Sunteți pe pagina 1din 4

AVIZAT

Director,
Prof. Danciu Cătălin

APROBAT
Inspector Şcolar General,
Prof. Cristea Dorin

Regulament de organizare a concursului din cadrul Proiectului Educativ


„Copacul Prieteniei”
Ediţia a VIII-a

Cele două secţiuni ale proiectului se desfăşoară fără taxă de participare pentru elevi şi preşcolari!

Prezentare generală
Art.1 Activităţile derulate în cadrul Proiectului „Copacul Prieteniei” se desfăşoară în conformitate cu
prevederile Metodologiei cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, anexa 1 ordin
M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012.
Art.2. Proiectul educativ cuprinde două secţiuni: ,,Argintul Iernii” - concurs de creaţii artistico-
plastice;
,,Dezvoltarea simţului estetic la preşcolari şi
şcolarii mici”- simpozion cu sesiune de comunicări ştiinţifice adresat cadrelor didactice.
Art.3. La aceste activităţi participă indirect preşcolari şi/sau elevi ai claselor I-IV și cadrele didactice
din şcolile din judeţ şi din ţară.
Art.4. Perioada de desfăşurare
Lucrările adresate simpozionului vor fi trimise pe adresa de e-mail
copaculprieteniei@yahoo.com, iar lucrările plastice pe adresa Alexe Oana, strada Scarlat Tîrnăvitu,
bloc 1, apart. 6, localitatea Focşani, judeţul Vrancea, în perioada 01.12.2018-31.01.2019, urmând ca
acestea să fie evaluate in perioada 01.03.2019-31.03.2019.

1.Înscrierea la proiect
Înscrierea participanţilor la proiectul concurs se va face prin trimiterea fişei de înscriere (anexa
1) până pe 31 ianuarie 2019 la adresa de e-mail copaculprieteniei@yahoo.com.
Fiecare cadru didactic va participa cu maxim 3 lucrări ale preşcolarilor/elevilor si o lucrare
proprie pentru simpozion.

2.Expedierea lucrărilor
Lucrările pentru simpozion se vor trimite pe adresa de e-mail:
copaculprieteniei@yahoo.com, iar lucrările plastice se vor trimite prin poştă, pe adresa: Alexe
Oana, strada Scarlat Tîrnăvitu, bloc 1, apart. 6, localitatea Focşani, judeţul Vrancea.
Alături de lucrările copiilor, se va expedia și acordul de parteneriat în dublu exemplar,
fisa de inscriere, un plic autoadresat timbrat cu 3 lei, cât și sponsorizarea.
3. Cerinţe de realizare a lucrărilor înscrise în concurs
Pentru prima secţiune ,,Argintul iernii” - redactarea creaţiilor artistico-plastice, picturi,
colaje reprezentând peisaje, obiceiuri şi tradiţii ale anotimpului iarna.
Pentru a doua secţiune ,,Dezvoltarea simţului estetic la preşcolari şi şcolari”- simpozion cu
sesiune de comunicări ştiinţifice adresate cadrelor didactice.
Lucrările vor fi realizate în format A4, Times New Roman, font 12, maxim 4 pagini.
Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, font 14, bold, centrat).
La două rânduri de titlu se va scrie numele şi prenumele cadrului didactic, şcoala, localitatea
şi judeţul.
Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice.
Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării în următoarea ordine: nume, prenume autor,
titlul lucrării, editura şi anul apariţiei.

Lucrările plastice/colajele se vor executa în tehnică de lucru la alegere, pe suport A4, fiind
etichetate pe verso în colţul din dreapta jos (titlul lucrării, numele şi prenumele preşcolarului/elevului,
grupa/clasa, numele şi prenumele profesorului îndrumător, grădiniţa/şcoala, localitatea şi judeţul).
Lucrările pentru sesiunea de comunicări ştiiţifice şi cele plastice care nu respectă tematica
indicată nu vor intra în concurs.

4.Criterii de evaluare:
- sesiune de comunicări ştiinţifice: elemente de tematică şi de conţinut, elemente de
originalitate, calitatea exprimării literare, corectitudinea gramaticală (ortografie, morfologie, sintaxă,
vocabular, proprietatea termenilor folosiţi), aspectul general al lucrării şi calitatea redactării
(încadrarea în pagină, diacritice, punctuaţie), bibliografie.
- creaţii plastice/colaje: calitatea lucrărilor, expresivitate, originalitate, respectarea tematicii
indicate, dimensiune A4.

Notă: Nu sunt acceptate lucrări plagiate sau lucrări care au participat şi în alte competiţii.
Materialele care nu respectă regulamentul, conţin cuvinte/ mijloace neadecvate vor fi
descalificate.

