

2.1. Se aplică tuturor funcţiilor SMC şi tuturor proceselor desfăşurate în cadrul [Compania],
care pot influenţa calitatea produselor și serviciilor livrate clienților.

3. DEFINIŢII 6I PRESCURTĂRI

Conform precizărilor din Maualul Managementului Calității - cap. III


Audit intern - proces sistematic, independent şi documentat pentru obţinerea şi
evaluarea obiectivă a dovezilor de audit în scopul determinării
măsurii în care criteriile de audit sunt îndeplinite
Dovada obiectivă - date în sprijinul existenţei sau veridicităţii unui fapt
Program de audit - set de audituri planificate pentru un cadru specific de timp şi
având un scop precis
FCC - fişa chestionar de audit
SMC - Sistemul de Management al Calității
RMC - Reprezentantul Managementului Calității
RAI - Raport de Audit Intern
RNC - Raport de Neconformitate
RAC - Raport de Acțiuni Corective

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

 SR ISO 9000:2006 - Sisteme de Management al Calităţii. Principii esențiale și


vocabular
 SR ISO 9001:2001 - Sisteme de Management al Calităţii. Cerinţe
 [cod]-MMC-01 - Manualul Managementului Integrat
 [cod]-PS-01 - Controlul documentelor
 [cod]-PS-02 - Controlul înregistrărilor
 [cod]-PS-04 - Controlul produsului neconform
 [cod]-PS-05 - Acțiuni corective

Prezentul Document este proprietatea ThesanCo SRL. Orice multiplicare fără acordul emitentului este interzisă şi se sancŃionează conform
legilor în vigoare.

Referențial: ISO 9001:2008 Data: [DataCompletare]


Cod Document: [cod]-PS-03
[Compania] Procedură de Sistem Ediția / Revizia: 01 / 0
[adresa] AUDIT INTERN Exemplar: [exemplar]
tel / fax: [telefon] / [fax] Pag. 9/9

h) Întocmește Rapoartele de neconformități, cele de observații și elaborează Raportul


de audit.
i) Difuzează Rapoartele de neconformități și observații și Raportul de audit, [cod]-F03-
04 reprezentanților zonelor auditate.
5.9.5. Membrii echipei de audit
a) Studiază Planul de audit și procedurile de desfășurare a auditului, completează
chestionarele de audit și desfășoară auditul intern cu respectarea specificațiilor
procedurii.

6. ÎNREGISTRĂRI
6.1. Program de audituri interne pentru anul ....
6.2. Plan de Audit
6.3. Raport de Audit
6.4. Raport de Neconformități
6.5. Raport de Acțiuni corective
6.6. Fișa Chestionar de Control
6.7. Dosarul auditului
6.8. Sinteza rapoartelor de audit intern
6.9. Corespondență internă: memo, e-mail, etc.

7. ANEXE - Formulare
7.1. Formular – Program de audituri interne pentru anul .... [cod]-F03-01
7.2. Formular – Plan de Audit [cod]-F03-02
7.3. Formular – Fișa Chestionar de Control [cod]-F03-03
7.4. Formular – Raport de Audit [cod]-F03-04
7.5. Formular – Sinteza Rapoartelor de audit [cod]-F03-05

Prezentul Document este proprietatea ThesanCo SRL. Orice multiplicare fără acordul emitentului este interzisă şi se sancŃionează conform
legilor în vigoare.

Referențial: ISO 9001:2008 Data: [DataCompletare]