5. Jurizarea lucrărilor:
Comisia de evaluare a lucrărilor pentru concurs şi simpozion va fi formată din cadre didactice
de specialitate, care nu au preşcolari/elevi înscrişi în competiţie.
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni (25% din nr. total de participanţi), diplome speciale şi
diplome de participare cadrelor didactice îndrumătoare.
Nu se admit contestaţii.
Nu se restituie lucrările preşcolarilor/elevilor participanţi.

6. Finalitate
Se va realiza o expoziţie cu lucrările premiate ale preşcolarilor/elevilor de către unitatea
organizatoare.
Lucrările cele mai reprezentative ale preşcolarilor/elevilor vor face conţinutul unei prezentări pe
site-urile de specialitate.

7.Diseminare
Activităţile vor fi promovate în cadrul activităţilor metodice/cercuri pedagogice.
Creaţiile din cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice vor fi publicate în lucrarea cu ISSN
„Dezvoltarea simţului estetic la preşcolari şi şcolarii micii”.

Coordonatori proiect:
Prof. Alexe Oana
Prof. Cherciu Marioara

SUCCES!!!!!!
FIŞA DE ÎNSCRIERE ( anexa 1)

Proiect Educaţional COPACUL PRIETENIEI

Ediţia a VIII-a

SECŢIUNEA I „ARGINTUL IERNII” - concurs creaţii plastice

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător al


lucrărilor______________________________________________________________________

Date de contact: e-mail………….


nr. de telefon………….
şcoala de provenienţă……………………………
localitate…………………….
judeţ……………………….

Adresa unde doriţi primirea materialelor:

Nr. Numele şi prenumele Grupa/ Titlul lucrării


crt. preşcolarului/elevului Clasa

SECŢIUNEA a II-a „DEZVOLTAREA SIMŢULUI ESTETIC LA PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARII


MICI” – Simpozion cu sesiune de comunicări ştiinţifice

Titlul lucrării:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________ .

DECLARAȚIE
Subsemnata/ul…… … ………………………...............................................cadru didactic la
şcoala mai sus menţionată, declar pe proprie răspundere că doresc sponsorizarea proiectului „Copacul
Prieteniei”, ediţia a VIII-a cu suma de 10 lei, sumă din surse proprii, elevii participanţi neavând nicio
contribuţie. Suma va fi folosită pentru editarea diplomelor şi a CD-ului cu ISSN.

Semnătura,
Grădiniţa cu P.P. nr. 15 Focşani structură a Liceului
Tehnologic „G.G.Longinescu” Focşani
Judeţul Vrancea
Strada Bîrsei, nr. 8
e-mail: oanacamy23@yahoo.co.uk
Nr. _________/__________________________ Nr. _________/__________________________

ACORD DE PARTENERIAT
I. PĂRŢILE CONTRACTULUI:
Aplicant: GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 15 FOCŞANI, structură a Liceului Tehnologic
„G.G.Longinescu” Focşani, judeţul Vrancea, reprezentată de prof. Danciu Cătălin în calitate de
director şi prof. înv. preşc. Alexe Oana şi prof. înv. preşc. Cherciu Marioara în calitate de
organizatori şi coordonatori proiect;
Partener:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:


Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi educative, şcolare şi extraşcolare în cadrul
Proiectului Educaţional „COPACUL PRIETENIEI” – ediția a VIII-a.

III. OBLIGAŢIILE
PĂRŢILOR Aplicantul se
obligă:
Să informeze partenerii despre organizarea activităţilor;
Să respecte termenele de desfăşurare a activităţilor (concurs creaţie plastică, expoziţie,
simpozion);
Să colecteze materialele trimise de participanţi (fişe de înscriere, lucrări);
Să selecteze lucrările premiate;
Să emită şi să distribuie diplome participanţilor;
Să emită şi să distribuie adeverinţe cadrelor didactice participante la activităţile proiectului;
Să organizeze expoziţii cu lucrările participanţilor;
Să disemineze rezultatele proiectului.

Să mediatizeze activităţile proiectului în unitatea de învăţământ;


Să se implice în activităţile proiectului, desemnând preşcolarii (elevii) care participă;
Să pregătească participanţii pentru activităţi;
Să respecte regulamentele concursurilor.

IV. DURATA ACORDULUI


Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar
2018-2019.

Aplicant, Partener,

Organizator- Grădiniţa cu P.P. nr. 15 Liceul


Tehnologic „G.G.Longinescu” Focşani
Prof. înv. preşc. Alexe Oana
Prof. înv. preşc. Cherciu Marioara

DIRECTOR,
Prof. Danciu Cătălin